สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.เลย เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายพลชัย ชุมปัญญา
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1บ้านปากปวน  นายอำนาจ ดอนอ่อนเบ้า 0 0.00 254299,300163,92396,21047,26575,460682,158
2บ้านบุ่งตาข่าย  นายแหลมทอง หามณี 56 31,711.00 4552,60024,57215,3607,44510,450110,42713 พฤษภาคม 2559
3ชุมชนวังสะพุง  นายศักดา พุทซาคำ 687 381,989.00 503470,650306,064176,76091,245118,9201,163,63910 พฤษภาคม 25591.ควรจัดงบค่าหนังสือต่อหัวเพิ่มขึ้นอีก 2.ควรจัดงบค่าแบบฝึกหัดให้นักเรียนด้วย
4บ้านกุดโง้งวังเดื่อ  นายมีชัย โสกันทัต 37 8,821.00 3035,40017,23610,4405,2807,05075,40613 เมษายน 2559-
5ชุมชนบ้านทรายขาว  ว่าที่ร้อยตรีเสถียร พยุงตน 172 78,164.00 131122,45078,16445,96023,64530,940301,1597 พฤษภาคม 2559หนีงสือเรียนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่พอเพียง ทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบหนังสือ
6บ้านนาแก  นายละเมย สิมมาสุด 164 65,925.00 101130,75065,92537,92018,59529,440282,63010 เมษายน 2559
7บ้านนาวัว  นางสาวฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ 166 93,177.00 140194,70093,17753,61026,13542,900410,52225 เมษายน 2559
8บ้านโพนงาม  นางภูสมญาศ์ สะใบ 7 4,481.00 67,2004,4812,1601,1701,44016,45128 มีนาคม 2559
9บ้านบุ่งค้อ  นายสมพร ศรีนรจันทร์ 20 13,057.00 2024,00013,0577,2003,9004,80052,95728 มีนาคม 2559
10บ้านกกซ้อ  นายทวีศิลป์ ผิวบาง 88 41,716.00 5984,25041,71622,98011,45518,460178,86131 มีนาคม 2559
11บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ  นางจงกิต บุตรเต 49 21,714.00 4249,00021,71414,2806,8609,730101,58415 พฤษภาคม 2559
12บ้านโพนทอง  นายสมพร ศรีนรจันทร์ 53 22,691.00 3541,80022,69112,4806,6358,35091,95610 พฤษภาคม 2559
13บ้านน้ำค้อ  นางสาวพิชญาภัค สายปัญญา 26 13,634.00 2529,40013,5938,6404,3055,85061,78815 เมษายน 2559
14บ้านวังแท่น  นางวนาไพร ยอดพุทธ 183 107,604.00 138195,40089,99753,07025,77542,820407,06230 เมษายน 2559
15บ้านผาน้อย  นายวิโรจน์ หมอแสน 73 37,722.00 3541,40021,18312,2406,2558,25089,3282 พฤษภาคม 2559ไม่มี
16บ้านกุดแก  นายสุรสิทธิ์ จันทร์สะฮาง 168 106,147.00 131172,75082,82849,23023,85038,640367,29830 เมษายน 2559ขัอเสนอแนะ ครูประจำชั้นและกลุ่มสาระต่างๆให้ความร่วมมือในการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี
17บ้านโนน  นายวิจิตร สุพรม 69 4,539.00 5058,60028,32117,1608,42011,650124,15116 พฤษภาคม 3102-
18บ้านโนนกกจาน  ว่าที่ร.ต. บุญเหลือ มุ่งต่อม 66 35,668.00 6171,60033,88521,00010,37514,240151,10029 มีนาคม 2559
19บ้านนาซำแซง  นายสุวรรณ ขันคำ 72 32,163.00 5261,60032,16318,2409,38012,280133,66330 เมษายน 2559โรงเรียนยังได้รับเงินค่าหนังสือเรียนไม่เต็มจำนวน
20บ้านห้วยผุก  นายกิตติภณ ธารเจริญ 37 14,977.00 2529,40014,9178,6404,3055,85063,11212 พฤษภาคม 2559
21บ้านนาหลวงยางเดี่ยว  นายศิลปกร น้อมในธรรม 213 107,739.00 151140,05084,56252,32026,21535,390338,53726 เมษายน 2559ไม่สามารถระบุจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล1ได้เนื่องจากผู้ปกครองยังไม่นำเด็กมาแจ้งความประสงค์เข้าเรียนทำให้ยังไม่สามารถดำเนิการสั่งซื้อหนังสือได้
22บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์  ว่าที่ ร.ต.มานิต พันธุ์โอภาส 225 151,459.00 162220,000105,32161,41029,72548,780465,23630 มิถุนายน 2559ทำการจัดซื้อกับสำนักพิมพ์โดยตรง เริ่มตั้งแต่มกราคม เมื่อสำนักพิมพ์ได้ยอด สั่งพิมพ์ จัดส่งโรงเรียน เปิดเทอมได้หนังสือเรียนทั้งประเทศ
23บ้านน้ำทบ  นายบุญสูง บุษบา 70 28,309.00 5665,20028,30918,9609,02012,940134,42919 เมษายน 2559
24บ้านแก่งหินกกสะทอน  นายนิคม ลีกระจ่าง 60 26,907.00 5159,80026,90717,5208,61511,890124,73230 เมษายน 2559ค่าหนังสือเรียนยังไม่ครบทุกคน โรงเรียนแก้ปัญหาโดยยืมเงินหมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมาจัดซื้อหนังสือเรียนให้ครบทุกคนก่อน เรื่องอื่นๆ ยังไม่พบปัญหา
25บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120ฯ  นายยงยุทธ วงษ์จันทร์ 316 145,000.00 223252,450144,77683,19041,08063,670585,16611 ธันวาคม 25581.งบประมาณมีน้อยจัดซื้อไม่ได้ครบทุกกลุ่มสาระ
26บ้านโคกมน  นายสมพร ไชยแสง 444 216,864.00 269320,350170,620101,40048,45580,760721,58515 พฤษภาคม 2559-
27บ้านหนองขาม  นางธัญวลัย อุทาทิน 37 19,022.00 3237,80019,02211,1605,6707,53081,18222 เมษายน 2559
28บ้านวังไหโนนสมบูรณ์  นายวิรัตน์ พันยา 121 55,381.00 85113,15055,38132,10015,63525,250241,5166 พฤษภาคม 2559
29บ้านหนองนอ  นายประยูร อุทธตรี 50 22,456.00 4249,00022,45614,2806,8609,730102,32622 เมษายน 2559
30บ้านโคกแฝก  นายเฉลิม เกษทองมา 32 4,535.00 2225,80011,1817,5603,7205,13053,39131 มีนาคม 2559-
31บ้านเหมืองแบ่ง  นายจันทร์ลอย สุรภีร์ 231 121,086.00 171158,85097,85859,40029,92540,140386,17313 เมษายน 2559อยากให้จัดสรรงบประมาณจัดซื้อแบบฝึกหัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ฯ
32บ้านขอนยาง  นายเกียติชัย ผุยมาตย์ 62 27,922.00 4856,80027,92216,8008,60011,320121,4426 พฤษภาคม 2559เป็นหนังสือของ สพฐ จะช้า
33บ้านวังกกเดื่อ  นายธิติพัชร์ มาลา 233 122,298.00 199261,150122,29874,19035,32058,410551,36816 พฤษภาคม 2559-
34บ้านหนองปาดฟาน  นางปุณยวีร์ นาราษฎร์ 39 20,945.00 2934,20016,88410,0805,0856,81073,05911 เมษายน 2559ปีการศึกษาที่ผ่านมา ช่วงดำเนินการหนังสือหมด ไม่พอจึงทำให้ได้รับล่าช้า
35บ้านป่าบง  นายบุญเลี้ยง สุวรรรสนธิ์ 137 54,449.00 9487,10054,44932,52016,24022,010212,3192 พฤษภาคม 2559หนังสือขององค์การค้าคุรุสภาส่งช้า
36บ้านศรีอุบลพัฒนา  นายส่งพงศ์ บงแก้ว 124 73,310.00 8088,00051,04529,10014,80020,950203,89511 พฤษภาคม 2559
37บ้านบึงสวรรค์  นายอุทัย คิดเข่ม 47 23,017.00 3642,60021,40812,6006,4508,49091,54810 พฤษภาคม 2559หนังสือภาษาไทยขาดทุกปี
38บ้านวังสะพุง  นายณสรวง ก้อนวิมล 296 201,065.00 306365,300202,376116,31056,78592,090832,86111 พฤษภาคม 2559
39บ้านน้ำอ้อมเล้า  นายสิริพงษ์ นามวงษ์ 44 18,744.00 3541,00018,74412,0005,8758,15085,76913 เมษายน 2559
40บ้านห้วยทรายคำ  นายพิกุล ศรีเมือง 92 36,478.00 6879,40036,47823,16011,17015,770165,97820 เมษายน 2559
41บ้านกกเกลี้ยง  นางสาวสุพรพิศ คมขำ 41 19,826.00 3642,20019,82612,3606,0708,39088,8461 เมษายน 2559-
42บ้านโนนสว่าง  นายพิทยากร สุนทองห้าว 66 24,844.00 4249,80024,84414,7607,6209,930106,95429 เมษายน 2559ดำเนินการตามปฏิทินงาน
43บ้านนาอีเลิศ  นายอาคม โอชาอัมพวัน 42 21,559.00 3844,60021,55913,0806,4608,87094,56917 เมษายน 2559
44บ้านโคกขมิ้น  นายสมพงษ์ สุริยะ 168 101,474.00 120166,80078,86445,90022,32036,750350,6346 พฤษภาคม 2559
45บ้านดงน้อยโคกหนองแก  นายสาคร แก้วสาลาภูมิ 71 46,324.00 5261,40031,37218,1209,19012,230132,3121 เมษายน 2559
46บ้านหินเกิ้ง  นายฐปนัท แก้วเกษศรี 135 78,190.00 7893,60051,90428,08015,21018,720207,51413 พฤษภาคม 2559
47บ้านลาด  นายยุทธพงศ์ แสนพันศิริ 181 109.44 121111,55067,40141,52020,36528,190269,02613 พฤษภาคม 2559ร้านส่งหนังสือไม่ทัน เพราะสำนักพิมพ์ผลิตหนังสือส่งไม่ทัน
48บ้านกุดลันน้อยคีรี  สราวุธ ยอดพุทธ 82 39,580.00 7689,00039,58026,04012,73017,690185,04016 พฤษภาคม 2559บริษัท ห้าง ร้านค้า หน่วยงานหรือบุคคล (คู่สัญญา) ส่งหนังสือมาล้าช้า
49บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม  นายก้องนเรนทร์ พลซา 94 51,298.00 6778,60036,27723,04011,35515,630164,90215 มีนาคม 2559-
50บ้านซำนกจิบ  - 57 22,442.00 3946,00022,44213,5606,8459,16098,00715 พฤษภาคม 2559
51บ้านเล้า  นายสุภาพ จันทิหล้า 75 38,487.00 6177,75038,48722,80011,18517,590167,81217 พฤษภาคม 2559-
52บ้านกกบก  นายสาคร ภักมี 50 28,981.00 3945,80021,59413,4406,6559,11096,5992 มีนาคม 2559-หนังสือของกรมวิชาการ หลักสูตรควรมีความชัดเจนสำนักพิมพ์จะได้ดำเนินการพร้อม -สกศค ส่งหนังสือได้เร็วมากชมเชย
53บ้านน้ำจันทร์  นายณรงค์ อินทรง 40 23,503.00 3035,60018,65510,5605,4707,10077,38519 เมษายน 2559
54เจียรวนนท์อุทิศ 4  นายประกิต สิงห์ทอง 42 29,803.00 4361,25029,80316,6808,24513,420129,39830 เมษายน 2559ไม่มี
55บ้านหมากแข้งกกกอก  นายสมยศ ชนะชัย 41 20,569.00 3541,40020,56912,2406,2558,25088,71412 เมษายน 2559
56บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน  นายเงิน บุตรดีมี 33 26,249.00 3440,00019,48811,7605,8707,96085,07829 เมษายน 2559
57อนุบาลชุมชนภูกระดึง  นายอิสระ ไชยปราบ 871 516,445.00 645710,550400,270237,060115,875179,2501,643,00516 พฤษภาคม 2559ไม่มี
58บ้านทุ่งใหญ่  นายโยธิน สกุลเดช 66 37,072.00 6273,40037,08621,72011,14014,630157,97625 เมษายน 2559-
59บ้านหนองตูมท่ายาง  นายมงคลชัย วิชาธรรม 61 26,488.00 4957,60026,48816,9208,41511,460120,88313 พฤษภาคม 2559
60ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน)  นายสาโรจน์ เกื้อแก้ว 87 46,289.00 6070,60034,16120,76010,37014,050149,94129 เมษายน 2559
61บ้านนายาง  นางสาวภาวนา กาละพันธ์ 82 16,262.00 5875,30038,56221,96010,98016,970163,77213 พฤษภาคม 2559
62บ้านห้วยคะมะ  นายไสว พรมเวียง 135 69,260.00 7892,40046,14027,36014,07018,420198,39030 เมษายน 2559
63บ้านนาแปน  นายภัทรวรรธน์ ธนาสันติดิสรณ์ 221 108,515.00 172226,100108,51564,35030,88550,580480,43022 มีนาคม 2559-
64บ้านนาโก  นายมนต์ชัย ลีวงค์ศักดิ์ 296 138,793.00 210285,800138,79379,77038,75563,350606,46820 เมษายน 2559-
65บ้านนาน้อยแสนสุข  นายกรณพัฒน์ วงษ์รินยอง 55 23,840.00 4552,60023,54115,3607,44510,450109,39611 เมษายน 2559-
66บ้านอีเลิศ  นายเด่นพงษ์ พลฉวี 226 142,857.00 159198,950100,65459,07028,93045,260432,86413 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
67บ้านวังยาง  นายอนุวัตร์ แสงวัน 73 53,493.00 5969,00032,09420,1609,79513,710144,75929 เมษายน 2559
68บ้านสงป่าเปลือย  นางสาวภาวนา กาละพันธ์ 31 9,122.00 1416,8009,1225,0402,7303,36037,0526 พฤษภาคม 2559
69บ้านพองหนีบ  นางสายชล เป๋าสูงเนิน 56 30,562.00 3845,60025,06913,6807,4109,120100,87930 พฤษภาคม 2559ที่ตั้งโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ภาคี 4 ฝ่ายและผู้บริหารได้ประชุมและตกลงให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการทำการติดต่อร้านค้าที่อยู่ใกล้และสะดวกต่อการติดตามและได้ดำเนินการสั่งซื้อหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้ว
70ชุมชนบ้านผานกเค้า  นายพิทยา แสงสว่าง 201 141,817.00 176213,200110,30264,74031,66048,990468,8924 พฤษภาคม 2559-
71บ้านห้วยส้มใต้  นายธงชัย ศรีมันตะ 110 75,015.00 74102,80054,34328,89014,80522,760223,59816 มีนาคม 2559ไม่มี
72บ้านช่องฝาง  - 43 12,502.00 1214,4008,7524,3202,3402,88032,6924 พฤษภาคม 2559
73บ้านศรีรักษา  นายพานิช เครือสุข 57 28,906.00 3237,80018,11511,1605,6707,53080,27519 พฤษภาคม 2559
74บ้านวังลานวังทอง  นางเบญจมาภรณ์ จันนา 93 43,350.00 6981,40039,16924,00012,12516,210172,9044 พฤษภาคม 2559ความล่าช้าในการส่งหนังสือ จาก อใค์การค้าคุรุสภา
75บ้านห้วยหมาก  นายคำพันธ์ พันตระกูล 43 24,885.00 3743,80021,49412,9606,6458,73093,62911 พฤษภาคม 2559
76บ้านผาสามยอด  นายธีระศักดิ์ โสนะชัย 117 62,456.00 7789,60038,58426,04012,35517,780184,35924 มีนาคม 2559แบบเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ของ สสวท. ป.5-6 มีเนื้อหาน้อยมาก เมื่อเทียบกับหลักสูตรและข้อสอบ onet ควรมีการปรับปรุงเนื้อหา และปรับคาบเวลาเรียนเพิ่มขึ้น ขอบคุณค่ะ
77บ้านซำไฮ  นายสุรวุฒิ บุตรธนู 73 41,363.00 4755,80029,00316,5608,59511,130121,0888 กรกฎาคม 2559ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินงาน
78บ้านห้วยส้ม  นายสมิง ไสยันต์ 317 138,285.00 215244,850138,28580,31039,52061,750564,7157 มีนาคม 2559จัดทำตามปฏิทินในการจัดซื้อทำให้ได้รับหนังสือได้ทันตามกำหนด
79บ้านซำบ่าง  นายสรกฤช สิงห์งาม 49 18,337.00 3540,80018,33711,8805,6858,10084,80213 พฤษภาคม 2559
80บ้านผาฆ้อง  นางชุดานันท์ ภูมิกระจาย 28 11,377.00 1416,8008,4895,0402,7303,36036,41913 พฤษภาคม 2559
81บ้านตาดข่า  นายสุวัฒน์ ศรีจันทวงศ์ 33 24,900.00 3443,40021,73012,6906,1959,81093,82510 พฤษภาคม 2559-
82บ้านห้วยไผ่  นายสมชาย เรืองแสง 100 56,000.00 7284,40039,28424,72012,14016,780177,32413 พฤษภาคม 2559
83บ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18  นายบุญช่วย ธีรวิชกุล 133 56,381.00 103137,05063,76638,52018,28530,520288,14110 พฤษภาคม 2559หนังสือที่ประสบปัญหาการได้รับมีเพียงบางปีการศึกษาเท่านั้น
84บ้านปวนพุ  นายศักดิ์สิทธิ์ ไพศาล 280 144,275.00 211312,750144,27581,93039,25067,590645,7955 พฤษภาคม 2559ไม่มี
85บ้านเหล่าใหญ่  นายขุนทอง เชื้อจีน 63 29,000.00 5261,20029,20018,0009,00012,180129,58013 พฤษภาคม 2559
86บ้านหนองหมากแก้ว  นายวินัย ไชยราช 53 22,561.00 4350,20022,56114,6407,0559,970104,4266 เมษายน 2559
87บ้านผาหวาย  นายสุรินทร์ แก้วบุตรดี 78 45,772.00 9687,40045,77232,28015,11022,090202,65213 พฤษภาคม 2559
88บ้านสวนห้อมผางาม  นายยุทธพงษ์ พรมดี 78 55,543.00 76123,20052,06130,36014,47025,990246,08116 พฤษภาคม 2559
89บ้านห้วยไผ่เหนือ  ว่าที่ ร.ท.ดิษฐ คำมา 99 49,500.00 6779,40041,43323,52012,11515,830172,29811 พฤษภาคม 2559
90บ้านห้วยเป้าเหนือ  นางปณิษฐา ไชยตาแสง 43 24,699.00 3643,20024,69912,9607,0208,64096,5199 พฤษภาคม 2559ให้ทำการสั่งซื้องหนังสือก่อนปิดภาคเรียน
91บ้านภูทองลานมันหลัก 160  นายจีรัฐติกุล ชัยยันต์คูณ 70 34,259.00 4654,60029,28916,2008,40010,890119,37916 พฤษภาคม 2559ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้รับหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์บางชั้นเรียนไม่ครบตามกำหนด
92บ้านห้วยเดื่อน้อย  นายจักรภัทร จำปาอ่อน 49 28,281.00 3237,60018,48711,0405,4807,48080,08713 พฤษภาคม 2559อยากให้กำหนดให้ใช้หนังสือเป็นมาตรฐานเดียวกัน
93ชุมชนหนองหิน  นายประสิทธิ์ ลุนใต้ 476 229,192.00 338399,500229,192128,55063,655100,720921,6176 พฤษภาคม 2559
94บ้านห้วยไผ่ใต้  นายอัครวัฒน์ รัววิชา 57 28,500.00 4957,00023,73316,5607,84511,310116,4486 พฤษภาคม 2559
95บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง  นายอ่อนจันทร์ อินทมาตย์ 72 39,814.00 4957,40026,93416,8008,22511,410120,76910 พฤษภาคม 2559
96บ้านไร่ศรีอุบล  นายสมใจ โพธิ์ศรี 127 85.81 9687,60048,76532,40015,30022,140206,20515 พฤษภาคม 2559ไม่มี
97บ้านร่องป่าไผ่  นายบุญสูง บุษบา 33 15,515.00 3136,00015,51510,4404,9057,14074,00025 เมษายน 2559-
98ชุมชนบ้านหนองคัน  นายกมลศักดิ์ ธาตุทาสี 359 215,322.00 270287,700161,09497,59047,27572,600666,2599 พฤษภาคม 2559
99บ้านอุ่ม  นายสุทธินันท์ บุบผาดา 132 84,278.00 110102,10062,47438,16019,17025,800247,70421 เมษายน 2559
100บ้านแก่งศรีภูมิ  นายสุวัฒน์ หอมสมบัติ 289 112,145.00 188226,400112,14568,76033,27052,070492,6454 เมษายน 2559ไม่มี
101บ้านนามูลตุ่น  นายลำเพียร นามกันยา 123 50,219.00 8797,15050,21931,05014,88022,880216,17916 พฤษภาคม 2559
102บ้านห้วยสีเสียด  นายเตย แสงสุววณ 57 34,055.00 3542,00024,20912,6006,8258,40094,03417 เมษายน 2559ไม่มี
103บ้านทรัพย์เจริญ  นายภูมิ พระรักษา 17 13,000.00 1214,4008,2424,3202,3402,88032,1829 พฤษภาคม 2559
104บ้านนาดินดำ  นายบุญเรือง พันสอน 71 31,526.00 4756,40031,52616,9209,16511,280125,29118 พฤษภาคม 2559-
105บ้านสวนปอ  นายสหสุนา แดงน้อย 135 81,709.00 99138,55066,88438,19018,88030,510293,01420 เมษายน 2559
106วังน้ำพุ  นางสาวสุชาดา เคหัง 38 20,931.00 2833,00016,6459,7204,8906,57070,8253 พฤษภาคม 2559ไม่มี
107บ้านหนองบัว  นายสมหมาย. สาศรี 331 107,860.00 231252,250149,42385,29042,68063,640593,28315 เมษายน 2559งบประมาณโอนไม่ครบ 100 %
108บ้านหนองเขียดเกษตรศาสตร์อนุสรณ์  นายวิเชียร มินทะขัด 16 9,106.00 1720,0009,1065,8802,9353,98041,9014 เมษายน 2559ไม่มี
109บ้านหนองอีเก้ง  นายจักรพงษ์ เครือหงษ์ 58 38,012.00 4654,40027,38616,0808,21010,840116,91629 เมษายน 2559
110บ้านนาฝายนาโพธิ์  นายวิชาญ ชุมพล 14 2,100.00 1315,6008,6324,6802,5353,12034,56715 พฤษภาคม 2559
111บ้านไร่สุขสันต์  นายธีรนาถ ธัมมนทีธนัฌชานนท์ 35 13,000.00 3237,00015,04110,6804,9107,33074,96113 พฤษภาคม 2559-
112บ้านโคกศรีเจริญ  นายโยธิน ผุยขันธ์ 144 85,393.00 10395,85061,38935,88018,18524,220235,52429 เมษายน 2559-
113บ้านเลยวังไสย์  นายธีระวุฒิ บุตรวงษ์ 119 74,560.00 91101,95057,88433,09016,61024,090233,62420 เมษายน 2559การรับหนังสือสั่งการมาไม่ถึงผู้ประสานงานทำให้ไม่รู้กำหนดเวลาแน่ชัดในการสั่งกนังสือเรียน
114เลยตาดโนนพัฒนา  นายอุทัย ปลีกล่ำ 216 135,081.00 148199,30095,50956,07027,28544,320422,48420 เมษายน 2559ในปีก่อนๆ หนังสือที่มาจากองค์การค้าฯ มักจะส่งมอบล่าช้า จึงอยากให้ปรับปรุงด้วยครับ
115บ้านโนนปอแดง  นายอดิศร ทาเชาว์ 576 375,000.00 424498,800266,544159,54077,030125,7601,127,67412 เมษายน 2559
116บ้านนาล้อม  นายภานุมาศ ขันทมูล 34 11,370.00 2124,60011,3707,2003,5254,89051,58518 มีนาคม 2559
117บ้านโนนกกข่า  นายกรณ์ ภัทรเมธาภักดี 127 46,392.00 86100,80046,39229,52014,49020,040211,24213 พฤษภาคม 2559
118บ้านห้วยไคร้  นายณัฐพล สอนเสริม 171 68,220.00 100140,80068,22038,64019,09030,950297,70022 เมษายน 2559
119บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย  สิบเอกมงคล ศรนวล 238 162,436.00 195237,150122,02971,67034,87054,400520,11916 พฤษภาคม 2559การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงสำหรับซื้หนังสือให้ครบทุกกลุ่มสาระควรพิจารณาการจัดสรรงบประมาณตามสภาพการณ์ราคาหนังสือปัจจุบัน
120บ้านโนนภูทอง  นายประนอม ศรีโยธา 99 82,241.00 6981,40039,77524,00012,12516,210173,51020 เมษายน 2559-
121บ้านซำกกค้อ  นายสุพจน์ สุขสบาย 148 135,508.00 9083,30051,05431,08015,46021,050201,94422 มีนาคม 2559
122บ้านศรีวิไลท่าสวนยา  นายสามิตร พนมภูมิ 31 16,720.00 2125,00013,0207,4403,9054,99054,35516 พฤษภาคม 2559
123บ้านซำไคร้  นายคะเนตร์ ทองประดิษฐ์ 53 29,428.00 4856,20025,61616,4408,03011,170117,45613 พฤษภาคม 2559ร้านค้าอยู่ไกลโรงเรียนมาก ทำให้เสียเวลาเดินทางไปติดต่อซื้อกลับไปกลับมาหลายเที่ยว ทำให้เสียเวลา เสียค่าน้ำมันรถ
124บ้านผาขาว  นายวรวิทย์ ศรีสุนทร 182 73,188.00 130120,70073,18845,12022,69030,500292,1984 เมษายน 2559
125บ้านดงน้อย  นายศรีใส เอ่นลุน 114 56,976.00 85124,85056,97632,91015,77027,050257,55625 พฤษภาคม 2559เนื่องจากจำนวนนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษาหน้ายังไม่คงที่ ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียนมีจำนวนการสั่งซื้อไม่แน่นอน
126บ้านหัวฝาย  นายฤกษ์ชัย คำมุงคุณ 66 38,777.00 5261,20029,42118,0009,00012,180129,80112 พฤษภาคม 2559
127บ้านซำพร้าว  นายมนัสโชค นาราศรี 86 35,578.00 5969,80035,57820,64010,55513,910150,4834 เมษายน 2559
128บ้านเพิ่ม  นายดำเนิน ทองดี 312 160,774.00 234278,500152,53988,71043,14570,210633,1046 พฤษภาคม 2559
129บ้านแสนสุข  นายคณิศภูมิ ภูมิ่งศรี 46 14,855.00 2731,60014,8559,2404,5056,28066,4803 พฤษภาคม 2559ไม่มี
130บ้านโคกผักหวาน  นายธนกฤต วชรมงคลสิน 24 13,931.00 2024,00013,9317,2003,9004,80053,83110 พฤษภาคม 2559ไม่มี
131บ้านโนนป่าซาง  นายทองบุ่น. จันทร์หอม 247 112,421.00 176202,300112,29964,41032,28547,390458,68413 พฤษภาคม 25591.หนังสือแต่ละบริษัทส่งมาไม่พร้อมกันทำให้ได้รับหนังสือไม่พร้อมกัน 2.อยากให้ทางกระทรวงได้กำหนดหนังสือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด จะได้ไม่มีปัญหาในการจัดพิมพ์และจัดส่ง
132บ้านห้วยยาง  นายยุทธชัย. สุโกสิ 158 87.44 120111,40069,03241,64020,93028,150271,15219 เมษายน 2559การจัดซื้อหนังสือทางโรงเรียนได้ดำเนินการทันตามกำหนดและสามารถแจกหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนในวันเปิดเรียนทุกปี
133โนนสว่างโสกนกไก่นา  นายไพบูลย์ ดีสร้อย 106 49,647.00 7993,80048,14827,84014,45518,710202,95320 เมษายน 2559หนังสือเรียนขององค์การค้าคุรุสภาส่งช้าที่สุด
134เจียรวนนท์อุทิศ 3  นางวันเพ็ญ ตันกสิกิจ 272 192,103.00 202296,400134,15278,15037,40564,230610,33717 เมษายน 2559
135บ้านห้วยกาบเปลือย  นายวิทยา แก้วทา 58 28,890.00 5261,20028,89018,0009,00012,180129,27013 พฤษภาคม 2559
136บ้านห้วยเดื่อเหนือ  นางสาวรัติยา ธรรมมา 40 14,536.00 2832,60014,5369,4804,5106,47067,59615 พฤษภาคม 2559
137บ้านพวยเด้งสันติสุข  นายนิวัฒน์ชัย ป้านภูมิ 129 53,222.40 9285,80054,18732,16016,42021,680210,24713 พฤษภาคม 2559ไม่มี
138บ้านหนองตานา  นายธีระพันธ์ สุวรรณสิงห์ 246 112,441.00 179230,950112,44167,17032,98052,060495,60116 พฤษภาคม 2559ไม่มีค่ะ
139บ้านนาตาดสมสะอาด  นายเดช ดอนจันทร์โครต 197 129,689.00 146204,900101,40456,40027,92045,090435,7147 เมษายน 2559การติดต่อซื้อหนังสือ บางทีเนื้อหาของหนังสือเรียนบางวิชายังไม่ครอบคลุม
140บ้านหนองแต้หนองโก  นายพิชาติ ไชยวงศ์ 74 43,054.00 7487,40043,05425,80013,10017,410186,76430 เมษายน 2559-
141บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ  นายอดุลย์ สาวิยะ 113 63,374.00 7487,00042,79225,56012,72017,310185,38221 เมษายน 2559
142บ้านหัวขัว  นายโยชน์ ใต้ชัยภูมิ 43 19,677.00 3440,20019,67711,8806,0608,01085,8279 พฤษภาคม 2559ควรมีหนังสือที่หลากหลายและน่าสนใจ
143บ้านนาเหมือดแอ่  นายสมพร อินทรักษา 71 43,084.00 5362,20028,41118,2409,00512,370130,22624 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวงค่อนข้างมาช้า และต้องใช้หนังสือของหลายๆสำนักจึงอาจมีความยุ่งยากในการสั่งซื้อ
144บ้านวังม่วง  นางน้อมใจ วังภูมิใหญ่ 309 171,183.00 217200,550121,01574,76036,99550,680484,00020 เมษายน 2559-
145บ้านโป่งศรีโทน  นางอุไรวรรณ สุรภีร์ 228 80,923.00 168210,400102,15161,98029,78047,770452,08114 พฤษภาคม 2559หนังสือที่สั่งซื้อได้รับไม่ครบตามจำนวนที่สั่งซื้อในคราวเดียว บางวิชาขาด 4-5 เล่ม บางวิชาได้ครบ ทางโรงเรียนจึงทำการเร่งรัดเพื่อให้ได้รับหนังสือทันเปิดภาคเรียน
146บ้านวังเลาหัวฝาย  นายขวัญชัย บัวโคกรัง 274 120,404.00 196240,300120,40471,97034,71554,940522,32919 พฤษภาคม 2559ดีมาก
147บ้านหนองใหญ่  นายดวงใจ สิงห์พันธ์ 201 140,083.00 149174,25094,29554,63027,18040,560390,91531 มีนาคม 2559
148บ้านเอราวัณ  นายอนุกูล ศรีสมบัติ 969 531,636.00 654604,500361,805225,360111,570152,7601,455,99518 เมษายน 2559การโอนงบประมาณควรดำเนินการให้ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ของทุกปี
149ผานาง-ผาเกิ้ง  นายเด่นชัย ชาวตุ้ม 30 18,801.00 3338,20015,94611,0405,1057,57077,86110 มีนาคม 2559ได้รับหนังสือแล้วดีมาก
150โคกสง่า  นายเทวา โฮงคำอุตย์ 141 85,348.00 106141,10069,93740,32020,01031,540302,90729 เมษายน 2559
151บ้านห้วยป่าน  นายภิญโญ ทองอิน 41 28,007.00 2732,40018,4329,7205,2656,48072,29710 สิงหาคม 2559-
152บ้านหนองตูม  นางวิจิตรา สำแดงไชย 47 31,602.00 3845,60026,38413,6807,4109,120102,19429 เมษายน 2559-
153บ้านโนนสวรรค์  นางสิริสมถวิล สิทธิสอน 316 138,206.00 218242,900138,20680,85040,01561,270563,24125 เมษายน 2559ไม่มี
154บ้านนาอุดม  นายสุพล มานาม 66 33,369.00 4857,60033,36917,2809,36011,520129,12912 พฤษภาคม 2559
155บ้านซำม่วง  นายสุพรรณ กล้าหาญ 47 30,432.00 3339,60022,81411,8806,4357,92088,64910 พฤษภาคม 602
156บ้านซำบุ่น  นางสาวสุภารัตน์ คงสิม 47 18,024.80 4249,40022,84814,5207,2409,830103,8381 เมษายน 2559โรงเรียนได้มีการวางแผน และดำเนินการตามแผนงานปฏิทินที่กำหนดจึงไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
157บ้านนาอ่างคำ  นางจุฑามาศ ทองอ่อน 127 74,383.00 108131,00062,44039,36018,76030,020281,58020 เมษายน 2559
158บ้านผาสามยอด  นางอัจฉรา จันทะอุเม่า 74 54,486.00 6597,15043,58625,32012,14520,950199,15117 เมษายน 2559-
159บ้านผาสะนา  นายโยชน์ ใต้ชัยภูมิ 0 0.00 4249,60024,22614,6407,4309,880105,776
รวม 20,651 10,716,498 15,52718,148,9009,501,5515,633,2502,783,9304,143,23040,210,861
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน