สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายยงยุทธ พรหมแก้ว
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1บ้านต้อนวิทยาคาร  นายประจวบ ขาวศรี 0 0.00 189243,750119,58170,68034,40554,910523,326
2หามแหโพนทองวิทยาคม  นายสถาพร ชูศรีทอง 108 46,152.00 7183,80042,62524,72012,51516,690180,3506 พฤษภาคม 2559
3บ้านหนาดสงเคราะห์  นายรณชัย แสนอุดม 46 17,590.00 3136,20017,59010,5605,0957,19076,63518 เมษายน 2559ไมมี
4บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี  นายประสานมิตร สุระพร 95 46,721.00 6576,40036,95122,44011,15515,200162,14610 พฤษภาคม 2559ร้านจัดส่งหนังสือบางสาระไม่ทันก่อนเปิดเทอม
5โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม  นางสกุลตลา ไผ่ผาด 43 23,237.00 3237,80018,87011,1605,6707,53081,03022 เมษายน 2559หนังสือที่สั่งซื้อจากกระทรวงจะช้า บางทีมาไม่ทันตามกำหนดส่ง
6หนองบัวราษฎร์นิยม  ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คำชนะ 49 27,298.00 4046,80021,79213,6806,6609,30098,2329 พฤษภาคม 2559
7เชียงเครือวิทยาคม  นายทวี ติวทอง 116 72,781.00 77105,35049,83629,10013,88523,280221,4517 พฤษภาคม 2559ไม่มี
8ชุมชนนาจารย์วิทยา  นางวันเพ็ญ ฤทธิ์รุ่ง 301 180,765.00 177227,950125,59467,86035,20551,680508,28921 เมษายน 2559ไม่มี
9บ้านคำเม็ก  นายอดุลย์ ภูปลื้ม 75 28,667.00 5261,00028,66717,8808,81012,130128,48730 เมษายน 2559ไม่มี
10บ้านโคกกว้าง  นายนิพนธ์ โนวะ 75 41,269.00 5767,40033,30619,92010,16513,430144,2212 พฤษภาคม 2559
11โคกล่ามวิทยา  นายอรุณ เนาวะเศษ 84 48,198.00 7081,60036,31223,76011,37016,200169,2424 พฤษภาคม 2559
12หนองโพนวิทยายน  นายทรัพย์ วรรณอำไพ 45 24,546.00 3844,40020,21012,9606,2708,82092,66030 เมษายน 2559
13หนองโพนวิทยายน(สาขาบ้านหนองไผ่ราษฎร์บำรุง)  นายทรัพย์ วรรณอำไพ 36 17,601.00 2933,60014,3809,7204,5156,66068,87530 เมษายน 2559
14ชุมชนหนองสอวิทยาคาร  นายอนุสรณ์ จำเริญเจือ 435 282,842.00 321359,350201,840118,95058,40090,640829,18011 พฤษภาคม 2559
15โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี  นายอดุลย์ อิ่มเจริญ 98 34,367.00 6171,60034,36721,00010,37514,240151,58211 พฤษภาคม 2559
16ปลาเค้าวิทยาคาร  นายวัชรพงษ์ ญาณกาย 160 104,466.00 116159,50079,12844,43021,87535,290340,22318 เมษายน 2559ไม่มีปัญหา
17บ้านหนองม่วง  นายผาสุข ปัตลา 82 38,338.00 7182,60036,35824,00011,37516,390170,72321 เมษายน 2559
18สะอาดประชาสรรพ์  นายพิชิต โลหะมาศ 171 85,908.00 133158,15085,90849,02024,42536,620354,12311 พฤษภาคม 2559
19องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ)  นายกิจธิชัย สารรัตน์ 120 69,319.00 8498,60046,69428,92014,29019,610208,1147 เมษายน 2559
20คำโพนคำม่วงวิทยา  นายจิตรณรงค์ โคตรชมภู 49 32,137.00 4351,00026,44715,1207,81510,170110,55210 พฤษภาคม 2559
21ห้วยตูมวิทยาคาร  นายณัฐชัย บูรวัตร 0 0.00 168211,400107,48162,58030,73048,020460,211
22กลางหมื่นสงเคราะห์  นายทวีชัย ประสีระตา 51 29,463.00 4755,40026,74216,3208,21511,030117,70730 เมษายน 2559
23แก่งนาขามสามัคคี  นายสหรัตน์ ประทุมตา 87 53,738.00 6880,80041,63224,00012,50016,120175,05214 เมษายน 2559
24หนองหัวช้าง  นายสุนัน ผลรักษา 24 12,798.00 1821,0008,9936,1202,9404,17043,22330 เมษายน 2559เงินงบประมาณมีน้อยควรจัดสรรให้มากกว่านี้
25คำปลาฝาโนนชัย  นายสุรศักดิ์ กุดวิสัย 284 180,189.00 200252,900127,86274,55036,53557,350549,19722 เมษายน 2559
26บ้านห้วยแสง  60 32,466.00 4754,80024,46515,9607,64510,880113,7504 เมษายน 2559
27ภูปอวิทยา  - 31 20,723.00 2732,40017,9649,7205,2656,48071,8294 เมษายน 2559ไม่มี
28หนองแวงเหนือ  นายนิคม บุญทิพย์ 179 89,969.00 132184,20089,96951,06025,48040,630391,3397 เมษายน 2559หนังสือบางรายการที่สั่งซื้อต้องรอ เพราะผลิตไม่เพียงพอ
29บ้านโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ  นายจำนงค์ กำนาดี 41 220,450.00 3035,20016,88410,3205,0907,00074,4944 เมษายน 2559
30บึงวิชัยสงเคราะห์  นายประสบ ตรีทศ 210 88,863.00 148184,90088,86354,33025,80541,970395,86810 พฤษภาคม 2559รีบดำเนินการจัดซ้ือหนังสือให้เร็วกว่าที่เคยทำ โดยการสำรวจหนังสือและจำนวนนักเรียนที่จะสั่งซื้อภายในเดือนมีนาคม ก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2
31หนองทุ่มสงเคราะห์  นายศรีประสิทธิ์ แสนมาโนช 102 68,541.00 7285,40044,51125,32013,09017,030185,3515 พฤษภาคม 2559
32คำไผ่สงเคราะห์  นายสิทธิกร จำปาอ่อน 46 13,509.00 3844,40020,32512,9606,2708,82092,77530 เมษายน 2559
33ท่าลำดวนประชาบำรุง  นายอดุลย์ ภูภักดี 46 23,752.00 3338,80019,06411,4005,6757,72082,65911 พฤษภาคม 2559
34ท่าไคร้สามัคคี  นางจรรยา สิงห์ธวัช 42 32,392.00 4553,00025,74115,6007,82510,550112,71610 พฤษภาคม 2559ปฏิทินการดำเนินงานและการรายงานควรแจ้งโรงเรียนพร้อมกับการโอนเงินจัดสรรขอบคุณยิ่ง
35หนองกุงวิทยาคม  นายสมาน เหมกุล 188 119,000.00 147191,05092,48254,78026,25542,880407,44711 พฤษภาคม 2559
36ดงน้อยสงเคราะห์  นายวีระพงศ์ ถิ่นแสนดี 57 36,426.00 4350,60024,62014,8807,43510,070107,60530 เมษายน 2559ได้รับงบประมาณช้าไป ทำให้ต้องนำงบประมาณจากส่วนอื่นดำเนินการก่อน
37บ้านโหมนสงเคราะห์  นายอัครพงษ์ ภูจริต 165 103,549.00 125130,95071,44844,04021,32531,550299,31330 เมษายน 2559-
38เหล่าสูงวิทยา  นายวีระศักดิ์ ฉายผาด 66 36,909.00 4654,40026,41016,0808,21010,840115,94030 เมษายน 2559
39กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์  นายชัยชนะ ทองจรัส 99 59,235.00 7184,20043,74924,96012,89516,790182,59412 เมษายน 2559
40บ้านเหล่าค้อ  นายธีรวัฒน์ ซาซุมวงษ์หิรัญ 85 45,164.00 6677,80037,04722,92011,54015,490164,7979 พฤษภาคม 2559
41แกเปะราษฎร์นิยม  นายรังสฤษดิ์ มีหนองหว้า 239 77,619.00 146134,10077,61949,80024,10033,890319,50931 มีนาคม 2559
42บ้านดอนสนวน  นายภานุวัฒน์ คงสมมาตร 59 34,255.00 5563,80026,27618,4808,63512,650129,8414 พฤษภาคม 2559เห็นควรอุดหนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 5 รายการ / หัวเพิ่มขึ้น
43โคกกลางราษฎร์พัฒนา  นายเกษแก้ว ขุมคำ 64 35,000.00 4856,60028,53316,6808,41011,270121,49329 เมษายน 2559เนื่องจากโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามโรงเรียนวังไกลกังวล หนังสือเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในจังหวัดนี้ และจังหวัดใกล้เคียงไม่มีขาย
44กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา  นางสอาด เนตวงษ์ 54 28,558.00 4249,40023,98614,5207,2409,830104,97610 พฤษภาคม 2559ไม่มี
45บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง  นางสายเพชร ภูผาลา 54 26,658.00 4349,15026,65815,6307,73011,520110,68825 พฤษภาคม 2559หนังสือในส่วน องค์การค้า ฯ จะส่งล่าช้าเกือบทุกปีการศึกษาทั้งๆที่จัดซื้อไปพร้อมๆกับหนังสือบริษัทอื่นๆ
46คอนเรียบอนุกูล  นายสมพงษ์ ดอนสถิตย์ 105 59,000.00 7184,00043,04024,84012,70516,740181,32511 พฤษภาคม 2559
47ท่าแสงวิทยายน  นายชนิด บุญชูศร 174 97,085.00 114133,10073,90042,12021,39031,060301,57025 มีนาคม 2559
48ดงเมืองวิทยาคาร  นายสมัย จันใต้ 138 76,562.00 10496,60059,09236,12018,19024,410234,41210 เมษายน 2559ให้ สพฐ. จ่ายเงินค่าหนังสือเรียนให้ครบ 100% ของงวดที่ 1 ทุกชั้นเรียน เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการของโรงเรียน
49กุดอ้อประชานุสรณ์  นายสายัณต์ ดลภักดี 14 9,691.00 1416,8009,6915,0402,7303,36037,62111 พฤษภาคม 2559
50วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์  41 16,926.60 3339,00019,70011,5205,8657,77083,85511 พฤษภาคม 2559
51โคกคอนวิทยานุกูล  - 19 8,806.00 1618,4007,3235,2802,3603,64037,00321 เมษายน 2559
52บ้านสว่าง  นายศุภรัช เทพพร 63 34,597.00 4249,00023,02514,2806,8609,730102,89511 พฤษภาคม 2559
53เหล่าหลวงวิทยาคาร  นายสุขะ กองอุดม 135 79,480.00 9084,30055,63631,68016,41021,300209,32629 เมษายน 2559
54ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว  นายสุขสันต์ คำแสน 31 16,542.00 2428,20013,2008,2804,1105,61059,40011 พฤษภาคม 2559
55นาขามร่วมราษฎร์บำรุง  นายสุชาติ บุญปก 112 70,196.00 8498,60046,27128,92014,29019,610207,69119 เมษายน 2559
56โคกนางามสามัคคี  นายรักศักดิ์ สิงห์มหาไชย 27 14,031.00 2427,80011,8238,0403,7305,51056,90311 พฤษภาคม 2559
57ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์  นางกิ่งเพชร ธารพร 64 29,406.00 4856,80028,43716,8008,60011,320121,95721 เมษายน 2559
58วัดชัยสุนทร  นายวิริยะ นาชัยเวียง 63 33,896.00 4148,60026,67714,4007,4259,690106,79221 เมษายน 2559
59อนุบาลกาฬสินธุ์  นายชาตรี ถาวรรักษ์ 1,641 932,831.50 1,1651,088,950705,220408,720210,265275,1502,688,30525 เมษายน 2559
60กาฬสินธุ์พิทยาสัย  นายสุชาติ แวงโสธรณ์ 2,085 1,295,500.00 1,4001,330,000947,006504,000273,000336,0003,390,0062 พฤษภาคม 2559ไม่มี
61ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์  นายตรี ภูวิโคตรธนกุล 103 55,391.00 7183,80040,40124,72012,51516,690178,12616 เมษายน 2559ไม่มี
62บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง  นายวรโชติ สินธุศิริ 58 23,641.00 3542,00024,68412,6006,8258,40094,50929 เมษายน 2559ได้รับหนังสือไม่พร้อมกัน
63นาโกวิทยา  นายปรีชา พรหมพินิจ 116 37,666.00 8297,00049,50828,68014,66019,330209,17828 เมษายน 2559
64สะอาดสมศรีวิทยา  นางจีรพรรณ แสงพรหม 36 18,215.00 2933,80014,5899,8404,7056,71069,6443 พฤษภาคม 2559
65หนองแวงประชานุกูล  นายสมพร คำหงษา 45 23,205.00 3541,00018,72212,0005,8758,15085,74730 เมษายน 2559
66พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง  นายวีรพงษ์ บุญธรรม 572 355,110.00 413387,950256,876146,04076,35598,020965,24130 เมษายน 2559ไม่มี
67ปากน้ำราษฎร์บำรุง  นายวัชรินทร์ พละเดช 132 54,573.00 10294,10054,57335,04017,23023,780224,72311 พฤษภาคม 2559
68น้ำจั้นราษฎร์บำรุง  นายศักดิ์ชัย พิลาลัย 65 39,158.00 4654,20027,22715,9608,02010,790116,19711 พฤษภาคม 2559
69โปโลเล้าสามัคคีวิทยา  นายเพิ่มพูน ผ่านสำแดง 75 42,114.00 5464,00032,81518,9609,77012,760138,30510 เมษายน 2559 -
70ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร  นายจักรกล ศรีศักดิ์พัฒนะ 100 52,961.00 7183,60040,76424,60012,32516,640177,92925 มีนาคม 2559-
71หลักเมืองกมลาไสย  นายเกรียงไกร ไผ่ผาด 32 17,266.00 2631,20017,2669,3605,0706,24069,13611 เมษายน 2559
72บึงไฮโนนสวางวิทยา  นายกิตติชนม์ จันทะคัด 139 75,366.00 9083,90053,95031,44016,03021,200206,52030 เมษายน 2559ไม่มี
73บ้านลาดวิทยาเสริม  นายเสถียร ขจรโมทย์ 0 0.00 117149,05073,20843,47021,00033,680320,408
74เสมาสามัคคี  นางชนัดดา อรุณไพร 82 47,703.00 7082,00038,23124,00011,75016,300172,2812 พฤษภาคม 2559
75บ้านโนนโพธิ์ศรี  นายสิรวิชญ์ คำวิโส 42 19,846.00 3440,00019,61611,7605,8707,96085,20610 พฤษภาคม 2559ณ วันนี้ทางโรงเรียนได้รับหนังสือครบทุกรายการแล้วครับ
76ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา  ว่าที่ร.ต.เฉลิมชัย จันทรนิมะ 46 23,091.80 3136,60017,92810,8005,4757,29078,09330 เมษายน 2559
77สงยางสงเปลือยวิทยาคม  นายนริศ ภูอาราม 78 47,229.00 5767,00032,23419,6809,78513,330142,0297 เมษายน 2559ไม่มี
78สงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี)  นายนริศ ภูอาราม 6 3,591.00 67,2003,8252,1601,1701,44015,79524 เมษายน 2559ไม่มี
79หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง  นายสวาสดิ์ แสนพันดร 340 189,903.00 238220,900136,25982,56041,47055,820537,00911 พฤษภาคม 2559หนังสือมีราคาแพงกว่าที่จัดสรรงบประมาณให้
80นาบึงราษฎร์สงเคราะห์  นายอดิศักดิ์ ภูสนิท 49 27,306.00 3642,20019,74412,3606,0708,39088,7642 พฤษภาคม 2559ไม่มี
81เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม  นายสมยศ เหมนวล 124 83,959.00 8982,15048,88630,60015,07520,760197,47122 มีนาคม 2559-
82ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา  นายทินกร อรัญโชติ 152 72,000.00 118158,70072,32544,22020,92035,220331,38511 พฤษภาคม 2559
83ท่ากลางแจ้งจมวิทยา  นางสุจิตรา ศรีชาติ 99 55,730.00 7486,40038,69925,20012,15017,160179,60911 พฤษภาคม 2559งบประมาณหนังสือเรียนควรจัดให้ครบ 100% เพราะโรงเรียนต้องจัดซื้อให้กับนักเรียนทุกกกลุ่มสาระ
84หนองบัวโจดดงลิงวิทยา  นางเกษร แสนศักดิ์ 95 67,967.00 6476,70041,03023,61011,72517,710170,7756 พฤษภาคม 2559
85บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร  นายไพรัตน์ เพียรสดับ 109 76,747.00 7993,40046,80327,60014,07518,610200,48810 พฤษภาคม 2559ไม่มี
86บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา  นายประสงค์ บาลลา 323 194,840.00 220235,600139,46580,34039,86059,450554,71530 มีนาคม 2559ไม่มี
87หนองตุวิทยา  นายวิโรจน์ สว่างบุญ 73 40,427.00 5969,80034,09820,64010,55513,910149,00310 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหา
88สะอาดโนนงามวิทยา  นายวารี สอนชา 103 77,169.00 8195,00044,62227,84013,70518,890200,05711 พฤษภาคม 2559ไม่มี
89ชุมชนสีถานดำรงวิทย์  นายเฉลิมชัย ศรีชาติ 243 138,216.00 180245,700122,46168,91034,08554,500525,65626 เมษายน 2559
90โคกเมยประชาพัฒนา  นายสังข์ทอง ศรีชัยเชิด 166 74,350.00 127118,05074,35044,16022,29529,830288,68530 เมษายน 2559
91โคกล่ามผดุงวิทย์  - 39 21,926.00 2327,60015,3608,2804,4855,52061,2456 พฤษภาคม 2559ต้องการจัดงบหนังสือเรียนให้ครบ ร้อยเปอร์เซ็นต์
92โนนเมืองวิทยาคาร  นายสมัย คำภาบุตร 169 111,255.00 120151,40079,42844,94022,33034,400332,4985 เมษายน 2559
93บ้านแวงประชารัฐบำรุง  นายพิสิทธิ์ศักดิ์ สุขชารี 93 52,300.00 7284,00037,91724,48011,76016,680174,83710 พฤษภาคม 2559ไม่มี
94ดอนหวายราษฎร์บำรุง  นายชุมพล ภูอ่อนศรี 125 31,609.00 9890,70054,66533,84016,83022,920218,95518 เมษายน 2559ไม่มีปัญหา
95บึงสว่างวิทยาคม  นางวชิรนุช พรหมภัทร์ 44 25.44 3945,80021,29513,4406,6559,11096,30010 พฤษภาคม 2559
96ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์  นายพิภพ เพิ่มสิน 197 113,618.00 123115,65078,19843,56022,84529,220289,4734 พฤษภาคม 2559
97โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา  นายอภิชาติ อรรคอำนวย 74 39,400.00 4957,40026,74916,8008,22511,410120,58410 เมษายน 2559
98ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน  นายสนิท ศรีลำไพ 131 77,880.00 9689,20055,23633,36016,82022,540217,15618 เมษายน 2559ไม่มี
99ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์  - 128 68,029.00 9889,70050,83833,24015,88022,670212,32830 เมษายน 2559-
100นามลวิทยาคาร  นายเสริม เถรี 195 120,665.00 149194,05092,07255,47026,47043,510411,57218 เมษายน 2559
101คำโพนทองราษฎร์นิยม  นายนพรัตน์ มหิพันธุ์ 73 40,456.00 5160,20029,02817,7608,99511,990127,9732 พฤษภาคม 2559หนังสือขององค์การค้าของ สกสค. ควรมีให้พร้อมส่งเรียน ราคาสูงเมื่อเทียบกับของสำนักอื่น
102หัวขวาวิทยา  นายอุทัย ดอนชัย 77 30,731.00 5362,40030,73118,3609,19512,420133,10630 เมษายน 2559
103โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย  นายนิคม ชากัน 277 159,935.00 197183,350115,95768,64034,80546,330449,082 โรงเรียนได้จัดประชุมครูเพื่อวางแผนการรับและลงทะเบียนหนังสือเรียนของแต่ละระดับชั้นก่อนวันเปิดภาคเรียน
104คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์  นายสุพัฒน์ โสวงษ์ 88 53,380.00 6171,80035,90121,12010,56514,290153,6763 พฤษภาคม 2559ไม่มี
105ดงน้อยวิทยา  นายทองสุข ทุมทา 141 70,810.00 117144,75070,99842,96020,57532,980312,26316 เมษายน 2559ไม่มี
106โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ  11 4,654.00 1112,6004,2323,6001,5752,49024,4976 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหา
107วังสวาทนิคมสงเคราะห์  นายพิมวล คันศิลป์ 0 0.00 1315,6008,5024,6802,5353,12034,437
108สหัสขันธ์วิทยาคม  นางสุพิชชา เรืองชัย 101 37,838.00 5869,00037,83820,52010,74013,770151,86817 เมษายน 2559
109คำแคนวิทยา  นายเอกโชติ โชติไสว 38 21,492.00 2832,60014,7859,4804,5106,47067,84520 เมษายน 2559แบบเรียนบางรายวิชาก็ไม่ตรงกับการจัดการเรียนการสอนตามระบบการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งควรจัดให้มีหนังสือเรียนแบบเดียวกัน
110คำประถมนิคมสงเคราะห์  นางสรัญญา ไชยสวาท 76 44,373.00 5059,40030,67417,6409,18011,850128,74417 เมษายน 2559ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดพิมพ์หนังสือ สกสค. จัดพิมพ์ให้เพียงพอและทันตามกำหนด
111บ้านศรีสมบูรณ์  - 12 6,523.00 78,4005,1052,5201,3651,68019,07030 เมษายน 2559
112ชุมชนแก้งคำวิทยา  นายทวิทชัย ราวะรินทร์ 167 58,452.00 128118,00066,26943,92021,54029,820279,5495 พฤษภาคม 2559ไม่มี
113นิคมลำปาววิทยา  นายประดิษฐ์ ดอนสมจิตร 60 21,423.00 4249,60024,56414,6407,4309,880106,11430 เมษายน 2559ไม่มี
114ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา  นายจงรักษ์ นนทะมาตย์ 156 91,359.00 108143,30067,94240,53019,46531,970303,20729 เมษายน 2559
115โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา  นายคมสันต์ ก้านจักร 120 84,654.00 9184,45051,69231,56015,84521,340204,8872 พฤษภาคม 2559เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และคล่องตัว ควรให้โรงเรียนมีอิสระในการเลือกซื้อ และจัดซื้อหนังสือเรียนตามความต้องการของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น
116ชุมชนนามะเขือวิทยา  นายสมจิตร จำปาสาร 110 78,965.00 10394,45053,81835,04016,85523,870224,03315 เมษายน 2559ไม่มี
117โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา  นายพลาดร ดาบพิมพ์ศรี 95 73,791.00 6677,80039,59322,92011,54015,490167,34322 เมษายน 2559
118โพนสวางพิทยาคม  - 99 40,500.00 5463,40030,91918,6009,20012,610134,72922 เมษายน 2559
119โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ)  - 10 4,500.00 2326,80010,6027,8003,7255,32054,24722 เมษายน 2559
120โป่งเชือกศึกษาสถาน  นายสุวิทย์ หีบแก้ว 146 55,000.00 104125,50069,83038,97020,02529,010283,33511 พฤษภาคม 2559ไม่มี
121ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย)  นายสมจิตร จำปาสาร 8 4,590.00 1416,0006,2774,5601,9703,16031,96715 เมษายน 2559ไม่มี
122นามนราษฎร์นุเคราะห์  นางประครอง นังตะลา 137 58,995.00 9285,80053,98732,16016,42021,680210,04725 มีนาคม 2559
123บ้านโคกใส  นายแสงจันทร์ ม่วงจันทร์ 79 44,406.00 6373,80033,64221,60010,57514,670154,28730 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรคและปัญหา
124ดงไร่ราษฎร์พัฒนา  นายวินัย รัตนมาลี 79 47,933.00 6576,20034,48522,32010,96515,150159,12013 เมษายน 2559ปีนี้อุปสรรคและปัญหาไม่ค่อยมี เพราะทางโรงเรียนให้เตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยไม่ค่อยมีปัญหา
125บ้านคำเชียงวัน  นางสาวณัฏฐณิชา ภูปาทา 78 25,940.00 5564,80032,00619,0809,58512,900138,37119 มีนาคม 2559ไม่มีอุปสรรคและปัญหาใดๆ
126บ้านม่วงวิทยาคม  นายประกาย ศรีสุข 133 81,170.00 9992,65060,28534,80017,97523,410229,1201 พฤษภาคม 25590
127ม่วงคำราษฎร์สามัคคี  18 14,592.00 1518,0009,7775,4002,9253,60039,7024 เมษายน 2559
128โนนเมืองประชานุเคราะห์  นายไพฑูรย์ คำสะอาด 31 19,973.00 2226,40014,9637,9204,2905,28058,85311 พฤษภาคม 2559-
129บ้านแกวิทยายน  นายสุระชิต ชนาสิทธิ์ 98 45,475.00 7590,00051,32727,00014,62518,000200,95221 มีนาคม 2559
130โคกก่องวิทยา  นางศิริลภัสร กาพย์มณี 0 87,197.00 9287,40061,03833,12017,94022,080221,57821 เมษายน 2559ไม่มี
131คำคาราษฎร์บำรุง  นายอภิสิทธิ์ รัตนประภา 0 0.00 8197,20054,47729,16015,79519,440216,072
132นาคูณวิทยา  นางนฤภร ถิตย์รัศมี 60 23,196.00 3845,00023,19613,3206,8408,97097,3263 พฤษภาคม 2559-
133ถ้ำปลาวิทยายน  นายชาติชาย ยี่สารพัฒน์ 72 70,242.00 108143,70070,24240,77019,84532,070306,62730 เมษายน 2559ไม่มี
134สิงห์สะอาด  นายวีระยุทธ ยนยุบล 11 8,600.00 7891,60042,13926,88013,31018,220192,1496 พฤษภาคม 2559-
135ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา  17 9,455.00 1518,0009,7775,4002,9253,60039,70210 พฤษภาคม 2559-
136นาสีนวลโสกทรายวิทยา  นายสมเกียรติ ภาโสม 178 93,210.00 123112,65064,09041,76019,99528,470266,96510 พฤษภาคม 2559เพิ่มงบประมาณแบบฝึกหัดโดยเฉพาะวิชาหลักและเพิ่มงบหนังสืออ่านเพิ่มเติม
137กุดลิงวิทยาคม  นายสุรพงษ์ กมลสาร 122 75,248.00 7387,00049,33525,92013,66517,370193,2906 พฤษภาคม 2559ไม่มี
138ด่านใต้วิทยา  นายอภิรักษ์ กมลผัน 209 108,171.00 162219,500108,17161,80030,47048,780468,72128 เมษายน 2559เห็นควรให้มอบเงินค่าหนังสือเรียน คิดเป็นร้อยละ 90 แทน ร้อยละ 70
139เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์  นายชุติพนธ์ ชุ่มสนิท 91 38,812.00 7284,00037,52124,48011,76016,680174,44122 เมษายน 2559
140ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา  นายณรงค์ ราชภักดี 80 36,038.00 6273,20036,03821,60010,95014,580156,36820 เมษายน 2559
141สองห้องราษฎร์บูรณะ  - 23 15,151.00 2327,40015,1518,1604,2955,47060,476
142ชุมชนนาเรียงวิทยาคม  นายสุวรรณ สมมูล 228 148,037.00 163200,150104,59860,33029,68045,820440,57812 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรคหนังสือได้ครบทุกคน
143เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา  นายพัฒนรินทร์ จันทะรัตน์ 84 51,079.00 6475,40036,62722,20011,15015,010160,38720 เมษายน 2559
144สำเริงวิทยา  นายอดิศร ปรีกุล 91 24,745.00 4047,00021,96913,8006,8509,35098,9694 พฤษภาคม 2559
145สามัคคีสำราญวิทย์  นายยุทธศิลป์ ประทุมทิพย์ 54 31,454.00 3642,80022,26012,7206,6408,54092,9604 พฤษภาคม 2559
146หนองแสงราษฎร์พัฒนา  นายวิรัตน์ สารบุญเรือง 159 99,360.00 108114,50063,30838,43018,94527,520262,7032 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้ดำเนินการประชุมชี้แจงคณะครู คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือ จากบริษัท ห้างร้าน
147เขื่อนภูมิพล  นายเสริมศักดิ์ ชุ่มเรืองศรี 22 14,297.00 1922,20010,7396,4803,1354,41046,9647 พฤษภาคม 2559
148บ้านกุดแห่  นายสมใจ ภูศรีนวล 149 77,183.00 10495,00053,08935,16016,67024,010223,92927 เมษายน 2559
149คำหุ่งราษฎร์บำรุง  นายชุมพล แสงเพชร 38 31,342.00 2934,60019,66310,3205,4656,91076,9586 เมษายน 2559
150ท่านาจานวิทยา  นายสุรศักดิ์ ปะกิลาพัง 136 59,894.00 90116,60059,89433,81016,59526,250253,14925 เมษายน 2559ไม่มี
151คำแคนราษฎร์วิทยา  นายคำเมือง แถลงศรี 96 45,985.00 7284,60039,55524,84012,33016,830178,15511 พฤษภาคม 2559
152บ้านหนองกุงน้อย  นายวิทยา ยี่สารพัฒน์ 272 166,180.00 194232,500121,32271,16034,82053,610513,41210 พฤษภาคม 2559
153สามชัยอุดมวิทย์  นายประยุทธ เพิ่มพุล 444 281,510.00 327304,450191,096114,00057,87576,930744,3518 พฤษภาคม 2559โรงเรียนมีการประชุมเพื่อเตรียมการจัดซื้อหนังสือ โดยคณะทำงานฝ่ายวิชาการ ร่วมกับภาคี 4 ฝ่ายและครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระ
154บ้านหนองช้าง  นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี 94 65,580.00 7689,60044,09926,40013,30017,840191,23910 พฤษภาคม 2559
155ค้อจารย์วิทยา  นายมนตรี เจียงวิเศษ 38 19,939.00 2833,20017,2509,8405,0806,62071,99011 พฤษภาคม 2559
156บ้านหนองกุงกลาง  นายเวชยันต์ ยี่สารพัฒน์ 76 41,000.00 5969,80034,99520,64010,55513,910149,9006 พฤษภาคม 2559-
157บ้านจานวิทยา  นายสำราญ ขวัญทอง 19 12,222.00 1619,20011,2385,7603,1203,84043,15822 เมษายน 2559หนังสือของกระทรวง ส่งช้า
158บ้านหนองกุงใหญ่  นายชัยณรงค์ โคตะนนท์ 390 179,300.00 275318,050179,300103,44050,96580,200731,95511 พฤษภาคม 2559
159โคกกลางวิทยา  นายอุทัย ภูเต้าสูง 64 34,706.00 4755,20026,83516,2008,02510,980117,24011 พฤษภาคม 2559
160หนองแซงวิทยา  นายพุธ คำแสงทอง 84 50,000.00 6374,00036,05721,72010,76514,720157,26230 เมษายน 2559
161บ้านท่างาม  นายจีระพันธ์ ยี่สารพัฒน์ 59 31,010.00 3642,20019,01412,3606,0708,39088,03430 มีนาคม 2559งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อความต้องการหนังสือ
162ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา  นางสาวขนิษฐา ยี่สารพัฒน์ 18 10,217.00 1720,40011,2366,1203,3154,08045,15115 เมษายน 2559หนังสือที่เป็นของกระทรวงศึกษาที่การขาดตลาดได้รับช้าทุกปี
163บ้านห้วยยาง  นายสุนทร บุญอรัญ 201 127,744.00 143163,75091,43152,35026,33038,420372,28111 พฤษภาคม 2559-
164บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก  นายจีระพันธ์ ยี่สารพัฒน์ 29 23,030.00 2327,60015,4388,2804,4855,52061,32330 มีนาคม 2559งบประมาณไม่เพียงพอ
165กุดครองวิทยาคาร  นางพรทิพย์ สามารถ 187 170,196.00 159218,650105,24060,54029,34548,310462,0855 พฤษภาคม 2559ไม่มี
166ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์  นายบุญเติม จันทรบุตร 134 95,000.00 9487,30053,89632,64016,43022,060212,32625 มีนาคม 2559ไม่มี
167หนองแคนวิทยา  นายเสกสรรค์ เขียวไกร 220 129,010.00 153140,95083,44452,44025,65535,620338,10918 เมษายน 2559ไม่มีปัญหาใดๆ
168หนองพอกวิทยายน  นายธีระพงษ์ ลาภบุญเรือง 158 107,408.00 115148,55079,17543,59021,94033,550326,80511 พฤษภาคม 2559
169หนองแวงแสน  นายวราวุธ แสงเปี่ยม 40 22,787.00 2934,00015,6299,9604,8956,76071,2442 พฤษภาคม 2559การจัดสรรงบประมาณไม่สอดค้องกับราคาหนังสือ ควรให้โรงเรียนสำรวจราคาหนังสือที่แท้จริงก่อนจึงจัดสรรให้ตามเป็นจริง
170สะอาดไชยศรี  นายเกรียงศักดิ์ ดอนไพร 69 40,116.00 4856,80029,29916,8008,60011,320122,81918 เมษายน 2559
171สายป่าแดงวิทยา  นายเด่นกวี ศรีอ่อนจันทร์ 43 24,817.00 3540,80017,70211,8805,6858,10084,16718 เมษายน 2559
172สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน)  นายเด่นกวี ศรีอ่อนจันทร์ 51 26,500.00 4249,00021,87714,2806,8609,730101,74718 เมษายน 2559
173แก้งนางราษฎร์บำรุง  นายเกรียงไกร ไชยโคตร 78 26,483.00 6575,20029,77721,72010,01514,900151,6126 พฤษภาคม 2559
174ดงพยุงสงเคราะห์  นายปราโมทย์ พลราชม 375 228,950.00 253309,350165,31996,99047,09077,970696,7192 พฤษภาคม 2559
175ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาโนนกกจิกประชาสรรพ์)  นายปราโมทย์ พลราชม 5 4,164.00 56,0003,2031,8009751,20013,1782 พฤษภาคม 2559
176นาจำปา  นายใบคำ ไชยพันธ์ 273 145,193.00 191176,450103,13365,76032,49544,590422,42811 พฤษภาคม 2559นักเรียนระดับชั้นอนุบาล๑และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑ ที่เข้าใหม่มาสมัครเรียนไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดทำให้จำนวนนักเรียนคาดเคลื่อนและมีปัญหาในการจัดซื้อหนังสือ
177บ้านนาวิทยาคม  นายฉลาด ศรีจุลฮาด 184 113,435.00 125163,85076,81846,53022,08036,650345,9286 พฤษภาคม 2559
178บ้านม่วงวิทยายน  นายจีระศักดิ์ รังคะราช 108 55,632.00 7385,40038,90624,96012,14516,970178,38113 พฤษภาคม 2559ค่าหนังสือเกินงบประมาณที่ได้มาจากเขตพื้นที่การศึกษา 2950 บาท
179หนองโพนโนนสมบูรณ์  นายปรีชา คำภาบุตร 110 54,822.00 7588,20041,64825,92012,91517,550186,23322 มีนาคม 2559ไม่มี
180หัวคูประชาอุทิศ  นายทองสุข พลเยี่ยม 130 52,000.00 86101,80050,22530,12015,44020,290217,87522 มีนาคม 2559
รวม 22,422 12,946,983 16,94418,800,55010,270,6466,040,8903,036,7054,263,81042,412,601
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน