สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพม. เขต 27  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  นายชอบ ธาระมนต์ 0 0.00 2,5754,731,4002,715,6251,233,800570,7701,185,53510,437,130
2สตรีศึกษา  3,962 2,637,257.00 2,8335,191,7502,959,9431,352,850626,1301,301,12011,431,79326 พฤษภาคม 2559
3เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ โพธิ์พันธุ์ 0 0.00 518942,650525,766245,150113,600236,3552,063,521
4ขัติยะวงษา  นายสุดสาคร ศิริวารินทร์ 697 492,688.00 487884,200490,159229,800106,530221,7351,932,42421 เมษายน 2559โรงเรียนตั้งในตัวจังหวัด ร้านหนังสือเยอะมาก สามารถเลือกบริษัทห้างร้านที่มีความพร้อม จึงไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ
5สตรีศึกษา 2  นายสุริยา สิงห์ชา 220 163,875.20 154358,650159,99273,35033,96070,595696,5476 พฤษภาคม 2559
6จันทรุเบกษาอนุสรณ์  2,010 1,700,920.00 1,3542,475,4001,392,264644,600298,460620,4705,431,19416 พฤษภาคม 2559-
7หนองผึ้งวิทยาคาร  นายจักรวาล เจริญทอง 473 479,373.00 359661,400386,331172,60079,810165,6951,465,8368 เมษายน 2559
8กู่กาสิงห์ประชาสรรค์  นางสาวสุนิษา บัวดง 165 93,275.00 129304,350144,09562,75028,97060,050600,21512 พฤษภาคม 2559-
9เหล่าหลวงประชานุสรณ์  นายสุนทร สีหานาม 166 134,300.00 132306,750134,38862,65029,02060,355593,16319 เมษายน 2559ไม่มี
10ปทุมรัตต์พิทยาคม  นายบุญภพ จันทมัตตุการ 2,220 2,067,000.00 1,5082,744,0001,526,012713,600330,680688,0206,002,31217 พฤษภาคม 2559มีการปรับงบประมาณให้สอดคล้องกับจำนวนนักเรียน
11โพนสูงประชาสรรค์  นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์ 303 340,000.00 223406,600229,995105,80049,010101,935893,34016 พฤษภาคม 2559
12จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  2,011 1,478,800.00 1,4272,613,3501,478,831680,850315,150654,9705,743,15131 มีนาคม 2559การวางแผนข้อมูลไว้จะทำให้การดำเนินการสำเร็จไปด้วยดี
13โคกล่ามพิทยาคม  นายวัฒนา พลอาษา 510 368,000.00 360656,400368,240170,80079,120164,5601,439,12011 เมษายน 2559อุปสรรคไม่มี
14ดู่น้อยประชาสรรค์  นายยอดรัก บุรวัฒน์ 211 199,000.00 190442,950199,16090,65041,96087,205861,9254 พฤษภาคม 2559
15ธวัชบุรีวิทยาคม  นายวิคิด ทินบุตร 722 674,331.00 532955,900506,882247,700115,040239,8902,065,41211 พฤษภาคม 2559การดำเนินการจัดซื้อเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ค้าส่งหนังสือได้ ครบทันเวลา ก่อนเปิดภาคเรียน
16ธงธานี  นายสุบิน แสงสระคู 504 428,404.00 360654,150360,800170,05078,820164,0351,427,85517 พฤษภาคม 2559เนื่องจากกลุ่มสาระงานอาชีพซื้อหนังสือที่ผู้ขายไม่เได้เป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัททำให้ได้รับหนังสือล่าช้าที่สุด
17เมืองน้อยวิทยาคม  นายบุญส่ง จอมหงษ์ 140 134,440.00 116267,000111,58054,20025,16052,440510,38029 เมษายน 2559
18ศรีธวัชวิทยาลัย  นายมานพ ขุราษี 204 191,228.00 158379,200191,22879,00036,34075,050760,8186 พฤษภาคม 2559ไม่มี
19พนมไพรวิทยาคาร  2,238 1,575,400.00 1,5672,848,9001,575,433740,700343,290714,3656,222,68828 เมษายน 2559-
20น้ำใสวรวิทย์  นางสาวประไพ ส่งเสริมสกุล 185 207,340.00 147339,600145,14369,10032,05066,745652,63815 พฤษภาคม 2559
21โพนทองพัฒนาวิทยา  นายเทิดทูน สุจารี 2,200 2,880,000.00 2,0153,660,0502,020,665951,350440,990917,8207,990,8751 พฤษภาคม 2559งประมาณไม่ได้มาครั้งเดียวเต็ม100%
22โพนทองวิทยายน  นายสิทธิชัย ระถา 526 687,000.00 524942,950501,196244,450113,500236,6152,038,71112 พฤษภาคม 2559
23ม่วงมิตรวิทยาคม  นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว 384 377,232.00 278501,650272,512130,15060,400125,8551,090,56718 พฤษภาคม 2559-
24โนนชัยศรีวิทยา  ว่าที่ร้อยโท สุเทพ ทองจำรูญ 363 239,647.00 233425,150239,647110,65051,250106,580933,27712 มกราคม 2559
25คำนาดีพิทยาคม  นายมนัส พรมสว่าง 258 232,800.00 220403,300232,800105,10048,640101,070890,91012 พฤษภาคม 2559
26โพธิ์ศรีสว่างวิทยา  นายอดิศักดิ์ คำจูมจัง 189 216,940.00 154359,550163,14473,65034,08070,805701,22930 เมษายน 2559
27โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์  นายเพิ่ม นาก้อนทอง 771 954,942.00 543981,000530,501254,600118,130246,0952,130,32610 ตุลาคม 2559การติดต่อสื่อสารกัน
28เชียงใหม่ประชานุสรณ์  นายสมชาติ สุขใส 751 547,130.00 537982,500557,965255,900118,470246,2552,161,0909 เมษายน 2559งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับจัดให้ครบ100%
29หนองพอกวิทยาลัย  นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ 1,435 1,511,904.00 1,0071,846,2501,058,333481,150222,670462,6804,071,08325 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
30ผาน้ำทิพย์วิทยา  นายไพรวัลย์ สมภูงา 331 243,692.00 244442,750243,692115,05053,340111,035965,86716 พฤษภาคม 2559
31โพธิ์แก้วประชาสรรค์  นายเทิดทูน วรวะไล 337 234,404.00 245447,200250,135116,40053,910112,105979,75018 เมษายน 2559
32เสลภูมิพิทยาคม  นายไพฑูรย์ มนตรี 2,611 2,493,949.60 1,8303,324,1501,842,490864,050400,520833,5857,264,79529 เมษายน 2559 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในส่วนที่เหลืออีก 30% ควรดำเนินการโอนให้กับโรงเรียนภายในเดือนเมษายน เนื่องจาก โรงเรียนได้จัดซื้อหนังสือ 100% โดย นำเงินจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมาสำรอง หรือ ถ้าเป็นไปได้ให้ดำเนินการ โอนเงิน 100% ในคราวเดียว
33ขวาววิทยาคาร  นายถวัลย์ พันธุวงศ์ 121 125,134.00 129297,600125,30560,50028,07058,475569,95029 เมษายน 2559ไม่สามารถประมาณการจำนวนนักเรียน ม.1 และ ม.4 ได้
34เสลภูมิ  นายจงจัด จันทบ 689 767,450.00 519942,900519,945245,100113,610236,4452,058,00021 เมษายน 2559
35โพธิ์ทองวิทยาคาร  นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ 406 269,076.00 272493,550269,076128,25059,460123,7751,074,1116 พฤษภาคม 2559ไม่มี
36ท่าม่วงวิทยาคม  นายทิวา วรโยธา 222 172,067.00 173399,150172,06781,15037,65078,430768,44720 เมษายน 2559
37วังหลวงวิทยาคม  นายนพดล ศรีระกิจ 210 219,165.00 171395,700171,31580,60037,37077,795762,78031 มีนาคม 2559ไม่มี
38สุวรรณภูมิพิทยไพศาล  นายกัมพล แสนบุญเรือง 2,800 2,010,096.00 1,9423,552,4002,010,096925,200428,340890,3907,806,42613 พฤษภาคม 2559
39หัวโทนวิทยา  นายสันติรัฐ ไชยโย 260 171,616.00 172397,650171,61680,95037,54078,165765,9216 มีนาคม 2559
40สุวรรณภูมิวิทยาลัย  นายศิริ ธนะมูล 2,086 2,065,520.00 1,4262,600,9501,461,050676,850313,520652,0455,704,41516 พฤษภาคม 2559หนังสือที่จัดซื้อจาก องค์การค้าคุรุสภาส่วนมากจะจัดส่งช้ากว่าสำนักพิมพ์อื่น ๆ
41ช้างเผือกวิทยาคม  นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท 402 394,300.00 276507,150294,074132,25061,180127,0751,121,72910 เมษายน 2559เจ้าหน้าที่น้อย งานมากเพราะเป็นช่วงตัดผลการเรียน
42ทุ่งหลวงพลับพลาไชย  นายสายัณห์ ศรีมงคล 136 103,192.00 104240,450103,19248,95022,70047,265462,55716 กุมภาพันธ์ 2559
43หินกองวิทยาคาร  นายอุดมศักดิ์ พรมพิลา 118 86,990.00 90207,30086,99042,10019,54040,720396,65029 เมษายน 2559ไม่มี
44เมืองสรวงวิทยา  นายบุญล้อม ไชยสิงห์ 809 833,700.00 6581,205,050685,356313,950145,320302,0152,651,69130 เมษายน 2559
45สูงยางวิทยาประชาสรรค์  นายภูวนาท คำพมัย 115 110,715.00 80184,35077,40037,45017,38036,215352,79516 พฤษภาคม 2559การส่งหนังสือบางสำนักพิมพ์ล่าช้า
46ทรายทองวิทยา  นายอนุสรณ์ ทาสระคู 764 428,934.00 507923,850514,953240,350111,350231,6202,022,1233 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหาใดใด
47สามขาท่าหาดยาววิทยา  246 129,967.00 206480,150213,25098,25045,48094,525931,65531 พฤษภาคม 2559
48อาจสามารถวิทยา  นายทินกร โสรถาวร 982 884,600.00 6641,209,400674,280314,600145,760303,2202,647,26020 มิถุนายน 2559
49หนองหมื่นถ่านวิทยา  ว่าที่ร.ต.ธีรวุธ บุญชูศรี 502 498,800.00 356646,100355,030167,90077,840162,0301,408,90011052559 543การเตรียมความพร้อมด้านการคัดเลือกหนังสือกลุ่มสาระการเรียนยังช้า ควรนำไปปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป
50โพนเมืองประชารัฐ  นายสรศักดิ์ สีตาชัย 269 323,732.00 195448,950190,96991,15042,31088,180861,55916 เมษายน 2559ควรมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายโรงเรียนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
51เมยวดีพิทยาคม  นายเดชา บุตรพรม 749 722,340.00 5601,011,200546,750262,400121,760253,6802,195,79029 เมษายน 2559
52ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา  นายพัชรินทร์ หยาดไธสง 1,025 1,045,769.00 7611,395,950794,021363,850168,370349,8203,072,01119 พฤษภาคม 2559เงินที่เหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียน น่าจะพิจารณาให้แต่ละโรงเรียนซื้อหนังสืออ่านเพิ่มเติมได้ เพื่อจะได้ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
53เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  448 455,000.00 302551,900307,436143,70066,540138,3401,207,91629 เมษายน 2559
54ม่วงลาดวิทยาคาร  228 162,364.00 162375,300162,36476,50035,46073,800723,42421 เมษายน 2559งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อหนังสือในสาระเพิ่มเติม
55จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์  นายแสงศิลป์ วิไลลักษณ์ 394 251,660.00 266483,950269,606125,85058,320121,3451,059,07118 พฤษภาคม 2558-
56เชียงขวัญพิทยาคม  นายประวิณ เชิงสะอาด 348 98,470.00 222404,850228,442105,35048,800101,495888,9379 มิถุนายน 2559ไม่มีครับ
57พลับพลาวิทยาคม  นายจำรอง จันทร์ห้างหว้า 140 109,640.00 114262,650110,44653,35024,76051,595502,8013 เมษายน 2559ไม่มี
58หนองฮีเจริญวิทย์  นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร 405 295,000.00 293533,750295,101138,85064,330133,8201,165,85129 เมษายน 2559-
59ดูกอึ่งประชาสามัคคี  นายจตุพล ไกรยบุตร 227 223,000.00 188440,700207,17090,50041,84086,850867,0606 พฤษภาคม 2559
60เทอดไทยวิทยาคม  0 0.00 159364,800150,83173,90034,33071,605695,466
รวม 42,198 36,943,569 33,92663,438,80034,683,07816,102,3007,458,70015,512,360137,195,238
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน