สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.หนองคาย เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอภิชัย ทำมาน
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1อนุบาลอรุณรังษี  นายปิยะพงษ์ คนยง 83 16,856.00 5767,20032,05719,8009,97513,380142,41210 พฤษภาคม 2559
2เนินพระเนาว์วิทยา  นายสุรังศรี ดวงบุญมี 141 45,093.00 9285,60054,02632,04016,23021,630209,52612 พฤษภาคม 2559
3ธนากรสงเคราะห์  นายเจริญ สอนคำหาญ 218 153,972.00 159218,150108,70560,93030,09048,310466,1856 เมษายน 2559
4อนุบาลหนองคาย  นายกฤศภณ หล้าวงศา 1,813 1,258,000.00 1,2541,181,700802,277445,680235,410298,5602,963,62710 พฤษภาคม 2559
5บ้านคุยนางขาว  นายสมพงษ์ วงละคร 132 84,280.00 9285,60053,43432,04016,23021,630208,93416 พฤษภาคม 2559ไม่มี
6บ้านหนองเดิ่น  นางอมรรัตน์ แย้มศรีสุข 153 99,215.00 109100,55059,07637,44018,40525,410240,88123 มีนาคม 2559หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดในบางรายวิชาของสำนักพิมพ์คุรุสภายังไม่พอเพียงกับความต้องการ
7บ้านโคกแมงเงา  นายชูเชิด เจียมศร 91 62,434.00 7083,00043,39124,60012,70016,550180,2419 พฤษภาคม 2559-
8จอมมณี  นางชุลีพร หาญเชิงชัย 0 0.00
9อักษรอดุลวิทยา  นายอัครชาติ เชื้อเวียง 87 65,986.00 83122,45059,66232,58016,12526,570257,38729 เมษายน 2559หนังสือของกระทรวงจัดส่งให้ช้ากว่ากำหนด
10บ้านเมืองหมี(พรหมวิทยา)  นายสังคม หินกาล 90 50,062.00 6981,60041,07324,12012,31516,260175,3683 พฤษภาคม 2559ไม่พบปัญหา
11บ้านพร้าวเหนือ  นายอำนาจ ดรศรีจันทร์ 82 34,831.00 7993,40045,29227,60014,07518,610198,97715 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ
12บ้านหนองแจ้ง  นายยรรยงค์ สุดตาสอน 24 15,000.00 2327,00012,6487,9203,9155,37056,85313 พฤษภาคม 2559หนังสือรายวิชาไม่พอใในการจัดซื้อ
13ชุมชนบ้านปะโค  นายสุริยา ไสยลาม 477 301,000.00 344401,400222,883129,60063,450101,210918,54323 พฤษภาคม 2559-
14ครุราษฎร์รังสรรค์  นางปัทมา รุ่งศิริวัฒนกิจ 104 62,471.00 6375,00039,31222,32011,71514,970163,3177 พฤษภาคม 2559ไม่มี เนื่องจากมีการประชุม สร้างความเข้าใจ มีมติในที่ประชุม และติดต่อประสานกันเป็นอย่างดี
15บ้านเวียงคุก  นางสาวอภิญญา ตังประพฤธิกุล 67 44,000.00 5161,20034,67218,3609,94512,240136,41710 พฤษภาคม 2559
16บ้านโคกป่าฝาง  นายอดิศักดิ์ ทิพกรณ์ 97 33,000.00 7285,00042,70725,08012,71016,930182,42716 พฤษภาคม 2559งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือควรจัดสรรก่อนปิดภาคเรียน
17บ้านหนองบ่อ  นายเทียนชัย พลรัตน์ 71 38,493.00 5767,80035,72520,16010,54513,530147,76013 พฤษภาคม 2559
18บ้านเมืองบาง  นายเอลวิส โคตรชมภู 362 253,087.00 275343,850198,162107,61053,87086,650790,14220 มีนาคม 2559หนังสือ ของ สสวท. จัดพิมพ์ไม่ทันตามความต้องการ
19บ้านนาคลอง  นายเบญจพล สุภาจิน 56 35,000.00 4351,00026,65515,1207,81510,170110,76013 พฤษภาคม 2559ไม่มี
20บ้านวังยาง  นางสาวนิภาพร ดีมาก 46 42,336.00 3440,80023,32712,2406,6308,16091,1576 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
21หาดคำบอนวัฒนา  นายณเรศ ดาวแก้ว 157 79,450.00 121151,85069,45644,31020,83034,390320,83625 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
22บ้านเบิดวิทยา  นายอนุรัตน์ เนาวรัตน์ 64 75,042.00 4857,60032,66317,2809,36011,520128,42323 เมษายน 2559ไม่มี
23เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์  นายอาทิตย์ ลุนสำโรง 314 219,913.00 216308,100145,96283,61041,05567,440646,16710 พฤษภาคม 2559
24หนองแดงสร้างประทายพัฒนา  นายทรงวุฒิ ดวงแก้ว 28 27,888.00 2731,60014,3879,2404,5056,28066,01213 พฤษภาคม 2559ไม่มี
25บ้านหนาด(คุรุราษฎร์อุทิศ)  นายจรัส นามบุปผา 86 46,017.00 6475,60037,47922,32011,34015,060161,79915 พฤษภาคม 2559
26จันทราราม  นายพุฒิพงศ์ พัวตนะ 77 34,000.00 5969,60034,65820,52010,36513,860149,00316 พฤษภาคม 2559-
27บ้านดงเจริญ  นายคำพอง พุทธวงศ์ 46 25,900.00 3541,20020,57612,1206,0658,20088,16115 พฤษภาคม 2559ไม่พบปัญหา
28ชุมชนบ้านพวก  นายนิติพล ทิพยสุทธิ์ 93 35,070.00 7891,40040,89226,76013,12018,170190,34218 เมษายน 2559ไม่มี
29บ้านเดื่อใต้  นายอบชัย เวียนวัน 169 130,937.00 129159,15079,73547,70023,32536,360346,27017 มีนาคม 2559ไม่มี
30บ้านหมากก่องฝายแตก  นายประคอง โคตะวงษ์ 155 76,845.00 9890,70055,42233,84016,83022,920219,71210 พฤษภาคม 2559ไม่มี
31หินโงมวิทยา  นายพิเชษฐ์ เชาว์ชอบ 115 42,890.00 7689,20042,89026,16012,92017,740188,91029 เมษายน 2559จัดซื้อหนังสือให้รวดเร็วได้รับหนังสือตามกำหนดทันเปิดภาคเรียน
32สีกายวิทยาคม  นางอัญชัญ ศรีสาร 57 28,410.00 4249,40023,70414,5207,2409,830104,69425 เมษายน 2559ไม่มี
33บ้านพร้าวใต้เจริฐสุข  นายพิเชษฐ์ เชาว์ชอบ 11 7,800.00 910,8006,4223,2401,7552,16024,37715 เมษายน 2559
34บ้านบงวิทยา  นายศรัณย์พงศ์ วิบูลย์กุล 46 21,078.00 3642,40020,47912,4806,2608,44090,0593 มิถุนายน 2559ปัญหาอุปสรรคไม่มี
35บ้านจอมแจ้ง  นายนิติพล ทิพยสุทธิ์ 9 7,852.00 78,4005,2642,5201,3651,68019,22916 พฤษภาคม 2559
36หัวหาดวิทยา  นายสามารถ โสภาเวทย์ 164 67,531.00 117107,75062,16540,08019,58527,230256,81012 พฤษภาคม 2559ไม่พบอุปสรรคในการดำเนินงาน
37ราชประชานุเคราะห์ 14  ว่าที่ พ.ต.สมภูมิ รวิวรรณ 1,006 711,658.00 667848,100475,983261,770127,375213,5851,926,81320 พฤษภาคม 2559
38นาฮีนุเคราะห์  นายนิมิตร วิชิต 175 72,433.00 123114,05072,43342,60021,32528,820279,22811 พฤษภาคม 2559ไม่มี
39ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา  นายวันชัย ธรรมวิเศษ 156 113,021.00 117109,95073,00341,40021,67527,780273,8086 พฤษภาคม 2559-
40บ้านโคกสำราญ  นายทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุล 97 55,335.00 7891,60043,03326,88013,31018,220193,04322 เมษายน 2559ไม่มี
41บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา  นางอรุณรุ่ง วชิรกัลยากร 33 34,275.00 3136,20015,95110,5605,0957,19074,99613 พฤษภาคม 2559อยากได้รับหนังสือเรียนและแบบฝึกพร้อมกันครบทุกๆคน
42บ้านหนองหมื่น  นายถาวร พุฒเขียว 97 42,116.00 6273,40036,68221,72011,14014,630157,57230 มีนาคม 2559ไม่มี
43ดงเว้นดงเจริญวิทยา  นายธงชัย นิลสุวรรณ 190 134,580.00 149188,95097,12455,86027,72542,860412,51911 พฤษภาคม 2559ดำเนินการส่งรายชื่อล่วงหน้าให้สำนักพิมพ์ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2559 และออกไปพบกรรมการสถานศึกษาเป็นรายบุคคลล่วงหน้าตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 เพื่อขณะปรชุมจะได้ไม่ต้องแก้ไขใดๆ
44ดาวเรืองสมสะอาด  ว่าที่พันตรีจักรพงษ์ กองภา 109 48,821.00 8297,00048,82128,68014,66019,330208,49113 พฤษภาคม 2559
45บ้านสร้างพอก  นางผกาพันธ์ ผาเจริญ 41 24,000.00 3642,20019,74812,3606,0708,39088,7685 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
46บ้านสวยหลง  นายอิสระ พรมมา 32 17,274.00 2833,00015,8299,7204,8906,57070,00911 เมษายน 2559-
47โพนสว่างป่าตองวิทยา  นายวิสิฐ รัตนะคุณ 105 54,100.00 85100,00046,98629,40014,67519,900210,96115 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
48บ้านนาอ่างสร้างอ่าง  นายอิสระ พรมมา 78 47,242.00 6071,00036,57921,00010,75014,150153,47911 กรกฎาคม 2559-
49วัดพระธาตุบังพวน  นายคำจันทร์ ศรีเดช 40 25,148.00 3136,80019,17610,9205,6657,34079,90128 เมษายน 2559
50ราษฎร์นุเคราะห์  นายบุญส่ง เหล็กสัก 224 124,017.00 155143,45089,30453,52026,61536,250349,13929 มีนาคม 2559ไม่มีปัญหา
51ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)  นายเอนก จันทรเสนี 202 129,788.00 130120,70075,86445,12022,69030,500294,87428 เมษายน 2559
52โคกคำทุ่งสว่างวิทยา  นายวีรชน ภานุรักษ์ 45 23,367.00 5260,60027,22617,6408,43012,030125,92628 เมษายน 2559
53บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา  นายบรรจงศักดิ์ พินธะ 76 37,342.00 6273,00034,34221,48010,76014,530154,11231 มีนาคม 2559ไม่พบปัญหา
54หนองผือวิทยาคม  นายสัญญา เบ้าธรรม 92 39,033.00 7789,60039,03326,04012,35517,780184,80829 มีนาคม 2559ไม่พบปัญหา
55บ้านโคกก่อง  เกษียณอายุราชการ 41 23,000.00 3541,00019,13612,0005,8758,15086,16125 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหา
56มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา  นายชนะ อัคราช 70 53,356.00 6981,20038,08123,88011,93516,160171,25618 มีนาคม 2559ไม่มี
57ชุมชนบ้านถ่อน  นายเพ็ชรมณี โคตรชมภู 179 128,338.00 114105,50064,38439,36019,57026,660255,47415 พฤษภาคม 2559
58บ้านนาน้ำพาย  นายสุขสันติ์ จันทรสา 53 25,600.00 3642,80023,10312,7206,6408,54093,8039 พฤษภาคม 2559ไม่มี
59บ้านหนองนาง  นายไชยเรศ บัวใหญ่รักษา 115 67,779.00 9789,15051,86933,12016,06522,530212,73411 พฤษภาคม 2559ดำเนินการตามแผนปฎิบัติงาน
60บ้านนาดง  นายเยี่ยมศักดิ์ พรมมา 65 50,800.00 5766,80031,69219,5609,59513,280140,92710 พฤษภาคม 2559ไม่มี
61บ้านดงนาคำ  นายอดุลย์ คำจันทร์ 35 21,000.00 2529,40014,5338,6404,3055,85062,7285 พฤษภาคม 2559ไม่มี
62ราษฎร์สามัคคี  นายรังษี สุวรรณไตร 59 46,130.00 4856,80028,96516,8008,60011,320122,4859 พฤษภาคม 2559
63โพนศิลางามวิทยา  นายคมสัน โคตรชมภู 69 54,258.00 5665,80030,48419,3209,59013,090138,28415 พฤษภาคม 2559- ไม่มี -
64บ้านเดื่อ  นายอุย วงศ์ไชยา 365 231,761.00 258239,100147,18189,28044,61060,420580,59110 พฤษภาคม 2559
65บ้านน้อย  นางอัศราวรรณ บุญอยู่ 52 22,291.00 3743,80022,29112,9606,6458,73094,4262 พฤษภาคม 2559ไม่มี
66โกมลวิทยาคาร  นายมานิจ โยคิน 591 404,982.00 400374,800248,518140,88073,06094,700931,95813 เมษายน 2559นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจนผู้ปกครองไม่มีเงินซื้อแบบเรียนให้ลูกได้ และโรงเรียนไม่มีเงินเพียงพอในการซื้อแบบเรียนให้ครบทั้ง 8 สาระ โรงเรียนต้องจัดสรรให้เฉพาะสาระที่เน้นทักษะก่อนลำดัลแรกให้ครบนักเรียน 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือจัดสรรเท่าที่จำเป็น
67อนุบาลดารณีท่าบ่อ  นายดุสิต เหมือนบุดดี 813 626,750.00 554519,900347,710195,600101,950131,3601,296,5205 พฤษภาคม 2559การส่งหนังสือเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ของ สกสค. ส่งล่าช้ามาก โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อตามขั้นตอนทุกประการ
68ชุมชนบ้านโพนสา  นายสุวิช อุณาสิงห์ 167 73,014.00 116163,00075,50744,46021,54035,790340,29720 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินงานของโรงเรียน เนื่องจากได้เตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนไว้เรียบร้อย ทุกขั้นตอน จึงทำให้โรงเรีนยได้รับหนังสือเรียนทันกำหนดเปิดภาคเรียนทุกปีการศึกษา
69บ้านท่ามะเฟือง  นายประยงค์ โคตรชมภู 61 30,665.00 4047,00021,54413,8006,8509,35098,54410 พฤษภาคม 2559ไม่มี
70บ้านนาช้างน้ำ  นายกิตติ จำปีพรหม 100 40,150.00 7284,60040,15024,84012,33016,830178,75010 พฤษภาคม 2559
71บ้านเทวีดอนขม  นายสนิท เหมือนบุดดี 83 53,100.00 6273,40036,88221,72011,14014,630157,77210 พฤษภาคม 2559
72บ้านว่าน  นายเฉลิมพล ใยนนท์ 199 149,516.00 143184,75095,87853,91026,76041,670402,9689 พฤษภาคม 2559ไม่มี
73บ้านแสนสุข  นายอานนท์ ถิ่นภูเขียว 100 73,282.00 87102,80051,29830,36015,44520,480220,38317 มีนาคม 2559
74บ้านกองนาง  นายรังษี สุวรรณไตร 110 64,367.00 6685,50045,52925,02012,57019,290187,90916 พฤษภาคม 2560ได้หนังสือเรียนไม่ครบ งบการจัดซื้อหนังสือเรียนน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการ
75บ้านปากมาง  นายตุ๋ย นามวงศา 15 12,000.00 16 พฤษภาคม 2559ไม่ได้หนังสือตามสำนักพิมม์ที่สั่ง
76บ้านหงส์ทองสามขา  นายประสิทธิ์ คงเดช 25 19,219.00 1618,6008,1865,4002,5503,69038,4269 พฤษภาคม 2559
77ป่าสักวิทยา  นายสมบูรณ์ สุบิน 143 95,749.00 10395,65059,58135,76017,99524,170233,1569 พฤษภาคม 2559การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากบริษัทส่งหนังสือและแบบฝึกหัดทันตามกำหนดทุกปี
78บ้านนาบง  นายคูณ โคตะมี 60 33,537.00 4654,40027,38416,0808,21010,840116,91424 เมษายน 2559- หนังสือ ภาษาไทย แบบฝึกหัดคณิต จะได้ไม่ครบตามจำนวน - วิธีแก้ไข ทางโรงเรียนจึงส่งหนังสือเรียนแต่เนิ่น ๆ และติดตาม
79บ้านน้ำโมง  นายรณชัย มีชัยนาม 68 50,746.00 5463,80031,64918,8409,58012,710136,57910 พฤษภาคม 2559
80บ้านทุ่มฝาง  นายนิวัฒน์ นามสมบัติ 87 57,405.00 5475,40036,84620,79010,24516,610159,89113 พฤษภาคม 2559
81บ้านอุ่มเย็น  นายสาคร หอทอง 17 11,294.00 1618,6008,2895,4002,5503,69038,52913 พฤษภาคม 2559
82ร่วมมิตรวิทยา  นายคำดี จันทะเกษ 248 144,860.00 172222,100113,22264,71031,96550,080482,07713 พฤษภาคม 2559
83บ้านโพนพระ  นายสมคิด โพธิ์จุมพล 118 55,293.00 9084,30054,55031,68016,41021,300208,24021 เมษายน 2559ไม่มี
84บ้านโคกคอน  นายธีรวัฒน์ ดีเลิศ 144 97,630.00 138127,50076,71747,52023,49032,220307,4475 พฤษภาคม 2559โรงเรียนมีการจัดตั้งภาคี 4 ฝ่าย คัดเลือกหนังสือ และดำเนินการจัดซื่อหนังสือตามกำหนดเวลาทำให้ได้รับหนังสือเรียนตรงตามกำหนด
85บ้านหนองผือ  ว่าง 66 30,705.00 4958,20030,70517,2808,98511,610126,78030 เมษายน 2559ไม่มี
86บ้านหนองแวง  นายเสวต พินธะ 127 74,000.00 107145,55071,36140,71019,87032,280309,7717 พฤษภาคม 2559ไม่มี
87บ้านท่าสำราญ  นายสัมพันธ์ โยคะสิงห์ 128 55,778.00 10092,40055,25334,44017,03023,350222,47310 พฤษภาคม 2559งบประมาณค่าหนังสือเรียนต่อคนต่อชั้นไม่เพียงพอ ควรจัดสรรให้มากกว่านี้
88บ้านเป้า  - 33 13,363.00 2731,40013,6279,1204,3156,23064,69215 มีนาคม 2559ส่งช้า
89คุรุศิษย์วิทยา  นายดีเด่น ชัยชนะ 153 109,700.00 117108,35067,33740,44020,15527,380263,66215 เมษายน 2559ไม่พบอุปสรรคและปํญหาในการการดำเนินการ
90บ้านกวดโคกสว่าง  นายสฤษดิ์ ใจหาญ 192 134,169.00 149192,05094,88255,65027,01043,260412,8521 พฤษภาคม 2559ไม่มี
91บ้านศรีเชียงใหม่  นายเจริญศักดิ์ บุญดี 427 268,158.00 285268,550183,413101,28053,48567,850674,5786 พฤษภาคม 2559อุปสรรค และปัญหาในการรับหนังสือเรียน ไม่มี ปีการศึกษา 2559 นี้ ได้รับครบหมดแล้ว ในวันที่ 7 เมษายน 2559
92อนุบาลศรีเชียงใหม่  นายสายันต์ มูลทาทอง 242 160,000.00 159149,650102,13856,40029,67537,810375,6739 เมษายน 2559
93สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75  นายวารสาร เมืองพวน 83 64,589.00 6071,80040,39421,48011,51014,350159,53415 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวงได้รับจากร้านที่จัดซื้อช้ากว่ากำหนด
94บ้านโนนสง่า  นายประเวทย์ งามวิเศษ 241 138,138.00 183273,750124,50071,31034,21059,020562,7906 พฤษภาคม 2559 _
95บ้านหัวทราย  นายพุทธชัย ใจชื่น 83 58,810.00 6878,80033,34622,80010,60015,620161,1662 พฤษภาคม 2559
96บ้านพานพร้าว  นายมนัส วระรักษ์ 60 31,573.00 5058,80027,42817,2808,61011,700123,8189 พฤษภาคม 2559ใช้แบบเรียนของปีที่ผ่านมาไปพลางก่อน
97บ้านป่าสัก  นางสุทธอร จันทร์ทองศรี 36 14,506.00 2428,40014,5068,4004,3005,66061,26610 พฤษภาคม 2559ไม่พบปัญหา
98ดอนก่อโนนสวรรค์  นายพงษ์วุฒิ บุญมานาง 144 74,665.00 100148,30074,66539,69020,11532,200314,9705 พฤษภาคม 2559หนังไม่เรียงตามเลขหน้า
99บ้านไทยสามัคคี  นายสนธยา เพ็งนิล 97 53,578.00 7487,40042,11325,80013,10017,410185,8235 พฤษภาคม 2559ตัวแทนจำหน่ายไม่มีตัวอย่างหนังสือ ให้โรงเรียนดู
100หนองปลาปากจำปาทอง  นางเพชรา พิมพ์ศรี 49 29,768.00 3743,80022,69312,9606,6458,73094,8286 พฤษภาคม 2559งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อหนังสือครบทุกกลุ่มสาระ
101บ้านขุมคำ  นายวันเฉลิม ไชยยงค์ 52 22,427.00 3642,80022,42712,7206,6408,54093,12731 มีนาคม 2559-
102บ้านนาโพธิ์  นายประเสริฐ อันภักดี 97 67,726.00 7589,00045,14126,40013,67517,750191,96612 พฤษภาคม 2559
103บ้านดงบัง  นางฐิติมา อภิญญากุล 40 20,058.00 3440,20020,09111,8806,0608,01086,24114 เมษายน 2559ไม่มี
104บ้านเสียว  นายนาวิน ศรีริบาล 61 34,739.00 3845,40025,33413,5607,2209,070100,58412 พฤษภาคม 2559ไม่มี
105ชุมชนบ้านหม้อ  นายนพพร จันทะราช 135 62,208.00 9385,95051,31132,04015,85521,720206,87614 พฤษภาคม 2559 สพฐ. หรือ สพท. ควรแจ้งยอดการจัดซื้อหนังสือเรียนของนักเรียนแต่ละระดับชั้นต่อคน เพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการคำนวณ การจัดซื้อ
106บ้านท่ากฐิน  นายเชษฐา ทิพยโสต 72 32,100.00 5464,00032,10018,9609,77012,760137,59011 พฤษภาคม 2559- ควรจัดซื้อตั้งแต่เดือนมีนาคมของทุกปี
107บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์)  นางวันวิสา กองแก้ว 117 40,000.00 87102,60050,46830,24015,25520,430218,99329 เมษายน 2559หนังสือเรียนของ สสวท. ผลิตช้าและน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
108พัฒนาคำแก้ว  นายบุญมา กงพลี 47 30,963.00 3541,00019,18212,0005,8758,15086,20716 พฤษภาคม 2559-
109พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา  นายชนะรัตน์ บุญทวี 275 120,000.00 187175,650115,75866,12034,56544,380436,47312 พฤษภาคม 2559ราคาหนังสือแพงขึ้นทุกปี งบจัดสรรไม่เพียงพอกับ 8 กลุ่มสาระ จึงทำให้ต้องใช้หนังสือเก่าด้วย
110บ้านถิ่นทอนเหนือ  นายมงคล ผิวผ่อง 60 24,210.00 4249,60024,39514,6407,4309,880105,9452 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆคะ
111บ้านวังน้ำมอก  นายฉลองชัย อินทขีณี 87 42,245.00 5868,60034,67620,28010,36013,670147,58621 เมษายน 2559
112ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4  นายธวัชชัย กองศรี 287 158,111.00 189175,750109,89865,76033,24544,410429,0634 พฤษภาคม 2559-
113บ้านสังกะลีนาขาม  นายประจักษ์ บุตรดี 212 112,579.00 174246,000107,29966,21031,29553,810504,6146 พฤษภาคม 2559ไม่มีข้อเสนอแนะ
114บ้านโสกกล้า  นายวุฒิไกร เจริญศิลป์ 81 32,930.00 6273,00034,97721,48010,76014,530154,74715 มิถุนายน 2559ไม่มี
115อนุบาลสังคม  นายสุริธรรม แก่นพรหม 319 171,393.00 231214,650134,56680,28040,48554,240524,2215 พฤษภาคม 2559
116บ้านแก้งใหม่  นางรุจี กิตติพระวงศ์ 70 39,292.00 5260,80028,16317,7608,62012,080127,4233 พฤษภาคม 2559
117บ้านนาโคก  นายศักดิ์ดา แสงฟ้าม่วง 84 29,976.00 5463,20029,97618,4809,01012,560133,2268 เมษายน 2559
118บ้านปากโสม  นายเวียงวิวรรธน์ ทำทูล 112 57,480.00 7689,80044,58126,52013,49017,890192,28130 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรคปัญหา
119บ้านผาตั้ง  นายรณชัย มีชัยนาม 138 66,673.00 108135,70066,67340,11019,56530,820292,86815 เมษายน 2559 1. ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 2. ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อแบบฝึกหัดทั้ง 5 กลุ่มสาระหลัก ทั้งระดับประถมและมัธยม
120บ้านห้วยไซงัว  นายอภิชัย มิตะนุ 309 149,644.00 221277,150149,63685,56041,37569,840623,5614 พฤษภาคม 2559ไม่มี
121บ้านดงต้อง  นายพินิจ เหลืองอิงคสุต 110 41,118.00 7992,60041,92027,12013,31518,410193,36518 มีนาคม 2559ไม่มี
122บ้านสังกะลีนาขาม สาขา หนองแสง  นายประจักษ์ บุตรดี 32 14.39 2125,20013,8547,5604,0955,04055,749ไม่มี
123บ้านตาดเสริม  นายประจักร์ สีปุ 27 14,080.00 2631,00016,1399,2404,8806,19067,4495 พฤษภาคม 2559ไม่มี
124บ้านม่วง  นายประจักร์ สีปุ 112 53,194.00 9285,40053,19431,92016,04021,580208,1345 พฤษภาคม 2559ไม่มี
125บ้านหนอง  นายวิศรุต สมบัติบุญสวน 123 38,419.00 8498,40046,58028,80014,10019,560207,4402 พฤษภาคม 2559แบบฝึก วิชาหลักเทอม 1 -2 มาไม่พร้อมกัน
126บ้านวังมน  นายประจักร์ สีปุ 26 11,440.00 2327,60015,1878,2804,4855,52061,0725 ตุลาคม 2559ไม่มี
127บ้านนางิ้ว  นายวสุชาติ วงษ์คำหาญ 274 122,870.00 193211,450110,96469,09033,83050,220475,55430 เมษายน 2559
128บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย  นายดุสิต สระประทุม 107 65,206.00 8398,40050,23229,16015,04519,620212,4576 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนขององค์การค้า สกสค.จะได้รับช้า
129บ้านเทา-นาบอน  นายสุวิทย์ คำสอนทา 370 240,955.00 266313,500174,667100,65049,28579,040717,14230 เมษายน 2559
130บ้านม่วงน้ำไพร  นางรุจี กิตตพระวงศ์ 9 6,283.00 1012,0006,8443,6001,9502,40026,79413 พฤษภาคม 2559โรงเรียนน่าจะเลือกซื้อได้อย่างเสรี
131บ้านเทพประทับ  นายสมชัย การมาโส 116 78,023.00 8982,55051,08230,84015,45520,860200,7879 สิงหาคม 2559
132บ้านฟ้าประทาน  นายวุฒิกรณ์ รัตนบัลลังค์ 66 38,887.00 5868,40033,56120,16010,17013,620145,91110 พฤษภาคม 3102ไม่มี
133บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19  นายจินดา อุปฮาด 154 65,699.00 10092,20054,28934,32016,84023,300220,9492 พฤษภาคม 2559การเตรียมการให้เป็นไปตามแผนปฎิบัติการของโรงเรียน
134บ้านโพนสวรรค์  นายนคร เกตุพล 268 154,254.00 178163,90096,25460,96029,77041,420392,30429 เมษายน 2559ไม่มี
135สระใครไชยานุเคราะห์  นายสงกรานต์ เนตรภักดี 205 113,091.00 140128,80075,90147,88023,31032,550308,4417 พฤษภาคม 2559ไม่มี
136บ้านหนองบัวเงิน  นายธีระยุทธ สิงห์ศิลป์ 283 169,299.00 201187,550118,82670,32035,96547,390460,05120 เมษายน 2559หนังสือทางราชการแจ้งวันที่ให้ดำเนินการจัดซื้อไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เช่นหนังสือส่งถึงโรงเรียนวันที่ 25 มีนาคม 2559 แต่ให้โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อให้แล้วเสร็จในวันที่ 21 มีนาคม 2559
137อนุบาลบ้านคอกช้าง  นายสมบุญ พุทธวงศ์ 260 208,255.00 183229,350116,23868,13033,51052,170499,39813 พฤษภาคม 2559ไม่มี
138บ้านเหมือดแอ่  นายสมพร โสดาวิชิต 224 182,025.00 141190,05090,20653,37025,89042,240401,75610 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรคใดๆในการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา2559
139สมสะอาดดงมุขวิทยา  นายสมบัติ เทพวรรณ์ 500 302,260.00 347406,050225,272130,98064,255102,380928,93730 มีนาคม 2559ไม่มี
140บ้านนากอ  นายเลิศศักดิ์ อรรคมีจิตต์ 84 41,976.00 6575,80033,03122,08010,58515,050156,54629 มีนาคม 3102ปีนี้การสั่งซื้อหนังสือเรียนไม่มีอุปสรรคเพราะได้สั่งซื้อเร็วทำให้ได้หนังสือเรียนครบทุกชั้นเรียน
141บ้านฝางวิทยา  นายพงศกร ทองจันทร์ 87 5,010.00 6374,60037,70622,08011,33514,870160,59130 เมษายน 2559
142บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์  นายสมคิด หารินไสล 111 59,971.00 7791,00044,98326,88013,68518,130194,6787 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้ดำเนินการสั่งซื้อหนังสือเรียนตั้งแต่เดือนมีนาคม ทำให้ปีนี้ได้รับหนังสือครบทุกกลุ่มสาระและทันตามกำหนดเปิดภาคเรียน
143บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก  นายนิติวุฒิ ศรีคลังไพร 126 110,000.00 9588,65056,93233,24017,00522,400218,2276 พฤษภาคม 2559ไม่มี
144โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์  นายไกรพ พิสัยสวัสดิ์ 122 73,967.00 97129,15061,44636,42017,46528,780273,26116 พฤษภาคม 2559ไม่มี
145บ้านโนนแดง  นายเสน่ห์ สุวิธรรมา 89 39,715.00 6374,80039,71522,20011,52514,920163,16025 กุมภาพันธ์ 2559
146บ้านหนองบัววิทยา  นายวิทยา บุรณะสุทธิ์ 94 57,901.00 7385,80039,59825,20012,52517,070180,19318 เมษายน 2559
147บ้านสมสนุกดงหนองบอน  นายบุญทัน แสงคาร์ 62 35,015.00 4755,80029,09416,5608,59511,130121,17912 มีนาคม 2559ไม่มี
148ฉันทนาวัณรถ  นายวันชัย อารีราษฎร์ 111 93,554.00 9486,50049,21232,16015,67021,860205,40218 มีนาคม 2559ไม่พบปัญหาอุปสรรค
149บ้านตอแก  นายเกษม บัวป้อม 67 25,658.00 4654,40027,38016,0808,21010,840116,9105 มิถุนายน 2559ไม่มี
150บ้านโพธิ์ตาก  นางสาวประณมพร เพ็ชร์โปรี 225 147,937.00 124115,40073,16543,20021,90029,160282,8259 พฤษภาคม 2559
151บ้านสาวแล  นายวันชัย กองทอง 138 70,000.00 9486,70051,33432,28015,86021,910208,084
152บ้านโพนทอง  นายสนิท ศรีระษา 141 96,067.00 9386,95057,49932,64016,80521,970215,8645 พฤษภาคม 2559-
153อนุบาลดอนไผ่  นายมหันต์ เวทไธสง 176 67,513.00 113105,15067,51339,36019,94526,570258,53813 เมษายน 2559-
154บ้านไร่  นายอารมณ์ ศรีแสง 127 47,094.00 9790,15055,27633,72017,01522,780218,9413 พฤษภาคม 2559
155บ้านศูนย์กลาง  นายสงวน หีบแก้ว 72 30,000.00 7385,60039,52225,08012,33517,020179,5571 พฤษภาคม 2559ไม่มี
156บ้านน้ำทอน  นางสาวแจ่มนภา รัตนติสร้อย 59 32,428.00 5160,20028,37317,7608,99511,990127,31810 พฤษภาคม 2559
157อาโอยาม่า 2  นายสามารถ ดวงคำน้อย 279 97,713.00 191237,850120,18570,86034,70554,190517,79013 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนย้ายเข้าออกตอนเปิดภาคเรียนทำให้จำนวนนักเรียนกับจำนวนหนังสือไม่สัมพันธ์กัน
158อาโอยาม่า 2 สาขาบ้านห้วยหมากพริก  นายสามารถ ดวงคำน้อย 0 0.00 910,8005,9393,2401,7552,16023,894
159บ้านดอนขนุนพัฒนา  นายพงษ์เทพ กลางวิชัย 72 26,145.00 4957,40026,14516,8008,22511,410119,98011 พฤษภาคม 2559
รวม 23,159 13,862,451 16,73318,561,65010,246,5136,001,7603,014,1004,276,57542,100,598
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน