สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพม. เขต 21  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสมใจ วิเศษทักษิณ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1ปทุมเทพวิทยาคาร  นายชัยรัตน์ หลายวัชระกุล 0 0.00 2,8165,134,7002,877,3901,336,100618,9201,287,27011,254,380
2หินโงมพิทยาคม  ่นายสมนึก กำแพงศิริชัย 302 212,000.00 216390,000212,464101,20046,96097,840848,46411 เมษายน 2559
3กวนวันวิทยา  นายธเนตร มีรัตน์ 66 72,000.00 48108,15041,12021,65010,10021,155202,1756 พฤษภาคม 2559ควรเพิ่มเติมให้เสนอจัดซื้อแบบฝึกหัดได้
4เวียงคำวิทยาคาร  นายไพศาล พิลารักษ์ 209 126,469.90 137315,300133,83764,00029,71061,925604,7726 พฤษภาคม 2559ไม่มี
5หนองคายวิทยาคาร  นายธานินทร์ อยู่ศิริ 976 995,000.00 7281,311,500698,470340,100157,880329,0702,837,02030 มีนาคม 2559หนังสือเรียน อค. จะมีปัญหาส่งล่าช้้ามากที่สุด และบางเล่มไม่สามารถจัดหาได้ เช่น เคมีพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
6พระธาตุบังพวนวิทยา  นายวีระ กรมวังก้อน 283 239,328.00 170391,500164,58479,50036,90076,900749,38421 มีนาคม 2559-
7ค่ายบกหวานวิทยา  นายพงษ์พร อินพินิจ 86 60,338.00 66150,75060,33830,45014,16029,565285,26324 กันยายน 2559ไม่มี
8ท่าบ่อ  นายสมพงษ์ โสภิณ 2,410 1,801,000.00 1,7143,107,5001,704,938807,300374,340779,3606,773,43824 เมษายน 2559-
9โคกคอนวิทยาคม  นายกิจจา สวรรค์สมบัติ 556 460,000.00 389707,150387,769183,85085,210177,3201,541,29931 มีนาคม 2559ไม่มี
10ถ่อนวิทยา  นายวิสิทธิ์ คำพูล 0 0.00 167385,350164,29378,35036,35075,720740,063
11ท่าบ่อพิทยาคม  นายชาตรี เจริญสุข 240 245,480.00 201465,300199,34994,80043,95091,485894,88424 กันยายน 2559-
12หนองนางพิทยาคม  นายวีระศักดิ์ มาตย์นอก 138 95,917.00 102233,25095,36847,15021,92045,755443,44331 มีนาคม 2559
13เดื่อวิทยาคาร  นายชาตรี จันทร์ต้น 336 223,291.00 225407,400223,291105,80049,070102,185887,74630 มีนาคม 2559-
14บึงกาฬ  นายศักดาเดช ทาซ้าย 3,010 2,898,594.00 2,1813,968,7002,210,4671,032,100478,270995,0958,684,63217 มีนาคม 2559บางรายวิชาส่งทันเวลา แต่หนังสือไม่ครบตามยอดที่สั่ง
15นาสวรรค์พิทยาคม  นายโชคชัย ชินโณ 523 620,295.00 384695,550384,092180,65083,780174,4551,518,52725 เมษายน 2559ไม่มี
16หนองเข็งวิทยาคม  นายประภาส ศรีสุพล 368 270,300.00 262478,150270,370124,45057,640119,8651,050,47525 มีนาคม 2559-
17โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์  นายโชคชัย ชินโณ 282 400,000.00 270489,450268,324127,15058,960122,7551,066,63918 เมษายน 2559ควรมีห้วงการจัดซื้อหนังสือให้เร็วขึ้น เพื่อจะไม่ฉุกละหุกในการดำเนินการ
18พรเจริญวิทยา  นายอุทัย วงศ์อามาตย์ 1,423 951,071.00 9871,804,5001,023,619469,900217,570452,3053,967,89411 มิถุนายน 2558สำเร็จ ลุล่วงได้ด้วยดี
19หนองหัวช้างวิทยา  นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร 520 637,850.00 379697,600405,737182,00084,170174,7751,544,28230 เมษายน 2559หนังสือของบางสำนักพิมพ์ ทางร้านยังไม่มี โรงเรียนจำเป็นต้องเปลี่ยนสำนักพิมพ์ของหนังสือ
20ศรีสำราญวิทยาคม  นายวิทยา ทัศมี 0 136,448.00 117270,450116,25155,05025,53053,160520,44131 พฤษภาคม 2559ขณะนี้บริษัทเพิ่มพูนศึกษาภัณฑ์ได้ส่งมอบหนังสือเรียนครบตามจำนวนแล้ว
21ชุมพลโพนพิสัย  นายประยูร ยวนยี 3,000 2,054,568.00 1,9923,614,7001,988,186939,300435,480906,5107,884,17628 มีนาคม 2559
22เซิมพิทยาคม  นายนิพนธ์ ป้องโกเซ 682 505,727.00 542988,550553,978257,250119,160247,8252,166,76320 เมษายน 2559-
23ปากสวยพิทยาคม  นายลำเพย พิเคราะห์แนะ 593 797,011.00 453818,100441,731212,30098,510205,2351,775,8761 พฤษภาคม 2559-
24นาหนังพัฒนศึกษา  นายจงรัก พุทธิวงศ์ 433 483,466.00 297535,650290,713138,95064,490134,3901,164,1934 เมษายน 2559การจัดซื้อหนังสือเรียนในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้มีจำนวนมากกว่าจำนวนเงินงบประมาณดังนั้นทางโรงเรียนจึงตัดรายการหนังสือที่มีความจำเป็นน้อยที่สุดออกไป
25ร่มธรรมานุสรณ์  นายสมพงศ์ นารีบุตร 301 264,000.00 209484,650212,21398,85045,81095,320936,84325 มีนาคม 2559
26กุดบงพิทยาคาร  นายพิทักษ์ ตุ้มมี 795 764,720.00 5881,066,650589,850277,150128,500267,5052,329,6559 พฤษภาคม 2559มีการประชุมเตรียมการให้ตรงตามปฏิทินของสพฐ.ก็จะเป็นไปได้ด้วยดี
27โซ่พิสัยพิทยาคม  นายประยูร ยวนยี 1,492 1,420,971.00 1,0151,840,0001,012,679478,000221,650461,4754,013,80420 เมษายน 2559ได้รับหนังสือไม่ครบตามจำนวน
28ศรีชมภูวิทยา  นายศักดาเดช ทาซ้าย 554 415,818.00 410745,850415,818193,95089,880187,0151,632,51312 พฤษภาคม 2559
29โนนคำพิทยาคม  นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ 162 156,339.00 149344,100147,39570,00032,47067,625661,59016 พฤษภาคม 2559-
30โพนทองประชาสรรค์  นายจีระศักดิ์ แก้ววันทา 370 308,348.00 317571,400304,865148,20068,790143,3651,236,62021 มีนาคม 2559
31พานพร้าว  นายจิตการ หนูจันทร์ 535 443,590.00 345620,400329,495160,80074,670155,6851,341,0508 มีนาคม 2559ไม่มีปัญหาอุปสรรค
32พระพุทธบาทวิทยาคม  นายคมสัน ชัยจักร์ 300 355,860.00 218395,000216,868102,60047,58099,070861,11830 มีนาคม 2559ไม่มี
33วรลาโภนุสรณ์  นายไพรัตน์ แดนขนบ 266 175,580.00 185425,100177,59786,20040,03083,465812,39230 มีนาคม 2559
34สังคมวิทยา  นายสุรเดช บัวหลวง 833 925,632.00 5491,002,600562,067261,000120,870251,3252,197,86225 เมษายน 2559
35วังม่วงพิทยาคม  นายวีรยุทธ ชานัย 370 488,635.00 332613,700360,790160,30074,080153,7101,362,58020 เมษายน 2559-
36เซกา  นายสมศักดิ์ บริบาล 1,558 1,575,000.00 1,0651,938,3001,077,491504,100233,590485,9954,239,47628 มีนาคม 2559หนังสือบางรายวิชาที่กำหนดจัดซื้อตามมติที่ประชุมภาคี 4 ฝ่าย ที่คัดเลือกหนังสือเรียน ไม่สามารถหาซื้อได้เนื่องจากราคาไม่สอดคล้องกับงบประมาณ
37หนองหิ้งพิทยา  นายดิเรก โพธิ์สว่าง 480 282,348.00 284515,750282,348134,05062,140129,3351,123,62315 พฤษภาคม 2559-
38โสกก่ามวิทยา  ่นายบุญถม สิมมาโคตร 212 150,970.00 155358,050152,80972,85033,79070,370687,8692 พฤษภาคม 2559-
39เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  นายไพบูลย์ บุญลือ 484 493,260.00 327597,900340,033155,70072,090149,8651,315,588
40ประชานิมิตพิทยานุกูล  นายอุทัย วงศ์อามาตย์ 204 212,000.00 150343,950141,02069,65032,36067,505654,4854 เมษายน 2559มีขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อที่เป็นระบบ
41เจ็ดสีวิทยาคาร  นายเดชา แสงจันทร์ 451 281,690.00 286517,000281,690134,20062,260129,6901,124,84030 เมษายน 2559ไม่พบ
42ปากคาดพิทยาคม  ว่าที่ร้อยตรีบรรจง มูลตรีแก้ว 1,730 1,600,000.00 1,1542,092,1001,148,642543,500252,020524,7004,560,96220 เมษายน 2559-
43หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  นายอาทิตย์ อัมไพ 415 470,010.00 280511,900287,530133,30061,720128,3101,122,76029 เมษายน 2559
44สมสนุกพิทยาคม  นายกิตติ พรวุฒิพันธุ์ 164 174,731.00 121279,900121,89157,00026,43055,025540,24621 พฤษภาคม 2559ไม่มี
45บึงโขงหลงวิทยาคม  นายวินิจ ชานุชิต 1,060 976,743.80 7501,355,400734,230351,800163,220340,0102,944,66029 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
46ท่าดอกคำวิทยาคม  นายพิทยา แก้วนาง(รักษาราชการแทน) 225 166,521.00 159370,650166,52175,85035,11072,970721,10121 มีนาคม 2559-
47ศรีวิไลวิทยา  นายพิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์ 1,980 2,086,725.00 1,4282,604,6001,460,708677,800313,960652,9605,710,0284 เมษายน 2559หนังสือเรียนบางสำนักพิมพ์จัดพิมพ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เช่น วิชาภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น
48ภูทอกวิทยา  นายสุรจิตย์ ผิวงาม 214 214,652.00 155359,400156,82173,30033,97070,685694,17625 เมษายน 2559
49บุ่งคล้านคร  นายนิพนธ์ ก้องเวหา 691 657,654.00 480869,850477,996225,950104,780218,1651,896,7413 พฤษภาคม 2559-
50น้ำสวยวิทยา  นายบุญมี พาพิมพ์ 496 424,804.00 442795,550424,804206,25095,760199,6251,721,98916 มีนาคม 2559-
51ฝางพิทยาคม  นายสุริยา มะโยธี 345 216,685.00 213387,150216,587100,65046,65097,080848,11718 กุมภาพันธ์ 2559การแจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณเร็วและมีระยะเวลาให้ดำเนินการนาน ทำให้การจัดซื้อหนังสือได้ทันและครบ และการประสานงานนิเทศ ติดตามของเขตพื้นที่ ทำให้การดำเนินการทันเปิดภาคเรียน
52วังหลวงพิทยาสรรพ์  นายประจักษ์ ประจิมทิศ 882 743,335.00 6121,108,950605,058288,050133,580278,1352,413,7734 เมษายน 2559-
53นาดีพิทยาคม  นายรังสรรค์ จันทจร 410 297,479.00 294533,850297,440138,75064,320133,8751,168,23510 พฤษภาคม 2559-
54ประชาบดีพิทยาคม  นายทวีศักดิ์ มาลา 580 400,410.00 403729,700400,433189,50087,890183,0251,590,54820 เมษายน 2559หนังสือเรียนบางสำนักพิมพ์ใช้คุณภาพของกระดาษต่ำเกินไป พอนักเรียนใช้ไปนานก้อจะขาด ตลอดจนหนังสือเรียนของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ใช้ขององค์การค้าของ สกสค.จะทำการจัดส่งล่าช้าไม่ทันเปิดภาคเรียน
55พระบาทนาสิงห์พิทยาคม  นายศุภกิต ถิ่นทอง 241 292,897.00 295534,400292,897138,80064,370134,0351,164,50216 เมษายน 2559เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความเข้าใจในการจัดชื้อหนังสือเรียน เนื่องจากชื้อเพียง 70% ควรแจ้งเรื่องการยืมเงินจากกิจกรรมอื่นเพื่อจัดชื้อให้ครบ 100 %
56โพธิ์ตากพิทยาคม  นายเฉลียว สรสิทธิ์ 593 542,144.00 334603,250326,034156,55072,640151,3351,309,80928 เมษายน 2559
รวม 35,829 32,265,706 28,54752,986,30028,639,29913,474,0006,246,01013,000,175114,345,784
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน