สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพม. เขต 19  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1เลยพิทยาคม  นายธวัช มูลเมือง 3,150 3,437,900.00 2,1543,922,6502,183,6301,020,350472,760983,4958,582,88513 พฤษภาคม 2559
2เลยอนุกูลวิทยา  นายวิชัย ปุรัน 1,106 1,096,836.00 7801,420,050794,274369,350171,140356,0453,110,85928 มีนาคม 2559ไม่มี
3นาอ้อวิทยา  นางอาภารัตน์ ราชพัฒน์ 460 409,100.00 303546,450291,755141,75065,790137,1001,182,8456 ตุลาคม 2559
4น้ำสวยพิทยาสรรพ์  นาธราภพ วีระประทีป 125 138,456.00 108247,650104,51650,15023,30048,605474,22116 พฤษภาคม 2559บริษัทผู้ผลิต ผลิตหนังสือไม่ทันส่ง
5นาด้วงวิทยา  นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ 679 509,748.00 479864,350464,477224,250104,070216,8501,873,9976 มีนาคม 2559โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนในทุกปีการศึกษาเพื่อให้การดำเนินการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทันเวลา ในปีการศึกษา 2559 นี้ คาดว่าจะมีหนังสือพร้อมสำหรับนักเรียนอย่างเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
6เชียงคาน  นายสุเมธ ปานะถึก 1,592 1,580,113.00 1,0991,992,1001,088,875517,500239,970499,6254,338,07015 เมษายน 2559แต่ละโรงเรียนควรทำปฏิทินการจัดซื้อหนังสือเรียน เพื่อให้การจัดซื้อหนังสือเรียนทันตามกำหนดเวลา
7เขาแก้ววิทยาสรรพ์  นายกวีวัฒน์ ฤาชัยลาม 297 334,575.00 256467,200264,196121,60056,320117,1201,026,43611 เมษายน 2559
8ธาตุพิทยาคม  นายระบอบ พลมุข 145 161,461.00 121281,550125,43757,55026,65055,410546,5978 พฤษภาคม 2559โรงเรียนขนาดเล็กต้องรอจำนวนนักเรียนใหม่ที่เหลือรอดจากโรงเรียนขนาดใหญ่ วางแผนล่วงหน้ายาก
9จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  - 720 531,876.00 506930,950536,872242,850112,320233,2452,056,23720 กรกฎาคม 2559ไม่มี
10ปากชมวิทยา  นางวรากร มังบู่แว่น 393 386,470.00 300546,300305,110142,10065,840136,9701,196,32016 พฤษภาคม 2559หนังสือมาไม่ครบตามกำหนดบางวิชา งบประมาณไม่เพียงพอ
11เชียงกลมวิทยา  นายสำเร็จวิชญ์ เพชรสังคุณ 816 801,898.00 5511,004,600560,475261,400121,090251,8552,199,4209 มีนาคม 2560
12คอนสาวิทยา  96 98,260.00 96223,05098,26045,55021,10043,885431,8452 พฤษภาคม 2559ไม่มีข้อเสนอแนะ
13ศรีสองรักษ์วิทยา  นายอภิพันธ์ จันทศร 1,012 1,001,238.00 7071,282,550700,867333,250154,510321,6502,792,82718 พฤษภาคม 2559อุปสรรค การแจ้งข้อมูลรายการหนังสือมายังพัสดุ ของแต่ละกลุ่มสาระค่อนข้างช้า ข้อเสนอแนะ การจัดสรรเงิน น่าจะจัดให้ 100% เเพื่อการจัดซื้อจะได้ดำเนินการในครั้งเดียวให้แล้วเสร็จ
14วังโพนงามวิทยา  นายพยุง โพธิ์ชัย 309 249,315.00 263471,650249,315122,15056,750118,3801,018,2456 พฤษภาคม 2559
15พระแก้วอาสาวิทยา  ว่าที่ร้อยโทยุทธชาติ ไชยบุตร 175 172,493.00 135312,000132,83963,50029,45061,325599,11410 พฤษภาคม 2559-หนังสือมีไม่ครบทุกกลุ่มสาระ
16นาแห้ววิทยา  นายจิตติศักดิ์ นามวงษา 326 217,179.00 217393,250217,179102,15047,37098,630858,57910 เมษายน 2559โรงเรียนนาแห้ววิทยาตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทำให้มีไม่มีร้านค้ามานำเสนอราคา และโรงเรียนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับหนังสือเรียนเอง ดังนั้นจึงใช้วิธีตกลงราคาในการจัดซื้อกับร้านค้าในท้องถื่นเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับหนังสือเรียน
17ภูเรือวิทยา  นายรังสรรค์ ศึกรักษา 1,053 894,101.00 7721,389,700743,990360,300167,280348,7103,009,98016 พฤษภาคม 2559ไม่มี
18ท่าลี่วิทยา  นายถวิล คนฉลาด 648 510,315.00 479871,250483,979226,550104,990218,4601,905,2291 พฤษภาคม 2559เนื่องจากบริษัทพิมพ์บางครั้งมีจำนวนการพิมพ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของท้องตลาดหรือบางครั้งการพิมพ์เพิ่มเติมก็ใช้เวลาค้อนข้างนานจึงทำให้หนังสือเรียนส่งล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยภาพร่วมอยู่ในเกณฑ์ดีมากครับ
19ศรีสงครามวิทยา  นายจิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์ 6,813 2,995,000.00 2,0353,706,6002,067,783964,200446,730929,3158,114,62820 เมษายน 2559อุปสรรค -แต่ละกลุ่มสาระต้องการรายการหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆเพื่อเปรียบเทียบราคา -การดำเนินการแต่ละกลุ่มสาระยังมีผลต่อการดำเนินการจัดซื้อ ข้อเสนอแนะ 1.ร.ร.ได้เรียกประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระและแจ้งยอดจัดสรรให้ทราบและให้ดำเนินการด่วน
20วังทรายขาววิทยา  นายดิเรก ศรีโยธา 124 110,850.00 108251,250110,85051,35023,78049,445486,67516 พฤษภาคม 2559
21เขาหลวงวิทยา  นางอิสริยา พจนธารี 227 154,702.00 172392,400154,70279,20036,84076,940740,08228 เมษายน 2559-
22เซไลวิทยาคม  นางสาวธิดารัตน์ พจนธารี 101 96,484.00 96222,00096,48445,20020,96043,640428,28428 มีนาคม 2559
23ผาน้อยวิทยาคม  นายราชันต์ ทิพยโสต 125 88,128.00 88203,85088,12841,55019,26040,085392,87311 พฤษภาคม 2559ควรมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง
24เลยสว่างวิทยาคม  นายประสบการณ์ นาถ้ำพลอย 200 146,335.20 165384,750172,42378,75036,45075,750748,12312 พฤษภาคม 2559ไม่มี
25ภูกระดึงวิทยาคม  นายอิฏฐารมย์ ประชุมวรรณ 985 1,150,000.00 7461,358,000758,252353,200163,660340,4902,973,60230 พฤษภาคม 2559ในปีการศึกษา59นี้ไม่มีอุปสรรค
26ภูหลวงวิทยา  บัญชา ศรีสวัสดิ์ 676 634,000.00 432788,400444,270205,20095,040197,6401,730,55024 เมษายน 2559ไม่มี
27สันติวิทยาสรรพ์  นายกมล เสนานุช 1,084 789,457.00 7591,389,150789,457361,850167,510348,1703,056,1373 พฤษภาคม 2559
28เอราวัณวิทยาคม  นายประทัด ผาลี 320 306,000.00 218398,000222,588103,60047,98099,770871,9389 พฤษภาคม 2559
29ผาอินทร์แปลงวิทยา  นายวิมล แพงโคตร 484 171,325.00 320580,400317,132150,80069,920145,5601,263,8124 พฤษภาคม 2559-
30ผาสามยอดวิทยาคม  นายสวาท นาคเสน 358 410,212.00 308562,850317,036146,55067,860141,0851,235,3816 พฤษภาคม 2559-
31หนองหินวิทยาคม  นายอนุชา ศิลาเกษ 899 863,780.00 6171,124,300628,131292,500135,510281,8752,462,31626 มิถุนายน 2559
32หนองบัวพิทยาคาร  นายสนิท วงศ์แสนตา 3,288 4,013,000.00 2,3674,305,1502,387,1971,119,450518,7901,079,4909,410,0778 เมษายน 2559ผู้ขายจัดหนังสือได้ไม่ตรงกับที่สั่ง และไม่ทันเวลา
33บ้านขามพิทยาคม  นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์ 4,937 555,000.00 424778,150449,696202,85093,860194,9951,719,55129 เมษายน 2559
34หนองสวรรค์วิทยาคาร  นายสุขเกษม พาพินิจ 414 403,500.00 310562,900305,960146,30067,820141,1601,224,14019 พฤษภาคม 2559-
35เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู  นางวิมล ปานะถึก 262 274,164.00 186434,550195,04689,05041,20085,585845,4316 พฤษภาคม 2559-
36คำแสนวิทยาสรรค์  ว่าที่พันตรี ดร. ประดิษฐ์ ศรีหริ่ง 2,496 2,510,826.00 1,7043,097,3501,715,112805,250373,220776,6756,767,60722 เมษายน 2559
37กุดดินจี่พิทยาคม  นางนิรามัย พลสนอง 766 817,822.00 5951,076,950586,879279,650129,710270,1302,343,31929 เมษายน 2559หนังสือเรียนในบางรายวิชามีเนื้อหาไม่ตรงกับเนื้อหาสาระกับหลักสูตรสถานศึกษาจึงทำให้ต้องจัดซ้อหนังสือเรียนหลายๆเล่มเพื่อให้ตรงกับสาระที่ต้องจัดการเรียนการสอน
38ฝั่งแดงวิทยาสรรค์  นายณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ 520 502,031.00 367666,850370,063173,35080,350167,2201,457,83325 เมษายน 2559เนื่องจากจำนวนนักเรียนในเทอมแรกยังคงไม่นิ่ง แต่ไม่มีปัญหาในการจัดการจัดการเรียนรู้เนื่องจากทางโรงเรียนมีหนังสือเรียนสำรองเหลือจากปีทีแล้วบางส่วนค่ะ
39โนนสังวิทยาคาร  นายรณภพ ลิสุวรรณ 1,131 1,118,513.00 7941,450,250818,706377,550174,840363,5353,184,8812 เมษายน 2559ไม่มีปัญหา
40โนนเมืองวิทยาคาร  นายสำเนา เทียมดวงแข 402 355,850.00 289524,950290,265136,45063,250131,6401,146,5555 พฤษภาคม 2559กำหนดการซื้อก่อนการรายงานจำนวนนักเรียน ม.1 และ ม.4 ทำให้ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน
41กุดดู่พิทยาคม  นายบุญมา ภูเงิน 792 771,000.00 552996,300539,510258,500119,960249,9502,164,22023 เมษายน 2559
42หนองเรือพิทยาคม  นายชาตรี วงเวียน 236 254,400.00 189437,850191,74589,25041,37086,100846,31510 พฤษภาคม 2559ไม่มี
43ศรีบุญเรืองวิทยาคาร  นายเล็ก ขมิ้นเขียว 1,960 2,620,000.00 1,7713,244,0001,844,523845,200391,210813,0157,137,94830 เมษายน 2559การคัดเลือกหนังสือเรียนในแต่ละกลุ่มสาระฯ
44ยางหล่อวิทยาคาร  นายธารา พิลาแสง 500 381,781.00 380689,600381,718179,20083,080172,9401,506,53816 พฤษภาคม 2559ปัญหา คือ หนังสือในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ที่ใช้หนังสือของ สกสค จะได้รับช้า
45กุงแก้ววิทยาคาร  นายประเวชย์ ประวันรัตน์ 206 194,000.00 137315,750134,92164,15029,77062,030606,62130 เมษายน 25591.งบประมาณที่จัดสรรมาไม่เพียงพอในการจัดซื้อ 2.หนังสือที่จัดซื้อได้ไม่ตรงตามรายการที่สั่งซื้อ
46นากอกวิทยาคาร  นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพ 196 187,563.00 164378,300160,34076,90035,68074,330725,5509 พฤษภาคม 2559
47กุดสะเทียนวิทยาคาร  นายกิตติชัย การโสภา 332 320,954.00 224407,150228,982105,85049,060102,095893,13713 มิถุนายน 2559-
48สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์  นายรังสรรค์ ศึกรักษา 1,345 1,482,220.00 1,0911,998,2001,131,385520,600240,970500,7954,391,95016 พฤษภาคม 2559จำนวนหนังสือที่สั่งกับจำนวนนักเรียนไม่ตรงกัน เนื่องจากจำนวนนักเรียนยังไม่คงที่ ถ้ากรณีที่หนังสือเหลือก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าเป็นกรณีที่ขาดอาจส่งต่อการจัดการเรียนการสอนได้
49ดงมะไฟวิทยาคม  นายกิตติภูมิ กำหอม 125 80,844.00 94215,25086,84443,55020,24042,235408,11910 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนของ สสวท จะได้รับช้ากว่าสำนักพิมพ์อื่นทุกปี
50ภูซางใหญ่วิทยาคม  นายเฉลิมพล ชนะพาล 157 164,500.00 143334,650151,96768,65031,75065,930652,94725 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
51นาวังศึกษาวิช  นายสุขเกษม พาพินิจ 1,367 1,374,260.00 9191,671,700925,857434,700201,450419,1653,652,8725 พฤษภาคม 2559ไม่มี
52นาแกวิทยา  นายจำเนียร มัตกิต 318 279,227.00 277504,400279,227131,20060,790126,4651,102,08231 มีนาคม 2559ค่าหนังสือเรียนต่อนักเรียนรายบุคคลน้อนเกินไป เพราะบางชั้น บางวิชาหนังสือมีราคาสูง
รวม 47,248 39,109,062 28,36752,619,50028,689,22513,423,9006,220,57012,942,605113,895,800
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน