สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.มหาสารคาม เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดร.บวร เทศารินทร์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง)  นายประภาส ไชยหงษา 0 0.00 119110,65069,80041,40020,92527,960270,735
2บ้านหัวช้าง  นายนุกูล สิงห์สุพรรณ 113 42,264.00 7790,40043,08326,52013,11517,980191,0988 เมษายน 2559
3บ้านห้วยทราย  นายสมควร สมศรีดา 26 13,923.00 2630,40014,0608,8804,3106,04063,6908 เมษายน 2559
4หนองกุงวิทยา  นายเทิดไท รัตนธรรม 163 82,689.00 128179,00082,68948,78023,37039,320373,15910 พฤษภาคม 25591. ควรจะมีการพิมพ์หนังสือองค์การค้าเยอะๆ 2. ขาดแคลนหนังสือ
5บ้านป่าแดง  นายชัยสิทธิ์ ทบบัณฑิต 99 4,243.00 5969,80035,48720,64010,55513,910150,39221 พฤษภาคม 2559-
6บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์  นายทวี สิทธิ์จันทร์ 103 60,408.00 6779,20040,43223,40011,92515,780170,73722 เมษายน 2559-
7บ้านโคกมนโนนทอง  นางกันหา แก้วงาม 0 0.00 3743,60021,68012,8406,4558,68093,255
8บ้านหนองเม็ก  นายชัยยศ โพธิรส 61 31,497.00 4451,40022,62015,0007,25010,210106,4805 พฤษภาคม 2559
9บ้านหมากหม้อโนนเกษตร  นายบุญสม แสนเมืองแก้ว 39 22,420.00 2833,20017,0469,8405,0806,62071,78620 พฤษภาคม 2559หนังสือควรเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
10ชุมชนบ้านหนองเลา  นาสุทิน ทองดวง 115 67,767.00 85100,60049,97429,76015,24520,050215,6297 กรกฎาคม 2559หนังสือเรียนควรมีเนื้อหาเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
11บ้านหนองแฮหนองเหล็ก  นายไกรทอง พนาดร 54 32,242.00 4046,60021,27413,5606,4709,25097,15411 พฤษภาคม 2559
12บ้านกุดน้ำใส  นายสมชาย ทองดวง 79 52,259.00 5669,50037,11120,97010,54515,890154,01625 กันยายน 2559ไม่มี
13บ้านหนองม่วง (สุบินประชาพัฒนา)  นายชิระ เลิสกุลอุยไพศาล 34 14,400.00 2833,00016,2979,7204,8906,57070,47712 เมษายน 2559
14บ้านอีโต้  นางสาคร ภูมิปรัชญา 74 45,993.00 5463,40029,29918,6009,20012,610133,1098 เมษายน 2559
15บ้านหนองแดง  นายทวี พับไธสง 54 20,202.00 3642,60020,60512,6006,4508,49090,74530 มีนาคม 2559
16บ้านปอพานหนองโน  นายทองคำ รณเรืองฤทธิ์ 180 99,143.00 135124,45074,02346,32022,71531,450298,95820 เมษายน 2559
17บ้านหนองสระ  นายพิชิต บ้งกาวงษ์ 137 93,560.00 106150,80073,25941,31020,68533,090319,1448 เมษายน 2559ไม่มีปัญหา
18บ้านเหล่าค้อ  นายไกรศรี โคตรมี 62 36,575.00 3744,40025,16713,3207,2158,88098,98217 ธันวาคม 2558ไม่มีปัญหา
19บ้านโนนแร่  นายอัมพร คำบุญเรือง 50 22,395.00 4148,20022,39514,1607,0459,590101,39014 พฤษภาคม 2559-
20บ้านหนองแดงสหมิตร  นายศรายุช เชาว์ชาญ 116 86,398.00 83110,15054,79631,41015,42024,620236,39616 มีนาคม 2559หนังสือของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อสั่งซื้อแล้วไม่ได้ตามต้องการ
21บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้  นายนพรัตน์ เมิกข่วง 70 38,229.00 5666,20033,50219,5609,97013,190142,4229 เมษายน 2559ไม่มี
22บ้านเก่าใหญโนนสะอาด  นายบุญสม แสนเมืองแก้ว 20 11,706.00 1720,0009,8595,8802,9353,98042,65421 มีนาคม 2559
23บ้านห้วยหลาว  นายไพทูล บุญมั่ง 108 56,796.00 7487,40043,83425,80013,10017,410187,54418 เมษายน 2559
24บ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา)  นายสุรัตน์ จันทร์พล 91 65,656.00 6279,80039,85323,13011,20517,980171,96810 พฤษภาคม 2559ไม่มี
25บ้านหนองบัวแดง  นางพวงพยอม บุญตาแสง 123 35,671.00 86107,20054,86631,77015,37524,390233,60121 เมษายน 2559
26บ้านหนองแสง(นาเชือก)  นายปานทอง ปธิเก 118 57,479.00 9891,30058,22334,20017,40023,070224,19330 เมษายน 2559-
27บ้านหัวหนองคู  นางนิลุบล เทียงดาห์ 0 0.00 2226,00012,7677,6803,9105,18055,537
28บ้านหนองปอ  นายปฐมพงษ์ อัปมระกา 0 0.00 5867,80031,08019,8009,60013,470141,750
29บ้านตลาดม่วง  นางวาสนา ปุริโส 52 26,562.00 4046,60020,80613,5606,4709,25096,68623 มีนาคม 2559
30ชุมชนบ้านสำโรง  นายอำนาจ พลไชยขา 133 87,822.00 100138,90065,59738,19018,50530,600291,79229 เมษายน 2559
31บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม  นายยรรยงค์ อนุฤทธิ์ 70 30,260.00 5665,60029,66219,2009,40013,040136,90229 เมษายน 2559-
32บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย  นายชิน เภาพาน 97 50,779.00 7789,80040,37326,16012,54517,830186,70813 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนเปลี่ยนแปลงตลอดทำให้เป็นอุปสรรคในการวางแผนการจัดซื้อหนังสือเรียน
33บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก  นายชัยยุทธ ขัตติยะวงศ์ 95 55,151.00 6576,80038,91822,68011,53515,300165,23330 เมษายน 2559-
34บ้านโพนทราย  นางสุภาพร เมิกข่วง 50 14,972.00 3743,40020,35612,7206,2658,63091,37111 พฤษภาคม 2559-ไม่มีอุปสรรค
35บ้านวังหินโนนสว่าง  นายสุรภานุพงศ์ สุนทรา 51 26,978.00 3642,60021,10512,6006,4508,49091,24521 เมษายน 2559
36บ้านเหล่ากว้าง  - 29 17,146.00 2529,40014,3278,6404,3055,85062,52213 พฤษภาคม 2559มีจำนวนนักเรียนไม่คงที่ทำให้เป็นอุปสรรคแก่การวางแผนจัดซื้อหนังสือเรียน
37บ้านหนองโพธิ์  นายสมนึก สีมาพล 131 69,408.00 9486,90052,41432,40016,05021,960209,72423 มีนาคม 2559
38บ้านปลาขาว  นายชายชาญ พลสอน 202 55,301.00 158183,10094,35257,36028,00042,670405,48231 มีนาคม 2559
39บ้านคึมบง  นายสมศักดิ์ สีวัย 84 48,660.00 5463,80032,17118,8409,58012,710137,10123 มีนาคม 2559ไม่มี
40บ้านหนองบึง  นายอุทัย จันทา 94 49,996.00 6070,80034,14020,88010,56014,100150,48030 เมษายน 2559
41บ้านตำแยโนนยาง  นายปรัชญา นนทะสี 48 29,753.00 4552,60023,70415,3607,44510,450109,55922 เมษายน 2559
42บ้านป่าตองหนองงู  นายปริวรรต น้อยตาแสง 67 34,188.00 4553,00025,28315,6007,82510,550112,25831 มีนาคม 2559
43บ้านนางเลิ้งโคกล่าม  นายสมศักดิ์ เหลืองทอง 44 25,647.00 2630,60015,8179,0004,5006,09066,00723 มีนาคม 2559ไม่มี
44บ้านหัวสระ  นายสุนทร ทบหลง 45 24,924.00 3642,20019,76712,3606,0708,39088,78723 มีนาคม 2559ไม่มี
45อนุบาลนครจัมปาศรี  นายจาตุรนต์ ปะกินำหัง 413 319,433.00 308285,600174,104106,68053,41072,170691,9643 พฤษภาคม 2559งวดแรกงบประมาณไม่พอ
46กู่สันตรัตน์  นายสุวรรณ บุตรวิเศษ 216 128,610.00 151175,35090,41754,87026,81040,840388,28730 เมษายน 2559-
47บ้านหนองโนใต้  นางลดาวัลย์ สีทิศ 27,445 9,753.00 2529,60014,6738,7604,4955,90063,42829 เมษายน 2559
48บ้านหนองกลางโคก  นางมะลิวัลย์ พุ่มอยู่ 26 16,414.00 2327,20013,9778,0404,1055,42058,74226 เมษายน 2559ไม่มี
49ชุมชนบ้านดงบัง  นายณัฐกิตติ์ บัณฑิตย์วีระกุล 212 87,978.00 150139,70087,97852,32026,59035,300341,88825 กุมภาพันธ์ 2559
50บ้านโกทา  นายศราวุธ วรเนตร 263 136,880.00 177163,55097,90860,96030,14541,330393,89310 มีนาคม 2559
51บ้านหนองหิน  นายไพบูลย์ พรมมากุล 86 37,752.00 6576,60037,75222,56011,34515,250163,50730 พฤษภาคม 2559
52บ้านนาฝาย  นางลดาวัลย์ สีทิศ 122 84,252.00 91131,85061,78435,16016,95528,690274,4391 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวง จะขาดตลาด ทำให้เกิดความล่าช้า
53บ้านหนองบัวน้อย  นางสาวกัลยาณี ศรีกระทุ่ม 33 27,000.00 2327,60016,0908,2804,4855,52061,97530 เมษายน 2559หนังสือเสริมทักษะ ไม่พอเพียงกับความรู้นักเรียน
54บ้านโคกยาว  นายชัยยงค์ ศิริสอน 93 54,568.00 6778,40037,07022,92011,16515,580165,13513 มิถุนายน 2559ไม่มี
55บ้านแดงโพงคำแก้ว  นายธนูศิลป์ บัวบุญ 111 57,532.00 8499,40050,00629,40015,05019,810213,66630 เมษายน 2559
56บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง  นางพรรณี เสี่ยงบุญ 87 53,108.00 6678,20040,18523,16011,92015,590169,05510 พฤษภาคม 2559ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 70% แต่ขณะเดียวกันโรงเรียนต้องจัดสรรงบให้นักเรียนเต็ม 100 % ทุกรายการ ส่งผลให้โรงเรียนมีภาระในการหางบประมาณสำรองจ่าย.
57บ้านหัวดง  นายธงชัย ดาวยันต์ 129 70,398.00 98140,90064,74437,74018,16030,720292,2649 พฤษภาคม 2559
58บ้านดอนดู่วังบอน  นายวีระศักดิ์ กาหลง 74 49,197.00 6272,40032,31021,12010,19014,380150,40010 พฤษภาคม 2559
59บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน  นายไสว ป้อมจาหยับ 195 122.86 145192,55092,69154,72026,65543,000409,61625 เมษายน 3102ไม่มี
60บ้านหนองบัวคู  นายบรรจบ วิถาทานัง 61 37,342.00 4249,00022,19614,2806,8609,730102,06629 เมษายน 2559
61บ้านเครือซูด  นายทวีวัฒน์ เสนาคุณ 95 31,000.00 7486,80040,42825,44012,53017,260182,45830 เมษายน 2559ส่วนมากจะเป็นแบบฝึกหัด จะได้รับไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
62บ้านยางอิไลดอนก่อ  นายคำสี สัตตรัตนำพร 80 45,696.00 5868,40033,54520,16010,17013,620145,89530 เมษายน 2559ไม่มี
63บ้านหนองจิก(นาดูน)  นายวัฒนา ทองยศ 62 22,964.00 4755,80027,87016,5608,59511,130119,9559 พฤษภาคม 2559น่าจะโอนเงินให้ครบ100%
64บ้านโนนเห็ดไค  นางสาวภคมน ยางหงษ์ 43 23,780.00 3439,80018,02511,6405,6807,91083,0558 พฤษภาคม 2559กรจัดซื้อหนังสือเรียบร้อยดี ได้รับหนังสือก่อนกำหนด
65บ้านหนองผง  นายประสิทธิ์ เภตรา 53 31,697.00 4654,20026,63515,9608,02010,790115,6056 พฤษภาคม 2559
66บ้านสระบัว  นายเดือน ปะนะภูเต 51 29,094.00 4148,20023,13914,1607,0459,590102,13430 เมษายน 2559
67บ้านดงยาง  นายธงชัย ศิริพรทุม 121 59,827.00 9790,75059,82734,08017,58522,930225,17229 เมษายน 2559
68บ้านหลุบควันเมืองหงส์  นายประเสริฐ อินทะมนต์ 25 13,185.00 2125,00013,1857,4403,9054,99054,5208 พฤษภาคม 2559
69บ้านโพนทอง  นายวีระ สุบัติคำ 62 40,011.00 5261,40031,00918,1209,19012,230131,9499 พฤษภาคม 2559
70บ้านร่วมใจ 2  นายอภิชาติ หัตถนิรันต์ 37 15,000.00 2833,00016,3839,7204,8906,57070,5636 เมษายน 2559
71บ้านเหล่าจั่น  นายเบิก สัตย์สุขยิ่ง 58 38,312.00 5261,40030,10018,1209,19012,230131,04016 พฤษภาคม 2559ไม่มี
72บ้านหนองป้าน  นายอินเดีย เสี่ยงบุญ 200 143,832.00 119179,35089,98447,43023,97038,760379,49425 เมษายน 2559
73บ้านหนองโนทับม้า  นางนุชจรินทร์ สัตย์สุขยิ่ง 64 37,173.00 5160,20029,88217,7608,99511,990128,82712 พฤษภาคม 2559
74บ้านหนองแต้น้อย  นายธัช ปัตตาเนย์ 116 65,215.00 8882,00051,74730,72015,64020,720200,8279 พฤษภาคม 2559 ทุกปีจะสั่งซื้อหนังสือในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ก็ได้รับหนังสือก่อนเปิดภาคเรียนทุกปี และร้านค้ามีเวลาในการจัดทำจัดส่งหนังสือให้กับทางโรงเรียนพอสมควร ทางร้านมีหนังสือกระทรวง และหนังสือสำนักพิมพ์ ครบตามจำนวนที่สั่งซื้อ
75อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย  นายปิยวัฒน์ บุญบรรจง 0 0.00 580542,800356,727203,880105,310137,1501,345,867
76บ้านหนองแคน  นายนรินทร์ ศรีสว่าง 64 37,242.00 4957,60027,97616,9208,41511,460122,37123 มีนาคม 2559
77บ้านเมืองเสือ  นายบุญธง เดชเถร 167 170,000.00 128173,80081,61448,42023,31038,520365,66429 มีนาคม 2559ส่งหนังสือไม่ครบ หนังสือ แบบฝึกบางวิชาไม่มี เช่น คณิตศาสตร์
78บ้านหนองห้าง  นายอุดร สำโรงแสง 131 75,520.00 9992,65061,03534,80017,97523,410229,87021 มีนาคม 2559ปี2557 ได้รับการโอนเงินรวดเร็วทำให้การจัดซื้อหนังสือได้เร็ว
79บ้านหนองกกหนองยาว  นายโกศล คำควร 29 11,290.00 2731,20012,5489,0004,1256,18063,05311 มีนาคม 2559
80บ้านดง  นายวีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ์ 95 52,940.00 6273,40036,39121,72011,14014,630157,28112 พฤษภาคม 2559
81พยัคฆภูมิพิสัย  นายคำภีร์ ล่อดงบัง 65 28,882.00 4452,40028,88215,6008,20010,460115,5424 พฤษภาคม 2559ไม่มี
82บ้านหัวหมู  นาย;วานิช จรรยา 181 107,260.00 219277,250151,51885,65042,14069,860626,4183 พฤษภาคม 2559
83บ้านจอมพะลาน  นางนุ่มนวล กะตะศิลา 84 51,080.00 5666,00033,51519,4409,78013,140141,87510 พฤษภาคม 2559
84บ้านหนองระเวียง  นายผัส วึบชัยภูมิ 169 94,782.00 134123,50072,42445,96022,52031,210295,61415 พฤษภาคม 2559ไม่มี
85บ้านสระบาก  นาย ภัทร สมบัติ 163 69,955.00 105130,85069,91539,21019,52029,850289,3452 มิถุนายน 2559-
86บ้านสระแคน  นายคำสิงห์ สมบัติชัยแสง 79 25,946.00 5981,95036,75122,29010,49018,010169,49131 มกราคม 2559การจัดสรรงบประมาณ ให้ครบ 100 เปอร์เซนต์ตั้งแต่ต้นปี
87บ้านดงเย็น  นายสมบูรณ์ พุทธิเสน 57 30,099.00 4350,80025,51815,0007,62510,120109,06318 กุมภาพันธ์ 2559
88บ้านโนนสูงดอนหลี่  นายดำรงค์ ภาภิรมย์ 121 66,507.00 8397,20045,10028,44013,90519,320203,96530 เมษายน 2559
89บ้านหนองบัวคูสองห้อง  นายบุญทอม บุญยรัตน์ 109 62,779.00 8981,95048,01930,48014,88520,710196,04425 เมษายน 2559-
90บ้านหนองบัวแก้ว  นายชะยันต์ ภูมินา 73 44,141.00 5362,60031,17218,4809,38512,470134,10728 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรคใด
91บ้านดงบากหนองตาเต็น  นางรัชนี ศรีมงคล 58 33,286.00 4654,00024,29615,8407,83010,740112,70628 มีนาคม 2559- ไม่มี
92บ้านมะชมโนนสง่า  นายนพดล โพธิ์พยัคฆ์ 0 0.00 6374,40037,53821,96011,14514,820159,863
93ชุมชนนาสีนวล  นายสุทธินันท์ ยศพล 255 160,060.00 184230,300116,52068,49033,70552,410501,42528 เมษายน 2559
94บ้านเหล่าน้อย  นายอัมพร ยอดสะเทิน 74 44,974.00 5160,60032,17418,0009,37512,090132,239ไม่มี
95บ้านเขวาทุ่ง  นางเพ็ญศรี ศรีสุนารถ 177 125,811.00 134194,40091,41251,93025,21542,310405,26720 พฤษภาคม 2559
96บ้านเตาบ่า  นายวิทยา นนท์นภา 87 52,157.00 6981,40040,26624,00012,12516,210174,00118 เมษายน 2559ไม่มี
97บ้านน้ำสร้างหนองบะ  นายสุวรรณ สุริยา 213 171,087.00 162216,500105,60161,38030,06048,280461,82111 พฤษภาคม 2559ไม่มี
98บ้านหนองสนมดอนติ้ว  ิ์นายสามารถ อุทปา 131 112,273.00 7790,40042,98226,52013,11517,980190,9974 เมษายน 2559ในปีการศึกษาที่ผ่านมีหนังสือวิชาคณิตศาสตร์ที่ส่งล่าช้ากว่ากำหนด และส่งไม่ครบตามจำนวน
99บ้านหนองแสงทุ่มยาว  - 68 37,553.00 4755,40027,24516,3208,21511,030118,21030 เมษายน 2559
100บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก  นายสมพร แข็งพิลา 44 19,434.00 3642,00018,52012,2405,8808,34086,9805 มีนาคม 2559
101บ้านเมืองเตา  นายวิทยา โคตรสาร 137 56,369.00 9487,90056,36933,00017,00022,210216,47913 พฤษภาคม 2559-
102บ้านหนองฮี  นายยงยุทธ ศรีประดู่ 133 76,798.00 9891,10056,49634,08017,21023,020221,90613 พฤษภาคม 2559ปีนี้ทางโรงเรียนได้สั่งซื้อหนังสือเร็วกว่ากำหนดปัญหาการได้รับหนังสือช้าไม่มี
103บ้านโนนบ่อ  นายสมหมาย ศรีสมศักดิ์ 104 60,074.00 7588,00041,62825,80012,72517,500185,65330 มีนาคม 2559การสำรวจและความพร้อมของครูผู้สอน
104โนนจานวิทยา(อ.พยัคฆ์ภูมิพิสัย)  นายไพฑูรย์ บัวชิด 202 127,453.00 137169,75089,71551,00025,29538,780374,54018 เมษายน 2559
105บ้านทัพป่าจิก  นายเรืองเดช เพ็งจันทร์ 72 40,828.00 5059,20030,13517,5208,99011,800127,64510 พฤษภาคม 2559ถ้าจะซื้อหนังสือให้ได้ทันตามกำหนดก่อนเรียนให้ซื้อกับร้านใหญ่ ๆ ที่รับหนังสือโดยตรงจากบริษัท
106บ้านค่ายนุ่นโนนแคน  นายอุบล สัตถา 31 18,039.00 2934,20016,69210,0805,0856,81072,8674 เมษายน 2559-
107บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา  นายสุเทพ บุตรสำราญ 201 121,562.00 144197,00094,22354,84026,71043,610416,38310 เมษายน 2559
108บ้านโนนแคน  นายอิทธิพงศ์ เสนาโนฤทธิ์ 70 40,328.00 5059,00029,61217,4008,80011,750126,56230 มีนาคม 2559ไม่มี
109บ้านดอนหมี  นายแก้ว กฐินเทศ 75 60,000.00 5868,20033,70020,0409,98013,570145,4908 เมษายน 2559
110บ้านหนองจานบุลาน  25 10,846.00 2023,40010,8466,8403,3304,65049,0669 พฤษภาคม 2559
111บ้านนาค่าย  นายณรงค์ พรมโนนศรี 49 26,132.00 3642,20019,60212,3606,0708,39088,62222 เมษายน 2559
112บ้านขี้เหล็ก  นายวัชระ ทองหล่อ 66 35,805.00 4350,60025,54814,8807,43510,070108,53318 มีนาคม 2559ไม่มี
113บ้านโคกสะอาด  นายสุนทร สอนสุระ 116 66,009.00 8498,00044,95328,56013,72019,460204,6935 พฤษภาคม 2559
114บ้านหนองผือ  นายวีรศักดิ์ กันดุลย์ 47 28,302.00 4957,80028,30217,0408,60511,510123,25713 พฤษภาคม 2559สั่งหนังสือแล้วบริษัทห้างร้านแจ้งว่าหนังสือสำนักพิมพ์องค์การค้าฯ กระทรวงศึกษาธิการขาดตลาด การจัดส่งเลยล่าช้า
115บ้านหนองแก(พยัคฆ์)  นายประมวล คงทรง 140 94,346.00 100165,30070,76640,23019,18534,700330,18118 เมษายน 2559เนื่องจากจำนวนนักเรียนเข้าใหม่ การย้านเข้า ย้านออก ทำให้จำนวนในการจัดซื้อหนังสือเรียนมีความคลาดเคลื่อน
116บ้านมะโบ่  นายสุภีร์ แสงสุริยา 196 138,957.00 218257,700138,95782,32039,92064,970583,8673 ตุลาคม 2559ไม่มี
117บ้านหนองนาใน  นายสุระศักดิ์ แก้วสียา 50 24,304.00 4451,80024,30415,2407,63010,310109,28417 เมษายน 2559
118บ้านดงหัวช้าง  นายเฉลิมพล รุ่งนามา 62 30,671.00 5261,40030,44018,1209,19012,230131,38012 พฤษภาคม 2559ค่าหนังสือที่จ่ายจริงสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ
119บ้านหนองบัวกาเหรียญ  นางวรกมล ปัตตาเนย์ 42 25,553.00 3541,60021,47512,3606,4458,30090,18029 เมษายน 2559
120บ้านขามเรียน  นายประสิทธิ์ ชาญศิริ 270 280,103.00 207291,650135,65279,08037,89563,930608,2071 พฤษภาคม 2559-
121บ้านหนองหว้าเฒ่า  นางนราจิตร โนดไธสง 57 31,994.00 4654,00024,56815,8407,83010,740112,97818 มีนาคม 2559ไม่มี
122บ้านแก่นท้าว  นายประยูร จันทะมาตย์ 128 64,991.00 10394,85054,31835,28017,23523,970225,65326 เมษายน 2559การจัดส่งหนังสือล่าช้า
123บ้านเม็กดำ  นายสมาธิ พินิจ 257 150,935.00 179251,350117,01668,37032,84055,160524,73625 เมษายน 2559ครูผู้สอนอยากได้แบบฝึกหัดวิชาอื่น ๆ นอกจาก 3 วิชาหลัก
124บ้านเหล่า  นายสุเรนทร์ ขัติยะวงศ์ 254 159,917.00 196230,500121,55371,61035,16553,490512,31829 เมษายน 2559
125บ้านตาลอก  นายสมหมาย ศรีสมศักดิ์ 51 28,183.00 3844,80021,63613,2006,6508,92095,2061 เมษายน 2559
126บ้านหารฮี  8 1,600.00 1 เมษายน 2559
127บ้านเม็กน้อยหนองไผ่  นางสาวนันทิยา มหาสาโร 41 27,000.00 3237,80018,64911,1605,6707,53080,80915 พฤษภาคม 2559ไม่มี
128บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา  นายเตียง ยอดสนิท 18 11,675.00 1720,40011,6756,1203,3154,08045,59016 พฤษภาคม 2559ไม่มี
129บ้านโคกล่ามวิทยา  นางมัณฑนา บุรัมย์นิธิโชติ 45 25,128.00 4046,80021,07513,6806,6609,30097,51518 เมษายน 2559ไม่มี
130อนุบาลวาปีปทุม  นายจักรกฤษณ์ อนุฤทธิ์ 714 415,350.00 501467,950300,716175,56090,095118,2401,152,56131 มีนาคม 3059
131เมืองวาปีปทุม  นายพิชัย ชุบสุวรรณ 1,734 730,800.00 1,1611,081,750681,272405,240206,255273,3402,647,85722 พฤษภาคม 2559ไม่มี
132บ้านหนองคูไชยหนองขาม  นายพุฒิพงษ์ ปะสังติโย 92 46,735.00 6475,40037,15722,20011,15015,010160,91710 พฤษภาคม 2559การดำเนินงานเป็นไปด้วยดี
133ชุมชนบ้านหนองทุ่ม  นายวิทยา โคตุธา 143 92,790.00 119157,85077,08544,88021,84535,260336,92029 เมษายน 2559-
134บ้านจอกขวาง  นายพลศักดิ์ ศรีโง๊ะ 63 50,037.00 6475,00035,18021,96010,77014,910157,82016 เมษายน 2559
135บ้านหัวงัว  นายประสิทธิ์ พลศรี 33 20,253.00 3035,60017,89210,5605,4707,10076,62210 พฤษภาคม 2559
136บ้านขามป้อม  นายไชยณรงค์ ประพฤติใน 26 21,500.00 2934,20017,43410,0805,0856,81073,60929 เมษายน 2559-
137บ้านชาดฝางหัวเรือ  นายชูสง่า นัยวัฒน์ 276 159,424.00 192178,200111,16866,60033,45045,030434,44810 พฤษภาคม 2559-
138บ้านหนองแกวิทยา  นายจักรรินทร์ สวาศรี 35 22,234.00 2833,20017,7399,8405,0806,62072,4795 พฤษภาคม 2559
139ราชประชานุเคราะห์ 16  นายสุรีย์ บัวรัตน์ 360 289,024.00 285440,650249,432123,79058,210110,630982,7126 พฤษภาคม 2559การเร่งรัดติดตามการส่งมอบหนังสือบางรายการมีความล่าช้าๆ
140บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง  นายพรเถลิง วิสุงเร 27 15,245.00 2428,40014,2078,4004,3005,66060,96714 เมษายน 2559
141บ้านหนองบัวกุดอ้อ  นายสมเพชร มัชปะโม 202 122,111.00 157194,95093,95357,78027,76544,380418,82830 เมษายน 2559ไม่มี
142บ้านตลาดโนนโพธิ์  นายสกุล กุลนิตย์ 92 50,054.00 6677,40036,34422,68011,16015,390162,97431 มีนาคม 2559
143บ้านหวาย  55 31,508.00 4350,80024,66615,0007,62510,120108,21113 พฤษภาคม 2559ไม่มี
144บ้านหนองไฮ  นายโกสิน กันหา 270 67,500.00 178205,800109,27764,71031,75548,020459,56213 เมษายน 2559โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดหาหนังสือตามระเบียบของทางราชการทุกขั้นตอน คือมีการประชุมภาคี 4 ฝ่าย และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ
145บ้านนาเลา  นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล 301 189,164.00 215239,250135,22279,29038,67060,350552,78212 พฤษภาคม 2559
146บ้านหนองคูม่วง  นายโชคชัย แสงสว่าง 60 31,503.00 4653,60023,61815,6007,45010,640110,90831 มีนาคม 2559
147บ้านโคกใหญ่  ว่าที่ร้อยตรียุทธนา ปาะเถ 24 13,968.00 1821,40011,1256,3603,3204,27046,47511 เมษายน 2559
148บ้านสนาม  นายชาญศักดิ์ จันโทสุทธิ์ 201 121,799.00 138185,00091,27752,35025,65541,220395,50231 มีนาคม 2559ไม่มี
149บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา  สุกัณฑ์ โสภากาล 86 53,610.00 7082,60039,90624,36012,32016,450175,63630 เมษายน 2559ได้รับหนังสือไม่ครบตามที่สั่งครั้งแรก
150บ้านโนนจาน(วาปีปทุม)  นายพลวัต วัฒนบุตร 185 60,346.00 2731,80016,0259,3604,6956,33068,21030 เมษายน 2559-
151บ้านโพธิ์ชัย  นายไพบูลย์ เสนามาตย์ 155 95,920.00 108135,70067,70440,11019,56530,820293,89911 กันยายน 2559
152บ้านประแหย่ง  นายมานิต ประจุดทะเนย์ 99 63,452.00 7790,80045,19826,76013,49518,080194,33313 พฤษภาคม 2559-
153บ้านหนองเหล่า  นางจันทร์แรม แปนเมือง 53 28,344.00 4451,40023,56415,0007,25010,210107,42429 เมษายน 2559
154ราชประชานุเคราะห์ 18  นายชารี ปาปะไพ 84 47,137.00 6273,20035,57421,60010,95014,580155,90428 เมษายน 2559ไม่มี
155บ้านตำแย  นาจักรกฤษณ์ ลีลาสกุลภักดิ์ 91 51,289.00 6880,20039,07023,64011,93015,970170,8105 พฤษภาคม 2559
156บ้านหนองข่า  นายสังวาลย์ ปะติเพนัง 74 45,515.00 5160,60031,83018,0009,37512,090131,89511 พฤษภาคม 2559
157บ้านแก่นเท่า  นายกำจัด พุ่มซ้อน 44 26,716.00 3743,40020,75012,7206,2658,63091,7655 พฤษภาคม 2559
158บ้านเสือโก้ก  นายสมฤทธิ์ ขจรโมทย์ 144 785,230.00 9890,70054,72833,84016,83022,920219,01831 มีนาคม 2559ไม่มี
159บ้านไก่นา  นายเทวฤทธิ์ สีหาบุดโต 154 89,491.00 110101,70062,41337,92018,79025,700246,52322 มีนาคม 2559การเลือกซื้อหนังสือเรียน ควรเป็นอิสระของครูผู้สอน
160บ้านหนองแสน(วาปีปทุม)  นายปริญญา สุวรรณธาดา 217 150,000.00 168225,500108,42763,45030,70550,170478,25218 พฤษภาคม 2559
161บ้านหนองกุง(วาปีปทุม)  นายทองสุข ประพันธมิตร 119 69,126.00 8296,80048,48628,56014,47019,280207,59625 มีนาคม 2559ได้รับหนังสือไม่ครบตามจำนวนที่สั่งครั้งแรก
162บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์  นายบุญธรรม มาอ้น 69 33,838.00 5767,40033,83819,92010,16513,430144,75316 พฤษภาคม 2559-
163บ้านกุดนาดีโนนลาน  นายชัยศักดิ์ พันต้น 35 19,663.00 2934,20016,69010,0805,0856,81072,86530 เมษายน 2559
164บ้านหนองผือ(วาปีปทุม)  นายธำรง ไชยศรีสุทธิ์ 62 35,936.00 4755,40026,82816,3208,21511,030117,79330 เมษายน 2559
165บ้านดงน้อย  นายประดิษฐ์ ประภาวะเก 41 32,761.00 3136,40016,99710,6805,2857,24076,60231 มีนาคม 2559
166บ้านแคน  นางยุภาพร มะโนชาติ 45 24,985.00 2934,20017,46510,0805,0856,81073,64030 เมษายน 2559-
167บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)  นายจักรพงษ์ จันทราศรี 95 67,402.00 71109,55051,25328,05013,58023,440225,87330 เมษายน 2559ดี
168บ้านแวงชัยโคกหนองโจด  นางอดิสรณ์ ศรีประย่า 36 24,145.00 3439,80017,91011,6405,6807,91082,94025 เมษายน 2559การดำเนินงานของโรงเรียนนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดที่ครูไม่ถนัด หรือไม่ชัดเจนก็อาศัยโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนไกลกังวล
169บ้านโคกใหญ่วิทยา  นายดาวเทียม บุรีมาศ 42 25,297.00 3642,40021,19212,4806,2608,44090,77213 พฤษภาคม 2559
170บ้านเขวาค้อโคกกลาง  นายคุณากร ศรีธรณ์ 69 38,306.00 5463,00028,16918,3608,82012,510130,85930 เมษายน 2559-
171บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย  นายเชิดชัย พลกุล 43 15,812.80 3439,60017,88011,5205,4907,86082,35011 พฤษภาคม 2559
172บ้านดู่  นายขวัญชัย มะธุเสน 91 49,930.00 6779,00038,40723,28011,73515,730168,15211 เมษายน 2559
173ชุมชนบ้านงัวบา  นางราตรี แสนเย็น 186 101,540.00 132121,20069,73245,00021,75030,630288,31230 เมษายน 2559-
174บ้านสระแก้วหนองคู  ว่าที่ พ.ต. อำนาจ ภาภักดี 68 34,741.00 5159,40025,72517,2808,23511,790122,43030 เมษายน 2559-
175บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา)  นายนวภัทร แสงห้าว 58 30,903.00 4351,60029,39015,4808,38510,320115,17530 พฤษภาคม 2559-
176บ้านโคกไร่  นายเลิศปรีชา ประสีระตา 146 82,636.00 10496,80060,35536,24018,38024,460236,23530 เมษายน 2560การจัดสรรงบประมาณในการจัดสรรค่าหนังสือเรียนน้อยไม่เพียงพอต่อการซื้อหนังสือให้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
177บ้านหนองหว้า  นายสุจิตร ปานจำลอง 129 68,075.00 99142,25068,07538,34018,73531,060298,4606 พฤษภาคม 2559ไม่มี
178บ้านโนน  นายประสาท ราชจันทร์ 188 78,976.00 149203,95096,38456,58027,33545,110429,35929 เมษายน 2559-
179บ้านดงใหญ่  นายอดุลย์ศักดิ์ พักตรหาญ 178 104,555.00 131121,85077,08045,60023,07530,790298,39521 เมษายน 2559หนังสือบางสาระมาช้า ได้ทำความเข้าใจกับผู้ค้าจนกระทั่งผู้ค้าได้ส่งหนังสือทันตามกำหนด
180บ้านก่อ  นายอนุวัตร สิทธิเสรี 87 68,560.00 7183,40040,76724,48012,13516,590177,37231 มีนาคม 2559
181บ้านดอนหัน  นายสุกัณฑ์ โสภากาล 43 27,133.00 3743,80022,32012,9606,6458,73094,45525 เมษายน 2559ไม่มี
182บ้านโคกสีทองหลาง  นายสิริฤทธิ์ หลาบสีดา 166 99,912.00 126162,40077,65346,83022,43536,540345,85829 เมษายน 2559ไม่มี
183บ้านโคกแปะ  นางศุภกาญจน์ ดงจารย์ 35 20,890.00 3439,80017,80911,6405,6807,91082,83913 พฤษภาคม 2559
184บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา  นางกัญจนา สัตตรัตนำพร 52 30,529.00 4249,40023,95314,5207,2409,830104,94329 เมษายน 2559การจัดสรรงบประมาณกับการจัดซื้อหนังสือไม่เพียงพอทุกกลุ่มสาระ
185บ้านโนนเขวาหนองแสง  นายศุภชาติ ชาวพงษ์ 46 24,615.00 3642,20019,72312,3606,0708,39088,74330 เมษายน 2559งบประมาณน้อยและครูไม่ครบชั้น
186ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา  นายบรรลุ นครศรี 174 127,852.00 133213,95099,56153,52026,19545,320438,54621 เมษายน 2559น่าจะโอนเงินไห้ได้ 100%
187ราชประชานุเคราะห์ 17  นายพิชิต มะหัด 0 33,996.00 7992,80043,85127,24013,50518,460195,8568 พฤษภาคม 2559
188บ้านโนนท่อน  นางโชติรัตน์ พันธ์หนองหว้า 43 19,058.00 3844,60020,34313,0806,4608,87093,35311 เมษายน 2559โรงเรียนได้จัดประชุมวางแผนตั้งแต่ได้รับแจ้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงทำให้การดำเนินการทันตามกำหนด
189บ้านโสกยาง  นายพิชิต มะหัด 37 23,982.00 2226,40015,3797,9204,2905,28059,26915 พฤษภาคม 2559
190บ้านกระยอมหนองเดิ่น  นายทองม้วน สีแนน 0 41,000.00 4654,80030,45016,3208,59010,940121,10026 เมษายน 2559
191บ้านมะแซวหนองโง้ง  นายจอมพล กงคูคำ 61 34,896.00 4957,60027,20016,9208,41511,460121,59531 มีนาคม 2559
192บ้านนาข่า  นายสมฤทธิ์ ขจรโมทย์ 179 100,170.00 128119,20074,21944,64022,68030,120290,85918 เมษายน 2559
193บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี  นายทองคูณ สีหาบุตรโต 235 140,000.00 168196,100102,02960,99029,61545,570434,3044 พฤษภาคม 2559
194บ้านโคกเต่า  นายประจันทร์ บุตรวิเศษ 65 37,000.00 5969,60034,64220,52010,36513,860148,9874 พฤษภาคม 2559
195บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง  นายสุทธิศักดิ์ ศิลป์ศิริวานิชย์ 116 64,497.00 9184,25050,93231,44015,65521,290203,56721 เมษายน 2559การดำเนินจัดซื้อไม่มีปัญหาใดๆ เพราะมีการแจ้งล่วงหน้า ทำให้การจัดซื้อหนังสือเรียนทันตามกำหนด
196บ้านวังจานโนนสำราญ  นายวัสพล กองพา 88 43,852.00 5969,20031,80320,2809,98513,760145,0288 เมษายน 2559
197บ้านหนองไผ่  นายวันชัย ปัตตายะโส 87 39,409.00 6879,60035,80623,28011,36015,820165,8668 พฤษภาคม 2559ขอความอนุเคราะห์จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดซื้อหนังสือ
198บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ  นายบุญธรรม พินโย 70 40,707.00 4452,20027,30415,4808,01010,410113,4044 เมษายน 2559ควรจัดสรรงบประมาณค่าแบบฝึกหัดทุกกลุ่มสาระ
199บ้านเปลือยดอนมันน้ำ  นายวรวิทย์ อุปทา 37 13,198.00 3035,00015,23410,2004,9006,95072,2849 พฤษภาคม 2559หนังสือค่อนข้างราคาแพง
200บ้านหนองแต้  นายชูศักดิ์ ตาลวงค์ 105 63,292.00 8599,80048,78629,28014,48519,850212,20112 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้จัดซื้อหนังสือตามกำหนดเวลาที่กำหนด
201บ้านหนองจิก(ยางสีสุราช)  นายอดิศร เสลานอก 61 24,249.00 4248,80021,77114,1606,6709,680101,08122 มีนาคม 2559
202บ้านโนนรัง  นายสมนึก สุวรรณมูล 236 149,565.00 169208,450106,72362,67030,88047,660456,38320 เมษายน 2559
203บ้านสว่าง  นายนิรัตน์ เนื่องศรี 63 32,075.00 4957,40026,72216,8008,22511,410120,55713 พฤษภาคม 2559
204บ้านหนองแวง  นายสุทิน ปะนันโต 133 73,333.00 9487,30055,03832,64016,43022,060213,4689 พฤษภาคม 2559
205บ้านหนองรูแข้  นายวิทยา สาทองขาว 134 91,863.00 97122,15064,56736,36018,13527,780268,9929 พฤษภาคม 2559-
206บ้านหนองบัวสันตุ  นายประยูร นางสีคุณ 155 77,893.00 107136,65071,39040,20019,95530,930299,12528 เมษายน 2559เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
207อนุบาลดงเมืองน้อย  นายวิทูล พันเทศ 137 62,500.00 9992,05056,91134,44017,40523,260224,06615 กันยายน 2559จากประสบการณ์การได้จัดซื้อและรับหนังสือเรียนช้าโรงเรียนจึงมีนโยบายสำรวจจำนวนนักเรียนให้เร็วทั้งนักเรียนที่เข้าใหม่และจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องจัดสั่งซื้อหนังสือเพื่อให้ทันเปิดเรียน
208บ้านหัวช้างโคกม่วง  นางสุพนิต เหมือนสิงห์ 65 31,953.00 4755,00025,24716,0807,83510,930115,09210 เมษายน 2559
209จตุคามประชาสรรค์  นายธงชัย แก้วอาจ 0 75,013.00 108100,00061,42737,32018,59025,270242,60725 มีนาคม 2559
210บ้านตาพวนสร้างแซ่ง  นายวรวิทย์ มิทราวงศ์ 188 91,146.00 139192,05091,14652,92025,54542,360404,02129 มีนาคม 2559
211บ้านแวงดงหนองยาง  นางลาวัลย์ นนทะสี 69 37,299.00 5565,40034,25119,44010,15513,050142,29621 พฤษภาคม 2559ไม่มี
212บ้านนกเหาะ  นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภา 126 75,555.00 8780,65049,69130,12015,06520,380195,90621 มีนาคม 2559
213บ้านบุ่งง้าว  ินายถาวร บุ้งทอง 129 61,255.00 90127,40061,25534,77017,09527,950268,47020 เมษายน 2559ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
214บ้านเปล่งโนนกระยอม  นายสาธิต รัตนฐานู 45 22,842.00 3035,20016,94410,3205,0907,00074,5542 พฤษภาคม 2559
215บ้านโดน  นายธวัช สุริยภาพ 171 105,659.00 128163,20079,95747,58023,00036,870350,60716 พฤษภาคม 2559ที่ผ่านมาการจัดส่งหนังสือของกระทรวงจะล่าช้ากว่าของสำนักพิมพ์อื่นๆ
216บ้านศาลา  นางสาวกนกพร บุรีรัตน์ 29 0.00 3035,40016,63010,4405,2807,05074,800
217บ้านนาภู  นางพรรณี สิงหะสุริยะ 111 66,018.00 7993,40046,91327,60014,07518,610200,5984 มีนาคม 2559
218บ้านดงแคน  นางวิไลวรรณ นิรุธติคุณ 80 46,802.00 5868,60034,45720,28010,36013,670147,36712 พฤษภาคม 2559
219บ้านเหล่าหมากคำ  นายวิช้ย แผงบุดดา 192 59,736.00 135125,05076,95146,68023,28531,600303,5667 มีนาคม 2559ปีการศึกษา 2558 ได้รับหนังสือไม่ทันกำหนด
220บ้านแวงยางกุดตะเข้  นายทรงศักดิ์ โฉมเฉลา 49 26,970.00 4047,00022,40713,8006,8509,35099,4078 เมษายน 2559
221บ้านหนองหน่อง  นายตรีพันธ์ เชื่อนิจ 95 52,000.00 7090,60047,46826,55013,36520,450198,43319 พฤษภาคม 2559
222ชุมชนบ้านยางสีสุราช  นายโกวิทย์ เหล่าศรี 149 61,038.00 112104,20066,25239,00019,75026,330255,53215 กุมภาพันธ์ 2559
223บ้านหนองแปน  นายอดิศักดิ์ นนทะสี 55 22,519.00 3945,80022,51913,4406,6559,11097,52413 เมษายน 2559ไม่มี
รวม 51,647 14,426,056 18,98521,874,05011,488,2646,803,8603,382,4054,882,98048,431,559
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน