สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.มุกดาหาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายมารุต อุปนิสากร
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1ชุมชนศรีบุญเรือง  นายวิเศษ ปรีประสาท 0 0.00 10799,25060,56837,08018,58525,080240,563
2บ้านท่าไค้  นายคณิต จารุการ 143 130,000.00 10596,95057,64936,12017,81524,500233,03416 พฤษภาคม 2559
3บ้านนาโปน้อย  นายปิยะ นามน้าวแสง 67 34,548.00 5868,20032,92120,0409,98013,570144,71113 พฤษภาคม 2559
4บ้านโนนศรี  นางเอมอร ภูแด่น 114 62,136.00 8296,40046,62728,32014,09019,180204,6176 พฤษภาคม 2559
5บ้านบุ่งอุทัย  นายสมัย แก้วเสนา 77 43,100.00 6071,00035,24021,00010,75014,150152,14016 พฤษภาคม 2559
6มุกดาลัย  นายศุภศิษฐ อินทรวิเศษ 1,107 670,000.00 803980,050525,856307,470149,110247,0202,209,5064 พฤษภาคม 2559
7บ้านส้มป่อย"รอดนุกูล"  นายกัณฑ์เอนก ทวีโคตร 273 140,356.00 206303,600140,35680,25038,97565,790628,9716 พฤษภาคม 2559-
8บ้านสามขามิตรภาพที่ 3  นายปรัชญา มานะวงศ์ 394 227,231.00 276318,800180,650103,68050,97080,390734,4903 พฤษภาคม 2559
9แก้งโนนคำประชาสรรค์  นายสมถิ่น โทจันทร์ 151 105,408.00 124146,20074,58845,12021,88033,860321,6486 พฤษภาคม 2559
10บ้านคำป่าหลาย  นายสุรชาติ แสนวิเศษ 258 147,265.00 170157,30095,65758,68029,16039,750380,54730 เมษายน 2559-
11บ้านนาคำน้อย2  นายวินิจ พลธะรัตน์ 100 30,072.00 6374,00035,19621,72010,76514,720156,4013 พฤษภาคม 2559
12บ้านนาตะแบง1  นายวีระพงษ์ ทองผา 0 0.00 230284,100156,83688,62043,10071,600644,256
13บ้านนาสองห้อง  นายประกอบ ใจสุข 60 37,170.00 4755,00025,80016,0807,83510,930115,64515 พฤษภาคม 2559ไม่มี
14บ้านนาเสือหลาย  นายปราศิต สุพรหมอินทร์ 128 74,000.00 9185,05055,48031,92016,41521,490210,35522 เมษายน 2559
15คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา  นายรณชัย ปัญญาพ่อ 138 62,835.00 116107,00062,92039,84019,58027,040256,38010 พฤษภาคม 2559-
16บ้านคำเขือง  นายสละ ตรีทศ 87 36,219.00 6677,40036,21922,68011,16015,390162,84918 เมษายน 2559
17บ้านคำเม็ก  นายจันทวิส พันธุ์สุข 22 14,089.00 1517,80010,2115,2802,7353,55039,57630 เมษายน 2559ได้รับงบประมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อหนังสือสำหรับนักเรียนให้ได้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
18บ้านโค้งสำราญ  นายนิคมศักดิ์ กุมภิโร 81 35,464.00 6879,20035,35423,04010,98015,720164,2942 พฤษภาคม 2559
19บ้านดงมัน  ว่าที่ร้อยตรีอัศดา อัญฤาชัย 53 34,097.00 4856,20025,83416,4408,03011,170117,67411 พฤษภาคม 2559
20บ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง  นายประชาศักดิ์ คำมะวงศ์ 37 22,524.00 3035,60018,17910,5605,4707,10076,90930 เมษายน 2559งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเรื่องการซื้อหนังสือมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อหนังสือที่ดีมีคุณภาพ เนื่องจากมีราคาค่อนข้างแพงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จาก สพฐ.
21บ้านพรานอ้น  นายพศิณศักดิ์ กลางประพันธ์ 132 59,086.00 113103,95059,09838,64018,80526,270246,7632 พฤษภาคม 2559
22บ้านเหล่าคราม  นายพิเชษฐ มหาวงศ์ 234 140,023.00 187233,450116,29969,06033,35553,080505,24429 เมษายน 2559-
23บ้านหนองแวง  นายชาติชาย ก่อคุณ 241 156,062.00 166200,800107,28261,47030,61546,240446,40723 พฤษภาคม 2559
24บ้านโคก1  นายสุรศักดิ์ จันทรโคตร 79 43,137.00 4957,80028,84617,0408,60511,510123,80116 พฤษภาคม 2559
25บ้านป่าหวาย  นางเอื้อมกาญจน์ จันทพันธ์ 96 42,241.00 6981,80042,24124,24012,50516,310177,0965 พฤษภาคม 2558
26บ้านพังคอง  นายทวีศักดิ์ สายคง 156 98,821.00 121112,15068,07541,88020,93528,340271,38020 มีนาคม 2559ไม่มี
27บ้านสงเปือย  นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์ 164 93,526.00 121112,15067,44841,88020,93528,340270,75317 พฤษภาคม 2559การจัดส่งหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ค่อยมีสินค้า ทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบหนังสือ โรงเรียนจึงต้องไปใช้บริการหนังสือของสำนักพิมพ์อื่นๆ แทน
28บ้านหนองบัว  นายสมบัติ ศรีวิเศษ 82 27,340.00 6373,80035,19321,60010,57514,670155,83830 เมษายน 2559
29บ้านดงเย็น  นายสุดสาคร ศรีลาศักดิ์ 144 54,853.60 9386,15052,83932,16016,04521,770208,96413 เมษายน 2559-
30บ้านคำบง2  นายเสฏฐวุฒิ แคนศิลา 16 8,623.00 1315,2006,9394,4402,1553,02031,7546 พฤษภาคม 2559ส่วนมากหนังสือที่ได้ไม่ทันเปิดเรียนคือหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการ
31บ้านโคกขามเลียน  นายประกอบ มีธรรม 183 133,511.80 147199,65094,57455,80027,10544,280421,4092 พฤษภาคม 2559
32นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง  นายสุรชัย กุลวงศ์ 94 35,591.00 6070,80035,59120,88010,56014,100151,93130 เมษายน 2559ไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ
33บ้านป่งโพน  นายวัชรินทร์ ใจสุข 157 103,134.00 118161,00077,93444,91021,88535,670341,3992 พฤษภาคม 2559อยากให้มีการดำเนินการแบบนี้ทุกปีการศึกษา
34บ้านโพนสวาง  นายยุทธศาสตร์ เมืองโคตร 150 99,984.00 109148,35070,17341,28019,89532,860312,55828 มีนาคม 2559
35บ้านสามขัว  นายสมมัคร ผลสว่าง 94 57,469.00 9587,65052,01032,64016,05522,150210,50521 เมษายน 2559
36บ้านหนองแคนนาจาน  นายศุภศิษฐ์ อินทรวิเศษ 101 56,576.00 8498,20044,69128,68013,91019,510204,99128 เมษายน 2559
37บ้านป่งเปือย  นายบรรลือ มิระสิงห์ 210 124,125.00 140164,60086,62951,42025,60038,250366,4996 พฤษภาคม 2559
38บ้านนาโด่  นางปาริชาต ทับทอง 113 48,216.00 7992,80042,15427,24013,50518,460194,15912 พฤษภาคม 2559
39บ้านแก้งนาบอนพิทยาสรรค์  นายประสาทชัย แสนนา 153 84,503.00 110102,30063,17438,28019,36025,850248,96421 เมษายน 2559
40ชุมชนนาโสก  นายประชาน แสนสุข 224 118,340.00 154142,50085,99553,16026,42036,010344,08527 เมษายน 2559งบประมาณไม่ครบ 100 เปอร์เซ็นต์
41บ้านหนองน้ำเต้า  นายเทพฤทธิ์ สิริจันทพันธุ์ 66 36,178.00 5970,20036,17820,88010,93514,010152,2031 เมษายน 2559
42บ้านนาหัวภู  นางเยาวลักษณ์ สะภา 50 24,000.00 3440,20020,58011,8806,0608,01086,73016 พฤษภาคม 2559ไม่มี
43บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ  นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงค์ 127 63,651.00 9285,40053,36731,92016,04021,580208,30713 พฤษภาคม 2559ไม่ค่อยเจอปัญหามากหนักจะมีบ้างนิดหน่อยหนังสือจากกระทรวงจะล่าช้าไปบ้าง
44บ้านคำผักหนอกสงเปือย  นายไพรัตน์ ปัตสาลี 88 51,928.00 6576,60036,78622,56011,34515,250162,54115 เมษายน 2559
45บ้านคำฮีเบญจวิทย์  นายภูวดล พลอยพันธ์ 199 109,050.00 155203,750101,06258,65029,00045,700438,1629 พฤษภาคม 2559ควรจัดสรรหนังสือแบบฝึกหัดให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะเป็นการดีอย่างยิ่งแก่นักเรียน
46บ้านดอนม่วย  73 46,760.00 6374,60037,40122,08011,33514,870160,28615 พฤษภาคม 2559
47ชุมชนบางทรายใหญ่  นายประกิต บางทราย 95 78,064.00 7386,00042,63325,32012,71517,120183,78815 เมษายน 2559
48บ้านหนองหอยป่าหวาย  นายประวัติ ลิ้มตระกูล 163 104,922.00 127162,85082,13947,58023,37536,780352,72413 พฤษภาคม 2559
49บ้านหนองแอก  ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์ 80 36,874.00 5868,60034,49620,28010,36013,670147,40618 มีนาคม 2559
50บ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา  นายภูวดล พลอยพันธ์ 36 21,195.00 3035,40017,18210,4405,2807,05075,3529 พฤษภาคม 2559
51บ้านดงมอน  นายบุญอำนวย แฝงสาคู 194 75,480.00 143132,85081,16049,68025,03533,570322,2951 เมษายน 2559
52บ้านคำผึ้ง  นายฉลาด สุพร 70 35,390.00 5261,00028,32317,8808,81012,130128,14319 พฤษภาคม 2559
53บ้านจอมมณีใต้  นายเพ็ญสมัย แก้วตา 28 14,657.00 2832,80014,6579,6004,7006,52068,27719 พฤษภาคม 2559
54ไตรมิตรวิทยาคม  นายอาทิตย์ ทองรอบ 120 88,200.00 9386,75054,69032,52016,61521,920212,49524 พฤษภาคม 2559-
55บ้านนาดี2  นายหัสดร สุดชา 35 23,970.00 3339,00019,77611,5205,8657,77083,93120 เมษายน 2559หนังสือเรียนควรได้ครบทุกสาระทันเปิดภาคเรียน
56บ้านโนนตูม  นายนิพนธ์ สินพูน 21 18,430.00 1720,40011,9456,1203,3154,08045,86019 พฤษภาคม 2559
57บ้านผึ่งแดด  นายรวมมิตร พันธ์มุก 62 25,402.00 4047,60025,40214,1607,4209,500104,08220 พฤษภาคม 2559-ไม่มี
58บ้านสงเปือยเหนือ  นายมงคลสิริ สุพร 176 84,750.00 127117,45071,91943,80021,72529,680284,57410 เมษายน 2559
59บ้านห้วยยางจอมมณี  นายวรชาติ สกุลเดช 63 38,036.00 4654,60028,80816,2008,40010,890118,89831 พฤษภาคม 2559
60บ้านหนองไผ่  นายจิรวัฒน์ ทะเสนฮด 50 21,902.00 3845,00022,36713,3206,8408,97096,49729 เมษายน 2559-
61บ้านไร่  นายศรีศักร ศรีอระพิมพ์ 24 11,517.00 1821,40011,5176,3603,3204,27046,86713 พฤษภาคม 2559
62บ้านกุดแข้  นายวิพัฒน์ บัวชู 172 98,959.00 129120,35075,93945,12023,06530,410294,8849 พฤษภาคม 2559ปัญหาอุปสรรคไม่มี เพราะมีตัวแทนจำหน่ายมาเสนอก่อนปิดภาคเรียน
63บ้านกุดแข้ใต้  นายเชาวลิต แสงเดือน 58 33,457.00 4553,20026,46115,7208,01510,600113,9969 พฤษภาคม 2559-
64บ้านแก่นเต่า  ว่าที่ ร.ต.ชินชาติ ชูคำสัตย์ 48 20,621.00 3844,60020,62113,0806,4608,87093,63110 พฤษภาคม 3102
65บ้านดงยางนันทวัน  นายวิเชียร สุขสำราญ 69 40,347.00 4755,40028,24216,3208,21511,030119,20716 พฤษภาคม 2559
66บ้านนาถ่อน  นายจิรวัฒน์ ทะเสนฮด 148 86,577.00 9688,80052,97033,12016,44022,440213,77012 พฤษภาคม 2559ไม่มี
67บ้านนาโสกน้อย  นายปริญญา บุญล้อม 38 13,580.00 2832,60014,8669,4804,5106,47067,92618 พฤษภาคม 2559
68ชุมชนโพนทราย  นายโอวาท สุเลิศ 146 55,037.00 96117,10062,08435,61017,70526,890259,3899 พฤษภาคม 2559ได้รับหนังสือครบเรียบร้อย
69บ้านม่วงหัก  นายฉลอง พันธ์บุปผา 42 22,951.00 3439,80018,20711,6405,6807,91083,23712 พฤษภาคม 2559-
70บ้านหนองหญ้าไซย์  นายประดิน อินไชยา 118 50,000.00 86101,60049,66930,00015,25020,240216,7596 พฤษภาคม 2559
71คำสายทองวิทยา  นายประสาน จันทร์เผือก 50 29,493.00 4957,60027,56916,9208,41511,460121,96429 เมษายน 2559-
72บ้านกุดโง้ง  นายพีระพงษ์ เผ่าภูไทย 136 89,382.00 106127,70067,50939,18019,48029,440283,3093 เมษายน 2559-
73บ้านดานคำ  นายอังกูร อ้วนพหรมมา 0 0.00 4654,60028,70916,2008,40010,890118,799
74นาคำน้อยวิทยา  นายวิเศษ ปรีประสาท 95 54,501.00 7284,80040,98824,96012,52016,880180,14810 พฤษภาคม 2559
75เมืองใหม่  นายกิตติพล โคตรสุโพธิ์ 95 53,273.00 6981,00038,57723,76011,74516,110171,19225 เมษายน 2559
76บ้านศูนย์ไหม  นายเฉลิม มหาอุป 127 73,388.00 7690,20046,99626,76013,87017,990195,81610 พฤษภาคม 2559ไม่มี
77บ้านเหมืองบ่า  นายณัฏฐกิตติ์ คำมะวงศ์ 21 11,071.00 1518,00010,5405,4002,9253,60040,46530 เมษายน 2559งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเรื่องการซื้อหนังสือมีน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการในการดำเนินงาน เนื่องจากหนังสือส่วนมากมีราคาค่อนข้างสูง
78อนุบาลมุกดาหาร  นายสายันต์ บุญลี 1,640 571,723.00 974907,500571,723339,960173,020229,3102,221,51318 พฤษภาคม 2559-
79บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501  นางรัตนภรณ์ คนหาญ 717 487,678.00 520494,000348,578187,200101,400124,8001,255,97810 พฤษภาคม 3102มีนักเรียนแจ้งย้ายเข้า-ออกจำนวนไม่แน่นอน
80บ้านซ่ง  นายสุรไกร แสนโสม 91 58,090.00 6677,20034,84822,56010,97015,340160,9188 กุมภาพันธ์ 2559
81บ้านโนนสังข์ศรี  นายยงยุทธ ไชยสีหา 239 114,845.00 167210,750101,79261,71029,60047,730451,58216 เมษายน 25590
82บ้านม่วง  นายอาทิตย์ อมรสิน 93 44,864.00 7487,40044,86425,80013,10017,410188,57415 เมษายน 2559หนังสือที่ได้รับล่าช้า จะเป็นรายการหนังสือที่กระทรวงกำหนดให้โรงเรียนต้องใช้ คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพราะกำหนอให้ใช้หนังสือของกระทรวง กลุ่มสาระอื่นไม่มีปัญหา
83บ้านแมด  นางสาวอนัตตา ชาวนา 107 56,409.00 7082,60041,34524,36012,32016,450177,07513 พฤษภาคม 2559ไม่มี
84บ้านหนองเอี่ยนดง(ราษฎร์สงเคราะห์)  นายอุทิศ ผิวขำ 218 79,987.00 166219,500104,74662,34030,08049,040465,7064 พฤษภาคม 2559
85บ้านเหล่า  นายทักษิณ คนซื่อ 190 113,436.00 128163,20079,40547,58023,00036,870350,0558 พฤษภาคม 2559-
86บ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร"  นายบุญทอม สุพรรณ 117 50,000.00 9083,50051,52731,20015,65021,100202,97716 พฤษภาคม 2559
87บ้านโคก2  นายเชิญสิน ไชยเพชร 117 35,444.00 9084,10053,04631,56016,22021,250206,17616 พฤษภาคม 2559
88บ้านดงยาง1  ว่าที่พันตรีวิษุวัต วิมลเศรษฐ 64 31,152.00 4554,00029,62616,2008,77510,800119,40125 กุมภาพันธ์ 2559-
89บ้านดอนป่าแคน  นางศิวพร อาจหาญ 41 19,468.00 2934,20016,28610,0805,0856,81072,4619 พฤษภาคม 2559-
90บ้านตูมหวาน  นายเอกราช พรหมพิบูลย์ 133 81,592.00 90112,70057,42733,54016,55025,650245,86714 มิถุนายน 2559
91บ้านแฝก  ว่าที่ ร.ต.สมบัติ ไชยมาโย 134 81,592.00 4654,60027,59216,2008,40010,890117,68213 พฤษภาคม 2559
92ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้)  นายบุญชอบ อุสาย 63 36,499.00 4856,80028,03916,8008,60011,320121,55920 พฤษภาคม 2559
93บ้านโพนงาม  นายปานไทย ภูล้นแก้ว 126 72,933.00 10294,30057,00035,16017,42023,830227,710
94บ้านหนองสระพังทอง  นายเพลินศักดิ์ บุตดีวงศ์ 60 31,495.00 4856,40026,42516,5608,22011,220118,82520 พฤษภาคม 2559
95ห้วยตาเปอะ  นายมนตรี จันทวงศ์ 279 219,252.00 189239,550125,17370,92035,29554,360525,29830 พฤษภาคม 2559การซื้อหนังสือเรียนเป็นไปด้ววยความเรียบร้อย
96ชุมชนบ้านคำชะอี  นายสมปอง เสียงล้ำ 145 98,902.00 10899,80058,13637,20018,40025,220238,75620 เมษายน 2559
97บ้านกกไฮโนนน้ำคำ  นางภัทร์สิริย์ ไชยธงยศ 43 23,293.00 2833,20017,7709,8405,0806,62072,51013 พฤษภาคม 2559
98บ้านแก้งช้างเนียม  - 12 8,139.00 1214,0006,3464,0801,9602,78029,1669 พฤษภาคม 2559
99บ้านนาปุ่ง  นายกิตติพล ห้วยทราย 21 13,077.00 1719,8008,1965,7602,7453,93040,43130 มีนาคม 2559ราคาหนังสือเรียนในปัจจุบันปรับตัวสูงขึ้น อยากให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นด้วย
100บ้านโนนสว่าง1  นายสมศักดิ์ อุปัญญ์ 44 15,038.00 3035,80019,35510,6805,6607,15078,64515 เมษายน 2559
101บ้านหนองกะปาด  นางศรีสุพรรณ แสนโสม 41 20,025.00 3440,40020,73412,0006,2508,06087,44411 พฤษภาคม 2559
102วัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์  นายกิตติพล ห้วยทราย 151 89,448.00 9991,65056,08134,20017,02523,160222,11611 เมษายน 2559-
103บ้านกลาง  ว่าที่ร้อยโทธงชัย ถิตย์ฉาย 52 32,440.00 4350,60024,42214,8807,43510,070107,4074 กรกฎาคม 2559
104คำบกราษฎร์นุกูล  นายประภาส หมั่นเรียน 51 31,250.00 3136,60018,79410,8005,4757,29078,95923 มิถุนายน 2559-
105บ้านบาก1  นายกิตติพล ห้วยทราย 28 16,102.00 2124,60011,8307,2003,5254,89052,04510 พฤษภาคม 2559ไม่มี
106บ้านห้วยลำโมง  นายจีรศักดิ์ ศรีบุรมย์ 39 26,061.00 2630,60015,3849,0004,5006,09065,57427 มิถุนายน 2559-ไม่มี-
107บ้านหนองเอี่ยน  นายวรเชษฐ์ พันโกฏิ 170 121,060.00 134170,10090,53550,46025,31038,610375,01525 เมษายน 2559
108บ้านโคกสว่าง2  นางวัชราภรณ์ สกุลทราย 38 12,000.00 3642,20019,17712,3606,0708,39088,197
109บ้านนาหลวง1  นางสาวธนัตถ์กานต์ ศรีเฉลียว 27 11,381.00 2124,60011,3817,2003,5254,89051,596
110บ้านหนองบง  นายประยุทธ ศรีเสน 130 61,061.00 85100,60051,81429,76015,24520,050217,469หนังสือที่เป็นขอกระทรวงศึกษาธิการจะได้รับช้า
111บ้านหนองไฮ  นายกงสี คล่องแคล่ว 37 9,888.00 1821,0009,8886,1202,9404,17044,11816 พฤษภาคม 2559
112บ้านเหล่าสร้างถ่อ  นายสมจิตร แสนคำ 199 239,311.00 5565,00034,35419,2009,77512,950141,27920 มีนาคม 2559
113ชุมชนดอนตาล  นายทวี ซามงค์ 347 217,329.00 251235,850158,20988,80046,47559,590588,9241 พฤษภาคม 2559
114บ้านนาม่วง  นายอรรณพ โพธิ์ศรี 72 41,418.00 5969,40033,26520,40010,17513,810147,05013 พฤษภาคม 2559-
115บ้านโพนสว่าง  นายพงษ์ศักดิ์ จันทพันธ์ 125 77,406.00 9487,30052,14832,64016,43022,060210,57810 พฤษภาคม 2559ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
116บ้านห้วยกอก2  นายอนุศักดิ์ ว่องไว 52 31,875.00 4249,80025,08314,7607,6209,930107,19310 พฤษภาคม 2559-
117นาสะเม็งวิทยา  นายจิรวัฒน์ ผิวงาม 303 181,892.00 224252,000136,46182,71039,94563,560574,67630 เมษายน 2559
118บ้านโคกพัฒนา  นายวิชยา คนไว 112 59,672.00 8982,15048,78030,60015,07520,760197,36513 พฤษภาคม 2559
119บ้านนาสะโน  นายปิโย ลุสุข 88 40,000.00 5868,40033,78420,16010,17013,620146,13416 มิถุนายน 2559
120นาหว้าประชาสรรค์  นายบุญนาม อินทะปัญญา 203 121,670.00 159217,850101,26160,06028,58548,110455,8661 พฤษภาคม 2559
121บ้านหนองกระยัง  นายสมเกีรยติ ศรีอาด 45 24,003.00 3642,00018,74112,2405,8808,34087,20116 พฤษภาคม 2559การจัดสรรงบดำเนินการเต็มจำนวน
122บ้านบาก2  นายสุรเพชร อัฐนาค 355 181,531.00 270321,900169,788102,12049,22081,150724,17813 พฤษภาคม 2559-
123บ้านนายาง  นายวิบูลย์ ราชอุดม 106 60,078.00 6981,00039,61623,76011,74516,110172,231ไม่มึี
124บ้านภูล้อม  นายสุนทร ไชยพันธ์ 101 55,961.00 9789,35051,36333,24016,25522,580212,78816 พฤษภาคม 2559
125บ้านหนองบอน  ส.อ.จิตติ ช่างแกะ 108 61,660.00 7689,80044,31526,52013,49017,890192,01518 พฤษภาคม 2559-
126บ้านภูผาหอมพัฒนา  นายสิริพงศ์ ปิยวิบูลย์กุล 59 29,000.00 4148,60024,23014,4007,4259,690104,34516 พฤษภาคม 2559
127ป่าไร่ป่าชาดวิทยา  นายไพโรจน์ ยืนยง 250 123,842.00 184261,700122,28370,77034,25557,260546,26830 มีนาคม 2559หนังสือของสำนักพิมพ์องค์การค้าของ สกสค.ช้ากว่าสำนักพิมพ์อื่นๆ
128บ้านนาทาม  นายจิตติพงษ์ มัธยม 274 78,411.00 201278,550129,96576,62037,01561,390583,54012 พฤษภาคม 2559-
129บ้านนาป่ง  นายสมหมาย นุทธบัตร 130 81,810.00 9587,45050,76732,52015,86522,100208,7026 พฤษภาคม 2559
130บ้านนามน  นายเมฆสุวรรณ วังวงศ์ 55 30,471.00 4148,20022,80514,1607,0459,590101,8002 พฤษภาคม 2559
131บ้านโนนสวาท  นายบุญแสง สมไวย์ 170 105,816.00 128156,50078,82847,01022,73535,820340,89311 เมษายน 2559
132บ้านห้วยทราย2  นายสมหมาย นุทธบัตร 124 64,464.00 7487,00041,34725,56012,72017,310183,93715 พฤษภาคม 2559การจัดส่งหนังสือล่าช้า
133บ้านหนองเม็ก  นายบุญแสง สมไวย์ 181 121,842.00 147197,05096,12355,62027,07543,880419,74828 เมษายน 2559
134ชุมชนโพธิ์ไทร  นายศุภวัฒน์ บำรุงสวัสดิ์ 105 47,275.00 8397,60047,27528,68014,28519,420207,26011 เมษายน 2559-
135บ้านแก้ง2  นายไพบูลย์ ใหมคำ 67 42,607.00 5261,60031,34018,2409,38012,280132,84018 มีนาคม 2559ไม่มี
136บ้านโคกหนองหล่ม  นายสมพร หมันสิงห์ 135 83,981.00 93112,35058,76134,08016,53525,820247,54616 พฤษภาคม 2559
137บ้านคำดู่  นายสุริยัน ทรัพย์ผล 37 12,277.00 2529,20012,7068,5204,1155,80060,34123 พฤษภาคม 2559
138บ้านดง  นายวชิระ แสงบุญ 72 35,871.00 5665,20027,82918,9609,02012,940133,94910 มิถุนายน 2559ควรลดกลุ่มสาระวิชาให้น้อยลงรวมเข้ากับสาระใหญ่จะได้ประหยัดงบประมาณ
139บ้านนาคำน้อย1  นางวรารัตน์ คันธโรรส 95 55,142.00 6677,80039,22622,92011,54015,490166,9769 พฤษภาคม 2559
140บ้านนาโพธิ์  นายเดชดำรง ตุระซอง 183 99,890.00 136167,30085,29150,43024,89538,290366,20611 พฤษภาคม 2559-
141บ้านภูวง  39 23,351.00 2732,20016,8159,6005,0756,43070,1209 พฤษภาคม 2559
142บ้านเหล่าหมี  นายอนันต์ ปริปุรณะ 225 145,482.00 163198,05098,67559,76028,90545,420430,81022 เมษายน 2559การจัดสรiงบดำเนินการเต็ม 100%
143บ้านโคกสว่าง1  นายเสน่ห์ สุพรรณ 99 54,702.00 6980,80037,21923,64011,55516,060169,27413 พฤษภาคม 2559-
144บ้านท่าห้วยคำ  นายไชยยศ จันทพันธ์ 20 11,381.00 2124,60011,0747,2003,5254,89051,28913 พฤษภาคม 2559-
145บ้านนายอ  ว่าที่ ร.ต.ฤทธิ์กล้า ขุนทวี 82 39,890.00 6070,60033,83220,76010,37014,050149,61225 เมษายน 2559หนังสือเรียนแบบฝึกหัดไม่ตรงกับการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
146บ้านป่าพยอม  นายสุทัศน์ บุญแพง 66 36,871.00 4957,60027,71916,9208,41511,460122,11411 กันยายน 2559
147สยามกลการ4  นายพลพัก์ คนหาญ 234 166,100.00 180221,700118,44866,93033,24550,750491,073
148บ้านเหล่าแขมทอง  นายปิโย ลุสุข 22 17,216.00 1619,20011,5665,7603,1203,84043,4866 พฤษภาคม 2559
149ชุมชนบ้านม่วงไข่  นายคุณาธรณ์ พลสาร 83 44,189.00 6475,00034,18621,96010,77014,910156,82613 พฤษภาคม 2559-
150บ้านคำสร้อย  นายสุรสิทธิ์ จำปาเทศ 345 205,859.00 259241,850154,06490,72046,51561,110594,25912 เมษายน 2559หนังสือเรียน สกสค จัดพิมพ์ช้าและไม่พอจำหน่าย
151บ้านด่านมน  - 24 14,752.00 2630,40013,4588,8804,3106,04063,08827 เมษายน 2559หนังสือบังคับของกระทรวง ร้านพิมพ์ไม่ทัน ทำให้ส่งหนังสือช้า
152บ้านโนนเกษม  นางปภาวรินทร์ วงศ์ปิยะหิรัญ 46 20,000.00 3744,20023,83213,2007,0258,83097,08710 พฤษภาคม 2559
153บ้านภูแผงม้า  นายสมบัติ นาจาน 175 107,800.00 127167,65080,34647,70023,05537,480356,23113 พฤษภาคม 2559-
154คำแฮดประชาสรรค์  นายสมชัย เจริญไกร 204 213,466.00 152206,00095,13757,18027,16045,630431,10715 เมษายน 2559
155บ้านคำนางโอก  นายไพศาล เจริญราษฎร์ 164 87,100.00 115105,85061,40739,36019,19526,750252,56212 พฤษภาคม 2558งบประมาณในการจัดซื้อไม่เพียงพอ ถ้าโรงเรียนดำเนินการจัดซื้อสำนักพิมพ์ของเอกชน หรือซื้อหนังสือเสริม
156บ้านนาหลวง2  นายเกษร สินพูน 32 17,627.00 4854,60018,23915,4806,51010,770105,59912 พฤษภาคม 2559หนังสือบางกลุ่มสาระเรียนรู้ได้รับช้าและขาดตลาด
157บ้านบะ  นายชุมพล ประเทพา 84 49,082.00 5160,20029,91517,7608,99511,990128,86015 พฤษภาคม 2559
158บ้านป่าแดง  นายวิวัฒน์ สุวรรณไตรย์ 62 36,455.00 5362,40031,03918,3609,19512,420133,4142 พฤษภาคม 2559ไม่มี
159บ้านหนองสระพัง  นายพิริยะ ทองมนต์ 65 32,599.00 3642,20020,56812,3606,0708,39089,58811 พฤษภาคม 2559
160บ้านอุ่มไผ่  นายชัยยา สาระไชย 45 19,548.00 3440,40021,08212,0006,2508,06087,79214 มิถุนายน 2559ไม่มี
161ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย  นายสุเพศ ยุติพันธ์ 186 129,424.00 8599,20044,43228,92013,91519,700206,16730 เมษายน 2559
162บ้านคำบง1  นายสังคม วีระพันธ์ 330 161,623.00 244225,800132,36684,24041,88057,060541,346
163บ้านคำพอก2  นายเคมี โนรีรีตน์ 18 10,000.00 2326,80011,8357,8003,7255,32055,48013 พฤษภาคม 2559สำนักพิมพ์จัดส่งหนังสือให้ร้านล่าช้า
164บ้านนิคมร่มเกล้า  นายสุริยา เสียงเย็น 48 26,420.00 3339,00019,49211,5205,8657,77083,6479 สิงหาคม 2559รายการหนังสือที่จัดซื้อตาม รร.วังไกลกังวล เพราะจัดการศึกษาโดยใช้ระบบ DLTV เต็มรูปแบบ ทำให้ประสบปัญหาในรายการหนังสือต้องสืบค้น ประสานงาน ก่อให้เกิดความล่าช้า
165บำรุงพงศ์อุปถัมภ์  นายธงชัย บุตรกาล 480 186,082.00 377466,150253,189145,53071,070117,4801,053,41910 พฤษภาคม 2559ไม่มี
166บ้านหนองนกเขียน  นายองอาจ สุพรรณโมก 78 33,046.00 5665,80030,28719,3209,59013,090138,08710 พฤษภาคม 2559-
167ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน  นายสุเพศ ยุติพันธ์ 165 129,424.00 4754,80024,22515,9607,64510,880113,51030 เมษายน 2559จัดซื้อร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
168บ้านห้วยกอก1  นายวิมาน พันธุวรรณ 69 43,117.00 5363,00033,20618,7209,76512,570137,26131 พฤษภาคม 2559
169เตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์(บ้านด่านยาว)  นายวุฒิชัย ไชยกาศ 84 49,308.00 6273,00035,98321,48010,76014,530155,75330 พฤษภาคม 2559
170บ้านนากอก  นายบุญยืน ขันติยะ 40 21,649.00 2731,80015,0859,3604,6956,33067,27018 เมษายน 2559
171บ้านนาสองเหมือง  นายอภิเชก เผ่าภูไทย 133 75,120.00 10092,60055,65834,56017,22023,400223,43815 พฤษภาคม 2559
172บ้านน้ำเที่ยง2  นายประกาศ สว่างวงษ์ 22 18,779.00 2124,60012,1797,2003,5254,89052,39431 พฤษภาคม 2559
173บ้านนาอุดม  นายวิจิตร คุณพูล 167 77,083.00 124115,40071,94343,20021,90029,160281,60311 เมษายน 2559
174บ้านขอนแก่น  นายกานต์ นักลำ 181 117,143.00 143133,05082,75949,80025,22533,620324,4544 พฤษภาคม 2559
175บ้านคำไหล  นายอุดม ส่วยโสภา 114 67,143.00 8195,60047,89628,20014,27519,040205,011
176คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3  นายเผย สุพรรณโมก 196 145,015.00 158197,00095,33158,11027,78544,770422,9964 พฤษภาคม 2559
177บ้านป่าเตย  นายบรม บำรุงสวัสดิ์ 182 114,577.00 120163,30081,12345,87022,65536,250349,19812 พฤษภาคม 2559ยอดค่าหนังสือยังไม่นิ่ง รอหนังสือครบ ก่อนเปิดเทอม
178ป่งแดงวิทยาคม  นายสมชาย อุตสาหะ 146 95,234.00 96125,10063,73236,27017,98528,140271,22714 มีนาคม 2559
179บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน  นางฐนิศรา นักลำ 103 60,067.00 90117,00060,06734,05016,97526,350254,44213 พฤษภาคม 2559ปัญหาหนังสือขาดตลาดบางทีได้ไม่ครบตามจำนวนนักเรียนในบางรายวิชา
180บ้านโนนสะอาด2  นายชัยยา สาระไชย 54 26,489.00 3642,60021,89812,6006,4508,49092,03811 พฤษภาคม 2559
181หนองข่าประชาอุทิศ  นายทัศน์เทพ เทพสุระ 105 59,791.00 8093,80044,25527,48013,51018,650197,6953 มิถุนายน 2559ไม่มีครับ
182บ้านหนองแวงใหญ่  นายพงศธร วรรณา 144 74,840.00 10193,15054,33334,68017,03523,540222,73828 กุมภาพันธ์ 2559
183บ้านดงหลวง  นายศิโรจน์ อาจวิชัย 249 94,119.00 189174,350103,01864,92031,91544,060418,26330 เมษายน 2559
184บ้านเปียด  นายอารักษ์ ทองมหา 186 110,556.00 139130,05082,20148,84025,20532,860319,15618 พฤษภาคม 2559
185บ้านโพนแดง  นายพงศักดิ์ คนหมั่น 160 75,328.00 111103,65065,41338,88019,93526,190254,06829 เมษายน 2559
186บ้านโสก  230 106,570.00 175212,250106,57064,38031,46548,750463,41518 เมษายน 2559ไม่มี
187บ้านกกตูม  นายสมบิล บริสุทธิ์ 160 99,461.00 106124,50065,89338,64018,88028,890276,80316 พฤษภาคม 2559
188บ้านแก้งนาง  นายวุฒิชัย ไชยกาศ 289 179,651.00 211240,650119,65675,24035,41556,190527,1519 พฤษภาคม 2559การจัดซื้อหนังสือเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
189บ้านขัวสูง  นายมนาส สาระไชย 56 20,104.00 3339,00020,10411,5205,8657,77084,25913 พฤษภาคม 2559
190บ้านนาหินกอง  นายทองสม สมลับ 129 70,000.00 9587,85051,59832,76016,24522,200210,65310 พฤษภาคม 2559
191บ้านปากช่อง  นายสมบูรณ์ เหลือผล 45 20,000.00 3339,00019,42611,5205,8657,77083,58110 พฤษภาคม 2559
192สยามกลการ 5  9 5,049.00 89,6005,5712,8801,5601,92021,5316 พฤษภาคม 2559
193บ้านสานแว้  นายธิรัตน์ เหลือผล 248 172,670.00 190236,500115,94170,26034,13053,850510,68113 พฤษภาคม 2559
194หมู่บ้านป่าไม้  นางไพรวรรณ์ เนตคุณ 54 25,641.00 3945,60019,90613,3206,4659,06094,35115 มิถุนายน 2559
195ร่มเกล้า  นายโสภณ แก่นงาม 420 233,563.00 277336,150180,896105,69051,10084,730758,5669 พฤศจิกายน 2558
196บ้านก้านเหลืองดง  นายรังสรรค์ สุทารัมย์ 124 77,205.00 9588,05053,97332,88016,43522,250213,58816 พฤษภาคม 2559ควรให้โรงเรียนได้จัดทำแบบฝึกทักษะสำหรับการสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่เรียนช้าตามสภาพปัญหาของนักเรียน หนังสือแบบเรียนมีเนื้อหา กิจกรรมเหมือนกันไม่สอดคล้องกับความแตกต่างของนักเรียน หนังสือแบบเรียนทำให้ครูสอนตามแต่ในหนังสือเรียนไม่อยากเขียนแผนการสอน
197บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ  นายโมช แก่นงาม 74 26,234.00 6677,20034,11922,56010,97015,340160,18914 เมษายน 2559
198บ้านนาหลัก  นายธีรกร เชื้อคำจันทร์ 67 29,513.00 5059,00029,51317,4008,80011,750126,46310 พฤษภาคม 2559
199บ้านฝั่งแดง  นายภาณุพงศ์ ศรีประเสริฐ 281 190,000.00 196299,500136,16177,13037,27564,240614,30616 พฤษภาคม 2559
200บ้านโพนไฮ  สิบเอกเผด็จ ปานอีเม้ง 102 42,988.00 8194,80043,51227,72013,51518,840198,3876 พฤษภาคม 2559
201บ้านมะนาว  นายสมบูรณ์ ศรีหาพล 116 62.63 8297,40051,70528,92015,04019,430212,49518 มีนาคม 2559ไม่มี
202บ้านหนองคอง  นายสมศักดิ์ ศรีมาชัย 157 72,741.00 115105,85060,72439,36019,19526,750251,87929 เมษายน 2559-
203พระราชทานบ้านหนองหมู  นายชาญวุธ แสงฤทธิ์ 75 54,580.00 5868,40032,22120,16010,17013,620144,5718 เมษายน 2559
204บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว  สิบเอกเผด็จ ปานอีเม้ง 0 0.00
205ชุมชนบ้านหนองบัว  นายประศักดิ์ จิตอามาตย์ 268 154,676.00 203259,550125,26575,15035,85058,520554,3352 พฤษภาคม 2559
206บ้านชะโนด 2  นายสุเทพ ทองผา 317 181,480.00 229261,350147,23885,71042,31065,910602,5182 พฤษภาคม 2559มาไม่ครบตามจำนวนที่สั่ง
207บ้านน้ำบ่อดง  นายจำรัส รัตนวิชัย 52 30,589.00 4047,60024,75914,1607,4209,500103,43916 พฤษภาคม 2559
208บ้านหนองยาง  นายวทัญญู ปังอุทา 317 242,029.00 295356,850202,291113,16055,79589,950818,04615 พฤษภาคม 2559สภาพการดำเนินงานที่ผ่านมาหนังสือที่ล่าช้าเป็นของคุรุสภา
209บ้านหนองหนาว  นายภาสกร จันทะรักษ์ 80 52,942.00 7992,40041,62227,00013,12518,360192,50716 พฤษภาคม 2559ไม่มี
210บ้านเหล่าดง  นายไมตรี พนันชัย 42 29,007.00 3946,20022,80413,6807,0359,21098,92916 พฤษภาคม 2559
211บ้านย้อมพัฒนา  นายปรัชญา มานะวงศ์ 90 34,744.00 7384,80034,74424,60011,57516,820172,53924 กรกฎาคม 2559
212บ้านหว้านใหญ่  นายยุทธพล คำมุงคุณ 194 90,000.00 152140,60083,89252,44026,03035,530338,49216 พฤษภาคม 2559
213บ้านนาขามป้อมวิทยาคม  จ่าสิบเอกกวีศักดิ์ ช่างทอง 84 29,360.00 5261,40029,36018,1209,19012,230130,30014 เมษายน 2559
214บ้านนาดีโคกสวาท  นายธีระพล พันธุพาน 89 53,550.00 6779,00039,69523,28011,73515,730169,4405 มิถุนายน 2559
215บ้านป่งขาม  นายบัณฑิต จันทร์ลุน 84 34,630.00 6879,40034,63023,16011,17015,770164,13027 เมษายน 2559
216สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา  นายบรม บำรุงสวัสดิ์ 271 167,044.00 187211,950117,06567,89033,67049,830480,4059 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรค
217บ้านสองคอน  จ.ส.อ.กวีศักดิ์ ช่างทอง 250 101,663.00 171199,550105,37662,43030,77046,440444,566
218หนองผือดอนม่วง  นางนิภาพร อุปนิ 68 39,368.00 4654,60028,87816,2008,40010,890118,96813 พฤษภาคม 2559
219บ้านหว้านน้อย  นางกานต์พิชชา ผิวผ่อง 53 24,392.00 3945,60021,14313,3206,4659,06095,58810 มิถุนายน 2559
220บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง  นายรังสิต บุญพอ 116 62,603.00 8981,75047,69730,36014,69520,660195,16216 พฤษภาคม 2559
221เมืองพาลุกากรภูมิ  ร.ต.ปรีดา ก้องเสียง 87 61,830.00 6980,80037,98823,64011,55516,060170,04316 พฤษภาคม 2559
222บ้านขามป้อม  นายประยูร บุญประสพ 122 113,028.00 114146,00070,34542,27020,22532,910311,7506 พฤษภาคม 2559
223บ้านชะโนด 1  288 86,244.00 133186,35086,24450,76024,37540,920388,64915 พฤษภาคม 2559
224บ้านทรายทอง  นายทวีวรรณ เมาะลาษี 102 57,352.00 7892,00044,03327,12013,69018,320195,16316 พฤษภาคม 2559
225บ้านโนนสว่าง 2  นายปริญญา ทวีโคตร 44 27,354.00 3642,40020,73212,4806,2608,44090,31216 ธันวาคม 2559หนังสือจัดส่งไม่พร้อมกัน และหนังสือจากสำนักพิมพ์ขาดตลาด
226ชุมชนบ้านบางทรายน้อย  นายคมสัน ไชยต้นเทือก 83 67,418.00 81100,25051,80030,03014,75022,890219,72012 พฤษภาคม 2559
227ชุมชนเมืองหนองสูง  นายไพโรจน์ กลางประพันธ์ 164 142,406.00 138128,90083,04148,36024,82032,570317,69110 พฤษภาคม 2559
228บ้านคันแท  นายอุทัยวุฒิ ศรีจันทร์ 319 6,714.00 910,8006,7683,2401,7552,16024,72313 เมษายน 2559
229บ้านนาตะแบง 2  นายวิชัย จูมแพง 102 56,633.00 6677,20035,33822,56010,97015,340161,4086 มิถุนายน 2559-
230บ้านนาหนองแคน  นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ 35 19,868.00 3136,20016,28910,5605,0957,19075,33421 เมษายน 2559-
231บ้านบุ่ง  นายศิริพร บุญทะระ 128 85,013.00 80111,40055,19430,72015,07024,550236,93426 เมษายน 2559อุปสรรคมีน้อย เนื่องจากมีการวางแผนดำเนินการตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้การดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนเป็นไปอย่างเรียบร้อย
232บ้านวังไฮ  นายจรูญ คนหาญ 87 44,556.00 6475,00034,97321,96010,77014,910157,61321 เมษายน 2559-
233บ้านโนนยาง  นายเศรษฐชาติ ชาวันดี 126 77,000.00 94118,20061,86535,31017,72526,910260,01030 พฤษภาคม 2559อุปสรรคคือที่ผ่านมาการส่งหนังสือของร้านค้าที่สั่งซื้อหนังสือเรียนมายังโรงเรียนล่าช้า พอติดตามก็ตอบว่าสำนักพิมพ์ไม่ทัน หนังสือขาดตลาด โดยเฉพาะหนังสือเรียนภาษาไทยของกระทรวง อยากให้พิมพ์ไว้ตามความต้องการของผู้ซื้อด้วย
234บ้านคำพอก 1  นายยุทธชัย น้อยทรง 116 56,000.00 8499,80052,93329,64015,43019,910217,71312 พฤษภาคม 2559
235บ้านงิ้ว  นายวิทยา วังคะฮาต 141 103,000.00 109138,55071,41540,92020,34531,410302,64011 พฤษภาคม 2559
236บ้านวังนอง  นายสโมสอน หนองสูง 45 21,525.00 3439,80017,51011,6405,6807,91082,54018 พฤษภาคม 2559งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ สั่งซื้อเกินจำนวนที่จัดสรรค์
237บ้านหนองโอใหญ่  นายโอภาส จันปุ่ม 79 38,444.00 6779,00038,53123,28011,73515,730168,276
238บ้านโคกกลาง  นายพงศ์พิสิฏฐ์ จันปุ่ม 50 22,235.00 3945,80022,23513,4406,6559,11097,2406 พฤษภาคม 2559
239บ้านคำพี้  นายทองพูล ไตรยวงศ์ 63 29,464.00 4148,60025,48514,4007,4259,690105,60016 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวงศึกษาธิการล่าช้า วิทยาศาสตร์ของสสวท.
240บ้านโคกหินกอง  นายไสว แก้วหาญ 60 33,707.00 4856,60027,49416,6808,41011,270120,45415 พฤษภาคม 2559
241บ้านเป้าป่าแสด  นายศราวุธ อาจวิชัย 134 56,089.00 9588,85056,08933,36017,19522,450217,94413 พฤษภาคม 2559ไม่มี
242บ้านภู  นายพิจิตร สุนทรส 55 33,682.00 4047,40025,10414,0407,2309,450103,22416 พฤษภาคม 2559
243บ้านแวง  นายเสกสรรค์ อาจวิชัย 66 30,000.00 5867,80030,00019,8009,60013,470140,67013 กรกฎาคม 2559
244บ้านหลุบปึ้ง  นายกฤษฎา อาจวิชัย 61 33,604.00 5059,00028,56317,4008,80011,750125,51316 พฤษภาคม 2559ไม่มี
245บ้านเหล่าน้อย  นายพิพัฒน์ แสนโสม 31 20,162.00 2125,00014,1137,4403,9054,99055,448 ไม่มี
246บ้านเหล่าป่าเป้ด  นายประศักดิ์ชัย ปู่ทา 155 76,548.00 128118,00068,74443,92021,54029,820282,02418 มีนาคม 2559
รวม 32,417 17,915,631 23,69426,925,45014,264,1918,504,6404,221,3906,133,66060,049,331
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน