สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพม. เขต 23  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1สกลราชวิทยานุกูล  นายประทวน สมบูรณ์ 0 0.00 2,9135,328,0003,014,3851,387,600642,4301,335,44511,707,860
2ดงมะไฟวิทยา  นายเอกชัย บุตรแสนคม 625 647,590.50 458829,100453,338215,30099,860207,9601,805,5584 พฤษภาคม 2559กระบวนการเลือกหนังสือล่าช้า
3สกลนครพัฒนศึกษา  นายบดินทร์ นารถโคษา 1,706 1,508,416.00 1,2472,271,8001,274,749591,000273,810569,5754,980,93418 พฤษภาคม 2559-
4ธาตุนารายณ์วิทยา  นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ 3,105 1,936,000.00 2,1643,946,1502,209,7201,026,850475,660989,2958,647,67521 เมษายน 2559ไม่มี
5ท่าแร่ศึกษา  นายศุภชัย สายเย็น 480 453,027.00 361653,350357,717169,65078,690163,8801,423,28711 เมษายน 2559-ไม่มี-
6เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองศิ  นายนิรันดร โกมลสุทธิ 356 322,499.00 280502,300262,748130,10060,440126,0701,081,65827 เมษายน 2559
7กุสุมาลย์วิทยาคม  นายพิสิทธิ์ จันทรเนตร 1,281 891,041.00 9131,648,600891,041427,800198,510413,5853,579,53630 เมษายน 2559
8โพธิแสนวิทยา  นายจำรัส พิมพา 677 497,558.00 529964,150541,219250,850116,210241,7202,114,14930 มีนาคม 2559ควรจัดสรรงบประมาณให้ก่อนเปิดภาคเรียน 100 เปอร์เซนต์
9กุดบากพัฒนาศึกษา  นายประนมเนตร มุลฑา 1,190 779,888.90 8491,554,900880,559405,100187,510389,6953,417,76423 พฤษภาคม 25591.สาระฯการงาน ใช้หนังสือหลายสำนักพิมพ์ หายาก บางเล่มเลิกพิมพ์
10พรรณาวุฒาจารย์  นายนิวัติ สุวรรณชัยรบ 1,257 611,600.30 8341,512,300828,396392,900182,180379,2803,295,0563 พฤษภาคม 2559หนังสือของสำนักพิมพ์ สกสค. จะได้รับล่าช้ากว่าเล่มอื่น เนื่องจากใช้เล่มเดียวกันทุกโรงเรียน
11บ้านบัวราษฎร์บำรุง  นายสาทิน ไชยรา 326 330,597.00 263473,300256,011122,70056,970118,7651,027,74624 พฤษภาคม 2559
12เทพสวัสดิ์วิทยา  นายปราโมทย์ พระหันธงไชย 128 89,500.00 92210,60085,69242,60019,80041,320400,01230 พฤษภาคม 2559
13ภูริทัตต์วิทยา  สิบเอกเกษมศักดิ์ ทองสุ 233 140,700.00 152350,850148,93071,35033,10068,945673,1758 พฤษภาคม 2559
14บะฮีวิทยาคม  นางวรรณธนา เถายะบุตร 228 200,000.00 157358,950144,86972,55033,73070,410680,50911 พฤษภาคม 2559
15ช้างมิ่งพิทยานุกูล  นายอังกูร บูญรักษา 137 128,120.00 130300,750128,12061,25028,40059,125577,6459 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้ดำเนินงานตามระบบจัดซื้อจัดจ้างและมีการประชุมภาคี 4 ฝ่าย เพื่อคักเลือกหนังสืออย่างถูกต้อง
16พังโคนวิทยาคม  พนมพันธ์ ชัยเพชร 1,929 1,364,831.03 1,3302,409,5501,322,878625,850290,240604,3455,252,863
17ลำปลาหางวิทยา  - 140 122,292.00 88202,95086,28841,25019,14039,875389,50326 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนเทอมสองได้ไม่ครบ/ไม่มี
18มัธยมวาริชภูมิ  นายอานนท์ อินทรพาณิชย์ 1,237 1,200,000.00 8501,540,150842,660400,050185,520386,2853,354,66529 เมษายน 2559ไม่มี
19ธรรมบวรวิทยา  นายนายไพบูลย์ พจนา 682 890,000.00 529963,400534,551250,600116,110241,5452,106,2065 เมษายน 2559
20วาริชวิทยา  นายเมืองไทย ผลาจันทร์ 222 270,000.00 151348,900150,62371,00032,93068,575672,02829 เมษายน 2559ไม่มี
21นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา  นายวิชัย ภาวะบุตร 410 370,000.00 297538,650299,099139,95064,890135,0901,177,67916 พฤษภาคม 2559
22มัธยมวานรนิวาส  ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษา 2,630 2,583,000.00 1,7803,241,1501,806,478843,050390,620812,6357,093,93319 เมษายน 2559จำนวนเงินเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอในแต่ละกลุ่มสาระ
23กุดเรือคำพิทยาคาร  นายธนปกรณ์ อวนป้อง 656 625,456.00 462831,300441,450215,500100,060208,6001,796,91022 มีนาคม 2559
24หนองแวงวิทยา  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล 243 310,913.00 244449,800262,396117,40054,280112,680996,55611 เมษายน 2559-
25คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  นายวสันต์ สาระนันท์ 1,104 1,207,822.00 8221,490,850816,200387,350179,600373,8953,247,89525 เมษายน 2559-ไม่มี
26ศึกษาประชาสามัคคี  นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ 387 314,000.00 301542,500295,505140,70065,310136,1151,180,13021 เมษายน 2559ไม่มี
27บ้านม่วงพิทยาคม  นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ 1,494 1,102,924.00 1,0801,970,8501,102,924512,950237,580494,0654,318,36913 พฤษภาคม 2559
28โพธิ์ชัยทองพิทยาคม  นายวิบูลย์ คำมุข 248 203,614.00 173398,550168,40780,95037,57078,290763,76717 พฤษภาคม 2559โรงเรียนมีการประชุมเพื่อคัดเลือกหนังสือในแต่ละกลุ่มสาระ
29อากาศอำนวยศึกษา  นายเกษา โคตรชมภู 2,087 1,917,106.65 1,4382,616,8501,456,616680,550315,360656,1355,725,51124 เมษายน 2559
30โพนงามศึกษา  นายวิบูลย์ คำมุข 779 566,570.00 5801,046,200563,892271,400125,960262,4802,269,93229 พฤศจิกายน 2559
31ท่าสงครามวิทยา  นายสุบรรณ นาสพัส 234 224,000.00 152353,250156,83272,15033,42069,505685,1576 พฤษภาคม 2559ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติติดตามเรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนตามปฏิทินฯ จะทำให้สามารถทำสัญญาซื้อขายได้เร็ว ร้านค้าจะได้สามารถหาหนังสือได้ทันตามกำหนด
32เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นายเลอพงษ์ อุทธา 1,834 2,277,230.00 1,2762,424,4001,544,642638,000293,480606,1005,506,6223 พฤษภาคม 2559-
33แวงพิทยาคม  นายรพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์ 583 640,000.00 403728,650395,611189,15087,750182,7801,583,9415 เมษายน 2559
34หนองหลวงศึกษา  ว่าที่ ร.ต. ปารเมศ เถายะบุตร 779 481,669.06 526942,850498,072244,150113,440236,6552,035,16710 ตุลาคม 2559
35โคกสีวิทยาสรรค์  นางสาวสมใจ อุดมศรี 566 560,000.00 414749,700409,126194,70090,300188,0401,631,86615 พฤษภาคม 2559
36บงเหนือวิทยาคม  นายทรงศีล พรหมโสภา 292 277,885.00 210483,450203,45898,15045,56094,955925,5732 มีนาคม 2559
37สว่างแดนดิน  นายธวัธ ทุมมนตรี 2,571 1,186,231.00 1,8913,415,6001,844,791886,400411,290856,8557,414,93619 พฤษภาคม 2559
38ส่องดาววิทยาคม  นายมงคล อุปพงษ์ 720 437,142.00 444803,400438,142208,60096,760201,5201,748,4225 พฤษภาคม 2559 ปัญหาเรื่องการประสานงานภายในโรงเรียน ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ
39เต่างอยพัฒนศึกษา  นายประเสริฐ ปัตโชติชัย 915 959,792.00 6511,183,650657,639307,750142,630296,8002,588,46911 เมษายน 2559
40ร่มเกล้า  นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ 1,390 134,702.20 9971,805,500982,869468,900217,470452,8553,927,59421 มีนาคม 2559กระบวนการจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
41ด่านม่วงคำพิทยาคม  นายณรงค์ชัย มลาวาสน์ 344 413,861.40 247448,000247,945116,40053,970112,355978,67014 เมษายน 2559-
42เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"  นายตรีชนนท์ แสนอุบล 796 479,210.00 520932,650489,824241,550112,220234,0852,010,3294 พฤษภาคม 2559
43โพนพิทยาคม  นายสิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง 358 110,231.00 256467,200261,900121,60056,320117,1201,024,14025 มีนาคม 2559-
44คำเพิ่มพิทยา  นายทองคำ วรสาร 493 493,855.00 340618,850345,660160,95074,580155,1651,355,20524 เมษายน 2559
45ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี  ว่าที่พันตรีเทพรังสรรค์ ศรีนคริทนร์ 615 618,057.00 432785,850435,214204,35094,700197,0451,717,1594 พฤษภาคม 2559
รวม 38,467 30,878,932 30,22655,639,75030,539,18614,298,9506,626,36013,787,515120,891,761
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน