สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.นครราชสีมา เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1ไตรคามสามัคคี  นายโกศล พงษ์นิรันดร 044-430347
2บ้านกระถินหนองเครือชุด  นายสุรัตน์ มุ่งอิงกลาง 044-384154
3บ้านเกรียมโนนสำโรง  นายฉันทณัฏฐ์ ธูปกลาง - 1013 ตกลงราคา 167,853.00351581013128000000000101
4บ้านดอนผวา  นายสิทธิชัย เผยฤทัย 044-384137 1252 ตกลงราคา 170,782.0030141212172119000000000125
5บ้านไพ  นายวรเดช ดิษฐ์ธนากุล 17897338 721 ตกลงราคา 138,050.00207141276600000000072
6บ้านสะพาน  นายนราศักดิ์ เกษตรเวทิน 44384396 1933 ตกลงราคา 1123,817.0029121416181916182526000000193
7บ้านหนองพลอง  นายชนวีร์ พิมพ์พา 044-082243 841 ตกลงราคา 142,068.002913611109600000000084
8บ้านกระเพรา  นายชัยชนะ ชุนเกาะ 044-430630 282 ตกลงราคา 116,644.00463534300000000028
9บ้านคล้าโนนคราม  นายสิทธิชัย จริงโพธิ์ 044-430524 621 ตกลงราคา 138,099.00711313129700000000062
10บ้านจันอัด  นายพยุงศักดิ์ เสริฐสูงเนิน 044-753317 1192 ตกลงราคา 153,700.003014151482216000000000119
11ดอนท้าววิทยา  นายพัฒน์ พานสมบัติ 0 2095 ตกลงราคา 1113,000.0049211019142222201913000000209
12บ้านด่านติง  044-430348 923 ตกลงราคา 151,791.002010101511101600000000092
13บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ)  044-753318 813 ตกลงราคา 337,561.002111913712800000000081
14บ้านเมืองที  044-430523 692 ตกลงราคา 140,745.001213115714700000000069
15บ้านเหล่าพิทยาคม  นายจรูญ ชมจอหอ 044-974058 2902 ตกลงราคา 1194,600.0049213424242828272926000000290
16กันเกราพิทยาคม  นางสาวอนงค์ อมรรัตนเศรษฐ์ 044-430630 1941 ตกลงราคา 1119,880.2030222423241913151212000000194
17บ้านดอนม่วง  นายทวี กิจสนธิ์ 044-430531 951 ตกลงราคา 162,446.0025139121314900000000095
18บ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี)  นายไพทูลย์ พิทักษ์ 044430632 1842 ตกลงราคา 197,192.0041222128201735000000000184
19บ้านหนองจำปา  นายสังคม เพียงพานิช 044-430530 573 ตกลงราคา 125,857.0012387631800000000057
20บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)  นายวิช้ย กฤษกลาง 081-789790 3934 ตกลงราคา 1250,627.0072303828414242303238000000393
21บ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)  นายสุขสันติ์ พรมภา 044379459 1562 ตกลงราคา 196,762.603216101113131981717000000156
22โพธารามพิทยาคม  นายสำเภา สำเนากลาง 044-326153 1721 ตกลงราคา 1100,000.003110209162218121618000000172
23วัดบ้านด่านคนคบ  นายสมศักดิ์ ชาติวีรัตนไตร 044-752257 3073 ตกลงราคา 1127,200.0052273327363728252616000000307
24บ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)  นายจักราวุธ วิจบ 044-332482 1341 ตกลงราคา 164,160.00261512161481113811000000134
25บ้านด่านเกวียน  นายฉลอง วงศ์ปัดแก้ว 044-332469 701 ตกลงราคา 144,076.0010512117121300000000070
26บ้านด่านทองหลาง  นายสมศักดิ์ เซ็นกลาง 044-207614 2291 ตกลงราคา 1138,000.00552625292421239710000000229
27บ้านโตนด  นายบำรุง โลหะการก 044332594 1325 ตกลงราคา 598,971.900151821263121000000000132
28บ้านโนนมะกอก  นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน 044-430517 621 ตกลงราคา 136,034.00108966111200000000062
29บ้านโนนมันเทศ  นายประมวล สุวรรณบุบผา 044-430526 533 ตกลงราคา 129,486.00141262241300000000053
30บ้านหนองโจด  นายประกอบ กุฏโพธิ์ 044-430525 471 ตกลงราคา 128,958.008610764600000000047
31อนุบาลตลาดแค  นายสิทธิชัย อ่วมวงษ์ 044-917002 2603 สอบราคา 199,492.000374354424242000000000260
32บ้านธารปราสาท  นายปรีชา ทองปาน 044-966410 1722 ตกลงราคา 196,964.0044171624202328000000000172
33บ้านวังม่วง  นายนิรันดร เสือกำปัง 044-754431 551 ตกลงราคา 134,292.0087577111000000000055
34บ้านส้มมิตรภาพที่93  นายเอกฉันท์ โชติฉันท์ 044-913173 552 ตกลงราคา 129,300.001749856600000000055
35บ้านหญ้าคาเหนือ  นางสาวครองทรัพย์ เชิดชู - 402 ตกลงราคา 123,067.00963763600000000040
36บ้านหลุมข้าว  นายสละ กิ่งโพธิ์ 044-367110 3853 ตกลงราคา 1238,724.0083293730312644353535000000385
37การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ  นายมังกร ช่วยสระน้อย 0839654199 351 ตกลงราคา 116,699.001374424100000000035
38ชุมชนบ้านเพชร  นายเชี่ยว ภักดีณรงค์ 044-750880 661 ตกลงราคา 128,510.001112107851300000000066
39ไตรมิตรวิทยา  นายประจักษ์ ปราบงูเหลือม 044-754433 1581 ตกลงราคา 199,448.002217171613172112815000000158
40บ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง)  นายชุมพล ขอเหล็กกลาง - 473 ตกลงราคา 127,118.0011211536900000000047
41บ้านขามชั่งโค  นายจำเริญสุข พุฒขาว ไม่มี 771 ตกลงราคา 150,404.001081399161200000000077
42บ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)  นายวิเชียร วัชรินทร์รัตน์ 044-913235 1762 ตกลงราคา 1124,370.0015201917151724121522000000176
43บ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์  นายประวัติ นวลสกุลนิภา 044-332372 2004 ตกลงราคา 1131,647.0024181827192320182112000000200
44บ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี)  นายณฐวัฒน์ ศรีวัฒนพงศ์ 044-002330 1331 ตกลงราคา 174,141.0032191516182112000000000133
45บ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)  นายสุมิตร เกียรตินอก 044-913174 2391 ตกลงราคา 1147,520.0055233228422633000000000239
46บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์  นางผุสดี สุวรรณบุบผา 044-430625 773 ตกลงราคา 141,958.002167161071000000000077
47บ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา  นายวินัย เม่ากลาง 044-430628 381 ตกลงราคา 119,548.10967524500000000038
48บ้านเปราะหอมพัฒนา  นายสุนทร วังสำเภา 044-430626 441 ตกลงราคา 122,918.001472745500000000044
49บ้านพลจลก  นายวิเชียร ชาติผดุง 044-384394 2471 วิธีพิเศษ 1160,385.0034232122211521283824000000247
50บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์พิทยา)  นางรัชนีวรรณ จันวงษา 044-430726 1542 ตกลงราคา 259,706.4035311821122116000000000154
51บ้านหนองแจง  นายอรรฆพล เกษะโกศล 0991169699 351 ตกลงราคา 126,359.00076656500000000035
52บ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา)  - - 353 ตกลงราคา 120,222.00832574600000000035
53บ้านขามเฒ่า  นายชัยยศ ปัญญาสงค์ 044082242 1013 ตกลงราคา 158,050.002310148171316000000000101
54บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณฯ)  นางสาวพิมพ์ใจ มุ่งปั่นกลาง 044-377053 1653 ตกลงราคา 186,801.4026252316243120000000000165
55บ้านมะรุม  นายนพดล ศรีจันทร์นนท์ 044-367161 1643 ตกลงราคา 161,370.0046251714241919000000000164
56บ้านเสลาถั่วแปบ  นายสุนทร ตับกลาง 044-082255 1062 ตกลงราคา 168,498.0018111814201114000000000106
57บ้านหญ้าคา ว.ท.อ.  044-430627 1181 ตกลงราคา 168,449.0024141815141716000000000118
58บ้านหนองนา  นายเกียรติรัตน์ เกียรติธนกุล 044-082257 771 ตกลงราคา 137,864.8016141451351000000000077
59บ้านหนองม้า  นายสมเกียรติ สุขจิตร์ 044-367012 1772 ตกลงราคา 1106,805.0042232130181924000000000177
60บ้านคอหงษ์  044-753299 403 ตกลงราคา 121,095.001252591600000000040
61บ้านซาด  นายกฤตภาส นิกรกุล 044-430528 571 ตกลงราคา 130,656.001583978700000000057
62บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ)  นางจินดา เสือบุญ - 842 ตกลงราคา 255,932.001169631211119600000084
63บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)  นายวิรัช กลิ่นพยอม 044-326248 1331 ตกลงราคา 178,374.0021111214262524000000000133
64บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี)  นายเกษม เอี่ยมละออ 044-430631 1171 ตกลงราคา 164,392.0032121313171218000000000117
65บ้านหนองอ้อ  นายสมานมิตร ดอกขจร 044-326154 431 ตกลงราคา 124,598.001066439500000000043
66บ้านคอนน้อย  จ่าสิบโทปิติกร ซ้ายขวา 612 ตกลงราคา 132,661.0017116768600000000061
67ตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)  นายเดชา รวมใหม่ 044-395050 1,1023 วิธีพิเศษ 3614,100.002101241141171141291167064440000001,102
68บ้านโป่งแมลงวัน  นายพิชิตปรีชา สุระชน 044-082474 2581 วิธีพิเศษ 1238,361.0048243028222422172221000000258
69บ้านยางน้อยหัวสิบ  นายสันติ เลิศธรรมไพบูลย์ 044-465173 761 ตกลงราคา 146,981.001313138881300000000076
70โคกเพชรสระมโนรา  นายแดง รุ่งชัยวัฒนกุล 044-395049 1223 ตกลงราคา 169,795.0025191423101615000000000122
71บ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)  นางสาวจิรชยา คงแสนคำ 044-465064 1691 ตกลงราคา 191,832.0030251512201720101010000000169
72บ้านหนองรังกา  นายเจริญ ศรีแสนปาง 044-305195 1444 ตกลงราคา 476,327.0042191516201517000000000144
73อ่างห้วยยาง  นายสมพงษ์ เปรี่ยมรัตนชัย 044-933577 4233 วิธีพิเศษ 1257,568.0080363127484838483334000000423
74สุขานารี 2 (หนองขอน)  นายมนตรี แย้มโสภี 044-465106 2461 ตกลงราคา 1158,500.0059303738302230000000000246
75บ้านกระโดน  นายสมพร ชัยดิษฐ์ 044-082481 1121 ตกลงราคา 148,904.00371514171298000000000112
76บ้านโคกสูง  นายคำเครื่อง มาลา 044-324020 3131 ตกลงราคา 1142,381.0014763537446344000000000313
77บ้านบึงทับช้าง  นางกนกธร ภูวิศวิชามัย 044-371494 743 ตกลงราคา 141,310.00179131178900000000074
78บ้านลำเชิงไกร  นางนนทนา วัชรธนาคม 044-381067 441 ตกลงราคา 129,080.00954787400000000044
79บ้านหนองไข่น้ำ  นายสมศักดิ์ จักสาร 044-993030 4371 ตกลงราคา 1363,000.0072423636363864463235000000437
80บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)  นางสาวกิ่งดาว หวังร่วมกลาง 044-215941 2041 ตกลงราคา 194,932.8024172014242432121225000000204
81วัดสว่างอารมณ์  นายนิรันดร์ เสือกำปัง 044-953058 733 สอบราคา 144,887.0051313131181000000000073
82ตำบลบ้านโพธิ์  นายวิรัช คุัมกลาง 044-206502 2323 ตกลงราคา 1140,581.0037252128322830101110000000232
83บ้านกรูดหนองออก  นายเลิศ พูนเกิดมะเริง 044-371077 1871 ตกลงราคา 1110,746.0022392324202534000000000187
84บ้านกล้วยจอหอ  นายตระกูล บัวเป้ามา 044-371870 1003 ตกลงราคา 137,069.003318106121110000000000100
85บ้านจอหอ  นายอุทิศ โทแหล่ง 044-371033 6921 ตกลงราคา 1401,000.00100706265655590606065000000692
86บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)  นายพงษ์ศักดิ์ กูลพิมาย 044-206503 5691 สอบราคา 1359,981.0093456063635568464234000000569
87บ้านมะค่า  นายอรรฆพล เกษะโกศล 044-206393 721 ตกลงราคา 136,733.001191315611700000000072
88บ้านระกาย  นางวนิดา นาคดิลก 044-371451 1522 ตกลงราคา 246,786.0040141819212317000000000152
89บ้านลองตอง  นายสุพจน์ เยียวรัมย์ 044-206342 2052 ตกลงราคา 1105,954.0039232532293126000000000205
90บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์)  นายสมใจ ผิสา 044-451281 441 ตกลงราคา 135,423.201163267900000000044
91ชลประทานสงเคราะห์  นายอภิรัตน์ เลาหะพันธ์ 044-354258 5862 ตกลงราคา 1388,379.00160606581687280000000000586
92ทหารอากาศบำรุง  นายสมวาท จงหมื่นไวย์ 044-958295 1561 ตกลงราคา 165,129.0029181818282223000000000156
93บ้านโกรกเดือนห้า  นายสมเดช สุภาคีรีวัลย์ 044-216211 613 ตกลงราคา 134,793.002077982800000000061
94บ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)  นายณัฐพงศ์ กอสาลี 044-934780 2912 วิธีพิเศษ 2179,860.0057292327342032222522000000291
95บ้านหนองปรู  นายฐปนนท์ ทองเกิด 044-990448 2881 ตกลงราคา 1160,867.0071263746383040000000000288
96บ้านหนองไผ่ล้อม(พยัคฆเดชบำเพ็ญ)  นายธนิต เดือนแจ้งรัมย์ 044-957051 711 ตกลงราคา 130,836.0025138476800000000071
97บ้านหนองพลวงใหญ่  นายนคร คชสีห์ 044-993282 1792 ตกลงราคา 184,293.0032161511171016231821000000179
98เสนานุเคราะห์  นายธนกฤต กีรติเกริกไกร 044-357962 6701 ตกลงราคา 1398,000.001101001001001008080000000000670
99เมืองนครราชสีมา  - 044-242364 2,4373 วิธีพิเศษ 11,500,000.002983013063424013744150000000002,437
100วัดสระแก้ว  นายสุวัจน์ บุญญานุสนธิ์ 044-242362 2,5513 วิธีพิเศษ 11,578,000.003193203623823803943940000000002,551
101สวนหม่อน  นายเสน่ห์ สุขนาคินทร์ 044241020 5283 ตกลงราคา 1234,600.00123706570706565000000000528
102สามัคคีรถไฟ  นางสาวปิ่นทิพย์ ทอนเกาะ 044-243600 2201 ตกลงราคา 1125,048.0040202525303545000000000220
103สุขานารี  นายกมล พุมรินทร์ 044-242365 2,6623 วิธีพิเศษ 11,645,500.003353963863883744013820000000002,662
104อนุบาลนครราชสีมา  นายอำนาจ อยู่คำ 044-242208 4,8122 วิธีพิเศษ 12,450,000.009025505956207107077280000000004,812
105บ้านทับช้าง  นาพงศ์วิทย์ ภูวนาถปรีชา 044-212238 3682 ตกลงราคา 1257,000.0040313426324737384439000000368
106บ้านบึงสาร  นายหาญยุทธ สุรเดชาปัญญากุล 044-220747 4742 ตกลงราคา 1248,000.0068264250465163483545000000474
107บ้านพะเนา  นางจินตนา ชูช่วย 044-951056 593 ตกลงราคา 134,235.00128810312600000000059
108บ้านพะไล  นายชัยวัฒน์ คารมย์กลาง 044-220666 3371 ตกลงราคา 1152,131.0048322334313436323532000000337
109บ้านมาบมะค่า  นางสุพวรรณ ชูกานต์กุล 044-212239 891 ตกลงราคา 267,972.00151191713141000000000089
110บ้านยองแยง  นางวัชรารัตน์ พิทักษ์ 044-430642 531 ตกลงราคา 128,323.0014106587300000000053
111บ้านหนองระเวียง  นายสุพิชญ์ พรอยุ่ศรี 044-220326 601 ตกลงราคา 136,949.001014527111100000000060
112บ้านหนองสมอประชาพัฒนา  นายรัตนะ ปลอดกระโทก 044-218488 1403 ตกลงราคา 163,000.004220181223916000000000140
113ประชาสามัคคี  นายสายัณ ยิ่งสง่า 044-960288 3751 ตกลงราคา 1224,000.0077462535353334302931000000375
114บ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง  นายศักดิ์สิทธิ์ แสไพศาล 044-215439 1082 ตกลงราคา 177,000.003182314161321000000000108
115บ้านบึงตะโก  นายธานินทร์ สำรวล 044-918702 1373 ตกลงราคา 176,511.0036121914171920000000000137
116บ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์)  นายกฤตภาส นิกรกุล 044-918670 1033 ตกลงราคา 132,792.002891211959956000000103
117บ้านพุดซา  นายขวัญชัย นาคเครือ 044-215623 793 ตกลงราคา 115,800.00269121079600000000079
118บ้านละลมโพธิ์  นางสาวสุรัชนี ศรีจันทรอาภา 044-430691 643 ตกลงราคา 138,227.00101088118900000000064
119บ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)  นายนิวัฒน์ คำกอง 044-959156 2593 ตกลงราคา 1137,500.0051242829232830151219000000259
120บึงสาลี  นางสุปรีชา ครูศรี 044-215674 1352 ตกลงราคา 178,890.0024132320221815000000000135
121เคหะประชาสามัคคี  นายแดง รุ่งชัยวัฒนกุล 044-211235 4061 ตกลงราคา 1225,000.0098504749644751000000000406
122ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง  นายสมศักดิ์ เข็มประสิทธิ์ 044-213594 931 ตกลงราคา 152,243.0028841510111700000000093
123บ้านคนชุม  นายมานะ อุนารัตน์ 044213859 831 ตกลงราคา 138,000.00331261439600000000083
124บ้านทุ่งกระโดน  นายช่าง ศรีไชย 044-215690 463 ตกลงราคา 129,740.0005512771000000000046
125บ้านภูเขาลาด  นายสมศักดิ์ ช่างไม้ 044-351090 1591 ตกลงราคา 193,271.0032181523242225000000000159
126บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)  นายพงษ์ชัย ศิริมาสรังษี 044-959581 1871 ตกลงราคา 1110,000.0036181411182018171718000000187
127บ้านหลักร้อย  นายสามารถ โพธิ์นอก 044-213644 5021 ตกลงราคา 1282,500.00120637068515575000000000502
128วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร7  นายสุรเชษฎ์ คุ้มกลาง 044-243680 1604 ตกลงราคา 198,002.0027202020232723000000000160
129ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่  นายประจวบ โอนนอก 044-923246 2251 ตกลงราคา 1160,500.000353935284345000000000225
130บ้านโคกไผ่-ขนาย  นายวุฒิวิจักขณ์ พกกลาง 0 211 ตกลงราคา 110,163.00455112300000000021
131บ้านต่างตา  นายสุพิษ จุ้ยกลาง 044-270879 1791 วิธีพิเศษ 1106,951.0037251724223222000000000179
132บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย  นายณรงค์ อ้นถาวร 044-430640 282 ตกลงราคา 213,741.001034224300000000028
133บ้านหนองกระทุ่ม  นายนรินทร์ นิติธรรม 044-307080 1701 ตกลงราคา 193,570.0045202717221821000000000170
134บ้านหมื่นไวย  นายทินกร แพเกาะ 44253800 701 ตกลงราคา 133,845.0027958104700000000070
135บึงพญาปราบ  นางรุ่งนภา บุญกลาง 044-956100 1691 ตกลงราคา 199,974.0031222022252326000000000169
136บ้านดอนขวาง  นายประสาท แนบพิมาย 044-925166 2643 สอบราคา 1154,000.0034324835333943000000000264
137บ้านหนองตะลุมปุ๊ก  นายเอกชัย นางาม 044-212108 4591 ตกลงราคา 1339,500.000404350395458656050000000459
138บ้านหนองตาคง  นายนิมิตร มากกลาง 044-212439 2522 ตกลงราคา 2137,623.0070273226313927000000000252
139บ้านหนองพลวง  นายจรัสพรรษ์ สมานพันธ์ 044-930236 2151 ตกลงราคา 1139,201.0040141619182120222817000000215
140บ้านหัวทะเล  นายยวญ จันทบุรี 044-243060 3146 วิธีพิเศษ 1321,000.0050353528585652000000000314
141วัดทุ่งสว่าง  นางนัยนา ตันเจริญ 044-244540 2094 ตกลงราคา 1141,659.0040302231281939000000000209
142วัดบ้านหนองบัวศาลา  นางพรทิพย์ ไพฑูรย์ 044-212110 1921 ตกลงราคา 197,935.0061243221231615000000000192
143อ่างหนองแหนประชาสามัคคี  นางมัลลิิกา มีศิลป์ 044-297606 1461 ตกลงราคา 180,018.0037251915191714000000000146
รวม 36,932 271 - 178 21,471,002.40 6,497 4,363 4,386 4,531 4,702 4,747 4,983 933 911 879 0 0 0 0 0 0 36,932
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน