สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.สกลนคร เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายไพรวัลย์ จันทะนะ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1อนุบาลพรรณานิคม  นายไพรวัลย์ ชินโณ 920 512,419.00 596553,800341,945207,120104,440139,9401,347,24513 พฤษภาคม 2559ไม่มี
2วัดสุทธิมงคล  นายนรงณ์ เห็นหลอด 75 43,047.00 5665,80030,79519,3209,59013,090138,59513 พฤษภาคม 2559-
3บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)  นายศุภกิจ ไชยเชษฐ 61 38,244.00 3541,80023,58512,4806,6358,35092,85013 พฤษภาคม 2559-
4บ้านบะทองนาหัวช้าง  นางสุภาพร กิณเรศ 78 44,352.00 5564,40029,84318,8409,20512,800135,08831 พฤษภาคม 2559ไม่มี
5บ้านบะฮี  นายเสมอ บุตรศรี 132 69,928.00 9688,60052,09833,00016,25022,390212,33820 พฤษภาคม 2559
6บ้านท่าสองคอน  นายจีระพงษ์ จันทรักษ์ 63 25,658.00 4350,80025,65815,0007,62510,120109,20310 พฤษภาคม 2559
7บ้านนาตากาง  นายรัชตะ สมพมิตร 89 47,695.00 6778,40036,06822,92011,16515,580164,13313 พฤษภาคม 2559-
8บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์  นางสาวเบญญา สัพโส 46 17,000.00 5058,20025,36916,9208,04011,550120,07911 พฤษภาคม 2559ไม่มี
9บ้านบะหัวเมย  นางสาวนวลอนงค์ ไชยวงศ์คต 56 34,379.00 4451,40022,95215,0007,25010,210106,81216 พฤษภาคม 2559มีการสั่งหนังสือพร้อมกันทั้งหมดทำให้ หนังสือบางกลุ่มสาระได้ไม่ครบตามจำนวนที่สั่ง ใช้หนังสือเรียนเล่มเดิม เปลี่ยนแค่แบบฝึกหัด
10พรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม)  นายไพวรัลย์ ชินโณ 0 0.00
11บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)  นางสุภาพร กิณเรศ 420 285,023.00 303369,850203,890116,16056,52593,220839,64512 พฤษภาคม 2559ไม่มี
12บ้านบึง  นายประพันธ์เด่น การุญ 199 99,332.00 146205,40097,20056,01027,17545,090430,87521 มีนาคม 2559การจัดซื้อหนังสือปีการศึกษา 2559 จัดซื้อได้เร็วทันตามกำหนดเวลา เพราะเงิน 70 % ได้รับเร็ว
13บ้านหนองหวาย  นายพันณาราย เมืองแสน 65 24,775.20 5362,20029,57218,2409,00512,370131,3876 พฤษภาคม 2559โรงเรียนเรียนตามทีวีไกลกังวล ทำให้ไม่รู้ว่าโรงเรียนไกลกังวลช้หนังสือเล่มไหนในการจัดกิจกรรมทำให้เกิดปัญหาหนังสือที่จัดซื้อบางวิชาไม่เป็นไปในทางเดียวกันทำให้มีปัญหาในการค้นคว้าเสริม
14บ้านเปือย  ์นายทัศน์ณรงค์ อัมราช 63 53,353.00 5970,00035,61920,76010,74513,960151,08410 เมษายน 2559ไม่มี
15บ้านขมิ้น  นางมณีไพ แก้วก่า 34 13,876.00 2630,80016,1389,1204,6906,14066,8886 พฤษภาคม 2559โรงเรียนเรียนกับทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนไกลกังวล หนังสือบางวิชาไม่ตรงกัน
16ชุมชนบดมาดพอกน้อย  นายธีรพล ผ่องกมล 0 0.00 146186,60093,27554,39026,39542,140402,800
17บ้านคางฮุงเจริญศิลป์  นายวิรัตน์ คณิสาร 61 31,209.00 4552,60024,30615,3607,44510,450110,16121 มีนาคม 2559เป็นหนังสือ ตำราและแบบฝึกเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเหมาะสมกับช่วงชั้น
18บ้านสมสะอาด  นายประหยัด ก้อนแพง 89 50,986.00 7790,40041,83226,52013,11517,980189,84713 พฤษภาคม 2559-
19บ้านโนนเรือตอเรือ  นายบรรจงศักดิ์ จินดาแป้น 74 39,964.00 6373,40030,88721,36010,19514,570150,41210 พฤษภาคม 2559อยากให้งบประมาณมาทันกำหนดทุกปี
20ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)  นางปารวี เจริญยศ 156 105,783.00 111155,85074,53642,60020,72534,240327,9513 พฤษภาคม 2559ได้มีการสั่งซื้อหนังสือเร็วขึ้น
21บ้านกลางหนองดินดำ  นายดิเรก กลยนี 92 52,461.00 7385,60040,00925,08012,33517,020180,04418 เมษายน 2559
22บ้านนาสาวนาน  นางวิสัย มาตราช 121 69,474.00 9487,10052,93032,52016,24022,010210,80010 พฤษภาคม 2559
23ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่  นายวินิจฉัย เหลาแตว 223 150,000.00 150201,20098,19656,79027,67544,800428,66114 พฤษภาคม 2559ราคาหนังสือแพง กว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร
24บ้านภูเพ็ก  นายคมกฤษณ์ คนยัง 47 26,042.00 3440,20019,78411,8806,0608,01085,93418 เมษายน 2559
25บ้านพอกใหญดอนต้นม่วง  นายไพรบ บุตรแสง 149 88,108.00 108100,20063,28037,44018,78025,320245,02011 มิถุนายน 2559ทางโรงเรียนขาดสื่อการเรียนที่หลากหลายและทันสมัย
26บ้านสูงเนินสามัคคี  นายมีชัย กลยณีย์ 530 297,651.00 375347,250210,287129,60064,57587,750839,4624 พฤษภาคม 2559ได้รับหนังสือครบตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว
27บ้านบัว (สระพังวิทยา)  นายธนิก เหลาแก้ว 305 169,444.00 202187,100115,06169,84034,83047,280454,1116 พฤษภาคม 2559ไม่มี
28บ้านเชิงชุม  นายพรเทพ นามโยธา 149 63,688.00 118151,70076,41744,16021,59034,220328,08710 พฤษภาคม 2559ไม่มี
29บ้านสว่าง  ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ปานดำรงค์ 123 47,232.00 8093,60042,83827,36013,32018,600195,71810 พฤษภาคม 2559ร้านค้าจัดหนังสือให้ไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
30บ้านดอนกอย  นายสัญญา ผลภิญโญ 100 53,928.00 6677,80038,14122,92011,54015,490165,8914 พฤษภาคม 2559โรงเรียนต้องการหนังสือแบบเรียนของสำนักพิมพ์องค์การค้า แต่ไม่สามารถได้ครบทุกกลุ่มสาระ
31บ้านโนนพอก  นางปารวี เจริญยศ 26 12,740.00 2731,00012,1318,8803,9356,13062,07613 พฤษภาคม 2559ไม่มี
32บ้านกุดน้ำขุ่น  - 33 15,619.00 3136,40017,26110,6805,2857,24076,86625 เมษายน 2559เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เรียนทางไกลผ่านดาวเทียมตามโรงเรียนวังไกลกังวล อยากให้โรงเรียนวังไกลกังวัลแจ้งรายการหนังสือเรียนด้วย เพื่อจะได้จัดซื้อให้ตรงกับที่ใช้เรียนจริง
33บ้านนาขามผดุงวิทยา  นายอรรคพล ไชยตะมาตย์ 39 19,607.00 3541,00018,58812,0005,8758,15085,6134 พฤษภาคม 2559-
34บ้านโนนทรายคำ  นายณัฐวุฒิ ทองอ่วมใหญ่ 209 145,000.00 154204,60099,21857,99028,07545,660435,5435 เมษายน 2559การจัดส่งหนังสือล่าช้า
35บ้านถ่อน  นางสาวรุ่งนภา ธิศรี 133 74,853.00 10294,90059,34735,52017,99023,980231,73716 พฤษภาคม 2559หนังสือในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ควรรวมเป็นเล่มเดียวกันทั้งสังคม ประวัติ พระพุทธศาสนา หน้าที่พลเมือง เพื่อประหยัด และง่ายต่อการจัดตารางเรียน โรงเรียนบ้านถ่อนมีการดำเนินการแต่เนิ่นๆ และมีนักเรียนไม่มาก จึงไม่มีปัญหาในเรื่องการจัดซื้อ
36บ้านดอนม่วย  นายสราวุฒิ บุญยืน 50 32,000.00 3440,00019,81811,7605,8707,96085,40813 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวงจะหายากมากบางปีก็ได้รับไม่ครบตามที่ต้องการ
37บ้านหนองเดิ่นดอนขาว  นายวีรพงศ์ ทัศนพงศ์ 72 43,785.46 5666,00032,80419,4409,78013,140141,16416 พฤษภาคม 2559การสั่งหนังสือเรียนพร้อมกันทำให้ได้หนังสือล่าช้า
38บ้านช้างมิ่ง  นายสุชาติ สีเหลือง 86 52,485.00 5970,00036,84720,76010,74513,960152,31229 กรกฎาคม 2559ไม่มี
39บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ  นายประพันธ์ ขันธ์พัฒน์ 143 71,191.00 106120,40062,83638,25018,64528,240268,3716 พฤษภาคม 2559-
40บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง  นายเอกชัย วรรณทอง 89 30,000.00 6070,20031,67520,5209,99013,950146,33520 เมษายน 2559งบประมาณที่ได้รับไม่ครบ100%
41บ้านตาลเลียน  นายภาณุวัฒน์ สัมฤทธิคุณากร 203 110,000.00 134171,90086,59350,16024,58038,810372,04311 เมษายน 2559
42บ้านไร่บ้านไฮ่  นายยุทธนา อุทโธ 194 120,036.00 128164,40086,14148,30024,14037,170360,15111 พฤษภาคม 2559ไม่มี
43บ้านคำข่า  ว่าที่ร้อยตรี จารึก จันทร์นามวงค์ 119 83,417.00 97118,95061,45935,82017,53527,230260,99412 พฤษภาคม 3102
44บ้านโนนอุดม  นายก่อเกียรติ สัพโส 66 27,441.00 5766,00027,44119,0808,83513,080134,43610 พฤษภาคม 2559
45บ้านโคก  นายกัมปนาท สุจริต 117 39,618.00 86100,80047,99729,52014,49020,040212,84713 พฤษภาคม 2559
46บ้านเสาขวัญกุดก้อม  นายณัฐวุฒิ บุรีัแสง 59 37,000.00 5159,60026,64817,4008,42511,840123,91310 เมษายน 2558_
47บ้านหินแตก  นายกิตติภาคย์ ผางละมัย 48 33,000.00 4249,80025,75314,7607,6209,930107,86316 พฤษภาคม 2559เงินที่โอนมาให้ 70% ทางโรงเรียนต้องสำรองเงิน อีก30% เพราะเงินจะไม่พอกับจำนวนหนังสือนักเรียนต้องใช้ หนังสือจะไม่พอกับนักรียน
48บ้านทิดไทย  นายรุ้งทิพย์ ชาติโสม 30 15,855.00 2428,40014,4368,4004,3005,66061,19621 เมษายน 2559ไม่มี
49บ้านคำแหว  นายยุทธนา อุทโธ 170 124,790.00 137174,15085,76450,88024,59539,380374,7696 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนและแบบฝึกจากสำนักพิมพ์องค์การค้าจะได้รับช้ากว่าสำนักพิมพ์อื่นโดยเฉพาะวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์
50บ้านห้วยบุ่นนาทัน  นายศรี ปงผาบ 150 85,796.00 117108,35065,19740,44020,15527,380261,5222 พฤษภาคม 2559
51บ้านหนองผือ  นายวีระศักดิ์ นาคะอินทร์ 88 48,279.00 7790,60043,37326,64013,30518,030191,9482 พฤษภาคม 2559
52บ้านนาเลา  นางกมลกรณ์ เถายะบุตร 96 39,598.00 8498,60045,23728,92014,29019,610206,65716 มิถุนายน 2559โรงเรียนอยู่ห่างไกลทำให้การขนส่งลำบาก
53บ้านอูนดง  นายปัญญา ถานะลุน 190 140,000.00 144193,30094,57354,69026,85543,060412,4782 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับช้ากว่าของสำนักพิมพ์อื่น
54บ้านนาใน  นายวีรชาติ กาญจนกัณโห 17 19,108.00 1922,80012,9036,8403,7054,56050,80830 เมษายน 2559
55บ้านผักคำภู  นายประสิทธิ์ จิจุบาล 289 161,703.00 218246,700135,34580,79039,15562,220564,21015 พฤษภาคม 2559หนังสือกระทรวงภาคเรียนที่ 2 ล่าช้าในการจัดส่ง
56บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)  นายพรชัย อำมุกคะ 840 503,306.00 601559,750358,210209,640106,555141,4401,375,59515 เมษายน 2559การจัดซื้อหนังสือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
57บ้านนาเหมือง  นายไพฑูรย์ ชัยประโคน 122 38,711.00 9587,85051,44032,76016,24522,200210,49525 มีนาคม 2559
58บ้านดอนตาลโนนสูง  นางมณีโสม พุทธโคตร 102 67,684.00 7488,00045,31926,16013,67017,560190,70910 พฤษภาคม 2559-ไม่มี
59ชุมชนบ้านฝั่งแดง  นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน 218 133,549.00 145135,35088,33550,76025,99534,200334,64013 พฤษภาคม 2559เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ภายใน ๑ ปี ตามหลัก BBL โรงเรียนจึงต้องจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายกุญแจ ๕ ดอก จัดซื้อหนังสือเรียนของ สก.สค.และบริษัทที่ผลิตหนังสือ BBL จาก 2 ร้าน
60บ้านท่าลาด  นางธัญลักษณ์ ศรีสร้อย 33 21,424.00 2731,80015,7209,3604,6956,33067,90511 เมษายน 2559ปีนี้การจัดซื้อหนังสือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
61บ้านสงเปลือย  นางบุปผาวัลย์ เจริญชัยสงค์ 65 34,974.00 5058,40026,91217,0408,23011,600122,18210 พฤษภาคม 2559
62บ้านหนองหญ้าปล้อง  นางสาวพณารัตน์ บุตรชารี 48 31,652.00 3744,00024,03913,0806,8358,78096,73429 เมษายน 2559
63บ้านสร้างขุ่ย  นางสาวรัชฎามงคล บาลลา 32 18,730.00 2833,20016,8779,8405,0806,62071,61729 เมษายน 2559-
64ชุมชนดงม่วงไข่  นายบุญเพ็ง กุละนาม 212 141,675.00 136174,50087,51450,61024,41539,340376,37918 มีนาคม 2559ค่าเงินรายหัวต่อคน ไม่สอดคล้องกับราคาหนังสือที่จัดซื้อ การจัดสรรน้อยกว่าราคาตามท้องตลาดที่กำหนด
65บ้านผ้าขาวโพนแพง  นายบุญรัตน์ คำหล้า 183 105,654.00 132122,60076,06645,84023,08030,980298,56613 พฤษภาคม 2559-
66บ้านม่วงคำ  นายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ 133 76,066.00 9689,00054,76633,24016,63022,490216,12622 เมษายน 25591.ควรจัดสรรงบประมาณให้เสร็จสิ้นในคราวเดียว 2.ควรจัดตั้งงบประมาณล่วงหน้าหนึ่งปี 3.แจ้งหนังสือซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
67บ้านดอนหวาย  นางพอใจ อินทร์สา 49 17,298.00 3946,20023,80813,6807,0359,21099,93318 พฤษภาคม 2559ไม่มี
68บ้านนาแยง  นายบุญเพ็ง กุละนาม 35 13,685.00 1922,80013,0906,8403,7054,56050,99518 พฤษภาคม 2559ไม่มี
69บ้านหนองบัว  นายไมตรี บนปาก 206 97,554.00 147190,55095,25655,17027,00042,880410,85621 พฤษภาคม 2559ถ้าเป็นหนังสือเรียนขององค์การค้าจะได้รับช้ากว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นซึ่งเป็นของสำนักพิมพ์อื่นๆ
70บ้านแร่  นายเรืองฤทธิ์ สุวรรณชัยรบ 331 203,470.00 214291,300141,12581,54039,93064,610618,50510 พฤษภาคม 2559-
71บ้านสมสะอาด  นายนาวา มาตราช 62 38,721.00 5362,20029,28118,2409,00512,370131,09615 พฤษภาคม 2559
72บ้านหนองไฮ  นายสุรพล บรรเทา 99 45,000.00 7284,80041,18624,96012,52016,880180,3461 มิถุนายน 2559
73บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)  นายไมตรี บนปาก 25 14,229.00 2428,20013,2668,2804,1105,61059,46621 เมษายน 2559
74บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)  นายสมชาย สัพโส 435 310,027.00 312362,400199,827117,21057,23591,380828,05211 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ เพราะโรงเรียนได้วางแผนและทำเป็นระบบมาอย่างต่อเนื่อง
75บ้านอุ่มเหม้า  นายเพชร บุญเลิศ 142 71,465.00 10798,45057,10436,60017,82524,880234,85916 มีนาคม 2559หนังสือของกระทรวงศึกษาธิการสามารถซื้อผ่านตัวแทนจากบริษัทอื่นๆได้
76บ้านดงสวรรค์หนองนกกด  นายเด่นณรงค์ มาลาทอง 67 37,232.00 4452,60029,15315,7208,39010,510116,37325 เมษายน 2559ถ้าเป็นหนังสือของกระทรวงจะช้า จึงจำเป็นต้องสั่งซื้อกับผู้ขายแต่เนิ่นๆ ซึ่งในปีนี้โรงเรียนไม่มีปัญหาในการสั่งซื้อหนังสือโรงเรียนได้รับหนังสือครบทุกกลุ่มสาระที่สั่งซื้อ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559
77บ้านหนองแคนโคกสะอาด  นายสุวิทย์ ป้อสาย 104 58,213.00 8296,20044,10628,20013,90019,130201,53613 พฤษภาคม 2559-
78บ้านนาถ่อน  นายสิงห์ประเสริฐ นาคโคตรคำ 234 157,370.00 172158,20091,80858,80028,60039,980377,38831 มีนาคม 2559เมื่อทางโรงเรียนสั่งหนังสือไปแล้ว 1.ได้รับหนังสือช้า 2.ได้รับหนังสือไม่ครบตามกำหนด
79บ้านต้นผึ้ง  นายศิวะกานต์ ไตรยงค์ 150 110,840.00 117179,55077,58845,90021,91538,430363,38317 พฤษภาคม 2559
80บ้านโพนสวางกลางเจริญ  นายมานพ ศรีสร้อย 123 70,296.00 9587,65052,51132,64016,05522,150211,00627 เมษายน 2559-
81บ้านนาล้อม  นายเกรียงศักดิ์ สมจันทร์ 80 42,973.00 5362,20029,55018,2409,00512,370131,36529 เมษายน 2559
82บ้านขัวขอนแคน  - 0 0.00
83บ้านดอนดู่  นายพูลศักด์ เขียวคล้าย 51 33,317.00 3541,40021,37712,2406,2558,25089,52228 มีนาคม 2559
84บ้านโนนขมิ้น  นางสาวชญานิศ รัตนวรรณี 44 19,072.00 2731,80015,5249,3604,6956,33067,70913 พฤษภาคม 25591.ได้หนังสือไม่ครบตามที่สั่ง อาจจะเนื่องหนังสือหมดก่อนจะต้องสั่งเพิ่มซึ่งต้องใช้เวลา โรงเรียนแก้ปัญหาโดยสั่งซื้อหนังสือให้เร็วขึ้น 2. นักเรียนย้ายเข้าหลังจากสั่งซื้อหนังสือแล้ว
85บ้านโคกสามัคคี  นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน 76 38,478.00 7384,60034,46724,48011,38516,770171,70213 พฤษภาคม 2559
86วาริชภูมิพิทยาคาร  นางสาวทอแสง สมพินิจ 51 31,201.00 3541,60021,94912,3606,4458,30090,65425 เมษายน 2559ไม่มี
87บ้านธาตุกุดพร้าว  นายยุทธพงษ์ พจนา 89 53,365.00 6475,40036,58222,20011,15015,010160,34230 มิถุนายน 2559-
88บ้านกุดตะกาบ  นายบุญจันทร์ เจริญไชย 135 93,941.00 124175,20079,17947,34022,59038,360362,66931 มีนาคม 2559-
89บ้านโพนไผ่  นายทนงศักดิ์ ผิวบุญเรือง 94 41,237.00 7588,00041,23725,80012,72517,500185,26216 พฤษภาคม 2559-
90บ้านห้วยบาง  นายอารมณ์ เหมะธุลิน 116 81,016.00 9588,25053,28233,00016,62522,300213,45725 มิถุนายน 2559หนังสือเรียนกระทรวงศึกษาธิการมาช้า
91บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง  นายบุญถิ่น ภูดินทราย 94 50,303.00 6879,40036,48323,16011,17015,770165,9838 เมษายน 2559ไม่มี
92บ้านหนองแวง  นายเจิม จางจันทร์ 54 30,356.00 5968,80030,35620,0409,60513,660142,46112 พฤษภาคม 2559-
93บ้านผักตบ  นางสาวทอแสง สมพินิจ 54 27,372.00 4249,40022,78414,5207,2409,830103,77416 พฤษภาคม 2559
94บ้านไฮ่ปลาโหล  นายธวัชชัย ศรีสำราญ 173 103,970.00 137126,35075,79547,04023,10531,930304,22013 กรกฎาคม 2559ปีกาีรศึกษา 2559 โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อหน้งสือเรียนได้ทันตามกำหนด
95บ้านนาบ่อ  นางสาวทอแสง สมพินิจ 24 12,310.00 2124,80012,3107,3203,7154,94053,08530 เมษายน 2559การจัดซื้อหนังสือเรียนให้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ ในงบประมาณที่ให้มานั้นคงไม่พอ ยากในการจัดซื้อให้ถูกตามกระบวนการจัดซื้อ
96บ้านงิ้วพังฮอ  นายสุวิทย์ ทองสันทัด 137 28,970.00 9286,20057,09032,40016,80021,780214,27012 พฤษภาคม 2559ไม่มี
97บ้านดอนยานาง  นายสำเร็จ เอกมาตร 48 29,660.00 3440,40021,82412,0006,2508,06088,53422 เมษายน 2559ไม่มี
98บ้านโคกศาลา  ว่าที่พันตรีเสงี่ยม อัฐประจง 23 9,520.00 1821,20010,9826,2403,1304,22045,77229 เมษายน 2559สั่งซื้อโดยดำเนินการก่อนปิดภาคเรียน
99บ้านดงคำโพธิ์  นายดีใหม่ อินทรพานิชย์ 187 117,580.00 125153,75083,23646,68023,46535,250342,38113 พฤษภาคม 2559
100บ้านหนองกุง  นายเสวียน ราชคำ 94 50,303.00 139127,25072,20047,16022,54532,160301,3158 เมษายน 2559ไม่มี
101บ้านหนองแปน  นายรังสรรค์ มนดาล 30 18,387.00 2530,00016,5559,0004,8756,00066,430บุคลากรที่ดำเนินการมีน้อยและมีภารกิจมาก การดำเนินการอาจล่าช้า
102บ้านคำบ่อ  นายรังสรรค์ มลดาล 169 93,036.00 110102,10063,14638,16019,17025,800248,3767 พฤษภาคม 2559ปีที่ผ่านๆมาหนังสือของกระทรวงได้ไม่ตรงตามเวลาเด็กเปิดภาคเรียน
103บ้านคำบิดโคกโพนยาง  นายคงเดช ภาวงศ์ 114 75,808.00 8397,40045,76128,56014,09519,370205,1869 พฤษภาคม 2559ไม่มี
104บ้านตาดภูวง  นายหนูพร สุภาชาติ 377 216,242.00 271296,250162,29899,00047,98574,740680,2731 พฤษภาคม 2559ไม่มี
105บ้านทุ่งเชือก  นายจตุพงศ์ ไชยน้ำอ้อม 186 103,756.00 125115,75069,43943,20021,52529,250279,16410 พฤษภาคม 2559
106บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ  นายคำพอง อัตโยโค 155 99,996.00 109173,65075,20443,35020,75036,810349,76413 พฤษภาคม 2559-
107บ้านดงบังป่าโจด  นางสาวจิณณ์พัชร์ จันสีโคตร 83 39,119.00 6676,80033,34522,32010,59015,240158,29530 พฤษภาคม 2559การจัดส่งหนังสือเรียนกลุ่มสาระหลักเกิดความล่าช้า
108บ้านโคกตาดทอง  นางกองคำ เหมะธุลิน 33 20,950.00 3036,00019,04110,8005,8507,20078,89110 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค/ประชุมภาคี4ฝ่าย ก่อนปิดภาคเรียน เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียน
109บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม  นายศราวุธ เกษสะอาด 132 64,671.00 7690,20045,91326,76013,87017,990194,73316 พฤษภาคม 2559
110บ้านจำปาศิริราษฎร์  นายบุญล้อม ศรีวิภักดิ์ 98 49,806.00 7082,20040,17224,12011,94016,350174,78213 พฤษภาคม 2559ไม่มี
111บ้านหนองลาดวิทยาคาร  นายทวี จำปาสิทธิ์ 224 148,363.00 177240,150112,60966,90032,15553,230505,04413 พฤษภาคม 2559-
112บ้านดอนยาวประชากรอุปการ  นายไพโรจน์ แก้วก่า 125 50,000.00 7588,60044,35126,16013,29517,650190,05610 พฤษภาคม 2559รายวิชาคณิตศาสตร์ส่งล่าช้า เล่ม2 มาก่อนเสมอ
113อนุบาลสว่างแดนดิน  นายวีระชน ธิมะสาร 878 474,583.90 592551,800358,969206,760105,370139,4301,362,32930 เมษายน 2559หนังสือเรียนของสำนักพิมพ์ที่ต้องการไม่สามารถผลิตได้ทันกำหนด เป็นสาเหตุให้ต้องเปลี่ยนไปใช้หนังสือสำนักพิมพ์อื่นๆทดแทน
114บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)  นาpทนงศักดิ์ เจริญชัย 439 265,000.00 326399,300213,670124,71060,035100,640898,35513 พฤษภาคม 2559-
115บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์  นายสมหวัง มหาวัง 390 356,000.00 314383,900208,140120,33058,36596,760867,49511 เมษายน 2559ไม่มี
116บ้านหนองตาล  นายปัญญา คนงาม 107 59,251.00 7689,60043,36026,40013,30017,840190,50016 พฤษภาคม 2559
117บ้านหวาย  สิบเอกสัมฤทธิ์ หงษ์ชูตา 79 37,916.00 4856,20025,40316,4408,03011,170117,24316 มิถุนายน 2559
118บ้านโพนสูง  นายบุญญศิริ บุญยืน 84 39,116.00 7385,60039,11625,08012,33517,020179,15125 เมษายน 2559
119บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่  นายแกล้วกล้า ประชานันท์ 1,679 956,835.90 1,1841,489,600804,443459,870223,565375,3603,352,83810 พฤศจิกายน 2558
120บ้านทุ่งปลากัด  นายอุเทน เสนงาม 121 73,450.00 7892,40048,66327,36014,07018,420200,91316 พฤษภาคม 2559ร้านค้าที่มาเสนอหนังสือมีน้อยร้านเกินไป
121บ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี)  นายอนุรักษ์ ดอนเส 335 318,150.00 244337,400178,19198,55047,32584,960746,42618 พฤษภาคม 2559
122บ้านค้อโพนสวางยางชุม  นายนิยม ผลมุ่ง 67 38,559.00 4856,60027,91016,6808,41011,270120,87025 เมษายน 2559ไม่มี
123บ้านดอนเชียงยืน  นางนันท์ปภัทร์ บรรณ์ติเจริญโชติ 130 72,592.00 9386,15052,59032,16016,04521,770208,71525 เมษายน 25590
124บ้านคำชนดงต้อง  นางอมิลตรา วงศ์เสาร์เนาว์ 180 110,626.00 145133,55076,66649,68024,28533,750317,93122 มีนาคม 2559มีปฏิทินการปฎิบัติงานในการซื้อหนังสือ ทำให้ได้หนังสือ ครบและตรงตามเวลาที่กำหนด
125บ้านหนองบัวแพ  นายปริญญา สมัครการ 92 38,035.00 6677,60038,03522,80011,35015,440165,22516 มิถุนายน 2559
126บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง  นายยวงรัตน์ รัฐไสย 68 61,442.00 7385,80040,24525,20012,52517,070180,84021 เมษายน 2559ไม่มี
127บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)  นายสรเลข กรวิรัตน์ 250 141,647.00 181167,750102,34662,64031,30542,390406,43119 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
128บ้านโคกคอนดอนม่วย  นายสมพร เสนเสนา 135 54,546.00 9386,35054,54632,28016,23521,820211,23121 มิถุนายน 2559
129บ้านบึงโน  นายจารุ ทองประกอบ 266 212,215.00 229295,950154,63689,70043,14574,560657,99118 เมษายน 2559ไม่มี
130บ้านหนองไผ่  นายวิทิต โคตะมา 226 140,000.00 171208,150108,54763,45031,62047,840459,60723 มิถุนายน 2559หนังสือบางกลุ่มสาระได้ไม่ครบเพราะงบจัดซื้อหนังสือไม่เพียงพอจึงทำให้นักเรียนได้เรียนหนังสือเล่มเก่าของรุ่นพี่ และไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
131บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)  นางนิตยา รอดเข็ม 87 65,360.00 6070,20031,77220,5209,99013,950146,43216 พฤษภาคม 2559ไม่มีเพราะได้รับหนังสือครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
132บ้านหนามแท่ง  นางศรีสุดา ทิพสิงห์ 138 85,422.00 9790,15056,35233,72017,01522,780220,01716 พฤษภาคม 2559
133บ้านตาล  นายอักษร ปรีชา 202 181,206.00 141130,55080,55248,72024,26532,990317,0778 มีนาคม 2559หนังสือจากองค์การค้าคุรุสภาผลิตไม่ทันจึงเกิดความล่าช้าและส่งไม่ทันตามกำหนดสาระ
134ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง  นายเอกราช เกษศรี 146 66,469.00 118109,30066,49640,80020,35027,620264,56613 พฤษภาคม 2559รานค้าส่งหนังสือไม่ครบตามกำหนด
135บ้านแวง  นายพงษ์ศักดิ์ ไชยดี 118 64,555.00 87102,20048,70530,00014,87520,330216,11016 พฤษภาคม 2559อาจได้รับหนังสือไม่ตรงกำหนด
136บ้านโนนเสาขวัญ  นายธีรยุทธ คำทิพย์ 126 70,531.00 9285,60053,18332,04016,23021,630208,68312 พฤษภาคม 2559ไม่มี
137บ้านโพนงาม  นางนภาพร พงศ์สิทธิศักดิ์ 30 18,123.00 2327,40014,4648,1604,2955,47059,7899 พฤษภาคม 2559
138บ้านสร้างแป้น  นายเกริกภพ คำภาศรี 119 51,585.00 9083,50051,58531,20015,65021,100203,03511 เมษายน 2559ร้านค้าส่งมอบหนังสือช้า
139บ้านนางัว  นางนภาพร พงศ์สิทธิศักดิ์ 49 30,405.00 4957,60028,10316,9208,41511,460122,49813 พฤษภาคม 2559ยังไม่พบอุปสรรค
140บ้านโคกสีไค  นายชายชาญ อิ่มรักษา 101 72,312.00 7588,00040,38125,80012,72517,500184,40611 พฤษภาคม 2559
141บ้านหนองหอยคัน  นายจักรเพชร์ แฝงจันทร์ 113 61,137.00 7184,20043,20724,96012,89516,790182,05213 พฤษภาคม 2559
142บ้านตาลโกน  นายสุพจน์ พลหาญ 211 96,054.00 151174,85096,05455,26027,55540,840394,55930 พฤษภาคม 2559-
143บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)  นายคำพอง เปลรินทร์ 202 79,050.00 144132,80079,05049,44024,28033,560319,13012 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวงส่งช้า
144บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย)  นายสมชาย คำภูแสน 107 52,841.00 85107,05056,84231,89015,94024,350236,07227 พฤษภาคม 2559๑.การส่งหนังสือไม่ทันตามกำหนด ๒.หนังสือที่สั่งบางที่ไม่มีให้ บอกว่าขากตลาด
145บ้านหนองดินดำ  นายโชคชัย สุรารักษ์ 91 38,331.00 6070,80035,25320,88010,56014,100151,59313 พฤษภาคม 2559ร้านค้าส่งหนังสือล่าช้า ในปีการศึกษา 2558
146บ้านหนองหลักช้าง  นางสาวนรินทิพย์ สุริยันต์ 44 19,000.00 3440,00019,62411,7605,8707,96085,21423 มีนาคม 2559
147บ้านนาเตียง  นายวัฒนา มาลาทอง 82 53,039.00 6375,00038,35522,32011,71514,970162,3607 มิถุนายน 2559
148บ้านหนองหวาย  นายภัทราวุธ โคตรเรือง 77 30,094.40 4452,40028,71115,6008,20010,460115,37110 พฤษภาคม 2559ให้ร้านดำเนินการเร่งด่วน
149บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)  นายประกาย สิงห์ภูมี 255 169,990.00 192277,500130,38474,43036,28560,480579,0792 พฤษภาคม 2559
150บ้านพันนา  นายเสวียน เสนงาม 54 18,572.00 2833,60018,57210,0805,4606,72074,43213 พฤษภาคม 2559
151บ้านถ่อน ต.พันนา  นายสุภาพ ช่างสอน 52 22,653.80 3743,40020,07312,7206,2658,63091,0889 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
152บ้านคันชา  นายสาธิต พงศ์สิทธิศักดิ์ 34 16,387.00 2529,40014,1508,6404,3055,85062,34513 พฤษภาคม 2559
153บ้านหนองหอย  นายจีรวัฒน์ พิมพ์ปัดชา 33 15,448.00 2731,80015,4489,3604,6956,33067,63313 พฤษภาคม 2559
154บ้านธาตุ  นายอภินันท์ ทิพเนตร 69 42,048.00 4755,80029,39116,5608,59511,130121,4762 พฤษภาคม 2559
155บ้านหินโงมโนนสร้างไพ  นายวีระชัย อินทรเกษม 273 173,932.00 199294,550137,14777,67037,77063,760610,8972 พฤษภาคม 2559
156บ้านโคกหลวง  นายเนรมิต ไชยคุณ 56 28,384.00 3339,20021,06411,6406,0557,82085,7799 พฤษภาคม 2559-
157บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)  นายประทีบ จันทร์มาลา 57 21,307.00 4655,20029,27416,5608,97011,040121,04413 พฤษภาคม 2559
158ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา  นายเสงี่ยม นรสาร 372 277,960.00 268341,800183,709104,73050,91586,120767,2746 พฤษภาคม 2559ไม่มี
159บ้านเตาไหสร้างแก้ว  นายสมพร กองแก้ว 118 67,118.00 9487,70054,00832,88016,81022,160213,55813 พฤษภาคม 2559
160บ้านม้า  นายสลิด ทับทิม 63 37,549.00 5059,00029,54617,4008,80011,750126,49617 เมษายน 2559
161บ้านดอนยานาง  นายบุญสินธ์ู พงษ์ไทย 28 13,520.00 2428,20013,2978,2804,1105,61059,49715 พฤษภาคม 2559
162บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)  นายสุภพ พิลาโสภา 87 58,401.00 5362,60032,11518,4809,38512,470135,0509 พฤษภาคม 2559สำเร็จลุร่วงด้วยดี
163บ้านหนองหว้า  นายสมสมัย คำภูแสน 76 45,189.00 5666,20033,61919,5609,97013,190142,5399 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหา
164บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  นายเรวัต หาระโคตร 149 89,865.00 10699,50066,87937,44019,53025,140248,48917 เมษายน 2559ไม่มี-
165บ้านหนองชาด  นางสาวสุดารัตน์ ชนะมาร 174 87,114.00 124114,40068,40342,60020,95028,910275,2631 พฤษภาคม 2559ไม่มี
166บ้านต้ายนาคูณวิทยา  นายสมคิด วงศ์สง่า 77 42,107.00 4957,80028,21517,0408,60511,510123,17013 พฤษภาคม 2559
167บ้านดอนม่วงไข่  นายพงษ์ศักดิ์ คุณวงศ์ 44 30,000.00 2833,20017,1049,8405,0806,62071,84412 พฤษภาคม 2559
168บ้านคำไชยวาน  นายสมสมัย คำภูแสน 67 26,519.00 4654,20026,51915,9608,02010,790115,48929 เมษายน 2559หนังสือเรียนขาดตลาด องค์การค้า สกสค. ส่งหนังสือไม่ทัน
169หนองหลวงวิทยานุกูล  นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ 406 229,600.00 287266,250163,79899,48049,88567,280646,6936 พฤษภาคม 2559
170บ้านโคกดินแดง  นายพชรพงศ์ มิตรยอดวงศ์ 128 69,002.00 9788,75049,29832,88015,68522,430209,04313 พฤษภาคม 2559
171บ้านโคกสำราญ  นายศักดิ์สิทธิ์ เดชราช 101 54,273.00 7790,40043,29126,52013,11517,980191,306
172บ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น  นายไข จันโท 59 33,000.00 4452,20027,97615,4808,01010,410114,0764 เมษายน 2559
173บ้านนาทม  นายศุภชัย พิมพาเลีย 98 45,440.00 6980,80037,50923,64011,55516,060169,56413 เมษายน 2559
174บ้านคำสะแนน  นายวิทิต โคตะมา 99 38,650.00 7992,40041,38727,00013,12518,360192,2724 พฤษภาคม 2559ติดตาม ประสานงานกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับหนังสือเรียน ทันกำหนดเวลา
175บ้านคำสะอาด  นายชนุตร์ หัสขันธ์ 348 256,378.00 244312,800167,91195,88047,05078,810702,45122 พฤษภาคม 2559
176บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา  นางชรินดา พิมพบุตร 199 115,293.00 145134,35082,82350,16025,04533,950326,3286 พฤษภาคม 2559มีนักเรียนย้ายเข้า-ย้ายออกระหว่างการสั่งจัดซื้อหนังสือเรียน ทำให้ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนน้อยกว่าที่ได้จ่ายจริง
177บ้านหนองหมากแซว  นายกิตติพงษ์ ขาวกุษชร 157 96,500.00 120111,20068,99141,52020,74028,100270,55128 เมษายน 2559-
178บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง)  นายดาวเรือง ทองเลิศ 126 68,843.00 89104,40049,04530,60015,07520,760219,88020 พฤษภาคม 2559น่าจะจัดสรรหนังสือมาจากส่วนกลางเลย
179บ้านนาดินจี่ (รวมธรรมราษฎร์บำรุง)  นายสายชล แก้วสนิท 140 95,876.00 9991,45055,27434,08016,83523,110220,74913 พฤษภาคม 2559
180บ้านยางคำ  นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม 84 29,155.00 7385,00035,71124,72011,76516,870174,06613 พฤษภาคม 2559
181บ้านหนองกุง  นายประสิทธิชัย เบ้าคำ 122 66,282.00 9183,25047,70230,84014,70521,040197,5379 พฤษภาคม 2559
182บ้านค้อใต้  นางกรวรรณ กองสมบัติ 14 7,391.00 1517,4007,3915,0402,3553,45035,63613 พฤษภาคม 2559-
183บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)  นายนัทธวัฒน์ เกษทองมา 212 97,984.00 157199,95095,46458,02027,63545,130426,19918 พฤษภาคม 2559
184บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)  นายสมรรถชัย จดจำ 144 84,931.00 10496,80061,53536,24018,38024,460237,41513 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนขององค์การค้าคุรุสภาจะขาดแคลนทุกปี
185ชุมพลศึกษา  นายสมสมัย หารธงชัย 74 40,662.00 5564,60032,01818,9609,39512,850137,82313 พฤษภาคม 2559ได้หนังสือล่าช้า
186คำเจริญวิทยา  นายปรเมศวร์ ไชยเชษฐ์ 84 47,052.00 6879,60035,56523,28011,36015,820165,62530 มีนาคม 2559ไม่มี
187บ้านกุดจิกนาสมบูรณ์  นายทองพูล เรืองฤๅหาร 131 115,104.00 115106,65064,95039,84019,95526,950258,34512 พฤษภาคม 2559บางรายวิชาก์ไม่ครบตามกำหนด
188บงใต้โนนรังพัฒนา  นายบุญศรี ตาเมือง 320 199,699.00 251289,450152,88493,27044,50072,990653,09428 เมษายน 2559
189บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)  - 70 39,124.00 4755,20026,18416,2008,02510,980116,5892 พฤษภาคม 2559ควรอนุญาตให้จัดซื้อแบบบันทึกกิจกกรรมวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะเป็นสาระหลักที่สำคัญ
190บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต)  นายภิญโญ ทองเหลา 107 37,819.00 8295,60042,87127,84013,33018,980198,62110 พฤษภาคม 2559จะต้องวางแผนการซื้อหนังสือเรียนก่อนเปิดเทอมอย่างน้อย 1 เดือน
191บ้านนาดอกไม้  นายประสิทธิ์ จันทร์ไทย 139 75,120.00 10698,10057,83336,60018,20024,790235,52315 พฤษภาคม 3102สำนักพิมพ์ควรจัดพิมพ์หนังสือให้เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน โดยเฉพาะหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการ
192บ้านโคกหนองกุง  นางสาวรุจีวรรณ สมจันทร์ 60 48,940.00 3946,20023,65513,6807,0359,21099,7804 พฤษภาคม 2559เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา รายการค่าหนังสือเรียนในส่วน 30% ควรโอนให้โรงเรียนให้ทันกับการจัดซื้อหนังสือเรียนก่อนเปิดภาคเรียน
193บ้านคำนาดี  นายคำสิงห์ พิบูลภักดี 45 25,565.00 3440,00019,37911,7605,8707,96084,96915 พฤษภาคม 2559
194ชุมชนบงเหนือ  นางประภาพรรณ ชาแสน 189 91,265.00 144133,00078,60049,56024,47033,610319,2409 พฤษภาคม 2559-
195บ้านดอนหัน  นายสุรเกียรติ รวมธรรม 120 50,000.00 9890,30053,16033,60016,45022,820216,33017 พฤษภาคม 2559หนังสือท่ีสั่งบางรายวิชาได้ไม่ครบ
196บ้านขาว  นายไชยกิตติพงศ์ ไชยเชษฐ์ 52 29,518.00 4249,80025,38814,7607,6209,930107,4985 พฤษภาคม 2559
197บ้านบาก  นายภัทราวุธ โคตรเรือง 66 35,365.00 5564,40029,21518,8409,20512,800134,4602 พฤษภาคม 2559-
198บ้านจำปานาถ่อน  นางสาวกาญจนา ขันธะโคตร 159 93,292.00 113104,95065,55139,24019,75526,520256,0169 พฤษภาคม 2559
199บ้านโคกสวัสดี  นายพงษ์ศักดิ์ คุณวงศ์ 105 52,185.00 86101,00046,52029,64014,68020,090211,93016 พฤษภาคม 2559การส่งหนังสือบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ล่าช้า
200บ้านโนนสะอาด  นายก่อเกียรติ ใบภักดี 29 17,346.00 2731,80015,5909,3604,6956,33067,7759 พฤษภาคม 2559
201ชุมชนส่องดาว  นายชุมพร กรุณานำ 113 74,370.50 8196,60053,44428,80015,22519,290213,35915 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวง จะจัดส่งล่าช้า
202หนองใสพรเจริญวิทยา  นายจิตติพงษ์ ศรแผลง 206 148,998.00 155210,15095,87358,35027,76046,550438,68310 พฤษภาคม 2559อยากให้ร้านค้าส่งหนังสือเรียนก่อนกำหนดครบทุกกลุ่มสาระ
203บ้านทันสมัย  นายทวี แสนอุบล 69 35,818.00 5058,80028,60717,2808,61011,700124,99713 พฤษภาคม 2559ไม่มี
204บ้านหนองกุง  นายธีระพงษ์ จันทร์ศรีโคตร 28 24,861.00 2529,80016,0678,8804,6855,95065,38220 เมษายน 2559
205บ้านไทยเจริญ  นายโกวัฒน์ ศรีอุบล 91 47,725.00 6879,40035,72023,16011,17015,770165,22029 เมษายน 2559
206อุดมสังวรวิทยา  นายสุพจน์ พลหาญ 246 189,671.00 181170,150114,01964,08033,58542,990424,82421 มีนาคม 2559ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินการดังกล่าว
207บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)  นายประวิทย์ เหมะธุลิน 180 58,812.00 137174,85082,14750,61024,04039,430371,07729 สิงหาคม 2559ไม่มี
208บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)  นายถนัดพร ฝุ่นเงิน 114 42,600.00 8498,80047,64629,04014,48019,660209,6264 พฤษภาคม 2559
209บ้านโคกสะอาด  ส.อ.สัมฤทธิ์ หงษ์ชูตา 78 39,815.00 6272,40032,01721,12010,19014,380150,10710 เมษายน 2559ไม่มี
210จงกลกิตติขจรวิทยา  นายธีระ ธนกรกุลชัย 148 114,795.00 107137,55068,03240,05019,59031,030296,25213 พฤษภาคม 2559-
211บ้านปทุมวาปี  นาประมงค์ สุขชิน 128 73,000.00 9891,10057,12034,08017,21023,020222,53031 พฤษภาคม 2559
212บ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย  นายวุฒิพงษ์ จันทร์โพธิ์ 274 218,755.00 166221,000105,95662,55030,28549,290469,08129 เมษายน 2559แบบเรียนขององค์การค้าฯ ไม่ครบ มาช้า ส่งผิดไม่ยอมรับคืนไม่รับผิดชอบ
213บ้านโพนสวาง  นายลือชัย รัชอินทร์ 61 29,075.00 4654,80029,07516,3208,59010,940119,72521 มีนาคม 2559-
214บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36)  นางสาวผ่องฤดี พวงประดิษฐ 93 55,286.00 7082,40040,20424,24012,13016,400175,37410 พฤษภาคม 2559
215อภัยดำรงธรรม  นายอำนวย พูลศิลป์ 73 32,378.00 5868,00032,37819,9209,79013,520143,6084 พฤษภาคม 25590
216บ้านหนองม่วง  นายเดชชัย สารบรรณ 98 39,264.00 7588,00039,26425,80012,72517,500183,28915 พฤษภาคม 2559
217บ้านชัยชนะ  นายเหรียญชัย วีรวรรธ์กุล 229 143,658.00 155202,95098,47758,17028,24045,500433,33731 พฤษภาคม 2559การจัดส่งหนังสือกลุ่มสาระหลักล่าช้า
218ชุมชนบ้านท่าศิลา  นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชู 892 310,804.00 277338,350182,921106,23051,70085,280764,48120 เมษายน 2559โรงเรียนดำเนินการจัดหาหนังสือเรียนตามขั้นตอนทุกประการจึงไม่มีปัญหาใด
219บ้านภูตะคาม  นายไชยสิทธิ์ ฝุ่นเงิน 191 109,957.00 125152,75078,36546,08022,51535,000334,71018 พฤษภาคม 2559
220บ้านสีสุกห้วยโมง  นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น 402 272,023.20 279331,850179,752105,42050,81583,660751,49713 พฤษภาคม 2559-
221บ้านคำก้าว  นายชูทรัพย์ ภาวงศ์ 109 73,853.00 7082,40039,34424,24012,13016,400174,5145 มิถุนายน 2559
222บ้านท่าวารี  นายโสภณ ศรีผักผ่อง 66 26,852.00 5261,00028,36217,8808,81012,130128,18212 มิถุนายน 2559ปีที่ผ่านๆมาการส่งหนังสือไม่ตรงกับวันที่นัด อาจจะล่าช้าอยู่บ้าง
223บ้านห้วยเหล็กไฟ  นายทองใบ ธุระนนท์ 197 104,974.00 125169,65080,18047,25022,71037,600357,3909 สิงหาคม 2559หนังสือของบริษัทองค์การค้าคุรุสภาได้รับช้าเป็นประจำทุกปีและไม่ทันตามกำหนดตลอดเกิดปัญหารับหนังสือไม่ครบทุกครั้ง
224บ้านดงสว่าง  นายจันดา ฤทธิธรรม 102 41,565.00 7183,20039,41824,36011,94516,540175,4636 พฤษภาคม 2559-
225บ้านหนองเบญจ  นายอดิศร ไตรยงค์ 147 72,880.00 9892,10060,29934,68018,16023,270228,50920 เมษายน 2559ไม่มี
226ชุมชนบ้านหนองปลิง  นายสำเริง ไชยเชษฐ์ 171 97,000.00 117108,75068,95540,68020,53527,480266,4008 เมษายน 2559ไม่มี
227บ้านโคกมะนาวทันสมัย  นางภรินทร อัคนิจ 131 74,430.00 9184,85054,55631,80016,22521,440208,8715 เมษายน 2559ไม่มี
228บ้านสุวรรณคาม  นายสุนทรา นนสุราช 145 76,222.00 101119,15060,30136,48017,33527,540260,8061042016 543
229บ้านหนองผักเทียม  0 0.00 33,6002,0601,0805857208,045
230บ้านอูนโคก  นายศุภชัย โถบำรุง 162 67,219.00 105130,45067,19138,97019,14029,750285,50127 เมษายน 2559-
231บ้านหนองบัวบาน  นายสำเริง ไชยเชษฐ์ 67 28,019.00 4856,60027,86516,6808,41011,270120,8258 เมษายน 2559ไม่มี
232อนุบาลเจริญศิลป์  นายเสาร์ วงศ์กระจ่าง 531 312,600.00 357334,550218,864125,76065,24584,530828,94925 มีนาคม 2559
233บ้านทุ่งคำ  นายวิเศษ เสนาชัย 60 35,313.00 4452,20026,85915,4808,01010,410112,95918 เมษายน 2559ไม่มี
234บ้านหนองฮังแหลว  นายภานุพงษ์ คำภูษา 46 26,996.00 3339,00019,88411,5205,8657,77084,03910 พฤษภาคม 2559-
235บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา  นางสาวสุพรรณี ศรีสร้างคอม 155 95,603.00 113106,15070,46939,96020,89526,820264,2947 เมษายน 2559โรงเรียนสามารถดำเนินการได้สำเร็จตามกำหนด
236บ้านหนองจาน  นางกนกพรรณ สมานทอง 45 27,199.00 3238,00020,12611,2805,8607,58082,84616 พฤษภาคม 2559
237บ้านหนองน้อย  นายหนูทอง อินทะวงศ์ 127 100,170.00 8196,60052,24428,80015,22519,290212,15929 เมษายน 2559ไม่มี
238บ้านหนองแสง  นายปิยะนันท์ ธิโสภา 87 48,114.00 6070,80035,58120,88010,56014,100151,92110 พฤษภาคม 2559ไม่มี
239บ้านแกดำ  นายสุจินดา เอ้มะราช 30 14,907.00 2731,60014,4169,2404,5056,28066,04113 พฤษภาคม 2559-
240บ้านนาดี  นายสุจินดา เอ้มะราช 65 41,074.00 5463,40029,54018,6009,20012,610133,35013 พฤษภาคม 2559
241บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)  นายอดุลย์ชัย สอนไชยา 168 140,214.00 128163,40080,73347,70023,19036,920351,9432 พฤษภาคม 2559การจัีดสรรงบประมาณควรจัดสรรให้ครบ100 %
242บ้านสร้างฟาก  นายสมยศ จันทประสาร 78 42,043.00 5463,00028,18818,3608,82012,510130,87810 พฤษภาคม 2559
243บ้านโคกศิลา  นายพุทธา คุณมี 383 246,533.00 273310,150166,401101,07048,60078,220704,44114 พฤษภาคม 2559โรงเรียนสั่งซื้อหนังสือตามกำหนดเวลา บางครั้งทางบริษัทร้านค้าส่งหนังสือไม่ทันตามกำหนด ทำให้นักเรียนได้หนังสือเรียนไม่ครบตามจำนวน
244บ้านหนองทุ่มหนองโจด  นายธนบดี อินลี 193 126,694.00 141178,35088,71352,56025,75540,440385,8184 พฤษภาคม 2559ไม่มี
245บ้านคำบอน  นายสนิท เชื้อเพชร 37 20,547.00 3339,00019,79911,5205,8657,77083,95411 พฤษภาคม 2559
246บ้านเหล่าบ้านถ่อน  นายสมยศ จันทประสาร 359 294,912.00 276310,200171,769102,42050,25078,240712,87931 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวงศึกษาธิการค่อนข้างดำเนินการช้าและส่งช้า อาจเนื่องจากหนังสือไม่สามารถพิมพ์ให้ทันต่อความความต้องการของโรงเรียนทั่วประเทศ
247บ้านหนองแวงน้อย  นายเดชา เผ่าพงษ์ 313 204,577.00 232266,400148,51386,94042,75067,180611,78316 พฤษภาคม 2559งบประมาณไม่เพียงพอ -จำนวนวิชาเรียนมากเกินไป
248บ้านดงบาก  นายไชยวัษฐ์ ศรีสาคร 291 126,469.00 196249,700126,46973,47036,32556,540542,5042 เมษายน 3102ไม่มี
249บ้านโพนบกหนองผือ  นายจินดา สายคำ 329 213,682.00 252306,400168,48996,60047,23077,230695,9497 พฤษภาคม 2559
250บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี)  นายนพดล พละศักดิ์ 115 65,115.00 7790,80043,84026,76013,49518,080192,9756 พฤษภาคม 2559
251บ้านดอนชัยวิทยา  นายมงคล สุวรรณโคตร 233 166,344.00 174224,900112,96065,28031,99050,660485,79030 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรคใดๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
252บ้านทุ่งแก  นายสมศักดิ์ ขุนทูน 27 18,310.00 1922,60013,1536,7203,5154,51050,49828 เมษายน 2559
253บ้านนาสีนวล  นายนิคม ศรีสิงห์ 650 420,547.00 502596,300329,688190,72092,650150,2801,359,63812 มิถุนายน 2559การจัดส่งหนังสือช้า
254บ้านดงสง่า  นายวานิชย์ สาขามุละ 168 113,103.00 126158,00080,43046,95023,13535,940344,4555 พฤษภาคม 2559ไม่มี
255บ้านหนองแปน  นายนิคม ศรีสิงห์ 184 125,010.00 146177,70090,32553,88026,48040,790389,17531 มีนาคม 2559มีระบบติดตามที่แน่นอนจะทำให้การสั่งซื้อหนังสือแม่นยำขึ้นครับ
256ทุ่งเจริญพัฒนา  นางพันสา ศรีปากดี 100 53,014.00 6273,20036,23621,60010,95014,580156,56631 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
257บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ)  นายโยธิน เชียววิชัย 228 109,714.00 175216,150109,71464,65031,51049,350471,3742 พฤษภาคม 2559
258บ้านคำเม็ก  นายไพทูรย์ เนื้ออ่อน 47 28,900.00 4755,80027,87216,5608,59511,130119,95720 เมษายน 3102-ไมีมี-
รวม 38,590 22,630,456 27,99731,845,75016,974,68510,099,2104,994,0007,360,63071,274,275
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน