สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพม. เขต 20  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายมรกต กลัดสอาด
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1อุดรพิทยานุกูล  นายสุจินต์ ขาวแก้ว 5,247 5,720,000.00 3,6446,682,1003,811,8721,741,500805,9201,674,55014,715,94228 เมษายน 2559-
2สตรีราชินูทิศ  นายประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ 3,466 3,580,000.00 2,4704,522,3002,566,3061,178,100545,3401,133,4209,945,46628 ธันวาคม 2558สกสค.พิมพ์หนังสือล่าช้า ทำให้การส่งมอบหนังสือต้องล่าช้าด้วย แต่ยังไม่เกินกำหนดการส่งมอบหนังสือทั้งหมดตามสัญญาการจัดซื้อหนังสือเรียนฯ ปีการศึกษา 2559
3ประจักษ์ศิลปาคาร  ว่าที่ ร.ต.สมประสงค์ วงษ์อุบล 2,592 2,387,892.00 1,8503,375,6501,892,284878,550406,920846,2357,399,6398 เมษายน 2559ไม่มี
4นิคมสงเคราะห์วิทยา  นายศักดิ์ชัย พนารัตน์ 213 192,000.00 133303,900122,71761,40028,55059,605576,17231 มีนาคม 2559ไม่มี
5อุดรธรรมานุสรณ์  นายปัญญา ชูพรหมวงศ์ 434 261,226.00 272489,500261,226126,90058,920122,8301,059,37618 เมษายน 2559 ไม่ควรกำหนดและระบุชื่อสำนักพิมพ์ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้
6โนนสูงพิทยาคาร  นายอานน รักการ 760 568,000.00 514924,550491,428239,650111,280232,0051,998,91320 เมษายน 2559อุปสรรค คือห้วงเวลาการดำเนินการหลายขั้นตอน ควรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเนิ่นๆเพื่อให้ทันการ
7อุดรพิชัยรักษ์พิทยา  ว่าที่ร.ต.บรรจง มูลตรีแก้ว 3,134 3,100,000.00 2,2504,076,2502,236,2161,058,750491,0001,022,3758,884,5914 พฤษภาคม 2559-
8อุดรธานีพิทยาคม  นางสาวกุลสมบัติ หินซุย 500 530,000.00 417753,150404,961195,45090,690188,9401,633,19116 พฤษภาคม 2559-
9มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี  นายอวยชัย ประกอบนัน 229 205,678.00 186428,550179,61887,05040,40084,185819,80321 เมษายน 2559จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ไม่แน่นอน ซ่ึ่งอาจจะทำให้มีการคลาดเคลื่อน หลังจากการปิดรับสมัครนักเรียนแล้ว
10สามพร้าววิทยา  นายพสิษฐ์ จรูญพงษ์ 453 334,608.00 350629,900334,608163,30075,820158,0601,361,6889 พฤษภาคม 2559งบประมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน
11ธาตุโพนทองวิทยาคม  นายปัญญา ชูพรหมวงศ์ 275 200,000.00 198456,300193,11892,70043,02089,640874,7789 พฤษภาคม 2559
12อุดรพัฒนาการ  นางธิดาวรรณ นาคเสน 980 890,000.00 7771,476,300939,307388,500178,710369,0753,351,89230 เมษายน 2559
13อุดรพิทยานุกูล 2  นายปรมาณู มุกดาม่วง 98 112,661.00 85195,75082,58139,75018,45038,450374,98119 เมษายน 2559-
14อุดรพัฒนศึกษา  สมบัติ เกิดเพชร 110 95,200.00 87200,25084,75540,65018,87039,330383,8554 เมษายน 2559-
15เชียงพังพัฒนวิช  นายสนทยา เจริญพันธ์ 162 141,367.00 115264,450109,65553,65024,91051,930504,59516 พฤษภาคม 2559ไม่มี
16ราชินูทิศ 2  นายศรายุทธ ธิศรีชัย 96 86,898.00 94214,50086,89843,30020,14042,060406,89821 เมษายน 2559หนังสือมีราคาสูง ทำให้การคัดเลือกล่าช้า
17กุดจับประชาสรรค์  นายอนันต์ มอโท 1,158 790,000.00 8191,478,250798,333383,550177,990370,8603,208,98330 เมษายน 2559-
18ภูพานวิทยา  นายพสิษฐ์ จรูญพงษ์ 255 205,014.00 168385,050160,27877,95036,22075,565735,06316 มิถุนายน 2559เป็นโครงการที่ดีต่อนักเรียนและผู้ปกครอง
19หนองวัวซอพิทยาคม  1,006 1,120,000.00 7211,307,950714,795339,850157,570328,0202,848,185
20หนองยางชุมพิทยาคม  นายอำนาจ บุตรสีน้อย 215 175,506.00 160368,550155,82274,85034,74072,395706,35730 เมษายน 2559
21แสงอร่ามพิทยาคม  นายอดุลย์ สุปัญญา 215 246,318.00 174402,600172,98482,00038,02079,150774,75418 เมษายน 2559ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม ได้ทำการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
22กุมภวาปี  นายวีระชัย สดสุชาติ 2,840 2,496,912.00 1,7713,208,0001,751,147833,200386,410804,6156,983,3728 พฤษภาคม 2559ยังอยู่ในระหว่างการจัดส่งหนังสือเรียน
23ห้วยเกิ้งพิทยาคาร  นายพิชิต บุญสาร 726 665,000.00 486883,050490,402229,550106,400221,4351,930,8371 เมษายน 2559
24สีออศิลปศาสตร์  นายชวา ป้องขวาเลา 396 354,000.00 201461,700188,60593,60043,47090,645878,02026 เมษายน 2559-
25หนองแดงวิทโยดม  ว่าที่ร้อยตรีสุภฌา สุวรรณบุตร 193 187,041.00 139320,400136,37565,10030,21062,945615,03014 เมษายน 2559
26เสอเพลอพิทยาคม  นายอิทธิพล วังคำแหง 316 214,452.00 204475,950214,45297,45045,10093,715926,66731 มีนาคม 2559
27กุมภวาปีพิทยาสรรค์  นายวิศิษฎ์ อิสระดำรง 107 102,266.00 104237,60096,09648,00022,32046,600450,61630 มีนาคม 2559ควรโอนเงิน 70%.ให้ก่อน กุมภาพันธ์
28โนนสะอาดพิทยาสรรค์  นางเนตรชนก ชมภูธร 896 910,000.00 6271,129,650606,667292,950135,990283,4402,448,69731 มีนาคม 2559
29ทมนางามวิทยาคม  นางมนัสกมล ทองสมบัติ 149 141,370.00 106242,850100,65849,15022,84047,655463,15321 มีนาคม 2559-
30หนองหานวิทยา  นายธวัช บรรเลงรมย์ 2,496 1,695,000.00 1,7513,160,8501,699,385820,150380,590792,9806,853,9551 เมษายน 2559สำนักพิมพ์ต่างๆ ควรจัดพิมพ์หนังสือไว้แต่เนิ่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมส่ง เมื่อได้รับแจ้งโอนเงิน
31บ้านเชียงวิทยา  นายสมดุลย์ โฉมหาญ 446 465,262.00 346620,050325,684160,55074,600155,6351,336,51926 เมษายน 2559ควรให้มีการดำเนินการจัดซื้อแบบวิธีตกลงราคาได้เหมือนเดิม
32ทุ่งฝนวิทยาคาร  นายประเวศ ฤาชากุล 857 804,000.00 6031,093,200596,819284,000131,690274,1752,379,88428 เมษายน 2559
33ทุ่งฝนพัฒนศึกษา  นายสมศักดิ์ บริบาล 460 398,345.00 383699,500395,049182,10084,330175,3451,536,32421 เมษายน 2559
34ไชยวานวิทยา  นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน 595 404,191.00 401729,350404,191189,65087,890182,8801,593,96124 พฤษภาคม 2559ไม่มี
35โพนสูงพัฒนศึกษา  นางเนตรชนก ชมภูธร 298 230,000.00 207475,500199,35796,40044,77093,355909,3828 เมษายน 2559-
36ศรีธาตุพิทยาคม  นายธีระชัย นนพิภักดิ์ 1,783 1,699,500.00 1,0371,892,1501,056,807492,450228,090474,3404,143,83725 เมษายน 2559เงินงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 100 เปอร์เซ็นต์
37ตาดทองพิทยาคม  นางชัชตะวัน สีเขียว 130 108,000.00 77179,70080,29736,80017,03035,385349,21225 เมษายน 2559ไม่มี
38วังสามหมอวิทยาคาร  นายอาวุธ ท้าวเนาว์ 1,477 1,002,000.00 9511,728,600958,565449,400208,290433,4553,778,31014 พฤษภาคม 2559อยากให้โรงเรียนจัดซื้อกับเจ้าของสำนักพิมพ์เองโดยตรง
39นานกชุมวิทยาคม  นายสุริยันต์ บุญลือ 430 286,000.00 205472,950200,41996,15044,61092,930907,05915 พฤษภาคม 2559-
40คำยางพิทยา  นายจักรกฤษณ์ ไกรวาสังข์ 350 288,666.00 257471,650269,967122,95056,890118,1901,039,64728 มีนาคม 2559-
41บ้านดุงวิทยา  นายชัยนาท พรมมาลุน 2,567 2,786,390.00 1,9313,512,9001,950,473913,500423,330880,8257,681,0287 ตุลาคม 2558งบประมาณที่จัดให้ไม่เพียงพอในการจัดซื้อตามจำนวนที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ต้องการ และไม่เพียงพอสำหรับจำนวนนักเรียนที่่ต้องการ
42ดงเย็นพิทยาคาร  นายจรัสธชัย เสิกภูเขียว 456 550,000.00 312560,550296,500145,25067,460140,6751,210,43519 เมษายน 2559ราคาหนังสือเรียนแปดกลุ่มสาระ มากกว่าจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
43นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  นายอาวุธ เคนแสนโคตร 250 288,955.00 183421,050175,41985,45039,67082,690804,27929 เมษายน 2559หนังสือวิทยาศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการไม่มีคู่มือครู
44โนนสะอาดชุมแสงวิทยา  นายคมสันต์ ถานกางสุ่ย 290 180,000.00 185426,750181,22186,75040,25083,850818,82129 เมษายน 2559
45ทรัพย์อุดมวิทยา  นายญวง ตู้จันโต 0 185,589.00 183424,200185,58986,50040,09083,425819,80415 พฤษภาคม 2559---
46เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี  นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง 1,935 2,180,000.00 1,3432,445,6501,368,397636,150294,750613,1805,358,12729 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
47จำปาโมงวิทยาคาร  นายจำนง ศิลารินทร์ 291 180,000.00 188431,550180,53087,45040,62084,715824,86529 เมษายน 2559ไม่มี
48หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์  นายสันทัศน์ หอมสมบัติ 587 437,277.00 393711,000387,221184,60085,630178,3451,546,79611 พฤษภาคม 2559ไม่มี
49ภูพระบาทวิทยา  นายวราวุธ หาเคน 70 79,441.00 81186,75079,44137,95017,61036,690358,44121 พฤษภาคม 2559ไม่มี
50น้ำโสมพิทยาคม  นายประสุข ศรีจันทร์ 1,777 1,570,000.00 1,2592,287,4001,264,695594,600275,610573,5954,995,90028 เมษายน 2559
51สามัคคีพิทยาคาร  นายถนอม ไพรหลวง 185 196,080.00 172401,100178,57682,10038,00078,970778,74628 เมษายน 2559-
52เพ็ญพิทยาคม  นายพิทักษ์ สุวรรณชาติ 1,710 1,743,000.00 1,2052,193,0501,220,413570,350264,290549,8704,797,9734 พฤษภาคม 2559อุปสรรค 1. กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯมีการเปิดสอนหลายวิชา การดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนปีนี้ดำเนินการได้เร็ว เนื่องจากทางสพฐ. ได้จัดทำแนวทางและขั้นตอนการจัดซื้อหนังสือเรียนไว้อย่างชัดเจน ทำให้การดำเนินงานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
53สุมเส้าพิทยาคาร  นายสมเกียรติ รัตนจันทร์ 756 871,000.00 6341,148,650626,378298,350138,360288,0952,499,83329 กรกฎาคม 2559
54จอมศรีพิทยาคาร  นายศิริวัฒน์ มงคล 286 280,000.00 206475,500200,67896,70044,86093,440911,17810 พฤษภาคม 2559เสนอแนะ สมควรให้หนังสือเรียนเป็นการยืมเรียนหรือแทนการแจกฟรีหรือควรให้โรงเรียนติดต่อกับสำนักพิมพ์โดยตรง
55เชียงหวางพิทยาคาร  นายจัดสันต์ ภักดีศรี 127 107,393.00 81187,80080,86338,30017,75036,935361,64823 เมษายน 2559
56สร้างคอมวิทยา  นายชูชีพ ชำนาญเอื้อ 775 624,400.00 6061,107,900624,486288,500133,580277,7002,432,1666 พฤษภาคม 2559
57ยิ่งยวดพิทยานุกูล  นายกำธร หนูทอง 104 95,305.00 76177,90081,99436,50016,88035,050348,32430 พฤษภาคม 2559
58หนองแสงวิทยศึกษา  นายธนากร นครแก้ว 527 497,962.00 376689,950397,154179,85083,220172,8951,523,06914 เมษายน 2559
59ยูงทองพิทยาคม  นายสมาน ประวันโต 695 934,510.00 6491,180,300654,157306,900142,230295,9552,579,5428 เมษายน 2559
60พิบูลย์รักษ์พิทยา  นายบรรจบ พรหมถาวร 558 571,148.20 387702,000386,027182,40084,570176,0551,531,05219 เมษายน 2559
61กู่แก้ววิทยา  นายชัยนาท พรมมาลุน 499 551,344.00 380690,950386,282179,65083,260173,2551,513,39729 เมษายน 2559ราคาหนังสือแพงขึ้นทุกปี เนื้อหาเหมือนเดิม เปลี่ยนแค่ปก และราคาน้ำมันลดลงอย่างมากแต่ราคากลับแพงขึ้น
62ประจักษ์ศิลปาคม  นายณฐพล ฉิมนันท์ 378 352,950.00 274497,050271,854129,15059,880124,6551,082,58919 เมษายน 2559
63สามพาดพิทยาคาร  นายธวัชชัย โสมาสวน 222 296,024.00 146336,900143,99068,50031,78066,200647,3702 พฤษภาคม 2559อุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนคือการขาดบุคลากรครูที่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
รวม 51,588 48,953,141 36,59068,615,35036,893,04217,302,4508,018,68016,685,465147,514,987
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน