สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอนุพงษ์ หมวดเมือง
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1อนุบาลโพนทอง  นายสุริยา นทีศิริกุล 1,094 676,600.00 719678,850473,037256,320136,215171,5101,715,93212 พฤษภาคม 2559ปัญหาเด็กนักเรียนย้ายเข้าเรียนระหว่างภาคเรียนทำให้หนังสือไม่มีให้สำหรับนักเรียนย้ายเข้ามาจำนวนมากในระหว่างเรียน
2บ้านหนองนกเป็ด  นายสมเกียรติ ปิตกพงษ์ดำรง 51 23,399.00 4148,20023,39914,1607,0459,590102,39412 พฤษภาคม 2559-
3กุดสระวิทยานุกูล  นายสุพล ชมจุมจัง 83 49,308.00 6374,20036,99921,84010,95514,770158,7648 เมษายน 2559
4พนาลัยวิทยาเสริม  นายสมชาย ไทยประสงค์ 344 233,494.00 279260,450171,64597,68050,03565,810645,62013 พฤษภาคม 2559งบประมาณน้อยเกินไป
5บ้านหนองแสงทุ่ง  นายประดิษฐ์ อินทร์งาม 73 41,582.00 4957,80029,17617,0408,60511,510124,13129 เมษายน 2559ไม่มี
6บ้านหนองแสงท่าดอนม่วย  นายปรารถนาดี วิชามุข 40 25,507.00 3642,40020,89712,4806,2608,44090,47730 เมษายน 2559ควรวางแผนจัดซื้อก่อนปิดภาคเรียน เพื่อให้ได้สินค้าตามกำหนด
7ไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา)  นายพิชิต พลเยี่ยม 143 79,961.00 10294,50058,23435,28017,61023,880229,50411 เมษายน 2559-
8บ้านโนนแก้ว  นายสมควร คงทวี 46 20,930.00 4452,20026,57015,4808,01010,410112,67020 พฤษภาคม 2559
9โนนเพชรพัฒนา  นายสมาน พิศพาร 76 45,848.00 6475,80038,34722,44011,53015,110163,22714 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
10บ้านโนนไชยศรี  นายอุดรศักดิ์ ขันเงิน 47 26,126.00 1517,80010,0505,2802,7353,55039,41527 เมษายน 2559
11บ้านโคกสมบูรณ์  นางสำราญ พลยะเรศ 29 16,053.00 1518,00010,9675,4002,9253,60040,8929 กรกฎาคม 2559-
12น้ำคำสมศรี  นายเมธี สูตรขวัญ 87 36,296.00 6576,40036,29622,44011,15515,200161,49113 พฤษภาคม 2559โรงพิมพ์ส่งล่าช้าและไม่เพียงพอ
13บ้านหนองขี้ม้า  นายชูชาติ อัศวภูมิ 126 83,325.00 9386,15053,76832,16016,04521,770209,89329 เมษายน 2559เงินงบประมาณที่จัดสรรไม่เพียงพอกับการจัดซื้อหนังสือต้องใช้เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม
14บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร  นายสังคม สุทธิประภา 168 68,033.00 121112,15068,03341,88020,93528,340271,33812 พฤษภาคม 2559หนังสือมีไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด
15บ้านดอนหวาย  นายสุรเชษฐ ฤทธิ์สอน 22 14,021.00 2023,60012,1896,9603,5204,70050,96912 เมษายน 2559
16บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน  นายสุภาพ สุริโย 232 105,552.00 159197,150105,55259,37029,66045,060436,79218 เมษายน 2559ควรให้มีการจัดซื้อทุกกลุ่มสาระแบบอิสระ ไม่จำเป็นต้องใช้กระทรวงเท่านั้น
17บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว  นางสุริยา คำจูมจัง 47 26,191.00 3743,40018,95412,7206,2658,63089,9695 เมษายน 2559
18บ้านป้องสร้างบุ  นายสง่า โพธาราม 51 26,814.00 4249,00021,17614,2806,8609,730101,04613 พฤษภาคม 2559ไม่มี
19บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด  นายประทวน ไชยโชค 88 65,950.00 5767,20034,11419,8009,97513,380144,46910 พฤษภาคม 2559ปีที่ผ่านมาพบปัญหาหนังสือคณิตศาสตร์ของกระทรวงชำรุดง่ายไม่คงทน
20บ้านแฝก  นายธีระพงศ์ แสงภักดี 55 33,049.00 3946,40024,96613,8007,2259,260101,6516 พฤษภาคม 2559
21บ้านหนองตอ  นายชวลิต ไชยฮะนิจ 50 27,423.00 3440,20020,27511,8806,0608,01086,42511 พฤษภาคม 2559
22จุมจังนาคำชลประทานวิทยา  นายจรัส วิชาผง 135 79,171.00 9386,75055,69732,52016,61521,920213,5024 พฤษภาคม 2559
23บ้านโพนทอง  นายสมัย แวงวรรณ 231 127,473.00 137167,25096,90951,57026,58038,530380,83929 เมษายน 2559ไม่มี
24บ้านนาทม  นายบุญเพ็ง พันสีมา 197 126,682.00 150201,20097,35056,79027,67544,800427,81518 มีนาคม 2559ไม่มี
25บ้านหนองไฮ  นายสถาพร ภูบาลเช้า 34 20,018.00 3540,60016,97811,7605,4958,05082,88330 มีนาคม 2559-
26บ้านนาอุ่ม  นายวิจิตร ภูผาหลวง 50 29,196.00 3541,40021,18112,2406,2558,25089,32618 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค ทางร้านส่งหนังสือตรงตามกำหนด
27บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)  นายบรรจง อัครประชะ 112 63,672.00 87102,20046,91830,00014,87520,330214,3238 เมษายน 2559
28บ้านหนองม่วง  นายกุศลศักดิ์ แสนสิงห์ 95 53,542.00 79102,85053,54229,94014,97523,160224,46710 พฤษภาคม 2559-
29บ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี  นายกุศลศักดิ์ แสนสิงห์ 19 11,404.00 2124,60011,4047,2003,5254,89051,61910 พฤษภาคม 2559-
30บ้านหนองใหญ่ทับครัว  นายทวีศักดิ์ มาตย์คำจันทร์ 101 69,816.00 6981,40041,37324,00012,12516,210175,10820 พฤษภาคม 2559- หนังสือขาดตลาดทำให้ยังได้หนังสือยังไม่ครบ
31บ้านโนนโพธิ์  นายสุวิทย์ ขันติทอง 25 12,443.00 2124,60011,6317,2003,5254,89051,84629 เมษายน 2559ไม่มีค่ะ
32บ้านหนองแวงแห่  นายภาณุพงศ์ ณรงค์ไชย 279 123,466.00 203266,650127,07175,96036,49559,670565,84613 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนที่มีการย้ายเข้า ย้ายออก ทำให้ยอดการสั่งหนังสืออาจจะขาด หรือเกิด ไปบ้าง
33บ้านกุดแห่  นางฐิติกุล ชัยวงค์ษา 28 14,778.00 3237,00015,02910,6804,9107,33074,94924 เมษายน 2559
34โคกล่ามวิทยาคาร  นายยุทธนา คำสุวรรณ 0 0.00 118145,90072,01243,44020,96033,270315,582
35บ้านดงดิบ  นายทองพูล พลเยี่ยม 49 70,000.00 3440,80023,96012,2406,6308,16091,79029 เมษายน 2559-
36บ้านโนนลาด  นายชัยยงค์ แสนณรงค์ 50 27,117.00 4046,60020,49413,5606,4709,25096,3749 พฤษภาคม 2559การสั่งซึ้อหนังสือเรียนมีปัญหาในส่วนของหนังสือกรมวิชาการ แต่ทางโรงเรียนก็แก้ปัญหาโดยสั่งซื้อแต่เนิ่นๆ เพื่อจะได้หนังสือครบทันเปิดเรียน
37ชุมชนบ้านสว่าง  นายเสนีย์ วิเชียรศรี 384 240,507.00 244275,400159,23290,99045,04569,460640,12710 พฤษภาคม 2559
38บ้านท่าสำราญ  นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี 0 0.00 3541,00019,86612,0005,8758,15086,891
39บ้านวังม่วย  นายสุทิน หร่องบุตรศรี 145 70,368.00 113134,65070,36841,19019,91031,070297,18828 ธันวาคม 2558การส่งงานทางอินเทอรฺเนต เนตล้มบ่อยมาก
40กุดก่วงท่าแสงจันทร์  นายอุทัย โยชน์เมืองไพร 25 18,263.00 2832,80015,9239,6004,7006,52069,54331 มีนาคม 2559โรงเรียนมีขนาดเล็กๆ ไม่มีปัญหาอะไรหนังสือจัดหาได้ครบ ร้อยละ 100
41บ้านเหล่าน้อย  นายเสนีย์ วิเชียรศรี 108 56,833.00 9687,40047,23532,28015,11022,090204,11529 เมษายน 2559ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้น
42คำพระโคกก่งวิทยา  นายผดุงศักดิ์ วิไลลักษณ์ 138 86,924.00 102140,10067,83539,18019,45031,030297,5952 พฤษภาคม 2559การเพิ่มของจำนวนนักเรียนหลังการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เกิดปัญหาหนังสือเรียนไม่ครบ การจัดซื้อหนังสือเรียน โรงเรียน ทำตามแนวปฏิบัติของ สพฐ. ที่กำหนด จึงไม่ค่อยมีปัญหาและอุปสรรค ได้หนังสือครบและทันตามกำหนด
43บ้านคำอุปราช  นางประนอม ผจงศิลป์ 80 38,036.00 5969,80034,69020,64010,55513,910149,59516 พฤษภาคม 2559จัดสรรงบประมาณมากขึ้นกว่าเดิม..จะขอบพระคุณมากค่ะ
44บ้านวังยาว  นายประดิษฐ ขรณ๊ย์ 218 142,464.00 153218,050105,82659,37029,36047,770460,37628 พฤษภาคม 2560
45บ้านโคกกกม่วง  นายจำลอง พรหมสูงวงษ์ 137 76,669.00 9386,35052,77432,28016,23521,820209,45917 มีนาคม 2559-
46บ้านพรหมจรรย์  นายสมบัติ บุตรภักดี 122 68,593.00 9385,95051,41832,04015,85521,720206,98320 เมษายน 2559 -
47บ้านดงกลาง  นายทองการ บุตรพรม 96 50,858.00 7385,60040,58025,08012,33517,020180,61513 พฤษภาคม 2559ไม่มี
48บ้านพรมสวรรค์  นายวิจิตร ภูผาหลวง 165 124,447.00 115165,05078,00844,52021,75536,050345,38329 เมษายน 2559ไม่มีปัญหา
49บ้านนาสีใส  นายอานุภาพ แสนสุภา 123 63,618.00 10193,15054,47034,68017,03523,540222,87515 พฤษภาคม 2559การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเพราะความร่วมมือจากทุกฝ่ายทุกภาคส่วน
50บ้านหนองหิ่งหาย  นายประสิทธิ์ เสาศิริ 131 78,216.00 86101,40049,86729,88015,06020,190216,3971 พฤษภาคม 2559
51บ้านนาศรีนวล  นายเสถียร ทาปลัด 59 43,141.00 4654,20026,88515,9608,02010,790115,85517 มีนาคม 2559
52สีดากระพี้ประชาสรรค์  นายปริชญ์ นาทองคำ 0 0.00 5666,20034,05619,5609,97013,190142,976
53นาแพงวิทยาคาร  นายบัญชา เมืองศรีมาตย์ 171 146,012.00 119168,45080,35845,72022,15536,910353,59316 พฤษภาคม 2559-
54บึงอุดมบึงคำ  นางสุขุมาลย์ อินทเสวก 64 39,215.00 4755,60028,22916,4408,40511,080119,75431 มีนาคม 2559หนังสือภาคเรียนที่สองทางร้านยังไม่ได้สั่งซื้อ
55สะอาดเจริญใหม่สามัคคี  นายวิจิตร ภูผาหลวง 66 34,954.00 4350,60024,45314,8807,43510,070107,43813 พฤษภาคม 2559
56บ้านอุ่มเม่า  นายสุพล ชมจุมจัง 114 67,646.00 88114,70056,65833,09016,20525,770246,42315 พฤษภาคม 2559-
57บ้านดอนชาด  นายสกล ไชยธงรัตน์ 37 21,668.00 3440,00018,88411,7605,8707,96084,47429 เมษายน 2559
58ถนนชัยสามัคคี  นายบุญชู สุนธงศิริ 37 19,743.00 2934,20016,31710,0805,0856,81072,49224 มีนาคม 2559
59บ้านคำนาดี  นายศมดล พลเยี่ยม 242 140,457.00 177164,350101,90161,44030,90541,530400,12610 พฤษภาคม 2559ไม่มี
60บ้านหนองขอนแก่น  นายประเทือง มะลาไวย์ 237 167,099.00 152200,700100,17457,45028,22544,930431,4797 เมษายน 2559
61บ้านปากช่อง  นายปิยวิทย์ บรรพสาร 102 42,750.00 7487,20043,92525,68012,91017,360187,0755 พฤษภาคม 2559-
62บัวดงมันวิทยา  นายถวิล พนมเขต 168 88,676.00 125116,35075,77143,56022,09529,400287,17629 เมษายน 2559- หนังสือขาดตลาดทำให้ทางร้านจัดหาหนังสือให้ได้ไม่ครบจำนวน
63บ้านราษฎร์ดำเนิน  นายประชล ศรีเคนขันธ์ 96 64,280.00 7386,40043,67925,56013,09517,220185,95431 มีนาคม 2559โรงเรียนดำเนินการประชุมวางแผนในการจัดซื้อหนังสือทำให้ได้รับหนังสือทันตามกำหนดเวลา
64ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน  นางสาววิภาพร สินธุเขตต์ 55 29,386.00 3844,40020,84512,9606,2708,82093,29527 เมษายน 2559ไม่มี
65บ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก  นายประเทือง มะลาไวย์ 21 15,606.00 1214,4008,7994,3202,3402,88032,7397 เมษายน 2559
66บ้านบัวสาขาบ้านดงมัน  นายมหิดล พลเยี่ยม 0 0.00
67อนุบาลเมืองเสลภูมิ  นายพินิจ จันทร์ซ้าย 975 695,380.00 626589,700402,952222,360117,320148,9901,481,32215 มีนาคม 2559 ควรเปิดกว้างในการจัดซื้อทุกวิชา ให้จัดซื้ออิสระได้ทุกสำนักพิมพ์
68บ้านดงประเสริฐ  นายสมพร คุณธรรม 272 159,139.00 190177,300114,15766,48034,01044,800436,74725 เมษายน 2559ไม่มี
69บ้านแห่ประชานุกูล  นายทักษิณ สิทธิศักดิ์ 252 127,346.00 201261,650127,34675,45036,82058,790560,05620 พฤษภาคม 2559ในปีการศึกษาที่่ผ่านมาผู้ขายส่งหนังสือไม่ค่อยทันตามกำหนด
70เสลภูมิสามัคคี  นายนิตย์ ใบเอี่ยม 74 55,846.00 6072,00039,70121,60011,70014,400159,40121 มีนาคม 2559
71บ้านท่าไคร้  นายเมธี อุดม 40 24,375.00 4047,00021,75413,8006,8509,35098,75421 มีนาคม 2559
72ขวัญเมือง  นายอนุสรณ์ สารเสวก 0 0.00 4148,80025,39214,5207,6159,740106,067
73บ้านขว้างวิทยากร  นายทวี ฤทธิธรรม 35 12,964.00 3642,60020,87612,6006,4508,49091,01621 มีนาคม 2559
74ชุมชนบ้านขวาว  นายไพรทูล จันศิริ 100 60,154.00 7588,80045,63226,28013,48517,700191,89716 พฤษภาคม 2559
75บ้านโนนยาง  นายณรงค์ ชินบุตร 125 69,679.00 9185,05053,89031,92016,41521,490208,76516 พฤษภาคม 2559-
76บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์  นายคำผล จันทรบุตร 67 37,189.00 5261,00028,62217,8808,81012,130128,4421 พฤษภาคม 2559
77บ้านหันหน่องสามัคคี  นายชัยณรงค์ มูลสาร 133 71,485.00 9789,75055,00833,48016,63522,680217,5531 เมษายน 2559
78บ้านทรายมูล  นายจรุง บุญภิละ 55 23,308.00 4956,20021,23216,0807,08511,110111,70717 พฤษภาคม 2559
79บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ  นายอุทิตย์ สินธุสนธิ์ 69 10,261.00 5770,95033,18820,9409,99516,130151,20316 มิถุนายน 2559
80ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด  นายกิตติพัศ นพนิยม 71 44,245.00 5059,20030,21117,5208,99011,800127,72112 เมษายน 2559งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอกับการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดให้เด็กได้รับการปฏิบัติเห็นสมควรเพิ่มงบประมาณค่าหนังสือเรียนเพิ่มขึ้นด้วยใช้มาเป็นระยะเวลายังใช้ตัวเลขเท่าเดิม
81บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา  นายบุญมี เกตุคำ 79 35,868.00 6071,00035,86821,00010,75014,150152,76813 พฤษภาคม 2559-
82บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง  นายมานิตย์ สันตะวงศ์ 77 46,221.00 5871,00036,57021,45010,55516,270155,84520 สิงหาคม 2559
83บ้านสำโรงหนองจอก  นายสำอาง น่าบัณฑิต 45 27,123.00 3035,40018,10810,4405,2807,05076,27810 มีนาคม 2560หนังสือสาระภาษาไทย,รายวิชาเพิ่มเติมหน้าท่พลเมือง ยังไม่ครบ
84บ้านพันขาง  นายถาวร สารพล 66 36,556.00 4957,80027,98217,0408,60511,510122,93716 พฤษภาคม 2559-
85บ้านโพธิ์ชัน  นายประกาศิต คำทวี 92 51,776.00 6677,60036,76122,80011,35015,440163,9512 พฤษภาคม 2559ไม่มี
86บ้านกุดเรือ  นายอดิประพล วรรณพฤกษ์ 40 21,981.00 3136,80019,39910,9205,6657,34080,12428 เมษายน 2559
87บ้านโพธิ์ตาก  นายปัญญา ศรีนาม 22 11,027.00 1922,2009,6136,4803,1354,41045,83816 พฤษภาคม 2559ทางโรงเรียนได้จัดทำการสั่งซื้อหนังสือเป็นไปตามระเบียบทุกขั้นตอน
88เมืองไพรวิทยาคาร  ดร.ทวี ผึ่งผาย 158 107,091.00 102136,20069,20338,91019,40530,430294,14829 เมษายน 2559
89บ้านหัวคู  นายบุญสันต์ เสลไสย 164 69,086.00 105131,95069,08639,18019,34530,000289,56129 เมษายน 2559
90บ้านบ่อแกนางเลา  นายทศพร นองนุช 39 16,460.00 2731,80016,4609,3604,6956,33068,64530 มีนาคม 2559
91บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม  นายปัญญา แพนกุดเรือ 114 67,594.00 7487,60045,78225,92013,29017,460190,05212 พฤษภาคม 2559ไม่มี
92บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่  นายสุกรี บุญปก 56 37,128.00 5059,40030,74017,6409,18011,850128,81029 เมษายน 2559
93บ้านโนนสว่าง  นายพิชิต พรหมนารท 22 14,744.00 2125,20014,2157,5604,0955,04056,11013 พฤษภาคม 2559ไม่มี
94บ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ  - 29 20,682.00 2428,20013,3658,2804,1105,61059,56511 เมษายน 2559
95บ้านโนนสวรรค์  นายสันติภาพ จันทร์มณี 50 43,379.00 3844,60021,29513,0806,4608,87094,30513 พฤษภาคม 2559
96ชุมชนนาทมโคกก่อง  นายวรวิช บุญประสิทธิ์ 243 145,224.00 167220,250104,63362,58030,08549,230466,77818 มีนาคม 2559วางแผนทำงานอย่างเป็นระบบ ไม่มีปัญหาใดๆค่ะ
97บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)  นายสุรีย์ อันบุรี 210 128,908.00 151196,95096,89356,79027,81044,240422,68323 พฤษภาคม 2559-
98บ้านหนองตุ  นายโสภณพงษ์ สิงห์โตแก้ว 37 22,320.00 2732,00016,9029,4804,8856,38069,6477 พฤษภาคม 2559
99บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)  นายปราโมทย์ อ่อนแสง 206 133,309.00 151195,65097,71056,70027,79544,040421,89516 มีนาคม 2559ไม่มี
100บ้านหนองกุง  นายไพโรจน์ อาทิตย์ตั้ง 284 128,441.00 207272,150132,11477,73037,67060,930580,59430 เมษายน 2559-
101บ้านบาโคหนองแคน  นายสมหมาย อุ่นเจริญ 64 33,771.00 4350,40023,99214,7607,24510,020106,41712 เมษายน 2559
102บ้านนาโพธิ์  นายกิตติภูมิ อุทสาร 132 70,409.00 8880,80046,58430,00014,50020,420192,30426 เมษายน 2559ไม่มี
103บ้านหนองไผ่หนองหว้า  นายเศรษฐการ ไชยดำ 46 18,868.00 3541,00018,86812,0005,8758,15085,89310 พฤษภาคม 2559ไม่มี
104บ้านหนองฟ้า  นายทินกร ดวงประทุม 158 115,561.00 151196,05097,54756,94028,17544,140422,8528 ธันวาคม 2559
105บ้านสีเสียด  นายประสงค์ ปุริโต 212 132,400.00 152200,30097,41757,21027,84544,830427,60220 เมษายน 2559-
106บ้านสะอาดนาดี  นายสมัคร สงวนรัตน์ 179 100,630.00 114105,70065,50939,48019,76026,710257,1596 พฤษภาคม 2559
107บ้านนาแพง  นายวิทยารัตน์ กิยะแพทย์ 177 103,160.00 151195,85098,36956,82027,98544,090423,11413 พฤษภาคม 2559
108บ้านหนองผักแว่น  นายวิเชียร ขระณีย์ 273 172,307.00 202260,900127,09075,48036,62058,730558,82029 ธันวาคม 2559
109บ้านบากหนองเทา  นายศรัณยพงษ์ ประทาพันธ์ 46 27,990.00 4163,05027,99016,1107,71013,490128,35030 มีนาคม 2559
110บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา  นายสมบูรณ์ นวลฉวี 48 9,551.00 3743,60021,66812,8406,4558,68093,24312 เมษายน 25591. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อหนังสือให้ครบทุกกลุ่มสาระ และนักเรียนได้รับหนังสือเรียนไม่ครบทุกคน
111บ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา  นายไชยญา บุตรพรม 16 6,678.00 1416,2006,2784,6802,1603,21032,5289 พฤษภาคม 2559ไม่มี
112วังหลวง  นายไพโรจน์ จันทร์ขอนแก่น 42 23,110.00 3237,60018,32211,0405,4807,48079,92227 เมษายน 2559
113บ้านท่าเยี่ยม  นายธงสิน ธนกัญญา 33 13,002.00 2023,80013,0027,0803,7104,75052,342
114บ้านโพธิ์งาม  นายภาณุพงศ์ ชะราจันทร์ 25 22,012.00 2630,60015,0469,0004,5006,09065,23616 พฤษภาคม 2559ไม่มี
115บ้านป่าขีหนองขุ่น  นายสุจินต์ ศิริวรรณ 42 18,658.00 2934,40018,65810,2005,2756,86075,39330 มีนาคม 2559
116บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์  นายสัมฤทธิ์ อ่อนพุทธา 65 39,352.00 5059,00029,50017,4008,80011,750126,45013 พฤษภาคม 2559มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ
117บ้านโจด  นางบุษกร ทองวล 26 13,580.00 2832,60014,4629,4804,5106,47067,52229 เมษายน 2559-
118บ้านหนองหงษ์หนองงู  นายสมศักดิ์ สารเสวก 15 16,100.00 2225,60011,4007,4403,5305,08053,05029 เมษายน 2559-
119บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา  นายกฤษดา โพธิ์สิงห์ 128 84,079.00 98133,30064,63837,32018,26029,570283,08828 พฤษภาคม 2559
120บ้านยาง  นายมรุพงศ์ ภานุศรี 44 27,752.00 3845,00022,89313,3206,8408,97097,02329 เมษายน 2559-
121บ้านลาด  นายวีระชัย สุทธิประภา 9 5,249.00 89,6005,8102,8801,5601,92021,77029 เมษายน 2559
122บ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)  นายสมชาติ แสงทอง 174 78,000.00 114151,30078,77743,38021,60033,860328,9178 กรกฎาคม 2559หนังสือเรียนไม่ครบตามสาระการเรียนรู้ ราคาหนังสือค่อนข้างแพงกว่างบประมาณที่กำหนด ควรได้รับงบประมาณสนับสนุนมากกว่าเดิม
123หนองหลวงประชาบำรุง  นายจีรวัฒน์ เพียรชนะ 180 96,540.00 131169,65087,56449,44024,56538,240369,45916 พฤษภาคม 2559ไม่มี
124บ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา  นายถวัลย์ ไค่นุ่นสิงห์ 61 32,456.00 4754,60023,97115,8407,45510,830112,69613 พฤษภาคม 2559
125บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ  นางรัศมี วรโภชน์ 37 21,864.00 3439,80018,59911,6405,6807,91083,62927 เมษายน 2559การได้รับหนังสืออาจช้าบ้างแต่ก็ได้รับหนังสือครบตามจำนวนที่ทางโรงเรียนได้สั่งซื้อและได้รับหนังสือครบก่อนเปิดภาคเรียน
126บ้านหนองสำราญหนองเรือ  นายพินิจ บาคาล 41 35,500.00 3541,20019,22212,1206,0658,20086,80725 เมษายน 2559ไม่มี
127บ้านนากระตึบ  นายลภ ไชยฮะนิจ 104 29,070.00 8094,00044,44627,60013,70018,700198,44622 เมษายน 2559-หนังสือเรียนแบบฝึกหัด มีไม่เพียงพอเต็มตามจำนวนนักเรียน -การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอกับการซ้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัดเต็มจำนวนนักเรียน
128บ้านท่าม่วง  นางดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ์ 120 48,935.00 8094,60048,93527,96014,27018,850204,6155 พฤษภาคม 2559
129บ้านหนองสิม  นางนิรมล ปกป้อง 46 17,912.00 3035,40017,91210,4405,2807,05076,08220 พฤษภาคม 2559
130บ้านเหล่าแขมดงกลาง  นายธวัชชัย ทองถนอม 122 57,676.00 9992,05057,67634,44017,40523,260224,83122 เมษายน 2559-
131บ้านดงหวาย  นายภราดร เสนารัตน์ 159 110,179.00 111161,45077,77843,20021,16535,140338,7332 พฤษภาคม 2559
132บ้านท่าสี  นายปรีดา ทอนโพธิ์แก้ว 87 50,148.00 6677,80038,27022,92011,54015,490166,02029 มีนาคม 2559
133บ้านโคกกุงดอนกอก  นายธงชัย ทัพละ 25 10,073.00 2023,40010,0936,8403,3304,65048,31325 เมษายน 2559
134บ้านหนองเม็ก  นายไกรศรี พลเยี่ยม 42 22,042.00 3642,40020,46812,4806,2608,44090,0485 พฤษภาคม 2559เรียบร้อยดี(แต่การรายงาน ระบบวัน/เดือน/ปี ไม่เสถียร)
135บ้านดงแจ้งโนนสูง  ว่าที่ร้อยตรีเชวงศักดิ์ศักดิ์ มิ่งมิตรมี 71 40,203.00 6272,40033,11621,12010,19014,380151,2061 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้ดำเนินการสำรวจจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2559 เพื่อใช้เป็นข้อมูลสั่งซื้อหนังสือ อุปสรรค ยังมีผู้ปกครองบางรายเปลี่ยนใจย้ายนักเรียนไปเรียนสถานศึกษาอื่น หลังจากสั่งซื้อหนังสือเรียนไปแล้ว
136หนองจอกวิทยา  นายสมบูรณ์ แจ้งเจริญ 107 68,973.00 6786,65047,72925,50012,95519,580192,41413 มิถุนายน 2559
137บ้านวังเข  นายวชิพงษ์ ค้ำคูณ 36 18,877.00 2732,20017,5459,6005,0756,43070,85018 พฤษภาคม 2559ไม่มี
138บ้านท่าลาดหนองผักตบ  นายสุดใจ จันทร์พิพัฒน์ 57 35,536.00 4856,60028,06116,6808,41011,270121,02115 มีนาคม 2559
139บ้านโสกเตย  นายบรรจง หัสจรรย์ 47 26,219.00 3541,20020,30412,1206,0658,20087,8895 พฤษภาคม 2559
140บ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง  นายศักดิ์ชัย บุญภิละ 95 60,133.00 6272,20031,00921,00010,00014,330148,53925 เมษายน 2559ไม่มี
141อนุบาลเมืองหนองพอก  นายวิเชียร แสงภักดี 391 226,455.00 283263,050163,62498,40049,67566,470641,21923 มีนาคม 2559ไม่มี
142ศรีสวัสดิ์  นายจักรพงษ์ รองไชย 102 57,353.00 5363,00033,77318,7209,76512,570137,82810 พฤษภาคม 2559
143หนองโนราษฎร์บำรุง  นายวัชรินทร์ ดวงพระจันทร์ 187 123,200.00 131177,05084,93049,74024,27539,340375,33528 มีนาคม 2559ไม่มีการดำการเป็นไปด้วยดี
144บ้านโคกนาคำ  นายจักรพงษ์ รองไชย 125 73,593.00 8499,40050,95929,40015,05019,810214,61925 พฤษภาคม 2559-
145หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์  นายทัศนัย อุปปะ 563 351,862.00 384361,200242,685136,08071,46091,260902,68517 มีนาคม 2559ไม่มี
146ท่าสีดาวิทยา  นายประสิทธิ์. ทองมี 322 209,414.00 225267,950147,04485,44041,72567,550609,70928 เมษายน 2559
147ทรายทองเฉลิมวิทย์  นายประเวช การินทร์ 275 138,835.00 218252,900138,83581,78039,83063,770577,11528 เมษายน 2559
148บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา  นายเรืองเดช ศรีโยธี 84 32,800.00 6373,60032,80021,48010,38514,620152,8859 มีนาคม 2559
149หนองแวงบึงงาม  นายทรงศักดิ์ เมฆเสนา 334 169,550.00 256304,800169,55097,14047,35076,840695,6809 พฤษภาคม 2559-
150เหล่าขุมมันท่าสะอาด  นายอินสอน กันทะโล 158 91,658.00 10799,65062,76237,32018,96525,180243,87711 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
151บ้านหนองแข้ดง  นายบรเมศร์ ขัติยนนท์ 130 73,980.00 9587,85054,00032,76016,24522,200213,05527 มีนาคม 2559
152ป่าไม้อุทิศ 11  นางปริยะดา กนกโชติวงษ์ 52 28,475.00 3844,60021,38113,0806,4608,87094,39129 เมษายน 2559-ไม่มี-
153บ้านกุดขุ่น  นายวริช จรัสแผ้ว 89 38,294.00 6475,60038,29422,32011,34015,060162,61427 พฤษภาคม 2559-
154ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84  นายสงวน ชาววัง 231 96,000.00 152140,20083,52852,20025,65035,430337,00830 เมษายน 2559หนังสือองค์การค้าหาซื้อยากมาก
155สามพานประชาสรรค์  นางนิลรดา เมฆเสนา 63 25,638.00 4856,20025,63816,4408,03011,170117,47819 พฤษภาคม 2559
156โคกสว่างหาญไพรวัลย์  นายไพบูลย์ เหมรา 222 135,969.00 171225,050110,19864,62031,81550,440482,12310 พฤษภาคม 2559-
157บ้านแก้งศรีสว่าง  นายวินัย บุญสินชัย 120 63,931.00 8397,60045,92528,68014,28519,420205,9105 พฤษภาคม 2559
158ชุมชนบ้านโคกกลางสาขาห้วยค้อ-คำเม็ก  นายวิศิษฎ์ ศุภจันทร์ 24 9,294.00 1618,8009,2945,5202,7403,74040,0949 พฤษภาคม 2559
159บ้านปลาโด  นางคัทยวรรณ รังใส 128 56,843.00 10496,00056,84335,76017,62024,260230,48329 เมษายน 2559
160ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง  นายอดุลย์ ประเสริฐสังข์ 233 129,764.00 168155,40094,15557,96028,77039,270375,55511 เมษายน 2559
161หนองคำวิทยา  นายชวลิต อุปปะ 233 77,000.00 172234,500113,51965,25031,54551,930496,74416 พฤษภาคม 2559ได้รับหนังสือล่าช้า ไม่ตรงตามกำหนด โดยเฉพาะในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ ที่ต้องใช้แบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อให้เร็วกว่านี้ และจัดสรรงบประมาณให้มากขึ้น
162หนองไฮภูเขาทอง  นายสุพัฒน์ ชาติเชื้อ 98 56,511.00 88103,20047,01230,24014,88020,520215,85216 พฤษภาคม 2559
163บ้านโนนปลาเข็ง  นายศุภฉันท์ คล้ายหนองสรวง 30 11,271.20 3439,80018,03811,6405,6807,91083,06831 มีนาคม 2559
164บ้านเหล่าโพนงาม  นายศุภกานต์ ศรีทนษา 108 58,089.00 7992,40041,50227,00013,12518,360192,3879 พฤษภาคม 2559
165บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร  นายสนิท จันทรืมหา 156 95,817.20 104132,50068,10539,03019,35530,010289,0008 เมษายน 2559ควรจัดสรรงบประมาณมาให้ครบโดยเร็ว
166บ้านกกตาลดงบังวิทยา  นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน 315 190,828.00 208266,200131,29977,40037,41060,070572,37913 มิถุนายน 3102-
167บ้านโพนงามหนองน้ำกิน  นายสันติภาพ หาญชนะ 71 32,301.00 4856,60027,38516,6808,41011,270120,34510 พฤษภาคม 3102
168บ้านคำโพนสูง  นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ 129 69,328.00 8499,60051,00229,52015,24019,860215,22213 พฤษภาคม 2559ควรโอนเงินให้ครบ 100 % ภายในภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา
169ไตรมิตรวิทยา  นายประเวช การินทร์ 203 127,161.00 151204,35096,79957,09027,52045,340431,09910 พฤษภาคม 2559-
170วังใหญ่หนองผักแว่น  นายวิษณุ รังใส 44 34,105.00 4249,40023,59614,5207,2409,830104,5864 พฤษภาคม 2559เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ดีมากครับ
171บ้านกุดเต่าวิทยา  นางปัฐมาภรณ์ อุทัยอมฤตวารี 72 47,384.00 5969,40033,13720,40010,17513,810146,92224 มีนาคม 2559ไม่มี
172บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี  นายอุทัย จันทร์วัง 21 19,906.00 2327,20013,6048,0404,1055,42058,36925 มีนาคม 2559วางแผนการกำหนดระยะเวลาตามกำหนด
173บ้านหนองบก  นายบุญชู สุนธงศิริ 71 40,207.00 4755,40026,77716,3208,21511,030117,74213 พฤษภาคม 2559ปัญหาอุปสรรคไม่มี การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียน
174เมืองโพธิ์ชัย  นายสุรพล พลเยี่ยม 340 160,076.00 265247,550160,07692,88047,68562,550610,74113 พฤษภาคม 2559อยากให้จัดสรรงบประมาณซื้อแบบฝึกของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วย
175โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ  นายปุณกัลย์ บุญเริ่ม 78 42,654.00 5564,60029,97318,9609,39512,850135,77831 มีนาคม 2559ไมมี
176บ้านจัมปาพระอุ้ย  นายจินดา จันทรา 72 50,657.00 7790,60043,72426,64013,30518,030192,29913 พฤษภาคม 2559
177บ้านหนองบัว  นายพยุง วรรณทอง 62 36,689.00 5564,40029,43118,8409,20512,800134,67615 มีนาคม 3102
178บ้านหนองแวงใหญ่  นายทศพล ศิวิรัตน์ 151 81,206.00 10798,25056,62736,48017,63524,830233,822เพิ่มงบประมาณนการซื้อหนังสือ
179บ้านโพธิ์ศรี  นายพุทธา โคตรพิมพ์ 112 76,963.00 88128,30061,34234,35016,92527,920268,83712 พฤษภาคม 3102ไม่มี
180บ้านหนองนกทา  นายศราวุฒิ บุระพวง 113 66,271.00 8297,00048,48128,68014,66019,330208,1517 มีนาคม 2559
181บ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน)  นายพิทยา เดชะคำภู 29 16,919.00 1821,40011,4946,3603,3204,27046,8447 มีนาคม 2559
182บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)  นายประสิทธิ์ คำภูผง 369 257,487.00 267318,450180,001101,85050,30080,280730,88118 เมษายน 2559
183บ้านภูเขาทอง  นายพยุง วรรณทอง 171 108,338.00 123153,15080,39846,05023,09034,970337,6586 เมษายน 2559
184บ้านโนนใหญ่  นายยงยุทธ แก้วขอนแก่น 169 90,555.00 118108,70063,48640,44019,78027,470259,8766 พฤษภาคม 2559-
185อัคคะวิทยา  นายชัชวาลย์ รัตนสวนจิก 202 108,203.00 161199,250108,20360,21030,24045,590443,4936 พฤษภาคม 2559หนังสือคณิตศาสตร์ขาดแคลน
186บ้านนาเลา  นายประสิทธิ์ พลทองเติม 46 25,020.00 5058,60025,89617,1608,42011,650121,72610 พฤษภาคม 2559
187บ้านโพนเฒ่า  นายทองล้วน มาตเลิง 147 88,264.00 10597,75061,68336,60018,57524,700239,3084 เมษายน 2559ไม่มี
188บ้านน้ำเกลี้ยง  นายบุญส่ง องอาจ 110 64,194.00 8499,00047,50829,16014,67019,710210,0486 พฤษภาคม 2559-
189บ้านโคกใหญ่  นางทองใบ พันธุ์พงศ์ 84 47,841.00 5868,60034,39320,28010,36013,670147,30331 มีนาคม 3102-
190บ้านนางาม  นายดวงชัย มงคลกุล 27 14,685.00 2327,00012,7107,9203,9155,37056,91512 มีนาคม 2559-
191บ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี  นายประสิทธิ์ พลทองเติม 31 17,877.00 2226,00013,1737,6803,9105,18055,94310 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรคใดๆ
192บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)  นายปริญญา บุตรพรม 189 1,003,821.00 154213,200103,82159,01028,92547,060452,01612 เมษายน 2559ไม่มี
193บ้านดอนควาย  นางอารยา ไค่นุ่นสิงห์ 41 20,701.00 3642,40020,25012,4806,2608,44089,83025 มีนาคม 2559
194บ้านท่าเสียว  นายจรัญ มลาไวย์ 139 99,330.00 116166,00079,16244,88021,95036,290348,28216 พฤษภาคม 2559เนื่องจากการจัดซื้อพร้อมกันทั่วประเทศอาจทำให้หนังสือบางวิชาส่งล่าช้า
195บ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์  นายพรชัย พวงพิลา 10 6,376.00 910,8006,3763,2401,7552,16024,33122 เมษายน 2559หนังสือคณิตสาสตร์ได้ช้า
196บ้านหนองตาไก้  นายขวัญใจ พิมมะดี 156 111,282.00 120167,20080,98646,14022,70036,850353,8761 เมษายน 2559ควรจัดซื้อหนังสือจากร้านที่มีมาตรฐาน
197บ้านหนองแสงสว่างวิทย์  นายสัมฤทธิ์ นาเมืองรักษ์ 55 25,000.00 4249,00022,14914,2806,8609,730102,0192 พฤษภาคม 2559-
198บ้านหนองอิโล  นายแก้ว เกตุมาตย์ 13 10,122.00 1113,0007,1063,8401,9552,59028,49113 พฤษภาคม 2559ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนทุกคน รวมทั้งกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ในการคัดเลือกหนังสือเรียน
199ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา  นายธเนศร ใบปก 384 316,690.00 285266,150171,25999,84051,20567,250655,70425 มีนาคม 2559แบบเรียนของกรมวิชาการ หรือของกระทรวง ควรจัดพิมพ์เพียงพอกับความต้องการ มักจะช้ากว่าของสำนักพิมพ์ ทำให้โรงเรียนขนาดใหญ่ได้ไม่ครบ ต้องรอการส่งภายหลัง
200บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์  นายสังคม เพ็ชรโรจน์ 166 106,421.00 125160,95079,97446,86022,98536,300347,06916 พฤษภาคม 2559
201บ้านดอนเรือ  นายเสกสิทธิ์ พิมพ์พรม 84 46,751.00 6171,60034,31121,00010,37514,240151,52630 สิงหาคม 2559
202บ้านดงยาง  นายสมพร ประเสริฐสังข์ 41 24,326.00 3035,80019,13910,6805,6607,15078,4294 พฤษภาคม 2559-
203บ้านหนองอึ่งโปโล  นายประมวล ทิพชัย 83 50,984.00 6273,20036,82821,60010,95014,580157,15810 เมษายน 2559
204ชุมชนบัวคำ  นายสง่า บรรจโรจน์ 170 79,752.00 115146,35079,75243,65022,29033,250325,29223 มีนาคม 2559
205บ้านโคกหนองบัว  นายสมภาร ทิพเจริญ 82 44,428.00 5463,80032,62918,8409,58012,710137,55929 เมษายน 2559หนังสือมักขาดตลาดในช่วงใกล้เปิดเทอม ผู้เสนอขายควรเตรียมให้เพียงพอกับความต้องการ
206อนุบาลเมืองเมยวดี  นายประเสริฐ บำรุงรส 255 100,000.00 183169,050101,25163,00031,12542,720407,14613 พฤษภาคม 2559
207ชุมชนบ้านชมสะอาด  นายสมพงษ์ พันทะชุม 223 85,000.00 172195,400101,56161,80029,78045,780434,3216 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้ดำเนินการสั่งและได้รับหนัสือเรียบร้อย และอบู่ระหว่างตรวจสอบยอด
208ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ  นายหนูไกร อสุระพงศ์ 137 83,232.00 97125,45061,83736,27017,61028,230269,39714 พฤษภาคม 2559
209บ้านโป่งประชาพัฒน์  นายถอ เหลาทอง 174 96,665.00 122112,50067,10641,88020,56028,430270,47610 พฤษภาคม 2559
210คำนางตุ้มโนนสวรรค์  นายคงศักกดิ์ เทพสุระ 136 76,000.00 109132,35066,21439,96019,33530,360288,21926 เมษายน 2559
211บ้านหนองสองห้อง  นายวิระยูร คำอุดม 268 141,281.00 178165,300103,66861,80031,10041,770403,63811 พฤษภาคม 2559งบประมาณในการจัดสรรค่าหนังสือเรียนควรให้ครบทุกกลุ่มสาระทั้งแบบเรียนและแบบฝึกหัด
212ชุมพรนาเจริญ  นายณรงค์ฤทธ์ หงษ์ศรี 96 39,315.40 7386,60044,98125,68013,28517,270187,81616 พฤษภาคม 2559เรียบร้อยดีครับ
213บ้านโคกสี  นายปิยวิทย์ บรรพสาร 206 123,609.00 146169,50087,80053,10026,01039,490375,90015 พฤษภาคม 2559
214บ้านห้วยทราย  นายเสถียร สุดหนองบัว 105 71,438.00 86104,00051,01831,23014,77523,840224,86313 พฤษภาคม 2559-
215บ้านหนองเดิ่น  นายศิวพจน์ เกาะกิ่งกุลพงศ์ 132 90,484.00 96129,20066,00736,66018,22028,790278,8776 พฤษภาคม 2559นักเรียนย้ายโรงเรียนตอนเปิดเทอม ส่งผลให้เด็กไม่มีหนังสือเรียน
216บ้านหนองโน  ว่าที่ ร.ท.ภานุ จันทนามล 85 52,560.00 7082,00037,22124,00011,75016,300171,27113 พฤษภาคม 2559
รวม 26,517 16,313,797 19,67622,560,15012,055,4507,077,0603,533,8505,093,04050,319,550
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน