สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.สกลนคร เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายเทวรัฐ โตไทยะ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1อนุบาลสกลนคร  นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี 2,281 1,136,841.40 1,5671,456,250907,894544,680274,785367,9803,551,58915 พฤษภาคม 2559-ไม่มี-
2เชิงชุมราษฎร์นุกูล  นายชัญโญ ใครบุตร 1,972 1,181,212.00 1,3721,279,600821,466479,640244,930323,3303,148,9666 พฤษภาคม 2559ปฏิบัติตามแนวทางและปฏิทินของ สพฐ. กำหนด
3สกลนคร(วันครู2501)  นายบุญธรรม ลือชัย 124 82,811.00 9487,50056,03432,76016,62022,110215,0249 พฤษภาคม 2559ไม่มี
4นายอวัฒนา  นายยศศักดิ์ แก้วไกรสร 215 92,754.00 155144,65092,75454,24027,75536,550355,94918 เมษายน 2559โรงเรียนคัดเลือกหนังสือตามที่ได้รับอนุญาต และตรงกับมาตรฐานและตัวชี้วัดจึงไม่มีปัญหาในการดำเนินงาน
5งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง  นายปัญญาฤทธิ์ โพธิราช 158 88,026.00 113103,95060,95238,64018,80526,270248,61710 พฤษภาคม 2559โรงเรียนคัดเลือกหนังสือตามที่ได้รับอนุญาต และตรงกับมตรฐานและตัวชี้วีดจึงไม่มีปัญหาในการดำเนินงาน
6บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี"ชุมชนพัฒนา"  นางอ้อย คำปัญโญ 0 0.00 4249,60024,76214,6407,4309,880106,312
7นาอ้อยคำสะอาด  นายวีระวัฒน์ งอยผาลา 121 76,968.00 8399,60056,28229,88016,18519,920221,86716 พฤษภาคม 2559โรงพิมพ์ส่งหนังสือให้ทางร้านไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อ
8เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)  นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ 623 364,936.00 429397,950248,296148,68074,535100,560970,0214 พฤษภาคม 2559ดำเนินการตามขั้นตอน แนวทางฯ ยังไม่มีอุปสรรคใดๆ
9บ้านน้อยจอมศรี  นายธีระพงษ์ วาทะวัฒนะ 80 57,900.00 113103,95058,98938,64018,80526,270246,65410 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
10บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ  นายวัชรินทร์ ทาแก้ว 74 30,544.00 5867,80030,54419,8009,60013,470141,21412 พฤษภาคม 2559- ปัญหาไม่มี - โรงเรียนได้ดำเนินงานตามปฏิทินทุกปีและได้รับหนังสือทันเปิดเทอม
11บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง  นายวิทยา แก้วก่า 247 119,439.00 179249,350119,43968,55033,38054,910525,62910 พฤษภาคม 2559-
12บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา  นายพรชัย เถื่อนนาดี 136 75,752.99 10092,60057,00734,56017,22023,400224,78714 มีนาคม 2559-
13บ้านกกส้มโฮง  นายอภิชาติ แสนภูวา 111 68,432.00 85100,00048,01529,40014,67519,900211,99026 เมษายน 2559หนังสือของกระทรวงศึกษาธิการได้ล่าช้า
14บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์  นายวัฒนชัย ชาติชำนิ 118 64,624.00 7688,80040,84825,92012,54017,640185,7488 พฤษภาคม 2559อุปสรรค 1.โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ ได้ทำการสั่งชื้อหนังสือแบบเรียนของ2สำนักพิมพ์จากบริษัทเดียวกันได้แก่ หนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการและ สถาบันคุณภาพวิชาการ(พว.)ทำให้ได้รับหนังสือซึ่งเป็นของกระทรวงศึกษาธิการจะส่งมาล่าช้า
15ธาตุนาเวงวิทยา  นายจารึก ชาวันดี 105 62,037.00 7689,80044,13826,52013,49017,890191,83812 พฤษภาคม 2559ไม่มี
16บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์  นายนพดล แสนบัณฑิต 93 45,689.00 6879,60036,52323,28011,36015,820166,58312 กุมภาพันธ์ 2559ไม่มี
17บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์  นางสาวจันทร์สุดา จันทะพรหม 103 42,500.00 7487,40043,47325,80013,10017,410187,18313 พฤษภาคม 2559ไม่มี
18ห้วยทรายวิทยา  นายเกษม นรภาร 161 94,331.00 10093,40060,78935,04017,98023,600230,80912 พฤษภาคม 2559มีคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียนตรงตามที่ได้รับอนุญาต ทำให้ไม่มีปัญหาในการดำเนินงาน
19บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา  นางสุนิภา ไชยหงษ์ 96 47,860.00 7184,20045,20424,96012,89516,790184,0499 พฤษภาคม 2559ไม่มี
20บ้านพานสหราษฎร์บำรุง  นายประสบชัย บุญแสง 171 77,796.00 126162,80080,87247,07022,81536,640350,19712 พฤษภาคม 2559ไม่มี
21บ้านประชาสุขสันติ์  นางอุทุมพร ทองวงษา 129 71,985.00 9083,50050,28931,20015,65021,100201,73922 เมษายน 2559การจัดซื้อหนังสือของโรงเรียนปัญหาคือหนังสือขององค์การค้าส่งหนังสือช้าไม่ครบ สพฐ.น่าจะจัดซื้อให้โรงเรียนเลย
22โคกเลาะวิทยาคาร  นายพงษ์ศักดิ์ ระเวงวรรณ 188 106,627.00 170215,300106,62763,12030,58048,750464,37725 เมษายน 2559ไม่มี
23บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา  นายเดชชัย เหมะธุรินทร์ 45 26,660.00 3844,60021,21713,0806,4608,87094,22719 เมษายน 2559ไม่มี
24ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์  นายสัมภาษณ์ นรภาร 455 320,000.00 319300,250200,603113,16059,54575,860749,41812 เมษายน 2559ไม่มี
25ศรีบุญเรืองวิทยาคาร  นายธนุวัฒน์ สุภาอ้วน 310 223,085.00 244285,000162,71492,46045,97071,860658,00423 พฤษภาคม 2559สิ้นปีการศึกษาครูมีภาระงานมากทำให้การดำเนินงานล่าช้าแต่บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือกันดำเนินงานเป็นอย่างดีจึงทำให้งานสำเร็จ
26บ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน)  นายชัยวัฒน์ มหานิล 99 52,302.00 7790,20041,43526,40012,92517,930188,8903 เมษายน 2559ไม่มี
27บ้านดอนแคน"คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์"  นายคนองฤทธิ์ จันทร์ละออ 213 101,939.00 154219,500101,93959,34028,81048,010457,59910 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
28บ้านท่าม่วง  นายณรงศักดิ์ จันทรังษี 91 47,259.00 6576,60036,94222,56011,34515,250162,6976 พฤษภาคม 2559หนังสือของสำนักพิมพ์องค์การค้าไม่เพียงพอ ควรให้สั่งซื้อจากสำนักพิมพ์อื่น ๆ ได้
29บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)  นายวิษณุ ซ้ายสุพรรณ 0 0.00 216252,800143,00781,75040,40563,740581,702
30บ้านสายปลาหลาย  ว่าที่ ร.อ.วีระศักดิ์ บัวโค 76 50,617.00 6070,00032,23920,4009,80013,900146,3392 พฤษภาคม 2559ไม่มี
31บ้านดอนสัมพันธ์  นายนิรุตติ์ พลบุตร 51 35,760.00 4249,40023,81014,5207,2409,830104,80031 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวงศึกษาธืการบางวิชาได้ไม่ครบ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
32ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์  นายเอกนรินทร์ ต่อวงษ์ 116 71,199.00 8499,20048,09929,28014,86019,760211,19928 มีนาคม 2559ไม่มี
33บ้านป่าหว้าน  นายอรุณ ผิวละมุล 148 139,185.00 118110,50074,21041,52021,49027,920275,6405 พฤษภาคม 2559หนังสือได้รับมาไไม่พร้อมกัน
34บ้านหนองหอย  นายอนันตชัย เคนไชยวงศ์ 474 366,000.00 364462,800240,605141,18067,400116,6101,028,59528 มีนาคม 2559ไม่มี
35ศิริราษฎร์วิทยาคาร  นายสุนทร ไพคำนาม 365 216,212.00 302386,900216,212118,80058,53097,480877,92212 พฤษภาคม 2559ไม่มี
36บ้านดอนเชียงคูณ  นายยงยุทธ กฤษณ์สุวรรณ 60 35,977.00 5261,20030,05818,0009,00012,180130,4386 พฤษภาคม 2559ไม่มี
37ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์  นายปานพันธุ์ กาญจนพันธุ์ 76 39,678.00 6981,40039,68624,00012,12516,210173,42112 พฤษภาคม 2559ไม่มี
38ท่าแร่วิทยา  ดร.อนุสิทธิ์ นามโยธา 624 398,437.00 427400,850263,314150,84078,705101,280994,98911 พฤษภาคม 2559ไม่มี
39บ้านพะโค  นางสุพรทิพย์ เกษมสิน 78 38,812.50 6171,20031,75220,7609,99514,140147,84710 พฤษภาคม 2559ดำเนินการจัดซื้อหนังสือให้เร็วขึ้นเพื่อให้ทันเปิดเทอม
40ทุ่งมนพิทยาคาร  นายอิสรภาพ นามละคร 0 136,031.00 150189,70096,15156,10027,73043,050412,73131 พฤษภาคม 2559ไม่มี
41บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์  นายเชิดศักดิ์ สิงห์สุพรรณ 340 154,922.00 249281,550160,88692,85045,86071,010652,1569 พฤษภาคม 2559ไม่มี
42บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร  นายทวีเดชแสนชนม์ 328 201,110.00 252284,000154,60493,30045,32071,630648,85429 มีนาคม 2559ไม่มี
43บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)  นายวุฒิศักดิ์ บุญยืน 133 76,991.00 9486,90052,71032,40016,05021,960210,02011 พฤษภาคม 2559ไม่มี
44บ้านหนองนาเลิศ  นายสำราญ คำชมภู 185 53,460.00 153182,85095,14756,19027,64042,220404,04729 เมษายน 2559ไม่มี
45ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์  นายมุงคุณ สีหามาตย์ 71 45,600.00 5767,20033,58019,8009,97513,380143,93510 พฤษภาคม 2559ไม่มี
46บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา  นายวัฒนา ขัดสี 105 69,888.00 7083,20043,12824,72012,89016,600180,53813 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้คัดเลือกหนังสือตามที่ได้รับอนุญาต ตรงมาตรฐานและตัวชี้วัดในการจัดซื้อจึงไม่มีปัญหาในการดำเนินงาน
47บ้านหนองสระ  นางนพมาศ 84 49,811.00 5666,20033,91019,5609,97013,190142,83010 มิถุนายน 2559ซื้อหนังสือให้ครบและทันตามกำหนด
48บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์)  นายสงัด งอยผาลา 119 52,084.00 7588,20042,45525,92012,91517,550187,04010 พฤษภาคม 2559ไม่มี
49บ้านท่าวัด(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)  นางศิริวรรณ พลเศษ 252 146,110.00 150186,50093,81655,56027,13042,500405,50611 พฤษภาคม 2559ในปีที่ผ่านมาสำนักพิมพ์จัดส่งไม่ทัน รูปเล่มสวยงามแต่ไม่แข็งแรง
50บ้านหนองมะเกลือ  นายประกาศ ปารีพันธ์ 180 93,816.00 124161,30080,08346,59022,80536,260347,03810 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหา เนื่องจากดำเนินการตามขั้นตอนคู่มือปฏิทินการดำเนินงานสพฐ.
51ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม  นายบุรินทร์ บุรัตน์ 201 91,802.00 141190,45091,80253,61026,27042,340404,47229 เมษายน 2559ไม่มี
52ห้วยปลาใยผดุงวิทยา  นางวนิดา ภูชำนิ 82 62,128.00 5766,60030,90719,4409,40513,230139,58231 พฤษภาคม 2559ไม่มี
53ผักแพวบำรุงวิทยา  นายสุนทร หนูอินทร์ 83 44,926.00 5868,20033,61820,0409,98013,570145,40816 เมษายน 2559
54บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา  นายอัมพร คำเพชรดี 56 24,234.00 4653,80024,23415,7207,64010,690112,08420 เมษายน 2559หนังสือไม่ได้มาตามกำหนดวันที่ส่งมอบ
55บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง  นายนิติรักษ์ ไชยเพ็ชร 56 30,407.00 4250,00027,08014,8807,8109,980109,75013 พฤษภาคม 2559ควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนเร็วขึ้นกว่าเดิม
56บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)  นายไพฑูรย์ หาญมนตรี 184 99,329.00 126117,50075,59644,04022,48029,690289,30628 มีนาคม 2559ไม่มี
57บ้านกุดแข้  นางศิริวรรณ พลเศษ 78 40,631.00 5767,00031,02719,6809,78513,330140,8226 พฤษภาคม 2559โรงเรียนคัดเลือกหนังสือ ตามที่ได้รับอนุญาตและเนื้อหาตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด จึงไม่มีปัญหาในการใช้และดำเนินการจัดซื้อ
58บ้านนาแก  นางสาวฤทัยทรัพย์ ดอกคำ 75 24,794.00 5361,20024,49117,6408,05512,120123,50610 พฤษภาคม 2559-ไม่มี
59บ้านดงขวาง  นายจักรทิพย์ ทอนฮามแก้ว 62 27,722.00 5463,00027,72218,3608,82012,510130,41216 พฤษภาคม 2559ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของร้านและโรงเรียน
60บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ  นายชัยดำรงค์ เอกสุภาพันธ์ุ 229 120,873.00 181257,950120,87369,84034,03556,440539,13812 พฤษภาคม 2559ไม่มี
61บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง  นายปรีชา สวัสดี 294 169,264.00 202251,400125,77474,61036,13557,230545,14922 เมษายน 2559โรงเรียนคัดเลือกหนังสือตามที่ได้รับอนุญาตและตรงกับมาตรฐานตัวชี้วัดจึงไม่มีปัญหาในการดำเนินงาน
62บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์  นายวชิรพงศ์ วงศ์มหาชัย 79 51,659.00 6172,00035,17721,24010,75514,340153,5126 พฤษภาคม 2559ไม่มี
63บ้านนากับแก้  นายขสำเนียง ทันอินทรอาจ 39 28,427.00 3642,20019,89912,3606,0708,39088,91912 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหาอุปสรรคดำเนินการตามแนวทางโครงการสนับสนุตค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ตามที่สพป.สกลนคร เขต 1 แจ้งกำชับสถานศึกษาทุกแห่ง
64บ้านหนองไผ่  นายยุธยา เทอำรุง 284 204,823.00 199245,050124,59273,50035,88556,010535,03722 มิถุนายน 2559โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนปี2559
65บ้านพะเนาว์ สาขาบ้านนาขาม  นายไพศาล สมบูรณ์ 67 30,600.00 4957,80028,33817,0408,60511,510123,29318 พฤษภาคม 2559ไม่มี
66บ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์2"  นายวานิช บุ่งวิเศษ 206 97,453.00 168155,80097,45358,20029,15039,370379,97330 เมษายน 2559ไม่มี
67บ้านศรีวิชา(คุรุราษฎร์อุทิศ)  นายกุศล ชุมปัญญา 206 140,645.00 147135,85080,28550,64025,05534,330326,16012 พฤษภาคม 2559ไม่มี
68บ้านนาคำวิทยาคาร  นายประสพ มาศมูล 223 100,185.00 153186,35093,30356,22027,30542,720405,89830 มีนาคม 2559ไม่มีอุปสรรคใดๆ
69บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)  นายบุญทรง สุนทรส 467 195,000.00 359409,050229,390134,16066,065103,160941,82530 มีนาคม 2559ไม่มี
70บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง  นายไพศาล สมบูรณ์ 193 94,020.00 144214,900101,39956,61027,85546,460447,22418 พฤษภาคม 2559ไม่มี
71บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์  นายปิติพงษ์ วรรณรี 56 28,857.00 3743,80022,04012,9606,6458,73094,17531 มีนาคม 2559ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
72กุดบากราษฎร์บำรุง  นายถนอม แพงคำฮัก 580 242,342.00 410381,900242,342143,04072,73096,500936,51231 มีนาคม 2559ควรเตรียมข้อมูล ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ เพื่อให้ทันตามกำหนด
73บ้านนาขาม  นางสาวเพลินพิศ ดาศักดิ์ 213 116,723.70 160148,00089,17455,20027,40037,400357,1742 พฤษภาคม 2559หนังสือจากองค์การค้าได้รับช้า อาจจะเป็นปัญหาด้านการพิมพ์ แต่ก็ส่งทันตามกำหนด
74บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา  นางศิริพร คำสงค์ 166 96,913.00 10294,90061,80235,52017,99023,980234,19216 พฤษภาคม 2559ไม่มี
75บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์  นายชินวัฒน์ โถบำรุง 259 141,881.00 182231,600118,28568,31033,91552,480504,59016 เมษายน 2559-ไม่มี
76บ้านเชิงดอย  นายวัฒนา วรรณทอง 42 24,568.00 3439,80018,80911,6405,6807,91083,83910 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้เตรียมการตามแนวทางที่กำหนด
77บ้านกุดน้ำใส  นายชัยโย โททุมพล 60 25,787.00 4249,80025,69614,7607,6209,930107,80629 เมษายน 2559โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดซื้อหนังสือน้อย ทำให้จัดซื้อหนังสือไม่ครบทุกสาระ
78บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา  0 0.00 132171,20090,50250,16025,33038,630375,822
79บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา  นายรัฐกร ขันติคุณ 174 81,776.00 122158,70081,77646,14022,97035,730345,31630 เมษายน 2559ไม่มี
80ชุมชนบ้านกุดไห  นายเสงี่ยม ถึงนามลี 345 180,000.00 235260,850149,06686,88042,80565,800605,40111 พฤษภาคม 2559ปัญหาอยู่ที่สำนักพิมพ์ส่งให้ร้านค้าล่าช้า ทำให้ส่งให้โรงเรียนล่าช้าไปด้วย
81บ้านกลาง(ผดุงราษฎร์วิทยา)  นายอุดมศักดิ์ ศรีด้วง 295 157,536.00 212264,200126,87578,12037,56060,080566,83528 เมษายน 25591.หนังสือเรียนในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องรอ 2.นักเรียนย้ายมาเพิ่มระหว่างภาคเรียน ส่วนใหญ่ไม่ได้เอาหนังสือเรียนมา ทำให้โรงเรียนต้องมีการสั่งซื้อหนังสือเรียนเพิ่มเติมให้ เเละนักเรียนจะได้รับหนังสือช้ากว่าเพื่อนในห้อง
82บ้านค้อน้อย  นายครรชิต วงค์แต้ม 123 72,837.00 9285,20052,91631,80015,85021,530207,29610 พฤษภาคม 2559ไม่มี
83บ้านค้อใหญ่  นายวิชา ข่วงทิพย์ 139 134,000.00 153200,550100,55257,84028,59545,020432,55712 พฤษภาคม 2559ในปีที่ผ่านมาหนังสือขององค์การค้าฯ ส่งไม่ทันเปิดเทอม
84บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง  นายสมพงษ์ ศรีสุภาพ 283 118,000.00 208258,400130,37576,86037,32058,870561,82528 เมษายน 2559ดำเนินงานตามปฏิทินการดำเนินการซื้อหนังสือเรียน 2559
85บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี  นายวัฒนา เติมทานาม 414 343,140.00 292362,400194,647112,44054,25091,330815,0679 พฤษภาคม 2559ไม่มี
86อนุบาลกุสุมาลย์  นายสุทัศน์ ชุณห์วิจิตรา 753 403,948.00 530492,900308,932184,44093,280124,5501,204,10220 เมษายน 2559ไม่มี
87บ้านอีกุด  นายสนอง สีธรรมา 286 243,567.00 208279,300137,83879,05038,87562,220597,28312 พฤษภาคม 2559เงือนไขความสำเร็จ 1) การสำรวจหนังสือก่อนจัดชื้อ 2)การประชุมวางแผนการจัดซื้อ 3) การจัดซื้อทำสัญญา 4) การส่งมอบหนังสือ โดยมีการดำเนินการตามปฏิทินการจัดซื้อ สพฐ.
88บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา  นางสิริรัตน์ งิ้วโสม 188 105,415.00 135125,45076,76946,92023,66531,700304,5046 พฤษภาคม 2559ไม่มี
89บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ  นายฉัตรชัย เกษมสินธุ์ 133 56,441.00 10294,30056,44135,16017,42023,830227,15125 เมษายน 2559ไม่มี
90บ้านม่วงวิทยา  ดร.วิศิษฐ์ มุ่งนากลาง 362 168,252.00 285337,550168,252106,02049,00585,100745,9274 เมษายน 2559ไม่มี
91บ้านโคกม่วง  นายอิศเรศ เสงี่ยมวัฒนะ 159 92,071.00 110102,50064,61238,40019,55025,900250,9626 พฤษภาคม 2559ไม่มี
92ชุมชนนิรมัย  นายสราวธ พาเสน่ห์ 269 139,893.00 196181,600111,34767,80033,85045,890440,48713 พฤษภาคม 2559งบประมาณไม่เพียงพอหารกต้องการซื้อหนังสือให้ครบทุกสาระและทุกคน ในบางสาระจำเป็นตัองใช้หสือเก่าที่มีสภาพดีอยู่ และซื้ิเพิ่มเติมบางส่วน
93บ้านนาดี  นายกิจพงศ์ สุรันนา 106 45,879.00 8296,20045,87928,20013,90019,130203,30916 พฤษภาคม 2559ไม่มี
94ไพศาลวิทยา  นางกนกวรรณ ภูศรีฐาน 171 75,404.00 129120,15075,09945,00022,87530,360293,48417 มีนาคม 2559ไม่มี
95บ้านโพนแพง  นายสถิต จริตน้อม 932 576,154.00 6401,021,150576,154282,550132,640256,3052,268,7996 พฤษภาคม 2559ไม่มี
96บ้านห้วยกอกหนองเค็ม  นายสายสมร พุทธิไสย 122 99,644.00 9790,75057,45234,08017,58522,930222,79710 พฤษภาคม 2559โรงเรียนคัดเลือกหนังสือตามที่ได้รับอนุญาต และตรงกับมาตรฐานและตัวชี้วัดจึงไม่มีปัญหาในการดำเนินงาน
97บ้านกุดสะกอย  นายศราวุฒิ สิทธิราช 0 0.00 9285,20051,09231,80015,85021,530205,472
98บ้านกุดฮู  นายวิทยา กิติศรีวรพันธ์ 161 68,540.00 128118,80072,79344,40022,30030,020288,31313 พฤษภาคม 2559นักเรียนมีการย้าย-เข้าย้ายออกระหว่างภาคเรียน
99ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211  นายยุทธพงษ์ พรหมเชษฐา 310 179,806.00 217201,550125,88475,36037,94550,930491,6697 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ มีการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด
100บ้านสนามบิน  นายสมเจตน์ งอยจันทร์ศรี 56 35,200.00 4249,80026,62314,7607,6209,930108,73316 มีนาคม 2559หนังสือมาไม่ทันพร้อมกัน บางสาระอาจล่าช้า
101บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร  นายผดุง ประพันธ์ 245 127,312.00 192236,800121,32371,40035,44054,180519,14314 พฤษภาคม 2559ควรจัดสรรงบประมาณสำหรับซื้อหนังสือ ให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์
102บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง  นางพรรมาหา เพชรพรรณ 149 87,359.00 122112,50066,63941,88020,56028,430270,00913 พฤษภาคม 2559ได้รับหนังสือล่าช้า
103บ้านโคกสะอาด  นายดาวิทย์ พุทธิไสย 35 20,559.00 2731,80015,8609,3604,6956,33068,04530 เมษายน 2559ไม่มี
104แก้งคำประชาสามัคคี  นางจูรีรัตน์ คำเมือง 71 54,065.00 4856,40027,00616,5608,22011,220119,40621 เมษายน 2559จำนวนนักเรียน ที่จะมาเรียนไม่แน่นอน เพราะเปิดภาคเรียนแล้วนักเรียนยังมีการขอย้ายไป ย้ายมา เป็นประจำ
105นาเพียงสว่างวิทยานุกูล  นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ 541 341,418.00 373450,350244,803142,35069,320113,5201,020,34320 พฤษภาคม 3102ในปีที่ผ่านมาร้านค้าส่งหนังสือไม่ครบตามจำนวนในวันที่ครบกำหนดส่งครั้งแรก
106บ้านซ่งเต่า  นางสุคนธ์ จีนคำ 90 52,943.00 7487,20041,07725,68012,91017,360184,22710 พฤษภาคม 2559นักเรียนย้ายเข้า ย้ายออกบ่อย จำนวนนักเรียนไม่เป็นปัจจุบัน
107บ้านกุงศรี  นายอังกูร ธรรมสาโรช 127 68,464.00 87102,00047,97829,88014,68520,280214,82312 พฤษภาคม 2559ไม่มี
108บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)  นายวชิรเมษฐ์ บำรุงผดุงวิทย์ 122 68,680.00 10092,00053,22634,20016,65023,250219,32618 เมษายน 2559มีการประชุมวางแผนการทำงาน ตามขั้นตอนต่างๆ และกำกับติดตามตรวจสอบการทำงานยึดตามระเบียบของทางราชการ
109บ้านอุ่มจาน  นายศศิ ผงสินธุ์สุ 94 50,647.00 8093,40041,74227,24013,13018,550194,0626 พฤษภาคม 2559ไม่มี
110นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ)  นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ 39 23,076.00 3845,60025,06113,6807,4109,120100,87120 พฤษภาคม 3102ไม่มี
111บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี  นายขจรศักดิ์ โสรินทร์ 121 66,305.00 8599,60046,99429,16014,29519,800209,8499 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหาการดำเนินงาน
112อนุบาลเต่างอย  ดร.วารุณี งอยผาลา 566 368,597.00 408381,400245,246143,16073,67096,370939,84622 เมษายน 2559การจัดซื้อหนังสือในแต่ละปีไม่มีอุปสรรคใดๆ เพราะทางห้างร้านจัดส่งหนังสือทันตามกำหนดเวลา
113บ้านจันทร์เพ็ญ  นายวีระ พลเศษ 237 154,026.00 222275,100154,02686,07042,44569,330626,97124 มีนาคม 2559ไม่มี
114บ้านห้วยหวด  นายชัชวาลย์ ไตรธิเลน 24 11,158.00 1922,40011,1586,6003,3254,46047,94310 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหา เนื่องจากดำเนินการตามกำหนดช่วงเวลาของสพฐ.
115บ้านกวนบุ่น  นายฐานุพงศ์ เลิศวรรณวชร์ 64 34,375.00 4856,80028,60216,8008,60011,320122,12211 พฤษภาคม 2559ไม่มี
116นางอยโพนปลาโหล  นายเทพชินพัฒน์ หาดทวายกาญจน์ 132 88,877.00 109101,15062,21437,80018,97525,560245,69910 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ
117บ้านโคกกลาง  นายวันชัย พิชัยคำ 153 75,000.00 9597,15056,69633,51016,54023,650227,54612 เมษายน 2559ไม่มี
118บ้านนาอ่างม่วงคำ  นายวัยพจน์ ปัญจะ 374 202,626.00 254273,900155,95792,67045,48569,110637,12221 เมษายน 2559-
119บ้านนาตาลคำข่า  นายสงวน หงษ์สิงห์ 303 189,040.00 227240,450143,97182,95041,75060,680569,8019 พฤษภาคม 2559ไม่มี
120บ้านหนองบึงทวาย  นายตุรัตน์ วงศ์เครือศร 161 880,400.00 109101,55064,72038,04019,35525,660249,3256 พฤษภาคม 2559ให้โอนเงิน 100%
121บ้านดงหลวง  ว่าที่ ร.ท.ศุภวัฒน์ พิมพ์มีลาย 391 186,395.00 287319,450179,016106,05052,00080,580737,0969 พฤษภาคม 2559งบประมาณที่ได้รับจัดสรรค่าแบบเรียนมีไม่เพียงพอ กับหนังสือเพราะราคาหนังสือแพง
122บ้านตองโขบ  นายประยงค์ อินธิกาย 133 73,280.00 9890,10051,71433,48016,26022,770214,32419 พฤษภาคม 2559ไม่มี
123อนุบาลโคกศรีสุพรรณ  นางสาวสำรวย พิมพ์มีลาย 379 207,422.00 260242,000149,68590,60045,95061,150589,38529 เมษายน 2559ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนตามแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนของ สพฐ.จึงไม่มีอุปสรรค์ใดๆ การจัดซื้อเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันตามกำหนดเวลา
124บ้านนามนประชาสามัคคี  นายอุทิศ ขันเงิน 77 36,800.42 5969,40033,72520,40010,17513,810147,51010 พฤษภาคม 2559ในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมกับวังไกลกังวล โรงเรียนไม่มีหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับป.4 เนื่องจากเป็นหนังสือของ สวท. เป็นหลักสูตรใหม่และใช้ในปี 2559
125บ้านห้วยหีบวิทยาธาร  นางสาวเพ็ญแข นาถโกษา 245 123,599.00 175221,350109,41465,01031,57050,150477,49411 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนของกระทรวงฯ ในรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การจัดส่งล่าช้า เนื่องจากขาดตลาด
126บ้านนาสีนวล  นายวีระศักดิ์ แก้วกิ่ง 108 50,104.00 9184,05050,10431,32015,46521,240202,1794 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้รับหนังสือล่าช้า
127บ้านห้วยแคน  นายนัฐพงษ์ โพนพันธ์ 82 33,622.00 5666,00033,62219,4409,78013,140141,98215 พฤษภาคม 2559ปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา คือ ส่งล่าช้า ส่งไม่ตรงตามจำนวนที่สั่ง
128บ้านหนองแข้โนนมาลา  นายเจตนา ครโสภา 124 65,549.00 87101,80046,75529,76014,49520,230213,04013 พฤษภาคม 2559โรงเรียนไม่มีอุปสรรคในการจัดซื้อหนังสือ เพราะมีการวางแผนล่วงหน้าเป็นอย่างดี มีการปรึกษาหารือกันสม่ำเสมอในการจัดซื้อหนังสือเรียน
129บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา  นายเวศ กุตระแสง 158 98,790.00 118135,20076,94143,23021,77531,720308,8666 พฤษภาคม 2559ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด ไม่มีปัญหาอุปสรรค
130บ้านแมดนาท่ม  นายสงวนศักดิ์ ราชแผ้ว 413 293,195.00 285330,550188,389107,28052,78583,350762,35412 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินงาน
131บ้านโพนทองประชาอุทิศ  นายอุเทน ทองสวัสดิ์ 178 99,662.00 127118,05072,75344,16022,29529,830287,0881 เมษายน 2559ไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงาน
132บ้านไร่นาดี  นายสุริยันต์ กวานสุพรรณ 123 75,510.00 95115,55058,80834,89016,94026,500252,68813 พฤษภาคม 2559ดำเนินงานเป็นระบบไม่มีปัญหาในการดำเนินการ
133บ้านห้วยยาง  นางสุนันท์ หลวงศรี 242 146,288.00 166199,300104,05061,26030,41045,990441,01019 พฤษภาคม 2559เนื้อหาสาระค่อนข้างยาก
134บ้านดงหนองเหียน  นายนิติรักษ์ ไชยเพ็ชร 90 31,544.00 5970,00035,66420,76010,74513,960151,1296 กรกฎาคม 2559กรณีเด็กเข้าใหม่โรงเรียนสั่งซื้อหนังสือกับทางร้านแล้วทางร้านไม่จัดซื้อหนังสือเพิ่มให้เพราะโรงเรียนสั่งในจำนวนน้อย
135บ้านด่านม่วงคำ  นายเกษมสันต์ ศรีคำแซง 95 63,324.00 6779,00039,57123,28011,73515,730169,3162 มีนาคม 2559ทางบริษัทควรจัดส่งหนังสือให้ทันตามกำหนด
136บ้านลาดค้อ  นายอินทร์ชัย กำทองดี 79 52,028.00 5869,00036,99520,52010,74013,770151,0255 พฤษภาคม 2559มีร้านค้าผู้จำหน่ายน้อยราย ทำให้ไม่มีตัวเลือกผู้ให้บริการมากนัก
137บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา  นายฉลองทรง พรมเหมาะ 42 23,830.00 3237,60017,58811,0405,4807,48079,18822 เมษายน 2559โรงเรียนได้คัดเลือกหนังสือตามที่ได้อนุญาตและตรงตามมาตรฐานตามตัวชี้วัด จึงไม่มีปัญหาในการดำเนินงาน
138บ้านหนองกอมป่าขาว  นายชัยณรงค์ คำภูษา 174 109,582.00 120111,60069,82341,76021,12028,200272,50311 พฤษภาคม 2559ไม่มี
139บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์  นายวิสิษฐ์ศักดิ์ บุ่งทวย 250 165,380.00 171229,350115,76665,13032,24051,140493,62612 เมษายน 2559ไม่มี
140บ้านโนนกุง  นายกิตพงษ์ สุรันนา 225 137,564.00 170201,900102,42461,98030,05046,650443,00430 เมษายน 2559การสั่งหนังสือเพิ่มเติมกรณีนักเรียนย้ายเข้าใหม่จะช้าเพราะโรงเรียนซื้อ 100%ตามจำนวนนักเรียนจริง
141อนุบาลโพนนาแก้ว  นางสาวญาสุมินทร์ นนทมาตร 212 119,800.00 143133,05083,22549,80025,22533,620324,92030 เมษายน 2559ไม่มี
142บ้านโพนวัฒนาวิทยา  นายอุทัย อินธิแสง 314 237,783.00 229250,350146,84184,57042,29063,160587,21130 เมษายน 2559ไม่มี
143บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย  นางศิรพัชร์ รพิพัฒนวงษ์ 222 134,951.00 172175,70096,09660,33029,36542,730404,2215 พฤษภาคม 2559การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพกับผู้เรียนนั้น นอกจากจะยึดเนื้อหาในหนังสือแล้ว ครูผู้สอนจะต้องใช้สื่อการสอนทรอดแทรกเนื้อหา ตลอดจนความรู้จากประสบการณ์ในชีวิตของผู้เรียนด้วย
144บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ  นายสุปัน วงษ์อุ่น 257 175,872.00 189238,850127,13371,19035,85054,310527,3339 พฤษภาคม 2559ไม่มี
145บ้านป่าผาง  นายวีรเทพ เนียมหัตถี 293 150,000.00 196272,900129,55174,97036,40560,090573,9162 พฤษภาคม 2559ไม่มี
146บ้านวังปลาเซือม  นายปัญญา พันเพียง 76 30,000.00 6475,80038,06022,44011,53015,110162,9409 มิถุนายน 2559ไม่มี
147บ้านนาจาน  นายกิตติศักดิ์ นามวงศ์ 195 117,560.00 152196,60097,33557,06027,99044,280423,26529 เมษายน 2559หนังสือขององค์การค้า รายวิชาไทยคณิตศาสตร์ ทางร้านจัดส่งช้าสุด
148บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง  นางวาสนา เทศนา 206 111,592.00 135125,25077,39946,80023,47531,650304,57429 เมษายน 2559ไม่พบปัญหา
149นาแก้วพิทยาคม  นายสำรอง เภาโพธิ์ 262 154,568.00 191236,550118,68670,77034,69053,990514,68627 เมษายน 2559ไม่มี
150บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง  นายธุระกิจ พิมพ์แพง 132 70,245.00 93111,65059,88934,35017,09025,770248,7494 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหาการดำเนินการ เนื่องจากดำเนินการตามคู่มือแนวทางฯ
151ท่าศาลาราษฎร์วิทยา  ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์ ดาโอภา 190 137,042.00 145184,05096,46654,45027,12041,750403,83629 เมษายน 2559ไม่มี
152บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์  นายพิทักษ์ ไชยโคตร 90 91,196.00 7486,80040,36525,44012,53017,260182,39528 มีนาคม 2559อุปสรรคในการดำเนินงานคือ จำนวนแบบเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนที่สั่งซื้อ ข้อเสนอแนะ การจัดสรรงบประมาณ
153บ้านกลางนาเดื่อ  นางกษมน มังคละคีรี 287 177,311.70 209274,450134,56078,69038,44061,510587,65019 เมษายน 2559การส่งหนังสือที่ค้างยังช้าโดยเฉพาะของกระทรวง และองค์การค้าครุสภา
154โพนบกผดุงศาสตร์  นางรินทร์ มลาวาสน์ 61 30,406.00 4957,80028,00717,0408,60511,510122,96218 มีนาคม 2559ดำเนินการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
155โพนงามโคกวิทยาคาร  นางนวลตา จาเพียราช 80 58,526.00 5463,80031,95618,8409,58012,710136,8863 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินงาน
156บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา  นางสาวอรัญญา ชนะเพีย 220 135,934.00 168218,800105,57862,88030,44049,120466,81829 เมษายน 2559ไม่มี
157หนองผือเทพนิมิต  นางสาววราภัสร์ แก้วเมืองพัชรกุล 358 192,474.00 316380,200192,474118,86055,67095,840843,0449 เมษายน 2559ไม่มีปัญหาอุปสรรค
158บ้านโคกแก้ว  นายศรีทัศน์ วิรัสวา 28 15,924.00 2934,00015,9249,9604,8956,76071,53910 พฤษภาคม 2559ได้รับงบประมาณน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการทำให้ได้หนังสือเรียนไม่ครบตามจำนวนนักเรียน
159บ้านนาเดื่อ  นางนิภาพร อุปพงษ์ 156 89,000.00 109101,15062,14137,80018,97525,560245,62612 พฤษภาคม 2559รร.ได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน ดังนี้ 1)ครูประจำชั้น/ประจำวิชาเลือกหนังสือเรียน 2)กรรมการบริหารวิชาการให้ความเห็นชอบ3)ภาคี 4 ฝ่ายให้ความเห็นชอบ4)ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบ
160เขื่อนน้ำพุง  นายกิตติศักดิ์ ศรีพยอม 312 203,600.00 232214,200127,32479,80039,35054,130514,80421 เมษายน 2559-หนังสือเรียน สสวท./สพฐ. ควรจัดพิมพ์ไว้ให้พอเพียงความต้องการ - การจัดสรรงบประมาณ ควรพิจารณารายหัวใหม่
161บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์  นางอัครา ไชยยงค์ 192 110,410.00 155204,55093,66557,75027,32045,650428,93528 เมษายน 2559โรงเรียนคัดเลือกหนังสือตามที่ได้รับอนุญาต และตรงกับมาตรฐานและตัวชี้วัดจึงไม่มีปัญหาในการดำเนินงาน
162น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา  นายศักดิ์ชาย แก้วดี 208 113,580.00 142131,50079,21349,08024,46033,230317,48325 มีนาคม 2559
163บ้านบ่อเดือนห้า  นายสมจิตร ชูอารมณ์ 229 114,040.00 162150,50092,06056,28028,36038,030365,23018 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหาการดำเนินงาน
164อนุบาลภูพาน  นายวัฒนา อาจกล้า 374 233,583.00 270295,300167,77299,03048,53574,500685,1379 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหา
165บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์  นายศุภชัย บุญสิทธิ์ 345 193,370.00 242261,700149,34688,65043,87566,030609,60123 มีนาคม 2559ไม่มี
166บ้านโคกภู  นางสกลรัตน์ มุกดา 222 115,515.00 146134,90082,49350,28024,86034,090326,62330 มีนาคม 2559ไม่มี
167บ้านกกปลาซิวนาโด่  นายสราวุฒิ ศิริวรรณ 343 185,000.00 260315,600169,61199,27048,07579,550712,10610 พฤษภาคม 2559หนังสือที่สั่งจาก สสวท และ สพฐ จะได้รับหนังสือช้าและไม่ครบตาใจำนวน
168บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์  นายทินกร ประเสริฐหล้า 135 69,300.00 9285,60053,15032,04016,23021,630208,6503 พฤษภาคม 2559การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
169บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา  นายจรไพร สาราโรจน์ 72 47,041.00 5260,80028,02917,7608,62012,080127,28913 พฤษภาคม 2559ทำการเรียนการสอนผ่านระบบดาวเทียมวังไกลกังวล ทำให้ไม่มีหนังสือตรงกับต้นทาง
170ชุมชนบ้านสร้างค้อ  นายทองใส ยอดยศ 373 189,150.00 260289,200160,04695,91046,83572,950664,94119 พฤษภาคม 2559ไม่มี
171บ้านหลุบเลา  นายทองอยู่ เพียรภายลุน 295 172,390.00 221253,350141,46982,59040,37063,890581,66910 พฤษภาคม 2559การจัดพิมพ์หนังสือในกลุ่มสาระหลัก เช่น ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ยังไม่ทันตามกำหนด
172บ้านชมภูพาน  นายวิสูตร สวนไผ่ 218 121,417.00 141130,55079,83748,72024,26532,990316,36210 เมษายน 2559เรียบร้อยตามกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน
173บ้านสะพานสาม  นายไมตรี วรรณทอง 96 84,075.00 7689,20041,45926,16012,92017,740187,4791 เมษายน 2559ในการสั่งซื้อเราต้องทำการสั่งซื้อหนังสือแต่เนิ่นๆเพราะหากเราสั่งซื้อหนังสือในช่วงที่มีโรงเรียนสั่งเยอะๆจะทำให้หนังสือขาดตลาดและได้รับหนังสือล่าช้า
174บ้านใหม่พัฒนา  นายบรรพต พิมพ์รส 166 100,871.00 109132,55065,90040,08019,52530,410288,46515 เมษายน 2559หนังสือที่สั่งของกระทรวงศึกษาธิการมักจะได้ไม่ทันเปิดภาคเรียนทุกปี
175บ้านฮ่องสิมประชาสรร  นายนิลพงษ์ ยี่วาศรี 258 146,495.00 200217,300115,28371,13034,43551,700489,84830 มีนาคม 2559ไม่มี
รวม 37,438 22,433,925 27,89830,930,15017,134,57910,099,8105,009,4007,367,82570,541,764
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน