สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1บ้านบัวขาว(วันครู 2500)  นายสรเดช วันนู 0 0.00 925874,750605,692330,600176,575221,0002,208,617
2หนองหูลิงเจริญเวทย์  นายสมศักดิ์ ขันทวี 126 87,035.00 115107,05067,54640,08020,33527,050262,06118 มีนาคม 2559ความร่วมมือของคณะครูทุกท่าน
3บ้านกกตาล  นายวิเศษศักดิ์ ถามมณี 73 42,203.00 5160,60031,31918,0009,37512,090131,38421 เมษายน 2559มีการสำรวจจำนวนนักเรียนเพื่อจัดซื้อหนังสือเรียน
4สามัคคีบัวขาว  นายเอนก เครือสา 145 90,450.00 9992,65062,01334,80017,97523,410230,84823 มีนาคม 2559ไม่มี
5บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)  นายอุ่นใจ จิตจักร์ 64 34,281.00 5867,20028,20719,4409,03013,320137,19712 พฤษภาคม 2559ไม่มี
6บ้านดอนอุมรัว  นายวิชัย โพธิ์ธา 137 77,476.00 10092,80057,02434,68017,41023,450225,3645 เมษายน 2559งบประมาณควรจะจัดสรรให้ครบ 100%
7บ้านโนนสวรรค์  ว่าง 32 19,305.00 3237,80018,54011,1605,6707,53080,70021 เมษายน 2559ไม่มี
8บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194  จ.อ.ภูมิพัฒน์ พันธุภา 102 65,063.00 6682,90044,25124,84012,54018,890183,42110 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนยังไม่นิ่งทำให้มีการสั่งเพิ่มหรือลดตามจำนวนนักเรียน
9บ้านดงมัน  นายศิริศักดิ์ สมศิริ 51 25,685.00 3439,80017,99211,6405,6807,91083,02230 เมษายน 2559หนังสือเรียนบางวิชาเนื้อหาไม่ตรงกับโรงเรียนทางไกล
10สมสะอาดพิทยาสรรพ์  นายสุพรรณ์ แก้วนิสสัย 183 132,542.00 124155,20083,99946,38023,11035,360344,04915 พฤษภาคม 2559ไม่มี
11หนองห้างฉวีวิทย์  ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ ทะเสนฮด 84 30,467.00 7082,00036,68924,00011,75016,300170,73911 พฤษภาคม 2559ไม่มี
12หนองห้างอำนวยวิทย์  นายสุนทร บุนนท์ 136 77,097.00 9689,00054,37833,24016,63022,490215,73816 เมษายน 2559ไม่มี
13บ้านห้วยม่วง  นายเด็ดดวง ชมศิริ 59 32,002.00 4958,00028,17617,1608,79511,560123,69113 พฤษภาคม 2559ไม่มี
14หนองสระพังวิทยาคาร  นายเชิดชาญ โยธารินทร์ 12 12,000.00 1922,80012,4806,8403,7054,56050,38510 พฤษภาคม 2559ไม่มี
15ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์  นายสำราญจิต สุระพร 248 172,980.00 119162,45085,08746,26023,77536,160353,7325 พฤษภาคม 2559ร้านค้าควรจัดหาหนังสือไว้ให้ครบก่้อนโรงเรียนสั่งซ้ิอเพิ่อรวดเร็วในการจัดส่ง
16บ้านวังมน  นายเอกโชติ โชติไสว 69 39,077.00 5160,20029,44517,7608,99511,990128,39030 เมษายน 2559การส่งหนังสือของสำนักพิมพ์ควรจะส่งให้ครบในคราวเดียวส่วนมากจะแจ้งโรงเรียนว่าหนังสือขาดโรงพิมพ์พิมพ์ไม่ทันบางปีการศึกษารอหนังสือจนสิ้นเทอมก็ยังได้ไม่ครบ
17บ้านขุมขี้ยาง  นางแจ่มจันทร์ ฉายเสมแสง 52 31,982.00 4654,20026,60815,9608,02010,790115,57815 พฤษภาคม 2559ควรเพิ่มแบบฝึกหักวิชาวิทยาศาตร์ และงบประมาณซื้อ
18บ้านห้วยแดง  นายสุคนธ์ศักดิ์ ใจกล้า 116 59,325.00 88102,40044,12829,76014,12020,320210,72814 มีนาคม 2559ไม่มี
19บ้านโคกโก่ง  นายพงษ์ศักดิ์ ศรีดารา 38 34,650.00 3439,60017,01211,5205,4907,86081,48212 พฤษภาคม 2559จัดส่งหนังสือได้ไม่ตามกำหนด
20นาไคร้ประชาสรรค์  นางสาวศุภรพิชญ์ เชิดชน 12 6,834.00 1113,0006,8343,8401,9552,59028,2194 พฤษภาคม 2559ไม่มี
21กุดหว้าวิทยา  นายเวียงชัย พลวงศา 179 106,203.00 10397,85070,40637,08020,08524,720250,14128 มีนาคม 2559ข้อ 16 ควรมีอื่นให้เลือก ถ้าไม่เลือวิชาใดวิชาหนึ่งมันจะไม่บันทึก ซึ่่งไม่มีปัญหาก็บังคับให้มีปัญหาวิชาใดวิชาหนึ่ง รายงานคั้งแรกตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2559 อาจจะบันทึกผิดก็ได้ ขอบคุณ
22จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์  นายนพพร พรมแพง 244 141,358.00 163150,85092,44756,28027,98538,120365,68215 พฤษภาคม 2559ไม่มี
23หนองจระเข้เรืองศิลป์  นายสัมพันธ์ พิมพ์แสง 230 136,488.00 163195,25098,05659,46028,68544,970426,42116 พฤษภาคม 2559ควรให้มัธยมต้นสามารถซื้อแบบฝึกหัดได้ และระดับประถมควรมีแบบฝึกหัดทุกรายวิชา
24โคกกลางราษฎร์พิทักษ์  นายผดุงศักดิ์ ไชยขันธ์ 99 43,049.00 6576,80037,05422,68011,53515,300163,36925 เมษายน 2559ไม่มี
25หนองบัวทองวิทยาเสริม  นายพิษณุ ซองศิริ 38 20,187.00 3439,60017,46411,5205,4907,86081,93420 เมษายน 2559ไม่มี
26บ้านนาเหนือ  นายอภิรัฐ ศรีจำพลัง 85 48,459.00 7182,80036,84324,12011,56516,440171,76829 เมษายน 2559ไม่มีปัญหา
27นาขามวิทยา  นายประยูร ศรีสมชัย 395 4,130.00 300324,600184,777109,53053,65581,900754,46211 พฤษภาคม 2559ไม่มี
28บ้านสุขเจริญ  นายขุนทอง ศรีสุข 106 39,219.00 7688,60039,21925,80012,35017,590183,5595 พฤษภาคม 2559ไม่มี
29บอนเขียวราษฎร์บำรุง  นายจักรินทร์ พิมรินทร์ 142 82,359.00 8398,60051,54229,28015,23519,670214,3276 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนยังไม่เป็นปัจจุบัน จึงเป็นปัญหาในการสั่งซื้อหนังสือ ซึ่งอาจจะไม่พอหรือเกินไปบ้างสำหรับนัเรียนชั้นอนุบาลและชั้นป.1 และชั้นอื่นๆ ที่ย้ายเข้ามาในระหว่างช่วงเดือนเมษายน
30บ้านคำอีหงษ์  นายนิรันดร สาจันทร์ 108 58,311.00 8982,15047,00130,60015,07520,760195,58610 พฤษภาคม 2559ไม่มี
31บ้านคำป่าหว้าน  นายมานพ สนธิรักษ์ 286 192,197.00 205189,550113,15370,68035,03547,900456,31830 มีนาคม 2559นักเรียนที่ย้ายเข้ามาใหม่ สั่งหนังสือเพิ่มไม่ได้ เนื่องจากมีจำนวนน้อยเล่ม ร้านค้าไม่สามารถหาเพิ่มให้ได้อีก
32ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง  นางวารี บุษบงค์ 130 84,041.00 93120,95061,67235,10017,38527,220262,3271 พฤษภาคม 2559มีการเตรียมการ วางแผนการจัดซื้อหนังสือเรียนไว้ก่อนล้วงหน้า เพื่อให้ทันกำหนดเปิดภาคเรียน
33แจนแลนวิทยา  นายประดิษฐ์ วรรณขาว 89 51,650.00 6374,20036,75321,84010,95514,770158,51811 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนางกลุ่มสาระได้รับไม่ทันตามกำหนด
34กุดค้าวเทพพิทยา  นายบรรลุ นนทะมาตย์ 168 114,323.00 125169,15084,19647,64023,45537,600362,0419 พฤษภาคม 2559ไม่มี
35บ้านหนองโง้ง  นายปกาศิต ศรีสมชัย 77 75,631.00 6273,60038,09321,84011,33014,680159,54310 พฤษภาคม 2559ไม่มี
36หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์  นายอุไร ตาลสถิตย์ 145 92,417.00 96125,70067,38436,63018,55528,290276,55915 พฤษภาคม 2559ไม่มี
37บ้านกุดฝั่งแดง  น.ส.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา 31 20,031.00 3136,60018,34310,8005,4757,29078,50810 พฤษภาคม 2559โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อตามขั้นตอน
38บ้านจอมทอง  นายไชยยา แก้วกัณทรัตน์ 33 14,703.00 2428,80016,1748,6404,6805,76064,05430 เมษายน 2559ไม่มี
39นาโกวิทยาสูง  นายวีระศักดิ์ นิลโคตร 176 76,476.00 116155,40076,47644,04021,64034,640332,19618 เมษายน 2559งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอกับความต้องการ
40นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์  นายวิทยา ไชยสุข 84 69,682.00 6476,20040,66422,68011,91015,210166,66428 มีนาคม 2559ไม่มี
41โคกหวายราษฎร์สามัคคี  นายอุดร สุขรี่ 80 31,086.00 6171,20031,08620,7609,99514,140147,18112 พฤษภาคม 2559ไม่มี
42เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์  นายประดิษฐ์ ซองศิริ 156 86,404.00 112134,10069,65441,07020,09530,930295,84913 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
43ดงเหนือประชาสรรค์  นายประภาส นามสง่า 98 54,852.00 6677,40036,62822,68011,16015,390163,25820 เมษายน 2559ไม่มี
44ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)  นายกำจัด คะโยธา 105 65,420.00 88108,00055,52032,52015,94024,720236,70013 พฤษภาคม 2559การส่งหนังสือมักล่าช้า
45มะนาววิทยาเสริม  นายจักรกฤษณ์ จิตจักร 93 49,180.00 7081,60035,85223,76011,37016,200168,78213 เมษายน 2559ไมมีอุปสรรค
46สามขาราษฎร์บำรุง  นายเอกรัฐ จันทร์นี 224 121,878.00 175161,45092,97360,12029,56540,800384,90813 พฤษภาคม 2559เงินงบประมาณควรจะโอนมารอบเดียว คือ 100 % เพื่อความสะดวกในการทำเอกสาร
47บ้านคุย  นายเฉลิมชัย หาญกุล 352 238,670.00 229270,350164,36288,38045,64568,160636,89730 เมษายน 2559ไม่มี
48บ้านบึงทอง  นายสมศักดิ์ ไชยโชติ 24 14,606.00 2225,80012,3177,5603,7205,13054,5273 พฤษภาคม 2559ไม่มี
49คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง  นายสุขสันต์ จุทารัตน์ 200 128,201.00 152195,70099,22857,21028,35544,180424,6738 พฤษภาคม 2559ไม่มี
50บ้านแก้งเดื่อ  ว่าง 49 27,562.00 3743,40020,60712,7206,2658,63091,62213 พฤษภาคม 2559ไม่มี
51เหล่าไฮงามวิทยาสูง  นายสมชาติ ศรีรังษ์ 171 100,649.00 119129,55067,58842,39020,58030,810290,91830 เมษายน 2559ไม่มี
52บ้านสวนผึ้ง  นายอดุลศักดิ์ ทองดี 216 127,535.00 157215,050100,69359,49028,56047,530451,32330 เมษายน 2559ไม่มี
53บ้านหนองเม็ก  นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง 80 32,000.00 5969,40033,35220,40010,17513,810147,13730 เมษายน 2559ไม่มี
54บ้านโนนยาง  นายมีชัย เถาว์ชาลี 102 36,629.60 6880,60042,33223,88012,31016,070175,19210 พฤษภาคม 2559ไม่มี
55บ้านกลาง  นายเอกรินทร์ รุ่งแสง 221 98,111.00 119144,45073,31443,74021,31533,160315,97929 เมษายน 2559หนังสือกระทรวง ร้านค้าจัดส่งช้าที่สุด
56บ้านสี่แยกสมเด็จ  นายบุญสืบ ประจำตน 1,679 1,015,678.00 1,1831,105,850725,079415,080213,585279,4202,739,0148 พฤษภาคม 2559ไม่มี
57ชุมชนบ้านบอนวิทยา  นายเสกสรร ถารัตน์ 197 129,350.00 134125,30080,86747,04024,23031,660309,0976 พฤษภาคม 2559ไม่มี
58หนองแสงวิทยาเสริม  นายยุทธชัย สารขันธ์ 285 184,000.00 220241,000132,26380,46039,03060,800553,55310 พฤษภาคม 2559ไมมี
59หนองบัวโดน(วรนารถประชานุกูล)  นายกฤฌชญา พัฒนะสาร 147 70,449.00 9688,40051,41932,88016,06022,340211,0991 พฤษภาคม 2559ไม่มี
60สมเด็จประชานุเคราะห์  นายศักดิ์สิทธิ์ แสนเมืองชิน 332 241,744.00 226246,700133,76782,23039,45562,240564,39215 พฤษภาคม 2559ไม่มี
61บ้านสร้างแสน  นายเทอดศักดิ์ สินธุ์โคตร 93 63,268.00 8398,40049,78429,16015,04519,620212,00910 พฤษภาคม 2559ไม่มี
62บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา  นางจิรภัทร ชูศรีโฉม 68 50,784.00 5767,20032,57419,8009,97513,380142,92916 พฤษภาคม 2559ไม่มี
63หนองกุงสมเด็จ  นางวราภรณ์ ระบาเลิศ 53 24,834.00 4957,00024,83416,5607,84511,310117,5495 พฤษภาคม 2559ไม่มี
64บ้านโนนสะอาด  นายประพันธ์ศักดิ์ เกลี้ยงไธสง 68 31,987.00 5565,00031,98719,2009,77512,950138,91210 พฤษภาคม 2559ไม่มี
65บ้านหนองป่าอ้อย  นายถิรเดช ศรีวรสาร 31 18,600.00 2832,80015,1749,6004,7006,52068,79410 พฤษภาคม 2559ไม่มี
66ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์  นายทองสุข เทพารส 207 111,860.00 135144,95081,10348,27023,89034,700332,91310 พฤษภาคม 2559ไม่มี
67แก่งพฤๅชัยวิทยา  นายไพบูลย์ พรหมราช 63 25,605.00 4957,60026,76316,9208,41511,460121,15814 พฤษภาคม 2559ไม่มี
68บ้านคำกุงหนองอิดุม  นายเฉลิมเกียรติ ศรีคิรินทร์ 73 47,401.00 5058,60026,98817,1608,42011,650122,81829 เมษายน 2559ไม่มี
69บ้านบึงโคกสะอาด  นายสุธวัธช์ เทศารินทร์ 54 25,430.00 4451,80025,43015,2407,63010,310110,41015 พฤษภาคม 2559ไม่มี
70บ้านนาทัน  นายสมศักดิ์ วงศ์ตาชม 22 9,805.00 1416,2006,7484,6802,1603,21032,99813 พฤษภาคม 2559ไม่มี
71บ้านดงแหลม  นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย 7 5,500.00 1214,0006,1734,0801,9602,78028,99310 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ ทุกอย่างเรียบร้อยดี
72บ้านหนองไผ่  นายวีรวิทย์ บัวบาน 33 17,149.00 2832,60014,6219,4804,5106,47067,68116 พฤษภาคม 2559การส่งหนังสือเรียนค่อนข้างจะล่าช้า ในปีที่ผ่านมา คาดว่าปีนี้คงจะดีขึ้น
73หนองแวงวิทยานุกูล  นายประคอง การศักดิ์ 156 72,914.00 111132,95068,13740,59019,71030,640292,0279 พฤษภาคม 2559การจัดส่งหนังสือของร้านขายหนังสือมีความล่าช้า ในบางวิชาได้ไม่ครบตามที่โรงเรียนสั่ง
74บ้านโนนชาด  นายวุฒิชัย เวียงนนท์ 158 97,903.00 114142,10069,36442,00020,18032,310305,95430 เมษายน 2559ไม่มี
75บ้านสร้างแก้ว  นายเรืองฤทธิ์ นันทะทรัพย์ 68 45,816.00 4957,40026,74716,8008,22511,410120,5826 พฤษภาคม 2559ไม่มี
76บ้านหนองผ้าอ้อม  นางจันทร์ฉาย หลาวมา 106 42,453.00 7790,40042,45326,52013,11517,980190,46812 พฤษภาคม 2559ไม่มี
77โคกกลางสมเด็จ  นายสุวิทย์ กมลตรี 51 31,865.00 3845,00023,77113,3206,8408,97097,90111 พฤษภาคม 2559คณะครูควรมีการเตรียมความพร้อมในการจัดหาหนังสือ เพื่อให้มีหนังสือให้นักเรียนได้ใช้ทันก่อนเปิดเรียน และควรศึกษาแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามนโยบาย จะได้เข้าใจแนวทางในการจัดซื้อ ปฏิบัติได้ถูกต้อง
78คำไผ่ประชาสามัคคี  นายไกรทวี ประดิษฐ์จา 44 22,714.00 3742,80017,82312,3605,6958,48087,15813 พฤษภาคม 2559งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นค่าหนังสือเรียนกับราคากลางของหนังสือไม่ค่อยลงตัวในการจัดซื้อ คือไม่ได้ดังใจครูที่ต้องการใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
79หนองขามวิทยา  นายสุพันธ์ ทิพโชติ 56 34,256.00 4654,40027,48816,0808,21010,840117,0188 พฤษภาคม 2559คณะครูควรมีการเตรียมความพร้อในการจัดหาหนังสือ เพื่อให้มีหนังสือให้นักเรียนได้ใช้ทันก่อนเปิดภาคเรียนและควรศึกษาแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามนโยบาย
80บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2)  นายวุฒิชัย เวียงนนท์ 42 25,639.00 3237,80018,29211,1605,6707,53080,45213 เมษายน 2559ไม่มี
81มหาไชยโคกกว้างวิทยา  นายสำราญ มณีสร้อย 93 63,268.00 121111,55064,85341,52020,36528,190266,47810 พฤษภาคม 2559ไม่มี
82บ้านกอกวิทยาคม  นายกรชกร ชวติ 309 182,392.00 215249,050131,06478,06038,12558,050554,3496 พฤษภาคม 2559ไม่มี
83บ้านแก้งกะอาม  นางอุบล วรนารถ 133 77,374.00 8983,15053,29931,20016,02521,010204,68413 พฤษภาคม 2559เงินรายหัวต่อชั้นไม่พอกับค่าหนังสือและแบบฝึกที่กำหนด
84บ้านขมิ้น  นายสุชาติ เทียมทัน 52 31,669.00 3744,40024,51313,3207,2158,88098,32813 พฤษภาคม 2559เงินรายหัวของแต่ละระดับชั้นไม่เพียงพอต่อค่าหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
85หนองสนมราษฎร์อำนวย  นายเต็มใจ วรรณสา 72 40,781.00 6576,00034,20622,20010,77515,100158,28113 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรคในการส่งมอบหนังสือ
86บ้านคำหม่วย  นายวุฒิ วุฒิสาร 53 28,966.00 4047,00021,68813,8006,8509,35098,6886 พฤษภาคม 2559ไม่มี
87หนองบัววิทยาสรรพ์  นายสุดชา จรัสแผ้ว 89 49,963.00 6172,00034,61121,24010,75514,340152,94610 พฤษภาคม 2559ไม่มี
88ดงบังนาแก้ววิทยา  นายดำรง มูลป้อม 102 55,828.00 7689,20042,22626,16012,92017,740188,24610 พฤษภาคม 2559ไม่มี
89บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)  นายสุชาติ เทียมทัน 50 27,635.00 2732,40017,9649,7205,2656,48071,82913 พฤษภาคม 2559เงินรายหัวไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
90แซงบาดาลบ้านบากวิทยา  นายสันทัด โพธะกัน 108 45,582.00 7689,40043,06026,28013,11017,790189,64016 พฤษภาคม 2559สั่งซื้อหนังสือแล้วได้หนังสือไม่ครบ
91บ้านบัวสามัคคี  นายสมยศ เพ็งผลา 163 93,275.00 128118,20069,64244,04021,73029,870283,48213 พฤษภาคม 2559 กำหนดส่งหนังสืออาจมีการล้าช้ากว่ากำหนด
92คำเม็กวิทยา  นายโกเมน ประทุมขำ 133 79,984.00 9285,20050,65331,80015,85021,530205,03312 พฤษภาคม 2559ไม่มี
93บ้านเหล่าภูพานวิทยา  นายภูพิสิฐ ภููดอกไม้ 76 43,282.00 5362,60030,77118,4809,38512,470133,70629 เมษายน 2559ไม่มี
94โพธิ์คำประชาสรรค์  นายนรเศรษฐ จันทรบุตร 78 51,543.00 5160,40029,75517,8809,18512,040129,26010 พฤษภาคม 2559ไม่มี
95บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง  นายเทวิล ศรีสองเมือง 32 17,898.00 2731,80015,6879,3604,6956,33067,87216 พฤษภาคม 2559ไม่มี
96หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ  นายคุณากร ศรีสองเมือง 57 23,091.00 4148,20023,09114,1607,0459,590102,08612 พฤษภาคม 2559ไม่มี
97บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง)  นายภูพิสิฐ ภููดอกไม้ 0 0.00 3237,80018,14611,1605,6707,53080,306
98กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา  ว่าง 346 209,802.00 233220,350151,93683,28044,48555,670555,7216 พฤษภาคม 2559ไม่มี
99บ้านโพนสวาง  นายทรงวุฒิ ศรล้อม 91 57,730.00 5877,90039,27422,14011,01017,370167,69414 เมษายน 2559ไม่มี
100บ้านโนนสำราญ  นายประสพสุข เอี่ยมสำอางค์ 20 11,757.00 1315,6009,2464,6802,5353,12035,18129 เมษายน 2559ไม่มี
101หนองแสงถวิลราษฎร์  นายภูมา คล่องแคล่ว 185 178,631.00 152202,70097,80057,27027,68545,180430,6355 เมษายน 2559ไม่มี
102ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม  นายจอม แคล่วคล่อง 255 226,462.00 214260,200134,46278,75038,44559,710571,56730 เมษายน 2559ไม่มี
103บ้านนาวี  นายสมสนิท หาศิริ 107 58,679.00 7285,00042,06425,08012,71016,930181,78430 เมษายน 2559ไม่มี
104บ้านดงหมู  นายเทวินทร์ ฉายะโคตร 124 62,601.00 9185,45055,64332,16016,79521,590211,63811 พฤษภาคม 2559ไม่มี
105กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา  นายประพันธ์ศักดิ์ ไชยสิงห์ 96 66,601.00 7083,40043,91924,84013,08016,650181,88931 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
106กุดสิมวิทยาสาร  นายบุญชู ภาลีนนท์ 373 253,105.00 274325,100185,171104,76052,41081,960749,40120 เมษายน 2559ไม่มี
107กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง  นายสิน โพธิสม 313 148,681.00 227252,850148,68184,54042,35563,780592,20628 มีนาคม 2559ไม่มี
108บ้านส้มป่อย  นายพรสวรรค์ จิตปรีดา 150 93,232.00 109143,95073,16441,40020,59532,260311,36922 เมษายน 2559ไม่มี
109บ้านกุดกอก  นายพนัส ถิ่นวัน 27 18,639.00 2631,20017,4849,3605,0706,24069,3549 พฤษภาคม 2559ไม่มี
110โคกมะลิวิทยา  นายองอาจ แสงนิกุล 49 26,042.00 2833,60018,03610,0805,4606,72073,89610 พฤษภาคม 2559ไม่มี
111บ้านหนองผือ  นายสาคร สิทธิโชติ 107 74,889.00 87141,15068,24235,37017,64029,880292,28229 เมษายน 2559ไม่มี
112บ้านโพธิ์ไทร  นายประดุงศักดิ์ ทิพย์สิงห์ 81 39,000.00 5768,40038,09020,52011,11513,680151,80513 พฤษภาคม 2559ไม่มี
113บ้านโพนนาดี  นายณรงศักดิ์ โพนตุแสง 105 75,525.00 7795,05053,59829,13015,08021,830214,68831 มีนาคม 2559ไม่มี
114คำม่วงจรัสวิทย์  นายประเวช วันชูเสริม 502 218,901.00 339319,250218,901120,36063,44580,660802,61610 พฤษภาคม 2559ไม่มี
115ทุ่งคลองวิทยา  นายเจนณรงค์ เวียงวะลัย 94 64,598.00 77100,75051,24529,10014,39522,630218,12010 พฤษภาคม 2559ครูที่รับผิดชอบดำเนินการติดตาม และตรวจสอบจำนวนหนังสือเรียนที่สั่งไว้กับร้านค้า เป็นระยะ เพื่อให้การส่งมอบหนังสือทันตามที่กำหนดไว้
116บ้านเก่าเดื่อ  นางสาวแววตา ไชยขันธ์ 51 31,320.00 3339,20021,22011,6406,0557,82085,93516 พฤษภาคม 2559ต้องรีบดำเนินการสั่งซื้อเพราะจะได้รับหนังสือทันเปิดภาคเรียน
117โป่งนกเปล้า  นายครรชิต โชติจำลอง 30 21,225.00 2327,60015,6968,2804,4855,52061,58113 พฤษภาคม 2559ไม่มี เพราะแต่ละปีการศึกษาดำเนินการเรียบร้อยดี
118บ้านคำพิมูล  นายสุวรรณ ตินะโส 133 72,000.00 101125,65072,00038,31019,85028,790284,60013 พฤษภาคม 2559หนังสือบางรายวิชาได้รับการจัดส่งล่าช้า โรงเรียนจึงดำเนินการจัดซื้อก่อนเปิดเทอม
119คำเมยราษฎร์พัฒนา  นายสุพัฒน์ สารพันธ์ 64 40,807.00 4856,00025,16516,3207,84011,120116,44513 พฤษภาคม 2559ไม่มี
120ชุมชนโพนพิทยาคม  นายวัฒนะ บุตรสุวรรณ์ 221 98,111.00 164174,70098,11158,65029,19541,960402,61629 เมษายน 2559หนังสือกระทรวง ร้านค้าจัดส่งช้าที่สุด
121หนองซองแมวผดุงวิทย์  นายยุวศักดิ์ ประชาชิตร 111 61,886.00 8399,00052,31329,52015,61519,770216,21816 พฤษภาคม 2559นักเรียนมีการย้ายเข้าย้ายออกหลังการสั่งซื้อหนังสือ ทำให้จำนวนหนังสืออาจเกิน/ไม่เพียงพอต่อการเริ่มต้นเปิดภาคเรียน
122บ้านใหม่ชัยมงคล  นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ 63 39,524.00 5261,40030,23818,1209,19012,230131,17816 พฤษภาคม 2559นักเรียนบางส่วนย้ายเข้าออกหลังสั่งซื้อหนังสือทำให้อาจได้รับหนังสือช้าไม่ครบตามจำนวน การดำเนินการจัดหาหนังสือเรียนตั้งแต่ก่อนปิดภาคเรียนทำให้การดำเนินการได้ทันก่อนเปิดภาคเรียน
123บ้านหนองม่วง  นายพรชัย เทศารินทร์ 118 74,563.00 85104,75051,64631,20014,97523,900226,47111 พฤศจิกายน 2558 ไม่มี
124บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา  นายเย็น เวียงอินทร์ 26 17,162.00 1821,60012,2646,4803,5104,32048,17413 พฤษภาคม 2559ไม่มี
125สูงเนินวิทยาคม  นายชนินทร์ คะอังกุ 141 48,200.00 9993,05060,83635,04018,35523,510230,79112 เมษายน 2559หนังสือที่สั้่งสำหรับชั้น ป.1ไม่น่าจะขาด
126ชุมชนหนองยางวิทยาคม  นายบรรจง หงษ์ชูตา 84 53,010.00 6070,60033,87320,76010,37014,050149,65329 เมษายน 2559ไม่มี
127ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง  นายนิกร เชยชมศรี 56 24,473.00 4047,20023,12613,9207,0409,400100,68615 พฤษภาคม 2559ไม่มี
128บ้านนาไร่เดียว  นายเรืองศิลป์ ไชยแสง 229 179,887.00 153187,15098,47756,70028,06542,920413,31221 เมษายน 2559ไม่มี
129บ้านโนนค้อ  นายทองสุข หวานอารมณ์ 414 235,551.00 369415,950236,189137,37067,780104,910962,19928 มีนาคม 2559จำนวนนักเรียนไม่คงที่ ทำให้การสั่งซื้อไม่พอ จำนวนนักเรียนจำเป็นต้องสั่งซื้อรอบสอง
130นาทันวิทยา  นายพินิจ นาทองห่อ 187 116,796.00 127173,25084,70748,30023,49538,380368,1322 พฤษภาคม 2559งบประมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ บางปีสำนักพิมพ์จัดพิมพ์หนังสือไม่ทัน ทำให้ทางโรงเรียนได้รับหนังสือไม่ทันเปิดภาคเรียน
131บ้านหนองสระพัง  ว่าง 144 62,775.00 96125,10062,77536,27017,98528,140270,27010 พฤษภาคม 2559ไม่มี
132บ้านโจดนาตาล  นายกิตยากร มังคะรัตน์ 276 126,000.00 197262,350130,08674,64036,65558,580562,31120 เมษายน 2559ไม่มี
133บ้านดงสวนพัฒนา  นายสำเนียง พิมปัดชา 403 197,109.00 301352,950192,056113,07054,55088,990801,6164 พฤษภาคม 2559ไม่มี
134บ้านโพนแพง  นายเพลินศักดิ์ โทไข่ษร 330 149,998.00 239268,650149,99888,77043,66067,760618,83827 เมษายน 2559ไม่มี
135บ้านนาบอน  นายศิติชัย วันตะโพธิ์ 470 211,768.00 328374,400211,280122,61060,29594,420863,0057 พฤษภาคม 2559ไม่มี
136สะพานหินวิทยาคม  นายลิขิต เวงวิถา 35 12,896.80 2529,60014,5578,7604,4955,90063,31212 มีนาคม 2559ไม่มี
137บ้านโนนศรีสวัสดิ์  นายเดชศักดา เทศารินทร์ 54 25,430.00 3339,40021,71011,7606,2457,87086,98515 พฤษภาคม 2559ไม่มี
138บ้านดินจี่  นางเสาวภา คิสาลัง 551 462,346.20 387444,650247,618144,57070,390112,1301,019,35816 พฤษภาคม 2559ไม่มี
139นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)  นายวิมล ปัญญพิมพ์ 65 27,000.00 5565,00032,90219,2009,77512,950139,82713 พฤษภาคม 2559ไม่มี
140ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์  นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย 382 242,335.00 286334,500182,859107,49052,10584,340761,2949 พฤษภาคม 2559ไม่มี
141หนองหญ้าปล้อง  นายสมพงษ์ ม่วงกล่ำ 138 75,168.00 83100,85053,97130,66015,12523,170223,7769 พฤษภาคม 2559ไม่มี
142บ้านแห่เจริญวิทย์  นายไพฑูรย์ คำสะอาด 79 25,685.00 5868,40034,02120,16010,17013,620146,3711 พฤษภาคม 2559อยากกระทรวงศึกษาเปลี่ยนหนังสือภาษาต่างประเทศใหม่
143หนองโพนสูง  นางพิสมัย มูลป้อม 50 26,542.00 3743,40019,91612,7206,2658,63090,93110 พฤษภาคม 2559ไม่มี
144นามนราษฎร์สงเคราะห์  นายบุญโฮม ชัยช่วย 415 260,000.00 332374,800207,370123,18060,08094,530859,96030 เมษายน 2559ไม่มี
145บ้านโนนเที่ยง  นายนิคม จันทร์ช่วย 172 93,679.00 153188,95093,67956,40027,33543,120409,48429 เมษายน 2559ควรมีงบประมาณจัดซื้อหนังสือให้เป็นกรณีพิเศษ ต่อคน ต่อหัว
146คำยิ่งหมีมณีเวทย์  นางรจนา สังข์ชาตรี 37 16,435.00 4553,00024,48615,6007,82510,550111,4612 พฤษภาคม 2559ควรมีงบจัดซื้อให้เป็นกรณีพิเศษ ต่อหัว ต่อคน
147สามัคคีวิทยาคม  นายองอาจ วรวะไล 79 28,936.00 5160,00028,93617,6408,80511,940127,32126 เมษายน 2559ไม่มี
148เย็นสยามวิทยา  นายทองทศ อามาตย์ 87 57,690.00 7386,00041,29425,32012,71517,120182,44910 พฤษภาคม 2559ไม่มี
149ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม  นายลิขิต โทจันทร์ 132 96,563.00 130119,90070,31944,64021,93030,300287,08910 พฤษภาคม 2559ไม่มี
150สังคมพัฒนา  นายประมวล ดลสอาด 213 142,321.00 160148,20090,67455,32027,59037,450359,23416 พฤษภาคม 2559ไม่มี
151หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง  นายเมืองมนต์ โสภารีย์ 81 47,490.00 6070,60034,03920,76010,37014,050149,8199 พฤษภาคม 2559ไม่มี
152ยิ่งสันต์วิทยา  นายบรรพจน์ ทัพซ้าย 100 48,988.00 7286,40048,98825,92014,04017,280192,6288 พฤษภาคม 2559ไม่มี
153หนองบัวนอก  นายไพโรจน์ เกื้อสุวรรณ 55 24,033.00 3137,20020,56811,1606,0457,44082,41313 พฤษภาคม 2559อุปสรรคในปีที่ผ่านมา ร้านขายหนังสือส่งหนังสือบางรายวิชาล่าช้า
154หนองบัวกลาง  นายไพบูลย์ ทิพย์ศรี 32 24,290.00 2732,40018,3589,7205,2656,48072,22313 พฤษภาคม 2559ไม่มี
155หนองบัวใน  นายประหยัด พานิชย์ดี 217 133,306.00 159197,05096,34858,62028,34544,910425,27310 พฤษภาคม 2559ร.ร. อยากซื้อหนังสือ แบบฝึกหัดให้ได้ครบทุกรายวิชา ไม่เฉพาะ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ครับ
156สงเปลือยวิทยายน  นายสิทธิพร ไกยเดช 342 146,999.00 235266,450146,99987,12042,16567,200609,9349 พฤษภาคม 2559ไม่มี
157หัวงัววิทยาคม  นายฉกาจ ฝางแก้ว 43 18,038.00 2732,40018,0389,7205,2656,48071,90310 พฤษภาคม 2559ไม่มี
158หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร  นายฉกาจ ฝางแก้ว 11 4,809.00 67,2004,8092,1601,1701,44016,77910 พฤษภาคม 2559ไม่มี
159ดงสวางวรวิทย์  นางวิลาสินี อันทระบุตร 33 18,565.00 4147,20018,56513,5606,0959,34094,76011 พฤษภาคม 2559ไม่มี
160ไค้นุ่นวิทยาพูน  นายพีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์ 161 137,788.00 109156,85081,65842,93021,87034,360337,66829 เมษายน 2559ไม่มีปัญหา
161อุปรีศรีวิทยา  นายณรงค์ กุลเกลี้ยง 60 17,950.00 4351,60028,80015,4808,38510,320114,5859 พฤษภาคม 2559ไม่มี
162บ้านผึ้ง  นายเฉลียว โชติประเสริฐ 62 39,590.00 4452,80029,62715,8408,58010,560117,40720 พฤษภาคม 2559ไม่มี
163ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์  ว่าง 11 6,318.00 910,8006,0613,2401,7552,16024,01610 พฤษภาคม 2559ไม่มี
164บ้านห้วยผึ้ง  นายธนารัฐ ชื่นวัฒนา 146 99,290.00 114108,30076,39341,04022,23027,360275,32310 พฤษภาคม 2559ไม่มี
165บ้านหนองแสง  นายพีรวิชญ์ วรชิน 105 72,625.00 7590,00051,99627,00014,62518,000201,62125 มีนาคม 2559ไม่มี
166นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2  นายเพชรดำ ธนูศรี 199 96,356.00 142134,90096,35651,12027,69034,080344,14630 เมษายน 2559ไม่มี
167คำบงพิทยาคม  นายมนู ผันผ่อน 373 242,187.00 271312,450178,431102,09050,71078,790722,4719 พฤษภาคม 2559ควรเพิ่มงบประมาณค่าหนังสือ/รายหัวให้มากขึ้นถ้าซื้อแบบฝึกหัดด้วยงบประมาณไม่เพียงพอ
168คำหมุนผดุงเวทย์  - 150 98,526.00 113104,55064,03139,00019,37526,420253,37625 เมษายน 2559ไม่มี
169บ้านหนองมะงง  นายวรกฤต วราธีรโชค 158 64,377.00 9893,10065,29635,28019,11023,520236,30629 เมษายน 2559ไม่มี
170บ้านคำม่วง  ว่าที่ ร.ต.อารยะ สินธุโคตร 95 55,300.00 7386,40042,81725,56013,09517,220185,09213 พฤษภาคม 2559ไม่มี
171บ้านปลาขาว  ว่าที่ร้อยเอกมนนต์สรรค์ เจริญพุทธานนท์ 49 21,974.00 3845,40024,26013,5607,2209,07099,51013 พฤษภาคม 2559ไม่มี
172บ้านห้วยฝา  นายวุฒิ วุฒิสาร 69 43,821.00 5464,40033,85019,20010,15012,860140,46028 เมษายน 2559ไม่มี
173หนองอีบุตรไพรเวทย์  นายสมศรี สุ่มมาตย์ 156 98,000.00 125145,55078,76445,90022,99533,950327,15915 มีนาคม 2559ไม่มี
174บ้านหนองขอนแก่น  นายไฉน ทมานนท์ 31 19,427.00 2327,40014,7578,1604,2955,47060,0829 พฤษภาคม 2559ไม่มี
175นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3  นายประดาบชัย ตุระซอง 35 30,051.00 2529,60015,6668,7604,4955,90064,42111 มีนาคม 2559ไม่มี
176นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6  นายประธาน โพธิ์แท่น 167 80,792.00 117159,55080,79244,94022,43535,430343,14712 พฤษภาคม 2559ไม่มี
177บ้านเหล่าสีแก้ว  นายชุมพล ศรีชมภู 117 68,122.00 95113,65054,39934,44016,35526,150244,99411 มีนาคม 2559 แบบเรียนไม่เพียงพอ ควรจัดสรรงบประมาณครั้งเดียว 100%
178บ้านนาคู  นางวิภา สายรัตน์ 246 142,914.00 171159,650103,08259,88030,68540,340393,63725 เมษายน 2559ไม่มี
179บ้านวังเวียง  นายประภาส ละราคี 54 28,250.00 3542,00023,43212,6006,8258,40093,2574 พฤษภาคม 2559ไม่มี
180บ้านนากระเดา  นายพูลผล เหล่านายอ 92 32,586.00 5869,20037,67920,64010,93013,820152,26927 มีนาคม 2559การส่งหนังสือล่าช้าเนื่องจากส่งหลายโรงเรียน
181บ้านกุดตาใกล้  นายตุระชัย ศรีหริ่ง 19 12,090.00 1821,60011,6176,4803,5104,32047,52710 พฤษภาคม 2559บางปีส่งหนังสือช้า
182บ้านนากุดสิม  นายทันเสมอ เสนาลอย 78 43,681.00 5463,60031,48318,7209,39012,660135,85330 เมษายน 2559ไม่มีปัญหาใดใด
183บ้านหนองขามป้อม  นางสาวสุจิตรา ศรีเสน 24 14,782.00 2225,60010,3107,4403,5305,08051,96030 เมษายน 2559ไมีมีปัญหาใดใด
184บ้านจอมศรี  นางสาวณัฐชยา ประครองสุข 20 10,245.00 1416,4007,7244,8002,3503,26034,53410 พฤษภาคม 2559ไมีมีปัญหาใดใด
185บ้านชาด  นายเสถียร พลขยัน 367 232,482.00 264295,200167,29697,89048,21574,460683,06129 มีนาคม 2559ไม่มี
186นางามวิทยา  นายสมรศักดิ์ วันโนนาม 0 0.00 139128,25075,37247,76023,49532,410307,287
187หินลาดนารายณ์สาร  นายบัญชา วัดเข้าหลาม 92 48,510.00 7285,00042,56925,08012,71016,930182,2891 เมษายน 2559ไม่มี
188บ้านบ่อแก้ว  นายทองหล่อ ปัตลา 111 73,196.00 8499,40050,68829,40015,05019,810214,3486 พฤษภาคม 2559ในการจัดซื้อหนังสือของคุรุสภาน่าจะให้เจ้าหน้าที่มาโรงเรียน
189บ้านม่วงกุล  นายศาสตร์ศิลป์ ชินโน 287 226,930.00 205266,050135,29277,25038,17059,900576,66215 พฤษภาคม 2559ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อเข้าระบบ EGP ไม่คล่อง
190นาสีนวลวิทยา  นายจิตติศักดิ์ รองจัตุ 45 26,876.00 3642,20020,42012,3606,0708,39089,44010 พฤษภาคม 2559ไม่มี
191ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร  นายอาทร คะโยธา 99 73,162.00 83135,25060,54233,36016,08528,520273,75729 เมษายน 2559ไม่มี
192สามเพื่อนพัฒนา  นายสุรศักดิ์ ละม้ายศรี 59 29,197.00 4250,40029,19715,1208,19010,080112,98710 พฤษภาคม 2559ไม่มี
193บ้านจาน  นายสันทัด อันทราศรี 76 46,560.00 5666,20033,38219,5609,97013,190142,30218 เมษายน 2559ไม่มี
194โคกนาดี  นายมนัส จำเริญเจือ 166 107,763.00 126172,10081,62647,82023,11038,090362,74618 มีนาคม 2559ไม่มี
195บ้านโนนศาลา  นายคงชนะ ปะมาคะเต 65 21,764.80 4755,20025,87016,2008,02510,980116,2756 พฤษภาคม 2559ไม่มี
196บ้านหนองห้าง  นายธนภพ แสนตุ้มทอง 20 11,281.00 1922,40010,6766,6003,3254,46047,4616 พฤษภาคม 2559ไม่มี
197บ้านน้ำปุ้น  นายชาญณรงค์ ฉวีวงศ์ 76 45,150.00 6069,60028,69520,1609,42013,800141,67516 พฤษภาคม 2559ไม่มี
198บ้านพรหมสว่าง  นายกฤตพงศ์ คชอาจ 36 26,997.00 3440,80021,84312,2406,6308,16089,6739 พฤษภาคม 2559ไม่มี
199รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)  นายชรัส ภาระเวช 0 0.00 1821,60013,0916,4803,5104,32049,001
รวม 26,603 15,467,182 20,55623,125,30012,711,3977,420,2603,724,8105,343,84052,325,607
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน