สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.มหาสารคาม เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายชัยณรงค์ แสงคำ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209  นายประสิทธิ์ สีแข่ไตร 0 0.00 1,1431,069,450690,921401,640207,305270,2202,639,536
2บ้านสังข์ทอง  นางธัญญลักษณ์ ไชยทองศรี 136 68,607.00 10396,45062,27236,24018,75524,370238,08730 เมษายน 2559ไม่มี
3บ้านดอนกลอยหนองยาง  นายปรีดา ดวงวิเศษมาตย์ 0 53,500.00 148176,60090,83154,18026,46040,770388,84129 มีนาคม 2559
4บ้านโชคชัย  นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ 65 36,622.00 5868,20031,94420,0409,98013,570143,73410 พฤษภาคม 2559ไม่มี
5บ้านศรีสุข  นายมนต์ชัย ไวมาตย์ 51 31,873.00 5362,20028,13918,2409,00512,370129,95420 เมษายน 2559ไม่มี
6บ้านแห่เหนือ  นางบุษกาญจน์ ถูสินแก่น 102 58,048.00 7588,00040,61225,80012,72517,500184,637
7บ้านท่าเดื่อ  นายโพธิพัฒน์ โพธิแสน 43 16,816.00 3540,60017,55911,7605,4958,05083,46414 เมษายน 2559
8บ้านแพงหนองเหนือ  นายวัชรินทร์ พงศ์พันธุ์อัศดร 287 332,755.00 215242,050139,44180,19039,84061,050562,57127 เมษายน 2559ไม่มี
9บ้านม่วงน้อย  นางกลิ่นแก้ว ลิวไธสง 29 17,000.00 2630,60014,9029,0004,5006,09065,09216 มิถุนายน 2559ไม่ม่ี
10บ้านหนองโกวิทยกิจ  นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์ 210 117,793.00 168232,500103,98663,51030,03551,170481,20125 มีนาคม 2559
11บ้านโนนเมืองสองคอน  นายอุดมศักดิ์ เหลาพา 179 104,596.00 128118,20071,76144,04021,73029,870285,60122 เมษายน 2559
12บ้านเหล่าโพธิ์  นายพิเชด มุลตะกร 61 31,183.00 4755,00024,66816,0807,83510,930114,51330 เมษายน 2559
13บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว  นายสุรัตนชัย ดีแดง 209 84,738.00 132169,80084,82949,32024,00038,280366,22928 เมษายน 2559
14บ้านโนนสัง  นางมยุรี โพธิแสน 61 32,280.00 3945,40020,57913,2006,2759,01094,46413 พฤษภาคม 2559
15บ้านหนองสระพังโนนสะอาด  นายทองไส เทียบดอกไม้ 110 42,553.00 8093,60042,55327,36013,32018,600195,43318 มีนาคม 2559
16บ้านโนนราษีโคกล่าม  ดร.ปัญญาวิชญ์ พัฒนาศูนย์ 78 41,215.00 5665,80031,86319,3209,59013,090139,66330 เมษายน 2559
17บ้านวังโพน  นายไพฑูรย์ ชาปัด 366 231,339.00 261302,350166,33398,13048,19076,240691,24315 เมษายน 2559ปัญหาในการได้รับหนังสือ ตามข้อ 16 ถึงแม้จะมีปัญหาแต่ก็ได้รับหนังสือครบตามจำนวนที่สั่งซื้อ
18บ้านเหล่าพ่อหา  นายถาวร มาลาหอม 112 64,375.00 7689,20042,65626,16012,92017,740188,67616 พฤษภาคม 2559
19บ้านโคกกลาง  นายสุนทร ดวงคำน้อย 64 16,000.00 5058,20024,66016,9208,04011,550119,37013 พฤษภาคม 2559
20บ้านหนองเขื่อน  นางศิริรัตน์ แถนสีแสง 28 10,000.00 2124,60011,5777,2003,5254,89051,79213 พฤษภาคม 2559
21บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์  นางเลิศลักษณ์ ศรีแสง 194 121,706.00 145192,95096,70154,96027,03543,100414,74621 พฤษภาคม 2559การจัดซื้อโดยตรงกับผู้ขายทำให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน
22บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา  นางกลิ่นแก้ว รำเพยพล 105 67,235.00 8398,20049,33629,04014,85519,570211,00125 เมษายน 2559
23ชุมชนโพนงามโพนสวาง  นายประชา แสนเย็น 246 144,551.00 187173,250104,97164,68032,28543,780418,9664 พฤษภาคม 2559
24บ้านวังยาววิทยายน  นายนิคม ไวบรรเทา 327 140,000.00 246270,900149,14690,21043,82568,340622,4212 พฤษภาคม 2559-
25หินแห่เสริมศิลป์  นายบุญเย็น โหว่สงคราม 200 113,735.00 132123,40079,20046,32023,84031,180303,9406 พฤษภาคม 2559
26บ้านวังจาน  นายทวี สาระตุ้ย 103 48,862.00 7286,40048,86225,92014,04017,280192,50229 เมษายน 2559ไม่มี
27บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์  นายสุวรรณ เจ็กนอก 164 117,265.00 134172,80095,55951,39026,65539,160385,56430 เมษายน 2559ไม่มี
28บ้านทิพโสต  นายวิทยา วารีวิไลธรรม 92 61,888.00 6780,40045,58024,12013,06516,080179,2459 พฤษภาคม 2559ไม่มี
29บ้านวังกุง  นายอภิชาติ ศิริสม 119 66,784.00 8296,40046,29428,32014,09019,180204,28410 กรกฎาคม 2559งบในการจัดซื้อหนังสือไม่เพียงพอกับความต้องการ
30หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร  นายดำรงค์ ชนะเพีย 305 192,352.00 225247,950140,96682,80040,60562,550574,8717 พฤษภาคม 2559
31บ้านบะหลวงหนองแวง  ว่าที่ ร.ต.เบ็ญจา หงษาชุม 90 20,840.00 5767,60034,16020,04010,35513,480145,6356 พฤษภาคม 2559
32บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)  นายพิทักษ์พงษ์ โสเพ็ง 119 60,888.00 87101,40044,23829,52014,11520,130209,4038 เมษายน 2559
33บ้านโนนเนาว์  นายสลักศรี สารศาสตร์บัญชา 91 52,172.00 5869,20036,55520,64010,93013,820151,14512 พฤษภาคม 2559ไม่มี
34บ้านโนนเมืองประชาสรรค์  นายบุญนำ เพชรล้ำ 61 32,787.00 4451,80025,25115,2407,63010,310110,23110 พฤษภาคม 2559
35บ้านหนองบัวเรียน  นายคำตัน บุญหล้า 39 22,358.00 3035,20016,68610,3205,0907,00074,29625 มีนาคม 2559-
36บ้านผักหนอก  นายชาญณรงค์ จรรยาวรากุล 37 21,558.00 2529,40014,1488,6404,3055,85062,34310 พฤษภาคม 2559
37บ้านโนนนกหอ  นายสุเมธ มาศงามเมือง 41 32,892.00 3339,00020,17811,5205,8657,77084,33311 เมษายน 2559
38บ้านแห่บริหารวิทย์  นายธนวัฒน์ เที่ยงภักดิ์ 100 70,162.00 91109,15053,82733,27016,13025,140237,51730 เมษายน 2559
39บ้านยางน้อย  นายกวี ศรีชัยปัญญา 81 41,058.00 5868,20032,48420,0409,98013,570144,27426 เมษายน 2559ok
40บ้านดอนสันติ  นายสุรสิทธิ์ มิทราวงศ์ 127 92,070.00 116107,60065,79340,20020,15027,190260,93316 พฤศจิกายน 2558ไม่มี
41บ้านโพนทอง  นายนิคม ชุมเชิงกาญจน์ 21 13,866.00 1720,20010,9876,0003,1254,03044,34216 เมษายน 2559โรงเรียนได้รับหนังสือเรียนครบถ้วนทันตามกำหนดเวลา
42บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก  นายนิคม ชุมเชิงกาญจน์ 39 21,639.00 3035,00015,78010,2004,9006,95072,83016 เมษายน 2559โรงเรียนได้รับหนังสือเรียนครบถ้วนทันตามกำหนดเวลา
43บ้านป่าเป้า  นายนิกสันต์ กลางพิมาย 22 11,479.00 1922,2009,6696,4803,1354,41045,89430 มีนาคม 2559ok
44บ้านป่าปอ  นายศรชัย แก้วสุวรรณ 19 10,247.00 1315,2007,2424,4402,1553,02032,05716 เมษายน 2559โรงเรียนได้รับหนังสือเรียนควบถ้วนทันตามกำหนดเวลา
45บ้านห้วยม่วง  นายบวร ผองขำ 59 35,895.00 4148,60024,47514,4007,4259,690104,59030 เมษายน 2559
46บ้านแก้งขิงแคง  นายสุทธิวัฒน์ เททะสัง 108 73,480.00 69101,95051,23127,36013,87522,160216,57630 เมษายน 2559หนังสือกระทรวงได้รับช้า
47บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์  นายสุนทร อามาตย์ 143 100,937.00 108142,70076,28641,55021,33532,070313,94125 มีนาคม 2559-
48บ้านหัวขัว  นายพัฒนพงศ์ ดำเนตร 27 7,750.00 2327,40014,7888,1604,2955,47060,11329 มีนาคม 2559
49บ้านเขวาสะดืออิสาน  นายมนัส เมืองมัจฉา 76 54,400.00 5261,00029,09417,8808,81012,130128,91418 มีนาคม 2559-
50บ้านแท่นโนนหนองคู  นายสฤษฎ์ น้อยนอนเมือง 94 51,562.00 5768,40037,98620,52011,11513,680151,70128 มีนาคม 2559-
51บ้านยางสินไชย หนองหาด  นายรุ่ง หนูปัทยา 79 43,675.00 5868,20032,37520,0409,98013,570144,1656 พฤษภาคม 2559ไม่มี
52บ้านเหล่าหนองแคน  นายวันชัย พงสุพันธ์ 95 49,833.00 6677,20034,47722,56010,97015,340160,54710 พฤษภาคม 2559
53บ้านหญ้าขาว  นายปรีชา พิษพานศิริวัฒนา 57 30,017.00 4148,00022,07614,0406,8559,540100,51125 เมษายน 2559
54บ้านหนองเหล็ก  นายสุปชัย โกสีนาม 72 33,547.00 5666,00032,41019,4409,78013,140140,77021 มีนาคม 2559
55บ้านหนองแวงสวนกล้วย  นายกิตติพงษ์ กองเกิด 92 56,066.00 7184,20043,13724,96012,89516,790181,98230 เมษายน 2559
56บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี  นางนุชชนา ชูปฏิบัติ 87 48,722.00 5767,40033,65419,92010,16513,430144,56919 เมษายน 2559
57บ้านทันดู่เหนือ  นายวีระศักดิ์ ลันสี 115 70,740.00 78102,60048,93829,31014,22522,970218,04330 เมษายน 2559-
58บ้านนาล้อมโคกสว่าง  43 20,968.00 3439,60016,70111,5205,4907,86081,17129 เมษายน 2559
59บ้านหมากมายโพธิ์ทอง  นายเกียรติศักดิ์ ภาโส 86 46,346.00 5463,80032,56018,8409,58012,710137,49031 มีนาคม 2559-
60บ้านโนนสูงวังขอนจิก  นายเกษม แอบอิง 172 114,887.00 125175,95079,40247,58022,59538,550364,07730 เมษายน 2559การดำเนินงานของปีนี้เพื่อการสั่งซื้อหนังสือเรียนทันก่อนเปิดเทอม คือ ผู้รับผิดชอบประสานงานกับทางร้านอย่างต่อเนื่องกำชับให้ส่งหนังสือทันตามกำหนด
61บ้านกอกหนองผือ  นายสำเร็จ รักษาเคน 183 114,792.00 135172,65085,46250,40024,58539,000372,09720 เมษายน 2559
62บ้านหนองปลาเข็ง  นายเติม สีพาไชย 61 34,066.00 4452,00025,55715,3607,82010,360111,09717 พฤษภาคม 3102-
63บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย  นางเบญจวรรณ เตชะเสน 66 31,020.00 5159,60026,89617,4008,42511,840124,16115 พฤษภาคม 2559-
64บ้านคุยแพง  นายสำเร็จ รักษาเคน 37 14,692.00 3035,00015,31010,2004,9006,95072,36012 มกราคม 2559 ไม่มี
65บ้านคุยเชือก  นายเพียรเลิศ ดวงพาวัง 75 48,765.00 6374,00034,13621,72010,76514,720155,34120 พฤษภาคม 2559
66บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง  นายสัมฤทธิ์ ดวงปาโคตร 103 54,005.00 8093,80042,76727,48013,51018,650196,20713 พฤษภาคม 2559
67บ้านสว่างยางท่าแจ้ง  นายสกล จันทะเหลา 142 46,545.00 10294,50058,30235,28017,61023,880229,57225 มีนาคม 2559จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน และประชุมคณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
68บ้านยางใหญ่  นายมานิต ถิ่นจันดา 87 34,013.00 5666,20034,01319,5609,97013,190142,93331 มีนาคม 2559ok
69บ้านคุยโพธิ์  นางศมนี เดชบุรัมย์ 72 18,000.00 5564,60030,98518,9609,39512,850136,79031 มีนาคม 2559-
70บ้านแก่งโกสุมท่างาม  นายบุญชิต รัตนแสง 103 25,750.00 8498,40045,22028,80014,10019,560206,08031 มีนาคม 2559-
71บ้านเลิงบัว  นายศักดิ์ชัย บุตรแสนโคตร 37 10,500.00 3641,60016,57612,0005,5008,24083,91631 มีนาคม 2559
72บ้านเลิงใต้  นางเพญศรี กองเกิด 130 78,054.00 99134,05064,23637,56018,26529,760283,87120 พฤษภาคม 2559
73บ้านหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์  นายธีระพร ผิวพรรณ 62 25,300.00 4855,60022,86216,0807,46011,020113,02214 เมษายน 2559
74บ้านเชียงยืน  นายจักรพล แสนเมือง 1,303 505,000.00 1,0701,295,900727,309410,880202,900326,6502,963,6395 พฤษภาคม 2559
75บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง  นายสมหมาย ชุมพล 136 45,361.00 9789,15052,64833,12016,06522,530213,51329 เมษายน 2559
76บ้านโคกสูง  นายตองอ่อน ปัดถาวโร 131 53,098.00 10697,50055,60836,24017,63024,640231,61830 มีนาคม 2559
77บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ  นายสมปอง โพธิบัณฑิต 108 30,735.00 7184,00043,49824,84012,70516,740181,78315 พฤษภาคม 2559ไม่มี
78บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)  นายดาวรุ่ง คำบุญ 105 49,460.00 87102,20048,73030,00014,87520,330216,1355 พฤษภาคม 2559ไม่มี
79ศิริราษฎร์หมากหญ้า  นายปรีดาพจน์ โสโท 80 47,275.00 5969,80035,24820,64010,55513,910150,15323 กุมภาพันธ์ 2559
80บ้านขีหนองจิก  นายสุทิน วงศ์ประพันธ์ 45 25,029.00 3338,60017,79911,2805,4857,67080,8349 พฤษภาคม 2559
81บ้านหนองซอน  นายเกษม จันสามารถ 221 147,308.00 176229,800115,28466,42032,79051,640495,93412 เมษายน 3102
82บ้านสีดาสระแก้ว  นายเขมชาติ ไชยโวหาร 67 30,209.00 5160,20030,20917,7608,99511,990129,15430 เมษายน 3059-
83บ้านหนองไห  นางชลธิชา บุพชาติ 29 17,046.00 3035,40017,16610,4405,2807,05075,33629 เมษายน 2559โรงเรียนไม่มีปัญหาในการจัดซื้อหนังสือ สามารถจัดซื้อหนังสือและได้หนังสือเรียนก่อนเปิดเทอม เนื่องจากนักเรียนน้อยจึงจัดการได้ทันเวลาตามที่กำหนด
84บ้านโพน  นายเกียรติศักดิ์ สีแสง 237 161,438.00 169227,650114,18764,53032,04050,710489,11728 เมษายน 2559-
85ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)  นายสุวิทย์ หีบแก้ว 89 52,510.00 6374,80038,38322,20011,52514,920161,8289 เมษายน 2559
86บ้านแฝกโนนสำราญ  นายนพดล ทัศนภักดิ์ 136 86,149.00 94134,30061,57236,00017,16029,310278,34230 เมษายน 2559
87บ้านค้อ  นายบรรณกร กงภูธร 44 19,216.00 3237,80019,21611,1605,6707,53081,37618 เมษายน 2559ปัญห่จะอยู้ที่บริษัทผลิตหนังสือส่วนมากกระทรวงศีกษาธิการจะมีปัญหาหนังสือไม่พอ
88บ้านสะอาดดอนเงิน  นางสาวนันทนา สอรักษา 51 33,309.00 3945,80021,49313,4406,6559,11096,49812 พฤษภาคม 2559ไม่มี
89บ้านผำ  นายนคร กุภาพันธ์ 148 89,145.00 10799,65061,62137,32018,96525,180242,7366 พฤษภาคม 2559
90จินดาอารมณ์  นายนพดล ทัศนภักดิ์ 27 13,334.00 2124,60010,7777,2003,5254,89050,9928 เมษายน 2559-
91บ้านขามเปี้ย  นายประยงค์ ศรีทรัพย์ 179 109,980.78 129148,75079,27946,98023,20534,760332,97431 มีนาคม 25591.ควรเปิดโอกาสให้มีการซื้อแบบฝึกหัดให้ครบทุกวิชา และหลายสำนักพิมพ์ 2.ควรเปิดโอกาสให้ชั้นมัธยมได้ซื้อแบบฝึกหัดได้
92บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139  นายสุทธิศักดิ์ มาตรา 103 38,192.00 7284,80040,90024,96012,52016,880180,06018 เมษายน 2559
93บ้านกู่ทอง  นายสุรชัย ถาไชยลา 31 8,664.00 2529,40014,0868,6404,3055,85062,28129 เมษายน 2559ไม่มี
94บ้านเมืองเพ็ง  นายเรืองเดช สีหาอินทร์ 23 13,316.70 2529,40014,3468,6404,3055,85062,5414 พฤษภาคม 2559
95บ้านโจดบัวบาน  นางมัณฑนา มีอำนาจ 154 81,235.00 113104,95064,56239,24019,75526,520255,02712 พฤษภาคม 2559การส่งมอบยังไม่ได้ระบุวันที่แน่นอน ต้องรอเช็ครายการหนังสือกับผู้ขายก่อน เพราะทาง รร.ได้สั่งหนังสือของคุรุสภาเป็นส่วนมาก ทุกปีโรงเรียนได้รับครบถ้วนทันเวลา ปีนี้คงจะเหมือนเดิม เพราะร้านค้าเขาจะส่งให้โรงเรียนที่อยู่ในหมู่บ้านตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกเสมอ
96บ้านหนองมันปลา  สิบเอกจักรรินทร์ จุลสม 58 22,502.00 4148,40022,74414,2807,2359,640102,29927 เมษายน 2559
97บ้านหนองชาด  นางพัษณารินทร์ ทองบุตร 51 30,291.00 4351,00025,74815,1207,81510,170109,8533 พฤษภาคม 2559
98บ้านจานโนนสูง  นายสุวาท จอมทอง 218 210,759.00 156219,700102,75759,73028,80548,190459,18229 เมษายน 2559ไม่มี
99บ้านหนองมะเม้า  นายสุทธิพงษ์ ก้องเวหา 34 7,429.00 2529,40014,8698,6404,3055,85063,06417 เมษายน 2559
100บ้านโคกข่า  นางฉวีวรรณ จอมทอง 51 21,562.00 4653,20021,56215,3607,07010,540107,73230 เมษายน 2559
101บ้านหนองแวง  นายทินกร พันธะไชย 41 18,074.00 3440,20020,79711,8806,0608,01086,94722 เมษายน 2559ไม่มี
102บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์  นายสุรศักดิ์ ชารีวาล 68 37,085.00 5261,00028,90417,8808,81012,130128,72410 พฤษภาคม 2559
103บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา  นายถวิล แยบดี 41 39,254.00 3338,80018,40011,4005,6757,72081,9956 เมษายน 2559ไม่มี
104บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)  นายมานพ สมภูมิ 138 73,908.00 9991,65054,31034,20017,02523,160220,34512 พฤษภาคม 2559
105บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา  นายบันเทิง พลทองสถิตย์ 166 77,686.00 124156,20074,20445,60021,62035,360332,9845 พฤษภาคม 2559
106บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์  นายฉัตรชนก มุนติเก 108 30,000.00 7486,40038,65225,20012,15017,160179,56212 พฤษภาคม 2559
107บ้านหนองบุญชู  นายถวิล แยบดี 36 14,568.00 3137,00019,64111,0405,8557,39080,92613 พฤษภาคม 2559
108บ้านหนองล่าม  นายศุภทัต ทุมรินทร์ 74 42,000.00 5261,40031,11418,1209,19012,230132,05421 มีนาคม 2559
109บ้านนาทอง  นายรุ่งนิรัญ พุทธิเสน 60 36,473.00 4755,40026,96416,3208,21511,030117,92918 เมษายน 2559ติดต่อห้างร้านไว้ก่อนปิดเทอม
110บ้านหนองเดิ่น  นายมาศพล ประทุมแพง 29 13,728.00 2832,60013,7289,4804,5106,47066,78816 พฤษภาคม 2559การจัดส่งหนังสือล่าช้า เนื่องจากมีผู้สั่งซื้อในจำนวนมากทำให้บริษัทไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนในการจัดส่งได้
111บ้านกุดรัง  นายวิชัย สมีแจ่ม 86 34,547.00 7081,60035,57223,76011,37016,200168,50229 มีนาคม 2559-
112บ้านหนองแสง  นางกาญจนา ศรีพระนาม 284 164,514.00 220251,200133,53881,51039,03563,350568,6332 พฤษภาคม 2559อุปสรรค เรื่อง จำนวนนักเรียน เนื่องจากมีการย้ายเข้า ย้ายออก ซึ่งอาจทำให้คลาดเคลื่อนในการจัดซื้อ
113บ้านกุดเม็ก  นายชยานนท์ มูลพิมพ์ 107 31,670.50 7284,80042,22524,96012,52016,880181,38516 พฤษภาคม 2559หนังสือบางรายวิชาของกระทรวงศึกษาธิการมีจำนวนไม่พอต่อความต้องการของโรงเรียน เช่น วิชา คณิตศาสตร์ เป็นต้น
114บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม  นายสมเกียรติ บูรภักดิ์ 165 88,770.00 127154,65077,97646,80022,90535,480337,8116 พฤษภาคม 2559-
115บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย  นางอรอุมา แสนมี 62 41,070.00 5767,00031,45519,6809,78513,330141,25020 เมษายน 2559-
116บ้านหัวช้าง  นายจำเริญ เพชรกอง 105 51,274.00 6879,60037,00123,28011,36015,820167,0616 พฤษภาคม 2559-
117บ้านหนองคลองหัวขัว  นางรัตนา ยศกำธร 110 61,274.00 88103,20046,81330,24014,88020,520215,65319 เมษายน 2559-
118บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว  นายสุปัน ภูน้ำใส 172 96,913.00 135124,45073,61346,32022,71531,450298,548ขณะนี้โรงเรียนกำลังรอการส่งหนังสือยังไม่ทราบว่าจะมีอุปสรรคของจำนวนหนังสือไม่เพียงพอหรือไม่
119บ้านศรีอรุณ  นายสุรศักดิ์ ศรีแพน 39 17,925.00 3642,20019,43912,3606,0708,39088,45913 เมษายน 2559เห็นด้วยกับนโยบายและแนวดำเนินการปัจจุบัน
120บ้านบ่อแกบ่อทอง  ว่าที่ ร.ต.พินิตนันท์ ดวงจันทร์ทิพย์ 58 21,000.00 4654,20027,49915,9608,02010,790116,46916 พฤษภาคม 2559
121บ้านห้วยแคนโนนสูง  นายอัศวิน ภูครองตา 191 115,580.00 133158,45081,98548,51023,49036,570349,0056 พฤษภาคม 2559
122บ้านหนองแวงสหคามวิทย์  นายโกวิท ภูโอบ 147 89,540.00 115134,15069,72341,85020,46031,200297,383ไม่มี
123บ้านโสกคลอง  นายดาวเหนือ บุรีมาศ 121 73,467.00 86102,00052,77030,24015,63020,340220,9808 พฤษภาคม 2559
124บ้านหนองบอน  นายสุรมนตรี พาบุ 95 55,686.00 6577,20039,77022,92011,91515,400167,20525 มีนาคม 2559ไม่มี
125บ้านจอมทอง  นายธารินทร์ ลครพล 51 26,082.00 4147,60020,18313,8006,4759,44097,49829 มีนาคม 2559การดำเนินการคัดเลือกหนังสือเรียนของภาคี 4 ฝ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่นักเรียนแต่คนได้รับค่อนข้างยุ่งยาก ทางโรงเรียนต้องต่อรองราคากับบริษัท ห้างร้าน เพื่อให้ได้ตามงบประมาณ และหนังสือเรียนครบ 8 กลุ่มสาระและแบบฝึกหัด 3 กลุ่ม
126บ้านโสกกาวดาวเรือง  นางไพลดา อวิรุทธพาณิชย์ 109 70,000.00 86101,20048,77129,76014,87020,140214,7416 พฤษภาคม 2559
127บ้านหนองแหน  นายสังคม รัตน์รองใต้ 200 131,964.00 134124,50078,50246,56023,47031,460304,49210 พฤษภาคม 2559
128บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)  นายฉลอง คำภูเงิน 41 19,464.00 2833,00016,5819,7204,8906,57070,76129 เมษายน 2559เห็นด้วยกับนโยบายและแนวดำเนินการปัจจุบัน
129บ้านนาโพธิ์  นายโกวิท ภูโอบ 187 117,634.20 156144,60089,23254,00027,00036,540351,37231 มีนาคม 2559
130บ้านหนองโดน  นายวิทูร ยศกำธร 118 52,230.00 9184,45052,32231,56015,84521,340205,51710 เมษายน 2559เห็นด้วยกับนโยบายและแนวการดำเนินปัจจุบัน
131บ้านโนนสมบูรณ์  นายอิทธิพล อนุฤทธิ์ 99 53,957.00 7790,40042,57426,52013,11517,980190,58913 พฤษภาคม 2559ไม่มี
132บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ  นางสาวเยาวรัตน์ ภักดีเฝือ 76 44,729.00 6475,80037,13922,44011,53015,110162,0193 พฤษภาคม 2559
133บ้านโนนสะอาด  นายบุณยฤทธิ์ มิทราวงศ์ 48 27,388.00 3844,60020,84813,0806,4608,87093,85811 พฤษภาคม 2559เห็นด้วยกับนโยบายและแนวดำเนินการปัจจุบัน
134อนุบาลชื่นชม  นายพัฒนชัย มูลมณี 202 113,597.00 137127,35079,54847,64024,05532,180310,77312 เมษายน 2559
135ชุมชนบ้านกุดปลาดุก  นายพิศิษฏ์ แสงสุพิน 298 211,394.29 228262,800147,97685,23041,41566,270603,69120 เมษายน 2559หนังสือขององค์การค้าคุรุสภาส่งช้ากว่ากำหนด มีปัญหาทุกปี
136บ้านโนนทัน  นางบัวบูชา มอคริ 34 12,317.00 2933,80014,5589,8404,7056,71069,61312 พฤษภาคม 2559ไม่มี
137ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา  นายปิยศักดิ์ เนื่องมัจฉา 59 39,455.00 4249,40024,29314,5207,2409,830105,28313 พฤษภาคม 2559
138บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี  นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น 82 46,097.00 6374,60038,79122,08011,33514,870161,67612 เมษายน 2559ไม่มี
139บ้านหนองนาไร่เดียว  นายธีรวัฒน์ วงษ์อ่อน 235 170,000.00 159211,650110,55360,48030,01547,310460,00810 มกราคม 2559
140กระบากวิทยาคาร  นายชัดสกร พิกุลทอง 203 140,320.00 162211,600101,79560,51029,06547,430450,40016 พฤษภาคม 2559หนังสือ องค์การค้าคุรุสภา มักส่งช้า
141บ้านผักแว่น  นายกฤติน พันธุ์เสนา 54 30,272.00 3744,00023,37513,0806,8358,78096,07013 พฤษภาคม 2559
142บ้านส้มกบ  นายสุขี ชมภูเพชร 94 51,390.00 7486,80040,09725,44012,53017,260182,12713 พฤษภาคม 2559
143บ้านผือ  นายทะลี กองสำลี 86 52,552.00 7082,80042,31424,48012,51016,500178,60416 พฤษภาคม 3102ไม่มี
144บ้านหนองกุง  นายวิทูรย์ กันทำ 163 92,547.00 107127,25062,30938,70018,34529,330275,9349 พฤษภาคม 2559-
145บ้านกุดจอก  นายพงษ์พันธ์ ฤทธิขันธ์ 26 17,036.00 1922,20011,0156,4803,1354,41047,24016 พฤษภาคม 2559-
รวม 16,323 9,139,999 13,57315,554,7008,182,1974,869,5702,419,7203,506,17034,532,357
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน