สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.นครพนม เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1สุนทรวิจิตร  นายพุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร 834 450,000.00 545507,950325,826190,32096,965128,3501,249,4119 เมษายน 2559โรงเรียนมีนักเรียนย้ายเข้าออกไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้การคำนวณจำนวนหนังสือผิดพลาดไม่แน่นอน บางปีการศึกษาต้องจัดซื้อหนังสือเพิ่มเติมหลังจากเปิดภาคเรียนแล้ว หรือบางปีการศึกษาหนังสือที่จัดซื้อเหลือเนื่องจากนักเรียนย้ายออก
2บ้านสำราญ  นายสุรชาติ นนทะแสน 172 83,939.00 111162,95079,04143,41021,37035,390342,1616 กุมภาพันธ์ 2559ปีการศึกษานี้การจัดส่งหนังสือท้นตามกำหนด
3บ้านไผ่ล้อม  นางประหยัด ศิริพรศรี 26 17,645.00 2125,20014,2237,5604,0955,04056,11816 กันยายน 2558
4บ้านนาหัวบ่อ  นางสาวจันทิรา แก้วบุตรา 66 26,627.00 4755,20026,62716,2008,02510,980117,03231 มีนาคม 2559-
5บ้านนาราชควาย  นายพรพิธ ควรรณสุ 139 82,293.00 109101,15062,24037,80018,97525,560245,72527 เมษายน 2559-
6บ้านเนินสะอาด  นายไพฑูรย์ แก้วคำแสน 47 22,605.00 3946,20023,17513,6807,0359,21099,3007 พฤษภาคม 2559-
7บ้านนาราชควายน้อย  นายมนตรี โคตรพัฒน์ 50 40,847.00 3845,00023,64713,3206,8408,97097,77713 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อตามกำหนดเวลาโดยผู้ขายต้องจัดส่งหนังสือก่อนวันเปิดเรียน
8บ้านสร้างหิน  นายไชยา โพธิ์ตะนัง 34 21,136.00 3035,40017,17810,4405,2807,05075,3489 มีนาคม 2559
9บ้านหนองบัวหนองแวง  นายกิจติ ต้นสวรรค์ 147 87,350.00 111103,45065,70738,76019,74526,140253,80211 พฤษภาคม 2559
10บ้านนาทราย  นายนพพร มีอภิรักษ์ 48 31,535.00 4047,40023,71914,0407,2309,450101,83930 เมษายน 2559-
11บ้านนามูลฮิ้น  นายนพพร มีอภิรักษ์ 197 120,846.00 138185,50087,07451,96024,91041,220390,66417 เมษายน 2559-
12บ้านดอนยานาง  นางพรนภา เอกนิพนธ์ 49 31,412.00 3238,00020,84611,2805,8607,58083,5664 พฤษภาคม 2559ไม่มี
13บ้านโพธิ์ตาก  นางสาวภทรมาศ ภะวะ 125 86,747.00 97146,05063,93837,59017,66031,380296,61829 พฤษภาคม 2559หนังสือขององค์การค้า ส่งช้ากว่าสำนักพิมพ์อื่น ๆ
14บ้านสุขเกษม  นายสว่าง บันหาร 99 51,200.00 6475,60039,12322,32011,34015,060163,44315 เมษายน 2559
15บ้านหนองค้าโคกกุง  นายภูวนารถ ตั้งศิริ 201 126,000.00 152192,30095,32356,55027,56543,580415,31816 มีนาคม 2559
16บ้านนาคำโนนขาม  นายวิศิษฐ์ เสนธิริ 45 18,940.00 3440,00018,94011,7605,8707,96084,5303 พฤษภาคม 2559
17บ้านโคกก่อง  นายธีรภัทร บุญญาธนเตโชดม 102 40,465.00 7891,00040,46526,52012,74018,070188,79529 มีนาคม 2559
18บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน  นายธีระวัฒน์ คำนวณ 47 53,000.00 3137,00020,87211,0405,8557,39082,15731 มีนาคม 2559
19บ้านดอนม่วง  นายอภิเชษฐ บุตรวร 70 37,188.00 5261,40031,14118,1209,19012,230132,08128 มีนาคม 2559
20ชุมชนนามนวิทยาคาร  นายทองเย็น สุทธะมา 239 129,024.00 171157,85094,78158,80028,97539,890380,29611 เมษายน 2559ไม่มี
21บ้านผึ้ง  นายเชิดชาย วงศ์พุฒ 422 261,097.00 259293,850165,87696,57047,49074,110677,89612 มีนาคม 2559ไม่มี
22บ้านวังกระแส  นายสุรศักดิ์ ชาดีกรณ์ 240 91,811.00 164152,00091,81156,76028,37038,410367,35111 เมษายน 2559ไม่มี
23บ้านสุขเจริญ  นายภูวนารถ ตั้งศิริ 62 32,374.00 4350,20022,66214,6407,0559,970104,52718 เมษายน 2559
24ดงสว่างเจริญวิทย์  นายความสุข ไชยผง 216 81,636.00 156144,20086,37653,76026,62036,440347,3961 เมษายน 2559ทางร้านจัดส่งหนังสือ ได้ไม่ครบในครังเดียว
25รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์  นายวัชรากร เสรีกุล 122 76,796.00 124115,00069,35642,96021,52029,060277,89623 มีนาคม 2559ไม่มี
26บ้านไทยสามัคคี  นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล 63 36,254.00 4350,60025,12114,8807,43510,070108,1064 พฤษภาคม 2559ขอให้สพฐ.ส่งเงืนจัดซื้อหนังสือให้ครบ 100% ทีเดียวเลย * การสั่งซื้อช่วงเดือนมี่นาคมจำนวนเด็กเข้าเรียนใหม่ ย้ายเข้า/ย้ายออกจำนวนเด็กไม่แน่นนอนทำให้การจัดซื้อลำบาก
27บ้านนาป่ง  นายมนตรี โคตรพัฒน์ 48 40,012.00 4249,20022,96014,4007,0509,780103,39013 พฤษภาคม 25590
28บ้านหนองปลาดุก  นายอภิเชษฐ บุตรวร 533 328,479.00 393473,950249,952149,19071,630119,4701,064,1927 เมษายน 2559-
29บ้านคำเตย(คำเตยราษฏร์ร่วมจิต)  นายสุระพล พันธุ์ดี 259 138,173.20 173159,95097,26659,64029,55540,420386,8314 มีนาคม 2559
30บ้านโพนค้อโพนสวรรค์  นายบุรินทร์ แสนเมือง 162 100.00 110101,70061,33137,92018,79025,700245,44129 กุมภาพันธ์ 2559ได้รับหนังสือจาก อค. หล้าช้า
31บ้านหนองยาว  นางสาวรษิกา วัฒนมาลี 32 18,532.00 2731,40013,8369,1204,3156,23064,90127 มีนาคม 2559ไม่มีปัญหา อุปสรรค ใดๆ
32บ้านหนองดินแดง  นายบัญชา โพธิ์เสนา 51 30,394.00 4553,00025,67515,6007,82510,550112,65018 เมษายน 2559การส่งมอบหนังสือไม่ตรงตามวันเวลาที่กำหนดที่กำหนด
33บ้านดอนแดงเจริญทอง  นายอนุสรณ์ แสนเคน 313 215,628.00 228268,000144,80085,62041,14067,570607,13025 เมษายน 2559-
34บ้านวังไฮหนองกุง  นางปัฏศิกาญจน์ แก้วประเสริฐ์ 88 71,058.00 6273,00036,23221,48010,76014,530156,0025 เมษายน 2559
35บ้านทุ่งมน  นายชัยสิทธิ์ สุริยนต์ 134 49,305.00 10597,15059,21736,24018,00524,550235,16210 ธันวาคม 2558
36บ้านโพนป่าหว้าน  นายวัชรินทร์ นาคพงษ์ 62 31,000.00 5261,40030,29618,1209,19012,230131,23614 มีนาคม 2559-
37บ้านกุรุคุ  นางอัจชราวดี กสิบุตร 327 212,356.00 237280,550156,48989,70043,71570,730641,1844 พฤษภาคม 2559
38บ้านหนองบัวด่านเก่า  นายกิจติ ต้นสวรรค์ 74 40,817.00 5564,40029,20418,8409,20512,800134,44920 พฤษภาคม 25590
39บ้านหนองหญ้าไซ  นางกฤติยา โพธิ์เสนา 69 40,120.00 4857,20029,77317,0408,98011,420124,41326 พฤษภาคม 2559
40บ้านวังตามัว  นางฤดี พันธุวรรณ 267 165,176.00 218253,300138,25182,02040,21063,870577,65126 พฤษภาคม 2559ไม่มี
41บ้านหนองแซง  นางวันทิวา มูลสาร 122 47,256.00 85100,00047,78329,40014,67519,900211,75817 เมษายน 2559-
42บ้านโชคอํานวย  นางจิตรา ดวงปรีชา 117 65,846.00 86101,20049,39329,76014,87020,140215,36314 มีนาคม 2559
43บ้านคำสว่าง  นายผดุงศักดิ์ พ่อบุตรดี 512 321.61 359402,250224,311133,20065,565101,460926,78624 มีนาคม 2559
44บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)  นายสท้าน วารี 379 2,844,885.00 308402,600209,331121,11058,025101,420892,48616 มิถุนายน 2559-
45บ้านหนองจันทน์  นายไมตรี สีดาวงษ์ 74 43,478.00 5463,60030,67518,7209,39012,660135,04519 พฤษภาคม 2559-
46บ้านนาหลวง  นายพิทูล อภัยโส 88 46,369.00 7183,00038,32524,24011,75516,490173,8105 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนในวันสั่งซื้อ กับในวันเปิดเทอม มีการเปลี่ยนแปลง มีทั้งลด และ เพิ่ม ในบางชั้นเรียน จึงเป็นอุปสรรคบ้างในการซื้อหนังสือเรียนในแต่ละปี
47บ้านกล้วย  นายปริญญา พรหมมา 109 54,286.00 8398,00048,71228,92014,66519,520209,81713 พฤษภาคม 2559
48บ้านชะโนต  นายทองเปลี่ยน ตามา 229 205,200.00 179244,950121,81468,67034,08054,310523,82412 พฤษภาคม 2559ควรให้โรงเรียนมีอิสระในการสั่งซื้อหนังจากโรงพิมพ์ได้มากเขึ้น เพราะบางโรงพิมพ์มีหนังสือดีๆแต่ยังไม่ได้รับการรับรอง
49บ้านชะโงมนาโดน  นายปริญญา พรหมมา 134 66,352.00 9285,60053,45732,04016,23021,630208,95723 มีนาคม 3102
50บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฏร์อุทิศ)  นายสุรชาติ นนทะแสน 49 30,593.00 4148,20024,37014,1607,0459,590103,3659 พฤษภาคม 2559
51บ้านน้อยใต้  นายปัญญา พันธุมัย 40 30,514.00 3035,40017,34310,4405,2807,05075,5136 พฤษภาคม 2559
52บ้านกลาง  นายมนัส นุรา 138 72,690.00 10294,30055,61635,16017,42023,830226,32618 เมษายน 2559
53บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฏร์บำรุง)  นายศุภลักษณ์ ศรีบุตตะ 168 94,503.00 111103,25066,15238,64019,55526,090253,68718 เมษายน 2559
54บ้านกลางน้อย  นายศุภลักษณ์ ศรีบุตตะ 71 38,931.00 5362,20029,31018,2409,00512,370131,12513 พฤษภาคม 2559
55บ้านดงติ้ว  นายประจบ ดีพรม 228 126,000.00 174161,30097,78160,24030,13040,760390,21110 พฤษภาคม 2559
56บ้านดงยอ  นายพรมศักดิ์ สีลา (รก.) 37 19,026.00 3136,40017,45710,6805,2857,24077,0622 พฤษภาคม 2559
57บ้านนาคอกควาย  นางวันเพ็ญ ทัศนบรรลือ 279 179,297.00 203258,150130,94175,69036,96058,420560,16114 พฤษภาคม 2559ไม่มี
58บ้านกกไฮ  นายพฤติพงษ์ ชาวนา 57 29,170.20 4856,60027,54016,6808,41011,270120,50021 มิถุนายน 2559
59อนุบาลนครพนม  นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร 2,297 1,353,500.00 1,5801,477,000944,505554,400285,300373,2003,634,4055 พฤษภาคม 2559หนังสือขององค์การค้า(สกสค)บางรายการส่งช้ากว่ารายการหนังสืออื่นๆ
60เมืองนครพนม  นายเชิดชัย สินพูน 87 69,839.00 7892,60047,95527,48014,26018,470200,76516 พฤษภาคม 2559ร้านยังค้างส่งหนังสือเรียนจำนวน 28 รายการ เป็นเงินจำนวน 19809 บาท
61บ้านหนองญาติ  นายประสิทธิ์ โคตรภู 101 55,849.00 7587,60039,77725,56012,34517,400182,68211 พฤษภาคม 2559
62บ้านดงโชค  นายศุภมาศ กุลตังวัฒนา 53 32,641.00 4046,60020,25113,5606,4709,25096,13116 พฤษภาคม 2559-
63บ้านคำพอก  นายณัฐธัญพงศ์ เทียนธีรปัญญา 147 81,963.00 9688,80054,13233,12016,44022,440214,93225 เมษายน 2559
64บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ  นายทองมี แก่นบุตร 393 255,000.00 261311,950171,58499,21048,37078,640709,7544 พฤษภาคม 2559
65วัดพระธาตุพนม"พนมวิทยาคาร"  นายประชาชาติ รัตนวรรณี 944 617,600.00 641600,750393,960225,840117,205151,7901,489,54525 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
66บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3"  นายพลชัย สุขคณา 722 446,644.00 499468,250314,484176,16091,795118,3101,168,9996 เมษายน 2559-
67บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ)  นายธนา น่วมนวล 104 93,173.00 8297,40051,12628,92015,04019,430211,91627 เมษายน 2559-
68พระกลางวิทยาคาร  นายประทีป ขุมทอง 157 63,684.00 108100,60064,51137,68019,16025,420247,37115 กุมภาพันธ์ 3102-
69มรุกขนคร  นายพนิชย์ แก้วมณีชัย 77 32,175.00 5666,00032,17519,4409,78013,140140,53514 พฤษภาคม 3102-
70บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถั  นางสาวตรีทิพย์ วิโย 61 37,646.00 5587,85037,64621,84010,38518,600176,321
71บ้านดอนแดง  นายไพบูลย์ ฤๅชา 46 25,623.00 3541,20019,72712,1206,0658,20087,31221 เมษายน 2559-
72บ้านหนองกุดแคน  นายสุทัศน์ สุวรรณ 96 33,949.70 7082,40040,63124,24012,13016,400175,80118 เมษายน 2559
73บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)  นานิรชา ชัยศิริรัตนดำรง 135 78,000.00 105160,55070,77741,16019,67534,400326,56217 มิถุนายน 2559
74บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)  นายสาทิต วารีย์ 274 151,285.00 198184,700117,37769,24035,38046,670453,36716 พฤษภาคม 2559
75บ้านนาคำ  นายกฤษเรศ พิมพิลา 53 31,124.00 5363,00031,58018,7209,76512,570135,63519 พฤษภาคม 2559
76บ้านคับพวง  นายเอกมินทร์ ชินโคตร 67 43,535.00 5160,20030,47517,7608,99511,990129,42026 เมษายน 2559
77บ้านทรายมูลคำผักแพว  นายวิลาศ โพธิชาเนตร 103 39,510.00 7486,80039,88525,44012,53017,260181,91530 มีนาคม 2559การดำเนินการซื้อหนังสือเรียน เรียบร้อยดีสืบเนื่องจากโรงเรียนมีการวางแผนล่วงหน้า
78บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)  นายประดิษฐ์ แก่นแก้ว 192 86,471.00 131167,05086,47149,26024,53537,840365,1565 พฤษภาคม 2559 -
79บ้านแก่งโพธิ์  นายสำราญ วีระพล 57 32,026.00 4654,00024,77715,8407,83010,740113,1875 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
80บ้านดอนข้าวหลาม  นายชาญศิลป์ ส่งเสริม 80 44,310.00 4958,20030,16317,2808,98511,610126,2386 พฤษภาคม 2559
81บ้านชาติพัฒนาสันติสุข  นายสุชาติ แสนสุภา 34 23,592.00 3136,60018,92610,8005,4757,29079,09129 เมษายน 2559
82บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)  นายไพบูลย์ ฤๅชา 119 55,709.00 88103,60050,31630,48015,26020,620220,27624 มีนาคม 2559ปีนี้การจัดส่งหนังสือได้เร็วก่อนกำหนด หนังสือเรียนมีพร้อมที่จะเรียนในเดือนพฤษภาคม
83บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)  นางวราภรณ์ ชาเรืองเดช 292 190,859.00 206288,100133,68278,54037,67063,290601,28229 เมษายน 2559ไม่มี
84บ้านขอนกองโพนทอง  66 26,254.00 5564,40029,12018,8409,20512,800134,36531 มีนาคม 2559ไม่มี
85บ้านนาหนาด  นายเจริญ โพธิ์นะ 102 25,343.80 7386,60044,43625,68013,28517,270187,27122 เมษายน 2559ไม่มี
86บ้านคำชะอี  นางอรพันธ์ หินซุย 53 33,484.00 3743,80022,98012,9606,6458,73095,11526 กุมภาพันธ์ 2559จำนวนนักเรียนไม่คงที่
87บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา  นายชำนาญ นวลฉ่ำ 156 89,335.00 111103,05063,47338,52019,36526,040250,4484 พฤษภาคม 2559
88อุ่มเหม้าวิทยาคาร  นายวิไลศิลป์ แสงสุวรรณ 251 121,862.00 171158,05093,64358,92029,16539,940379,7182 เมษายน 2560ร้านจำหน่ายหนังสือไม่มีในพื้นที่ใกล้โรงเรียน
89บ้านขอนขว้าง  นายสหชัย ชัยศิริรัตนดำรง 82 57,946.00 7083,00041,82824,60012,70016,550178,6783 พฤษภาคม 2559ไม่มี
90บ้านดอนสวรรค์  นายชิณกรณ์ มหาโคตร 54 42,320.00 4351,00025,49715,1207,81510,170109,60210 มิถุนายน 2559ไม่มี
91บ้านโสกแมว  ว่าที่ ร.ต วีระชัย กานิล 164 107,244.00 122113,10069,83142,24021,13028,580274,88130 เมษายน 2559
92บ้านแสนพันหมันหย่อน  นายเพชรนิล ต้นสวรรค์ 255 158,394.00 188287,100131,69374,13036,03561,620590,57820 มีนาคม 2559-
93บ้านสร้างแห่  นางชาลินี วิโย 133 73,452.00 9285,40052,61331,92016,04021,580207,55318 มีนาคม 2559-
94บ้านกุดฉิม  นายวีระพงษ์ บ้งชมโพธิ์ 171 95,096.80 124114,20067,24142,48020,76028,860273,54116 พฤษภาคม 2559ไม่มี
95บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ)  นายประกาศิต วรศรี 136 36,765.60 9487,50053,96732,76016,62022,110212,95711 ธันวาคม 2558-
96ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์  นางฐิติรัตน์ เพ็ชรอินทร์ 38 27,510.00 3338,80019,02911,4005,6757,72082,62430 มีนาคม 2559ไม่มี
97บ้านหนองหญ้าม้า  นายสุรชาติ โกพลรัตน์ 65 40,926.00 5564,60030,39918,9609,39512,850136,2047 เมษายน 2559- อยากให้มีการเพิ่มงบประมาณจัดซื้อหนังสือให้มากกว่านี้
98บ้านหนองสะโน  นายสุรพล พลเชียงขวาง 83 45,985.00 6070,60033,69320,76010,37014,050149,47327 เมษายน 2559อยากให้เพิ่มงบจัดสรรหนังสือห้องสมุด เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ได้มากขึ้น
99บ้านนาแกบึงเหล็ก  นายกนก นวลจันทร์ 176 97,030.00 128118,20070,96944,04021,73029,870284,8098 เมษายน 2559ไม่มี
100บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)  104 63,200.00 8195,60047,44228,20014,27519,040204,55711 เมษายน 3102-
101นาถ่อนวิทยานุกูล  นายประเสริฐ พลอาสา 180 89,642.00 125115,95071,14643,32021,71529,300281,43116 พฤษภาคม 2559ไม่มี
102นาถ่อนท่าวิทยาคาร  นายสุรศักดิ์ หอมอ่อน 39 27,000.00 2732,00016,2229,4804,8856,38068,96716 เมษายน 2559
103บ้านดงยอ  นายสมยศ มหาราช 147 92,440.00 111101,25055,52137,44017,65525,590237,45610 มีนาคม 2559-
104บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร  นายประภาส สุตัญตั้งใจ 37 17,850.00 3136,60017,85610,8005,4757,29078,02121 มีนาคม 2559ไม่มี
105บ้านดงก้อม  นายเหรียญชัย ดันงา 19 10,191.00 1517,8009,4695,2802,7353,55038,83422 มีนาคม 2559ควรมีการประสานที่มีประสิทธิภาพระหว่างบุคลากร
106บ้านดงป่ายูง  นายคงศักดิ์ เข็มปัญญา 58 28,659.00 4249,40024,12014,5207,2409,830105,1108 เมษายน 2559-
107บ้านโพนแพง  นายโสภา ยศทะราช 118 80,529.00 9487,30054,88432,64016,43022,060213,31418 เมษายน 2559-
108บ้านห้วยทราย  ประชา สมศรีี 96 51,059.00 6475,00034,48721,96010,77014,910157,12731 มีนาคม 2559
109บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์  นายทวีชัย แก้วมณีชัย 202 90,728.00 137190,55090,72852,44025,53541,980401,2339 เมษายน 2559-
110อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ  นายหงษา วงค์จำปา 1,129 600,000.00 789733,150454,787274,200138,275185,2601,785,6727 มิถุนายน 2559 -
111บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)  นายพรศักดิ์ แสนมิตร 86 57,229.00 6880,40040,07923,76012,12016,020172,37916 พฤษภาคม 2559
112บ้านต้นแหน(ราษฎร์ต้นแหนวิทยานุกูล)  นายอนุลักษณ์ เครือคำ 108 61,380.00 6779,20040,52723,40011,92515,780170,83228 เมษายน 2559-
113บ้านนาป่งคอง  นายฉลอง สูญราช 90 51,439.00 6273,60038,70721,84011,33014,680160,15719 กุมภาพันธ์ 2559ไม่มี
114บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)  นายสุวิทย์ เพียนชนะ 51 24,637.00 4249,00021,59414,2806,8609,730101,4643 พฤษภาคม 2559หนังสือขององค์การค้าจะได้ช้า
115บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี  นายพิสิษฐ์ เผือดผุด 128 67,075.00 9184,65053,60831,68016,03521,390207,36326 เมษายน 2559
116บ้านโพธิ์ศรี  นายพงศักดิ์ คนหมั่น 34 18,954.00 2630,60014,8859,0004,5006,09065,07518 พฤษภาคม 2559 -
117บ้านนาโสก  นายธวัธชัย ตั้งวิกรัย 89 51,045.00 6980,80037,96423,64011,55516,060170,01917 เมษายน 2559ควรโอนเงินให้โรงเรียนมากกว่า 70 %
118บ้านนาทุ่งมั่ง  นายบุญร่วม คิดการ 167 136,841.00 109101,55064,55738,04019,35525,660249,16214 มีนาคม 2559ได้รับหนังสือเรียนบางกลุ่มสาระ ไม่ครบตามจำนวน
119ชุมชนบ้านพิมาน  นายอภิสิทธิ์ อุคำ 84 37,111.00 6475,20036,53522,08010,96014,960159,73530 เมษายน 2559การส่งหนังสือไม่เป็นไปตามกำหนด
120บ้านพิมานท่า  นายพูลศักดิ์ พ่อบุตรดี 57 31,153.00 4148,00022,24714,0406,8559,540100,68211 พฤษภาคม 2559
121บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง  นายมนัส วงค์ศรีชา 68 36,358.00 5261,00028,24117,8808,81012,130128,0614 พฤษภาคม 2559
122บ้านเหล่าทุ่ง  นายศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิธาดา 99 37,476.00 6374,40037,47621,96011,14514,820159,80110 พฤษภาคม 2559-
123บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164  นายรัตนชัย ฝาระมี 58 34,975.00 5159,80028,03717,5208,61511,890125,86229 มิถุนายน 2559
124บ้านดงน้อยพัฒนา  นายชวิศ กัลยาแก้ว 133 73,038.00 9588,25055,17433,00016,62522,300215,34910 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
125บ้านจอมมณี  นางสาวมณีวรรณ สกุลโพน 34 19,035.00 3439,80018,10011,6405,6807,91083,13030 เมษายน 2559ที่ผ่านมามีการส่งหนังสือรอบที่ 2 ล่าช้า ควรมีการส่งครั้งเดียว (สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก)
126บ้านปากบัง  นายเอกพงศ์ พ่อบุตรดี 42 30,203.00 3642,60021,44712,6006,4508,49091,58729 เมษายน 2559
127ธารน้ำใจ  นายไพโรจน์ วงศ์ชาชม 307 117,519.00 229283,750153,31388,23042,73071,510639,5333 พฤษภาคม 2559
128ชุมชนบ้านพุ่มแก  นายคมกฤษณ์ คนยัง 73 48,860.00 72122,90048,86828,95013,35525,530239,60313 มีนาคม 2559งบประมาณจัดสรรให้โรงเรียนเพียงพอกับความต้องการ
129บ้านหนองหอยใหญ่  นายสุรัตน์ พันธรักษา 96 50,608.00 9385,75050,19531,92015,66521,670205,20029 เมษายน 2559
130บ้านนางเลิศ  นางพัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล 90 51,362.00 6272,80035,04021,36010,57014,480154,25016 พฤษภาคม 2559
131บ้านตับเต่าโนนจันทร์  นายไมตรี เชื้อกุลา 78 35,206.00 6171,80035,52121,12010,56514,290153,2963 เมษายน 2559
132บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์  นายสุพันธ์ นามโสรส 42 18,817.00 3035,60018,69910,5605,4707,10077,42929 เมษายน 2559งบประมาณ ไม่เพียงพอ
133บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"  นายศิริพงษ์ ทักษิณวิโรจน์ 70 37,249.00 5058,40026,24017,0408,23011,600121,51029 กุมภาพันธ์ 2559
134บ้านนาคู่  นายสุรัตน์ พันธรักษา 166 131,397.00 138196,90095,04253,28025,98043,070414,27213 พฤษภาคม 2559
135บ้านหนองหอยคำอ้อม  นายศิริศักดิ์ วรวัฒนธรรม 154 91,703.00 128119,00074,57044,52022,49030,070290,6508 เมษายน 2559การดำเนินงานจัดซื้อภายในกำหนดเวลา
136บ้านแขนนาง  นายสัญญา สิทธิเสนา 48 26,259.00 3642,60020,84112,6006,4508,49090,9814 พฤษภาคม 2559
137บ้านน้ำบ่อ  นายสมหวัง ยะตะโคตร 76 39,000.00 5160,00028,25417,6408,80511,940126,6394 พฤษภาคม 2559ไม่มี
138พระซองวิทยาคาร  นายบุญทัด วงค์จำปา 104 57,022.00 88102,20042,66429,64013,93020,270208,70422 มีนาคม 2559งบประมาณน้อยเกินไป
139บ่อดอกซ้อนท่าวัด  นายฤทัย วิโย 103 57,139.00 8599,20044,26028,92013,91519,700205,99530 เมษายน 2559
140บ้านพระซองเหนือ  นางดวงใจ ปรัญญา 82 48,140.00 5565,40034,22519,44010,15513,050142,27013 พฤษภาคม 2559
141นาเหนือทุ่งทองวิทยา  สิบเอกสุรเชษฐ์ บัวชุม 74 32,350.00 6374,80039,15922,20011,52514,920162,6048 กุมภาพันธ์ 2559ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและปฎิบัติงานตามแผนที่กำหนด
142บ้านดงอินำ  นายบำเหน็จ ขำวิทยโชติพันธุ์ 124 73,336.00 9689,20054,78533,36016,82022,540216,7051 เมษายน 2559ควรจะได้รับงบจัดสรรค 100%
143บ้านหนองยอโพนแพง  นายสงวนศักดิ์ บัวสาย 82 49,619.00 6272,60033,33521,24010,38014,430151,9856 เมษายน 2559หนังสือเรียนชำรุดเร็วมาก
144บ้านนาเลียง  นายจักพงศ์ มีโชติ 209 190,000.00 158207,900104,64059,82029,60046,620448,58022 มีนาคม 2559ไม่มี
145บ้านหนองคอง  นายประสาน อินทะโร 63 35,919.00 4654,20027,09515,9608,02010,790116,0655 พฤษภาคม 2559
146บ้านนามนดงติ้ววิทยา  นายพิศดาร วงศ์บุญยัง 49 25,614.00 4249,40022,98214,5207,2409,830103,9722 พฤษภาคม 2559
147นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี  นายบุญมี เครือพันธ์ 84 39,269.00 5767,00032,55219,6809,78513,330142,34730 มีนาคม 2559
148บ้านหนองสังข์ราษฎร์บำรุง  นายกิตติพงษ์ พ่อชมภู 427 165,651.00 291336,650189,399109,68054,33584,890774,95411 มีนาคม 2559
149บ้านคำเม็ก  นายเฉลิมพล มาสิงบุญ 95 62,473.00 7386,40043,73125,56013,09517,220186,00629 เมษายน 2559
150บ้านหนองกุง  นายพิเชษฐ์ ใจเที่ยง 50 26,876.50 3844,80021,60213,2006,6508,92095,1728 เมษายน 2559
151บ้านหนองห้าง  นายแหวน แสนสามารถ 47 20,293.00 4957,80027,29417,0408,60511,510122,24917 พฤษภาคม 2559ทางร้านจัดส่งหนังสือไม่ครบทั้งหมดตามจำนวนที่สั่งซื้อ ต้องทยอยจัดส่งหนังสือ หนังสือที่ส่งล่าช้าออกโดยกรมวิชาการของคุรุสภา และความสมบูรณ์ของหนังสือไม่มีความคงทน เพราะสันหนังสือเป็นรอยแตก
152บ้านหนองบ่อ  นายสมคิด วังทะพันธ์ 107 40,923.00 87102,40049,13330,12015,06520,380217,09822 เมษายน 2559ไม่มี
153บ้านดินดำหมากเฟือง  นายปริญญา สูญราช 139 58,143.00 10697,90058,14336,48018,01024,740235,27329 เมษายน 2559ไม่มี
154บ้านนากุงยางคำ  นายเทอดไทย ดาววัน 123 86,637.00 89114,75060,27733,60016,76525,910251,30210 พฤษภาคม 2559ไม่มี
155บ้านดงดู่งาม  นานไพบูลย์ ใจสนุก 61 30,829.00 4653,40022,60715,4807,26010,590109,33710 มีนาคม 2559
156บ้านดอนโทน  นายวีรพันธ์ ซุยพิมพ์ 137 78,663.00 9890,70056,50233,84016,83022,920220,79225 กุมภาพันธ์ 2559-
157ศรีโพนทองวิทยา  นายเกรียงศักดิ์ ปาพรม 458 327,115.80 411494,050268,538156,69076,500124,5401,120,31810 เมษายน 2559ช่วงปิดภาคเรียน นักเรียนโดยเฉพาะ ม.1 เข้ามาใหม่ต้องสั่งเพิ่มเติมทำให้ได้หนังสือเรียนล่าช้า
158ดอนเหลืองทองวิทยา  นางกิตติญารัตน์ ทรงสิริเพชรดี 172 93,536.00 133123,55076,83546,20023,27531,220301,0802 พฤษภาคม 2559ไม่มี
159บ้านจำปา  นายตรีเพชร เทือกตาทอง 75 44,379.00 4856,60028,63216,6808,41011,270121,59214 เมษายน 2559-
160ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)  นายลำพอง วิเศษศรี 349 239,311.00 254329,500175,86999,90048,39083,010736,66914 มีนาคม 2559ไม่มี
161นาผือบอนราษฎร์นุกูล  นายวิเชียร บุตรชา 139 83,434.00 114106,10066,83539,72020,14026,810259,6056 มกราคม 2559มีบ้างสาระส่งไม่ทันตามกำหนด
162บ้านกลางมูลอ้น  นายชาญชัย แสนศรี 72 42,572.00 5969,40033,42220,40010,17513,810147,20710 พฤษภาคม 2559อุปสรคไม่มี ข้อเสนอแนะ หนังสือองค์การค้าฯได้รับช้า แต่ก็ทันเวลาที่กำหนด ร้านจะอ้างองค์การค้าฯผลิตไม่ทัน หนังสือบริษัทอื่นๆได้รับเร็วไม่เกินภายใน3-7 วันเท่านั้น องค์การค้าควรเร่งรัดให้เร็วกว่านี้
163บ้านกุตาไก้  นายวีระกุล สิทธิ 379 210,000.00 269248,950150,59492,88046,18562,910601,51920 มีนาคม 2559ไม่มี
164บ้านวังโพธิ์  นายปริญญา รามางกูร 30 16,703.00 2833,00016,0359,7204,8906,57070,21522 เมษายน 2559
165บ้านดอนดู่  นางวัชรี เรณูร่วง 161 92,057.00 113105,15065,90539,36019,94526,570256,93015 กุมภาพันธ์ 2559
166บ้านโพนทา  นายทองอินทร์ เหมหา 100 52,227.00 7588,40042,76926,04013,10517,600187,91430 มีนาคม 2559
167บ้านนามะเขือ  นายทองคำ อรรคสังข์ 157 85,202.00 110101,90061,69338,04018,98025,750246,36310 พฤษภาคม 2559หนังสือ ของกระทรวงศึกษาธิการส่วนมากจะมีปัญหาในเรื่องของการพิมพ์ล่าช้า ทำให้โรงเรียนไม่มีหนังสือเรียนให้นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนในบางวิชา เช่นวิชาภาษาไทย
168บ้านหนองแสง  - 152 87,055.00 110102,30062,78038,28019,36025,850248,57018 เมษายน 2559
169บ้านนางาม  นายอิษฏางค์ เจริญรัตน์ 86 49,298.00 5665,80032,31419,3209,59013,090140,1142 พฤษภาคม 2559การจัดซื้อหนังสือเรียนถ้ามีการวางแผนที่ดีก็จะทำให้ทางโรงเรียนได้หนังสือครบตามจำนวนนักเรียน
170โพนสวางนางิ้ววิทยา  นายศักดา กมลคุรุสกุล 327 260,000.00 224289,600156,19088,11042,88572,960649,74525 มีนาคม 2559จำนวนนักเรียนไม่นิ่งทำให้การสั่งหนังสือคลาดเคลื่อน อาจครบ หรือเกินจำนวนนักเรียน
171บ้านหนองบัวคำ  นางสาววิลาสินี พุทธดี 123 68,373.00 7993,20045,61627,48013,88518,560198,7411 มีนาคม 2559- ในการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน/แบบฝึก ของโรงเรียนบ้านหนองบัวคำสามารถซื้อหนังสือได้ครบและทันกำหนดก่อนเปิดเรียน
172บ้านมหาชัย  นายศิริศักดิ์ ดวงปรีชา 156 93,017.00 116108,20068,49640,56020,72027,340265,3167 พฤษภาคม 2559ไม่มี
173บ้านทันสมัย  นายบุญเลิศ อุ่นชัย 47 29,502.00 3339,00020,31011,5205,8657,77084,46518 เมษายน 2559
174บ้านนกเหาะ  นายบุญมี ขันติ 210 114,423.00 130121,50080,09645,60023,45030,700301,34610 พฤษภาคม 2559
175บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง  นายสุรทิน สุทธิสุวรรณ 77 42,872.00 5362,00028,71718,1208,81512,320129,9729 พฤษภาคม 2559เงินค่าหนังสือต่อหัว ไม่สามารถซื้อหนังสือได้ครบทุกกลุ่มสาระ เพราะค่าหนังสือแพงกว่าที่กำหนดมาให้มาก ควรเพิ่มราคาหนังสือต่อหัวขึ้นอีกให้เหมาะสม สามารถซื้อได้ครบทุกกลุ่มสาระ
176บ้านวังม่วง  นายณอนรรฆ์ สุขรี 52 30,123.00 4552,40023,17115,2407,25510,400108,46629 เมษายน 2559ปัญหาคือจำนวนหนังสือให้ซื้อก่อนพอนักเรียนย้ายมาหรือย้ายไปจะเป็นปัญหาในการจัดการ
177บ้านดอนกลาง  จ.ส.ต.พีรพัฒน์ ไวแสน 68 38,695.00 4856,60027,56416,6808,41011,270120,52418 มีนาคม 2559ไม่มี
178บ้านห้วยไหล่  นายวสันต์ ปัญญาบุตร 59 36,168.00 4553,20027,02015,7208,01510,600114,55531 มีนาคม 2559
179ชุมชนหนองฮีสามัคคี  นายวิมล โคตตะวงศ์ 337 150,000.00 235218,050134,67081,48040,88555,100530,18520 เมษายน 2559ไม่มีปัญหา อุปสรรค
180บ้านนาสะเดา  86 55,392.00 5970,80041,25521,24011,50514,160158,96029 กุมภาพันธ์ 2559
181บ้านโพนทัน  นายเทพฤทธิ์ จิตรจักร 42 29,180.00 3743,40020,43812,7206,2658,63091,453ไม่มีอุปสรรคใดๆ
182บ้านกุงโกน  นายไพโรจน์ แสงผา 118 66,099.00 86101,80050,42330,12015,44020,290218,07317 กุมภาพันธ์ 2559ไม่มีอุปสรรค
183บ้านหนองกกคูณ  นายสวัสดิ์ วิลาจันทร์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 66 39,780.00 4756,40031,12816,9209,16511,280124,89317 มีนาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
184บ้านจรุกเตย  นายไพโรจน์ ไชยมาตร์ 44 30,515.00 3036,00020,93110,8005,8507,20080,78129 กุมภาพันธ์ 2559
185บ้านนาดอกไม้  นายวิจัย มาภา 188 79,267.50 140170,90087,97351,75025,48539,200375,30816 เมษายน 2559ไม่มี
186ปลาปากราษฎร์บำรุง  นายสฤษดิ์ วิเศษแก้ว 350 283,000.00 314296,500201,833111,96059,52074,910744,72320 เมษายน 2559ไม่มี
187บ้านนาขาม  นายสอนมา พรหมบุตร 70 32,962.00 4857,60031,99317,2809,36011,520127,75310 พฤษภาคม 2559ไม่มี
188บ้านวังยาง  นายสมชัย คำเห็น 81 49,630.00 5464,80035,05219,44010,53012,960142,78213 พฤษภาคม 2559
189บ้านกอก  นายประกร โพธิราช 53 39,588.00 4250,20026,99915,0008,00010,030110,22910 พฤษภาคม 2559ไม่มี
190บ้านหนองบัว  นายสุรพงษ์ ศรีสว่าง 70 45,906.00 5665,40029,66319,0809,21012,990136,34320 เมษายน 2559ไม่มี
191บ้านโคกกลาง  นายพิชิต โกพล 189 117,788.00 140178,50087,23352,17025,38540,350383,63829 เมษายน 2559-
192บ้านใหม่วังเซือม  น.ส.วิลาสินี พุทธดี 81 52,241.00 5464,80036,57719,44010,53012,960144,30713 พฤษภาคม 2559ไม่มี หนังสือเรียนได้ครบทันกำหนดเปิดภาคเรียน
193บ้านปลาปากน้อย  นายบุญเทียม ยะสะกะ 39 26,548.00 2833,60018,58410,0805,4606,72074,44418 มีนาคม 2559ไม่มี
194บ้านถาวรนาอุดม  นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์ 140 86,895.00 9487,10053,93232,52016,24022,010211,8023 มีนาคม 2559
195บ้านโคกสว่าง  นายสุรพงษ์ ณ นครพนม 86 49,904.00 7285,00041,29325,08012,71016,930181,01310 พฤศจิกายน 2559-
196บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี  นายรัฐศรันย์ ไชยมาตร์ 247 189,677.00 194279,800132,77475,39037,05561,060586,07917 เมษายน 2559
197บ้านวังกะเบา  นายบุญสอน ดาษดา 89 49,411.00 6374,20035,26921,84010,95514,770157,03415 เมษายน 2559ซื้อได้ไม่ครบทุกกลุ่มสาระ
198บ้านนาสีนวล  นายสุรภาส วงศ์สาคร 0 36,422.00 5564,20028,84518,7209,01512,750133,530
199บ้านนาเชือก  นายบัณฑิต นามพลแสน 85 49,436.00 5363,60035,37019,08010,33512,720141,10528 เมษายน 2559-
200บ้านศรีธน  นายวันชัย บัวชุม 187 100,000.00 130119,50071,44644,40021,55030,200287,09615 มีนาคม 2559ไม่มี
201บ้านวังสิม  นายลิขิต ศรีวรมย์ 40 22,578.00 3136,80018,47110,9205,6657,34079,19610 พฤษภาคม 2559
202บ้านสว่างสำราญ  นายสุระกัณท์ ต้องเดช 67 44,486.00 4755,80028,67816,5608,59511,130120,76313 พฤษภาคม 2559การรายงานข้อมูลต่างๆ ต้องดำเนินการด้วยอินเตอร์เน็ต ซึ่งโรงเรียนขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในด้านนี้ จึงทำให้การดำเนินงานของโรงเรียนล่าช้าบ้างในบางเรื่อง
203บ้านโคกสูง  นายยูซิม ไชยมาตย์ 147 84,828.00 10193,55056,70334,92017,41523,640226,22810 พฤษภาคม 2559ข้อมูลนักเรียน ย้ายเข้า ย้ายออก ไม่เท่าเดิม แต่พอแก้ปัญหาได้
204บ้านม่วง  นางณัฐชรัตน์ แก้วก่า 110 76,323.00 78112,10053,42630,18014,71024,470234,88610 กุมภาพันธ์ 2559ไม่มี
205เรณูวิทยาคาร  นายภูวินทร์ โพธิสาขา 511 301,188.00 352328,000212,427122,88062,56082,880808,74710 พฤษภาคม 2559อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ให้โรงเรียนมีอิสระในการจัดซื้อหนังสือเรียน
206บ้านโนนสังข์  นายดรุณ พรรณุวงษ์ 53 38,905.00 4452,20026,36815,4808,01010,410112,46810 พฤษภาคม 2559มีหนังสือค้างส่งมากกว่าทุกปี
207บ้านนาบั่ว  นายธนพัฒน์ เตโช 68 41,680.00 4857,00030,38016,9208,79011,370124,46029 มิถุนายน 2558ไม่มี
208บ้านโพนสาวเอ้  นายวรพงษ์ บ้งชมโพธิ์ 78 46,600.00 5767,00033,12619,6809,78513,330142,92129 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
209บ้านโคกกลาง  นายกฤษณุรัตน์ รัชโน 83 49,199.00 5969,80035,71020,64010,55513,910150,6157 เมษายน 2559ไม่มี
210บ้านนาโดนเก่า  นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญ 25 13,247.00 2125,00013,2317,4403,9054,99054,56615 มิถุนายน 2559
211บ้านทุ่งสว่าง  นายจำลอง กัตติยบุตร 81 52,535.00 5969,60034,94420,52010,36513,860149,28913 พฤษภาคม 2559ไม่มี
212โพนทองวิทยาคาร  นายประสาท ปรัญญา 287 201,960.00 187174,050109,71565,16033,04543,980425,95022 เมษายน 2559
213บ้านดงมะเอก  นายชัยบดินทร์ สาลีพันธ์ 49 36,540.00 4047,00022,00713,8006,8509,35099,0074 เมษายน 2559-
214ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น  นายศุภวิชญ์ ศรีมุงคุล 239 225,326.00 180250,500120,99269,03033,76555,200529,48718 เมษายน 2559ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ได้มากกว่าเดิม
215บ้านนาดี  นายนิวชน บัวสาย 81 46,033.00 6880,20038,86423,64011,93015,970170,6048 เมษายน 2559ไม่มี
216บ้านดงบาก  นายเนตร เตโช 160 65,601.00 110102,50065,60138,40019,55025,900251,9514 เมษายน 2559-
217บ้านหัวขัวใต้  นายทวีชัย แก้วมณีชัย 60 35,196.00 5362,40029,80218,3609,19512,420132,1771 เมษายน 2559โรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านต่างๆในการจัดซื้อหนังสือเรียนอย่างเป็นระบบ จึงไม่มีปัญหา
218บ้านเหล่าสำราญ  นายชัยพิชิต แสนลัง 47 32,867.00 3845,00023,51013,3206,8408,97097,64018 เมษายน 2559-
219บ้านโคกหินแฮ่  นายวันคำ บัวสาย 201 181,233.00 161228,150106,16961,68029,63549,940475,57429 เมษายน 2559
220บ้านหนองแซง  นายคำมี เขียวโป 48 32,096.00 4452,20026,80615,4808,01010,410112,90618 เมษายน 2559ไม่มี
221บ้านนาโดนใหม่  นายธวัช บัวชุม 105 58,516.00 7689,60044,36126,40013,30017,840191,50118 มีนาคม 2559
222บ้านนาบัว  นายสาคร ผาสุข 72 56,515.00 7689,20042,24726,16012,92017,740188,26725 เมษายน 2559ไม่มี
223บ้านนาม่วง  นายบัญชา สุโพธิ์ 46 27,328.00 3541,20020,11012,1206,0658,20087,69531 มีนาคม 2559ปีการศึกษานี้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเร็วขึ้นจึงทำให้ได้รับหนังสือเรียนเรียบร้อยแล้ว
224บ้านหนองกุง  นายพิทักษ์ สารทอง 47 32.50 3541,00019,00012,0005,8758,15086,02525 เมษายน 2559ไม่มี
225นางามวิทยาคาร  นายพยุง สารทอง 211 150,471.00 146215,300103,64657,12028,04046,690450,7961 ตุลาคม 2559-
226บ้านสร้างแป้น  นายอภิเดช ศรีหาเศษ 88 55,566.00 6475,60037,41222,32011,34015,060161,73212 เมษายน 2559-
227บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา  นายศักดิ์ขจร อัตติยะ 123 48,873.00 9082,90048,87330,84015,08020,950198,64318 เมษายน 2559-
228บ้านคำผาสุก  นายทัศพงษ์ จันทร์สด 66 33,996.00 4856,60028,46516,6808,41011,270121,42531 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
229บ้านนายอน้อย  นายภักพร อัตติยะ 68 38,680.00 5767,40033,99419,92010,16513,430144,90920 เมษายน 2559-
230บ้านโนนสวรรค์  นายณัฐพล นามพลแสน 46 19,163.00 3237,60018,37611,0405,4807,48079,97625 มีนาคม 2559
231บ้านนายอ  นายชาลี ภูสวัสดิ์ 200 74,705.00 125138,85078,52545,33022,73032,900318,3359 มีนาคม 2559-
232บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล)  นายแถวทอง มาตยะโค 97 53,797.00 6475,80038,36522,44011,53015,110163,24512 มิถุนายน 2559-
233บ้านเหิบ  นายสมหมาย ภูมิลุน 85 47,013.00 5868,40034,01120,16010,17013,620146,36118 ธันวาคม 2558 ประกาศความชัดเจนในแนวปฏิบัติ เช่น โอนงบฯ 70 % ให้ซื้อ ยอด 100 % ก็จะไม่มีปัญหาใดๆ
234บ้านสร้างเม็ก  นายอิสสระ สุขรี 75 47,853.00 7080,60030,95123,16010,42015,950161,0812 พฤษภาคม 2559ควรมีการปรับค่าหนังสือเรียนให้ใกล้เคียงกับราคาท้องตลาด
235บ้านดอนขาว  นายอนุชัย ธนะกลม 186 116,179.00 135179,15087,03850,85024,66040,000381,69830 เมษายน 2559ส่งหนังสือไม่ตรงใบสั่งซื้อ
236บ้านนาขาม  นายประชา หงษาวงษ์ 70 39,545.00 5058,80028,43817,2808,61011,700124,82814 เมษายน 2559-
237ลาดสว่างวิทยา  นางศิริประภา ศรีสุริยจันทร์ 56 24,441.00 4148,40024,36114,2807,2359,640103,9164 มีนาคม 2559-
238บ้านวังยาง  นายมิตรชัย ไชยนาน 0 0.00 4957,60027,25916,9208,41511,460121,654
239บ้านนาขามส้มป่อย  นายชาญยุทธ ประทุมอ่อน 68 25,440.00 4451,80025,09215,2407,63010,310110,07222 เมษายน 2559
240บ้านหนองนางด่อน  นายอคิรา วงค์นายโกด 71 43,103.00 5362,60031,26418,4809,38512,470134,1995 เมษายน 2559
241บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์  นางสาวประไพวัลย์ แสนเมือง 109 62,699.00 7790,20042,01026,40012,92517,930189,46510 พฤษภาคม 2559ทุกฝายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนด
242บ้านสามแยกหัวภูธร  นายสมร จันทร์ชนะ 53 19,907.00 4249,20022,55414,4007,0509,780102,98429 เมษายน 2559
243หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี  นายไฉน มีบุญ 211 115,790.00 167217,150107,93762,79030,80048,830467,5079 เมษายน 2559
244บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87  นางเพ็ญประภา ศรีมะโรง 109 58,850.00 7183,80041,10324,72012,51516,690178,8282 พฤษภาคม 2559หนังสือที่โรงเรียนต้องการ ไม่สามารถจัดพิมพ์ได้ทันทำให้ไม่ทันเปิดเรียน
245บ้านโนนหอม  นายสิทธิชัย อาทิตย์ตั้ง 69 35,927.00 5059,00029,90517,4008,80011,750126,8552 พฤษภาคม 2559หนังสือที่โรงเรียนต้องการไม่สามารถจัดพิมพ์ได้ทัน ทำให้โรงเรียนต้องเอาหนังสืออื่นแทนเพื่อให้ทันตามกำหนดเปิดเรียน
246บ้านหนองโพธิ์วังโน  นางวิระวรรณ พลธิราช 78 76,278.00 5666,20034,20019,5609,97013,190143,12011 เมษายน 2559
247บ้านโพนสวางหนองแหน  นายเทอดไทย หอมสมบัติ 105 54,641.00 6778,60036,08523,04011,35515,630164,71016 พฤษภาคม 2559
248บ้านยอดชาดวิทยา  นางพัชรินทร์ ทัศคร 101 72,880.00 81101,95054,05130,36015,14523,190224,69620 พฤษภาคม 2559ไม่มี
249บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง  นายทินกร ภาคนาม 141 95,916.00 10496,60060,26136,12018,19024,410235,58113 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนของสำนักพิมพ์ที่ต้อง ราคาแพง เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทำให้จำเป็นต้องเลือกสำนักพิมพ์อื่น ที่เพียงพอกับงบประมาณที่ได้รับ ที่นักเรียนจะได้รับ ร้อยเปอร์เซ็นครบทุกกลุ่มสาระ
250บ้านหนองบึง  นายธีรพล ภูโทถ้ำ 78 51,668.00 6374,00036,57321,72010,76514,720157,77810 พฤษภาคม 2559-
251บ้านหนองแคน  นายทินกร ภาคนา 82 54,215.00 8396,80041,92128,20013,52519,220199,66620 พฤษภาคม 2559ไม่มี
รวม 36,053 23,399,527 26,68229,539,40016,082,3009,527,1304,762,5456,774,18066,685,555
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน