สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.นครราชสีมา เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสง่า จันทร์วิเศษ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1จักราชราษฎร์สามัคคี  นายเกียรติณรงค์ หงษ์แปลง 44399053 6551 ตกลงราคา 1403,434.0075102112108719196000000000655
2บ้านตะกุดเครือปลอก  นางจรัญญา หงษ์แปลง 044399261 1681 ตกลงราคา 1102,517.0026292416212230000000000168
3บ้านโนนพฤกษ์  นายเสน่ห์ ธีระกุล 0 1311 ตกลงราคา 175,172.6028141718161820000000000131
4บ้านสวนปอ  นายธรรมรงค์ ทองสุข 0 861 ตกลงราคา 151,727.001496148201500000000086
5บ้านหนองบัวกลาง  นายวราวุฒิ ชะมังกลาง 044-430165 1452 ตกลงราคา 184,706.0030191917142422000000000145
6บ้านหินโคน  นางปิยะกุล พัวอมรพงศ์ 044-430316 1381 ตกลงราคา 192,313.0018111011121412201713000000138
7เสมาอุปถัมภ์  นายอำพร ทวรรณกุล 0 2221 ตกลงราคา 1167,171.000322534192719301818000000222
8ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา  นายสุเทพ จันทีนอก 044399846 3481 ตกลงราคา 1281,493.0047212442263838453235000000348
9บ้านโคกพระ  นายหนูชวน มุงคุณคำชาว 0 1232 ตกลงราคา 162.7933121815171117000000000123
10บ้านตูมราษฎร์บูรณะ  นายอนันต์ สุวรรณะ - 3331 ตกลงราคา 1191,350.0082303030403544121218000000333
11บ้านทองหลาง  นายวิฑูรย์ ไทยน้อย 0 371 ตกลงราคา 122,320.00593548300000000037
12รัฐการุณวิทยา  นายวรเชษฐ์ ตีบไธสง 044-399952 2662 ตกลงราคา 1145,000.0071353628303927000000000266
13วัดหนองจอก  นายสุภาพ เซ็นทองหลาง 0 781 ตกลงราคา 142,460.001771115881200000000078
14วัดหนองพลวง  นายชำนาญ นาคศิริ 0935492277 2223 ตกลงราคา 1123,614.0053283326312427000000000222
15วัดเหมสูง  นายทนงศักดิ์ ยศกลาง 0 1202 ตกลงราคา 178,113.0017151319181424000000000120
16ไทรทอง  นายภาณุวัฒน์ บุทธิจักร์ 0 1211 ตกลงราคา 157,757.002515192117915000000000121
17บ้านดงพลอง  นายประจักษ์ พรมมาแข้ 0 1981 ตกลงราคา 198,461.0060242413212927000000000198
18บ้านทรัพย์เจริญ  นายโกเมน แตงกระโทก 044430314 301 ตกลงราคา 119,162.00363516600000000030
19บ้านพระนารายณ์  นายชาลี แดงหล้า 0 1443 สอบราคา 1113,342.00291716179121381211000000144
20บ้านหนองขามน้อย  นายอำนวย บุราณรมย์ 044430156 1411 ตกลงราคา 177,814.0038191216172019000000000141
21บ้านหนองแมว  นายนิเวช ช่างทำ 0 413 ตกลงราคา 125,702.007643261300000000041
22วัดหนองนกคุ่ม  นายอุทิศ พงษ์ภาลี 044430722 931 ตกลงราคา 160,024.00131081010116813400000093
23วัดหนองบัวยอดแก้ว  นายพฤทธิ์ พงษ์สีดา 0-4443-024 1305 ตกลงราคา 184,014.0029161214162023000000000130
24ขามสงเคราะห์  นายมานพ ทรวงทองหลาง 044-430-00 731 ตกลงราคา 143,562.001581057171100000000073
25ชุมชนสว่างวิทยา  นายอุทิศ พงษ์ภาลี 044497133 3783 ตกลงราคา 1248,858.0066301718282536684050000000378
26บ้านโกรกไม้แดง  044-430-02 322 ตกลงราคา 111,023.001072215500000000032
27บ้านโคกสำโรง  ว่าที่ร้อยตรีสัญญา เขียวปาน 044082696 1091 ตกลงราคา 162,086.002314151814718000000000109
28บ้านบุวังหว้า  นายเจษฎา สุปัญญเดชา 044-430259 1523 ตกลงราคา 185,538.0034262316161324000000000152
29บ้านหนองไผ่  นางพิมพ์ใจ พืชทองหลาง 044 430 17 1383 ตกลงราคา 153,200.0042261013141716000000000138
30วัดหินมงคล  นายเรืองกิตถิ์ ทิศบดี 0 1024 ตกลงราคา 159,927.002311146111522000000000102
31บ้านโนนตาพรม  นายโสภา คำรินทร์ 0 1182 ตกลงราคา 175,432.0033121214131321000000000118
32บ้านช่องโค  นายบรรจบ เรียมริมมะดัน 44399341 972 ตกลงราคา 166,954.0017617158211300000000097
33บ้านละกอ  นายวีรพงษ์ คุรุกิจกำจร 0 2961 ตกลงราคา 1195,603.0039252528252115504028000000296
34ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ  นางนัชชา ชาญชัยภูวดล 044430228 771 ตกลงราคา 142,810.0022767917900000000077
35บ้านหนองนกกวัก  นายเอนกพงศ์ สิริตระกูลศักดิ์ 0-44082092 1093 ตกลงราคา 175,667.002971218151216000000000109
36หนองพลวงพิทยา  นายประเสริฐ นันกระโทก 044430489 1323 ตกลงราคา 172,643.0032181318161619000000000132
37อรพิมพ์วิทยา  นายประสาน อรพิมพ์ 044430258 1381 ตกลงราคา 186,448.0023231712191727000000000138
38ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว)  นายณัฏฐ์ บุตรศรีภูมิ 0 182 ตกลงราคา 17,950.00902311200000000018
39ชาติวิทยา  นายคำพอ สมบัติภูธร 0 2481 วิธีพิเศษ 1148,396.0074292920442824000000000248
40บ้านโนนทะยุง  นายวิโรจน์ เลิศพงษ์ 044-430699 373 ตกลงราคา 121,065.001033356700000000037
41บ้านโนนพะไล  นางสุรีย์พร ช่างกลึง 044430089 1202 ตกลงราคา 265,948.0031141521101514000000000120
42บ้านหนองขาม  นายภิสิทธิ์ สมาน 044-430155 1623 ตกลงราคา 278,909.1026131110111410261922000000162
43บ้านหนองจระเข้หิน  นายปัญญา สังข์สูงเนิน 0 1171 ตกลงราคา 164,495.0030161615111217000000000117
44ราษฎร์บำรุง  นางพรมรินทร์ ชูกลิ่น 044430227 283 ตกลงราคา 115,375.00690531400000000028
45สามัคคีวิทยา  นางสาวพิมพิมุก ผดุงฐิติพันธุ์ 044082108 542 ตกลงราคา 124,512.00116256121200000000054
46ชุมชนดอนไพล  นายบุญจง เอี่ยมกลาง 044082157 1391 ตกลงราคา 180,630.0035211912122218000000000139
47บ้านดอน  นายบุญเลิศ ทรัพย์สุข 44491442 621 ตกลงราคา 130,000.001410104313800000000062
48บ้านท่าลาดขาว  นายสนอง ฝ่ายโชคชัย 044-249093 963 ตกลงราคา 182,267.002410121511111300000000096
49บ้านบึงไทย  นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ 082-128110 642 ตกลงราคา 131,324.0019117684900000000064
50บ้านบึงพระ  นายณัฐพล มงคลแท้ 0 1451 ตกลงราคา 189,427.003010131318181510513000000145
51วัดพะโค  นายนรเศรษฐ์ วงษ์จรรยาพร 044082153 641 ตกลงราคา 136,235.201648424567800000064
52ชลประทานนาตลิ่งชัน  นายไพรวัลย์ ขยายวงศ์ 044249249 2182 วิธีพิเศษ 1139,323.0031222323262513231517000000218
53ชลประทานบ้านกอโจด  นายสุพจน์ ติสันเทียะ 044430698 2211 ตกลงราคา 1152,000.0032282626151922162116000000221
54โชคชัยพรหมบุตรบริหาร  นายภพธนา ปิ่นนาค 44491169 1,4946 วิธีพิเศษ 2620,000.002791952271951902101980000000001,494
55บ้านโจด  นายเกียรติพงศ์ ลันวงษ์สา 44492373 1051 ตกลงราคา 166,393.0025121118151410000000000105
56บ้านดอนพราหมณ์  นายอำนาจ บรรจงรอด 044491471 1123 ตกลงราคา 168,151.1019121219112217000000000112
57บ้านท่าเยี่ยมวิทยา  นางอังคณา ภิญโญยาง 044-082159 1142 ตกลงราคา 176,477.20161210129510121414000000114
58บ้านโนนเพชร  ว่าที่ร้อยตรียริศย์ กิจเพิ่มพูล 044430635 772 ตกลงราคา 142,546.001915771010900000000077
59บ้านบิง  นายปริญญา โพธินา 44491036 703 ตกลงราคา 152,083.00688121381500000000070
60บ้านบึงทับปรางค์  นางปราณี สุทธิศักดิ์ไพบูลย์ 044491033 1121 ตกลงราคา 174,475.005141319211525000000000112
61บ้านพิชิตคเชนทร์  นายสมชัย สันติภัคพงศ์ 44491046 2721 ตกลงราคา 1168,628.0043353237393947000000000272
62บ้านกุดจอกน้อย  นายธงชัย ป่วงกระโทก 0 712 ตกลงราคา 141,595.00149125814900000000071
63บ้านกุดจอกใหญ่  นายวิชาญ เฟืองสกุลโรจน์ 044-430322 1263 ตกลงราคา 170,488.0032131716161913000000000126
64บ้านกุดโบสถ์  นายสราวุธ รุณชัยศรี 0-4443-049 562 ตกลงราคา 138,880.006857129900000000056
65บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)  นายชาญชัย พงษ์ศรี 044430323 2621 ตกลงราคา 1176,770.003828192727353929416000000262
66บ้านด่านเกวียน  นายประภาศ อุปากุล 044375092 3623 วิธีพิเศษ 1237,300.0010605861675650000000000362
67บ้านตูม  นายเทพนรินทร์ ห่วงจริง 44375354 891 ตกลงราคา 149,246.0025161371210600000000089
68บ้านท่าอ่าง  นายบุญเอื้อ นาคใหม่ 044375126 2783 วิธีพิเศษ 1190,900.0020202531363928252331000000278
69บ้านละลม  นายสุพจน์ สุวิวัฒนานันท์ 0 3351 ตกลงราคา 1244,438.0055243125375226292828000000335
70บ้านหนองกก  นายสุระพร ชมกลาง 0 3173 วิธีพิเศษ 1204,100.0053282921353630273325000000317
71บ้านหนองบอน  นายวิรพจน์ วงศ์วัฒน์เกษม 0-4492-759 1363 ตกลงราคา 186,514.002117131014161313109000000136
72บ้านโนนปอแดง  นายปรีชา อุตสาหพงษ์ 044430088 1084 ตกลงราคา 165,212.0029131310131713000000000108
73บ้านโค้งกระโดน  นายวีระพล มาจันทึก 044-430052 491 ตกลงราคา 127,250.0014617710400000000049
74บ้านดอนเกตุ  นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ 044-497408 1391 ตกลงราคา 180,480.0028161719162320000000000139
75บ้านดะแลง  นายสกัน ลีสีคำ 044430068 343 ตกลงราคา 122,400.00744365500000000034
76บ้านปอพราน  นายดำเกิง เงินพลับพลา 044992013 2814 ตกลงราคา 1176,590.0058202323251924292634000000281
77บ้านหนองปรึก  นายวิชวน ตติยนันทกุล - 1373 ตกลงราคา 188,681.002310141691211121416000000137
78ชุมชนพลับพลา  ว่าที่ร้อยตรีดนุวัศ ไชยสงค์ 44491093 1074 ตกลงราคา 162,378.0022141116131021000000000107
79บ้านกอกวิทยา  นายศิริพงษ์ วงศ์สุทธิรัตน์ 044-430496 543 ตกลงราคา 139,769.50111155751000000000054
80บ้านคลองกลาง  นายทวีวิทย์ ยังทินนัง 0895749036 633 ตกลงราคา 135,379.00137951110800000000063
81บ้านท่าตะเคียน  นายสุวิทย์ ครึกกระโทก 691 ตกลงราคา 146,800.00159671212800000000069
82บ้านปรางค์  นางสาววาชินี บุญญพาพงศ์ 044491094 513 ตกลงราคา 129,811.0011451057900000000051
83บ้านหนองเสาเดียว  นายธนาทิต นวนกระโทก 44935016 742 ตกลงราคา 156,694.001171491091400000000074
84วัดกุดสวาย  นายพิเชษฐ วันทากูล 044001336 423 ตกลงราคา 127,594.201354654500000000042
85บ้านซับตะคร้อ  นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน 044-430676 1121 ตกลงราคา 170,083.00177222491716000000000112
86บ้านถนนหัก  นายอนุชิต ป่วงกระโทก 044430440 1003 ตกลงราคา 140,512.0026131011111415000000000100
87บ้านสระซาง  นายวิรัตน์ ตันพิพัฒน์ 0 541 ตกลงราคา 130,423.009658561500000000054
88บ้านหนองลูกควาย  นางสาวสุธาสินี สว่างศรี 044-082648 555 ตกลงราคา 137,408.0046691012800000000055
89บ้านหนองสะแก  นายมนชัย เยื่องกลาง - 1931 ตกลงราคา 1111,009.7037132322171912122117000000193
90บ้านหนองหัวแรด  นายเสรี เจริญกลาง 044-490310 8153 ตกลงราคา 1454,000.002101041041071128791000000000815
91บ้านใหม่ไทยเจริญ  นายมหัศวินอภิญญา บุญอยู่ 044330031 1872 ตกลงราคา 1128,100.0020151917142724151323000000187
92บ้านใหม่สมบูรณ์  นายสมพร พานอิ่มมะเริง 0902510982 353 ตกลงราคา 114,084.02862456400000000035
93บ้านคลองสารเพชร  นางรมิตา สีมาพล 044-430607 671 ตกลงราคา 123,819.002496777700000000067
94บ้านบุกระโทก  นายศรายุธ จรรยาจารุวงศ์ 0 2811 ตกลงราคา 1171,000.0051252231233421253217000000281
95บ้านสระมะค่า  573 ตกลงราคา 170,217.00014134371600000000057
96บ้านหนองกระทุ่ม  นายศุภดิษฐ์ บุญเรือง 044430606 1241 ตกลงราคา 180,024.002110121012121391411000000124
97บ้านหนองตะลุมปุ๊ก  นายประครอง วงศ์ฉลาด 0980975810 692 ตกลงราคา 234,996.001291141113900000000069
98บ้านหนองไม้ไผ่  นายมังกร เทกระโทก 044-430181 2141 ตกลงราคา 1149,800.0025252217172717252316000000214
99บ้านท่าตะแบก  นายศุภดิษฐ์ บุญเรือง 044-430601 2371 วิธีพิเศษ 1118,344.0032172417283538111718000000237
100บ้านทุ่งหัวขวาน  นายมนชัย เยื่องกลาง 044430441 222 ตกลงราคา 115,376.00032317600000000022
101บ้านพระ  นายสมศักดิ์ ดวงกระโทก 044082639 3202 ตกลงราคา 1266,010.0085412834252727221021000000320
102บ้านลุงเขว้า  นายสุริยา แสนท้าว - 4073 ตกลงราคา 1242,500.0065434035453451322735000000407
103บ้านสารภี  นายวรรณษา ชิตรัตถา 044-756437 3231 ตกลงราคา 1205,000.0076362921282238292024000000323
104บ้านหนองจาน  ว่าที่ร้อยตรีดนุวัศ ไชยสงค์ 044-430446 341 ตกลงราคา 114,347.801042556200000000034
105บ้านยอกขาม  นายสุริยา แสนท้าว 0 563 ตกลงราคา 133,557.0011837771300000000056
106บ้านสว่างวิทยา  นายสัมฤทธิ์ กลมกลาง 3734 ตกลงราคา 1240,000.0051503535373345372525000000373
107บ้านหนองตะไก้  นายสงวน มูลนิธิธรรม 0 4693 สอบราคา 1248,000.0027847778438476000000000469
108บ้านหนองไทร  นายนฤชา ดุจจานุทัศน์ 044430603 541 ตกลงราคา 129,114.201758447900000000054
109บ้านหนองบุนนาก  นายประสิทธิ์ ดีประเสริฐ 0 4113 ตกลงราคา 1237,900.0079312851474135402534000000411
110เทียมนครวิทยา  นายสมเด็จ ภิญโญยาง 0 2821 ตกลงราคา 1180,000.0048283122282824183223000000282
111ชุมชนบ้านทับสวาย  นายสมโภชน์ ฉ่ำธงชัย 044-391196 2011 ตกลงราคา 1126,086.002732202427152410157000000201
112บ้านกู่โกสีย์วิทยา  นายสะอาด ระติเดช 0819990276 1541 ตกลงราคา 174,374.1041151916252315000000000154
113บ้านโนนทอง  นายอาริยะ วาทไธสง 044-082655 1681 ตกลงราคา 1100,000.0022111015171816212117000000168
114บ้านโนนสำราญ  นายฉลอง จันทร์ลอย 044-430096 841 ตกลงราคา 149,342.0017891311161000000000084
115บ้านเมืองพลับพลา  นางสาวนวมลล์ แถวไธสง 0 743 ตกลงราคา 141,758.001812661191200000000074
116บ้านสระแก้ว  ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายตา คำสิงห์นอก 044-082658 363 ตกลงราคา 326,430.00535645800000000036
117บ้านหนองชุมแสง  นายวีรวัฒน์ จตุรวงค์ 044430159 723 ตกลงราคา 145,195.0098158420800000000072
118บ้านซ่าเลือด  นางภนิตา เศรษฐคุณากุล 044082649 643 ตกลงราคา 136,625.00137511156700000000064
119บ้านนาตะคุ  นายอุทัย คำสีหา 044-430000 1701 ตกลงราคา 196,524.0050191424182322000000000170
120บ้านโนนขี้ตุ่น  นางสาวจงจิตต์ จงปัตนา - 401 ตกลงราคา 123,091.009645211300000000040
121บ้านหนองบัวรองสามัคคี  นายธนิตพงษ์ ฉวีพัฒน์ - 221 ตกลงราคา 114,186.00333243400000000022
122บ้านห้วยแคน  นายอุดม สุภารี 044-761229 1391 ตกลงราคา 190,136.00231141381317192011000000139
123บ้านหัวทำนบ  นางประดับ กุมาลา 0 1571 ตกลงราคา 1104,585.0019141615171112152711000000157
124บ้านโคกพลวง  นายสุเทพ แสงสุระ 044430615 712 ตกลงราคา 140,738.001597121081000000000071
125บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา  นายวีรชัชช์ นิลทวี 0612589273 663 ตกลงราคา 234,196.0021696123900000000066
126บ้านเมืองรัง  นายสมศักดิ์ จำปาหล้า 044430119 961 ตกลงราคา 156,728.00167131415131800000000096
127บ้านหนองปรือ  นายสากล พันธ์สวัสดิ์ 044430608 1441 ตกลงราคา 178,236.0037191622181517000000000144
128บ้านหนองโพดเพชรพิทยา  นายอัครเดช ไชยโยราช 044-430177 821 ตกลงราคา 129,502.0026111014105600000000082
129บ้านหลุ่งประดู่  นายธงชัย ปิตตาละเพ 0 2301 ตกลงราคา 1150,357.0035251420182120303017000000230
130บ้านจอมศรี  นายกฤชฐา ดอนกระโทก 044-430053 581 ตกลงราคา 336,264.00143646111400000000058
131บ้านหนองม่วงหวาน  นายเชิด บุบผามาลา 044430610 2893 ตกลงราคา 1229,384.0038201916192117524047000000289
132บ้านหนองม่วงใหญ่  นายฉลอง จันทร์ลอย 044430610 1421 ตกลงราคา 191,825.00217101919151961610000000142
133บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี  นางหนึ่งฤทัย ปานอริยะนันท์ 0862619046 482 ตกลงราคา 129,417.00685968600000000048
134บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์  นายธีระยุทธ์ พันธ์ใย 044430719 661 ตกลงราคา 137,989.00141296711700000000066
135วัดหนองนา  นางสาวอ้อย สงึมรัมย์ 044082654 1414 ตกลงราคา 195,500.001512812171219181612000000141
136บ้านกระทุ่มแท่น  นายสำราญ ฝากไธสง 044-430018 801 ตกลงราคา 144,699.00171881198900000000080
137บ้านตะแกรง  นายสมดี พรหนองแสน 44249215 1313 ตกลงราคา 356,881.0029181814121921000000000131
138บ้านท่าลี่  นายสิทธิชัย ลวกไธสง 0 2544 ตกลงราคา 1143,405.7064323434242937000000000254
139บ้านหนองนกเขา  ส.ต.ต.อุดม สกิจขวา 0 1492 ตกลงราคา 180,850.0042172118131721000000000149
140บ้านหนองสาย  นายสันติวัฒน์ สุภัทโรบล 0 2494 วิธีพิเศษ 1163,046.0041201326212724262031000000249
141บ้านหลุ่งตะเคียน  นายสุรพล หมื่นโยชน์ 044430611 1621 ตกลงราคา 196,796.0031161919203225000000000162
142รักชาติประชาบำรุง  ว่าที่ร.ต.วีรชน เทนอิสสระ - 561 ตกลงราคา 129,080.0016765126400000000056
143อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย  นายมานะ ครุธาโรจน์ 044391194 6861 ตกลงราคา 1310,800.00162779498827697000000000686
144บ้านตะโก  นางสาววิภาวดี ปัจจัยโก 044391195 1041 ตกลงราคา 159,285.0021151416161210000000000104
145บ้านสวนหอม  นายอุดร พนมศรี 44391197 1313 ตกลงราคา 1106,474.000151513221614101412000000131
146บ้านแสนสุข  นายระติเดช ทับแสนลี 044-751364 3281 ตกลงราคา 1199,933.0057312529204029322936000000328
147บ้านหนองไผ่  นายสุวิทย์ จงสูงเนิน 044-430255 1351 ตกลงราคา 174,800.004516111913238000000000135
148บ้านหนองม่วง  นางธนิตา ปัดตาเทสัง 044-43616 475 ตกลงราคา 126,046.00776768600000000047
149บ้านห้วยปอ  นายสมยศ นามแก้ว 0 971 ตกลงราคา 159,607.00158131612161700000000097
150บ้านโคกสะอาด  นายรักชาติ พันธ์ศรี 044-430018 731 ตกลงราคา 148,580.001611881181100000000073
151บ้านตะคร้อ  นายสมเกียรติ พึ่งจันดา 0 791 ตกลงราคา 141,924.0022910101071100000000079
152บ้านสระมะค่า  นายสุรสิทธิ์ ไตรศร 19660295 751 ตกลงราคา 142,789.0016137101071200000000075
153บ้านหนองพลอง  นายทองอินทร์ ไปเจอะ 0 1463 สอบราคา 182,354.0024241718212022000000000146
154บ้านหนองโสน  นายบุญธรรม ลวกไธสง 351 ตกลงราคา 121,044.00744344900000000035
155บ้านหัวสะพาน  นายธนิต แทนสูงเนิน 0 1291 ตกลงราคา 167,964.0040121321151810000000000129
156บ้านหินดาด  นางสาวพูนพิศมัย เปี่ยมสุวรรณ 044950440 3544 ตกลงราคา 1234,139.0053261922343440603333000000354
157ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ  นายพุฒิเกียรติ ก่อศรีจันทร์ 044-321476 601 ตกลงราคา 133,995.0013136579700000000060
158บ้านกรูด  นายจีรวัฒน์ เกตศิลา 0 862 ตกลงราคา 149,971.0018612131491400000000086
159บ้านกันผม  นายชัชวาล ตุนาค 044-430710 871 ตกลงราคา 150,399.0018981415121100000000087
160อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ  นายวิทยา จิตเงิน 44321474 3131 ตกลงราคา 1163,500.0070384833315043000000000313
161โนนตาวิทย์  นายรุ่งโรจน์ พรหมมีชัย 044-321475 841 ตกลงราคา 148,415.00161313121091100000000084
162บ้านพระพุทธ  นางประภา ธำรงพัฒนารักษ์ 044321574 1833 วิธีพิเศษ 1114,000.0037161019171827121512000000183
163สมบูรณ์วัฒนา  นายสุนัย บรรจงรอด 44321473 1292 ตกลงราคา 273,215.0029141523151815000000000129
164ชุมชนวัดรวง  นายประสงค์ ชูใจ 044207565 2603 ตกลงราคา 1150,922.0052323541302941000000000260
165บ้านนาตาวงษ์  นายสุนันท์ คำกอง 044-207049 2303 ตกลงราคา 1135,700.0045312925254431000000000230
166วัดสลักได  นายพิสิษฐ์ ปั่นพิมาย 0 521 ตกลงราคา 125,435.001249785700000000052
167สมานมิตรวิทยา  นายประเสริฐ กล้าหาญ 044206065 1741 ตกลงราคา 198,728.0040231925202225000000000174
168อำนวยศิลป์สารกิจ  นายสุพจน์ เยียวรัมย์ 44207602 691 ตกลงราคา 143,320.0016881398700000000069
169โคกวังวนวิทยา  นางสุพิชญ์ชญา จิตรลักษมีกานต์ 0 1514 ตกลงราคา 284,730.0036112224231619000000000151
170บ้านด่านพัฒนา  นายประสิทธิ์ เดชครอง 0-4476-123 821 ตกลงราคา 156,568.00976687134121000000082
171บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)  นายสุนิชฌาน ไกรคุ้ม 044-321477 1602 ตกลงราคา 187,008.0032242120152028000000000160
172บ้านหนองบัวโคก  นายถนัด เกรัมย์ 044430318 731 ตกลงราคา 140,265.00251113385800000000073
173บ้านหนองยาง  นายสุชีพ นิตย์ด่านกลาง 0 1882 ตกลงราคา 1106,500.0046261624192829000000000188
174เพชรมาตุคลา  นายสุนันท์ เพ็ญสุขพิทักษ์ 044321332 1081 ตกลงราคา 161,647.0020131116122016000000000108
175ภูทองวิทยา  นายสายนต์ อ่อนคำสี 0947637654 411 ตกลงราคา 124,957.00667457600000000041
176พิมานประชาสันต์  นายเศรษฐเมธ พรมวัง 0 581 ตกลงราคา 133,168.00116116106800000000058
รวม 27,563 341 - 206 16,370,392.21 5,222 3,171 3,070 3,186 3,083 3,383 3,434 1,088 970 956 0 0 0 0 0 0 27,563
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน