สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.นครพนม เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายประสงค์ สุภา
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1อุเทนวิทยาคาร  นายพัชรพงษ์ ทัดศรี 292 196,975.00 213198,350122,88974,28037,73550,120483,3744 เมษายน 2559ทางโรงเรียนได้ดำเนินการโดยยึดปฏิทินแนวทงการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ทำให้การจัดซื้อหนังสือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงเวลา
2บ้านน้อยหัวบึง ( บ้านน้อยนาเหนือ )  นายทองหยู่ เตียงสกุล 33 10,624.00 2934,20016,83210,0805,0856,81073,00718 เมษายน 2559
3ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว  นายนครราช อันสุข 417 274,127.00 300336,200188,198111,03054,24584,800774,4737 พฤษภาคม 2559ไม่มี
4บ้านท่าจำปา  นายสุชาติ พินิจกิจ 43 16,946.00 2833,00016,9469,7204,8906,57071,12628 มีนาคม 2559
5บ้านห้วยพระ  นายพัฒนา แก้วดี 251 142,120.00 190252,700121,39871,70034,88056,400537,0786 พฤษภาคม 2559
6บ้านดอนแดง  นายธนกฤต พรเตชาวัชร์ 112 62,732.00 86101,00047,72429,64014,68020,090213,13431 มีนาคม 2559ไม่มี
7บ้านคำเตย  นายบัญชา ไขแสง 140 78,492.00 9588,05053,30932,88016,43522,250212,9247 เมษายน 2559ไม่มี
8บ้านดอนติ้ว  นายอาทิตย์ คาระวงค์ 87 39,334.20 6577,00039,44122,80011,72515,350166,31611 เมษายน 2559
9บ้านนาดอกไม้  นายอาทิตย์ คาระวงค์ 24 12,692.80 2225,80012,1547,5603,7205,13054,36425 มีนาคม 2559-
10บ้านท่าแต้ปุ่งแก  นางดรุณี ไสวงาม 84 57,910.00 6272,80034,31421,36010,57014,480153,52429 เมษายน 2559-
11บ้านท่าอุเทน  นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ 191 120,652.00 149138,75085,84051,96026,39535,060338,0059 พฤษภาคม 2559
12บ้านตาล  นายวสันต์ บุญวัง 105 60,458.00 7790,40043,22526,52013,11517,980191,24024 มีนาคม 2559ไมมี
13บ้านนาผักปอด  นายสนอง เดชทะสอน 59 43,393.00 4653,80024,46215,7207,64010,690112,31225 เมษายน 2559-
14บ้านโพน  นายบรรจง ภูกิ่งหิน 149 82,313.00 109100,75060,08237,56018,59525,460242,44710 พฤษภาคม 2559
15บ้านธาตุ  นายมานิตย์ พลหาราช 49 35,529.00 4755,40026,81016,3208,21511,030117,7751 เมษายน 2559
16บ้านน้อยทวย  นายปิ่นพูนชัย พิกุลศรี 110 66,346.00 9890,30051,80033,60016,45022,820214,97011 พฤษภาคม 2559-
17ชุมชนบ้านไชยบุรี  นายสุชาติ พินิจกิจ 179 98,862.00 136125,60073,22346,80023,10031,740300,4638 เมษายน 2559
18บ้านตาลปากน้ำ  นายบุญช่วย อุดมผล 91 161,659.00 6374,80038,21422,20011,52514,920161,659-
19บ้านนาเพียง  นายฉัตรชัย เคนไชยวงค์ 36 69,920.00 2833,00015,7409,7204,8906,57069,920-
20บ้านนาหนองบก  นางปราณี ท้าวกลาง 30 60,802.00 2428,40014,0428,4004,3005,66060,802-
21บ้านวังโพธิ์  นางสาวบุษรา ดวงปรีชา 79 45,073.00 5666,00032,28619,4409,78013,140140,64610 พฤษภาคม 2559-
22บ้านหาดกวน  ส.ต.ท.จิรโชติ ใจตรง 239 155,438.00 184243,900122,63969,75034,42554,560525,2749 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวงศึกษาธิการ สสวท.ในปีที่ผ่านมาจะจัดส่งล่าช้า
23บ้านแก้วปัดโป่ง  นายสุรชัย บุญญศรี 177 104,371.00 128151,50077,93346,77022,86535,070334,13829 เมษายน 2559การดำเนินตามกระบวนงานและขั้นตอนวิธีการ
24บ้านเหล่าศรีโหนโห่  นายธนากร โพธิ์สุ 61 26,660.00 5058,60026,66017,1608,42011,650122,49011 พฤษภาคม 2559
25บ้านดอนดู่  นายประสิทธิ์ ขุณิกากอน 60 32,788.00 4553,00024,68115,6007,82510,550111,6562 พฤษภาคม 2559ห.จ.ก.ช่อเอื้องสื่อการสอนได้ส่งมอบหนังสือครบทุกกลุ่มสาระแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559
26บ้านพนอม  นายประยงค์ พรหมวงศ์ 170 118,637.00 134171,30083,04649,80024,01038,660366,81621 พฤษภาคม 2559
27บ้านดง  นายบันดล จันทกุล 69 34,614.00 5361,60026,52317,8808,43512,220126,6582 พฤษภาคม 2559ยอดของนักเรียนอาจมีการย้ายเข้า-ออก ควรจัดสรรซื้อเผื่อ
28บ้านหนองสาหร่าย  นายนิยมศิลป์ ศรีพันธ์ลม 50 25,011.00 4148,60025,01114,4007,4259,690105,12616 พฤษภาคม 2559
29บ้านเหล่าหนาด  นางขวัญใจ แก้วลา 45 30,775.00 5463,80030,77518,8409,58012,710135,70511 พฤษภาคม 2559
30บ้านพะทาย  นายคารมณ์ เพียรภายลุน 272 159,700.00 188175,800114,77966,00034,00044,420434,9995 พฤษภาคม 2559ไม่มี
31บ้านหนองเทา  นายจักรเดชา เรียมแสน 302 184,838.00 216260,000144,31082,56040,54065,540592,95010 พฤษภาคม 2559
32บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย  นายอดุลไทย บัวชุม 143 54,786.00 9889,70050,42333,24015,88022,670211,91318 มีนาคม 2559
33บ้านนาข่าท่า  นายสมกิจ คำอ้อ 169 113,087.00 124115,20071,53843,08021,71029,110280,63829 เมษายน 2559
34บ้านโคกสว่าง  นายอาคม ยะสะกะ 99 52,698.00 7992,20040,49226,88012,93518,310190,8176 พฤษภาคม 2559ไม่มี
35บ้านเวินพระบาท  นายนครราช อันสุข 136 79,504.00 9891,50059,55134,32017,59023,120226,08111 พฤษภาคม 2559
36บ้านเชียงยืน  นายธีระพงษ์ วีระชานนท์ 26 15,203.00 2327,60015,2038,2804,4855,52061,08811 เมษายน 2559
37บ้านปากทวย  นางดารุณี วีระชานนท์ 39 9,765.65 3136,60017,91810,8005,4757,29078,08311 พฤษภาคม 2559
38บ้านม่วงนาสีดา  นางสาวปราณี ศรีส่ง 128 102,149.00 9083,10049,69830,96015,27021,000200,02813 พฤษภาคม 2559
39บ้านรามราช  นายประจัญ ไสยสิทธิ์ 292 165,403.00 215199,450122,30474,52037,36550,400484,03911 พฤษภาคม 2559
40บ้านแพงสะพัง  นายธีระพงษ์ วีระชานนท์ 110 60,858.00 8296,60045,48528,44014,28019,230204,03522 เมษายน 2559
41บ้านโพนก่อ  นายประวิทย์ ศรีสมยา 342 215,451.00 273337,350176,405104,52049,85585,020753,15013 พฤษภาคม 2559-
42บ้านโพนแดง  นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนา 76 36,393.00 6475,40036,23822,20011,15015,010159,99811 มิถุนายน 2559
43ไตรราษฎร์วิทยาคาร  นางแดงเล็ก เจริญราษฎร์ 100 49,256.00 6576,80039,04622,68011,53515,300165,36112 มีนาคม 2559
44บ้านบุ่ง  นางพิราพรรณ ใจจิตร 158 80,000.00 10496,40058,81036,00018,00024,360233,57031 มีนาคม 2559
45ชุมชนนางัว  นายชนาธิป โกษาแสง 385 156,211.00 278257,500156,21196,12047,94065,070622,84129 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรคในกรจัดซื้อหนังสือเรียน
46บ้านนาคอย  ดร.อรวรรนี ไชยปัญหา 218 96,392.00 156206,10096,39258,47028,08546,040435,08729 เมษายน 2559
47บ้านอูนนา  นายศิลป ประกิ่ง 160 74,486.00 105137,15068,06439,54019,40530,800294,9592 พฤษภาคม 2559
48บ้านโนนกุง  นายณรงค์ศักดิ์ อัครศรีวงษ์ 34 14,995.00 2630,60014,4899,0004,5006,09064,67910 พฤษภาคม 2559ปีการศึกษานี้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อตามปกติ และได้เลือกหนังสือเรียนขององค์การค้าฯ ทั้งหมด ประกอบกับร้านค้ามีความน่าเชื่อถือ จึงสามารถดำเนินการส่งหนังสือเรียนได้ครบถ้วนก่อนกำหนด
49บ้านสามัคคี  นางเรือนแก้ว โกษาแสง 108 47,792.00 8195,80047,79228,32014,46519,090205,4677 พฤษภาคม 2559
50บ้านกุดน้ำใส  นายทรงศักดิ์ เดชขันธ์ 54 31,437.00 3541,00019,62712,0005,8758,15086,65215 เมษายน 2559
51บ้านนากะทืมโนนสะอาด  นายโชคชัย ขุนศรี 44 32,250.00 3642,60021,32312,6006,4508,49091,4635 เมษายน 2559-
52บ้านดอนแดง  นายวิทยา ปัญญาบุตร 162 112,398.00 115125,05068,82141,22020,35529,800285,24610 พฤษภาคม 2559
53บ้านเสียววิทยา  นายปรีชา เดชโฮม 144 80,604.00 10698,70060,41136,96018,77024,940239,78114 พฤษภาคม 2559
54บ้านดอนพะธาย  นายชิราวุธ บุพศิริ 85 48,326.00 6273,00034,93521,48010,76014,530154,70511 พฤษภาคม 2559ไม่มี
55บ้านโคกสะอาด  นายเทอดศักดิ์ คำชนะ 158 97,908.00 113146,35069,68942,00020,04532,870310,95414 พฤษภาคม 2559
56บ้านเหล่าพัฒนา  นางคำปิ่น ทีสุกะ 146 83,890.00 114105,50063,49539,36019,57026,660254,58510 พฤษภาคม 2559สั่งหนังสือไม่ครบตามจำนวน
57บ้านหนองดุด  นายเรืองกิตติ์ วะชุม 167 106,734.00 152139,60080,33751,84025,08035,280332,13726 เมษายน 2559-
58บ้านดอนศาลา  นางยาใจ เดชขันธ์ 130 45,226.00 9083,70051,96331,32015,84021,150203,97329 เมษายน 2559ปีนี้การดำเนินการจัดซื้อหนังสือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพราะงบประมาณได้รับเร็ว และหนังสือก็มีตามที่โรงเรียนสั่งซื้อ ขอขอบคุณรัฐบาลที่เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา งบประมาณแต่ละงบ ได้รับรวดเร็วดีมาก ขอชมเชยต่ะ
59บ้านนาน้อย  นายสมเพท วงษาเนาว์ 434 282,986.00 283326,850192,755107,43054,41082,420763,8659 พฤศจิกายน 2559ไม่มี
60บ้านดอนปอหนองโอง  นายกงทอง เดชขนธ์ 279 153,440.00 206286,800130,34078,45037,65563,090596,33528 เมษายน 2559ไม่มีคะ
61บ้านนาหว้า  นายดำรงเดช วันนา 588 416,308.00 549507,350303,141189,12093,565128,2101,221,38612 พฤษภาคม 2559ไม่มี
62ชุมชนประสานมิตร  นายวิทยา ทิพย์ทอง 332 224,274.00 274350,500185,268107,13051,95588,310783,16310 พฤษภาคม 2559ในการจัดซื้อหนังสือคำนวนจากจำนวนนักเรียนที่ประมาณการ ซึ่งเมื่อถึงเปิดเทอมจำนวนนักเรียนอาจมีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง จากการย้ายเข้าเรียนและย้ายออก ทำให้บางทีการสั่งซื้อก็ไม่เพียงพอในบางวิชา
63บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว  นายวรรณดี โทสวนจิต 186 99,043.00 131121,45073,75445,36022,69530,690293,94920 พฤษภาคม 2559
64บ้านตาลราษฎร์อุทิศ  นายธนู แดงวิเศษ 263 140,521.50 207191,850117,65271,64035,80548,480465,42715 พฤษภาคม 2559
65บ้านนาพระ  นายทรงศักดิ์ เดชขันธ์ 87 52,766.00 5666,20033,05019,5609,97013,190141,97010 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรคใดๆ ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
66ราษฎร์สามัคคี  นายนายคำลือ บินศรี 803 500,000.00 558633,500361,218208,710103,485159,7701,466,6839 พฤษภาคม 3102เรียบร้อยดี
67บ้านอูนยางคำ  นายสถาพร เถรวงแก้ว 193 95,547.00 130122,10081,15945,96024,02030,850304,08911 พฤษภาคม 2559--
68บ้านหนองบัว  นายประทวน ศิริเดชไชยวงศ์ 97 52,927.00 7082,60039,38624,36012,32016,450175,11611 พฤษภาคม 2559-
69อนุบาลบ้านแพง  นายประวิทย์ จันทา 1,403 822,459.00 921860,750555,502323,040166,105217,4902,122,8878 ธันวาคม 2559ไม่มี
70บ้านนายาง  นางสาววรรณกานต์ สิมมา 30 13,745.00 2428,20013,3328,2804,1105,61059,5329 พฤษภาคม 2559
71บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี  นางส่งศรี ศิริผลา 117 45,461.00 8397,20045,46128,44013,90519,320204,326
72บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ  นายอรรณพ ป้องกัน 119 71,867.00 8196,20049,26828,56014,84519,190208,0635 พฤษภาคม 2559
73บ้านแพงโคก  นางดารุณี วีระชานนท์ 20 12,000.00 1821,2009,9656,2403,1304,22044,75529 เมษายน 2559-
74บ้านดอนบาก  นายจักรกฤษณ์ หิรัญเกิด 49 25,000.00 3945,80022,47213,4406,6559,11097,47711 พฤษภาคม 2559
75บ้านม่วงชี  นางสาวอรนุช พรหมเชียง 55 36,020.00 4654,20026,63315,9608,02010,790115,60313 พฤษภาคม 2559ไม่มี
76ชุมชนไผ่ล้อม  นายสันติภพ บุพศิริ 230 150,720.00 163221,350106,27562,01030,30049,120469,05510 พฤษภาคม 2559
77บ้านนางัว  นายธนพัฒน์ อภัยโส 94 60,578.00 7386,60044,36825,68013,28517,270187,20315 มีนาคม 2559
78บ้านพืชผล  นายทินกร โพธิ์ศรี 66 38,121.00 4755,20026,44416,2008,02510,980116,84912 พฤษภาคม 2559
79บ้านนาโพธิ์  นายอมรเทพ วิภาวิน 36 20,000.00 3136,40016,59510,6805,2857,24076,20011 พฤษภาคม 2559
80บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา  นางละมัย ทุมพิลา 69 33,748.00 5160,20029,67417,7608,99511,990128,61916 สิงหาคม 2559ไม่มี
81บ้านหัวหาด  นายธีระพร นิลสาขา 45 24,436.00 3440,20019,57411,8806,0608,01085,7249 พฤษภาคม 2559
82บ้านโพนทอง  นายสุชาติ เสนาสี 85 66,274.00 7589,00046,25626,40013,67517,750193,08130 เมษายน 2559มีการประสานงานกันอย่างดีเยี่ยม
83บ้านนาเข  นายนิตกร ฉิมพาลี 235 104.03 164208,900104,02861,23029,96547,260451,38312 พฤษภาคม 2559
84บ้านดอนสะฝาง  นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร 66 25,699.00 4856,00025,69916,3207,84011,120116,97913 พฤษภาคม 2559ควรจัดสรรครูให้ครบตามจำนวนห้องเรียน อย่างน้อยครู 1 คน : 1 ห้องเรียน
85บ้านโคกพะธาย  นายณิกร กรีโส 100 48,608.00 7588,00040,89425,80012,72517,500184,9196 พฤษภาคม 2559
86บ้านป่าหว้าน  นายลิขิต พิมพ์คำ 173 140,491.00 131185,95085,51150,25024,19040,690386,5916 พฤษภาคม 2559-
87บ้านนาดีหัวภู  นายเอกพงศ์ พ่อบุตรดี 49 32,675.00 3642,80021,72412,7206,6408,54092,4244 พฤษภาคม 2559ควรจัดสรรงบประมาณค่าหนังสือเพิ่ม เพราะงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อหนังสือให้เพียงพอจำนวนนักเรียน
88บ้านโคกสายทอง  นางบรรณฑรวรรณ ป้องกัน 20 11,307.00 1618,8009,3565,5202,7403,74040,15618 เมษายน 2559
89บ้านนากระแต้  นายเลพล นนทะแสง 39 12,300.00 2529,20013,1768,5204,1155,80060,8119 พฤษภาคม 2559
90บ้านโคกยาว  นางสาวนิตยา สายเครือติ๊บ 58 46,573.00 5362,20028,32918,2409,00512,370130,144
91บ้านหนองแวง  นายบุญศรี จริตน้อม 146 82,105.00 113104,75063,61039,12019,56526,470253,51521 เมษายน 2559ขาดงบประมาณในงานพัฒนาโรงเรียน
92บ้านนาพระชัย  นายอนันต์ พิมภักดี 203 112,575.00 148136,40080,18650,76024,87034,470326,68612 พฤษภาคม 2559-
93บ้านนาข่าคำพอก  นายเตรียมศักดิ์ อินอุเทน 89 47,156.00 6475,00034,52221,96010,77014,910157,1622 พฤษภาคม 2559-
94บ้านไชยศรี  นายเจียงนิพนธ์ ปิ่นเมือง 70 11,652.00 4856,60026,96016,6808,41011,270119,9209 พฤษภาคม 2559
95บ้านคำนกกก  นายวิชิต คำหันอรรค 247 152,192.00 178213,800108,90665,37032,03549,270469,38129 เมษายน 2559ของบประมาณเพื่อนำมาพัฒนาโรงเรียน
96บ้านดอนกลาง  นายธวัช ศรีรักษา 348 235,668.00 260334,200175,256101,46048,61084,200743,7263 พฤษภาคม 2559-
97บ้านนาโพธิ์  นายสุริยา วะชุม 392 177,734.00 281319,750177,734104,76051,31580,640734,1999 ตุลาคม 2559
98บ้านโพนสว่าง  นายดวงจันทร์ อัคติ 113 35,999.00 7487,20042,18225,68012,91017,360185,3326 พฤษภาคม 2559เห็นควรให้โรงพิมพ์จัดทำหนังสือให้เหมาะสมกับความต้องการ
99บ้านโพนขาว  นายมังกร ไชยยศ 47 19,366.00 3844,60020,65013,0806,4608,87093,6605 พฤษภาคม 2559
100ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา  นายวีระพงษ์ มะโนขันธ์ุ 170 81,389.00 118109,30065,02340,80020,35027,620263,09310 พฤษภาคม 2559
101ชุมชนเอื้องก่อนาดี  นายสุริยา คะษาวงค์ 425 413,623.00 324388,000210,420123,03059,65597,810878,91512 พฤษภาคม 2559เงินที่ใช้ในการสั่งซื้อหนังสือแบบเรียน เกินงบประมาณที่ได้รับ เนื่องจากบางสำนักพิมพ์ราคาหนังสือแพง
102บ้านหนองผือ  นายภาคิน สถาพรธนากร 254 165,505.00 184171,000107,73863,96032,27043,210418,17817 พฤษภาคม 2559ทางร้านขายหนังสือจัดส่งหนังสือให้ไม่ครบตามจำนวนในครั้งเดียว ทำให้โรงเรียนไม่สามารถแจกหนังสือให้นักเรียนได้ครบและพร้อมเพียงกัน
103บ้านเซียงเซา  นายฤทธิไกร มั่นธง 126 73,205.00 9789,75053,89133,48016,63522,680216,43622 มีนาคม 2559ไม่มี
104ประชาสนธิ์นุสรณ์  นายสมเกียรติ นามเสาร์ 40 21,381.00 3136,40017,02210,6805,2857,24076,62722 เมษายน 2559
105บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)  นายฉัตรชัย เคนไชยวงค์ 95 57,998.00 6677,60037,82322,80011,35015,440165,01325 เมษายน 2559-
106บ้านศรีเวินชัย  นางสาวเนาวรัตน์ ศิริเมธางกูร 107 47,789.00 8780,25047,20329,88014,68520,280192,29811 พฤษภาคม 2559
107ชุมชนบ้านสามผง  นายมีชัย พึ่งตัว 237 98,029.00 170158,10098,02959,16029,92039,950385,15912 พฤษภาคม 2559
108บ้านนาหนองหวาย  นายปัญญา สุทธิบุตร 108 59,857.00 8094,00044,17027,60013,70018,700198,17013 พฤษภาคม 2559
109บ้านดงน้อย  นายสังคม รังรส 250 149,944.00 172219,800106,96664,02031,00049,630471,4166 พฤษภาคม 2559ดำเนินการได้ดีแล้ว
110บ้านแค  นายประหยัด ตีเฟื้อย 64 30,323.00 5362,20029,00618,2409,00512,370130,8212 พฤษภาคม 2559-
111บ้านนาเพียง  นายประยูร แก้วมะ 55 40,637.00 4148,60024,89814,4007,4259,690105,0137 มิถุนายน 2559งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนมีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนและผู้สอน โดยเฉพาะรายวิชาเพิ่มเติม
112บ้านคําไฮ  นายมนัส อัมไพพันธ์ 154 92,269.00 109102,15066,73638,40019,92525,810253,02116 พฤษภาคม 2559
113บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)  นางอมรรัตน์ เชิงหอม 237 242,020.00 163253,750117,44164,89031,80054,220522,10128 เมษายน 2559
114บ้านเสียวสงคราม  นายมนตรี อัสการ 0 0.00 7082,60041,51824,36012,32016,450177,248
115บ้านอ้วน  นายคำเตือน เดชบุญ 95 53,330.00 7486,60039,66725,32012,34017,210181,13719 เมษายน 2559
116บ้านยางงอย  นายสมัย จันทสิทธิ์ 79 33,314.00 5160,60033,31418,0009,37512,090133,37916 พฤษภาคม 2559
117บ้านหนองบาท้าว  นางปราณิษา ท้าวกลาง 48 21,300.00 3642,40020,69712,4806,2608,44090,27728 มีนาคม 2559
118บ้านปฏิรูป  นายพิศาล แก้วลา 0 0.00 7285,40043,70525,32013,09017,030184,545
119บ้านขามเปี้ย  นายชูชาติ นามเสาร์ 232 136,535.00 166206,500104,69661,44029,93047,040449,606
120บ้านดงหนองบัว  นายเดชา นคะจัด 69 29,322.00 5159,80027,64517,5208,61511,890125,47030 เมษายน 2559 -
121บ้านข่า  นายชนะสิน นุ่นสวัสดิ์ 317 123,720.00 227209,450123,72078,00038,37552,930502,47520 เมษายน 2559
122บ้านดอนสมอ  นายเชษฐ นิลรัตน์ 137 77,361.00 9588,25054,89133,00016,62522,300215,06620 เมษายน 2559
123บ้านดอนมะจ่าง  นางนฤมล สุภาทอง 49 17,288.00 4957,40025,15616,8008,22511,410118,99120 เมษายน 2559
124บ้านดอนแดง  นายนิรันดร์ แก้วฝ่าย 100 58,288.00 8296,00044,83528,08013,71019,080201,70520 เมษายน 2559-
125บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)  นายสุรศักดิ์ โพธิ์สุ 166 73,157.00 115147,55073,15742,99020,99033,300317,98729 เมษายน 2558-
126บ้านดงขวาง  นายยุทธนา เคนไชยวงศ์ 85 54,393.00 6374,20036,21321,84010,95514,770157,9785 เมษายน 2559
127บ้านนาจาน  นายฉลองชัย โกษาแสง 207 123,573.00 150138,70083,83351,72025,64035,050334,9439 พฤษภาคม 2559
128บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)  นายอำพัน พรมโคตร 1,253 833,171.00 800741,800455,653277,080138,710187,4501,800,69329 เมษายน 2559-
129บ้านจอมศรี  นายบุรัสกร บุญจันทร์ 42 34,327.00 3440,20019,57811,8806,0608,01085,72816 พฤษภาคม 2559
130บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา  นายเจริญพร คำจารย์ 330 200,000.00 226270,700151,17386,49042,88568,240619,48820 เมษายน 2559-
131บ้านนาเดื่อ  นายเจริญพร คำจารย์ 107 58,458.00 7689,20042,10426,16012,92017,740188,124
132บ้านนาคํา  นายบุญลือ ควรครู 139 77,647.00 113103,95059,22938,64018,80526,270246,89418 มีนาคม 2559
133บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)  นายอนันต์ เครือหว้า 84 38,706.00 6779,20038,70623,40011,92515,780169,01116 พฤษภาคม 2559ได้รับหนังสือไม่ครบตามกำหนดเวลา
134บ้านคําสว่าง  นายชวิทย์ บุตรสาร 54 30,403.00 4249,60024,64514,6407,4309,880106,19516 พฤษภาคม 2559ไม่มี
135บ้านอุ่มไผ่  นายวาริช อ้อยรักษา 76 46,417.00 5362,60032,13818,4809,38512,470135,07316 พฤษภาคม 2559-
136บ้านภูกระแต  นายมะนัตย์ เณรน้อย 335 207,047.00 247271,450154,30390,72044,38568,480629,33811 มีนาคม 2559
137บ้านโพนงาม  นางสาววิชนีย์ ทศศะ 108 195,274.00 7992,60043,82927,12013,31518,410195,274-
138บ้านเหล่า  นายสุรศักดิ์ โพธิ์สุ 77 57,946.00 6273,20035,35721,60010,95014,580155,68727 เมษายน 2559-
139บ้านนาชุมใหม่นิรมิต  นายวิญญู คำหา 137 71,511.00 10597,35058,93836,36018,19524,600235,44310 พฤษภาคม 2559ไม่มี
140บ้านอีอูด  นายปัญญา ปักกาเวสา 115 72,440.00 9184,85054,66631,80016,22521,440208,98111 มีนาคม 2559
141บ้านโพนสวรรค์  นายทินกร ศรีลาศักดิ์ 273 146,183.00 193178,750107,10466,72033,26545,170431,00918 เมษายน 2559ไม่มี
142บ้านเสาเล้า  นายนิรันดร์ นาวงหา 474 299,792.00 362463,700247,058141,36068,180116,8301,037,1284 พฤษภาคม 2559
143บ้านหนองนางเลิง  นายยุทธนา ศรีวรสาร 157 99,624.00 119111,05071,56941,64021,30528,060273,6247 เมษายน 2559
144บ้านท่าเรือ  นางสาววรรณธิดา วงษ์สาจันทร์ 42 17,206.00 3439,80018,14511,6405,6807,91083,17519 พฤษภาคม 2559
145บ้านโพนจาน  นายประวิทย์ จันทา 691 484,330.40 501635,750339,031194,73093,800160,1901,423,5017 มีนาคม 2559-
146บ้านบงคํา  นายพิพัฒน์ พิทักษ์ 125 76,062.00 8195,80047,74528,32014,46519,090205,4205 เมษายน 2559น่าจะโอนเงินในการจัดซื้อให้ครบ 100% ในคราวเดียวกันเลยจะได้ง่ายต่อการจัดซื้อ
147บ้านต้าย  นายวัชรินทร์ กุลยะ 211 113,492.00 149137,75081,65151,36025,44534,810331,0162 พฤษภาคม 2559
148บ้านนาหัวบ่อ  นายนริศ สุวรรณเทน 282 169,225.00 205254,450128,13375,81036,91058,000553,30313 พฤษภาคม 2559--
149บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก  นายอดินันท์ นามสีฐาน 198 93,881.00 144132,20077,61349,08023,71033,410316,01331 มีนาคม 2559
150บ้านโพนตูมหนองแสง  นายสนั่น เมตุลา 131 64,324.00 88103,60049,70030,48015,26020,620219,66010 กุมภาพันธ์ 2559-
151บ้านนาล้อมกุดตะกล้า  ว่าที่ร้อยตรีวิทยา วงษาเนาว์ 123 84,926.00 85100,00049,45729,40014,67519,900213,43214 เมษายน 2559
152บ้านโพนบก  นายกฤษณะ นิคำ 284 156,476.00 210194,700117,88472,72036,39049,200470,89410 พฤษภาคม 2559
153บ้านนาขมิ้น  นายสุเทพ วิลาจันทร์ 279 176,964.00 262344,700177,551103,44049,72086,830762,2419 กุมภาพันธ์ 2559
154บ้านดงวิทยาคาร  นายอุทิศ นนเลาพล 165 123,884.00 113105,75068,23239,72020,51526,720260,93731 พฤษภาคม 2559
155บ้านโพนเพ็ก  นายนิเรศ ศรีโพนทอง 0 0.00 274318,700179,743103,26050,80080,360732,863
156บ้านขามเตี้ยใหญ่  นายโกแมน คัดทะจันทร์ 282 148,817.00 201240,750119,78973,26035,26555,440524,50419 กุมภาพันธ์ 2559ดีมาก
157บ้านขามเตี้ยน้อย  นายอาวุธ กฐินสมมิตร์ 107 67,425.00 8094,00044,09027,60013,70018,700198,09015 เมษายน 2559บริษัท ห้าง ร้านค้าที่มาเสนอขายหนังสือมีน้อย ทำให้การเลือกซื้อหนังสือมีค่อนข้างจำกัด อีกประการทางโรงเรียนต้องคอยติดตามกับทางร้านค้าในเรื่องของการส่งหนังสืออย่างต่อเนื่องว่าได้ดำเนินถึงไหนแล้ว
158บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม  ว่าที่ ร้อยตรี มนตรี อนุญาหงษ์ 108 66,657.00 8398,00048,87528,92014,66519,520209,98031 มีนาคม 2559-
159บ้านดอนยางทุ่งน้อย  นายปิยพงษ์ พลเศษ 213 116,614.00 146135,30082,20950,52025,24034,190327,4592 พฤษภาคม 2559-
160บ้านอ้อวังหมากเห็บ  นายนพพร พรมจันทร์ 119 91,463.00 86101,20049,03729,76014,87020,140215,00716 พฤษภาคม 2559
161บ้านหนองหญ้าปล้อง  นางวิภาวณี บุญศรี 61 31,000.00 5767,60033,69020,04010,35513,480145,165
162บ้านนาใน  นายประดิษฐ์ ศรีโพนทอง 114 68,821.00 9285,00050,93031,68015,66021,480204,75016 พฤษภาคม 2559ไม่มี
163บ้านนาผักหมนาหมากแงว  นายประสิทธิ์ ขุณิกากอน 76 27,537.00 7891,60042,77126,88013,31018,220192,78120 มีนาคม 2559อยากให้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาให้รอบคอบ เพราะผิดเยอะมาก
164บ้านค้อ  นายบุญธรรม สิทธิพา 322 188,607.00 232215,200132,03080,40040,30054,380522,3108 มีนาคม 2559ไม่มี
165บ้านขว้างคลีชูชาติ  นายนฤทธิ์ โกษาแสง 429 223,648.00 316384,400213,056121,38059,66096,890875,38622 เมษายน 2559-
166บ้านหนองท่ม  นางดารุณี บุญเพ็ง 71 41,000.00 5058,80028,96817,2808,61011,700125,35818 มีนาคม 2559
167บ้านงิ้วสร้างแก้ว  นายทองเลื่อน บุญเพ็ง 201 105,560.00 137126,95077,91947,40023,67532,080308,02413 พฤษภาคม 2559หนังสือกระทรวงส่งช้า
168บ้านห้วยไหสมบูรณ์  นายวิจลน์ โกษาแสง 339 232,055.00 264310,800174,40199,84048,88078,360712,2818 พฤษภาคม 2559ส่งหนังสือไม่ครบตามจำนวนที่ระบุ
169บ้านนาคำ  นายวิจลน์ โกษาแสง 151 87,605.00 116108,00067,09140,44020,53027,290263,35110 เมษายน 2559
170บ้านนาเต่า  นายไพฑูรย์ มะโนสินธุ์ 157 93,656.00 137211,35093,65653,88025,77545,180429,84111 พฤษภาคม 2559
171บ้านนาทม  นายวิบูลย์ชัย ปิตะพรหม 283 162,931.00 202186,500110,73269,48034,26047,130448,10210 พฤษภาคม 2559การศึกษาแนวทางในการดำเนินการ ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามให้ทัน วัน เวลาที่กำหนด
172บ้านดอนแดงดอนดู่  นายสุระศักดิ์ สุดยะดา 72 41,529.00 5868,20032,75620,0409,98013,570144,54610 พฤษภาคม 2559เคยมีปัญหาส่งหนังสือไม่ครบบางกลุ่มสาระ
173บ้านพันห่าวดอนดู่  นายขวัญพล แก่นท้าว 168 102,023.00 130165,50081,30048,54023,77037,450356,5602 มิถุนายน 2559-
174บ้านนาโดโพธิ์ศรี  - 83 45,821.00 6576,00034,38222,20010,77515,100158,45710 พฤษภาคม 2559ส่งหนังสือล่าช้าไม่ทันตามกำหนด
175บ้านท่าพันโฮง  นายวิเศษ ติยะบุตร 92 30,300.00 7588,20042,73425,92012,91517,550187,31918 เมษายน 2559
176บ้านเหล่าส้มป่อย  นายเสงี่ยม โมธรรม 103 70,507.00 6779,40039,35723,52012,11515,830170,22221 เมษายน 2559
177บ้านหนองซน  นายนิคม สีแสงจันทร์ 227 152,175.00 168156,20097,18258,44029,53039,470380,8221 เมษายน 3102-
178บ้านคำแม่นาง  นายปราโมทย์ ไตรยะขันธ์ 205 126,061.00 148188,50092,98655,11026,78542,620406,00121 มีนาคม 2559
179บ้านนานอ  นางอรวรรณ ทัพเจริญ 108 80,328.00 8397,60047,25728,68014,28519,420207,24211 พฤษภาคม 2559-
180บ้านนาดีวิทยา  นายเสงี่ยม โมธรรม 282 223,751.00 210244,300125,87676,26037,15056,850540,43625 เมษายน 2559ไม่พบอุปสรรค
181บ้านชัยมงคล  นายจิราวัฒน์ วงศ์พิมพ์คำ 173 122,097.00 127149,25077,70846,32022,65534,630330,56317 พฤษภาคม 2559-
182บ้านดอนเตย  นายพลายแก้ว แพงโสภา 0 0.00 122114,50077,02743,08022,46028,930285,997
183บ้านหมูม้น  นายสนอง ศรีนาทม 267 165,877.00 194253,900124,35072,96035,63056,960543,8001 พฤษภาคม 2559ไม่มี
184บ้านโคกศรี  นายสุดใจ ยะภักดี 67 36,519.00 5564,60030,00818,9609,39512,850135,813
185เพียงหลวง ๑๐ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  นายหลักชัย วงษ์หมอก 95 36,990.00 6373,60033,02321,48010,38514,620153,10819 เมษายน 2559การจัดซื้อได้ตามที่ต้องการ และเป็นไปตามระเบียบดี หนังสือภาษาไทยคุรุสภาบ้างปีผลิตไม่ทัน ปีนี้ครบเรียบร้อยดี
รวม 31,067 18,696,081 23,38625,845,75014,035,7498,396,4904,161,9556,065,59058,505,534
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน