สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.เลย เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายพิสุทธิ์ แสนเมือง
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1ด่านซ้าย  นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม 230 133,584.00 173246,150122,06767,20033,36553,970522,75229 เมษายน 2559
2อนุบาลด่านซ้าย  824 362,348.00 581542,750344,284203,640104,555137,1401,332,3699 พฤษภาคม 2559
3บ้านนาทุ่ม  นายอมร แสวงผล 76 31,237.00 5564,80031,23719,0809,58512,900137,60216 พฤษภาคม 2559
4บ้านน้ำพุ  นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์ 29 12,813.00 2327,00012,8137,9203,9155,37057,01828 เมษายน 2559-
5บ้านกกเหี่ยน  จ.ส.อ.ทศพร กุลด้วง 25 15,060.00 2428,20012,9208,2804,1105,61059,1202 มีนาคม 2559
6บ้านศาลาน้อย  นายพิฆเนศ พาคำ 21 12,162.00 1720,20010,5486,0003,1254,03043,9034 พฤษภาคม 2559โรงเรียนมีความประสงค์อยากได้หนังสือเรียนที่มีแบบฝึกหัดในตัว
7บ้านปากหมัน  19 11,181.00 1720,0009,7745,8802,9353,98042,56928 มีนาคม 2559
8บ้านนาทอง  นายภานุพันธ์ จันทรา 72 28,838.00 6891,10044,45425,89012,81520,320194,57921 เมษายน 2559โรงเรียนควรเตรียมดำเนินการจัดซื้อไว้ล่วงหน้าก่อนปิดภาคเรียน
9บ้านนาข่า  นางกัญญ์ณณัฏฐ์ ฤทธิศักดิ์ 32 14,315.00 2933,80014,2419,8404,7056,71069,29620 เมษายน 2559
10บ้านเครือคู้  นางวัชราภรณ์ มหานิล 9 3,009.00 1011,8005,4143,4801,7602,35024,80413 พฤษภาคม 2559-
11บ้านปากโป่ง  นายนิติพงษ์ ไชยคำ 34 22,362.00 2732,40018,4539,7205,2656,48072,3188 กุมภาพันธ์ 2559
12บ้านแก่งม่วง (ดซ)  25 11,847.00 1518,0009,7115,4002,9253,60039,63610 พฤษภาคม 2559
13บ้านแก่วตาว (นาดี)  นางธัญวิภา สีมาพร 18 12,222.00 1619,20010,6945,7603,1203,84042,6145 พฤษภาคม 2559
14บ้านหัวนาแหลม  นายเสถียร ชนะมาร 22 9,046.00 1720,20010,8106,0003,1254,03044,16515 เมษายน 2559
15บ้านโพนหนอง  นายชัยยศ นนทะโคตร 20 10,847.00 1720,20010,8476,0003,1254,03044,20226 เมษายน 2559
16บ้านหนองผือ  61 37,306.00 5160,00029,00917,6408,80511,940127,39429 มีนาคม 2559ข้อ 16 ไม่ประสบปัญหาใดๆ
17บ้านนาหมูม่น  นายธวัชพงษ์ พรหมจักร 35 19,079.00 2630,60015,3399,0004,5006,09065,5299 พฤษภาคม 2559
18บ้านนาดี  นายสุดใจ ศรีบุตตา 21 11,131.00 2326,80011,7037,8003,7255,32055,3483 มีนาคม 2559
19บ้านห้วยปลาฝา  นายสมชัย เพ็ชรรักษ์ 27 13,669.00 2225,60011,2607,4403,5305,08052,9108 เมษายน 2559
20บ้านวังยาว  นายวรวิทย์ แสนประสิทธิ์ 125 85,977.00 103168,35073,53541,43019,96035,470338,74514 พฤษภาคม 2559ควรแจ้งงบประมาณการจัดสรรให้ 100% ปรับเหลือยังไงค่อยหักเอาปีต่อไป
21บ้านกกสะตี  ว่าที่ ร.ต.บุญมี สีซุย 73 33,110.00 5565,00031,71519,2009,77512,950138,6406 พฤษภาคม 2559
22บ้านผึ้ง  นายเอกวิทย์ นววงศานันต์ 36 16,246.40 2631,20017,7569,3605,0706,24069,62614 พฤษภาคม 2559
23บ้านปากแดง  นายอุทรณ์ ศรีบุตรตา 135 59,995.00 112103,00059,99538,28018,61026,030245,91513 พฤษภาคม 2559
24บ้านวังเวิน  นายสาคร แก้วประกาย 65 35,760.00 4350,60025,12714,8807,43510,070108,1128 เมษายน 2559ให้ใช้ขององค์การทุกวิชา
25บ้านโคกงาม  นายปรีชา ทัพใหญ่ 228 98,375.00 162151,10096,37556,64028,93038,180371,2259 มิถุนายน 2559
26บ้านห้วยตาด  นายสมร กำเนิด 31 19,977.00 3238,00020,10611,2805,8607,58082,8268 เมษายน 2559
27บ้านนาเจียง  นายสุเทพ วังคีรี 84 45,222.00 7081,40035,11523,64011,18016,150167,48528 เมษายน 2559
28บ้านหนองหลวง  นายประดิษฐ์ แก้วยม 65 30,806.00 4957,80028,11617,0408,60511,510123,07110 มีนาคม 2559หนังสือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เปลี่ยนหลักสูตรบ่อย ทำให้หนังสือขาดตลาด
29บ้านชั่งสี่  25 11,336.00 1922,80013,2886,8403,7054,56051,19316 เมษายน 2559เปลี่ยนหลักสูตรบ่อย ทำให้ต้องเปลี่ยนหนังสือเรียนบ่อยด้วย
30บ้านหนองสนุ่น  นายชัยพิสิฏฐ์ กริสมัย 38 24,123.00 2732,40018,4779,7205,2656,48072,34218 เมษายน 2559
31บ้านห้วยน้ำเมย  นายคำดี จันทศร 29 28,486.00 2125,20014,8897,5604,0955,04056,78411 พฤษภาคม 2559
32บ้านโพนสูง  นายบุญเลิง ตุไตลา 85 35,263.00 5262,40036,15818,72010,14012,480139,89829 มีนาคม 2559จัดส่งไม่ครบตามจำนวนที่ระบุ แต่ส่งครบกำหนดก่อนวันเปิดภาคเรียน
33บ้านหนองอุมลัว  นายกุลศักดิ์ วงศ์บุญเกื้อ 48 29,020.00 4250,40029,02015,1208,19010,080112,8108 เมษายน 2559
34บ้านห้วยทอง  นายภูวนันท์ อันทะสาย 106 49,493.00 80129,30061,58232,49016,21527,400266,98710 พฤษภาคม 2559-
35บ้านนาลานข้าว  นายศุภศิลป์ มั่นมา 32 13,000.00 2530,00016,3949,0004,8756,00066,2698 เมษายน 2559
36บ้านป่าม่วง  จ.ส.อ.ไสว สีหะวงษ์ 33 7,500.00 2428,20013,4108,2804,1105,61059,6104 พฤษภาคม 2559-
37บ้านหัวฝาย  นายบพิตร คำมูล 28 11,744.00 1720,40011,7446,1203,3154,08045,65919 เมษายน 2559
38บ้านกกโพธิ์วังกำ  นายนิติธร รุ่งเรือง 32 22,385.00 2530,00017,4529,0004,8756,00067,32714 พฤษภาคม 2559
39บ้านน้ำเย็น  นายวิชิน สุพรหมอินทร์ 172 81,476.00 130166,30086,03649,02024,53037,650363,53630 กรกฎาคม 2559-
40บ้านแก่งครก  นายศุภชัย ประสิทธิ์ไทย 39 23,996.00 2731,80015,9969,3604,6956,33068,18112 พฤษภาคม 2559
41บ้านนาหว้าน้อย  นายนิคม แก้วเขียว 40 15,801.00 3237,40017,36910,9205,2907,43078,40922 เมษายน 2559
42บ้านกกจาน  นางนิภาพรรณ ออมิตา 67 31,348.00 5160,60031,34818,0009,37512,090131,41313 กรกฎาคม 2559
43บ้านน้ำหมัน  นายสุวิทย์ สามารถ 62 30,000.00 5969,40033,45220,40010,17513,810147,23712 พฤษภาคม 2559
44บ้านห้วยมุ่น  นายยุทธพงษ์ ทองหล้า 316 240,000.00 217261,150144,02082,65040,18065,830593,83013 พฤษภาคม 2559
45เย็นศิระบ้านหมากแข้ง  นายถาวร ภักมี 98 50,898.00 80104,50050,89830,03014,61523,450223,49329 เมษายน 2559มียอดการสั่งซื้อจำนวนมาก
46บ้านตูบค้อ  นายสนม มาระวัง 150 84,000.00 118107,90058,89439,96019,02027,270253,04412 พฤษภาคม 2559
47บ้านวังบอน  นางจงกล สิงห์เส 8 5,046.00 89,4004,6852,7601,3701,87020,08516 กรกฎาคม 2559
48บ้านตาดเสี้ยว  นายประกอบ สินพรม 57 34,141.00 4553,40027,55715,8408,20510,650115,6529 พฤษภาคม 2559
49บ้านทับกี่  นายศฤงคาร หล้ากันหา 221 80,000.00 162246,000107,84163,21030,02552,780499,85613 มีนาคม 2559
50บ้านหินแลบ  นายประคอง ยศพิมพ์ 34 19,444.00 3136,60017,56310,8005,4757,29077,7284 พฤษภาคม 2559
51บ้านวังเป่ง  นายประจันทร์ จันทร์หว่าง 33 20,524.00 2731,80015,9829,3604,6956,33068,16720 เมษายน 2559
52บ้านป่าสะแข  นายชูเกียรติ กงคำ 44 20,096.00 4248,80020,09614,1606,6709,68099,40611 พฤษภาคม 2559
53บ้านถ้ำพระ  นางชนาภัทร รำแพนสุวรรณ 33 16,104.00 2225,60011,1737,4403,5305,08052,82330 เมษายน 2559ไม่มี
54บ้านแก่วตาว (อิปุ่ม)  นางจุฑามาศ พลซา 44 25,774.00 3541,40020,40412,2406,2558,25088,54920 พฤษภาคม 2559
55บ้านโป่งชี  นายเชาวกุล พรมใจ 117 62,727.00 91129,45062,72735,10017,11528,340272,7329 พฤษภาคม 2559
56บ้านโป่ง  24 9,935.40 2124,80012,6177,3203,7154,94053,39229 เมษายน 2559-
57บ้านห้วยลาด (ดซ)  นายชัยวัฒน์ บานเย็น 53 31,764.00 4452,20026,15815,4808,01010,410112,25816 พฤษภาคม 2559ส่วนราชการน่าจะมีการจัดหนังสือเรียนให้กับทางโรงเรียนจะได้รับหนังสือเรียนพร้อมเพรียงกันทุกโรงเรียนเพื่อเด็กจะได้เรียนรู้พร้อมกันทั้งหมด
58บุญลักษณ์อุปถัมภ์  นายสถิตย์ วันเที่ยง 119 77,362.00 92116,60057,10034,08016,40026,380250,5609 พฤษภาคม 2559
59บ้านทุ่งน้ำใส  38 21,950.00 3035,40017,47310,4405,2807,05075,64313 พฤษภาคม 2559
60บ้านทุ่งเทิง  นายประหยัด ยศศรี 138 58,280.00 92114,40058,28034,14016,75026,080249,65010 พฤษภาคม 2559
61บ้านน้ำพุง  นางมยุรี โคตรสุโน 36 18,191.00 3541,00018,19812,0005,8758,15085,2234 พฤษภาคม 2559
62บ้านปางคอม  นายเมืองมล พันธ์มาก 33 19,182.00 2933,80015,7589,8404,7056,71070,81316 พฤษภาคม 2559
63บ้านด่านดู่  17 11,720.00 1214,4008,3934,3202,3402,88032,33316 พฤษภาคม 2559
64บ้านแก่งม่วง (ภูเรือ)  นายเจริญ ศรีพรม 93 50,985.00 5969,40034,07320,40010,17513,810147,85812 พฤษภาคม 2559
65บ้านโคนผง  นายอาทิตย์ ศรีบุรินทร์ 61 33,664.00 4249,60024,15214,6407,4309,880105,70216 พฤษภาคม 2559เนื่องจากจำนวนนักเรียนเพิ่มเกือบ 20 คนจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 70 เปอร์เซ็นต์
66บ้านถ้ำมูล  นางศุกรภาวดี คลังชำนาญ 12 7,751.00 1113,2006,8893,9602,1452,64028,83419 พฤษภาคม 2559-
67บ้านท่าศาลา  นายวิเชียร ผุยมาตย์ 13 7,207.00 1518,0009,7445,4002,9253,60039,66915 พฤษภาคม 2559
68บ้านท่อน  นางวัชรี โสภารักษ์ 37 21,092.00 3035,40017,15510,4405,2807,05075,32531 มีนาคม 2559
69บ้านหนองแซง  นางยุพะเยาว์ อัลแชมแมรี 9 5,500.00 1113,2006,7323,9602,1452,64028,67712 เมษายน 2559
70บ้านโนนสมบูรณ์  นายขวัญศักดิ์ ชำนาญเวทย์ 11 7,149.00 1113,2007,1053,9602,1452,64029,0506 พฤษภาคม 2559-
71บ้านบง  นายประสิทธิ์ ศรีกุล 27 14,910.00 2428,20012,8068,2804,1105,61059,00618 มีนาคม 2559
72บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101  นายขวัญศักดิ์ ชำนาญเวทย์ 40 23,236.00 2530,00016,1509,0004,8756,00066,0256 พฤษภาคม 2559-
73ชุมชนภูเรือ  นายประวิตร ยศพิมพ์ 435 285,372.00 301283,150193,637106,68056,03571,540711,04213 พฤษภาคม 2559
74บ้านหนองบง  นายเกษม แก้วยาศรี 160 105,123.00 124114,60068,40642,72021,14028,960275,8264 พฤษภาคม 2559ไม่มี
75บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม  นายสุนทร กมลชิต 146 60,908.00 7082,40039,59824,24012,13016,400174,76810 พฤษภาคม 2559
76บ้านแก่งไฮ  2 1,570.00 22,4001,5707203904805,5605 พฤษภาคม 2559
77บ้านแก่งแล่น  นายประคอง รูปสูง 89 46,896.00 7183,40038,64224,48012,13516,590175,2478 เมษายน 2559เด็กย้ายทำให้ไม่ทราบจำนวนแน่นอน, หนังสือบางเล่มพิมพ์ช้า หรือยกเลิกการพิมพ์ ทำให้ไม่ได้หนังสือที่ต้องการ
78บ้านห้วยลาด (ภูเรือ)  นายภัทรศักดิ์ ศรีชมษร 19 20,707.00 1720,40011,6196,1203,3154,08045,5348 เมษายน 2559
79บ้านปลาบ่า  นางนิรชา พรหมดำรง 58 31,838.00 2833,20017,3829,8405,0806,62072,12218 เมษายน 2559ในปี 2559 การดำเนินงานไม่มีอุปสรรคในการจัดซื้อ สิ่งที่โรงเรียนดำเนินงานสำเร็จ คือ เตรียมการจัดซื้อและได้รับหนังสือเรียนก่อนเปิดภาคเรียน
80บ้านสองคอน  นายบิน ศรีบุรินทร์ 36 20,000.00 3844,20019,21712,8406,0808,77091,10710 พฤษภาคม 2559
81บ้านกลาง (ภูเรือ)  นางสาวจินตนา แก้วเกษศรี 111 61.20 85100,20048,12929,52014,86519,950212,66422 กรกฎาคม 2559
82บ้านหินสอ  20 15,000.00 1720,40011,3146,1203,3154,08045,22920 เมษายน 2559หนังสืออยู่ในเขตอำเภอไม่มี ทำให้ต้องเดินทางไปซื้อหนังสือที่จังหวัด ระยะทางไกลเดินทางลำบาก
83บ้านโป่งกวาง  น.ส.อรุณรัตน์ บุราณเดช 28 24,805.00 2327,60014,3668,2804,4855,52060,25131 พฤษภาคม 2559ค่าหนังสือเรียนที่ได้รับจัดสรรน้อยเกินไป นักเรียนต้องเรียนเพิ่มจากเดิม เช่น หน้าที่พลเมือง อาเซียน
84บ้านแก่งเกลี้ยง  นางสรัญญา บุดดา 84 50,401.00 6678,40040,01923,28012,11015,640169,44913 พฤษภาคม 2559
85บ้านลาดค่าง  นายวีรศักดิ์ คลังชำนาญ 27 17,984.00 2024,00013,6037,2003,9004,80053,50317 พฤษภาคม 2559
86บ้านห้วยติ้ว  นางจตุพร มาห้างหว้า 27 19,142.00 2327,60016,1568,2804,4855,52062,04112 พฤษภาคม 2559ควรจัดค่าหนังสือเรียนให้ครบ 100% ในครั้งเดียว
87บ้านห้วยผักเน่า  นายสุริยันต์ ยามา 13 6,848.00 1518,0009,3925,4002,9253,60039,31716 พฤษภาคม 2559
88บ้านไฮตาก  นายสายชล ศรีคำ 15 6,431.00 1012,0006,4313,6001,9502,40026,38126 เมษายน 2559โรงเรียนไม่สามารถจัดซื้อได้ครบ 5 สาระหลัก เนื่องจากการเปลี่ยนจำนวนนักเรียนในแต่ละชั้น และราคาหนังสือในรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง ในบางวิชาที่โรงเรียนยังมีหนังสือก็จะนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับหนังสือแบบเรียนโดยทั่วถึงกัน
89บ้านแก่ง  นายจำเนียร จำรัสกลาง 84 43,350.00 5565,00031,22219,2009,77512,950138,14711 พฤษภาคม 2559-
90บ้านร่องจิก  นายวีระ สารมะโน 97 58,147.00 7599,05050,89228,50014,19522,200214,83714 พฤษภาคม 2559ไม่มี
91บ้านนาขามป้อม  ว่าที่ร้อยตรี สุทิน ทองปั้น 40 23,783.00 3541,00019,29712,0005,8758,15086,32219 เมษายน 2559ส่วนมากขึ้นอยู่กับการจัดส่งหนังสือของบริษัทล่าช้า
92บ้านนาคูณ  นายชัยสิทธิ์ พรหมรักษา 47 27,356.00 3541,40020,60612,2406,2558,25088,75114 พฤษภาคม 2559หนังสือในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมีราคาแพงกว่าหนังสืออื่นๆ
93ชุมชนบ้านนาพึง  นายนุพงษ์ อินแผลง 62 30,129.00 4653,20022,13615,3607,07010,540108,3065 เมษายน 2559
94บ้านกลาง (นาแห้ว)  81 59,416.00 5665,80033,18619,3209,59013,090140,9866 พฤษภาคม 2559-
95บ้านเหล่ากอหก  นายก่อเกียรติ นนทะโคตร 66 24,536.00 4856,80028,53616,8008,60011,320122,05615 เมษายน 2559โรงเรียนมีระยะทางห่างไกล จึงอยากให้ส่งให้ทันตามกำหนดเวลา เพื่อประโยชน์ต่อนักเรียน
96บ้านนาลึ่ง  นายสมพร กตะศิลา 55 29,750.00 3844,60022,60413,0806,4608,87095,61410 พฤษภาคม 2559-
97บ้านนาผักก้าม  นายเศรษฐา ชาวเหนือ 69 37,500.00 4451,80025,17015,2407,63010,310110,1506 พฤษภาคม 2559-
98บ้านนาเจริญ  นายพิจร์ วรติย์ 49 17.53 4250,00025,45114,8807,8109,980108,12122 เมษายน 2559บางสาระวิชาของ สสวท. ขาดตลาด
99บ้านเหมืองแพร่  นายนพดล อินมา 168 95,237.00 131120,45068,21944,76021,74530,440285,61415 มิถุนายน 2559
100บ้านแสงภา  นายไพรวัล อ่ำนาเพียง 58 25,667.00 4451,80025,66715,2407,63010,310110,6479 พฤษภาคม 2559
101บ้านนาแห้ว  นายทองอินทร์ สีหะวงค์ 72 30,304.00 5766,60030,30419,4409,40513,230138,97930 เมษายน 2559
102บ้านบ่อเหมืองน้อย  นายพงษ์ยุทธ ธุระแพง 8 4,397.00 89,6005,3832,8801,5601,92021,34313 พฤษภาคม 2559
103บ้านห้วยน้ำผัก  นางจินตนา นักการรอง 14 7,650.00 1214,4007,6514,3202,3402,88031,5911 พฤษภาคม 2559
104บ้านนามาลา  นายชาญชัย อินแผลง 33 20,712.00 2631,20017,5079,3605,0706,24069,3775 พฤษภาคม 2559
105บ้านโคก  นายบุญชู สีหะวงษ์ 80 53,583.00 6273,00035,90521,48010,76014,530155,67513 พฤษภาคม 2559- ไม่มี
106บ้านซำทอง  50 29,554.00 4148,20023,23414,1607,0459,590102,22926 พฤษภาคม 2559ไม่มี
107บ้านหนองหวาย  นางระพีพร โคตรชนะ 0 0.00 3945,40018,54713,2006,2759,01092,432
108บ้านหัวด่านนาปูน  นายบุญจิต สุจริต 33 19,964.00 2630,80015,7779,1204,6906,14066,5275 พฤษภาคม 2559
รวม 7,630 4,025,267 5,7896,717,5003,509,8722,066,8201,039,6251,461,16014,794,977
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน