สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.หนองคาย เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายภัญญู ภูริศรี
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1อนุบาลจุมพลโพนพิสัย  นายบุญเพ็ง วงษ์สิม 1,017 473,750.00 666627,700438,536236,760125,120158,5901,586,70616 มีนาคม 2559ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เพราะโรงเรียนดำเนินการจัดซื้อหนังสือและคู่สัญญาส่งมอบหนังสือเรียนภายในเดือนมีนาคมทุกปีการศึกษา
2บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี  นายทวีชัย มานะดี 46 28,890.00 4452,00025,85415,3607,82010,360111,3946 พฤษภาคม 2559
3หมู่บ้านตัวอย่าง  นายพัชระ งามชัด 152 96,749.00 109100,55059,60037,44018,40525,410241,40530 เมษายน 2559
4บ้านห้วยเปลวเงือก  นายสุทิน ใจซื่อ 58 26,414.00 4351,00026,41415,1207,81510,170110,51918 เมษายน 2559โรงเรียนมีการประชุมภาคี๔ฝ่ายเตรียมการล่วงหน้า บริษัทส่งมอบครบถ้วนแล้วตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙
5บ้านนาตาล  นายอิทธิวัตร วิเศษพงศ์ภัทร 113 52,893.00 7993,40047,00427,60014,07518,610200,68918 เมษายน 2559
6บ้านนาเพียงใหญ่  นายวราธร บวรศักดิ์ 0 0.00 226309,100171,54491,98045,84077,840696,304
7บ้านปักหมู  นายสมมิต ชนะบุญ 46 25,664.00 4047,00022,71113,8006,8509,35099,7116 พฤษภาคม 2559
8บ้านวัดหลวง  นายพิทยา บริจาค 164 89,842.00 117108,75068,95040,68020,53527,480266,3959 พฤษภาคม 2559--
9บ้านโคกถ่อนวิทยา  นายประวิทย์ มาตะวงศ์ 112 60,241.00 8194,80043,53027,72013,51518,840198,40530 เมษายน 2559
10บ้านดงกำพี้  ว่าที่ร้อยโทรัฐฐา มานัส 174 102,421.00 124177,50085,65948,03023,55538,810373,55410 พฤษภาคม 2559
11ชุมชนบ้านปากสวย  นายมานิตย์ สนิทบรรเลง 200 122,808.00 143133,05083,21049,80025,22533,620324,90510 เมษายน 2559การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และการยกเว้นปฏิบัติตามการจัดหาวัสดุด้วยวิธีการตลาดอิเล็กทรอนิค และการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการซื้อ
12บ้านหาดสั่ง  ว่าที่ร้อยโท รัฐฐา มานัส 49 24,575.00 3136,20016,16110,5605,0957,19075,20616 พฤษภาคม 2559การโอนเงินงบประมาณล่าช้า
13บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท  นายเกริกชัย ศรีปัญญา 63 24,600.00 5464,00031,92118,9609,77012,760137,41113 พฤษภาคม 2559
14ชุมชนบ้านชุมช้าง  นายจรูญ เวียงคำ 128 64,825.00 9286,20058,18532,40016,80021,780215,36515 เมษายน 2559-
15บ้านบัว  นายอภิชาติ ภูประเสริฐ 349 194,525.00 272316,400172,685101,91049,28579,780720,06023 พฤษภาคม 2559ร้านหนังสือจัดส่งหนังสือไม่พร้อมกัน
16บ้านโนนหนามแท่ง  นายสำราญ โอตาคาร 105 86,971.00 8397,80046,49328,80014,47519,470207,03810 พฤษภาคม 2559ไม่มี
17บ้านโพนทัน  นายมนตรี ฮักหอม 24 14,761.00 2226,40014,4317,9204,2905,28058,32126 เมษายน 2559ไม่มี
18บ้านผือ  นายสมพงษ์ ปราบศัตรู 584 380,700.00 434501,900279,066162,81079,605126,5601,149,94110 เมษายน 2559ไม่มี
19ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี  นายชัยยงค์ คลังกลาง 67 40,877.00 4755,80028,55016,5608,59511,130120,63510 พฤษภาคม 2559
20บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์  นายกุหลาบ นางาม 84 70,388.00 5260,60026,60317,6408,43012,030125,303
21บ้านนาหนัง  นายนิรวัตร เวชสิทธิ์ 285 159,677.00 207192,050118,33471,76035,99548,530466,66928 มีนาคม 2559ไม่มี
22บ้านหนองหอย  นายวิโรจน์ ศิลาคม 161 89,752.80 110101,30059,73337,68018,41025,600242,72315 พฤษภาคม 2559-
23บ้านหนองแอก  นางสุวิภา ธุระธรรม 105 57,252.00 7588,40042,04726,04013,10517,600187,19211 พฤษภาคม 2559สำหรับรายการค่าหนังสือเรียนอยากให้โอนเงินมาทั้งหมด 100 เปอร์เซนต์ ก่อนรายการอื่น
24บ้านก่องขันธ์  นายคำล้วน วงษ์สิม 181 66,300.00 119110,25066,39941,16020,54527,860266,21419 พฤษภาคม 2559-
25บ้านดงสระพัง  นายสังข์ ปาณศรี 158 103,830.00 108100,20063,29737,44018,78025,320245,03718 เมษายน 2559งบประมาณเข้าไม่เต็มจำนวน (100%)
26บ้านต้อนเหนือ  นางปราณี โฆสิต 31 15,000.00 2225,40010,3257,3203,3405,03051,41511 พฤษภาคม 2559
27บ้านกุดแกลบ  -นายประลอง ไชยวี 82 38,840.00 6374,00033,82721,72010,76514,720155,03210 มิถุนายน 2559
28บ้านแป้น  นายธวัช ถาโท 193 95,327.00 130119,70070,94144,52021,74030,250287,15115 เมษายน 2559-
29บ้านคำเจริญ  นายสถิตย์ ภูชาดึก 144 57,793.00 10496,20057,79335,88017,81024,310231,99324 เมษายน 2559
30บ้านท่าหนองพันทา  นายกรพล การินทร์ 175 99,724.00 138127,70076,42447,64023,68032,270307,71430 มิถุนายน 2559
31บ้านโคกกลาง  นายนวน เถื่อนลือชัย 94 48,250.00 6374,40035,76121,96011,14514,820158,08612 พฤษภาคม 2559หนังสือไม่ครบตามจำนวน
32บ้านโพธิ์  นายทรงเดช สิงห์ภูกัน 477 296,173.00 323382,650203,931121,59058,26096,470862,90110 มิถุนายน 2559หนังสือที่ใช้แบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการส่วนใหญ่จะได้รับไม่ครบ ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
33บ้านคำปะกั้ง  นายทองคำ ปาปะโข 298 177,977.00 215265,850136,54379,86039,44560,750582,4489 พฤษภาคม 2559-
34บ้านปัก  นายธีระวัฒน์ ฐาตุจิรางค์กุล 164 89,755.00 119110,25066,38141,16020,54527,860266,1969 พฤษภาคม 2559
35บ้านเซิม  นายชารี แพนแสง 408 142,000.00 292269,400160,388100,32049,34068,080647,52827 มิถุนายน 2559
36บ้านคำตอยูง  นายจำเนียร อารีรักษ์ 72 20,546.00 4552,60023,91615,3607,44510,450109,77120 พฤษภาคม 2559
37บ้านคำจำปา  นางอรชพร อำนวยการ 95 49,965.30 8397,20043,25528,44013,90519,320202,12020 พฤษภาคม 2559-
38บ้านหนองอั้ว  นายสมพงษ์ ฤาชา 291 177,007.00 210268,800127,67677,85037,24560,600572,17110 พฤษภาคม 2559ไม่มี
39บ้านหนองแหวน  นายหฤทัย บุญบุตร 56 33,219.00 3845,60025,36013,6807,4109,120101,17020 มิถุนายน 2559
40บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน  นายศรีไพร ชานนท์ 63 34,396.00 5159,80028,09917,5208,61511,890125,9249 พฤษภาคม 2559อยากให้โอนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเรียนครบ 100 เปอร์เซนต์
41บ้านสร้างนางขาว  นายธวัชชัย รัตนติสร้อย 96 550,027.00 7588,60044,05826,16013,29517,650189,7639 พฤษภาคม 2559ในการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเรียนอยากให้โอนครบ 100 เปอร์เซนต์
42บ้านเหล่าโพธิ์ศรี  นายชาติชาย เหง้าวิชัย 71 47,400.00 5969,80035,77020,64010,55513,910150,67518 พฤษภาคม 2559-
43บ้านหนองแคน-ดอนสนุก  ว่าที่ ร.ต.วินัย วะหาโล 31 15,000.00 2630,00012,8338,6403,9305,94061,34314 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนที่สั่งซื้อไม่สมบูรณ์ คาดว่าจะเป้นหนังสือปลอม
44บ้านทุ่งหลวงนาขาม  นายศรีไพร ชานนท์ 79 22,920.00 6880,20039,44823,64011,93015,970171,1884 พฤษภาคม 2559ไม่มี
45บ้านกุดบง  นายกฤตชัย ชมภูวิเศษ 76 38,560.00 7284,60038,56824,84012,33016,830177,16830 เมษายน 2559
46บ้านใหม่  นายเกษม คำสา 60 33,086.00 4856,00025,02316,3207,84011,120116,30327 เมษายน 2559-
47บ้านนิคมดงบัง  นางสาวชมพูนุท โพธิ์สว่าง 59 25,352.00 2225,80012,3067,5603,7205,13054,51619 พฤษภาคม 2559
48ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์  นายไพบูลย์ ดุลย์แสง 73 42,640.00 5868,60033,31720,28010,36013,670146,22725 เมษายน 2559
49บ้านโนนฤาษี  นายเตียงทอง ชัยจันทา 168 93,863.00 115106,85068,39339,96020,14527,000262,34830 เมษายน 2559-
50บ้านหนองกุ้ง  นายถาวร พิมพ์นนท์ 67 36,671.00 5261,00028,28717,8808,81012,130128,1079 พฤษภาคม 2559
51ยูเนสโกสัมมนา  นายพัชระ งามชัด 34 14,341.00 3135,80014,34110,3204,7157,09072,2666 พฤษภาคม 2559
52บ้านกลุ่มพัฒนา  นายสุระศักดิ์ เพียสุระ 0 0.00 4552,40023,26815,2407,25510,400108,563
53บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว  0 0.00 2124,60011,1547,2003,5254,89051,369
54บ้านเหล่าต่างคำ  นายหนูรัก นุชเนื้อ 163 98,000.00 120111,40069,81841,64020,93028,150271,93810 พฤษภาคม 2559การดำเนินการอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน จึงมีปัญหาในเรื่องการประสานกับบุคลากรด้านต่าง ๆ ภายในโรงเรียนบ้าง
55บ้านเชียงอาด  นายสุรชัย ทินกระโทก 207 189,161.00 211270,750134,85378,81038,39061,090583,89330 มีนาคม 2559-
56บ้านนาเมย  นายนิติวุฒิ ศรีคลังไพร 72 37,419.00 5058,60026,15917,1608,42011,650121,9897 พฤษภาคม 2559-
57บ้านโคกหัวภู  นายวสวัตติ์ พงศ์สิทธิจำรูญ 76 43,144.00 5665,60030,84519,2009,40013,040138,08513 พฤษภาคม 2559ไม่มี
58บ้านห้วยน้ำเย็น  นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร 47 25,929.00 3642,20019,21212,3606,0708,39088,23218 พฤษภาคม 2559เงินจัดซื้อหนังสือไม่่่่่่เพียงพอ
59บ้านโนนสวรรค์  นางสาวศิรินันท์ สิงทิศ 210 135,600.00 169216,150100,97062,46029,65548,710457,9454 พฤษภาคม 2559-
60เตชะไพบูลย์ 1  นายถาวร พิมพ์นนท์ 118 60,475.00 7386,40043,91225,56013,09517,220186,18710 พฤษภาคม 2559-
61บ้านน้ำเป  นายธานี อยู่งาน 95 63,000.00 7183,60040,78724,60012,32516,640177,95211 พฤษภาคม 2559-
62บ้านโปร่งสำราญ  นายไพบูลย์ บูชาทิพย์ 97 53,299.00 7082,20038,16624,12011,94016,350172,77611 มิถุนายน 2559
63บ้านสามัคคีชัย  นายขวัญชัย ชาตินิล 87 49,600.00 5666,60035,61119,80010,35013,290145,6519 พฤษภาคม 2559ไม่มี
64บ้านตาลชุม  นายวิระชัย เบญจมาศ 39 19,372.00 3136,80019,37210,9205,6657,34080,0975 พฤษภาคม 2559
65บ้านนายาง  นายชาญชัย ไชยคำภา 195 105,102.00 128140,90076,01945,93022,55533,420318,82417 มิถุนายน 2559
66บ้านนาชุมช้าง  นายณัฏฐศรัณยุ์ นาคจันทร์ 73 27,471.00 4350,60023,95214,8807,43510,070106,93712 พฤษภาคม 2559ไม่มี
67บ้านหนองแก้ว  นายอภิสมัย โพธิ์บาย 111 59,380.00 7284,40039,43624,72012,14016,780177,4765 กรกฎาคม 2559
68บ้านหนองคอน  นายอรรถพร เจริญสุข 30 16,947.00 2428,60015,1608,5204,4905,71062,48030 เมษายน 2559-
69บ้านโพนแพง  นายรวี วสันต์ 57 35,695.00 5361,40025,39317,7608,24512,170124,9682 พฤษภาคม 2559-
70สนธิราษฎร์บำรุง  นายวีระ พินานิช 66 38,195.00 5059,00028,92417,4008,80011,750125,87429 เมษายน 2559-ไม่มี-
71อนุบาลนิคมเปงจาน  นางสาวจันทร์เจ้า ทุดปอ 134 57,148.00 109100,15057,14637,20018,02525,310237,8316 พฤษภาคม 2559
72บ้านดอนเหมือด  นางสาวละอองดาว กองวงศ์ 103 57,019.00 6778,40035,24722,92011,16515,580163,31211 เมษายน 2559อุปสรรค หนังสือเรียนไม่เพียงพอในกรณีนักเรียนที่ย้ายมาจากที่อื่นกลางภาคหรือภาคเรียนที่ 2เนื่องจากหนังสือขาดตลาดหาซื้อเพิ่มไม่ได้ แก้ปัญหา โดยการถ่ายเอกสาร(ต้องใช้งบประมาณมาก)
73บ้านต้อน  นายอุดมสิน คำมุงคุณ 132 91,342.00 10193,95059,16735,16017,79523,740229,81219 เมษายน 2559
74นิคมเจริญชัย  นายคะนอง คำสิทธิ์ 106 42,195.00 7790,20042,19526,40012,92517,930189,65012 เมษายน 2559
75สุทธสิริโสภา  นายสุรศักดิ์ พันธุ์วงษา 201 124,542.00 140174,60087,26951,90025,34039,750378,8593 พฤษภาคม 2559-
76บ้านนาทับไฮ  นายโกศล ศรีมังคละ 82 45,979.00 6273,00035,16021,48010,76014,530154,9305 พฤษภาคม 2559-
77บ้านนาคำมูลชมภูพร  นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา 93 47,967.00 6070,60033,33220,76010,37014,050149,1125 พฤษภาคม 2559
78บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขา ชมภูพร  นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา 45 30,928.00 3339,60022,81811,8806,4357,92088,6535 พฤษภาคม 2559
79รุจีจินตกานนท์  นายชาตรี อุ่นเรือน 245 150,326.00 169198,950104,14461,80030,39546,160441,4499 พฤษภาคม 2559-ไม่มี
80บ้านดงดาล  นายเอกศักดิ์ แสนวัง 90 48,978.00 7385,40038,83924,96012,14516,970178,3144 พฤษภาคม 2559-
81บ้านพระบาทนาหงส์  นายอนุสรณ์ วรรณาวงศ์ 330 205,768.00 287266,050163,31799,36049,69567,230645,6524 พฤษภาคม 2559-
82บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง  นายโกศล ศรีมังคละ 62 36,382.00 5767,00031,34619,6809,78513,330141,1415 กรกฎาคม 2559-
83บ้านนาสิงห์  นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนา 68 39,743.00 5160,40030,42717,8809,18512,040129,9326 พฤษภาคม 2559หนังสือราคาแพง งบประมาณไม่พอ
84บ้านหนองเค็ม  นายฟ้าจรัส โพธิจันทร์ 0 0.00 5969,40033,22020,40010,17513,810147,005
85เฝ้าไร่วิทยา  นายนิยม ดงงาม 388 265,425.00 236271,000148,78387,69042,05568,340617,86824 มีนาคม 2559การจัดซื้อหนังสือเรียนหลายสำนักพิมพ์ทำให้เกิดความล่าช้า หนังสือองค์การค้าคุรุสภามีปัญหาในการจัดส่งมาก
86บ้านจับไม้  นายเทียนชัย พลรัตน์ 61 39,500.00 4654,20027,20215,9608,02010,790116,17228 เมษายน 2559ร้านค้าไม่สามารถจัดส่งหนังสือได้ครบในครั้งเดียวได้ ต้องทยอยส่งเรื่อยๆ โดยเฉพาะกลุ่มสาระภาษาไทยและกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ทางโรงเรียนจึงแก้ปัญหาโดยการสั่งซื้อให้เร็วขึ้น เพื่อให้ได้หนังสือครบตามรายการและทันตามกำหนด
87รสลินคัคณางค์  นายอุนาจ กองธรรม 224 151,120.00 155180,45094,30756,40027,60542,000400,76211 เมษายน 2559
88เพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต  นายธงชัย ภูชมศรี 212 115,691.00 147136,25082,87450,88025,43534,430329,869
89บ้านหนองหลวง  นายเสริม นาหนอง 110 64,105.00 7182,80037,03324,12011,56516,440171,9587 เมษายน 2559หนังสือของคุรุสภามีปัญหาในการจัดส่งมากๆ
90บ้านแบง  นายไกรสร พิมพ์ประชา 353 241,166.00 269318,550175,648101,88049,72580,310726,11312 พฤษภาคม 2559
91ป่าไม้อุทิศ ๘  นายศาสตรา ทับชา 88 37,600.00 6374,60037,67122,08011,33514,870160,55620 เมษายน 2559ส่งหนังสือก่อนเวลา
92บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์  นายไพวรรณ คำดี 206 89,628.00 139128,25076,54347,76023,49532,410308,458
93บ้านกุดแคนโนนมันปลา  นายพงษ์พิทยา มาตรา 129 63,522.00 8499,40050,29829,40015,05019,810213,95829 เมษายน 2559หนังสือของคุรุสภาจะขาดตลาดและได้ช้า
94บ้านหนองบัวเงิน  นายนุกูล เข่งดี 204 112,768.00 130119,70070,25444,52021,74030,250286,46415 พฤษภาคม 2559ไม่มี
95อนุบาลหนองควาย  นายอุดม หวังหมู่กลาง 650 344,289.00 460424,800253,453158,28078,110107,3501,021,99321 เมษายน 2559
96บ้านหนองวัวชุม  นายปรีชา อาจหาญ 82 32,306.00 6273,80039,85921,96011,52014,730161,86916 พฤษภาคม 3102บางสำนักพิมพ์ต้องขอคำสั่งซื้อก่อนจึงจัดพิมพ์ และสำนักพิมพ์ตั้งอยู่ไกลการจัดส่งจึงล่าช้า
97บ้านโพนทอง  นายพงษ์ประยูร พิสัยพันธ์ 59 36,484.00 4857,40031,22617,1609,17011,470126,42613 พฤษภาคม 2559บริษัท ห้าง ร้านในจังหวัดมีจำนวนน้อย ทำให้ยากต่อการเลือกซื้อหนังสือ
98บ้านท่าคำบง  นายโสภณ จันทวงศ์ 140 118,000.00 9790,15057,42633,72017,01522,780221,09110 พฤษภาคม 2559ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน
99บ้านนาฮำ  นายอาชว์ บุตรวงศ์ 393 238,772.00 265319,550169,552100,98049,03580,550719,66729 เมษายน 2559-
100บ้านหนองยาง  นายสมบัติ นามขัน 105 71,198.00 7689,60042,81826,40013,30017,840189,95828 เมษายน 2559ร้านค้าไม่สามารถส่งหนังสือได้ในครั้งเดียวต้องทยอยส่ง
101บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก  นายปรีชา อาจหาญ 150 57,860.00 114104,50057,86038,76018,62026,410246,15023 พฤษภาคม 2559
102บ้านนาดี  นายสมโภชน์ สุวรรณโสภา 176 99,728.00 122113,30070,62442,36021,32028,630276,23431 พฤษภาคม 2559
103เวทีราษฎร์บำรุง  นายรังสิต ทรงเย็น 478 317,825.00 350411,100228,832132,21064,695103,650940,48713 พฤษภาคม 2559การติดต่อประสานงานกับผู้เสนอราคาต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการจัดหาหนังสือเป็นระยะ
104บ้านโนนสะอาด  นายปกครอง ธานัง 354 213,923.00 250272,100157,12492,04045,86068,650635,77412 เมษายน 25591.หนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ(ภาษาไทยและคณิตศาสตร์)ได้รับหนังสือล่าช้าทุกปีในบางชั้น 2.บางปีมีนักเรียนแจ้งย้ายเข้าเรียนเมื่อโรงเรียนสั่งซื้อหนังสือเรียนไปแล้วทำให้หนังสือไม่พอและหาซื้อตามร้านขายหนังสือทั่วไปได้ยาก
105บ้านคำโคนสว่าง  นางมุกดาหาร พจนารถบัณฑิตย์ 139 91,955.00 9689,20055,54433,36016,82022,540217,4646 พฤษภาคม 2559โรงเรียนมีปัญหาการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งบางครั้งต้องใช้อินเตอร์เน็ตของคุณครูบางท่าน เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ห่างไกลเขตพื้นที่ฯ
รวม 16,017 9,593,509 11,90413,009,7507,091,4504,244,9702,106,6253,032,01029,484,805
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน