สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.มหาสารคาม เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสุภารีย์ โพนเงิน
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1บ้านท่าสองคอน  สมเดช บุญพรมมา 0 0.00 99123,65063,74836,84018,14528,160270,543
2บ้านดงเค็งดอนหัน  นางสาวดวงเดือน พันธุโพธิ์ 62 30,858.00 5059,40030,12617,6409,18011,850128,19621 มีนาคม 2559ไมมี
3บ้านหนองเขื่อนช้าง  นายวิเชียร สมบัติตรา 100 42,272.00 7183,80042,27224,72012,51516,690179,99719 มีนาคม 2559ไม่มี
4บ้านหินลาด  นายเกียรติพงศ์ ชินแสง 104 51,588.00 76102,40051,58828,92014,23022,790219,92816 พฤษภาคม 2559จัดหนังสือเรียนให้มีงบประมาณเพียงพอกับจำนวนนักเรียนทุกคนและทุกวิชาเรียน
5บ้านหนองกุงเต่า  นายเมธา สีหานาท 113 68,863.00 8195,80048,54128,32014,46519,090206,21611 พฤษภาคม 2559
6บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์  นางสาวณฐริการ ถาวรจันทร์ 68 37,262.00 5058,60027,26417,1608,42011,650123,09411 พฤษภาคม 2559-
7บ้านอุปราช  นายมงคลศิลป์ ป้องจันทร์ 45 30,980.00 3238,00021,93011,2805,8607,58084,65011 พฤษภาคม 2559
8ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่  ส.ต.ต.ศุภมิตร นาถมทอง 47 27,662.00 3946,00022,37613,5606,8459,16097,94130 มีนาคม 2559ไม่มี
9วันครู 2502  นายคัมภีร์ สุดแท้ 59 30,795.00 5261,60030,79518,2409,38012,280132,29513 พฤษภาคม 2559การดำเนินการตามกำหนดเวลา
10บ้านดอนตูมดอนโด  นางนิตยปภา จันทะปัสสา 46 32,919.00 4353,25028,47416,0207,96512,170117,87918 พฤษภาคม 2559อยากให้จัดสรรหนังสือให้ครบทุกสาระ
11บ้านเม่นใหญ่  นายธีระวัฒน์ ศิริบัติ 87 41,108.00 6288,00041,10823,91011,67519,280183,9739 พฤษภาคม 2559ทุกปีการดำเนินงานล่าช้า ห้างร้านส่งหนังสือไม่ทันกำหนดส่วนมากจะส่งหลังกำหนด แต่ปีนี้งบประมาณมาเร็ว ทำให้การจัดซื้อหนังสือรวดเร็ว ทันตามกำหนด และมีการกำกับ ควบคุมที่ดี ทำให้ได้หนังสือเรียนก่อนเปิดภาคเรียน
12บ้านหนองใหญ่  นายถาวร เสนากิจ 30 12,535.00 2428,00012,5358,1603,9205,56058,17510 พฤษภาคม 2559-
13หลักเมืองมหาสารคาม  นายบุญจันทร์ ยัพราษฎร์ 2,325 1,467,900.00 1,7011,590,1501,024,757596,880307,185401,7903,920,76227 เมษายน 2559หนังสือเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ จะมาล่าช้า
14อนุบาลมหาสารคาม  นายสุวิทย์ วงษาไฮ 2,475 1,195,800.00 1,7101,685,9001,073,409612,270315,045425,7504,112,3748 พฤษภาคม 2559
15บ้านโคกก่อ  นายณัฐพล คำหารพล 122 72,694.00 9083,90053,85031,44016,03021,200206,42014 เมษายน 2559ร้านหนังสือส่งหนังสือไม่เป้นไปตามกำหนดส่ง
16บ้านหนองโนอีดำ  นายพีระ แสนพินิจ 150 90,608.00 105139,35067,14439,48019,05531,100296,12918 เมษายน 2559ไม่มีปัญหา
17บ้านภูดิน  นางฟ้ารีดาพร บุญคำมี 118 53,720.00 85101,45053,72031,29015,50023,450225,41022 เมษายน 2559-
18บ้านหนองหิน  - 97 54,733.00 7082,40040,57724,24012,13016,400175,7475 เมษายน 2559จำนวนนักเรียนยังไม่แน่นอน เน่ืองจากนักเรียนมีการย้ายเข้า-ออก ติดตามผู้ปกครอง
19บ้านสมศรี  นายงาน อุตสารัมย์ 46 17,463.00 4350,20022,07214,6407,0559,970103,93722 เมษายน 2559-
20บ้านกุดแคน  นายสุรเชฎฐ์ นันทะแสน 59 25,175.00 3946,60025,17513,9207,4159,310102,4206 พฤษภาคม 2559
21บ้านหนองโจดสวนมอน  นายเกียรติคุณ พุฒลา 54 29,602.00 3743,40020,60312,7206,2658,63091,61812 พฤษภาคม 2559
22บ้านหัวช้างหนองแสง  นายกุลวุฒิ วิริยเมธางกูร 86 34,346.00 5969,60034,34620,52010,36513,860148,69118 พฤษภาคม 2559
23บ้านนานกเขียน  นางจารุวรรณ ไชยวงษา 64 36,551.00 4755,40027,29616,3208,21511,030118,26129 เมษายน 2559- ต้องการหนังสือจากองค์การค้าทั้งหมด
24บ้านดอนหว่านหัวหนอง  นายวิรัตน์ จันทฤทธิ์ 183 88,216.00 132172,80088,01649,74024,41038,780373,74611 พฤษภาคม 2559ดำเนินการให้เป็นไปตามปฎิทินที่กำหนด
25บ้านหนองหล่ม  นายนิพนธ์ ทบวงส์ศรี 93 37,352.00 7081,80037,35223,88011,56016,250170,8426 พฤษภาคม 2559
26บ้านโคกบัวค้อ  นายสุรพล ปะตินัง 234 109,341.00 165212,850109,34162,01030,57048,000462,77112 กุมภาพันธ์ 2559-
27บ้านเหล่าหนาด  นายอุทัย วรสาร 54 27,979.00 4147,80021,28813,9206,6659,49099,1636 มิถุนายน 2559
28บ้านหนองค้อสวนอ้อย  นายสุระ สุวรรณธีระกิจ 67 36,237.00 5463,40029,80218,6009,20012,610133,61211 พฤษภาคม 2559โรงเรียนปฏิบัติตามปฏิทินของ สพฐ. และการกำกับติดตามของ สพป.มค.1 จึงทำให้เกิดความสำเร็จ
29บ้านหนองบัวโนนมี้  นายกุศล ทัศคร 132 74,000.00 9285,20051,85331,80015,85021,530206,23312 พฤษภาคม 2559-
30บ้านหนองคูณน้ำจั้น  นายบุญส่ง ไหลหาโคตร 41 18,826.00 3641,60016,96812,0005,5008,24084,3085 พฤษภาคม 2559-
31บ้านเขวา รัฐประชาวิทยากร  นางจิราวัฒน์ สุขเกษม 81 50,459.00 5879,50035,05521,72010,09017,520163,8852 พฤษภาคม 2559คณะครูและกรรมการคัดเลือกหนังสือเป็นอย่างดีทำให้การคัดเลือกหนังสือเป็นไปตามที่ครูผู้สอนต้องการ
32บ้านหันเชียงเหียน  นายอัมพร ศรีโยธี 152 64,466.00 107100,05064,46637,56019,34525,280246,70118 มิถุนายน 2559ไม่มี
33บ้านเอียด สังฆราษฎร์รังสรรค์  นางชญาภา น่าบัณฑิตย์ 0 0.00 9285,00050,27931,68015,66021,480204,099
34บ้านหนองตื่น  นางสาวบังอร บัวช่วย 74 36,491.00 6677,80036,49122,92011,54015,490164,2416 พฤษภาคม 2559-
35บ้านติ้วสันติสุข  นายอภิชาติ ชีวาจร 68 36,871.00 5260,80027,71117,7608,62012,080126,97127 พฤษภาคม 2559ไม่มี
36บ้านหมี่เหล่าน้อย  นายประจิต ทัพธานี 44 24,516.00 3440,00019,23911,7605,8707,96084,82910 พฤษภาคม 2559ไม่มี
37บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว  นายนิเวศ เอี่ยมสุวรรณ์ 51 23,788.00 4350,60023,78814,8807,43510,070106,7736 พฤษภาคม 2559-
38บ้านดอนดู่  นายวีระชัย มาพร 18 8,750.00 1517,4007,9395,0402,3553,45036,18422 เมษายน 2559
39บ้านท่าตูมดอนเรือ  นายชำนาญ ทุมมุมา 157 95,048.00 113163,15076,43543,80021,36535,570340,32011 พฤษภาคม 2559-
40บ้านหนองข่าหนองคูโปโล  น.ส. ปลื้้มจิต ปะเสระกัง 118 49,525.00 9183,65049,52531,08015,08521,140200,48010 พฤษภาคม 2559
41บ้านหนองโดนอ้อยช้าง  ว่าง 34 19,741.00 2630,60015,2099,0004,5006,09065,39913 พฤษภาคม 2559ไม่มี
42บ้านโดท่างาม  นายกรศิลป์ มรรครมย์ 121 23,200.00 87122,45056,75533,12015,73526,830254,8906 พฤษภาคม 2559
43บ้านนาแพงดอนไฮ  นายสิทธิพงษ์ มันฑะ 30 16,890.00 2529,00012,8498,4003,9255,75059,9243 พฤษภาคม 2559-ไม่มี-
44บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ  ว่าที่ รอ.ธรรพ์ณธรณ์ ศิลาสาร 46 29,000.00 4249,40023,31214,5207,2409,830104,30213 เมษายน 2559-ไม่มี-
45บ้านหนองหวาย  นายประสิทธิ์ วรหิน 16 9,769.00 1720,20010,1776,0003,1254,03043,53225 มีนาคม 2559
46บ้านเกิ้ง  นายจิตติพงษ์ อุทาทิพย์ 48 23,573.00 4148,40023,57314,2807,2359,640103,12812 เมษายน 2559
47ชุมชนบ้านลาด  นายประภาส ทัตติวงษ์ 176 89,794.00 116145,70072,79043,05020,96533,090315,59529 มีนาคม 2559-
48บ้านท่าปะทายโนนตูม  88 50,500.00 6677,80039,03022,92011,54015,490166,78022 มีนาคม 2559ไม่มี
49บ้านวังไผ่ป่าจั่น  นายบรรจง โผภูเขียว 29 13,193.00 2327,20013,1938,0404,1055,42057,95822 เมษายน 2559
50บ้านม่วงโพธิ์ศรี  นางละมุล ตะวงษา 37 14,349.00 2428,40014,3498,4004,3005,66061,10913 พฤษภาคม 2559-
51บ้านบุ่งคล้าท่างาม  นายวิวัฒน์ นามศรีอุ่น 56 23,530.00 4047,20023,53013,9207,0409,400101,09010 พฤษภาคม 2559
52บ้านโขงกุดหวาย  นางชนาภรณ์ เพาพาน 25 13,025.00 1821,20010,1496,2403,1304,22044,93922 มีนาคม 2559ไม่มี
53บ้านกุดซุย  นายทองสอน ไชยแสง 7 2,845.00 67,2003,7722,1601,1701,44015,74211 พฤษภาคม 2559ดำเนินการตามขั้นตอน และเสร็จทันเวลา ได้รับหนังสือครบก่อนเปิดเทอม
54บ้านเลิงบ่อ  นายเมธี ฟ้าลี 16 5,021.00 910,6005,0213,1201,5652,11022,4166 พฤษภาคม 2559-
55บ้านหนองแวง  นายสวัสดิ์ สุวรรณศรี 92 59,690.00 6375,00041,52422,32011,71514,970165,5295 มีนาคม 2560
56บ้านดงน้อย  นายวัฒนชัย ศิลาเวช 152 77,328.00 106164,00077,32842,33021,02535,140339,8236 พฤษภาคม 2559
57บ้านหนองปลิง  นายบำรุง อันทรง 31 22,227.00 2732,40018,9279,7205,2656,48072,79211 พฤษภาคม 2559ไม่มี
58บ้านหนองโพด  นายอภิชัย หล้าสุดตา 11 6,934.00 1113,2006,9343,9602,1452,64028,8796 พฤษภาคม 2559ร้านค้าส่งหนังสือกรมวิชาการไม่ได้ไม่ได้เพราะบอกว่าหนังสือขาดตลาด โรงเรียนจำเป็นต้องรอ
59บ้านจำนัก  นายเกษม คำบุดดา 60 21,102.00 4351,00025,71315,1207,81510,170109,8189 พฤษภาคม 2559ไม่มี
60บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด  นางเย็นใจ โมฆรัตน์ 220 70,420.00 8499,40051,06529,40015,05019,810214,72520 เมษายน 2559ต้องการให้องค์การค้าครุสภาพิมพ์หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพิ่มจากกลุ่มสาระ การเรียนรู้ที่เคยพิมพ์อยู่แล้ว
61บ้านหนองคู  นายประสิทธิ์ น้อยประดิษฐ์ 205 135,880.00 158209,400105,38160,03029,80546,870451,48611 มกราคม 2559-
62บ้านโคกศรี  นายประยนต์ บุญประถัมภ์ 32 18,578.00 2833,60018,75810,0805,4606,72074,61811 พฤษภาคม 2559ให้หน่วยที่กำกับนโยบายประงานกับโรงพิมพ์จัดพิมพ์หนังสือให้เพียงพอบกับจำนวนนักเรียน โดยเฉพาะที่หน่วยงานกำกับนโยบายให้ใช้หนังสือจากสำนักพิมพ์ใด
63บ้านร่วมใจ 1  นายชูชาติ หารัญดา 58 25,406.00 4653,80025,40615,7207,64010,690113,25618 เมษายน 2559 ควรจัดสรรงบประมาณซื้อหนังสือแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน ครั้งเดียว เป็น 100
64อนุบาลกันทรวิชัย  นายมานิตย์ บุตรพรม 702 392,795.00 495458,250278,423171,00085,125115,8001,108,59813 พฤษภาคม 2559
65บ้านคอกม้า  นายธงชัย ภูสอดสี 64 32,984.00 5464,00032,98418,9609,77012,760138,47425 เมษายน 2559
66บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น  นายทองย่อม สาครสูงเนิน 142 76,177.00 9285,00051,71731,68015,66021,480205,53713 พฤษภาคม 2559
67ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม  นายบุญศรี ไชยบุดดี 142 76,522.00 114156,30076,52243,62021,47034,610332,52212 พฤษภาคม 2559
68บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก  นายวีรพล แสนสงค์ 40 63,984.00 86101,00046,84429,64014,68020,090212,25430 เมษายน 2559ไม่มี
69บ้านนาดีศรีสุข  นายภูเงิน ภูผิวเงิน 81 51,074.00 6981,40040,45324,00012,12516,210174,18812 พฤษภาคม 2559
70บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์  นางจิตรา ศรีสารคาม 29 14,956.00 2529,40014,9058,6404,3055,85063,10029 เมษายน 2559
71บ้านเหล่า  นายสุริยันต์ สายเมือง 117 56,572.00 86119,10056,57232,70015,70026,240250,31214 พฤษภาคม 2559
72บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง  นายสมัย ภูน้ำเย็น 53 33,607.00 4553,00026,05015,6007,82510,550113,02513 พฤษภาคม 2559
73บ้านคันธาร์  ีนายประหยัด บุญเรือง 52 29,193.00 4047,00022,45313,8006,8509,35099,4532 พฤษภาคม 2559
74บ้านยางสามัคคี  สมพงษ์ เทียกทุม 69 28,339.00 4958,00028,33917,1608,79511,560123,85418 มีนาคม 2559
75บ้านน้ำใสม่วงวิทยา  นายศิวาโรจน์ วงศิลา 154 71,125.00 110153,40071,12542,03020,32533,750320,6305 พฤษภาคม 2559-
76บ้านลิ้นฟ้า  นายยุทธนา มะเสนา 0 12,000.00 2124,60012,2227,2003,5254,89052,4379 เมษายน 2559
77บ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา  นายประสิฐ ใต้ศรีโคตร 28 11,582.00 2327,00012,5807,9203,9155,37056,78512 เมษายน 2559
78ชุมชนบ้านมะค่า  นายชัยพร เดชมาลา 124 53,965.00 9688,80053,11033,12016,44022,440213,91029 เมษายน 2559-
79บ้านไส้จ่อ  นายเหรียญ รังษา 110 58,415.00 8498,40044,98428,80014,10019,560205,84413 พฤษภาคม 2559-
80บ้านไผ่น้ำเที่ยง  นายทรงศักดิ์ โพธิ์ชารี 3 1,500.00 33,6002,3551,0805857208,34029 เมษายน 2559-
81บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า  นายพิชัย บุญมาหนองคู 80 45,743.00 4857,00030,26716,9208,79011,370124,34729 เมษายน 2559-
82บ้านเปลือยน้ำสามัคคี  นางมุกดารักษ์ ปาสาบุตร 1 200.00 22,2004006002004303,83029 เมษายน 2559-
83บ้านโขงใหญ่  นายธนาสิทธิ์ คำดี 15 6,523.00 1619,0009,6545,6402,9303,79041,01410 พฤษภาคม 2559ไม่มี
84บ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง  นายกองสี ศิริภูธร 9 4,944.00 78,2003,8222,4001,1751,63017,22726 เมษายน 2559
85บ้านขามเฒ่า  นายชูชาติ เนื่องพระแก้ว 118 65,156.00 87102,00046,85529,88014,68520,280213,7001 เมษายน 2559หนังสือจาก สำนักพิมพ์ สกสค. ในบางรายวิชามีความล่าช้ากว่าสำนักพิมพ์อื่น
86บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา  นายถาวร อาจนนลา 110 67,047.00 90102,30056,27232,82016,43024,050231,87230 เมษายน 2559-
87บ้านดอนดู่  นายปฏิญาณ ฮวดวงษา 73 42,307.00 4654,60028,04316,2008,40010,890118,13311 พฤษภาคม 2559ร้านส่งหนังสือไม่ทันกำหนดเวลา
88บ้านปอแดง  -ว่าง- 3 2,454.00 33,6002,4541,0805857208,4391 เมษายน 2559หนังสือจาก สำนักพิมพ์ สกสค. ในบางรายวิชามีความล่าช้ากว่าสำนักพิมพ์อื่น
89บ้านท่าขอนยาง  นายชัชวาลย์ เนื่องพระแก้ว 97 52,603.00 6880,00040,39723,52011,74015,920171,57730 เมษายน 2559
90บ้านหัวขัว  นางจิรนันท์ แก้วจันทา 67 38,536.00 5767,20032,67819,8009,97513,380143,03330 พฤษภาคม 2559นักเรียนย้ายเข้าออกช่วงเปิดเรียนทำให้จัดหาหนังสือเรียนเพิ่มให้ล่าช้า
91บ้านดอนเวียงจันทน์  นายปรีชา การสอาด 68 36,171.00 6172,20036,50721,36010,94514,390155,40214 เมษายน 2559การจัดส่งหนังสือบางกลุ่มสาระยังช้า
92บ้านใคร่นุ่น  นายวิรัตน์ อุทาทิพย์ 66 38,247.00 4654,60028,07816,2008,40010,890118,16826 ตุลาคม 2558
93บ้านดอนหน่อง  นายสนอง นครเรียบ 43 25,186.00 3743,60020,70912,8406,4558,68092,28429 เมษายน 2559ดำเนินการตามขั้นตอนที่ทางราชการกำหนดให้ และดำเนินการให้ทันเวลา
94ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน  นายรังสรรค์ ถิ่นสุข 170 89,495.00 10597,15058,51336,24018,00524,550234,45822 เมษายน 2559ความร่วมมือจากหลายฝ่ายทำให้การคัดเลือกและสั่งซื้อหนังสือได้ตามต้องการใช้
95บ้านมะกอก  นายวัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ 133 87,699.00 103147,55069,76539,99019,72032,270309,29518 เมษายน 2559-
96บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี  นายกฤติน พันเสนา 45 23,343.00 3541,00019,26612,0005,8758,15086,2912 พฤษภาคม 2559ไม่มีข้อเสนอแนะ
97บ้านโพนงาม  นายสมชัย บุญลอด 24 12,018.00 2124,60011,3017,2003,5254,89051,51618 เมษายน 2559ช่วงดำเนินการหนังสือสาระภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ แต่ได้รับการจัดส่งเรียบร้้อยแล้ว นักเรียนอนุบาล 1 แจ้งเข้าเรียนเพิ่มเติมในวันที่ 20 เมษายน 2559 ระบบยังไม่ปิด จึงขอปรับแก้ไข โรงเรียนต้องดำเนินการซื้อหนังสือเพิ่มเติม ภายหลัง
98บ้านดอนนา  นายอำจ สุขเพลีย 21 9,287.00 2023,20010,0496,7203,1404,60047,70919 เมษายน 2559
99บ้านเขวาใหญ่  นางภัคจิรา ปราณีนิจ 156 86,749.00 10496,00056,05635,76017,62024,260229,69613 พฤษภาคม 2559
100บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว  นายกีรติ ซามัชฌิมา 124 68,768.00 87102,40049,25130,12015,06520,380217,2163 พฤษภาคม 2559หนังสือขององค์การค้าคุรุสภาใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าสระอื่นๆ
101บ้านเชือกคุยเพ็ก  นายบุญเกษ นาสุริวงศ์ 39 20,113.00 3035,40016,61110,4405,2807,05074,78113 พฤษภาคม 2559
102บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี  นายทองลา เพชรกอง 94 51,572.00 7385,60039,00525,08012,33517,020179,04020 เมษายน 2559
103บ้านโพธิ์เงิน  นายสมบัติ นามขัน 31 15,260.00 2731,80015,2609,3604,6956,33067,44513 พฤษภาคม 2559
104บ้านส้มโฮง  นายวรพจน์ นามแก้ว 19 10,188.00 1315,4007,9984,5602,3453,07033,37319 เมษายน 2559
105บ้านแสนสุข  นายสารคาม รัชโพธิ์ 37 17,740.00 2833,40017,7409,9605,2706,67073,04024 กุมภาพันธ์ 2560-
106บ้านนาสีนวน  นายประภาษ รันศรี 162 76,560.00 113103,95060,37438,64018,80526,270248,03919 มีนาคม 2559การย้ายของนักเรียนมีผลต่อการสั่งซื้อ
107บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี  นายพรหมสรรค์ หมื่นไธสง 158 80,401.00 112132,90062,66240,35018,95530,630285,49710 พฤษภาคม 2559-
108บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี  นายสุเมธ ทีจันทร์มาตย์ 108 53,256.00 7486,40038,04125,20012,15017,160178,95112 เมษายน 2559-
109บ้านตำแยหนองคู  นายพูลศักดิ์ บรรเทา 60 36,546.00 4654,20026,14815,9608,02010,790115,11820 เมษายน 2559-
110บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด  นายวัฒนา บุตรา 105 58,104.00 7790,40043,03326,52013,11517,980191,04820 เมษายน 2559ไม่มี
111บ้านทัน  นายชัยณรงค์ คำพีพงษ์ 63 25,073.00 4148,60025,07314,4007,4259,690105,18829 เมษายน 2559-
112บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)  นายสุทธิพงษ์ นาชัยสินธุ์ 1,354 825,000.00 924869,600584,860327,720172,390219,7102,174,28026 พฤษภาคม 2559เนื่องจากกลุ่มสาระภาษาไทย เป็นหนังสือของ สสวท.ส่งหนังสือล่าช้า เพราะทุกชั้นจำเป็นต้องใช้
113อนุบาลบรบือ  นายรังสรรค์ ปริวันตา 63 36,800.00 3946,80026,37814,0407,6059,360104,18329 มีนาคม 2559เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ต่อผู้ปกครองนักเรียน
114บ้านโคกกลาง  นายธนวัฒน์ โคตรศรี 62 40,872.00 4756,00029,76116,6808,78511,180122,40631 มีนาคม 2559
115วัดนาดีวราราม  นายอดุลย์ พรรคพวก 28 18,468.00 2428,80016,1558,6404,6805,76064,0354 พฤษภาคม 2559ปฎิบัติตามขั้นตอนตามปฏิทิน
116บ้านพงโพด  นายจรูญ สุพรรณโรจน์ 92 34,808.00 6171,80034,80821,12010,56514,290152,58315 เมษายน 2559
117บ้านหนองสิม  นายรังสิต ศรพลธรรม์ 0 57,981.00 7588,00041,42225,80012,72517,500185,44727 เมษายน 2559การจัดส่งหนังสือได้ไม่ตรงตามที่สั่งทั้งหมด
118บ้านหนองโดนหอกลอง  นางวันแรม ศรีพงศ์ 76 48,101.00 6071,00034,55721,00010,75014,150151,45710 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรคใดๆ
119บ้านโคกล่าม  นายไชยา วิญญาสุข 114 68,334.00 8699,20049,93631,11015,09523,140218,48119 เมษายน 2559นักเรียนย้ายเข้าหลัง 10 มิถุนายน ไม่ได้นำหนังสือเรียนมาด้วย...ทำให้มีปัญหาหนังสือแบบเรียนไม่พอกับจำนวนนักเรียน หาซื้อมาเพิ่มก็ไม่ได้
120บ้านบ่อใหญ่  นายวิเชียร การดี 202 145,387.00 141192,750101,02354,30027,23542,790418,0981 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนองค์การค้าคุรุสภาหายากมาก
121บ้านหนองโก  นายถิ่นไทย จันทร 204 117,407.00 131121,65076,21445,48022,88530,740296,9698 พฤษภาคม 2559งบประมาณมีไม่เพียงพอกับหนังสือคุณภาพ
122บ้านหนองหว้าโนนทอง  นางเอื่ยมจิต จันทร 195 91,514.00 140185,60091,51452,98026,03041,500397,62412 พฤษภาคม 2559ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่ม
123บ้านโคกกลาง  -ว่าง- 10 5,755.00 910,8006,3103,2401,7552,16024,2658 พฤษภาคม 2559งบประมาณมีไม่เพียงพอกับหนังสือคุณภาพ
124บ้านเก่าใหม่  นายสงวน แก้วกัลยา 102 61,184.00 7285,20044,31625,20012,90016,980184,5962 พฤษภาคม 2559ไม่มี
125บ้านหนองหญ้าปล้อง  นายอุทัย ชื่นนิรันดร์ 131 76,500.00 9991,25052,51433,96016,64523,060217,42911 เมษายน 2559-
126บ้านเปลือยหนองตูบ  นายทรัพย์ ทองแท้ 73 50,121.00 5665,80030,72719,3209,59013,090138,52729 มีนาคม 2559-
127ชุมชนบ้านดงเค็ง  นายนิคม นามบุญเรือง 202 144,437.00 147135,85079,98350,64025,05534,330325,85818 เมษายน 2559-
128บ้านหนองจิก  นายบัณฑิต พลวิบูลย์ 219 97,949.00 153181,95097,94956,34028,00542,120406,3642 พฤษภาคม 2559-
129บ้านดอนบม  นายสมเกียรติ มีฐาน 65 38,744.00 4249,80026,25514,7607,6209,930108,36525 เมษายน 2559 ไม่มี
130บ้านหนองแกอุดมวิทย์  นายบุญสวย แก้วเสน่ห์ใน 70 26,044.00 5767,00031,00019,6809,78513,330140,79514 พฤษภาคม 2559
131บ้านซองแมว  นายมุณีรัตน์ เที่ยงแก้ว 122 55,549.00 83103,85055,54931,08015,53523,670229,68411 มิถุนายน 2559
132บ้านหัวนา  นายวัชรินทร์ ชูเจริญตรากูล 158 90,680.00 112104,20065,96539,00019,75026,330255,2455 เมษายน 2559-
133บ้านเหล่าโง้ง  นายเรืองเดช สีหาอินทร์ 51 36,736.00 4351,60028,74015,4808,38510,320114,52530 พฤษภาคม 2559ไม่มี
134บ้านฮ่องไผ่  ว่าง 71 39,062.00 4553,60028,17615,9608,39510,700116,83110 พฤษภาคม 2559ไม่มี
135บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์  นายวัฒนา ปะกิคา 118 68,805.00 8983,15053,18831,20016,02521,010204,57316 มีนาคม 2559การจัดซื้อหนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการไม่ทันเวลาเนื่องจากมีการสั่งซื้อเป็นจำนวนมากและการจัดส่งล้าช้า
136บ้านสองห้องฮ่องน้อย  รณกฤต รินทะชัย 71 42,424.00 4654,80029,34916,3208,59010,940119,99910 พฤษภาคม 2559
137บ้านเหล่ายาว  นายถวิล จันลาวงศ์ 102 62,699.00 7487,60044,89225,92013,29017,460189,16216 มีนาคม 2559การจัดซื้อหนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการไม่ทันเวลาเนื่องจากมีการสั่งซื้อเป็นจำนวนมากและการจัดส่งล้าช้า
138บ้านเป้า  นายอุทัย วงศ์แก้ว 65 36,162.00 4351,40027,76015,3608,19510,270112,98516 เมษายน 2559
139บ้านแดงน้อย  นายประทีป ลาสีทัด 19 8,766.00 1315,6008,7664,6802,5353,12034,70113 พฤษภาคม 2559 การจัดส่งหนังสือ ทางร้านค่อนข้างจะล้าช้า ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้บุคลากรที่รับผิดชอบประสานกับทางร้านเป็นระยะเพื่อให้นักเรียนได้รับนังสือทุกคน ก่อนเปิดภาคเรียน
140บ้านดอนงัว  นายชาตรี ลามะให 94 50,293.00 5565,40034,34919,44010,15513,050142,39431 มีนาคม 2559ไม่มี
141บ้านหนองขามแสบง  นายสันติ หัดที 186 125,709.00 125138,85080,09945,33022,73032,900319,9099 พฤษภาคม 2559ปัญหายอดนักเรียนที่ไม่แน่นอน เนื่องจากมีการย้ายถิ่นฐาน หรือแจ้งเข้าเรียนล่าช้า ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงยอดการซื้อหนังสือ ซึ่งบางครั้งมีความลำบากในการแก้ไขเพราะต้องทำตามขั้นตอนในกระบวนการต่างๆ เช่นในระบบ e-GP เป็นต้น
142บ้านโนนราษีฝางวิทยา  นายอุทิศ มาตเลิง 148 87,337.00 124146,00072,12445,00021,69033,810318,62428 เมษายน 2559 ไม่มี
143บ้านเหล่าผักหวาน  นางนิรมิล กลางสุข 70 34,046.00 5362,80031,09618,6009,57512,520134,59130 เมษายน 2559ไม่มี
144บ้านหัวขัว  ว่าง 148 87,337.00 3945,40020,53613,2006,2759,01094,42128 เมษายน 2559 ไม่มี
145บ้านห้วยทราย  นายบุญทัน อาสาสี 71 38,364.00 5564,40029,54718,8409,20512,800134,79213 พฤษภาคม 2559
146บ้านหนองบัวโนนสว่าง  -ว่าง- 0 0.00 3743,40020,35112,7206,2658,63091,366
147บ้านโนนสวรรค์  นายเจษฎา ชนะบุญ 36 20,183.00 2933,80014,5589,8404,7056,71069,61329 เมษายน 2559ไม่มีข้อเสนอ
148บ้านโคกกลางบ่อหลุบ  ว่าที่ ร.ต. หญิงปรางทิพย์ พินิจ 126 69,026.00 87103,00051,36230,48015,63520,530221,0075 พฤษภาคม 2559ไม่มีข้อเสนอแนะ
149บ้านแก่นเท่า  ส.ต.ท. มงคลเดช วรรณปะเก 21 12,077.00 1416,8009,6375,0402,7303,36037,56720 เมษายน 2559ไม่มี
150บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา)  นายวันชัย ศรีกะกูล 203 121,710.00 145173,95088,64553,22026,06540,100381,98025 พฤศจิกายน 2559เห็นควรจัดซื้อรายการสื่ออื่นแทนการจัดซื้อหนังสือเรียนเพราะสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาขึ้นพบว่านักเรียนส่วนใหญ่จะอ่านหนังสือน้อยลงแต่จะอ่่านผ่านสื่อออนไลน์มากกว่า
151บ้านวังปลาโด  นายกสิณพจน์ พรมดอนกลอย 211 99,738.00 147210,65099,73856,88027,79546,030441,09310 พฤษภาคม 2559
152บ้านดอนก่อ  นางรัชนี หงษ์บุญ 116 64,401.00 8881,60048,74030,48015,26020,620196,70030 เมษายน 2559ไม่มี
153บ้านโนนเกษตร  นายชัยณรงค์ มนตรี 196 104,157.00 135123,05065,93945,48021,38531,100286,95411 พฤษภาคม 2559การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ
154บ้านโนนสำราญ  นายขวัญชัย ภูเฉลิม 45 24,739.00 3642,20019,34412,3606,0708,39088,36418 เมษายน 2559ปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อไม่มีปัญหา การดำเนินงานการจัดซื้อเสร็จเรียบร้อยทันการใช้งานในปีการศึกษา 2559
155บ้านวังไฮวังทอง  นายกฤษดา บุญญาสถิตย์ 118 51,899.00 9385,95051,89932,04015,85521,720207,46410 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนยังไม่นิ่งเนื่องจากผู้ปกครองจะนำบุตรหลานมาโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียน ทำให้ยอดจำนวนนักเรียนเพิ่มขึั้น เป็นปัญหาในการจัดซื้อเพิ่มเติม และการดำเนินงานในการจ่ายเงินเรียนฟรีอื่น ๆ
156บ้านโนนทอง  นายกิตติศักดิ์ อันอาน 128 75,909.00 9487,90055,77133,00017,00022,210215,88115 พฤษภาคม 2559
157บ้านหนองคูขาด  นายสมร นามคุณ 283 179,180.00 206257,700132,33576,86038,07058,690563,65510 พฤษภาคม 2559
158บ้านฝายป่าบัว  นายประสงค์ โฮมราช 22 9,172.80 1720,0009,6525,8802,9353,98042,44715 พฤษภาคม 2559ไม่มี
159บ้านโสกภารา  นายวิทยาธร พันธ์สอาด 130 77,916.00 10193,55058,57534,92017,41523,640228,10028 เมษายน 2559ไม่มี
160บ้านไพรวัลย์ปอแดง  - 15 13,339.00 1922,20010,0056,4803,1354,41046,23028 เมษายน 2559ควรโอนเงินครั้งเดียว 100 เปอร์เซ็น เพื่อสะดวกในการจัดซื้อและได้หนังสือครบในครั้งเดียว
161บ้านโนนแดงมะขามหวาน  นางวิไลวรรณ เทียบดอกไม้ 92 42,922.00 7184,20042,92224,96012,89516,790181,76731 พฤษภาคม 2559
162บ้านหัวหนอง  นายสมมิตร สรรพอำไพ 91 40,000.00 6677,40037,02222,68011,16015,390163,65213 พฤษภาคม 2559
163บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง  นายจำนงค์ อัปภัย 144 76,911.00 10697,90057,99536,48018,01024,740235,12513 เมษายน 2559หนังสือที่ต้องการซื้อให้เด็กมีมาก อยากให้เพิ่มเงินค่าหนังสือแต่ละรายวิชาเพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
164บ้านโนนม่วง  นายฉลอง สัตพันธ์ุ 142 81,644.00 9790,15054,77933,72017,01522,780218,4446 พฤษภาคม 2559เวลาดำเนินการโรงเรียนเตรียมการล่วงหน้า
165บ้านดงมัน  นายทองพูล ภูสิม 156 83,026.00 116106,20058,11839,36018,82026,840249,33814 พฤษภาคม 2559
166บ้านบัวมาศ  นายกฤต หมื่นเจริญ 100 57,480.00 6880,20040,23123,64011,93015,970171,97126 เมษายน 2559ควรดำเนินการโอนเงินจัดสรรให้เร็วกว่าเดิม และแจ้งรายละเอียดในการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนให้จัดเจน ตามรายการหนังสือที่ สพฐ.กำหนด
167บ้านบกพร้าว  นางสาวเพ็ญพักตร์ ภุมมาลา 66 38,000.00 4250,20027,68615,0008,00010,030110,91617 พฤษภาคม 2559ไม่มี
168บ้านยาง(ยางทวงวิทยา)  นายศาสตรา ปาสาบุตร 93 52,605.00 5970,80039,68821,24011,50514,160157,39315 พฤษภาคม 2559 -
169บ้านหนองแวงหนองตุ  นายมนัส ธุระทำ 127 67,237.00 109138,85067,23740,41019,41031,360297,26710 พฤษภาคม 2559หนังสือที่สั่งช้าจะทำให้ได้รับช้าเช่นกัน
170บ้านแดง  นายสุกรี นาคแย้ม 69 62,400.00 5059,60030,63817,7609,37011,900129,26817 พฤษภาคม 2559 -
171บ้านเหล่าตามาอุดมชัย  นายบรรจง ทับทิมไสย์ 140 58,820.80 113147,35073,61042,60020,99533,120317,67529 พฤษภาคม 2559ไม่มี
172บ้านโคกกุง  นายสุพักษ์ สมสา 44 20,752.00 3237,40017,50110,9205,2907,43078,54111 เมษายน 2559เงินค่าหนังสือเรียนควรโอนให้ครบ 100% เนื่องจากโรงเรียนได้รับก่อนเพียง 70% ในขณะที่ต้องสั่งหนังสือให้นักเรียนครบทุกคน และหนังสือเรียนที่โรงเรียนขนาดเล็กใช้เพื่อให้สอดคล้องกับ DLTV หายาก
173บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง  นายไพร สำเนียงบาล 86 39,500.00 6575,60031,97321,96010,39515,000154,9283 เมษายน 2559
174บ้านป่ากุงหนานาเจริญ  นายประมวล ต้นทอง 89 49,404.00 6172,00036,15121,24010,75514,340154,4866 พฤษภาคม 2559
175บ้านศาลา  นายสุทธิพงษ์ สาชะรุง 58 39,500.00 4552,60024,89815,3607,44510,450110,75325 มีนาคม 2559-ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ดำเนินการซื้อหนังสือ กับข้อมูลนักเรียนเปิดภาคเรียนไม่สัมพันธ์กัน ทำให้หนังสือเรียนไม่ครบ -โรงเรียนจัดซื้อเพิ่มเติมแต่ได้หนังสือไม่ตรงกันกับการซื้อรอบแรก
176บ้านโนนทองโนนสะอาด  นายสมยศ พรเพ็ง 181 99,030.00 126144,20075,77545,57022,22533,740321,5106 พฤษภาคม 2559ควรจัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฎิบัติต่างๆเพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามที่นโยบายกำหนดและควรมีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตนมโครงการอย่างสมำเสมอ
177บ้านดอนพยอม  นายกมล แสงบุญ 88 50,583.00 7082,00037,76924,00011,75016,300171,81928 เมษายน 2559-
178อนุบาลแกดำ  นายคำผัน จันทจร 131 75,949.00 9487,10053,53832,52016,24022,010211,40823 มีนาคม 2559-
179บ้านเหล่าจั่นนาภู  นายณัฐพัชร์ วงศ์พัฒนาธนเดช 217 133,403.00 152187,10093,88456,19027,50542,780407,4592 พฤษภาคม 2559-
180บ้านหนองเจริญ  นายวิเชียร ชำกำนัน 72 32,615.00 5666,20032,61519,5609,97013,190141,53514 มีนาคม 2559ไม่มี
181บ้านหนองบัว  นายพิรุณ แก้วนะรา 120 52,293.00 85101,00052,29330,00015,62520,150219,0686 พฤษภาคม 2559
182บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม  นายสุรภานุพงศ์ สุนทรา 63 30,041.00 4856,40026,33616,5608,22011,220118,73629 เมษายน 2559
183บ้านขอนแก่นตะคุ  นายสิทธิชัย อุทธารนิช 19 9,500.00 1518,00010,4765,4002,9253,60040,40110 พฤษภาคม 2559-
184บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี  นายสมร บุตรปราบ 66 39,627.00 5059,20029,83217,5208,99011,800127,3429 พฤษภาคม 2559ครูใช้รถส่วนตัวขนหนังสือเรียนเอง สะดวก รวดเร็วดี
185ชุมชนมิตรภาพ  นายทองอินทร์ มาตรา 110 56,351.00 7992,40042,05527,00013,12518,360192,94010 พฤษภาคม 2559-
186บ้านป่าข่างโนนลาน  นายอวยชัย เลิศยะโส 87 55,136.00 6070,00031,09920,4009,80013,900145,19910 พฤษภาคม 2559-
187บ้านหนองขุ่น  นางสาวศรสุดา ชูพันธ์ 60 27,146.00 5058,60027,14717,1608,42011,650122,97729 เมษายน 2559 -
188บ้านเสือกินวัวโคกน้อย  นายครรชิตพล ประทุมเวียง 66 32,528.00 5968,40028,07119,8009,22513,560139,05629 เมษายน 2559
189บ้านวังแสง  นายประเสริฐ สระแก้ว 165 83,633.00 135173,95083,63350,49024,60039,200371,87318 เมษายน 2559
190บ้านโคกกลาง  นายสุทัศน์ พิณรัตน์ 29 13,706.00 2428,40013,7068,4004,3005,66060,4665 พฤษภาคม 2559
191ชุมชนบ้านหมากค่า  นายอนันต์ ภูดินขาว 81 46,827.00 5868,60034,12920,28010,36013,670147,03930 เมษายน 2559หนังสือที่สั่งซื้อยังไม่ครบตามจำนวนที่สั่ง
192บ้านโพนสวาง  นายพงษ์สิน พลเรือง 65 38,083.00 4553,40027,29115,8408,20510,650115,3866 พฤษภาคม 2559
193บ้านโพนละออม  นายอดุลย์ ทับชา 72 30,867.00 5665,80030,86719,3209,59013,090138,66710 พฤษภาคม 2559
194บ้านโสกแดง  นายประสิทธิ์ บัวละคุณ 140 63,537.00 100127,50060,31736,87017,43528,750270,87211 พฤษภาคม 2559
195บ้านโนนศรีภิบาล  นายอุดม วิชาชัย 31 16,351.00 2731,60014,6249,2404,5056,28066,24915 พฤษภาคม 2559
196บ้านโคกไร่  บ้านโคกไร่ 80 40,150.00 5160,20030,22817,7608,99511,990129,17316 พฤษภาคม 2559
197บ้านโคกลิ่น  นายคงเดช ศิริมาเทพ 25 13,664.00 2327,20013,0088,0404,1055,42057,77311 พฤษภาคม 2559ไมมี
รวม 23,594 12,975,417 17,42419,282,25010,459,3696,191,0703,111,5754,347,81043,392,074
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน