สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.สกลนคร เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายจุฬา ชิณวงศ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1อนุบาลบ้านม่วง  นายนคร ผ่านแสนเสาร์ 782 458,670.00 567528,850332,593198,240101,255133,6301,294,56828 มีนาคม 2559หนังสือกระทรวง อยากให้มีคู่มือครูให้ครบทุกระดับชั้น
2บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81  282 179,170.00 195253,950127,65173,47036,19057,100548,3615 เมษายน 2559การสั่งซื้อหนังสือ ส่งของล่าช้า และหนังสือไม่ครบตามความต้องการ
3บ้านหว้านสหวิทยา  นายเริ่ม เหลาสิทธิ์ 443 272,162.00 316381,800209,204120,60058,68096,240866,5241 เมษายน 2559
4ประชานาดอกไม้  นายไพรสันต์ พละศักดิ์ 100 61,941.00 7082,60042,09624,36012,32016,450177,82611 พฤษภาคม 2559หนังสือขององค์การค้าของคุรุสภาไม่เพียงพอต่อการสั่งซื้อและส่งของไม่ทันตามกำหนด
5บ้านสรศรี  นายกรนิตต์ กวานดา 103 55,224.00 7183,40038,74324,48012,13516,590175,34821 เมษายน 2559
6บ้านโนนสะอาดนาเหมือด  นายสมพงษ์ แสนโคตร 289 184,814.00 206261,600132,42277,13038,11559,290568,55722 เมษายน 2559กลุ่มสาระที่ประสบปัญหาในการจัดส่งควรมีการจัดพิมพ์ไว้ให้เพียงพอกับความต้องการ
7ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎ  119 61,636.00 9285,00050,98031,68015,66021,480204,80029 เมษายน 2559หนังสือภาษาไทย ของกระทรวงควรมีคู่มือครูด้วย
8บ้านพุทธรักษา  นางสาวสุรัชดา ภูรับพา 197 127,712.00 147203,95097,78056,31027,53044,980430,55028 มีนาคม 2559
9บ้านคำภูทอง  นางอัญชลี เหลาสิทธิ์ 114 65,297.00 85100,00048,40429,40014,67519,900212,37922 เมษายน 2559ชหนังสือกระทรวงน่าจะมีคู่มือครูทุกวิชา และเพิ่มรายละเอียดเนื้อหาของแต่ละวิชาทุกสำนักพิมพ์ เพื่อครูได้ใช้สอนง่ายขึ้น
10สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์  นายสง่า ฮุงหวน 104 59,472.00 7386,00042,95325,32012,71517,120184,10821 เมษายน 2559
11ชุมชนบ้านมาย  นายอดุลย์ เฮียงราช 240 147,750.00 182223,500111,72666,90032,32051,080485,5268 เมษายน 2559
12นาจานกล้วยน้อย  นายสราวุธ สุพรมอินทร์ 97 49,761.00 7385,40038,69424,96012,14516,970178,16921 เมษายน 2559-
13บ้านหนองบ่อ  นายสวาง จิตอามาตย์ 126 54,618.00 10091,80052,19834,08016,46023,200217,73821 เมษายน 2559
14บ้านเหล่าผักใส่  นายสมเด็จ ขาวนาเข 335 278,584.00 227261,450145,14785,02041,58565,930599,13226 มีนาคม 2559งบประมาณจัดซื้อหนังสือไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนซึ่งทางโรงเรียนต้องได้นำเงินอุดหนุนอื่นมาซื้อเพ่ิมเติม
15บ้านดงหม้อทอง  นายประยุทธ์ หมายมั่น 593 278,609.00 384473,550278,609149,57072,380119,1951,093,3046 พฤษภาคม 2559การส่งมอบหนังสือล้าช้า
16บ้านดงห้วยเปลือย  นายปรัชวุฒิ คำผุย 348 170,708.00 238277,100155,96389,76044,20069,870636,89331 มีนาคม 2559-
17ขาวสง่าเจริญวิทย์  นายอำนวย เหลาคม 402 251,161.00 281321,750176,815104,79050,98081,140735,47528 มีนาคม 2559
18บ้านด่านสมบูรณ์  นายขวัญชัย เฮียงราช 125 51,738.00 9889,90051,73833,36016,07022,720213,78828 มีนาคม 2559ไม่มี
19บ้านโพธิ์ชัย  นายพิมนต์ ศรีสำอางค์ 227 131,858.00 151140,45089,78252,56026,59535,490344,87729 มีนาคม 2559หนังสือภาษาไทยกระทรวง ควรมีคู่มือครู ครบทุกชั้น
20บ้านบ่อแดง  นายไมตรี ปัญหาวงศ์ 70 40,974.00 5969,40033,14620,40010,17513,810146,93116 พฤษภาคม 2559
21บ้านห้วยทราย  นายถวิล มีคุณ 240 146,755.00 172212,900103,85063,33030,54548,530459,1554 เมษายน 2559หนังสือบางรายการจัดซื้อแล้วไม่ได้ตามที่สั่งซื้อ
22บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี  นายคูณศักดิ์ ศรีลำไพ 207 123,877.00 138161,60086,34750,73025,38537,620361,68228 มีนาคม 2559
23บ้านคำลอดพื้น  นายกีรติ เดชทองทิพย์ 377 242,540.00 268313,200175,248101,22049,82078,970718,45817 พฤษภาคม 2559
24บ้านนาดูนนาดี  นายบุญศรี ใสลำเพาะ 128 83,173.00 10799,25061,55537,08018,58525,080241,55020 เมษายน 2559
25บ้านโนนแสบง  นายทรงศักดิ์ สู่สุข 82 45,338.00 6273,20035,40921,60010,95014,580155,73911 มิถุนายน 2559ไม่มีอุปสรรค
26ชุมชนบ้านห้วยหลัว  นายยรรยงค์ เฮียงราช 263 163,017.00 185220,050113,07567,65033,02050,850484,64528 มีนาคม 2559
27บ้านหนองแอกดอนสวรรค์  นายนิรันดร์ นันทะศรี 153 87,226.00 113140,55066,19041,28019,41531,920299,355
28บ้านน้ำจั้น  นายกริชเพชร คำโสภา 67 40,940.00 5867,80030,07419,8009,60013,470140,74421 เมษายน 2559
29บ้านโนนไทย  นายวิเศษ บุญสนอง 52 29,462.00 3642,60021,61412,6006,4508,49091,75429 เมษายน 2559ภาษาไทย ของกระทรวงควรมีครูมือครูให้ครบทุกชั้นด้วย
30บ้านจาร  นางบัวทอง ราช้อน 109 58,901.00 7385,80041,17025,20012,52517,070181,76522 เมษายน 2559
31บ้านดงยาง  นายนรเศรษฐ์ ถาบุตร 163 103,707.00 127182,15083,02948,81023,41039,730377,12928 มีนาคม 2559
32บ้านลึมบอง  นายทรงศักดิ์ แก้วกันหา 93 48,048.00 6373,60033,33221,48010,38514,620153,41721 เมษายน 2559
33บ้านสามแยกพิทักษ์  นายสมจิตร ราช้อน 131 71,589.00 9184,65051,74631,68016,03521,390205,50121 เมษายน 2559สพฐ. ควรมีการจัดทำคู่มือครูให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
34บ้านคำยาง  นายศักดิ์นรินทร์ ผาอินทร์ 48 25,976.00 4047,00021,40013,8006,8509,35098,40029 เมษายน 2559หนังสือกระทรวง อยากให้มีคู่มือครู ครบทุกสาระ
35บ้านดงเหนือ  นายกริชเพชร คำโสภา 48 25,009.00 4147,80020,68813,9206,6659,49098,56321 เมษายน 2559
36บ้านดอนแดงคำอ้อ  นางวิภารัตน์ สัพโส 91 53,030.00 6273,20036,91021,60010,95014,580157,24022 เมษายน 2559
37บ้านท่าช้างเจริญไพศาล  นางสาวศิริพร กุลสานต์ 81 44,799.00 6677,40035,90122,68011,16015,390162,53121 เมษายน 2559
38นาข่าวิทยา  นายไพบูลย์ เนาว์ศรีสอน 100 57,589.00 7285,40043,99825,32013,09017,030184,83822 เมษายน 2559
39บ้านหนองลาด  นายวีระศักดิ์ ศรีถาพร 206 127,154.00 149192,65095,85856,01027,58043,410415,50829 มีนาคม 2559
40บ้านหนองท่มท่ากระดัน  นายสมเดช สุขสาลี 181 115,595.00 126172,30082,16147,94023,30038,140363,84128 มีนาคม 2559
41บ้านซ่อมดู่  นายวิเศษ บุญสนอง 54 30,645.00 3845,00023,05613,3206,8408,97097,18616 พฤษภาคม 2559
42คำปลาฝานาทวี  นายกิตติชัย โคงัน 87 39,248.00 6779,00039,24823,28011,73515,730168,9936 พฤษภาคม 2559
43บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์  นายวุฒิพงษ์ กุลวงค์ 233 141,705.00 165215,350100,85761,44029,28548,250455,18228 มีนาคม 2559
44อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)  นายศักดิ์ชัย อาแพงพันธ์ 1,261 867,367.00 995930,250602,649349,200179,775235,0502,296,9241 พฤษภาคม 2559
45บ้านวังบง  นางสุดาวรรณ ศรีสิงห์พันธุ์ 411 230,070.00 313377,150206,159119,61058,62095,070856,60919 พฤษภาคม 2559
46บ้านดอนมุยหนองแฝก  นายอดิศักดิ์ บุตรแสนคม 82 42,199.00 5362,20028,78818,2409,00512,370130,60316 พฤษภาคม 2559
47บ้านสุวรรณคีรี  นายเนตร แสนอุบล 251 155,171.00 164220,600105,22162,04030,10049,060467,02111 มีนาคม 2559
48บ้านคอนศรีบะสะแบง  นายประสิทธิ์ พิมพิสาร 108 46,893.00 8094,40046,89327,84014,08018,800202,01318 พฤษภาคม 2559
49บ้านนาโพธิ์  นายเอกสิทธิ์ ไตรธิเลน 67 38,128.00 5261,20029,37918,0009,00012,180129,7592 พฤษภาคม 2559
50บ้านหินเหิบ  นายวรวิทย์ บุญพูล 124 65,816.00 109101,55065,81638,04019,35525,660250,4215 พฤษภาคม 2559โรงเรียนควรวางแผนเตรียมการประชุม แต่งตั้งกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ล่วงหน้า เพื่อร่วมพิจารณาหนังสือที่มึคุณภาพ ความเหมาะสมกับบุคลากร (ครู) ในการนำหนังสือไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
51บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์  นายพิชัย หาญรักษ์ 110 59,954.00 7386,00041,96825,32012,71517,120183,12330 ตุลาคม 3102
52บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง  นายชัยสิทธิ์ พรหมดา 37 23,053.00 2934,20017,25510,0805,0856,81073,43019 เมษายน 2559
53บ้านกุดจิก  นายสันทัด ธุระนนท์ 42 25,099.00 3035,60018,77710,5605,4707,10077,5071 เมษายน 2559
54บ้านหนองขุ่นนาคำ  นางอรวรรณ อุ่นวิเศษ 56 30,461.00 5058,80027,61017,2808,61011,700124,0009 มิถุนายน 2559ขอให้โรงเรียนได้รับการจัดสรรเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ทั้งหมด 100% เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ เพราะโรงเรียนขนาดเล็กงบที่ได้รับการจัดสรรได้รับน้อย
55บ้านปลาหลาย  นายปิยะ วงศ์คำจันทร์ 227 97,000.00 147190,55096,94955,17027,00042,880412,54911 เมษายน 2559
56บ้านนาง่ามเล้า  นายวิทยา ไชยภูมิ 67 34,222.00 5463,80030,93018,8409,58012,710135,8604 พฤษภาคม 2559ไม่มี
57บ้านหนองม่วง  นายสมหวัง มังธานี 222 128,105.00 154202,600101,46658,17028,61545,410436,26113 พฤษภาคม 2559ดี
58บ้านโนนเจริญศิลป์  นายภิญโญ ศรีถาพร 117 38,475.00 7587,40038,47525,44012,15517,350180,82013 พฤษภาคม 2559-
59บ้านเดื่อศรีคันไชย  นายวีระชัย จักรไชย 155 88,000.00 116108,80071,80840,92021,29027,490270,30813 พฤษภาคม 2559
60บ้านขุนภูมิ  นายชัชวาลย์ ธุระนนท์ 74 31,438.00 5665,80031,43819,3209,59013,090139,23810 เมษายน 2559-
61บ้านยางคำ  นายปฏิวัตร นารินรักษ์ 0 0.00 193265,050128,20173,65035,95058,620561,471
62บ้านโนนแพง  นายแสวง แสงหาญ 45 38,639.00 3035,40017,45210,4405,2807,05075,62212 พฤษภาคม 2559
63ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก  นายชัยณรงค์ วงศ์สง่า 240 131,822.00 190265,600131,66673,23036,15558,500565,1519 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนไม่ครบ
64ชุมชนขัวสูงสวรรค์  ดร.สมเกียรติ พละจิตต์ 308 232,100.00 225268,750151,76785,92042,48567,750616,67212 พฤษภาคม 2559
65บ้านโนนอุดม  นายฐิตินันท์ นันทะศรี 126 68,380.00 86100,80046,98729,52014,49020,040211,83710 พฤษภาคม 2559-
66บ้านดอนแดง  นายวีระศักดิ์ จันทร์ตื้อ 127 68,558.00 8195,80048,00028,32014,46519,090205,67510 พฤษภาคม 2559หนังสือบางส่วนยังไม่ตรงกับความต้องการของหลักสูตรโรงเรียน
67บ้านแก้ง  นายนิรันดร โฮมวงศ์ 141 37,424.00 107127,35067,62439,45019,66029,480283,5646 พฤษภาคม 2559
68บ้านโคกสะอาด  นายชโยดม นวลสิงห์ 107 65,889.00 7993,40047,86727,60014,07518,610201,55223 พฤษภาคม 2559
69บ้านศรีวิชัย  นายประวิตร กิตติธรรม 170 95,740.00 116124,10067,01841,13019,96529,690281,9037 พฤษภาคม 2559-
70บ้านตาดโตน  นายพนม ธุระนนท์ 106 61,891.00 8099,10050,31129,55014,36522,600215,92615 มิถุนายน 2559
71บ้านห้วยแสง  นายปฏิวัตร นารินรักษ์ 99 38,913.00 6981,40038,91324,00012,12516,210172,64816 พฤษภาคม 2559-
72บ้านหนองสนม  นางภาวินี ผิวบุญเรือง 80 35,991.00 6070,40031,80020,64010,18014,000147,02029 เมษายน 2559
73บ้านโพนแพง  นายไพวัน ไขลาเมา 141 59,102.00 10698,30059,10236,72018,39024,840237,3529 พฤษภาคม 2559
74บ้านบะป่าคา  นายวสุกฤต สุวรรณเทน 55 29,500.00 4147,80020,85013,9206,6659,49098,72510 พฤษภาคม 2559ไม่มี
75บ้านน้ำบุ้น  นายทวี สกุลเดช 99 84,457.00 6779,00039,23223,28011,73515,730168,97716 พฤษภาคม 2559-
76บ้านเชียงเพ็ง  นายนเรศ พรหมวงศ์ 69 34,853.00 4552,80024,57115,4807,63510,500110,98627 มิถุนายน 2559
77บ้านทุ่งโพธิ์  นายธงชัย เหลาแตว 211 120,000.00 166201,500102,43361,20030,06046,290441,48317 เมษายน 2559-
78บ้านนาจาร  นายสุริยนต์ เถายะบุตร 153 98,032.00 117157,25076,11844,25021,47034,980334,06810 พฤษภาคม 2559
79บ้านโนนชนะสังคม  นายสมมาต เถายะบุตร 72 41,026.00 5463,80031,76718,8409,58012,710136,69716 พฤษภาคม 2559
80บ้านนาคอย  นายสัญญา วัฒนาเนตร 56 32,814.00 4553,00026,16415,6007,82510,550113,13929 เมษายน 2559
81บ้านก่อ  นายไพบูลย์ กุลอัก 131 72,493.80 86100,80046,86729,52014,49020,040211,71713 พฤษภาคม 2559
82บ้านนายม  นายนพรัตน์ ชรินทร์ 62 33,862.00 4451,80024,77815,2407,63010,310109,75818 เมษายน 2559
83บ้านกุดเรือคำ  นายเกษม ทัศวงษา 651 262,714.00 460426,600262,714159,36079,820107,8001,036,2944 เมษายน 2559กดส่งข้อมูลยากมากครับ
84บ้านคูสะคาม  นายวิจิตร นิธิเจริญ 44 23,644.00 3339,00019,39111,5205,8657,77083,54622 เมษายน 2559
85บ้านวังโพน  นายสมโพธิ สุวรรณคำ 82 47,957.00 6778,60036,29623,04011,35515,630164,92130 มีนาคม 2559
86บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม  นายสมโพธิ สุวรรณคำ 218 126,179.00 142176,70089,29252,74025,92040,280384,93216 พฤษภาคม 2559ควรเพิ่มงบประมาณค่าหนังสือเรียนให้เหมาะสมกับราคาในท้องตลาด
87บ้านจำปาดง  นายบริสุทธิ์ สังชาตรี 62 47,552.00 5059,20030,49617,5208,99011,800128,00625 พฤษภาคม 2559อุปสรรคร้านจัดหาหนังสือไม่เพียงพอ
88บ้านโคกแสง  นายสุพจน์ ศรีธรรมมา 144 86,134.00 108135,30066,01639,87019,18530,720291,09111 พฤษภาคม 2559
89บ้านอินทร์แปลง  นายบริสุทธิื สังชาตรี 254 150,510.00 231283,650150,51088,53042,71071,490636,89031 พฤษภาคม 2559ไม่มีค่ะ ปีนี้ จัดการได้ดีค่ะ
90บ้านคำเจริญ  นายสราวุธ อินทร์คำน้อย 121 67,945.00 9991,25053,67733,96016,64523,060218,59229 เมษายน 2559-
91บ้านโคกก่องคูสะคาม  นายวิบูรณ์ สิงห์คราม 74 37,355.00 5968,80029,75520,0409,60513,660141,86030 เมษายน 2559-
92บ้านห้วยน้ำเที่ยง  นางมยุรี อุ่นวิเศษ 188 100,615.00 134122,90070,60045,60021,95031,060292,11012 พฤษภาคม 2559
93บ้านนาซอ  นายวีระศักดิ์ วงศ์อุดมศิลป์ 187 156,673.00 140183,00092,30852,80026,00041,100395,20819 เมษายน 2559
94บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา  นางเมตตา หาญรักษ์ 201 122,707.00 155195,75098,69457,99028,72044,450425,6046 พฤษภาคม 2559
95บ้านดอนยานาง  นายสมภพ ศรีพั้ว 72 34,768.00 5665,20028,33018,9609,02012,940134,4505 พฤษภาคม 2559
96บ้านกุดเรือ  นางจินดา อินทรสิทธิ์ 123 62,708.00 8296,20045,65628,20013,90019,130203,08614 พฤษภาคม 2559
97บ้านหนองแสงคำ  นายวิทิต บุญอาษา 112 43,493.00 8194,80043,49327,72013,51518,840198,36816 เมษายน 2559
98บ้านหนองแวง  นางสาวประพิณ ใครลามเมา 177 97,017.00 121112,15069,22941,88020,93528,340272,5348 เมษายน 2559
99บ้านห้วยหินลาด  นายเสรี พลาชัย 339 194,512.00 226256,500143,80484,21041,31564,690590,5192 พฤษภาคม 2559
100บ้านห้วยหิน  นายยนต์ ดั่นเจริญ 308 237,104.00 242262,700148,61688,47043,33566,280609,40116 พฤษภาคม 2559-
101บ้านโนนทับช้าง  นายทรงฤทธิ์ วงศ์คำจันทร์ 155 67,956.00 10697,90059,14936,48018,01024,740236,2796 พฤษภาคม 2559
102บ้านวังเยี่ยม  นายเหรียญชัย ภูริษี 222 118,834.00 176255,800119,00968,22033,09055,640531,75912 พฤษภาคม 2559
103บ้านโพนสวาง  นายสมศักดิ์ ตันเจริญกิจ 130 70,738.00 10597,35059,74336,36018,19524,600236,24825 มีนาคม 2559
104บ้านนาบัว  นายพิเชษฏ์ ไชยบุญตา 117 52,228.00 89105,00052,22830,96015,64520,910224,74316 พฤษภาคม 2559
105บ้านโคกก่องหนองแวง  นายภพธรรม 77 42,644.00 5463,00028,68618,3608,82012,510131,37611 เมษายน 2559ควรโอนเงินให้ครบ 100 %
106บ้านธาตุตาลเดี่ยว  นางภาวิณี ผิวบุญเรือง 167 93,538.00 124115,80073,93243,44022,28029,260284,71211 พฤษภาคม 2559ความสำเร็จในการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากคณะครูและผู้บริหาร ทุกคน
107บ้านหนองตากวย  101 65,416.00 7997,05049,62529,22014,34522,210212,45013 พฤษภาคม 2559-
108บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม  นายวิทยา ไชยภูมิ 105 61,283.00 7487,80045,59426,04013,48017,510190,42416 พฤษภาคม 2559
109บ้านหนองฮาง  นายศักดิ์ชัย ไชยแสนท้าว 246 102,025.00 164151,80092,55556,64028,18038,360367,53515 พฤษภาคม 3102-
110บ้านโนนแต้  นายก่อโชค โยตะศรี 78 35,912.00 6071,00035,91221,00010,75014,150152,81210 พฤษภาคม 2559ไม่มี
111บ้านนาอวนน้อย  นายบุญเกิด ชัยโพธิ์คำ 121 80,440.00 97128,65064,29036,81018,21028,780276,7406 พฤษภาคม 2559
112บ้านโคกกลาง  นายตรีเนตร ตรงดี 101 67,702.00 7588,00042,35625,80012,72517,500186,38131 มีนาคม 2559_
113บ้านโคกสว่าง  นายชัยศิลป์ ฮดโสดา 51 32,750.00 3642,60021,88612,6006,4508,49092,02613 พฤษภาคม 2559-
114ท่าศรีไคลวิทยาคม  นายเสริมชัย โพธิ์ไชยรัตน์ 216 131,245.00 163213,850100,74260,96029,27547,870452,69710 พฤษภาคม 2560
115บ้านวังหว้า  นายประศาสน์ พรหมพินิจ 189 105,538.00 132122,20073,99045,60022,70030,880295,37010 พฤษภาคม 2559ไม่มี
116บ้านขัวก่าย  นายสาธิต สายประศาสน์ 199 115,516.00 139185,75091,01352,59025,66041,410396,42313 พฤษภาคม 3102
117บ้านขาม  นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ 189 55,002.00 142130,70075,30748,60023,70033,030311,33714 มีนาคม 2559
118บ้านวังเวิน  นายสมศักดิ์ สูติบุตร 143 29,007.00 104123,90062,86938,01018,50528,610271,89425 พฤษภาคม 2559
119บ้านส้งเปือย  นายสุวิช ศรีโยธี 207 120,149.00 151198,75095,04656,49027,08044,440421,806-
120บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว  นายยนต์ ดั่นเจริญ 95 53,393.00 7891,60043,48726,88013,31018,220193,49722 กุมภาพันธ์ 2559-
121บ้านโคกถาวร  นายทนงชัย ไฝทาคำ 87 48,186.00 7385,60039,63225,08012,33517,020179,66713 พฤษภาคม 2559
122บ้านบะนกทา  นายสุรสิทธิ์ ภูลวรรณ 173 95,874.00 126117,10071,05943,80022,10029,590283,64912 พฤษภาคม 2559
123บ้านอากาศ  นายฐิตินันท์ สารเนตร 1,445 612,359.69 989926,950608,179348,480180,885234,2102,298,70412 พฤษภาคม 2559
124บ้านนาเมือง  นายกุลชาติ อุปรี 215 110,600.00 148193,20096,55855,86027,59043,420416,62810 พฤษภาคม 2559
125บ้านหนองตาไก้  นายพิทักษ์ แก้วก่า 38 26,846.00 2226,20014,2467,8004,1005,23057,57612 เมษายน 2559ไม่มี
126บ้านดอนแดงเม่นใหญ่  นายสุวัฒน์ มานิตย์ 254 130,192.00 198274,800130,19275,69036,79560,570578,04711 พฤษภาคม 2559ระบบจัดสรรงบทันเวลา
127บ้านนายอ  นายเฮ็ง งิ้วไชยราช 86 21,902.00 7284,40039,47124,72012,14016,780177,51131 พฤษภาคม 2559
128ชุมชนบ้านกลางนาโน  นายสมพงค์ ดีวันไชย 425 187,887.00 290332,900187,887108,81053,71583,950767,26222 มีนาคม 2559
129บ้านเม่นน้อย  นายเจน ศรีคุณ 29 24,229.00 2024,00013,7027,2003,9004,80053,60228 เมษายน 2559-
130บ้านบะยาว  นายสมพงศ์ ดีวันไชย 157 108,937.00 106100,70072,99138,16020,67025,440257,96120 เมษายน 2559
131บ้านแพงน้อย  นายสุริยัน จันทร์คามคำ 28 22,685.00 2024,00013,3767,2003,9004,80053,27631 มีนาคม 2559
132บ้านวังม่วง  นายณัฐพงษ์ โพนพันธ์ 92 63,887.00 6375,60042,89622,68012,28515,120168,58118 เมษายน 2559
133บ้านบะหว้า  นายมานพ ไตรโยธี 307 244,919.00 208291,200152,12581,36041,64064,320630,64523 พฤษภาคม 2559ไม่มี
134บ้านคึม  นายนิมิตร ธิราวรรณ 117 58,492.00 88102,60044,43329,88014,31020,370211,59318 เมษายน 2559
135บ้านเซือม  นายบัณฑิต เดชขันธ์ 258 161,435.00 184234,700114,08368,37033,00553,010503,1685 พฤษภาคม 2559
136บ้านแพงใหญ่  นายนิมิตร ธิราวรรณ 154 117,908.00 117108,35065,58640,44020,15527,380261,91115 เมษายน 2559ในรอบปีที่ผ่านมาได้หนังสือเรียนบางสาระไม่ครบกับจำนสวนนักเรียน ทำให้เกิดความยุ่งยากมากในการจัดการเรียนการสอน บางสาระที่มีปัญหาครูผู้สอนใช้วิธีการถ่ายเอกสารใบความรู้และใบงานให้นักเรียนแทน
137บ้านวาใหญ่  นายประสิทธิ์ หัตถศิลป์ 239 135,118.80 176244,100117,64867,41032,95553,840515,9536 สิงหาคม 2559
138บ้านวาน้อย  นายสมชาย สมบูรณ์ 89 38,537.00 6880,00038,53723,52011,74015,920169,71720 พฤษภาคม 2559
139บ้านหนองบัวแดง  นายอาทิตย์ นิวาสวัฒน์ 169 116,192.00 135176,95088,54450,91025,01039,700381,11417 มีนาคม 2559-
140บ้านกุดจอก  นายชัยประสิทธิ์ เพริศแก้ว 28 19,342.00 2327,20013,1898,0404,1055,42057,95413 เมษายน 2559
141บ้านกุดจอกน้อย  นายชัดเจน กุลอัก 52 28,688.00 3541,00019,29912,0005,8758,15086,32411 พฤษภาคม 2559
142บ้านโคกไม้ล้ม  นางระพีพรรณ เฒ่าอุดม 76 63,397.00 7992,40041,72827,00013,12518,360192,613
143ชุมชนบ้านโพนงาม  นายหนูใจ ทมถา 389 236,910.00 263243,450147,81690,84045,20561,520588,8319 พฤษภาคม 2559
144บ้านเสาวัด  นายไพจิตร คิดโสดา 120 73,071.00 9286,00055,55232,28016,61021,730212,17211 พฤษภาคม 2559บางปีร้านค้าส่งหนังสือล่าช้าและได้รับหนังสือบางส่วนหลังเปิดเรียนแล้ว
145บ้านท่าแร่ดงปลาปาก  นายวงศ์นรินทร์ แก้วฝ่าย 44 24,616.00 2933,80014,6209,8404,7056,71069,67518 พฤษภาคม 2559
146บ้านดงเสียว  นายบุญทัน ไมอักรี 192 117,447.00 146177,30088,71853,64026,10040,690386,44829 เมษายน 2559
147บ้านดงมะกุ้ม  นายไพจิตร คิดโสดา 33 17,646.00 1214,4008,6054,3202,3402,88032,54528 เมษายน 2559
148บ้านข้าวแป้ง  นายชวลิต อวนป้อง 191 97,364.00 147135,05078,65450,16024,29534,130322,2897 เมษายน 2559
149บ้านท่าก้อน  นายเกรียงศักดิ์ พละไกร 220 142,330.00 174160,30093,77759,64029,18040,510383,40717 เมษายน 2559-
150บ้านดอนแดง  ว่าที่ ร.ต. ชาญวิทย์ เคนไชยวงศ์ 123 46,230.00 8397,60047,15128,68014,28519,420207,13612 พฤษภาคม 2559
151บ้านท่าควาย  นายทรง งิ้วไชยราช 140 49,386.00 9588,25055,70533,00016,62522,300215,88025 เมษายน 2559สามารถดำเนินงานได้เป็นปกติ เรียบร้อยดี
152บ้านนาหวาย  นายนิยม เถายะบุตร 61 39,055.00 4653,20022,38115,3607,07010,540108,55111 เมษายน 2559
153บ้านโพนก่อ  นายนิธิพงศ์ เถายะบุตร 64 45,567.00 5058,60027,32817,1608,42011,650123,15821 เมษายน 2559
154บ้านนาฮี  นายธีระพงษ์ แก้วฝ่าย 106 59,814.00 7385,80042,11525,20012,52517,070182,71016 พฤษภาคม 2559ควรจะได้รับหนังสือก่อนเปิดภาคเรียน และควรจะได้รับหนังสือที่ทางโรงเรียนสั่งซื้อพร้อมกันหมด ไม่ใช่ทยอยส่งมาให้
155บ้านสงเปือย  นายสุพงษ์ พิมพา 155 84,311.00 10294,50058,00735,28017,61023,880229,27730 มีนาคม 2559-
156บ้านนากะทาด  นายทรงศิลป์ ไฝทาคำ 179 82,800.00 144193,80091,77854,30026,11043,060409,04811 พฤษภาคม 2559
157บ้านโนนสวรรค์  นายสุทักษิณ ผาคุยคำ 216 99,990.00 166221,500101,12662,16029,54049,290463,616นักเรียนบางคนที่รู้จักใช้ เก็บรักษาหนังสือเรียนเป็นอย่างดี พอปลายปีเขาก็อยากที่จะนำส่งคืนให้ครูได้นำกลับมาใช้กับรุ่นน้องได้อีก ทำให้โรงเรียนประหยัดงบประมาณได้
158บ้านหนองผือ  นายวชิระ ชายกวด 90 48,686.00 6677,40036,77122,68011,16015,390163,40125 พฤษภาคม 2559
159บ้านดอนทอย  นายประสิทธิ์ โพธิ์สาราช 125 71,004.00 8881,60050,02730,48015,26020,620197,98714 พฤษภาคม 2559ทางร้านค้ามีการส่งหนังสือช้า
160บ้านถ้ำเต่า  นายกองมา บุญชาญ 317 177,278.60 219203,250125,24075,96038,14551,360493,95511 พฤษภาคม 2559
161บ้านนาดอกไม้  นางศิริวรรณ เคนไชยวงศ์ 200 120,941.00 150196,70094,74756,16027,06044,050418,717
162บ้านหนองสามขา  นายเมธา ปัญญารัตน์ 75 38,777.00 5665,20028,01018,9609,02012,940134,13027 เมษายน 2559
163บ้านดงสาร  นายครศักดิ์ เคนไชยวงศ์ 243 148,880.00 193239,550119,44071,46034,90554,620519,9752 มิถุนายน 2559ขอให้มีการสนับสนุนต่อไปเรื่อยๆ
164อนุบาลคำตากล้า  นายสุนทร สุขเกษม 514 181,186.00 162151,900101,67957,12029,69038,380378,76916 พฤษภาคม 2559-
165บ้านหนองพอกน้อย  นายพงศกร ต้นภูบาล 150 84,000.00 113107,35075,32740,68022,03527,120272,51213 พฤษภาคม 2559-
166บ้านหนองเหมือดเมี่ยง  นายไชยยา พันธ์เสนา 102 59,262.00 7891,60043,00226,88013,31018,220193,01216 พฤษภาคม 2559
167บ้านนาแต้  นางสาวสุรัชดา ภูรับพา 133 60,984.00 10698,70060,98436,96018,77024,940240,35410 พฤษภาคม 2559
168บ้านหนองแสงดงอีบ่าง  นายบรรดา แก้วบัวสา 180 129,114.00 130165,70083,82448,66023,96037,500359,64428 เมษายน 2559
169บ้านดอนคำ  นายเฮ็ง งิ้วไชยราช 75 36,642.00 6677,60036,64222,80011,35015,440163,83210 มิถุนายน 2559
170ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์  นายชัยวัฒน์ โลกลินไลน์ 412 247,217.00 292326,400177,463107,61052,08582,330745,88825 เมษายน 3102หนังสือส่งไม่ครบในรอบเดียว
171บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ  นายเสกสรร แช่มชื่น 89 38,800.00 6677,80038,80122,92011,54015,490166,5516 พฤษภาคม 2559การประชาสัมพันธ์ปฏิทินการดำเนินการซื้อแบบเรียน จากต้นสังกัดถึงโรงเรียนกระชั้นชิดเกินไป
172บ้านสันติสุขสระแก้ว  นายประจักษ์ แสนพันธ์นา 123 69,945.00 7992,80044,86727,24013,50518,460196,87210 พฤษภาคม 2559ร้านส่งหนังสือบางรายวิชาล่าช้าไม่ทันตามกำหนด
173บ้านแสนสุขสามัคคี  นางสาวณัฐชาสกุล เกษรศรี 110 69,521.00 8195,60046,46228,20014,27519,040203,57725 พฤษภาคม 2559การจัดซื้อหนังสือเรียนในระดับชั้น ป. 1 ควรให้จัดซื้อเฉพาะหนังสือในวิชาหลัก เพื่อประหยัดงบประมาณ
174แพดพิทยารัตน์  นายขจรเดช ศิริวานก 189 126,424.00 143132,65080,78449,56024,84533,520321,35912 สิงหาคม 2559การส่งหนังสือของทางร้านที่สั่งช์้อ ไม่ครบตามจำนวนและเกิดความล่าช้า
175บ้านตาด  นางจินตนา หลานเศรษฐา 157 89,118.00 112103,40061,27338,52018,99026,130248,31322 เมษายน 2559-
176บ้านกุดจาน  นายปัญญา พันธ์เสนา 227 136,210.00 163193,850102,33560,00029,79544,870430,85010 ตุลาคม 2559
177บ้านดงบัง  นางบุญช่วย พันธ์เสนา 168 95,298.00 122113,30070,32942,36021,32028,630275,93912 พฤษภาคม 2559
178บ้านดงอีด่อย  นายเศรษฐศิลป์ อาจสาระมนต์ 150 91,228.00 110102,10062,81138,16019,17025,800248,0415 พฤษภาคม 2559-
179บ้านหนองบัวสิม  นางพรนภา อัศวาวุฒิ 358 216,662.00 261302,950172,32298,49048,76076,390698,91213 พฤษภาคม 2559
180บ้านนาถ่อน  นางสาวภัทราวดี อุปทุม 61 37,200.00 4654,00026,21515,8407,83010,740114,62528 เมษายน 2559
181เพียพิทยาพัฒน์  นายสันติ อุสุมสารเสวี 482 211,982.00 342384,700221,002127,41063,15597,030893,29731 มีนาคม 2559
182บ้านท่างาม  155 100,192.00 110137,60069,33640,83019,95531,300299,02113 พฤษภาคม 2559งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอในการจัดซื้อหนังสื่อได้ครบทุกสาระ
รวม 32,201 18,111,725 23,42126,506,00014,255,1128,451,4104,192,5256,143,02559,548,072
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน