สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.บึงกาฬ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายธีรพงษ์ สารแสน
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1บ้านห้วยคอม  นายคนอง ศรีสรณ์ 44 20,755.00 3945,80020,75513,4406,6559,11095,76016 พฤษภาคม 2559ไม่มี
2อนุบาลเซกา  นายพิบูลย์ การิเทพ 1,066 575,875.00 739697,250474,363263,160139,545176,1601,750,47815 พฤษภาคม 2559ควรจัดสรรงบประมาณให้ครบ 100 % ตามจำนวนนักเรียน และจัดสรรงบประมาณตามราคาหนังสือทั้ง 8 กลุ่มสาระ
3บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์  นายนพดล ศรีสม 145 42,903.00 110101,70061,07637,92018,79025,700245,18613 พฤษภาคม 2559
4บ้านห้วยผักขะ  นายสุรจิตย์ ผิวงาม 216 108,700.00 158192,00094,93357,87027,91544,020416,73813 พฤษภาคม 2559
5บ้านนางัว-สายปัญญา  นางภาวินันท์ นามศรี 367 220,000.00 269283,950159,87497,11047,40071,660659,99427 พฤษภาคม 2559ปัญหาหนังสือเรียนของกระทรวงโดยเฉพาะวิชาภาษาไทย จะไม่ครบเพราะไม่พิมพ์เพิ่มหรือขาดตลาด
6บ้านโนนเหมือดแอ่  นายทวีศักดิ์ จันทสิงห์ 79 44,967.00 5767,40033,12919,92010,16513,430144,04420 มิถุนายน 2559
7บ้านเหล่าคาม  นายเดชา ลุนาวงค์ 172 118,809.00 124114,60067,99142,72021,14028,960275,4114 พฤษภาคม 2559ระบบอินเทอร์เน็ต
8บ้านคำบอน  นายเกื้อ ไชยชน 284 172,929.00 193232,650118,53370,77034,45053,520509,92312 พฤษภาคม 2559การซื้อหนังสือควรรีบดำเนินการและจัดส่งให้พร้อมและครบก่อนเปิดเทอม..ให้ได้แจกนักเรียนในวันแรกให้ครบ
9บ้านดงกะพุงหนองนาแซง  นายสิทธิผล อัศวภูมิ 132 81,957.00 9789,75054,11133,48016,63522,680216,6569 พฤษภาคม 2559
10บ้านห้วยเรือ  นางนภารัตน์ พลแหลม 19 9,745.00 1922,2009,7456,4803,1354,41045,97013 พฤษภาคม 2559
11บ้านทรัพย์วังทอง  นายทวนทอง ชินเฮือง 39 9,427.00 3035,20016,06410,3205,0907,00073,67430 พฤษภาคม 2559ไม่มี
12ชุมชนบ้านซาง  นางภาวินันท์ นามศรี 462 333,090.00 311388,450211,069120,18058,10597,890875,69410 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนของสำนักพิมพ์ของกระทรวง ในกล่มสาระภาษาไทยและคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน ทำให้ได้หนังสือเรียนช้า
13บ้านท่าสำราญ  นายสุนทร จันชมภู 153 91,964.00 108100,20062,43637,44018,78025,320244,17615 พฤษภาคม 2559ได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนให้ทันเปิดเรียน
14บ้านซ่อมกอก  นายรังสิทธิ์ มังคละคีรี 215 122,750.00 143132,85085,44349,68025,03533,570326,57810 พฤษภาคม 2559
15บ้านโคกบริการสันกำแพง  นายสิทธิชัย หารธงชัย 72 46,218.00 5463,60030,41718,7209,39012,660134,78712 พฤษภาคม 2559
16บ้านเหล่าหนองยาง  นายวีรนนท์ ตะโกนอก 130 75,593.00 9185,05054,57131,92016,41521,490209,44625 มีนาคม 2559-
17บ้านกุดสิม  นายพันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม 153 59,004.00 10496,00056,52635,76017,62024,260230,1666 พฤษภาคม 2559
18บ้านหนองจิก  นายทักษิณ อุปรี 70 33,491.00 5262,20033,49118,6009,95012,430136,67116 พฤษภาคม 2559ไม่มี
19หนองทุ่มวิทยา  นายชูศักดิ์ สุทธศรี 264 135,665.00 203278,450135,66577,52037,94561,620591,20022 เมษายน 2559
20บ้านท่ากกแดง  นายอภิวัฒน์ ภูไชยแสง 0 0.00 1720,40011,6196,1203,3154,08045,534
21ชุมชนบ้านหนองหิ้ง  นายทักษิณ อุปรี 162 115,493.00 9587,45051,27132,52015,86522,100209,20615 พฤศจิกายน 2559-
22บ้านหนองบัวแดง  นายกมล ลุนอุบล 60 41,220.00 4653,80025,26415,7207,64010,690113,1146 พฤษภาคม 2559
23บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม  นางนิภาภรณ์ จันทรุณ 76 36,436.00 5564,40029,07918,8409,20512,800134,3242 พฤษภาคม 2559 -
24บ้านท่ากกต้อง  นายอมรศักดิ์ บัวโฮม 139 106,941.00 10597,15057,60736,24018,00524,550233,55211 มกราคม 2569-
25บ้านท่าสะอาด  นายบดินทร์ อุทกศิริ 361 211,634.00 241223,950138,66283,76042,24556,590545,20729 มีนาคม 2559-
26บ้านหัวแฮต  นายสมบูรณ์ จันทรุณ 250 103,808.00 192256,200132,35773,38036,79057,280556,00718 มีนาคม 2559-
27บ้านตาลเดี่ยว  นายวินิจ ชิณโสม 79 34,000.00 5868,60034,00220,28010,36013,670146,91222 เมษายน 2559ไม่มี
28บ้านท่าเชียงเครือ  นายกว้าง เสียงล้ำ 196 90,885.00 141180,95090,88552,74025,78540,840391,20025 เมษายน 2559
29บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี  นายศุภชาติ ดีแกง 404 282,812.00 285312,550181,770105,06052,07578,850730,3055 พฤษภาคม 2559งบประมาณที่จัดสรรให้ไม่เพียงพอกับการจัดซื้อ
30บ้านหนองชัยวาน  นายพวง กุมภิโร 130 87,862.00 10496,00056,69335,76017,62024,260230,33325 มีนาคม 2559ไม่มี ได้รับหนังสือครบทุกกลุ่มสาระ
31บ้านหนองแก่งทราย  นายคาวี สุขะหา 393 283,677.00 327429,150255,470131,83065,170107,980989,60020 เมษายน 2559
32ท่าไร่วิทยา  นายอนันต์ โทเล 158 92,906.00 9992,05057,25034,44017,40523,260224,40512 พฤษภาคม 2559ทุกฝ่ายช่วยกันคัดเลือกหนังสือ หาผู้ขาย และทำการสั่งซื้อให้เรียบร้อยก่อนเปิดภาคเรียน
33บ้านใหม่สามัคคี  นายเนตรน้อย ทองป้อง 70 38,740.00 4856,40026,58816,5608,22011,220118,9886 พฤษภาคม 2559
34บ้านทุ่งทรายจก  นายสมหมาย หลาบหนองแสง 154 82,496.00 111103,45064,60238,76019,74526,140252,69715 พฤษภาคม 2559ไม่มี
35บ้านดอนเสียด  นายประจบ สอนโพธิ์ 338 228,061.00 253234,350141,74887,48043,63559,220566,43320 เมษายน 2559
36บ้านศิริพัฒน์  นายทวนทอง ชินเฮือง 148 139,000.00 117107,75063,77640,08019,58527,230258,42112 พฤษภาคม 2559
37บ้านต้องโคกกระแซ  นายวัฒนา จันทรโคตร์ 204 250,780.00 155195,750101,28457,99028,72044,450428,1949 พฤษภาคม 2559ไม่มี
38บ้านโนนยางคำ  นายทิวา พรมมา 123 18,826.00 86101,20048,24929,76014,87020,140214,21913 พฤษภาคม 2559ดำเนินการตามกรอบเวลาที่ สพฐ.กำหนด
39บ้านโสกก่ามนาตาไก้  นายสหรัฐ พลวงศ์ 275 120,000.00 210193,900115,98772,24035,63049,000466,75716 พฤษภาคม 2559-
40บ้านดงสว่าง  นางบุญเตรียม บัวพงษ์ชน 77 29,614.00 5767,60035,23420,04010,35513,480146,7099 พฤษภาคม 2559ไม่มี
41บ้านบ่อพนา  นายวาสนา อัคติ 89 60,261.00 6374,20035,08121,84010,95514,770156,8469 กันยายน 2559-ไม่มี
42บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน  นายไพบูลย์ รุ่งเรืองวงศ์ 170 80,916.00 136127,00080,91647,64024,43032,090312,0766 พฤษภาคม 2559
43อนุบาลโซ่พิสัย  นายเฉลิมพล บรรเทา 915 543,786.00 622574,900348,330214,320106,090145,2801,388,92026 เมษายน 2559
44บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา  นายถาวร ดอนจันทร์โคตร 221 53,023.00 173160,55097,22060,00030,12540,570388,46510 เมษายน 2559
45บ้านไทรงามโนนภูดิน  นายบุญพิมพ์ ภูชมศรี 199 120,527.00 149137,75082,72451,36025,44534,810332,0894 มิถุนายน 2559
46บ้านห้วยทราย  นายคณิต ยลวงค์ 154 91,816.00 10294,30057,45235,16017,42023,830228,1623 พฤษภาคม 2559งบประมาณที่ได้ 70 % แต่ต้องสั่งซื้อหนังสือให้เด็กครบ 100 % ทำให้การบริหารงบประมาณมีปัญหา
47บ้านท่าสวาทท่าลี่  นายอภิชาติ คำเพชร 163 75,710.00 116107,00062,20839,84019,58027,040255,66831 พฤษภาคม 2559
48บ้านโคกสะอาด  นายสุวรรณ วังภูมิใหญ่ 52 22,985.00 5463,40030,07018,6009,20012,610133,88028 เมษายน 2559ไม่มี
49บ้านคำแวง  นายฉัตรชัย ดีแสน 59 21,971.00 4856,20026,79516,4408,03011,170118,63510 มีนาคม 2559ไม่มี
50บ้านคำแก้วโนนสามัคคี  นายเรืองศักดิ์ เขื่อนแก้ว 225 105,806.00 167153,25088,98956,88027,43538,730365,2846 พฤษภาคม 2559-
51บ้านหนองโดดอนเสียด  นายประดิษฐ์ พาโพนงาม 271 167,096.00 217248,950137,52381,18039,76562,780570,19810 พฤษภาคม 2559สำรวจรายการหนังสือที่ได้รับอนุญาตและจัดซื้อให้พอเพียงกับผู้เรียน
52บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์  นายจิตติพงษ์ กาติวงศ์ 161 95,320.00 118109,10065,92140,68020,16027,570263,43130 เมษายน 2559
53บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม  นายช่วง ห้าวหาญ 124 65,498.00 8599,80047,97929,28014,48519,850211,39412 พฤษภาคม 2559ในการจัดซื้อหนังสือเรียน ไม่มีปัญหา สามารถจัดซื้อได้ตามกำหนด
54บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง  นายบันลือศักดิ์ นันทะวงค์ 154 88,816.00 137126,35074,11047,04023,10531,930302,53510 พฤษภาคม 2559
55สังวาลย์วิทย์ 1  นายวิพนธ์ จิตรจักร์ 350 159,608.00 244274,600156,81290,90045,03069,260636,6029 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์
56บ้านศรีนาวา  นายบุญเรือง พละสินธุ์ 51 28,292.00 3642,20019,67012,3606,0708,39088,6909 พฤษภาคม 2559
57บ้านศรีชมภู  นายวันดี เทพอินแดง 171 40,201.00 117108,35065,13140,44020,15527,380261,45616 พฤษภาคม 2559
58บ้านนาขาม  นายสุทธิพงษ์ พลงาม 353 286,710.00 250293,900160,81194,20045,71074,100668,7212 พฤษภาคม 2559-
59บ้านโนนประเสริฐ  นายไพโรจน์ อุดมมงคลกิจ 50 29,037.00 4249,80024,44614,7607,6209,930106,55612 พฤษภาคม 2559คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ให้ความร่วมมือในการดำเนินการเป็นอย่างดี
60บ้านหนองแวงประชาสรรค์  นายเอกพล พลเยี่ยม 18 6,444.00 1214,4008,4944,3202,3402,88032,43422 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
61บ้านคำไผ่  นายคงศักดิ์ รินทา 300 216,959.00 214231,900127,38377,82037,61058,510533,22310 มิถุนายน 2559ยังไม่ชัดเจนในเรื่องของการจัดซื้อแบบฝึกหัด
62บ้านโคกกลาง  นายสมศักดิ์ บุตรแวง 228 82,342.00 156143,80084,48153,52026,24036,340344,38115 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหา
63บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย  นายณัฐธวัฒน์ ตรีตรา 176 78,339.00 121112,35067,83042,00021,12528,390271,69513 พฤษภาคม 2559กระบวนการคัดเลือกและส่งหนังสือหลายขั้นตอนเกินไป
64บ้านแสงอรุณ  นายประยูร ชมภูพื้น 125 63,227.00 7689,60043,21126,40013,30017,840190,3516 พฤษภาคม 2559
65บ้านเหล่าทองหลาง  นายเฉลิมพล บรรเทา 465 168,036.00 295273,250168,036102,00050,87569,050663,21110 พฤษภาคม 2559การจัดส่งไม่ครบ
66บ้านคลองทิพย์  นายวิชิต กาหวาย 44 22,654.00 3642,80022,65412,7206,6408,54093,35410 พฤษภาคม 2559
67บ้านห้วยลึก  นายวรการ เวชวงษ์ 233 97,680.00 167155,05094,81057,96029,14539,180376,14512 มิถุนายน 2559ไม่มี
68บ้านซำบอน  นายวีระศักดิ์ แก้วนาง 61 20,953.00 4249,00022,29314,2806,8609,730102,16313 มีนาคม 2559แบบฝึกหัดคณิตจะได้ไม่ครบเทอม
69บ้านโนนสวาง  นายสมพร ถิ่นปรุ 245 122,325.00 152167,90087,61054,33026,34539,730375,91520 เมษายน 2559
70บ้านหนองแวง  นายสมศักดิ์ บุตรแวง 71 37,158.00 5260,40025,59617,5208,24011,980123,73616 พฤษภาคม 2559ไม่มี
71บ้านถ้ำเจริญ  นายสุพจน์ แสงจำปา 163 88,293.00 121111,55064,96241,52020,36528,190266,58716 พฤษภาคม 2559กระบวนการจัดซื้อและส่งหนังสือหลายขั้นตอนยุ่งยากต่อการจัดการ
72บ้านหนองพันทา  นายอนันต์ นุสนธ์ 146 42,691.00 115106,45065,58239,72019,76526,900258,41713 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้มีการสั่งซื้อจากสำนักพิมพ์ 3 กลุ่มสาระหลัก ได้แก่ กลุ่มสาระภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ส่วนอีก 5 กลุ่มสาระที่เหลือ โรงเรียนได้กำหนดให้ครูผู้สอนได้จัดทำเป็นเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้เอง
73บ้านโนนแก้วโพนทอง  นายเกรียงศักดิ์ พานโคกสูง 350 148,254.00 256238,000148,08189,04044,98060,140580,2416 เมษายน 2560
74บ้านป่าไร่โนนม่วง  นายกษมา ป้องกัน 87 45,000.00 5564,80031,65419,0809,58512,900138,01929 เมษายน 2559ไม่มี
75ชุมชนบ้านตูม  นายสุรศักดิ์ อะทุมชาย 199 89,347.00 153142,75089,34753,52027,36536,070349,05214 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวงบางกลุ่มสาระวิชาที่จัดพิมพ์มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน
76บ้านท่าคำรวม  นายพัฒนา อินทรมาตย์ 103 58,000.00 7891,60043,19326,88013,31018,220193,2039 พฤษภาคม 2559การจัดซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนจะดำเนินการทันตามกำหนดตามนโยบายของต้นสังกัด แต่การจัดส่งจากทางร้านค้าที่โรงเรียนจัดซื้อบางครั้งล่าช้า ถึงแม้จะทันตามกำหนดก็ตาม
77บ้านสามหนอง  นายสมบูรณ์ ศิริบุตร 199 107,494.00 158197,800100,82958,59028,54544,970430,73413 พฤษภาคม 2559
78บ้านนาเหว่อโนนอุดม  นายภูวนัย ฐานะ 274 180,000.00 213240,550135,01678,93038,34060,670553,50611 พฤษภาคม 2559
79อนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์  นายอุบล ไชยดี 1,130 854,215.00 792738,200474,590276,600140,950186,5301,816,8706 พฤษภาคม 2559
80บ้านนาป่าน  นายประพันธ์ พันธ์คำเกิด 48 23,532.00 4350,20022,32014,6407,0559,970104,1856 พฤษภาคม 2559หนังสือมาช้ากว่ากำหนดในรอบปีที่ผ่านมา
81บ้านพันลำ "เจริญวิทยา"  นายประยุทธ โยธา 141 77,309.00 10394,85055,54035,28017,23523,970226,87519 พฤษภาคม 2559-เพิ่มงบประมาณการจัดซื้อมากกว่าเดิม
82บ้านบึงกาฬ  นายประยูร นามวงศ์ 311 157,466.00 261242,950152,39990,96046,14561,390593,8445 พฤษภาคม 2559-
83บ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ  นายนพ ขันติยะชัย 126 72,179.00 8498,80047,58029,04014,48019,660209,5609 พฤษภาคม 2559หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์บางชั้นเรียนส่งช้าก่วากำหนด ทางโรงเรียนแก้ไขโดยการถ่ายเอกสารให้ก่อน เพราะเป็นส่วนน้อยที่ทางร้านค้าส่งยังไม่ครบ ครับ
84บ้านท่าไคร้  นายสายันต์ โพธิสว่าง 39 40,115.00 2732,00016,9899,4804,8856,38069,73413 พฤษภาคม 2559-ได้รับการโอนเงินช้า
85บ้านท่าโพธิ์  นายวิลัยศักดิ์ อยู่พงษ์ 57 17,600.00 3844,80022,45313,2006,6508,92096,0235 พฤษภาคม 2559ทางร้านส่งหนังสือมาผิด แต่แจ้งให้ทางโรงเรียนไปเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว
86บ้านแสนสำราญ  ส.ต.ท.วิทยา มาสขาว 68 447,979.00 6677,80036,84522,92011,54015,490164,59515 พฤษภาคม 2559
87บ้านเหล่าถาวร  นายวชิระ นามวงศ์ 173 102,031.00 125115,95071,08343,32021,71529,300281,3689 พฤษภาคม 2559-
88บ้านโนนสว่าง  นายสายัญห์ ทวีวัน 410 318,105.00 278257,900159,71196,36048,32065,170627,46129 เมษายน 2559
89บ้านโป่งเปือย  นายอุบล ไชยดี 562 356,051.00 365412,750233,126136,29067,570104,100953,83619 เมษายน 2559-
90บ้านห้วยสามยอดเทวกุล  นายฟ้าอำนวย ภูพันนา 85 32,832.00 5665,80031,61719,3209,59013,090139,41716 พฤษภาคม 2559อุปสรรค : ร้านค้าส่งหน้งสือไม่ครบตามจำนวนที่สั่ง ข้อเสนอแนะ : โรงเรียนได้ดำเนินการติดตามและได้รับหนังสือตามกำหนด
91บ้านห้วยเซือมเหนือ  นายอรรถกร ชัยมูล 164 63,491.00 10799,65063,49137,32018,96525,180244,60616 พฤษภาคม 25591.ประชุมครู และคณะกรรมการในการคัดเลือกหนังสือ 2.ดำเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน และเลือกร้านเพื่อตกลงราคาในการจัดซื้อหนังสือเรียน 3.ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน 4.โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนทันกำหนดเปิดภาคเรียน
92บ้านไคสี  นายคงเดช ราชาทุม 82 40,649.00 6071,00034,86421,00010,75014,150151,7646 พฤษภาคม 2559ไม่มี
93บ้านคำหมื่น(ตชด.อนุสรณ์)  นายวิชัย สารบัณฑิต 101 41,691.00 7385,80041,16025,20012,52517,070181,7556 พฤษภาคม 2559ไม่มี
94แก่งอาฮง  นางสาววาลิกา อัครนิตย์ 78 23,941.00 5767,00031,03919,6809,78513,330140,8342 พฤษภาคม 2559การสำรวจความต้องการ การใช้หนังสือเรียนของครูผู้สอนให้ตรงกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลาง
95หอคำพิทยาสรรค์  นายศรีจันทร์ เจริญจิตร 201 114,228.00 125171,35081,87547,58023,10537,900361,8105 พฤษภาคม 2559
96บ้านสะง้อ  นายสุริยนต์ หงษ์ทอง 53 10,693.00 4046,80021,36513,6806,6609,30097,80513 พฤษภาคม 2559
97บ้านหนองเข็ง  นางสาวจินตนา คำแพงเมือง 45 29,700.00 3743,20019,19612,6006,0758,58089,65130 เมษายน 2559
98บ้านโนนยาง  นายบุญจันทร์ จันทร์พวง 74 19,756.00 6070,60034,22120,76010,37014,050150,00112 พฤษภาคม 3102 เรียนท่างไกลผ่านดาวเทียมบางครั้งหนังสือไม่ตรงกัน
99บ้านโคกสะอาด  นายกิติบดินทร์ นูคำดี 274 115,257.00 180225,000115,29266,84032,72051,200491,05213 พฤษภาคม 2559
100ธเนตรวิทยา  นางอุบลวรรณ ขอดคำ 101 85,473.00 7791,00044,58026,88013,68518,130194,2759 พฤษภาคม 2559
101บ้านหนองหมู  นายสมาน วังหอม 227 91,050.00 162150,10090,39056,04027,98037,930362,44013 พฤษภาคม 2559-
102บ้านนาเจริญ  นายวิชัย ประดิษฐ์ 341 177,998.00 247265,050147,35289,61043,52066,880612,41221 เมษายน 2559ให้ทางร้านมาติดต่อกับโรงเรียนว่าจะสั่งหนังสืออะไรบ้างให้เร็วกว่านี้
103บ้านคลองเค็ม  นางศศิธร วงศ์ชาลี 145 76,000.00 109100,15057,18137,20018,02525,310237,86616 พฤษภาคม 2559ควรส่งแคตตาล็อคให้ดูก่อน
104บ้านสรรเสริญ  นางบุญญาพร พลเยี่ยม 63 38,408.00 4047,60025,58114,1607,4209,500104,2616 พฤษภาคม 2559-
105บ้านสุขสำราญ  นายสุรินทร์ มิทะลา 71 46,007.00 5767,20033,36819,8009,97513,380143,7234 พฤษภาคม 2559
106บ้านดอนปอ  นายสุริยนต์ หงษ์ทอง 203 109,538.00 125116,15072,07943,44021,90529,350282,92418 พฤษภาคม 2559
107ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29)  นายสมพร ทีหอคำ 453 334,431.00 349323,150198,016120,60060,07581,660783,5017 พฤษภาคม 2559เรียบร้อยดีมาก
108บ้านทองสาย  นายเต็มเดช ต่อโชติ 271 212,008.10 179167,250105,80262,76032,24542,260410,31713 พฤษภาคม 2559
109บ้านกำแพงเพชร  นายมาดแมน สกุลสารทอง 124 62,000.00 85100,40050,31729,64015,05520,000215,41215 พฤษภาคม 2559
110บ้านโนนจำปา  นายอุทัย บุญประสิทธิ์ 71 37,707.00 5565,00030,70719,2009,77512,950137,6329 พฤษภาคม 2559
111บ้านนาสวรรค์  นายสมดี พละสาร 366 140,000.00 283263,450163,89998,64050,05566,570642,61412 พฤษภาคม 2559
112เลิดสิน  นายชัยวิชิต จันทะราม 173 60,305.00 92107,50055,42233,45016,29524,980237,64710 ตุลาคม 2559
113บ้านหนองตอ  นายสมควร ภูมิพันธ์ 138 88,064.00 110101,30059,04537,68018,41025,600242,0358 มิถุนายน 2559
114บ้านชุมภูทอง  นายกิตติศักดิ์ ปุยะบาล 127 110,499.00 9486,90052,86932,40016,05021,960210,17929 เมษายน 2559-
115บ้านนาเจริญวิทยา  นายสุบิน ศรีบุลม 116 45,000.00 9789,95055,14033,60016,82522,730218,24510 พฤษภาคม 2559ไม่มี
116บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง  นายสุริยา ศรีลาวรรณ์ 85 49,452.00 5868,20033,94420,0409,98013,570145,7342 พฤษภาคม 2559ไม่มี
117บ้านโคกสวาง  นายพรมมา สิงหามาตย์ 90 40,000.00 7588,60044,14126,16013,29517,650189,8469 มิถุนายน 2559
118บ้านโนนวังเยี่ยม  นายอดิศร ถวิลคำ 48 19,766.00 3945,80022,15713,4406,6559,11097,16212 พฤษภาคม 2559 -
119บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86  นายเฉลิมเกียรติ วงษ์หาบุศย์ 333 286,267.00 209281,350137,04279,38038,89562,610599,2776 พฤษภาคม 2559ยังมีการย้ายเข้าย้ายออกของนักเรียนระหว่างปีการศึกษาทำให้หนังสือแบบเรียนไม่เพียงพอในบางห้อง
120บ้านโนนสา  นายสมชัย ยันตะพันธ์ 49 24,654.00 3844,40019,57912,9606,2708,82092,0292 พฤษภาคม 2559
121บ้านนาคำ  นายนรินทร์ อรัญมิ่ง 156 55,930.00 126159,30080,40947,04023,15036,140346,0395 พฤษภาคม 2559ไม่มี
122บ้านห้วยดอกไม้  นายเดช คำมงคล 40 18,990.00 3843,60016,13212,4805,5108,62086,34224 มีนาคม 2559
123บ้านท่าอินทร์แปลง  นายลิขิต อุ่นคำ 44 21,267.00 4147,80021,26713,9206,6659,49099,14215 เมษายน 2559ปัญหางบประมาณน้อย นักเรียนย้ายติดตามผู้ปกครองเพื่อประกอบอาชีพ
124ประสานมิตรวิทยา  นายนิคม แพงสวัสดิ์ 478 308,675.00 351413,050225,296132,39064,350104,140939,22616 มีนาคม 2559ไม่มีราคาหนังสือบางสำนักพิมพ์ที่สั่งซื้อทำให้ไม่สามารถประมาณการงบประมาณทั้งหมดได้
125บ้านคำภู  นายสุดสาคร นุชิต 181 70,000.00 134124,10074,80646,32023,09031,360299,6766 พฤษภาคม 2559ตัวแทนจำหน่ายหนังสือจัดส่งหนังไม่ถูกต้องตามที่สั่ง โดยทางโรงเรียนได้ติดตามให้ตัวแทนจำหน่ายหนังสือเปลี่ยนให้ถูกต้องตามเวลาที่กำหนดได้สำเร็จ
126บ้านหนองยาว  นายประพักตร์ อองตัน 155 75,991.00 126116,10068,33243,20021,15029,340278,12228 เมษายน 2559
127บ้านนาต้อง  นายสมพงษ์ ทองภู 218 167,923.00 149172,55090,64654,30026,78540,260384,54129 เมษายน 2559แบบฝึกหัดส่งไม่ครบตามจำนวน
128บ้านห้วยเชือมใต้  นายอดิศร ถวิลคำ 103 53,959.00 7588,60044,54626,16013,29517,650190,25110 พฤษภาคม 2559การส่งหนังดีขึ้นมากกว่าเดิม
129บ้านไร่สุขสันต์  นางสาววาลิกา อัครนิตย์ 143 81,372.00 10395,45057,54535,64017,80524,120230,56012 พฤษภาคม 2559อยากให้อิสระการเลือกหนังสือเรียนมากกว่านี้ เพื่อประโยชน์ของนักเรียนที่จะได้รับสื่อที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และตัวนักเรียนเอง
130อนุบาลพรเจริญ  นายวีระ กองบุตร 724 310,205.00 486569,100310,205182,46088,030143,4901,293,28515 เมษายน 2559งบประมาณที่ไม่พอจ่ายเพราะราคาหนังสือแพง
131ชุมชนบ้านโคกอุดม  นายถาวร เงาศรี 524 240,779.00 361410,350240,779135,30067,375103,490957,29422 ตุลาคม 2558-
132บ้านปรารถนาดี  นายสุวัฒน์ ศรีนครเลิศ 82 25,221.00 4451,40023,87915,0007,25010,210107,73917 พฤษภาคม 2559
133บ้านใหม่ศรีชมภู  นายไกรแก้ว เศรษฐแสงศรี 261 168,826.00 187252,750128,81671,67035,83056,280545,3469 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
134บ้านโคกนิยม  นายปรีชา รุ่งเรือง 138 76,117.00 9385,95051,52932,04015,85521,720207,09418 มีนาคม 2559ไม่มี
135บ้านวังยาว  นายกว้าง เสียงล้ำ 158 102,554.00 125160,35077,65746,50022,41536,150343,07231 มีนาคม 2559 -
136บ้านสร้างคำ  นายอนุชิต จันทศิลา 84 51,311.00 6577,40040,39223,04012,10515,450168,38710 พฤษภาคม 2559-
137บ้านดงเสียด  นายเอกนรินทร์ โงนมณี 108 64,806.00 7892,00045,51527,12013,69018,320196,6454 เมษายน 2559
138บ้านโนน  นายเนตรน้อย ทองป้อง 93 53,602.00 6273,20035,76421,60010,95014,580156,0949 พฤษภาคม 2559ไม่มี
139บ้านหนองผักแว่น  นายวิชัย โนนทิง 287 184,860.00 186230,900119,25669,12034,08052,690506,04627 เมษายน 2559ไม่มี
140บ้านดอนหญ้านาง  นายประสาน โคตรเมืองยศ 423 289,913.00 315384,650215,254121,35059,86096,950878,06420 มีนาคม 2559หนังสือไม่เพียงพอเมื่อจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นในระดับชั้นนั้น
141บ้านโคกสว่าง  นายสุรศักดิ์ ไพศาล 125 77,159.00 10294,50058,26935,28017,61023,880229,5392 พฤษภาคม 2559
142บ้านโคกหนองลาด  นายสมโภชน์ จันทร์ศิริ 139 71,482.00 10193,35054,70334,80017,22523,590223,66818 พฤศจิกายน 2559
143บ้านนาคำนาใน  นายไพศาล หงษ์ชูตา 134 75,445.00 9789,95055,25033,60016,82522,730218,35531 พฤษภาคม 2559ไม่มี
144บ้านเหล่าใหญ่  นายยิ่งยศ ไวแสน 65 31,116.00 5664,80025,42318,7208,64012,840130,4234 เมษายน 2559
145บ้านหนองหัวช้าง  นายสุกฤษฎิ์ สุภาปุ 233 123,883.00 164151,00085,92756,16027,42038,160358,6678 พฤษภาคม 2559ไม่มี
146บ้านโนนสวรรค์  นายสุพรม จอมทอง 146 44,000.00 109100,75060,45137,56018,59525,460242,81614 เมษายน 2559โรงเรียนได้ดำเนินการประชุมภาคี 4 ฝ่าย คัดเลือกหนังสือเรียน แล้วดำเนินการจัดซื้อหนังสือทันที
147บ้านนาซาว  นายไกรสร ถนอมดำรงศักดิ์ 200 130,000.00 152176,30091,01955,23027,00541,080390,63431 พฤษภาคม 2559
148บ้านท่าศรีชมชื่น  นายสำรวย เทพขาม 191 100,000.00 153141,55084,94452,80026,22535,770341,28929 กุมภาพันธ์ 2559ไม่มี
149สันติสุขเจริญราษฎร์  นายปรีชา พลพันธ์ 104 61,179.00 87102,40049,18930,12015,06520,380217,15412 พฤษภาคม 2559
150อนุบาลปากคาด  นายอักษร สมภักดี 425 212,658.00 265249,950172,77894,32049,96563,150630,16318 พฤษภาคม 2559ไม่มี
151บ้านไร่โนนสำราญ  นายฉลอม วาสชัยกุล 119 62,959.00 8296,40046,25728,32014,09019,180204,24729 เมษายน 2559ไม่มี
152บ้านโนนเสถียร  นายวิทยา ชัยคินี 430 222,984.00 324299,800176,193111,84055,58075,760719,1736 พฤษภาคม 2559ไม่มี
153บ้านนาดง  นายสุรัตน์ กุดกันยา 177 0.00 128179,80087,61849,26024,13039,520380,32830 พฤษภาคม 2559
154บ้านห้วยไม้ซอด  นายปัญญา สัจจะสังข์ 379 187,403.00 261243,350156,18891,20046,52561,490598,75316 พฤษภาคม 2559
155บ้านห้วยก้านเหลือง  นายสุทิน ลีเจ้ยวะระ 162 68,220.00 10496,60060,19036,12018,19024,410235,5107 พฤษภาคม 2559-
156บ้านต้าย  นายสว่าง หนาดเสน 33 13,261.00 2125,00013,4577,4403,9054,99054,7921 พฤศจิกายน 2558ไม่มีอุปสรรค
157บ้านนากั้ง  นายทองม้วน ไชยศรี 332 164,833.00 268296,400164,83398,94048,76074,770683,70315 พฤษภาคม 2559
158บ้านหนองบัว  นายสิทธิพงษ์. พงษ์สุวรรณ 54 30,000.00 4451,80024,79115,2407,63010,310109,77112 พฤษภาคม 2559
159บ้านพรสวรรค์  นางสรัญญา วิภักดิ์ 65 50,000.00 3845,00024,07013,3206,8408,97098,20013 พฤษภาคม 2559 -
160ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา  นายสัญญา ศรีบุญเรือง 184 134,712.00 144133,00078,94849,56024,47033,610319,5882 พฤษภาคม 2559
161สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา  ว่าที่ ร.ต.ชัยมงคล ทุ่งหลวง 287 111,000.00 206254,300127,07076,20037,28058,090552,94014 พฤษภาคม 2559-
162สิริภัทรวิทยา  นายไพ เวียงอินทร์ 243 97,780.00 183170,050105,34663,60032,07542,970414,04118 เมษายน 2559้ร้านค้าที่ให้เลือกซื้อหนังสือมีหนังสือให่้เลือกน้อย
163ชุมชนสมสนุก  นายเดชสมัย วรรณคำโกฏิ์ 266 125,788.00 200185,600115,28869,36034,82046,900451,9682 พฤษภาคม 2559ไม่มี
164บ้านศรีสว่างพัฒนา  สิบตำรวจโทวิทยา มาสขาว 42 20,437.00 3541,40020,43712,2406,2558,25088,58213 พฤษภาคม 2559-
165บ้านโสกบง  นายพิเชษฐ์ เทรักสี 84 43,473.00 5463,80032,14818,8409,58012,710137,07810 พฤษภาคม 2559หนังสือควรจัดส่งที่โรงเรียนเท่านั้นไม่ควรไปฝากที่บ้านครูหรือบ้านนักการภารโรง
166บ้านดาลบังบด  นายนพวนา วิภักดิ์ 81 48,923.00 5160,40031,66617,8809,18512,040131,17126 มีนาคม 3102-
167บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์  นายปริญญา บุญเพ็ง 206 101,015.00 139173,65087,94951,54025,14539,510377,79416 พฤษภาคม 2559
168บ้านบัวโคก  นายสมพงษ์ ธนู 242 128,310.00 164202,800106,02461,02030,27046,360446,4749 พฤษภาคม 2559หนังสือจากกระทรวงและ สสวท. ได้รับล้าช้ามาก
169บ้านดงชมภู  นายสมพระเนตร ฝ่ายพงษา 183 119,069.00 152140,80083,62152,56026,22035,580338,78118 กุมภาพันธ์ 2559ไม่มีอุปสรรคใดๆ
170อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  นายสุปรณิช อุดมเพ็ญ 621 389,138.00 428400,000258,518150,12077,190101,070986,8987 เมษายน 2559หนังสือของกระทรวงศึกษาธิการส่งมาไม่ครบตามกำหนดเวลา บางรายวิชา
171บึงของหลงวิทยา  นางสาวอุทัย อินทะนาม 500 237,938.00 305285,950189,240107,52055,86572,250710,8252 พฤษภาคม 2559ไม่มี
172บ้านโสกโพธิ์โสกพอก  นายเสกสินทร์ กิณเรศ 132 75,709.00 9386,55053,79432,40016,42521,870211,0392 พฤษภาคม 2559
173บ้านนาขาม  นายลือทัย นามศรี 240 143,640.00 167208,050107,37662,16030,69547,430455,7112 พฤษภาคม 2559ไม่มี
174บ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ  นางรัตนาพร พัทบุรี 67 9,120.00 4553,00024,29015,6007,82510,550111,2655 เมษายน 2559
175บ้านนาอ่าง  นายประทิน ไชโสดา 310 225,000.00 218247,700142,62881,78040,85062,470575,4283 พฤษภาคม 2559
176หนองสิมโนนสวรรค์  นายประยนต์ชัย ปุณริบูรณ์ 102 47,569.00 6779,40041,75923,52012,11515,830172,62410 พฤษภาคม 2559
177บ้านดงโทน  นายคำพันธ์ หมู่แก้ว 40 23,842.00 3237,80019,02211,1605,6707,53081,18229 เมษายน 3102
178บ้านดงบัง  นายกิติศักดิ์ ศรีพารา 261 140,100.00 194247,800126,25072,75035,93556,060538,79510 พฤษภาคม 2559
179บ้านท่าสีไค  นายสงคราม รัตนวรรณี 235 82,443.40 195179,650104,54366,84032,70545,400429,13811 เมษายน 2559
180บ้านหนองฮูฝอยลม  นายเสกสรรค์ สารณีย์ 252 145,756.00 180226,100111,74666,81032,54551,350488,55116 พฤษภาคม 2559
181บ้านท่าไร่ไทยเจริญ  นายสงวน คำพอง 288 134,725.00 216238,200134,72579,62039,20060,090551,83512 เมษายน 2559ไม่มี
182บ้านท่าดอกคำ  นายศิวัธ สุภาพันธ์ 75 43,174.00 4958,00029,35217,1608,79511,560124,86713 พฤษภาคม 2559-
183บ้านเหล่าหมากผาง  นายถนอมเกียรติ ผจงศิลป์ 31 16,259.00 2428,20012,9618,2804,1105,61059,16113 พฤษภาคม 2559-
184โนนสาสวรรค์  นายพัฒนา ประยูรสิทธิ์ 130 82,929.00 9487,30052,57432,64016,43022,060211,00413 พฤษภาคม 2559-
185หนองแสงประชาสรรค์  นายประสิทธิ์ชัย ประจักษ์โก 124 38.88 8296,60046,72228,44014,28019,230205,2727 พฤษภาคม 2559-
186บ้านชุมภูพรโสกก่าม  นายดำรง วงษ์ตาแพง 30 15,047.00 1922,60012,2956,7203,5154,51049,64029 กุมภาพันธ์ 2559
187บ้านหนองจันทน์  นายถาวร ศรีลุนช่าง 337 137,576.00 236219,200137,57681,96041,27055,390535,39620 เมษายน 2559ได้รับจัดสรรล่าช้า
188อนุบาลศรีวิไล  นายบุญทวี สาลี 2,275 551,520.00 678629,300390,155235,200118,150159,0201,531,82529 พฤษภาคม 2559หนังสือกระทรวงจะหลายเล่มและค่อนข้างช้า
189บ้านนาสิงห์  นายวัฒนา ภูด่านวัว 363 208,896.00 258240,300152,06790,00045,75060,720588,837
190บ้านโคกสำราญพรสวรรค์  นายประวิน แก้วดวงแสง 237 132,298.00 169197,150107,98462,10031,12545,960444,3199 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหา การดำเนินงานเรียบร้อยดีครับ
191บ้านห้วยลึก  นายอดุลรัตน์ หงษ์ชูตา 220 184,415.00 197228,450117,26671,55034,95053,230505,44613 พฤษภาคม 2559
192บ้านนาทราย  นายณรงค์ หวันลา 350 240,255.00 239274,650153,49589,64044,14569,260631,1905 พฤษภาคม 2559นักเรียนที่ย้ายเข้ามาภายหลังการจัดซื้อหนังสือเรียนทำให้หนังสือเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน
193บ้านโนนม่วง  นายสุภสิทธฺิ์ ดำบรรพ์ 56 32,160.00 4654,20025,84215,9608,02010,790114,81223 พฤษภาคม 2559
194บ้านนาสะแบง  นายมานิตย์ ภูคัสมาส 435 193,876.80 334377,300210,157124,26061,04095,160867,91729 เมษายน 2559
195บ้านนาแสง  นายธีรวัฒน์ หอมสมบัติ 326 157,309.00 243286,650157,30992,10045,26572,270653,5942 พฤษภาคม 2559งบประมาณไม่เพียงพอ
196บ้านนาคำแคน  นายสมบูรณ์ วิชิต 266 165,909.00 187172,850102,45864,44031,90543,680415,33310 พฤษภาคม 2559
197กัลยาณิวัฒนา 2  นายไวยวุฒิ กุพันลำ 186 114,012.00 136167,80082,66050,04024,15038,290362,94013 พฤษภาคม 2559ไม่มี
198บ้านคำไชยวาล  นายณัฐพงษ์ สัตตาคม 31 14,676.00 2225,80012,1587,5603,7205,13054,3686 พฤษภาคม 2559
199บ้านหนองบัวงาม  นายวิรัตน์ ศรีลาพัฒน์ 131 77,135.00 9487,30054,39532,64016,43022,060212,82530 เมษายน 2559
200บ้านหนองจิก  นายธวัชชัย พันธ์น้อย 54 30,840.00 4350,40023,66214,7607,24510,020106,08729 เมษายน 2559งบประมาณ 70 %ในการจัดสือไม่เพียงพอเพราะหนังสือชำรุดเกือบทั้งหมด
201อนุบาลบุ่งคล้า  นายเผด็จ ประกายสิทธิ์ 258 129,502.00 186171,10098,59463,60030,95043,240407,48430 เมษายน 2559-
202บ้านนาจาน  นายประพันธ์ อินหา 75 35,996.00 5261,40028,78918,1209,19012,230129,72910 มิถุนายน 2559-
203บ้านดอนแพง  นายสมจันทร์ สิงพิมพ์ 41 28,669.00 4349,80020,32214,4006,6759,870101,06710 พฤษภาคม 2559หนังสือชำรุดง่าย
204บ้านห้วยเล็บมือ  นายสุระชัย มาปังโม 153 59,732.00 10495,40054,73935,40017,05024,110226,69910 พฤษภาคม 2559
205บ้านหนองเดิ่นทุ่ง  นายเด่นชัย โพธิสว่าง 153 101,886.00 9588,05054,34632,88016,43522,250213,9619 พฤษภาคม 2559
206บ้านหนองเดิ่นท่า  นายพวง กุมภิโร 58 32,179.00 4957,60027,14216,9208,41511,460121,53725 เมษายน 2559ระบบสารสนเทศ
207บ้านขามเปี้ย  นายชูชาติ พวงมาลี 138 83,819.00 108100,40062,25037,56018,97025,370244,55030 เมษายน 2559ไม่มี
208ไทยรัฐวิทยา 51  นายชูชาติ พวงมาลี 260 226,596.00 191221,050110,53469,06033,38551,490485,51929 เมษายน 2559
209บ้านท่าส้มโฮง  นายสุรชัย ไกรรัตน์ 119 71,000.00 87103,60055,17830,84016,20520,680226,50329 เมษายน 2559
210บ้านหาดแฮ่  นายเสกสรรค์ สารณีย์ 124 65,014.00 9285,00050,30231,68015,66021,480204,12210 เมษายน 2559
211ประวิตร (หนองบ่อ)  นายรวิภาส วันตา 65 26,310.00 4755,00025,00416,0807,83510,930114,84931 มีนาคม 2559
รวม 42,995 23,598,454 30,01131,742,55017,910,09110,697,6205,326,3657,610,79073,287,416
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน