สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพม. เขต 24  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  นายเสน่ห์ คำสมหมาย 0 0.00 2,6794,884,1502,733,2631,270,850588,7101,224,47010,701,443
2อนุกูลนารี  นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง 3,524 2,934,238.57 2,6314,790,7002,672,2111,246,100577,3701,201,14510,487,52627 เมษายน 2559ไม่มี
3เมืองกาฬสินธุ์  นายธีระ ลูกอินทร์ 1,335 789,000.00 9531,714,400913,457444,400206,350430,2053,708,81230 มีนาคม 2559-
4เหล่านาแกวิทยานุสรณ์  นายนิคม วิชัยโย 188 171,000.00 140323,550138,53465,85030,54063,595622,0692 พฤษภาคม 2559ไม่มี
5หนองสอพิทยาคม  นายวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร 155 144,627.00 104240,750104,24649,05022,74047,335464,12116 พฤษภาคม 2559การจัดทำเอกสาร และทำระบบ
6แก่งนาจารย์พิทยาคม  นายบรรจง วันทา 142 116.38 125286,200116,37757,90026,91056,155543,5422 พฤษภาคม 2559
7เมืองเหนือวิทยาคม  ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา อนนทสีหา 96 98,345.00 1943,95019,2338,9504,1508,64084,92321 เมษายน 2559-
8นามนพิทยาคม  นายสมเล็บ คุ้มหินลาด 348 330,696.00 245440,000231,495114,00052,950110,425948,87027 เมษายน 2559หนังสือไม่ครบตามจำนวน
9มอสวนขิงพิทยาสรรพ์  นายไถว ใจดี 160 158,104.00 115264,750111,28753,75024,95052,000506,73711 พฤษภาคม 2559
10กมลาไสย  นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง 2,168 1,730,000.00 1,5712,868,3501,609,113746,650345,790719,0306,288,93329 เมษายน 2559-
11ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร  นางสาวทศพร ทักษิมา 310 141,385.50 199462,450204,65794,45043,75090,990896,29720 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนที่สั่งซื้อบางรายการปีการศึกษาที่ผ่านมาสำนักพิมพ์เลิกพิมพ์ ปีการศึกษานี้จึงให้ผู้คัดเลือกดูรายการหนังสือตามรายการก่อนจึงคัดเลือก
12ดอนไทรงามพิทยาคม  นายเรืองศักดิ์ โพธิ์หล้า 320 294,990.00 214390,100218,738101,50047,02097,800855,15822 มีนาคม 2559
13โคกศรีเมือง  นายอุดม กัสมัง 138 113,416.00 98228,000100,69046,60021,58044,870441,74025 พฤษภาคม 2559ไม่พบอุปสรรคใดๆและการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
14ธัญญาพัฒนวิทย์  นายวรุตม์ เขจรสัตย์ 89 50,074.40 62144,75064,86029,65013,72028,505281,48530 มีนาคม 2559-
15ร่องคำ  นายวิรัติ โสไธสง 2,280 1,809,461.00 1,6002,923,6001,646,396761,200352,480732,8406,416,51623 เมษายน 2559
16กุฉินารายณ์  นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน 1,033 890,000.00 7791,421,450797,159369,950171,350356,3403,116,2496 พฤษภาคม 2559คัดเลือกหนังสือเรียนให้เร็วขึ้น รวมทั้งการประเมินจำนวนนักเรียนใหม่ด้วย
17สามขาสว่างวิทย์  นายธนเทพ วิเศษสอน 357 290,947.00 283522,550308,331136,45063,070130,8901,161,2913 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนเพิ่มเติมไม่ค่อยมีตามที่สั่ง
18โนนคำวิทยา  นางรดา ฉายผาด 194 122,760.40 169390,750168,35979,55036,89076,810752,3591 มิถุนายน 25591. โรงเรียนยังไม่ทราบจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนที่สมัครเข้าเรียนแน่นอน เนื่องจาก - ยังไม่จบการศึกษา - โรงเรียนมีพื้นที่บริการไม่มากนัก - การอพยพย้านถิ่นฐานเพื่อไปทำงานต่างจังหวัด
19นาไคร้พิทยาสรรพ์  นางทวีรณ์ วรชิน 402 320,000.00 311570,800327,673148,80068,850143,0351,259,15810 พฤษภาคม 2559ต้องรีบดำเนินให้เร็วกว่านี้ เพื่อจะได้ทันตามกำหนด
20เขาวงพิทยาคาร  นายกนก ยนต์ชัย 1,120 1,050,508.00 7121,299,100729,822338,100156,600325,6702,849,29224 พฤษภาคม 2559ขอให้ทางสพม.แจ้งเกี่ยวกับการดำเนินงานการจัดซื้อหนังสือเร็วกว่านี้
21พุทโธภาวนาประชาสรรค์  นายธีรภัทร วงษ์สว่าง 140 117,199.00 111259,350117,19953,15024,59051,080505,36920 เมษายน 2559ไม่มีปัญหา อุปสรรค เรียบร้อยดี
22กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  นางบุญหนา บุญเรือง 561 422,488.00 393718,950407,041187,25086,690180,2001,580,13118 มิถุนายน 2559ครูผู้สอนส่งรายชื่อหนังสือเรียนช้า รอประมาณการจำนวนนักเรียน ม.1 และ ม.4
23ยางตลาดวิทยาคาร  นายสมบัติ คุ้มครอง 1,690 1,212,000.45 1,1082,020,1501,128,874525,650243,500506,4554,424,62920 พฤษภาคม 2559-
24โนนสูงพิทยาคม  อนันท์ ภูกองไชย 202 199,930.00 157363,600156,48374,10034,35071,495700,02820 เมษายน 2559
25เขาพระนอนวิทยาคม  นางสาวกนกพร คำโสภา 160 177,053.00 132306,000133,28662,40028,92060,180590,78620 พฤษภาคม 2559
26วังมนวิทยาคาร  นายเด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล 105 95,647.00 79182,40078,63537,10017,21035,845351,19013 พฤษภาคม 2559_
27ห้วยเม็กวิทยาคม  นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์ 1,174 885,000.00 8101,489,800857,894388,600179,740373,2703,289,3044 พฤษภาคม 2559
28หัวหินวัฒนาลัย  นายรัฐดินันท์ ศิลาจันทร์ 200 171,875.00 144335,700149,79868,70031,80066,090652,08830 เมษายน 2559
29วังลิ้นฟ้าวิทยาคม  นายรณกฤต กุมสิน 137 125,000.00 124288,300126,97258,90027,28056,730558,1829 เมษายน 2559
30คำเจริญวิทยาคม  นายกุลธวัช จันทร์ประทักษ์ 97 48,459.00 60139,95064,50628,65013,26027,555273,92116 พฤษภาคม 2559
31สหัสขันธ์ศึกษา  นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล 968 716,488.00 7801,420,050791,218369,350171,140356,0453,107,80321 เมษายน 2559อยากให้เปิดกว้างในการเลือกหนังสือ
32นามะเขือพัฒนศึกษา  นายธวัช เพ็งสลุง 156 196,970.00 96221,25092,53444,95020,86043,465423,05913 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนไม่คงที่ ไม่ค่อยตรงกันกับจนวนที่แจ้ง เนื่องจากมีการย้ายเข้า ย้ายออกจากรร. ต้องสั่งหนังสือเผื่อ หรือบางครั้งไม่พอในบางกลุ่มสาระฯ
33โนนศิลาพิทยาคม  นายวิเชียร ด่านขุนทด 267 308,800.00 184426,000184,77286,80040,24083,760821,57229 เมษายน 2559มีอุปสรรค ด้านการคัดเลือกหนังสือ คณะครูใช้เวลาในการเลือกหนังสือนาน ข้อเสนอแนะ อยากให้สามารถจัดซื้อหนังสือที่มีทั้งเนื้อหาเเละแบบฝึกหัดที่สามารถเขียนใส่ในเล่มได้ อยากให้เพิ่มจำนวนงบประมาณการจัดซื้อให้มากขึ้นกว่าเดิม
34คำม่วง  นางจารุวรรณ รัตนมาลี 1,257 1,031,210.00 8841,620,650923,854422,350195,460406,1453,568,45918 เมษายน 2559
35ท่าคันโทวิทยาคาร  นายเวียงชัย ราชฤทธิ์ 968 1,026,840.00 6221,143,100653,478298,100137,900286,4202,518,99820 พฤษภาคม 2559-
36ดงกลางพัฒนศึกษา  นายมานิต วรสิทธิกร 50 69,560.00 74172,65076,50035,35016,36033,995334,85529 เมษายน 2559
37หนองกุงศรีวิทยาคาร  นายปุณกาญจน์ ภูเงิน 1,367 1,201,998.60 8991,647,350936,205429,250198,670412,8503,624,3255 พฤษภาคม 2559ไม่มี
38มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์  นายธนัฐ มาตชรา 176 198,931.00 197455,850198,93192,85043,05089,620880,30111 พฤษภาคม 2559ราคาหนังสือตามสำนักพิมพ์ที่เลือกมีราคาที่เปลี่ยนอยู่บ้าง ต้องมาทบทวนรายการใหม่
39หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์  นายธวัชชัย สำราญวงศ์ 98 122,600.00 84193,80081,90039,40018,28038,080371,46011 กันยายน 2558
40สมเด็จพิทยาคม  นายสงกรานต์ พันธ์โนราช 2,576 2,557,343.00 1,8093,288,7501,818,643855,050396,290824,6607,183,3932 มิถุนายน 2559ราคาปกหนังสือไม่ตรงกับราคาที่เสนอมา
41มหาไชยพิทยาคม  นายประโมกข์ ดุลนีย์ 182 176,667.00 152350,850149,20671,35033,10068,945673,4516 พฤษภาคม 2559
42แก้วเสด็จพิทยาคม  นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง 143 145,114.00 134311,100137,13663,50029,42061,200602,35611 พฤษภาคม 2559
43ประชารัฐพัฒนศึกษา  นายสุรปรีชา 103 109,065.00 99231,150105,31747,35021,91045,520451,24729 เมษายน 2559ต้องรีบดำเนินการให้ทันก่อนเปิดเรียน
44บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์  นายอิสรพล ปิ่นขจร 101 99,455.00 68156,90067,14631,90014,80030,830301,57610 พฤษภาคม 2559
45ผาเสวยรังสรรค์  นายนิพนธ์ ชนาสิทธิ์ 184 173,580.00 92213,45092,26243,55020,18041,985411,42718 เมษายน 2559-
46ห้วยผึ้งพิทยา  นายกลวัชร วังสะอาด 662 484,571.00 474860,100476,762223,500103,620215,7001,879,68210 พฤษภาคม 2559
47นิคมหนองแก้วญาณเวที  นายสมเกียรติ คุ้มนายอ 87 64,904.00 64148,20064,90430,20014,00029,140286,44416 พฤษภาคม 2559
48สามชัย  นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา 774 758,621.00 515936,800520,967243,600112,890234,8952,049,15221 พฤษภาคม 2559
49บ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์)  นายชูชัย ประทุมขันธ์ 850 1,002,216.00 6401,167,850654,280303,950140,780292,7652,559,62521 พฤษภาคม 2559ไม่มี
50บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา  นายเผดิมชัย ศรีโท 0 0.00 90210,60096,45643,20019,98041,490411,726
51ดอนจานวิทยาคม  นายรังสฤษฏ์ ศรีปัญญา 517 517,383.00 380692,150382,652180,05083,420173,5351,511,8076 พฤษภาคม 2559ควรแต่งตั่งกรรมการคัดเลือกและจัดซื้อจัดจ้างให้เร็วที่สุด
52จำปาหลวงวิทยาคม  นายอดุลศักดิ์ ศรีปัญญา 153 136,935.00 141324,900136,93566,00030,63063,825622,29016 พฤษภาคม 2559
53ฆ้องชัยวิทยาคม  นางรติกรณ์ แสบงบาล 159 156,739.00 115268,350120,14154,95025,43052,840521,71111 พฤษภาคม 2559- ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เข้าใหม่คือ ม. 1 และ ม. 4 และนักเรียนที่ยื่นเรื่องขอย้าย ทำให้ส่งผลต่อจำนวนหนังสือที่สั่งล่วงหน้า
54เหล่ากลางวิทยาคม  นายสาโรช จันทรบุตร 262 225,677.00 219399,750224,167104,05048,190100,210876,36715 พฤษภาคม 2559ครูบางกลุ่มสาระฯ ยังมีความต้องการหนังสือเรียนสำนักพิมพ์ ที่ไม่ใช่ สสวท หรือ อกคส เนื่องจากเห็นว่าการเรียบเรียงเนื้อหาดี
55ไตรรัตนวิทยาคม  นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์ 245 267,175.00 209486,600216,45999,50046,07095,775944,40428 เมษายน 2559ไม่มี
รวม 31,130 26,643,163 25,14847,662,75025,639,41411,928,3505,525,78011,493,345102,249,639
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน