สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.เลย เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายรอง ปัญสังกา
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร  นายสุรชัย แสนประสิทธิ์ 38 21,630.00 3642,80021,76012,7206,6408,54092,4609 พฤษภาคม 2559-
2บ้านก้างปลา  นายพลไชย พลเพชร 142 75,830.00 113164,05075,83043,65021,00035,670340,20029 เมษายน 2559
3บ้านนาบอน  นายวิซาญ แสนพันธ์ศิริ 3 2,043.00 44,8002,6041,44078096010,58414 พฤศจิกายน 2558
4บ้านน้ำภู  นายนิพนธ์ แสนนางชน 261 168,889.00 191278,950130,07374,13035,93060,590579,6739 พฤษภาคม 2559-
5บ้านท่าข้ามโพนสว่าง  นายกีรติ คำอ่อน 24 12,040.00 2326,40010,4437,5603,3455,22052,96814 พฤษภาคม 2559
6บ้านหัวฝาย  นายโกวิทย์ พรหมหาราช 25 14,041.00 1720,00010,3515,8802,9353,98043,14614 พฤษภาคม 2559
7อนุบาลเลย  นายเดช ปาจรียานนท์ 1,233 743,250.00 847790,650505,423296,520151,865199,7801,944,23814 เมษายน 2559
8บ้านแหล่งควาย  นายสุบรรณ ธรรมกุล 88 36,676.00 5970,00036,67620,76010,74513,960152,14122 เมษายน 2559
9ชุมชนบ้านนาอ้อ  นายชาญยุทธ์ โสกัณทัต 85 72,449.00 85140,65061,05234,11016,14029,500281,45229 เมษายน 2559
10บ้านนาโคก  นางสาวอรุณี ราชพัฒน์ 224 113,900.00 144134,40087,04650,40025,80033,960331,60631 พฤษภาคม 2559
11บ้านท่ามะนาว  นายโยธิน จันทร์สว่าง 23 11,689.00 2023,40010,7286,8403,3304,65048,94813 พฤษภาคม 2559
12บ้านปากหมาก  นายเหลาทอง ศรีวิเศษ 37 23,921.00 3541,00019,41012,0005,8758,15086,43518 เมษายน 2559
13บ้านท่าบุ่ง  นายเหลาทอง ศรีวิเศษ 3 2,256.00 33,6002,2561,0805857208,24116 พฤษภาคม 2559
14บ้านวังโป่งท่าวังแคน  นายเริงฤทธิ์ แสงคำ 29 16,480.00 2428,00012,9708,1603,9205,56058,61014 พฤษภาคม 2559-
15บ้านโพน  นายนิพนธ์ แสนนางชน 14 8,389.00 1416,6008,3894,9202,5403,31035,75913 ตุลาคม 2559-
16บ้านนาโป่ง  นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล 149 87,650.00 146197,90092,24654,96026,15043,840415,09610 พฤษภาคม 2559-
17บ้านขอนแก่นหนองบอน  นายเกรียงศักดิ์ โสมนาวัตร์ 77 48,935.00 7896,10048,37928,86014,15021,970209,45928 เมษายน 2559-
18บ้านติ้วน้อย  นายเล็ก กันทะวงศ์ 138 78,940.00 96122,30061,22135,97017,76527,690264,9468 เมษายน 2559
19บ้านห้วยโตก  นายวิฑูรย์ สุระอุดร 32 15,744.00 2934,20016,62210,0805,0856,81072,7976 พฤษภาคม 2559หนังสือมีเนื้อหาไม่ตรงกับ การเรียนผ่าน DLTV ต้องมีการจัดหาเพิ่มเติม
20บ้านกกชุมแสง  นายยศ กุมพล 25 13,977.00 1619,20011,9375,7603,1203,84043,85713 พฤษภาคม 2559
21บ้านป่าข้าวหลาม  นายสุชาติ อาจศัตรู 73 40,542.00 5362,40029,48318,3609,19512,420131,8583 พฤษภาคม 2559สำรวจหนังสือเรียนที่มีอยู่เดิม และประชุมคัดเลือกหนังสือโดยนำรายการหนังสือหลายๆสำนักพิมพ์ดูประกอบ เสร็จแล้ว คิดราคาหนังสือกับงบประมาณรายหัวต่อคน และติดต่อผู้จำหน่ายหนังสือเพื่อตกลงสั่งซ้ือต่อไป
22บ้านนาดินดำ  นายสมเชาว์ แก้ววงษา 183 126,401.00 136181,20097,55352,56027,12040,640399,07320 เมษายน 2559-
23บ้านหนองหญ้าไซ  นายกิตติศักดิ์ ผาลี 137 77,172.00 10293,50053,90134,68016,66023,630222,37110 เมษายน 2559-
24บ้านห้วยม่วง  นายกริชพรหม ประสาน 66 45,397.00 5767,40034,55919,92010,16513,430145,47415 พฤษภาคม 2559
25บ้านหนองนาทราย  นายเกรียงศักดิ์ ทองสุทธิ 21 11,930.00 1821,20010,5226,2403,1304,22045,31213 พฤษภาคม 2559-
26บ้านทรัพย์มงคล  นายสุบรรณ ธรรมกุล 28 20,000.00 2832,60014,2419,4804,5106,47067,3019 พฤษภาคม 2559
27บ้านไร่ทาม  นายสุเกียรติ สุจิมงคล 52 28,763.00 3845,20024,09613,4407,0309,02098,78618 เมษายน 2559
28บ้านหนองผำ  นายธงชัย เหง้าวิชัย 131 68,441.00 9083,10049,32930,96015,27021,000199,65911 เมษายน 2559-
29บ้านเพียซำพุวิทยา  นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์ 117 47,151.00 8490,60047,15129,82014,44021,610203,6219 พฤษภาคม 2559-
30บ้านสูบ  นายศํกดา สมานฉันท์ 192 88,671.00 131168,35086,67149,35024,55038,040366,96130 เมษายน 2559ไม่มี
31บ้านวังแคน  นายสมัย วันนา 20 8,193.60 1517,4007,8715,0402,3553,45036,11611 พฤษภาคม 2559
32บ้านหนองดอกบัว  นางญาณิศา อยู่งาน 61 32,402.00 5361,80027,11418,0008,62512,270127,8093 พฤษภาคม 2559
33บ้านสะอาดลายเหนือ  นายพงศ์ณภัทร บุญโสม 165 96,395.00 116108,60070,03740,80021,10027,440267,9778 เมษายน 2559ดำนินการหาผู้ขายก่อนปิดภาคเรียนที่2
34เมืองเลย  นายประวิทย์ น้อยบัวทอง 2,146 1,300,000.00 1,5091,433,5501,023,444543,240294,255362,1603,656,6497 พฤษภาคม 2559-
35มโนบุเรศรบำรุงการ  นายมงคล ชูทิพย์ 34 17,006.00 3035,20015,67210,3205,0907,00073,28221 เมษายน 2559-
36บ้านกอไร่ใหญ่  นายพงษ์ศักดิ์ ทุมสงคราม 10 5,991.00 1012,0007,0313,6001,9502,40026,9812 พฤษภาคม 2559
37บ้านห้วยลวงไซ  นายประสงค์ สมอออน 65 29,413.00 5868,60033,52620,28010,36013,670146,4364 พฤษภาคม 2559
38บ้านห้วยสีเสียด  นายสุริยา หงษ์เวียง 38 21,462.00 3541,20019,32512,1206,0658,20086,91031 มีนาคม 2559
39บ้านโพนป่าแดง  นายเกรียงศักดิ์ โสมนาวัตร์ 51 15,750.00 3946,00022,20813,5606,8459,16097,77315 พฤษภาคม 2559-
40บ้านกกทอง  นายสุพจน์ นาเลาห์ 163 92,981.00 114137,40064,04541,25019,37531,510293,58028 เมษายน 2559-
41บ้านเสี้ยว  นางศิวยา รักคง 41 22,571.00 3642,20019,97512,3606,0708,39088,9952 พฤษภาคม 2559
42บ้านห้วยกระทิง  นายสุเทศ นาคะรังษี 34 22,984.00 3446,00022,07812,8706,22510,21097,38310 พฤษภาคม 2559
43บ้านน้ำคิว  นายมานพ น้อยบัวทอง 109 44,242.00 7393,05047,46927,39013,57021,070202,54927 เมษายน 2559
44บ้านภูสวรรค์  นายถาวร คำพีระ 51 24,122.00 4856,20026,68416,4408,03011,170118,52429 เมษายน 2559เนื่องจากทางโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กทำการเรียนการาสอนทางไกลกับโรงเรียนไกลกังวล บางรายวิชาหนังสือสือยังไม่ตรงกับทึ่ไกลกังวลใช้ ซึ่งตอนนี้พยายามที่จะสั่งหนังสือให้ตรงโดยศึกษารายละเอียดการใช้หนังสือของทางไกลกังวล คาดว่าในปีการศึกษา2559จะดีขึ้น
45บ้านสวนกล้วย  นางศิวยา รักคง 24 13,715.00 2428,20013,7158,2804,1105,61059,91513 พฤษภาคม 2559-
46บ้านกกดู่  นายสุธน สุพรมอินทร์ 262 169,396.00 187256,150119,90970,95034,18056,630537,8196 พฤษภาคม 2559
47บ้านนาแขม  ดร.กิติศักดิ์ เสนานุช 115 71,318.00 7794,95048,16628,38013,76521,680206,94129 เมษายน 2559
48บ้านวังยาว  นายนพรัตน์ ศรีจำนงค์ 72 43,390.00 5564,60030,97218,9609,39512,850136,77710 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรคใดๆ
49บ้านห้วยทราย  นายถนอม กุลจณีย์ 158 101,093.00 145198,45091,20554,81026,16043,850414,47516 พฤษภาคม 2559ไม่มี
50บ้านห้วยหวาย  นายภูพงค์ พรมภักดิ์ 23 14,961.00 2125,00014,0247,4403,9054,99055,35929 เมษายน 2559ไม่มี
51บ้านโป่ง  นายปรัชญ์ ทองวัฒน์ 60 24,064.80 4756,00030,67916,6808,78511,180123,32415 เมษายน 2559-
52บ้านท่าเปิบ  นางวาสนา อาษาศรี 15 10,613.00 1720,40011,4346,1203,3154,08045,34912 เมษายน 2559-
53บ้านโป่งป่าติ้ว  นางคำหล้า จันทะมอญ 12 3,376.00 1316,2509,9884,9502,5803,72037,48825 เมษายน 2559-
54บ้านส้าน  นายประสิทธิ์ ศรียากุล 27 15,955.00 2225,80012,7027,5603,7205,13054,91211 เมษายน 2559
55บ้านไผ่โทน  นายพิษณุ อุตสาหะ 55 28,757.00 3542,00024,46012,6006,8258,40094,2857 เมษายน 2559-
56บ้านห้วยเหล็ก  นายจรัญ บุตรดีไชย 55 27,338.00 3642,20018,95212,3606,0708,39087,9728 เมษายน 2559ไม่มี
57บ้านตูบโกบ  นายไพฑูรย์ จันทรา 22 10,981.00 1922,40010,9816,6003,3254,46047,76620 เมษายน 2559-
58บ้านลาดค้อ  นายอาทิตย์ กิจโป้ 13 8,076.00 1113,2007,7093,9602,1452,64029,65410 พฤษภาคม 2559-
59บ้านกำพี้  นางอัญญารัตน์ ทาแก้ว 68 33,685.00 4451,80025,28215,2407,63010,310110,26229 เมษายน 2559
60อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"  นายสมชาย คำพิมพ์ 675 384,121.00 675626,250384,121234,000117,375158,2501,519,9964 เมษายน 2559-
61บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"  นายอดิศักดิ์ มีบุญ 248 152,204.00 183170,450109,04263,84032,45543,070418,85710 พฤษภาคม 2559-
62บ้านคกมาด  นายสมเชาว์ แก้ววงษา 38 24,034.00 3440,40021,02012,0006,2508,06087,73030 เมษายน 2559
63บ้านบุฮม  นายธนภณ คำยิ่งเดชาภัทร 149 90,486.00 109101,15064,46937,80018,97525,560247,95410 พฤษภาคม 2559
64บ้านคกเลา  นางสุพรรณี กุลภา 70 39,789.00 5868,20032,17920,0409,98013,570143,96910 พฤษภาคม 2559
65ห้วยซวกคกเลาใต้  นายสฤษติ์ กุลภา 175 106,405.00 137162,75078,49949,56023,52537,530351,86415 พฤษภาคม 2559
66บ้านอุมุง  นางสาวสุริณี วัฒนศรีทานัง 95 57,972.00 7284,20038,49524,60011,95016,730175,97513 พฤษภาคม 2559งบประมาณค่าหนังสือเรียนไม่เพียงพอจนต้องเก็บเพิ่มเติมจากผู้ปกครอง
67บ้านผาแบ่น  นายเชษฐา แสงรัตน์ 134 59,554.00 10395,65059,55435,76017,99524,170233,12916 พฤษภาคม 2559-
68บ้านโนนสว่าง  - 9 7,863.00 78,4005,6932,5201,3651,68019,6588 กุมภาพันธ์ 2559vv
69ชุมชนบ้านนาบอน  นายทองใบ แก้วกัลยา 240 159,836.00 193298,850131,55575,99036,34063,820606,55510 พฤษภาคม 2559-
70บ้านโพน  นายอโศก ใจทิพย์ 106 52,399.00 8094,60047,72127,96014,27018,850203,40111 เมษายน 2559
71บ้านใหม่  นายสาโรจน์ กลิ่นสุคนธ์ 141 68,150.00 107144,95068,26540,35019,30032,130304,99513 พฤษภาคม 2559
72บ้านแก่งมี้  นายสัญจอห์ณ ราชมี 27 17,423.00 2125,00013,7097,4403,9054,99055,04421 เมษายน 2559-
73บ้านนาซ่าว  นายเกรียงศักดิ์ เขื่อนแก้ว 241 133,819.00 187172,250100,60464,08031,33543,530411,7994 พฤษภาคม 2559ควรจัดสรรงบในการจัดซื้อแบบฝึกหัดเพิ่ม ให้ครบทุกสาระฯ
74ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร  นายประยงค์ วงษ์ดี 144 72,002.00 108137,40072,00240,44019,96031,120300,92229 เมษายน 2559
75บ้านนาป่าหนาด  นายเริงศักดิ์ ปางชาติ 83 33,903.00 5767,40033,90319,92010,16513,430144,81830 เมษายน 2559
76บ้านตาดซ้อ  นายณภัทร แก้วแจ่ม 72 40,003.00 5564,40030,10918,8409,20512,800135,35410 พฤษภาคม 2559
77บ้านท่าบม  นายสุนทร ราชโยธา 107 65,115.00 8982,75051,77030,96015,64520,910202,03516 พฤษภาคม 2559
78บ้านนาเบน  นายอดิเทพ ทาเชาว์ 85 31,166.00 5261,40031,16618,1209,19012,230132,10610 พฤษภาคม 2559
79บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141  นางศิวารัตน์ วรินทรา 18 10,008.00 1518,00010,0085,4002,9253,60039,93330 เมษายน 2559สำนักพิมพ์ส่งหนังสือให้ร้านที่จำหน่ายไม่ทัน จึงได้รับหนังสือไม่ครบ ทางร้านค้าได้ทยอยส่งหนังสือให้โรงเรียนยังไม่ครบ ร้านค้าไม่บริการส่งหนังสือถึงโรงเรียน ต้องเดินทางมารับเอง ระยะทางไกล มาหลายครั้ง สิ้นเปลือง
80ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)  นายนพรัตน์ วิชาเครื่อง 134 80,759.00 9689,20056,69033,36016,82022,540218,61013 พฤษภาคม 2559-
81บ้านธาตุวิทยา  นายไพโรจน์ สิงห์คำ 225 128,685.00 152142,00091,21753,28027,36035,880349,73731 มีนาคม 2559
82บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์  นายภมร สีลารักษ์ 73 41,708.00 5059,20029,73417,5208,99011,800127,2444 พฤษภาคม 2559
83บ้านห้วยพอด  นายแสงทอง ธนะสูตร 88 52,810.00 6880,20039,65423,64011,93015,970171,39412 พฤษภาคม 2559ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดซื้ิอประเภท คู่มือครู หนังสือติวเตอร์
84บ้านผาพอด  นางสุจิตรา ไชโยแสง 63 24,686.40 4350,60026,11314,8807,43510,070109,09828 เมษายน 2559
85บ้านสงเปือย  นายสุพล แก้ววงษา 134 85,309.00 103130,75063,37938,19018,40029,570280,2897 เมษายน 2559-
86บ้านผากลางดง  นายวรรัตน์ บุตรธรรม 14 5,504.00 1113,2008,0123,9602,1452,64029,9579 พฤษภาคม 2559-
87เพียงหลวง 18  นายเกียรติวรรธน์ ป้องปาน 128 46,067.00 87101,60046,06729,64014,30520,180211,79218 พฤษภาคม 2559สำนักพิมพ์ส่งหนังสือให้ล่าช้า
88บ้านน้ำพร  นายทวีศักดิ์ ขันติยะ 223 144,710.00 173246,650116,13466,81032,62053,970516,18411 พฤษภาคม 2559
89บ้านกลาง  นายสะท้าน สาลาสุตา 33 15,721.00 2833,00015,5329,7204,8906,57069,71231 พฤษภาคม 2559การสั่งซ้ือหนังสือดำเนินการได้เร็วขึ้น น่าจะลดปัญหาและอุปสรรคในการรอหนังสือและการจัดหา
90บ้านท่าดีหมี  นายสุรชาติ จันปัดถา 32 12,859.00 2832,20012,4939,2404,1306,37064,43314 พฤษภาคม 2559-
91ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา  นายโชคชัย แร่นาค 51 24,000.00 4047,00022,20813,8006,8509,35099,20828 มีนาคม 2560......
92บ้านคกงิ้ว  นายสาโรจน์ กลิ่นสุคนธ์ 55 31,752.00 4451,80025,10015,2407,63010,310110,08010 พฤษภาคม 2559เมื่อสั่งซื้อหนังสือแล้ว หมั่นติดตามถามการส่งมอบหนังสือบ่อยๆ โดยเข้าไปสอบถามกับห้างร้านโดยตรง
93บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59  นายเกษม ไชยศรี 280 137,000.00 209293,050138,67280,19039,03064,410615,3523 พฤษภาคม 2559
94บ้านหินตั้ง  พลฯสมัครนิยม ศรีสถาน 68 27,697.00 5362,20029,28918,2409,00512,370131,1041 พฤษภาคม 2559-
95บ้านแสนสำราญ  นายสมจิตร สิงห์สุวรรณ 18 9,817.00 1719,8008,7775,7602,7453,93041,01210 ธันวาคม 2558-
96บ้านหาดทรายขาวผามุม  นายประวิทย์ ตันทอง 50 20,000.00 4047,40024,64914,0407,2309,450102,76913 พฤษภาคม 2559มีการประชุมวางแผนของบุคลากรในโรงเรียนล่วงหน้า
97บ้านสาระแพ  นางสุทัศน์ ชัยเภรี 16 10,948.00 1720,00010,3065,8802,9353,98043,1014 พฤษภาคม 2559-
98บ้านหัวแก่ง  นายพูนนิวัฒน์ สิมสวัสดิ์ 22 15,728.00 1315,6009,9744,6802,5353,12035,90921 มีนาคม 2559หนังสือจากกระทรวงค่อนข้างจะช้า
99บ้านท่าลี่  นายสมัย พวงกันยา 441 299,258.00 297280,750193,411106,08056,58570,930707,75613 พฤษภาคม 2559ไม่มี
100บ้านโคกใหญ่  นายทองอินทร์ อุบลชัย 143 88,042.00 106129,90066,27139,12019,13029,740284,16130 เมษายน 3102ไม่มี
101บ้านร่องไผ่  นางสมิหรา สาริกา 49 26,905.00 4350,80024,57815,0007,62510,120108,12311 เมษายน 2559-
102บ้านบวกอ่าง  นางเยาวเรศ ศรีราคำ 59 25,010.00 4552,80024,05115,4807,63510,500110,46616 พฤษภาคม 2559ไม่มี
103บ้านเมี่ยง  นายพิทักษ์ ตาสาโรจน์ 112 40,613.00 7486,80039,63125,44012,53017,260181,66112 สิงหาคม 2558ไม่มี
104บ้านห้วยด้าย  นายธิติวัฒน์ สุวรรณศรี 52 30,160.00 3845,00023,02313,3206,8408,97097,15313 พฤษภาคม 2559
105บ้านยาง  นายนิคสัน ทองทิพย์ 198 99,488.00 154216,30099,48858,80028,21047,460450,25813 พฤษภาคม 2559
106บ้านวังขาม  ว่าที่ ร้อยตรีสุธรรม ดงหลวง 21 8,810.00 1719,8008,8105,7602,7453,93041,04529 เมษายน 2559-
107บ้านห้วยไค้  นายวินัย ศรีศุภฤกษ์ 37 27,498.00 3136,60018,21710,8005,4757,29078,3826 พฤษภาคม 2559
108บ้านน้ำกระโทม  นายมาโนชญ์ เขียนสีอ่อน 14 9,555.00 1821,2009,8896,2403,1304,22044,6796 พฤษภาคม 2559-
109บ้านน้ำมี  นายสุบัน ประทุมทอง 34 12,850.00 3136,60018,05810,8005,4757,29078,22331 มีนาคม 2559
110บ้านหนองบง  นายนิรุจน์ พักกระโทก 37 21,262.00 3946,00022,39713,5606,8459,16097,96210 พฤษภาคม 2559
111ชุมชนบ้านอาฮี  นายพิทักษ์ ตาสาโรจน์ 115 83,293.00 6796,15049,84326,37013,44021,080206,88316 พฤษภาคม 2559
112บ้านน้ำพาน  นางกมนพรรธน์ ชวกิจจ์โคทาลิน 17 10,791.00 1619,20010,7915,7603,1203,84042,71113 พฤษภาคม 2559-
113บ้านหนองปกติ  นายกัมพล อากรตน 18 6,750.00 1012,0007,6893,6001,9502,40027,63915 พฤษภาคม 2559
114บ้านห้วยคัง  - 11 10,170.00 1113,2007,8493,9602,1452,64029,79422 เมษายน 2559
115บ้านวังเป่ง  นางกฤษดา ดีวัน 17 8,884.00 1821,0008,8846,1202,9404,17043,11416 พฤษภาคม 2559
116บ้านแก่งม่วง  นายเดชา สุทาธรรม 17 10,430.00 1821,40010,4306,3603,3204,27045,78016 พฤษภาคม 2559
117บ้านห้วยเดื่อ  นายภาคภูมิ นอแสงศรี 15 5,865.00 1517,6008,4315,1602,5453,50037,2369 พฤษภาคม 2559
118ชุมชนบ้านปากห้วย  นายสุรินทร์ แก้วชูฟอง 310 331,817.00 226266,900148,28785,77042,25567,290610,5029 พฤษภาคม 2559
119บ้านขอนแก่น  นายสุรศักดิ์ ทิพย์อาสน์ 42 21,059.00 3743,80021,05912,9606,6458,73093,19410 พฤษภาคม 2559
120บ้านนากระเซ็ง  นางเฉลิมพร ราศรีชัย 57 29,382.00 4451,80025,12915,2407,63010,310110,1095 พฤษภาคม 2559-
121บ้านหนองผือ  นายธนภณ คำยิ่งเดชาภัทร 29 14,152.00 2428,40014,1528,4004,3005,66060,91210 พฤษภาคม 2559-
122บ้านหาดพระ  นายวัฒนะ โยธาคำมี 9 4,625.00 78,2003,5172,4001,1751,63016,92230 เมษายน 2559
123บ้านน้ำแคม  นายสมศักดิ์ ขันทะคีรี 359 180,691.00 271349,050180,759105,72050,46587,940773,93422 เมษายน 2559อยากให้เพิ่มงบประมาณในการซื้อหนังสือเรียนให้มากกว่านี้
124บ้านปากยาง  นายตระกูล ธัญญารักษ์ 116 63,966.00 8296,60047,23828,44014,28019,230205,7882 สิงหาคม 2559
125ชุมชนบ้านปากชม  นายอภิวัฒน์ มาดี 488 272,608.00 344318,600193,017118,92059,29080,510770,3375 พฤษภาคม 2559ไม่มี
126บ้านนาค้อ  นายสมบัติ ยศปัญญา 368 233,549.10 278317,900175,876103,89050,93580,170728,77113 พฤษภาคม 2559
127บ้านหาดเบี้ย  นายไพรวรรณีย์ สีดา 23 16,963.00 2226,40014,2237,9204,2905,28058,1135 สิงหาคม 2559ไม่มี
128บ้านคกไผ่  นายเผด็จ ผาหอมสุข 49 28,686.00 4148,20023,30814,1607,0459,590102,3035 พฤษภาคม 2559
129จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน  นายสมนึก ดีสุข 51 26,892.00 3743,40020,14912,7206,2658,63091,164
130บ้านหาดคัมภีร์  นายสมาน นาวาสิทธิ์ 69 31,152.00 5463,80031,74818,8409,58012,710136,67825 เมษายน 2559ไม่มีปัญหา
131บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง  นายสามารถ วาทะนรพันธ์ 75 38,802.00 6070,20031,43020,5209,99013,950146,09020 เมษายน 2559ไม่มี
132บ้านนาโม้  นายสมชาย ระติเดช 57 31,210.00 4350,40023,34114,7607,24510,020105,76611 เมษายน 2559
133บ้านคกเว้า  นางสุพรรณี กุลภา 25 13,278.00 2225,80012,0017,5603,7205,13054,21113 พฤษภาคม 2559
134บ้านห้วยขอบห้วยเหียม  นายอุทัย บัวแสงเจริญ 253 171,893.00 180263,300121,49769,81033,72557,150545,48230 เมษายน 2559หนังสือบางกลุ่มสาระอาจได้รับไม่ครบตามจำนวนบ้าง
135ชุมชนบ้านเชียงกลม  นายประจักษ์ ราชภักดี 452 255,947.00 333306,950180,488114,24056,00577,570735,25310 กุมภาพันธ์ 2559
136บ้านปางคอม  นาสาวชฎาพร ยืนยงกิตติชัย 143 86,317.00 87104,40059,09231,32016,96520,880232,65730 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรคใดๆๆเพราะได้รับหนังสือครบ ทันตามกำหนดระยะเวลา ทั้งที่ผ่านมาและปัจจุบัน
137บ้านโพนทอง  นายเดชา สุทาธรรม 113 43,368.00 7386,20042,38925,44012,90517,170184,10412 พฤษภาคม 2559-
138บ้านคอนสา  นายธราภพ วีระประทีป 190 71,866.00 141128,75069,56347,64022,55532,540301,04814 พฤษภาคม 2559ไม่มี
139บ้านห้วยนา  ว่าที่ร้อยตรี เผด็จ ขนุนใหญ่ 116 63,873.00 9284,60049,50431,44015,28021,380202,20430 เมษายน 2559-
140บ้านแก่งปลาปก  นายสุนทร แดนดี 166 83,063.00 125130,95069,24644,04021,32531,550297,1118 เมษายน 2559ไม่มี
141บ้านห้วยผักกูด  นายโกวิทย์ พรหมหาราช 46 18,604.00 3541,00018,60412,0005,8758,15085,62930 มีนาคม 2559ไม่มี
142บ้านห้วยบ่อซืน  นายเกี่ยน สุวรรณเกษี 239 85,843.00 141180,35085,84352,38025,21540,690384,47813 พฤษภาคม 2559
143บ้านห้วยอาลัย  นายถาวร สืบผาง 180 104,902.00 129153,85074,51546,59021,95035,410332,31510 พฤษภาคม 2559-
144บ้านวังผา  นายสุชาติ คำบุยา 127 104,862.00 10294,10056,20135,04017,23023,780226,35113 สิงหาคม 2558
145บ้านเลิง  นายณภัทร แก้วแจ่ม 90 62,382.00 7082,00037,70224,00011,75016,300171,75213 พฤษภาคม 2559ควรเร่งรัดงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือให้เร็วกว่านี้
146บ้านชมน้อย  นางรัตนาภรณ์ พินิจนึก 45 21,938.00 3844,20018,77812,8406,0808,77090,66816 พฤษภาคม 2559
147ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ  นางรัชดา สืบผาง 229 134,284.00 163221,25099,32961,26028,98548,970459,79429 เมษายน 2559-ไม่มี
148บ้านสงาว  นายสมัคร วันทองสังข์ 187 120,106.00 139180,35089,57252,11025,41040,560388,00212 พฤษภาคม 2559
149บ้านปากเนียม  นายศิริ จันทะพล 52 24,674.00 4249,00022,04014,2806,8609,730101,91029 เมษายน 2559สั่งหนังสือแล้วมีเด็กย้ายเข้ามาเรียนทำให้ต้องหาชื้อเพิ่ม
150บ้านปากปัด  นางสาวฐิติวรดา ปรีชาเชี่ยว 73 37,761.00 5665,40028,93319,0809,21012,990135,61316 พฤษภาคม 2559-
151บ้านห้วยพิชัย  นายไพฑูรย์ หงษ์แพง 301 194,352.00 264332,400177,238102,66050,03083,760746,08812 พฤษภาคม 2559-
152บ้านห้วยหินขาว  นายเกรียงไกร กันสุทธิ 125 69,172.00 87101,40045,00829,52014,11520,130210,17316 มีนาคม 2559
153ชุมชนบ้านนาด้วง  นายสนธยา พันชะโก 207 133,244.00 144135,60098,68751,12026,94034,260346,60713 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
154บ้านนาดอกคำ  นายนิคม ศรีเหลา 311 167,104.00 218200,900118,06374,76036,62050,770481,11310 พฤษภาคม 2559-
155บ้านแก้วเมธี  นายนพดล ศรีขัดเค้า 102 40,312.80 7082,60042,46124,36012,32016,450178,19112 พฤษภาคม 2559การส่งหนังสือล่าช้า
156บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก  นายชาญชัย สิงห์สุวรรณ 178 70,000.00 119142,95071,93843,53021,11032,910312,4389 พฤษภาคม 2559
157ชุมชนบ้านท่าสะอาด  นายพันธุ์เทพ ใจคำ 339 203,995.00 243274,050147,44189,61042,98069,120623,20111 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนที่เพิ่มระหว่างปี การย้ายเข้าย้ายออกมีปัญหาในการบริหารจัดการ โรงเรียนต้องซื้อหนังสือเพิ่ม
158บ้านท่าสวรรค์  นายเดช ปาจรียานนท์ 244 90,000.00 107138,35072,34040,53020,35031,230302,80010 พฤษภาคม 2559
159บ้านน้ำสวยภักดี  นางศิริลักษณ์ สุระอุดร 31 13,410.00 2428,20013,4108,2804,1105,61059,6106 พฤษภาคม 2559
160บ้านโพนสว่างวังเย็น  นายอดิเรก ธิมะสาร 96 49,999.00 8396,75049,99930,27014,89022,520214,42910 พฤษภาคม 2559-
161บ้านห้วยตาด  นายไพรัตน์ ปรุงพณิชย์ 265 179,840.00 176231,100115,18966,51032,80551,840497,44430 มีนาคม 2559-
รวม 20,617 11,823,019 15,39317,351,9509,411,2475,537,4302,768,4003,981,72039,050,747
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน