สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดร.สกล คามบุศย์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1เมืองร้อยเอ็ด  นายบัญชา พาหะนิชย์ 0 0.00 1,8612,141,9501,241,988702,480351,655540,1404,978,213
2บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)  นายประหยัด มาตย์วิเศษ 61 34,676.00 4148,60024,32614,4007,4259,690104,44129 เมษายน 2559
3บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)  นางอุดม สง่าศรี 33 14,126.00 2529,20014,1268,5204,1155,80061,76110 พฤษภาคม 2559
4บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)  นายประพันธ์ ชินคำ 52 25,487.00 4148,20022,26314,1607,0459,590101,25813 พฤษภาคม 2559
5บ้านโนนรัง  นายวิเชียร มุราชัย 100 70,850.00 6896,50049,42526,37013,06521,170206,5302 มีนาคม 2559-
6บ้านซ้งวิทยาคม  นายโกมล ขุนศรีจันทร์ 0 0.00 87121,15054,93933,03015,72026,630251,469
7บ้านค้อ  นายรังสรรค์ สิงหราช 208 144,200.00 161218,150103,74861,20029,89548,440461,43330 เมษายน 2559-
8บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)  นาย ทวีศักดิ์ เวียงสมุทร 161 111,693.00 156233,300105,72160,99029,52550,340479,87631 มีนาคม 2559
9สหสามัคคีวิทยา  นายฉัตรชัย จัตุโพธิ์ 26 9,240.00 2124,80012,1477,3203,7154,94052,9226 พฤษภาคม 2559-
10บ้านป่ายาง  นายชาญวิทย์ พิมพิรัตน์ 109 60,663.00 7589,00046,15926,40013,67517,750192,98431 มีนาคม 2559หนังสือเรียนของ องค์การค้าคุรุสภา มีให้โรงเรียนที่ส่งไม่พร้อมตามที่ส่งรายละเอียดมาที่โรงเรียน
11บ้านหนองผือโพนศรี  นายสมาน ไชยปัญญา 34 23,767.00 3237,80018,54011,1605,6707,53080,70020 เมษายน 2559
12บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี  นายศุภวัฒน์ สุรเสน 60 23,653.00 4552,20022,17615,1207,06510,350106,91129 เมษายน 2559
13บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคีสาขาบ้านเขวา  นายศุภวัฒน์ สุรเสน 14 7,378.00 1517,2006,6254,9202,1653,40034,31029 เมษายน 2559
14บ้านเล้าวิทยาคาร  นายประยูร วรนาม 253 156,763.00 167218,650110,86063,00031,00549,080472,59531 มีนาคม 2559
15ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)  นายสวาท ไชยราช 6 3,719.00 44,8002,5501,44078096010,53010 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหา
16บ้านหนองแวง  นางธิติมาพร จันทสิทธิ์ 123 70,000.00 89104,40048,34830,60015,07520,760219,1834 พฤษภาคม 2559
17ธรรมจารีนิวาส  นายวงศกร ประกอบนันท์ 177 113,519.00 129166,05083,17748,39023,78037,460358,85720 เมษายน 2559
18บ้านหนองพานแยบัวห้าว  นายประชิด น้อยวิบล 59 35,484.00 4148,80025,66514,5207,6159,740106,34015 พฤษภาคม 2559
19บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)  นายวัฒนชัย ไชยวงศ์ 40 19,998.00 2832,80014,6679,6004,7006,52068,28710 พฤษภาคม 2559
20บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)  นายนิยม บุญจันทร์ 25 14,573.00 2023,40010,8936,8403,3304,65049,1132 พฤษภาคม 2559
21บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์สามัคคี)  นางบุษกร ทองวล 28 15,300.00 2124,60011,4477,2003,5254,89051,66222 เมษายน 2559ไม่มี
22บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)  นายสมาน ไชยปัญญา 155 87,893.00 10798,85059,78236,84018,20524,980238,65710 พฤษภาคม 2559ไม่มี
23บ้านแมตวิทยาคาร  นายสุกิจ เดชโภชน์ 81 47,098.00 6171,80035,39621,12010,56514,290153,17112 พฤษภาคม 2559ไม่ระบุ
24บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)  นายธงชัย พุทธมอญ 212 137,567.00 154205,000100,84458,23028,45545,760438,28929 เมษายน 2559เรียบร้อยดีครับ
25บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)  นายไชยรัตน์ ธรรมประเสริฐ 112 32,170.00 7891,20040,93426,64012,93018,120189,82412 พฤษภาคม 2559
26บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)  นายพรทวี จองลีพันธ์ 46 23,309.00 3743,60021,20812,8406,4558,68092,78312 พฤษภาคม 2559รายวิชาที่สพฐ.กำหนด ให้ดำเนินการซื้อให้สถานศึกษา และดำเนินการให้ทันตามที่กำหนด
27บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)  นายสมัย ไชยพิศ 201 336,700.00 255330,450176,982100,26048,58583,250739,52725 มีนาคม 2559-
28วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี)  นายพูลสวัสดิ์ โคตพงค์ 82 29,778.00 5766,80032,00119,5609,59513,280141,23622 เมษายน 2559จำนวนนักเรียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
29บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)  นายถาวร ประเสริฐสังข์ 59 34,298.00 4249,80025,31814,7607,6209,930107,42824 กุมภาพันธ์ 2559อยากให้ สพฐ. ดำเนินการจัดซื้อให้เลยจะได้ใช้หนังสือเดียวกันทั้งประเทศ
30บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)  นายฉลอง พลเรืองทอง 77 37,445.00 6374,40037,79921,96011,14514,820160,12412 พฤษภาคม 2559-
31บ้านหนองผักแว่น  นายถนอม พั้วพันธ์ 15 8,820.00 1517,6008,3985,1602,5453,50037,20325 มีนาคม 2559ไม่มี
32บ้านแดงโนนสว่าง  นายพิทักษ์ ดลเจือ 159 99,197.00 127177,15084,54948,57023,54038,980372,78910 พฤษภาคม 2559ควรให้อิสระในการเลือกซื้อหนังสือ
33บ้านสามแยกโพธิ์ชัย  นายประยุทธ กมลเมือง 9 5,668.00 1112,8006,0683,7201,7652,54026,8939 พฤษภาคม 2559-
34อนุบาลร้อยเอ็ด  นายบัญชา พาหะนิชย์ 4,300 2,250,000.00 3,0012,795,3501,757,0111,047,000532,375706,3406,838,07620 เมษายน 2559
35บ้านแวงวิทยา  นายไสว โยชพนัส 90 55,032.00 6678,00038,89023,04011,73015,540167,20016 พฤษภาคม 3102บริษัทควรส่งหนังสือให้โรงเรียนก่อนกำหนดเปิดภาคเรียน
36บ้านหนองยูง  นายนิยม บุญจันทร์ 108 60,900.00 7993,00044,80527,36013,69518,510197,3703 พฤษภาคม 2559
37บ้านขี้เหล็ก  ว่าที่ร้อยตรี พิพัฒน์ชัย จันทร์โตพฤกษ์ 71 47,897.00 5564,20028,44118,7209,01512,750133,12629 มีนาคม 2559
38บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)  นายภูมิพัฒน์ บุญคำมี 112 71,305.00 7893,90051,73728,92014,50021,670210,72727 เมษายน 2559
39บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)  นางโสภิดา สารครศรี 92 49,249.00 6171,20031,74320,7609,99514,140147,8385 พฤษภาคม 2559
40บ้านโนนแท่น  นางสาวเรวดี มนตรีพิลา 83 22,500.00 5767,40033,77719,92010,16513,430144,69225 พฤษภาคม 3102
41บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)  นายยงยุทธ แก้วขอนแก่น 140 81.59 96138,10065,44537,17018,13530,140288,99010 พฤษภาคม 2559-
42บ้านดงลาน (คุรุรัฐประชาสรรค์)  นายศักดิ์ชัย ทวีโชติ 47 32,260.00 4656,10030,23317,1008,55012,890124,87311 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
43บ้านแคนสามัคคี  นายธีรัช คำยิ่ง 57 33,121.00 4350,40023,84814,7607,24510,020106,27329 เมษายน 2559-
44โสภโณประชาสรรค์  นายชัยวรรณ ผลินยศ 141 133,430.00 92117,00059,27734,32016,78026,480253,85711 เมษายน 2559-
45บ้านหนองจิกโคกสูง  นายณิรพ ศรีถาวรณ์ 94 55,810.00 7891,40043,04826,76013,12018,170192,49811 พฤษภาคม 2559
46ชุมชนบ้านสีแก้ว  นายสุรเดช พลอาสา 245 163,810.00 178214,500108,47965,10031,48049,320468,87917 กันยายน 2559
47บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)  นายเฉลียว นครไพร 190 85,445.00 133169,65085,33549,71024,37038,370367,4359 กรกฎาคม 2559ให้ฝ่ายที่รับผิดชอบประสานกับทางร้านเร่งให้ดำเนินการส่งหนังสือให้ทันกำหนด
48บ้านหนองตาไก้หนองตุ  นายประจัญ บุตรวิเชียร 109 60,148.00 7891,80044,14327,00013,50018,270194,71315 มีนาคม 2559
49บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)  นายสุพรรณ พรรณเกตุ 209 116,726.00 144190,70095,45654,51026,82542,660410,15127 มิถุนายน 2559ไม่มี
50บ้านดงสวอง  นายอำนาจ สุขพิพัฒน์ 25 13,428.00 2832,60014,1329,4804,5106,47067,19212 พฤษภาคม 2559-
51บ้านเปลือยสีแก้ว  นายยุทธศักดิ์ อรรคเศรษฐัง 25 11,340.00 1719,6008,2095,6402,5553,88039,88412 พฤษภาคม 2559เรื่องการโอนงบประมาณที่ล่าช้า
52บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)  นายธีระพันธุ์ จีระสมบัติ 65 33,424.00 5159,80027,85517,5208,61511,890125,6804 พฤษภาคม 2559ไม่มี
53จตุรพักตรพิมาน  นายวีระศักดิ์ คำขูรู 459 184,000.00 322298,700184,405111,60055,95075,480726,1359 พฤษภาคม 2559
54บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์  นายเวชสุวรรณ วรเชษฐ์ 306 172,780.00 201186,550116,84869,72035,01547,140455,2738 เมษายน 2559
55หนองตอวิทยา  นายเฉลิม บุญลาด 119 54,184.00 9285,80054,18432,16016,42021,680210,24410 พฤษภาคม 2559
56ไตรมิตรวิทยา  นายชวลิต วงศ์เพชรชารัต 121 65,404.00 9486,90051,89232,40016,05021,960209,20220 เมษายน 2559
57บ้านหนองผือ  นายสิน มูลศรี 114 67,768.00 8196,00048,70128,44014,65519,140206,93630 มีนาคม 2559ไม่มี
58บ้านอุ่มจาน  นายทวียศ บุญเหลี่ยม 51 24,743.00 3743,60021,65712,8406,4558,68093,23230 มีนาคม 2559งบประมาณที่จัดให้ไม่พอค่าหนังสือทุกกลุ่มสาระ
59บ้านหนองแอก  นายบุญยืน ชุมไธสง 148 91,550.00 133188,75084,14850,82024,21541,270389,20328 มีนาคม 2559งบประมาณไม่พอที่จะจัดซื้อหนังสือให้ครบทุกกลุ่มสาระ
60บ้านหนองแวงหนองหัวคน  นายทรงศักดิ์ พนมเขต 187 122,741.00 136183,60085,61451,24024,52040,740385,71412 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรคตลอดจนการดำเนินงานของโรงเรียน
61บ้านข่า  นายอดุล กลิ่นใกล้ 57 32,284.00 4755,60028,24216,4408,40511,080119,76730 มีนาคม 2559ไม่มี
62บ้านค้อกุดจอก  นายอนันท์ นามไพร 39 17,232.00 2427,80011,1678,0403,7305,51056,2475 เมษายน 2559
63ชุมชนบ้านเมืองหงส์  นายบุญเลิศ ไชยชิต 189 114,149.00 137174,15086,24650,88024,59539,380375,2519 พฤษภาคม 2559ไม่มี
64บ้านโคกกลาง  นายสุรศักดิ์ เกริกชัย 83 49,225.00 8398,20049,22529,04014,85519,570210,8909 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
65บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)  นายจิระเดช ผือโย 193 79,112.00 131165,65079,11248,42023,20537,490353,8779 พฤษภาคม 2559ไม่มี
66ชุมชนบ้านโคกล่าม  นายสุริยะ พุดสีเสน 154 62,373.00 10295,30062,37335,76018,37024,080235,88315 เมษายน 2559ไม่มี
67บ้านหนองคูบอน  นายสวง บุบผาโต 51 29,839.00 4856,40026,80616,5608,22011,220119,2066 พฤษภาคม 2559ไม่มี
68บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง)  นายสุทัศน์ เกษามา 28 13,464.00 2428,20013,4648,2804,1105,61059,66426 เมษายน 2559ไม่มี
69บ้านเหล่ายูง  นายสังวาลย์ กำมหาวงศ์ 134 74,753.00 9587,45051,99232,52015,86522,100209,92722 เมษายน 2559โรงเรียนได้ดำเนินการขั้นตอนต่างๆก่อนปิดภาคเรียน จึงไม่ค่อยมีปัญหาในการจัดซื้อหนังสือเรียน
70บ้านน้ำใสเที่ยมแข้  นายวรรณชัย มาตย์วิเศษ 251 111,955.00 169222,550108,85863,54030,85549,810475,61330 เมษายน 2559ไม่มี
71บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล  นางเพ็ญนี โทนหงสา 38 18,831.00 3641,80017,48212,1205,6908,29085,38223 มีนาคม 2559ไม่มีปัญหา
72บ้านยางเครือ  นายนิติพัฒน์ รักกิจ 31 14,343.00 2327,20014,3438,0404,1055,42059,10825 เมษายน 2559ไม่มีปัญหา
73รัฐทวิคาม  ว่าง 10 22,033.00 1213,8005,7123,9601,7702,73027,97214 พฤษภาคม 2559
74บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์  นายกระจ่าง ประทาย 229 129,506.00 163151,05093,10856,40028,17538,170366,90328 กรกฎาคม 2559ไม่มี
75บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม  นายเพิ่มพูล วินทะไชย์ 157 85,339.00 116140,30072,19542,57020,71532,240308,02016 กุมภาพันธ์ 3102งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
76บ้านงูเหลือม  นายอาวุธ ลุนสูงยาง 64 18,000.00 6677,20035,83822,56010,97015,340161,90810 พฤษภาคม 2559
77บ้านกอกวิทยาคาร  นายกังวาล ปรินทอง 0 0.00 4350,60024,08214,8807,43510,070107,067
78พรหมยานุสรณ์  นายเสถียร โงนมณี 110 63,095.00 7487,40044,09425,80013,10017,410187,8049 พฤษภาคม 2559ไม่มี
79ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา  นายตระการเกียรติ ปากเสนาะ 95 45,763.00 6796,85048,68026,10012,88521,130205,64531 มีนาคม 3102
80ร่องคำวิทยานุกูล  นายสวรรค์ มุมกลาง 215 158,213.00 157217,350104,90660,18029,52547,980459,9417 มีนาคม 2559
81บ้านโคกมอน  นายประสาท ปาโส 47 10,143.00 3237,00015,40210,6804,9107,33075,32229 เมษายน 2559
82หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ  นายบุญชู บุญอรัญ 47 21,942.00 3845,00021,94213,3206,8408,97096,07229 เมษายน 2559
83บ้านดงกลาง  นายเสนอ สุโนภักดิ์ 164 104,737.00 112148,00069,52341,82019,88033,030312,25321 มีนาคม 2559
84รัฐประชาวิทยาคาร  นายศักดิ์อนันต์ ยาวไธสง 204 102,951.00 156203,000101,59658,68028,80045,640437,71611 เมษายน 2559ไม่มี
85บ้านหัวนาคำ  นายอดุล กลิ่นใกล้ 73 44,162.00 5363,00033,24118,7209,76512,570137,29630 เมษายน 2559หาหนังสือเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับพื้นฐานและความต้องการยาก (บางเล่มที่จัดมาไม่ตรงกับบทเรียน)
86บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)  นายชำนาญ สมัครวงศ์ 42 30,596.00 3136,60018,92610,8005,4757,29079,09122 มีนาคม 2559
87สหคามวิทยาคาร  นายทองใส วิทยา 174 94,096.00 110129,30072,78440,68020,61030,100293,4749 พฤษภาคม 2559
88บ้านดอนแคน  นายรัณดอน วินทะไชย 54 29,221.00 3339,00019,42411,5205,8657,77083,5799 พฤษภาคม 2559ไม่มี
89บ้านหนองหิน  นายศักดิ์อนันต์ ยาวไธสง 45 25,488.00 3743,60021,60212,8406,4558,68093,1774 พฤษภาคม 2559พยายามจัดหาแบบฝึกทักษะให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้
90ราชสารสุธีอนุสรณ์  นายสุพล ชมจุมจัง 43 25,502.00 3044,80020,72811,6105,4759,65092,26313 พฤษภาคม 2559
91บ้านหนองบั่ว  นายสุพจน์ชารีวัน 33 16,432.00 2832,60014,2939,4804,5106,47067,35315 พฤษภาคม 2559
92บ้านอีง่อง  นายเกรียงศักดิ์. พรมแพน 99 52,819.00 6980,80037,59323,64011,55516,060169,64815 พฤษภาคม 2559
93บ้านสวนมอญ  นายฤาชัย พิมพ์วิชัย 53 21,629.00 3945,80021,62913,4406,6559,11096,63430 เมษายน 2559พยามจัดหาแบบฝึกเสริมทักษะให้มากขึ้น
94ลิ้นฟ้าวิทยาคาร  นายประทวน ชุมสิงห์ 153 99,017.00 101137,45067,68138,49018,86030,490292,97113 เมษายน 2559
95บ้านโนนสำราญ  นายสุริยะ บุญสิลา 24 13,203.00 1618,8009,0425,5202,7403,74039,84222 เมษายน 2559
96บ้านป่าดวน  นายสุริยันต์ จะหวังผล 38 22,235.00 2934,40018,03510,2005,2756,86074,77016 พฤษภาคม 2559ส่งหนังสือบางรายการล่าช้า
97รัตนประชานุสรณ์  นายทองพูน ใจลาด 33 17,135.00 2529,60014,8488,7604,4955,90063,60325 เมษายน 2559
98บ้านดู่น้อย  นายพุฒวัฒน์ วรรณสินธุ์ 80 46,973.00 6374,00035,30921,72010,76514,720156,51411 มีนาคม 2559ไม่มี
99ป่าแดงหนองฮูโนนไทย  นายสุริยะ บุญสิลา 172 111,278.00 123166,15083,19546,95023,24036,970356,50522 กรกฎาคม 2559
100บ้านดงยาง  นายอภิสิทธิ์ หงษ์ศรี 179 75,405.00 115107,45070,70740,32020,71527,150266,34211 เมษายน 2559ไม่มี
101บ้านหนองชาด  นายวิจิตร เรืองดงยาง 38 37,656.00 3743,40020,40112,7206,2658,63091,41630 เมษายน 2559
102บ้านป่าแดงสาขาบ้านหนองตอน้อย  นายสุพจน์ ชารีวัน 24 21,132.00 2428,20013,3328,2804,1105,61059,53216 พฤษภาคม 2559
103เมืองธวัชบุรี  นายกฤตติยะ อุทุมภา 489 234,698.00 334309,700191,307115,68057,91078,260752,8573 พฤษภาคม 3102จำนวนนักเรียนไม่แน่นอนเนื่องจากมีการย้ายเข้าออก
104ชุมชนบ้านประตูชัย  นายเสถียร สายลวดคำ 73 31,000.00 5564,40028,92618,8409,20512,800134,17125 เมษายน 2559ไม่มี
105ชุมชนบ้านยางกู่  นายอุทัย ศรีขาวรส 75 49,006.00 5876,20038,22221,81010,61517,070163,91713 พฤษภาคม 2559
106บ้านมะอึ  นายวัชระ ป้านภูมิ 124 44,433.00 9689,20055,31833,36016,82022,540217,23829 เมษายน 2559
107บ้านไก่ป่า  นายกัลยานี ศรีวงษา 42 16,957.00 4148,60025,04014,4007,4259,690105,15524 มีนาคม 2559
108บ้านดอนชัย  นายลือชัย ศรีหาคลัง 95 60,837.00 78115,80051,79730,33014,56525,020237,5129 พฤษภาคม 2559
109บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์  นายถาวร ชมภูบุตร 8 5,628.00 1719,6007,4345,6402,5553,88039,10929 มีนาคม 2559การจัดสรรงบประมาณต้องให้ทันกับเวลาทุกๆครั้ง
110บ้านธวัชบุรี  นางนราลักษณ์ วงค์วันดี 189 97,534.00 138128,10078,91447,88024,06032,370311,32414 พฤษภาคม 2559
111บ้านหนองดู่  นายพยุงเกียรติ ศีลพันธ์ 76 41,000.00 5261,00028,59417,8808,81012,130128,4141 มีนาคม 2559
112บ้านขาม  นายอรุณ ทิพยโสต 88 55,923.00 6677,20034,87222,56010,97015,340160,94222 เมษายน 2559
113บ้านสังข์  นายฉลาด ประเสริฐสังข์ 45 24,241.00 2833,20016,9909,8405,0806,62071,73025 มีนาคม 2559
114บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์)  นายนิกร พรรณขาม 53 0.30 3237,60018,41911,0405,4807,48080,01916 พฤษภาคม 2559
115บ้านไผ่  นายสมชาย ผาเจริญ 48 33,900.00 4451,80024,49815,2407,63010,310109,47821 มีนาคม 2559
116บ้านป่าสุ่ม  นายสมรัก กิจบำรุง 46 19,710.00 3136,65019,71011,3405,5658,49081,75516 พฤษภาคม 2559ไม่มี
117บ้านจันทร์สว่าง  นายสมชาย ฤทธิ์น้ำคำ 27 19,750.00 2124,60011,7177,2003,5254,89051,93213 พฤษภาคม 2559
118บ้านอุ่มเม้า  - 68 39,703.00 5463,60031,39718,7209,39012,660135,76726 กุมภาพันธ์ 2559
119ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา  นายบุญเกิด ตรีกุล 178 131,120.00 126167,10081,73247,58023,24037,340356,99229 เมษายน 2559สำนักพิมพ์ไม่ผลิตหนังสือเรียนเพิ่มเติม โรงเรียนแก้ปัญหาโดยสั่งซื้อสำนักพิมพ์ใหม่
120ไพศาลวิทยาคม  นายสุกิจ กลางสุข 107 61,021.00 77102,45053,83729,43014,79022,930223,43729 เมษายน 2559
121บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา  นางอารยา ไค่นุ่นสิงห์ 31 15,827.00 2630,60014,9379,0004,5006,09065,12710 พฤษภาคม 2559
122บ้านฝั่งแดง  นายประยูร สุภารี 25 11,605.00 1821,0009,2306,1202,9404,17043,46029 เมษายน 2559
123บ้านหัวโนน  นายสมประสงค์ เพริดพราว 85 48,636.00 5767,20033,45519,8009,97513,380143,81014 พฤษภาคม 2559
124บ้านดู่  นายนฤทธิ์ ภูเฉลิม 93 57,644.00 7082,40039,55524,24012,13016,400174,72531 มีนาคม 2559โอนเงินให้ครั้งเดียว ไม่ต้องกำหนดการซื้อหนังสือและแบบฝึกหัดให้โรงเรียนเลือกเอง
125บ้านคางฮุง  นายอุบล สีสมยา 102 46,000.00 7688,40038,97325,68012,16017,540182,75313 พฤษภาคม 2559ไม่มี
126บ้านชาดมะเหลื่อม  นายสินสมุทร พุดลา 43 24,737.00 3136,40017,82010,6805,2857,24077,42528 มีนาคม 2559
127บ้านตรีคาม  นายบงการ กุสุริย์ 44 21,373.00 3945,80021,95013,4406,6559,11096,95513 พฤษภาคม 2559-
128บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร  นายสุนทรวัฒน์ วิเศษ 99 74,000.00 90112,30054,89233,30016,17025,550242,21217 มิถุนายน 2559
129บ้านหนองบัวดอนไผ่  นายพีรบูรณ์ สุดตา 46 16,807.00 3439,40016,80711,4005,3007,81080,71713 พฤษภาคม 2559
130เวฬุวันวิทยา  นายทวี คิมหันตา 161 112,171.00 129206,35087,91251,18024,24543,660413,34710 เมษายน 2559
131บ้านหนองโสน  นายอนันต์ เมืองศรี 37 17,925.00 2731,80015,1829,3604,6956,33067,36710 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนขององค์การค้าคุรุสภา มักจะขาดตลาดไม่เพียงพอกับนักเรียนของโรงเรียนต่างๆต้องรอนาน ควรจะพิมพ์ให้เพียงพอในแต่ละปีการศึกษาด้วย
132บ้านหนองเต่า  นายบัญชา สุดบนิด 63 38,707.00 6374,80037,31422,20011,52514,920160,75931 มีนาคม 2559
133บ้านราชธานี  นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์ 129 68,167.00 8982,55049,55030,84015,45520,860199,25530 เมษายน 2559หนังสือขาดตลาด
134บ้านอีหมุน  นายเสนอ แก้วนาคูณ 120 72,096.00 93136,35062,27836,06017,37529,570281,63330 เมษายน 2559การจัดสรรงบประมาณเพียพอและรวดเร็ว
135บ้านตาอุด  นายสุรพงษ์ สัตนาโค 79 34,977.00 5160,20030,50617,7608,99511,990129,45131 มีนาคม 2559
136บ้านหนองสาหร่าย  สิบเอกจักรรินทร์ จุลสม 66 39,106.00 5362,20029,00618,2409,00512,370130,82125 มีนาคม 2559
137นาคำเจริญวิทย์ (บ้านนาคำ)  นายวิชัย ศรีนาคา 54 36,142.00 4754,60023,20015,8407,45510,830111,92510 พฤษภาคม 2559
138บ้านเมืองน้อย  นายฉัตร์ เคหาบาล 230 85,541.00 155143,05085,54153,28026,23536,150344,25629 มีนาคม 2559
139บ้านมะยาง  นายวิโรจน์ วัฒนะเลิศโรจน์ 173 77,000.00 116147,80077,32843,62021,74033,490323,9781 เมษายน 2559
140บ้านหนองเบิด  นายวรพจน์ ปราบสิทธิ์ 60 38,000.00 5260,80027,88417,7608,62012,080127,14420 พฤษภาคม 2559ไม่มี
141บ้านเขวาทุ่ง  นายศุรักษ์ ขันธ์ดวง 143 80,255.00 112137,80069,22541,22019,95031,480299,67520 พฤษภาคม 2559ไม่มี
142บ้านหนองช้าง  นายเทอดศักดิ์ ตะราษี 64 37,538.00 6363,45035,64222,08010,82515,520147,51710 พฤษภาคม 2559
143บ้านหนองต่าย  นายคมกริช มาตย์วิเศษ 49 29,814.00 4148,60024,45214,4007,4259,690104,5673 พฤษภาคม 2559ควรเพิ่มงบประมาณการจัดซื้อหนังสือ
144ไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ  นางวิภาภรณ์ โทพล 130 65,789.00 98137,40065,78937,71018,49530,220289,61418 เมษายน 2559
145ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)  นายธงชัย พันธุมี 127 73,678.00 10093,20058,49434,92017,79023,550227,9542 พฤษภาคม 2559
146หนองคูโคกขุมดิน  นายวีรพล ช่วยนา 109 54,294.00 6879,80036,87923,40011,55015,870167,49920 เมษายน 2559-
147บ้านศรีสมเด็จ  นายรุ่งนิรัญ พุทธิเสน 52 30,037.00 4047,00022,52313,8006,8509,35099,52311 เมษายน 2559
148บ้านโคกข่าหนองโก  ว่าที่ร้อยตรีจักรวัฒน์ พันสลาบขวา 49 20,406.00 3642,40020,40612,4806,2608,44089,98613 พฤษภาคม 2559
149บ้านบากหนองแดง  นายประสิทธิ์ เศษวงศ์ 64 27,580.00 4553,40027,58015,8408,20510,650115,6757 เมษายน 2559
150บ้านเหล่ากุด  พันจ่าเอกศิล วงค์สัน 30 17,410.00 2428,20013,4108,2804,1105,61059,61013 พฤษภาคม 2559
151โพธิ์สัยสว่างวิทย์  นายสำเร็จ ไชยเสริม 87 61,171.00 6995,95048,23026,52013,05521,160204,91525 มิถุนายน 2559
152บ้านโพนทอง  นายสมาน ประดิษฐบุญ 31 19,263.00 2226,40015,0417,9204,2905,28058,93113 พฤษภาคม 2559
153บ้านสวนจิก  นายสมดี ภูมิเย็น 41 61,171.00 3648,30025,41113,8306,99510,790105,32625 มิถุนายน 2559
154หนองแสงโนนสมบูรณ์  นายอัมพร ภาระพันธ์ 23 16,769.00 2428,40014,2718,4004,3005,66061,0314 เมษายน 2559-
155บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)  นางสินมณี ไชยคุณ 118 71,048.00 9588,25054,18033,00016,62522,300214,35513 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
156บ้านหนองแวงยาว  นายกอบทรัพย์ ศรีใหญ่ 61 32,574.00 4249,40023,67214,5207,2409,830104,66213 พฤษภาคม 2559
157ทรายทองวิทยา  นายทวีศักดิ์ จันทะคัต 48 27,512.00 3844,40020,59112,9606,2708,82093,04129 มีนาคม 2559
158โนนสีดาวิทยา  นางวาสนา จันทร์ศิริ 176 113,717.00 126160,20080,04746,89022,78536,240346,1623 พฤษภาคม 2559
159อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)  นายวีระชัย ประมงมุข 152 120,660.00 101133,35066,00438,10018,62529,840285,91913 พฤษภาคม 2559
160บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)  นายประยงค์ พันพลู 71 37,072.00 5261,00028,86117,8808,81012,130128,6815 พฤษภาคม 2559
161บ้านป่าแหนหนองไร่  นายธงชัย พันธุมี 26 15,882.00 2124,60010,8977,2003,5254,89051,11213 พฤษภาคม 2559-
162บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)  นายเถวียน กวีกิจบัณฑิต 124 66,546.00 86100,80046,51529,52014,49020,040211,36519 เมษายน 2559
163บ้านกล้วยวิทยา  นายสมบูรณ์ เศษจันทร์ 208 126,351.00 155189,55094,28957,03027,71043,400411,9796 มิถุนายน 2559-
164บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์)  นายสมบูรณ์ ลาวัณย์ 34 19,574.00 3136,60017,93410,8005,4757,29078,09928 มีนาคม 2559
165บ้านหนองใหญ่  นายบวร แสนหว้า 65 35,750.00 4452,00026,20215,3607,82010,360111,74225 เมษายน 2559
166เมืองจังหาร  นายถาวร ไชยฮะนิจ 63 42,048.00 4552,80025,53215,4807,63510,500111,94710 พฤษภาคม 2559การส่งหนังสือบางสาระไม่ครบ
167บ้านแคน  นายสถิต สัตนาโค 102 58,748.00 6981,60041,31624,12012,31516,260175,61110 พฤษภาคม 2559-
168บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี)  นายสุวิทย์ จันทร์เสถียร 37 19,077.00 2630,60014,8039,0004,5006,09064,99315 เมษายน 2559
169บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล  นางแสวง กุลกิจ 26 13,885.00 2023,60011,7916,9603,5204,70050,57110 สิงหาคม 2559ควรให้อิสระโรงเรียนในการเลือกหนังสือเรียนจากบริษัทที่หลากหลาย มีคุณภาพ และตรงตามหลักสูตร
170บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา  นายประถมชัย เอี่ยมสะอาด 155 95,551.00 102133,20066,67438,49018,99529,930287,2893 มีนาคม 2559-
171บ้านหนองเข็ง  นายถาวร ไชยฮะนิจ 48 28,345.00 3035,40017,94510,4405,2807,05076,11530 มีนาคม 2559อยากให้มีหนังสือสื่อภาษาอังกฤษที่เน้นการฟังมากขึ้น
172บ้านแพง(จัตุคามสำราญวิทยา)  นายดลทรัพย์ ดลประสิทธิ์ 131 71,096.00 86101,80051,48230,12015,44020,290219,1327 มีนาคม 2559-
173แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)  นายพงษ์ศักดิ์ ยาวไธสง 98 48,704.00 8093,60043,48827,36013,32018,600196,3688 เมษายน 2559-
174บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)  นายบรรเทิง แก้วกิตติ 49 32,429.00 3743,40020,51212,7206,2658,63091,52710 พฤษภาคม 2559-
175ดินดำบัวรองวิทยา  นายสลับ สุ่มมาตย์ 265 109,629.00 186281,600125,94472,63034,66560,490575,32916 พฤษภาคม 2559ไม่มี
176บ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)  นายปฏิวัติ จันทสิทธิ์ 52 14,920.00 2832,80014,9209,6004,7006,52068,54016 พฤษภาคม 2559
177บ้านเลิงคาประชาเนรมิต  นางสาวจิราภรณ์ นามมะ 56 23,436.00 4047,40024,33114,0407,2309,450102,45115 พฤษภาคม 2559ไม่มี
178บ้านขมิ้นจานทุ่ง  นายสลับ สุ่มมาตย์ 11 3,500.00 1214,4008,0884,3202,3402,88032,02816 พฤษภาคม 2559ไม่มี
179บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์  นายเกรียงศักดิ์ คำภักดี 58 31,192.00 4856,20025,34216,4408,03011,170117,18225 เมษายน 2559
180ดงยางสะแบง  นายการ สมภักดี 38 42,052.00 5361,60025,78117,8808,43512,220125,91628 มีนาคม 2559
181เขวาชีรัฐประชาสรรค์  นายไพศาล สมจินดา 42 23,162.00 3237,80017,99611,1605,6707,53080,15616 พฤษภาคม 2559
182บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)  นายสลับ สุ่มมาตย์ 110 65,874.00 7689,80045,77726,52013,49017,890193,47716 พฤษภาคม 2559
183บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)  นายพยุงศักดิ์ อสิกัน 61 35,534.00 4957,80029,17417,0408,60511,510124,12910 พฤษภาคม 2559
184หัวนางามวิทยา  ร้อยตรีดำรงค์ อินอุ่นโชติ 139 56,819.00 91110,65056,81933,48016,33525,390242,6746 เมษายน 2559
185ไตรคามวิทยา  นายวิทยา สุดานิช 41 27,028.00 2934,60019,64010,3205,4656,91076,93530 เมษายน 2559
186บ้านเหล่ากล้วย  นายชัยพัทธ์ เพ็งเหล่างิ้ว 67 54,300.00 5261,40030,46418,1209,19012,230131,40430 เมษายน 2559
187บ้านพยอม  นายเฉลิมชัย แสนยุบุตร 33 13,350.00 2731,40013,4799,1204,3156,23064,54420 มีนาคม 2559
188ดอนแคนดอนหวายสามัคคี  นายอุทัย น้อมระวี 94 64,864.00 90114,00056,22933,63016,56525,850246,2748 เมษายน 2559
189บ้านม่วงท่าลาด  นางชินานารถ ดวงละว้า 120 65,190.00 8295,80043,32427,96013,52019,030199,63429 เมษายน 2559-
190โนนเชียงบังหาดหนองแค  นายณรงศักดิ์ ปิ่นละออ 40 24,226.00 3946,00021,82613,5606,8459,16097,39130 เมษายน 2559หนังสือทางร้านจะสั่งมาครั้งเดียวหากสั่งซื้อล่าช้า เด็กจะได้ใช้หนังสือเก่า
191บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)  นายศุภวัฒน์ ดีสงคราม 98 67,563.00 7593,75042,91427,39012,82021,250198,1242 พฤษภาคม 2559
192บ้านดงเครือวัลย์  นายปรีชา ภูมิผักแว่น 21 9,976.00 3338,20015,35811,0405,1057,57077,27321 มีนาคม 2559ไม่มี
193คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา  นายทวี ขจรมณี 106 50,810.00 7082,60040,35824,36012,32016,450176,08831 มีนาคม 2559
194บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า(คุรุประชาสรรค์)  นายประจักร ปวงสุข 218 118,250.00 159200,45099,84759,28029,13545,510434,22215 เมษายน 2559-
195บ้านป่านหนองอ้อ  นายชาญชัย ใจหาญ 100 42,608.00 7279,80042,60825,86012,67018,880179,81816 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
196บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม  นายบุญทวี อนันทวรรณ 47 25,582.00 3945,80021,13013,4406,6559,11096,1352 พฤษภาคม 2559-
197บ้านแมด  นายถนัดวิทย์ ทองคำ 116 76,566.00 8498,80047,81929,04014,48019,660209,79910 พฤษภาคม 2559ไม่มี
198บ้านดอนแดง  นายสุจิต ไกรแก้ว 96 63,030.00 7386,20044,32325,44012,90517,170186,03810 เมษายน 2559
199บ้านเขือง  นายอาทิตย์ ดวงวงษา 275 169,000.00 173204,450108,58363,57031,57047,420455,59315 พฤษภาคม 2559
200บ้านดอนพยอมน้อย  นางสาวอภิรดี เวียงอินทร์ 27 15,973.00 1922,60012,0976,7203,5154,51049,44210 พฤษภาคม 2559ไม่มี
201บ้านบุ่งค้าแก่งข่า  นายสนิท รุ่งวิสัย 1 700.00 3 พฤษภาคม 2559
202บ้านวังปากบุ่ง  นางนุสราภรณ์ สินพูลผล 37 19,980.00 2832,80014,8639,6004,7006,52068,4839 สิงหาคม 2559-
203บ้านธาตุประทับ  นายเศรษฐานันท์ มุิสิกวัน 29 17,705.00 2529,40013,9548,6404,3055,85062,14931 มีนาคม 2559-
204บ้านโนนข่า  นางสุดสงวน ทวีแสง 7 3,799.00 1011,6004,7433,3601,5702,30023,5731 เมษายน 2559
205บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)  - 94 39,559.00 7487,00042,02225,56012,72017,310184,61227 เมษายน 2559-
206บ้านหมูม้น  นายนเรศร์ สังฆะพิลา 328 176,663.00 234257,500141,58785,86041,82064,960591,72730 เมษายน 2559-
207บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร  นายนิติพัฒน์ พินยะพงค์ 50 20,828.00 3541,20020,82812,1206,0658,20088,41315 พฤษภาคม 2559
208บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)  นานสมัย สุภาพ 160 123,115.00 127173,25084,15348,30023,49538,380367,57821 มีนาคม 2559
209บ้านมีชัย  นายบุญทวี อนันทวรรณ 48 28,283.00 3035,40018,50310,4405,2807,05076,6735 พฤษภาคม 3102-
210บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร)  - 13 7,746.00 1113,2007,7073,9602,1452,64029,65226 เมษายน 2559-
211บ้านดอนสำราญ  นายปิลันธน์ สระแก้ว 41 24,646.00 3440,20020,02511,8806,0608,01086,1756 พฤษภาคม 2559-
212บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)  นายสุนทร ดวงวงษา 64 36,722.00 5159,80027,60417,5208,61511,890125,42913 พฤษภาคม 2559
213วังยาวเจริญวิทย์  ดร.สุรินทร์ นำนาผล 59 37,611.00 5876,20037,66121,81010,61517,070163,35612 เมษายน 2559
214บ้านหนองแก่ง  นางวรรณี ศักดิ์ศรีบุญดี 43 14,000.00 3743,60020,45212,8406,4558,68092,0272 พฤษภาคม 2559
215บ้านเกษมสุข  นายรัชพงศ์ คนองมาก 38 22,021.00 2731,80015,4159,3604,6956,33067,6009 มกราคม 2559สั่งซื้อหนังสือให้ครบนักเรียนทุกคน ครบสาระการเรียนรู้ รวมราคาหนังสือเกินงบประมาณที่โรงเรียนได้รับการจัดสรร เช่น ได้รับงบประมาณ 100% เป็นเงิน 22021 บาท ราคาหนังสือที่ต้องจ่าย รวม 28045 บาท เป็นต้น
216บ้านพลับพลา  นายวิจิตร ทวีนันท์ 110 26,516.00 8982,35048,37130,72015,26520,810197,51610 พฤษภาคม 2559
217ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา  นายถวิล สกุนินนท์ 76 34,449.00 5481,90038,38821,24010,32017,610169,4584 พฤษภาคม 2559บางรายการจัดส่งช้า จึงแจ้งให้ทางร้านติดต่อกับสำนำพิมพ์ตลอดเวลา ตามกำหนดสัญญา เพื่อให้สามารถจัดส่งหนังสือตามกำหนด
218บ้านเทอดไทย  นายธนบดี เมาะราษี 125 70,515.00 9083,50051,22231,20015,65021,100202,67216 เมษายน 2559
219บ้านห้วยสนุกสะพานทอง  นายคำพอง อุดมโภชน์ 65 39,886.00 5266,80033,05019,5009,59015,080144,02013 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวงศึกษาธิการ จัดส่งล่าช้า งบประมาณค่าหนังสือรายหัวน้อยกว่าราคาหนังสือ
220บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)  นายวรจักร รักษาวงศ์ 180 101,000.00 127118,45075,17444,40022,67529,930290,62910 เมษายน 2559
221บ้านหนาด  นายอาวุธ ลุนสูงยาง 50 25,566.00 3439,80017,94011,6405,6807,91082,97010 พฤษภาคม 2559ไม่มี
222บ้านยางใต้  นายตวงสิทธิ์ ศรีจำนงค์ 48 25,925.00 3136,40017,03410,6805,2857,24076,63911 พฤษภาคม 2559ไม่มี
223บ้านอีโก่ม  นางจิรภา สบายดี 32 19,694.00 3035,40016,95910,4405,2807,05075,12911 พฤษภาคม 2559ไม่มี
224บ้านซองแมว  นายเสงี่ยม เชื้อลิ้นฟ้า 73 37,756.00 6273,00035,15421,48010,76014,530154,92416 เมษายน 2559
225บ้านหวายน้อย  นายประสิทธิ์ ลีนวิภาต 15 9,753.00 1922,20010,6076,4803,1354,41046,83213 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
226บ้านจาน  นายทวี วิชัยวงษ์ 177 112,881.00 131169,25084,51749,20024,18538,140365,29229 มีนาคม 2559-
227บ้านขว้างใหญ่  นายสัมฤทธิ์ สันเต 8 3,007.00 78,2004,1292,4001,1751,63017,53429 เมษายน 2559ไม่มี
228บ้านขว้างท่าสะแบง  นางนาถอนงค์ สีดามาตย์ 13 7,261.00 67,2004,4172,1601,1701,44016,38722 เมษายน 2559ไม่มี
229บ้านหวายหลึม  นายไชยธนา ธาระจันทร์ 26 14,092.00 2529,40014,0928,6404,3055,85062,28729 เมษายน 2559ไม่มี
230บึงงามพัฒนา  นายวารบ น้ำคำ 43 26,875.00 3656,10026,87514,3707,08511,990116,42011 กรกฎาคม 2559ไม่มี
231ประชาราษฏร์รังสรรค์  นายชัยอนันต์ จันทวงศ์ 53 23,191.00 4047,00023,19113,8006,8509,350100,19111 พฤษภาคม 2559
232บ้านนางาม  นายถวิล สกุนินนท์ 34 19,576.00 2731,80015,3639,3604,6956,33067,54811 พฤษภาคม 2559-
233บ้านดอนแก้ว  นายเชี่ยวชาญ พันโภคา 33 10,560.00 2934,00015,0609,9604,8956,76070,67510 พฤษภาคม 2559-
234บ้านโนนราษี  นายสมยศ พิบูลย์ 50 31,425.00 4249,40022,91614,5207,2409,830103,90613 เมษายน 2559-
รวม 25,348 14,159,776 20,72623,906,85012,560,1857,455,0903,701,5455,392,34053,016,010
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน