สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.อุดรธานี เขต 4  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายวิทยา ประวะโข
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1บ้านนางัว  นายพรชัย นามวิเศษ 0 0.00 244227,800146,69585,44043,78057,560561,275
2บ้านท่าโสม  นายสุนทร สุนสิน 1,217 678,162.00 880814,400490,629303,840151,080205,8001,965,7496 เมษายน 2559-
3บ้านนาจานโนนนาโพธิ์  นายอดุลย์ เถาวัลย์ 165 90,675.00 79106,15050,11129,85014,45023,610224,17126 กุมภาพันธ์ 2559ไม่มี
4บ้านหัวช้าง  นายเกียรติทรงธรรม ปรัชญาประชากร 359 258,847.00 238287,700162,18091,44045,33072,520659,17016 พฤษภาคม 2559
5บ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา  นายประชา โสดาวิชิต 112 30,572.00 8297,00048,68128,68014,66019,330208,3516 พฤษภาคม 2559ดำเนินการสำรวจหนังสือที่จะสั่งซื้อก่อนปิดเทอมและสั่งซื้อให้แล้วเสร็จก่อนปิดเทอมให้แล้วเสร็จด้วย
6บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ  นางพิชญาภา คำทา 130 69,369.00 10092,00052,26834,20016,65023,250218,36818 มกราคม 2559
7น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)  นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ชิตัง 766 412,237.00 521599,750336,581195,50094,915151,1701,377,91628 เมษายน 2559หนังสือที่สั่งจากกระทรวงได้ช้า
8บ้านนาเมืองไทย  นายวรวุฒิ ประสานศํกดิ์ 320 227,564.00 234262,700148,65487,03043,03566,260607,67922 เมษายน 2559
9บ้านโนนสมบูรณ์  นายนาวา สุขรมย์ 203 166,304.00 132151,80082,08448,18023,98035,530341,5744 พฤษภาคม 2559
10บ้านน้ำทรง  นายสิทธิโชติ ไชยสิทธิ์ 65 37,875.00 5059,20028,86317,5208,99011,800126,3736 พฤษภาคม 2559หนังสือที่สั่งซื้อจากคุรุสภา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการควรได้รับเร็วกว่านี้
11บ้านเทพประทาน  นายประดิษฐ อำไพ 103 36,139.00 7992,80043,16827,24013,50518,460195,17325 พฤษภาคม 2559หนังสือบางสาระไม่ครบตามจำนวนที่สั่งซื้อ
12บ้านหนองแวง  นางพวงเพชร ศรีบุญเรือง 123 89,799.00 10597,15059,29236,24018,00524,550235,23710 พฤษภาคม 2559
13บ้านน้ำซึม  นายสุพจน์ แข็งแรง 269 142,203.00 178199,100105,76864,14031,49046,970447,46825 มีนาคม 2559
14บ้านโคกสะอาด  นายขจรศักดิ์ จันทรวงศ์ 83 44,033.00 7081,60036,50023,76011,37016,200169,4305 พฤษภาคม 2559
15บ้านนาเก็น  นายสมาน ธนะแก้ว 192 90,039.00 142163,10087,52851,48025,20038,130365,43815 มีนาคม 2559-ไม่มี
16บ้านสาครพัฒนา  - 143 49,488.00 9587,45051,56332,52015,86522,100209,49822 เมษายน 2559-
17เตชะไพบูลย์ (2)  นายวิทยา หงษ์ศรี 91 31,981.00 6272,80034,26021,36010,57014,480153,47029 เมษายน 2559
18บ้านหยวก  นายถาวร หาญสมบัติ 436 247,974.00 283297,650163,323101,61049,02075,120686,7233 พฤษภาคม 2559
19บ้านจำปาทอง  นายกฤษดา แก้วศิริบัณฑิต 52 31,516.00 3642,80022,49112,7206,6408,54093,19129 เมษายน 2559
20บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม  นายกฤชนนท์ แดงนา 65 42,150.00 5665,80029,94319,3209,59013,090137,74325 มีนาคม 2559การส่งมอบหนังสือในปีที่ผ่านมาส่วนมากจะได้หนังสือไม่ครบตามจำนวน กว่าจะได้ครบก็ล่วงเลยมากว่าครึ่งเทอม ทำให้นักเรียนไม่มีหนังสือเรียนในช่วงเปิดเทอมแรกๆ
21บ้านทุ่งทอง  นางสาวดารุณี อัคเทพ 135 68,526.00 10091,80051,45834,08016,46023,200216,99822 มีนาคม 2559
22บ้านท่าลี่  นายทิวา หอมสวาสดิ์ 201 132,901.00 148190,60097,39255,68027,56043,020414,25227 เมษายน 2559
23บ้านน้ำปู่  นายวีระยุทธ เวียงสมุทร 302 240,692.00 205270,250130,26277,01037,28060,450575,25218 เมษายน 2559ข้อเสนอแนะคือไม่อยากให้แจกหนังสือกับเด็กเลยน่าจะให้ยืมแล้วส่งคืนแล้วให้จัดหาเพิ่มในส่วนที่ขาดหายส่วนงบประมาณการจัดซื้อหนังสือที่เหลือน่าจะซื้อหนังสืออ่านเพิ่มเติมเข้าห้องสมุดได้
24บ้านเจริญสุข  นางวรรณนภา เจริญชนม์ 63 34,983.00 4553,00025,98615,6007,82510,550112,9616 พฤษภาคม 2559-
25บ้านสามัคคี  นายสุวิช ถาโคตร 173 92,951.00 126116,70069,79343,56021,72029,490281,26317 พฤษภาคม 3102
26บ้านผากลางนา  นายสุวิช ถาโคตร 40 18,514.00 3642,20018,90312,3606,0708,39087,92313 พฤษภาคม 2559
27บ้านโชคเจริญ  นางอรุนณีย์ สวัสดิ์ชิตัง 190 98,363.00 141175,35087,54552,14025,34539,940380,32031 มีนาคม 3102สภาพหนังสือเรียนส่วนใหญ่ไม่คงทนถาวรชำรุดง่าย การได้รับแจ้งล่วงหน้าก่อนสามรถดำเนินการไดทันก่อนกำหนด ปัญหาที่พบกับหนังสือเรียนภาษาไทยประถมฯ มีการแก้ไขด้วยใบแทรก(กระทรวง)
28บ้านสวัสดี  นายวิชัย อุทก 176 50,325.00 111101,65057,22637,68018,03525,690240,28116 พฤษภาคม 2559โรงเรียนประสานกับบริษัทขายหนังสือให้จัดส่งหนังสือให้ทันตรงตามกำหนดเวลา และครบถ้วนตามจำนวนในสัญญา
29อนุบาลบ้านผือ  นายปัญญา อินทะวงษา 651 365,000.00 452421,400267,692157,92080,540106,4801,034,03216 พฤษภาคม 2559
30ชุมชนบ้านแวง  นายอาคม สีพิมพ์สอ 210 121,479.00 140173,30088,41351,81025,32539,550378,39815 พฤษภาคม 2559ระบบ e-GP มีปัญหาทำให้เข้าระบบจัดซื้อจัอจ้างเกิดความล้าช้า
31บริบาลภูมิเขตต์  นายพุฒ วิชิตนนทการ 1,190 752,000.00 825991,150547,672314,970154,520249,8502,258,16227 เมษายน 2559หนังสือแบบเรียนของกระทรวงพิมพ์ช้า ไม่เพียงพอ
32บ้านภูดิน  นายสมเกียรติ อุ่นท้าว 103 54,888.00 7993,20045,11027,48013,88518,560198,23516 พฤษภาคม 2559
33บ้านนารายณ์  นายอาณัติ ผิวสว่าง 67 40,516.00 5361,80027,75718,0008,62512,270128,4529 พฤษภาคม 2559-
34บ้านค้อ (ธัญญวิทยาคาร)  นายอาณัติ ผิวสว่าง 32 24,928.00 2024,00013,1827,2003,9004,80053,08218 มีนาคม 2559
35บ้านนาคูณ  นางสาวนิภารัตน์ อินทนาม 41 32,778.00 3137,20020,06911,1606,0457,44081,91412 เมษายน 2559
36บ้านดงหวายดงขวาง  นายเสน่ห์ บุญแสง 395 260,224.00 292359,800192,477112,05054,01590,680809,02218 เมษายน 2559กรณีโรงเรียนสั่งซื้อหนังสือกระทรวง ส่งล่าช้า เนื่องจากผุ้ขายแจ้งว่า สำนักพิมพ์ของกระทรวงพิมพ์หนังสือน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน
37บ้านหนองนกเขียน  นางสาวพัทธนันท์ นนทมุติ 43 22,308.00 3743,40019,99312,7206,2658,63091,00823 เมษายน 2559
38หนองกุงวังแสง  นายบุญเลี้ยง วงษ์แก้ว 178 163,712.00 133190,45087,58051,15024,61041,570395,36016 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนและแบบเรียนบางรายการที่เป็นขององค์การค้าของ สกสค. มีความล่าช้าในการจัดส่งทำให้ไม่ทันต่อการเรียนการสอน
39บ้านโคกสีแก้ว  นางอรอุมา แก้วพล 80 58,354.00 5969,40033,80720,40010,17513,810147,59229 เมษายน 2559-
40บ้านหายโศก  นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ 88 54,700.00 7385,60039,37025,08012,33517,020179,40511 เมษายน 2559ราคาหนังสือรวมแพงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร
41บ้านธาตุประชานุกูล  นางกัลยา ผลธุระ 286 161,375.00 204273,200128,74576,92037,13060,810576,80529 เมษายน 2559-โรงเรียนได้รับหนังสือครบทุกรายการ พร้อมดำเนินการแจกให้นักเรียนทันตามกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
42บ้านนาคำ  นายอิทธิชัย นิตย์กุลกานต์ 54 30,097.00 4855,60023,16716,0807,46011,020113,32727 เมษายน 2559มีการวางแผนและกำหนดเวลาที่แน่นอน
43บ้านโนนอุดม  นางรัตนพร จันทร 38 19,028.00 2529,20013,3968,5204,1155,80061,0312 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงไม่พบปัญหา
44คำบงเจริญสุข  นายนิยม อาษานาม 240 153,574.00 195247,150118,58372,15034,61055,900528,3938 เมษายน 2559-
45บ้านดงหมูชัยเจริญ  นายอัมพนธ์ ประพันธ์ 112 58,708.00 8498,40044,80128,80014,10019,560205,66113 พฤษภาคม 2559-รายการหนังสือที่ซื้อขององค์การค้าได้รับหนังสือช้ามาก ขณะนี้ยังได้ไม่ครบ - สาระที่สั่งซื้อจากสำนักพิมพ์อื่น ได้รับครบถ้วนแล้ว
46บ้านนาล้อม  นายเปรม มีภูเวียง 81 60,692.00 5969,60034,46820,52010,36513,860148,81313 พฤษภาคม 2559
47บ้านโนนสมบูรณ์  นายดรุณนิรุตน์ ศักดิ์อุบล 38 19,876.00 3541,00018,55512,0005,8758,15085,5809 พฤษภาคม 2559ดำเนินการแต่เนิ่นๆ จะได้ทันเวลา
48บ้านสะคุวิทยา  นายเจริญชัย บรรเลงรมย์ 228 211,246.00 151187,45095,53355,92027,32542,740408,96820 เมษายน 2559
49ยางโกนวิทย์  นายบุญประเสริฐ ไชยศิริ 107 77,840.00 107161,35076,49141,91020,24034,730334,72129 เมษายน 2559
50บ้านโพธิ์  นายอิทธิพล พลพระจันทร์ 60 28,379.00 4653,60023,14615,6007,45010,640110,4363 พฤษภาคม 2559ไม่มี
51ราษฎร์จุฬาสามัคคี  นางสุภารัตน์ ศิริธร 62 37,281.00 5160,00028,87917,6408,80511,940127,2644 เมษายน 2559ไม่ีมี
52บ้านดงเย็นพัฒนา  นายศุภมัฏฐ์ ปราบพาลทัพพ์ 47 27,405.00 3035,40017,98410,4405,2807,05076,15413 พฤษภาคม 2559
53บ้านเขือน้ำ  นายวิสันต์ชัย เครือเนคร 44 16,461.00 2933,80014,8169,8404,7056,71069,87110 พฤษภาคม 2559หน้งสือกระทรวงบางสาระมีไม่เพียงพอ
54บ้านเทื่อม  นายดอม พรมทอง 366 218,833.00 256303,200160,59596,18045,83076,440682,24513 พฤษภาคม 2559
55บ้านหลุมข้าว  นายนิคม สมจิตร 157 96,664.00 116108,60071,01140,80021,10027,440268,95130 เมษายน 3102ไม่พบปัญหา
56บ้านค้อปัญญานุสรณ์  นายสุขอนันต์ ปักอินทรีย์ 136 81,352.00 10899,80058,97537,20018,40025,220239,59513 พฤษภาคม 2559
57บ้านนาสี  นายสุพรต ศิริธร 105 42,645.00 7891,60042,64526,88013,31018,220192,6556 พฤษภาคม 2559
58บ้านโนนสะอาด  นาวิชัย ชมภูมาตร 64 38,411.00 5059,20030,47517,5208,99011,800127,9859 พฤษภาคม 2559
59บ้านหนองหัวคู  นายคำพูน ศรีคราม 169 119,624.00 127117,25071,54243,68021,53529,630283,6374 เมษายน 2559
60บ้านกุดเม็ก  นายสมควร ภักดีวุฒิ 76 42,702.00 5766,60030,46219,4409,40513,230139,1376 พฤษภาคม 2559
61บ้านคูดงประชาสรรค์  นางอารมย์ นามดี 208 132,167.00 143188,25094,42653,94026,42542,170405,21112 เมษายน 2560ไม่มี
62บ้านโพน  นายไพโรจน์ หมู่มาก 27 13,383.00 1315,6008,2714,6802,5353,12034,20613 พฤษภาคม 2559
63โนนทองโนนหวาย  นายไพฑูรย์ มงคล 179 113,447.00 140194,30090,78953,37025,75542,800407,01425 พฤษภาคม 2559
64บ้านโนนดู่  นางสาววิชญานันท์ พุทธเพราะ 66 47,838.00 5867,80029,75719,8009,60013,470140,4279 พฤษภาคม 2559
65บ้านโนนแดง  นายประดิษฐ์ กิ่งก้าน 66 34,379.00 4755,00025,11516,0807,83510,930114,9602 พฤษภาคม 2559-
66ดอนตาลดงบังวิทยา  นายธวัชชัย นามดี 330 310,000.00 218267,700148,79784,03041,22567,470609,2224 เมษายน 2559
67บ้านนาเตย  นายปฏิภาณ ป้องนางไชย 121 57,148.00 8094,60046,48827,96014,27018,850202,16811 เมษายน 2559
68บ้านเม็ก  นายรณฤทธิ์ พิมพิศาล 256 132,000.00 197298,350132,32676,92036,69564,080608,3713 พฤษภาคม 2559ข้อกำหนดในการคัดเลือกหนังสือ ซึ่งบางรายวิชาต้องการซื้อแบบผึกหัด แต่ไม่สามารถจัดซื้อได้ เพราะต้องอยู่ในกฎระเบียบในการจัดซื้อหนังสือ
69บ้านข้าวสาร  ดร.ชาญฃัย รัตนสุทธิ 231 195,000.00 161213,850103,66460,69029,47047,740455,41423 พฤษภาคม 2559-
70บ้านนางาม  นางสาวประภาภรณ์ วิชัยวงศ์ 87 36,297.00 6778,60036,04223,04011,35515,630164,66716 พฤษภาคม 2559
71ชุมชนสงเคราะห์  นายโสภณพรหมพลจร 70 30,000.00 5766,60030,43319,4409,40513,230139,10829 เมษายน 2559
72บ้านหินตั้ง  นายหัสดี อุทรักษ์ 64 36,255.00 4654,40027,26916,0808,21010,840116,79918 เมษายน 2559
73บ้านหนองแวง  นายเทพศักดิ์ สนสุรัตน์ 366 352,182.00 270318,100171,774101,79049,33580,200721,19916 มีนาคม 2559
74บ้านแหลมทองพัฒนา  นายสุรศักดิ์ พิมพ์ศรี 77 26,554.00 5969,40032,01520,40010,17513,810145,80010 พฤษภาคม 2559
75บ้านหนองบอนเวียงชัย  นายชินวุธ จันนาหว้า 48 20,000.00 4148,60024,92914,4007,4259,690105,0446 มิถุนายน 2560จำนวนนักเรียนไม่นิ่งทำให้การประมารการจำนวนนักเรียนที่สั่งซื้อหนังสือ ไม่ลงตัวตามงบประมาณที่ได้รับ
76บ้านนาไฮ  นายทินกร โครตโยธา 59 30,835.00 4554,00031,20516,2008,77510,800120,9805 มีนาคม 2559
77กลางน้อยเหล่ามะแงว  นางอรอุมา จันทร์ศรีระมี 13 9,528.00 1315,6008,7644,6802,5353,12034,69916 พฤษภาคม 2559-
78บ้านวังสวย  นายประดิษฐ์ กิ่งก้าน 27 16,482.00 1821,60012,1346,4803,5104,32048,04424 พฤษภาคม 2559
79บ้านโนนสว่าง  นายอุทิศ พิลาวัลย์ 194 124,416.00 160147,80088,73655,08027,21037,350356,1768 เมษายน 2559-
80บ้านขัวล้อ  นางสาวณัฐธิฌา พรหมแสง 80 60,592.00 6070,20032,10820,5209,99013,950146,76816 พฤษภาคม 2559
81บ้านจำปาโมง  นายวิชัย ชมภูมาตร 22 15,537.00 2226,40015,0087,9204,2905,28058,89813 พฤษภาคม 2559-
82บ้านม่วง  นายสมาน รัตนสุทธิ 71 45,810.00 5261,20029,17718,0009,00012,180129,55713 พฤษภาคม 2559-
83บ้านนาอ่าง  นายสายสินทร์ เงินดี 63 36,571.00 5059,20029,98917,5208,99011,800127,49913 พฤษภาคม 2559มีการเปลี่ยนหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ใหม่ การจัดพิมพ์และจัดส่งให้ร้านล่าช้า โรงเรียนจัดเตรียมการในการซื้อหนังสือให้เร็วขึ้น
84บ้านลาน  นางราตรี ภักดี 54 24,552.00 4553,00024,55215,6007,82510,550111,52713 พฤษภาคม 2559กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เนื่องจากเปลี่ยนหนังสือใหม่ ข้อเสนอแนะ สั่งซื้อให้เร็วขึ้น
85บ้านติ้ว  นายสุวิทย์ ทองไวย์ 89 31,034.00 6779,60041,39823,64012,30515,880172,8235 เมษายน 2559
86บ้านหนองกบ  นายดำรง ไชยชนะ 52 28,000.00 4148,20022,56814,1607,0459,590101,56313 พฤษภาคม 2559เรียบร้อยดี หน่วยงานต้นสังกัดอำนวยการตามระบบดี
87เมืองพานบ้านโก่มวิทยา  ์นายประติพัตร์ นรสาร 101 65,027.00 7790,60043,79226,64013,30518,030192,36717 มีนาคม 2559
88บ้านใหม่  นายนวพล กุลธวัช 183 104,331.00 128170,30083,17048,39023,64538,020363,52510 เมษายน 2559 โรงเรียนได้สำรวจความต้องการหนังสือเรียนจากครูผู้สอน ประชุมภาคี 4 ฝ่าย แล้วดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เพ่ือให้ได้รับหนังสือเรียนทันกำหนดเปิดเทอม
89จอมศรีโคกก่องวิทยา  จ่าสิบตรีปรีชา คำเหมือน 35 18,054.00 2933,80014,9289,8404,7056,71069,98330 เมษายน 2559-
90บ้านกาลึม  นายไสว พังคะบุตร 158 102,987.00 112161,20074,49642,84020,22035,080333,83629 เมษายน 2559
91บ้านแดง  นางฉวีวรรณ ทองไวย์ 44 27,000.00 3743,60021,58912,8406,4558,68093,16410 พฤษภาคม 2559-
92บ้านผักบุ้ง  นายสมดี สมพวงภักดี 235 135,815.00 168175,30099,24259,55029,37542,370405,8374 เมษายน 2559
93กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์  นายเฉลิม มุ่งปั่นกลาง 553 422,860.00 415516,350288,104160,92077,045130,0201,172,43920 เมษายน 2559เรียบร้อยดี
94บ้านนางิ้ว  นางอังคณา ชาคำมี 36 21,610.00 2428,80016,3188,6404,6805,76064,19813 พฤษภาคม 2559-
95บ้านคำด้วง  นายคำมร หลอดแพง 186 96,974.00 131197,15091,83551,45025,07042,490407,99511 เมษายน 2559
96บ้านสระคลองพัฒนา  นายสุดใจ ละคร 55 31,239.00 5463,60030,61818,7209,39012,660134,9882 พฤษภาคม 2559
97อุดรวัฒนานุสรณ์  นายชัยยัน ขุมดินพิทักษ์ 95 83,148.00 5969,40033,61720,40010,17513,810147,40221 มีนาคม 2559
98บ้านตาดน้ำพุ  นายทองดี สรวงศิริ 72 36,298.00 6374,20036,29821,84010,95514,770158,06316 พฤษภาคม 2559
99บ้านลาดหอคำ  นายไพโรจน์ หมู่มาก 101 65,227.00 7791,00045,64126,88013,68518,130195,33629 เมษายน 2559สาระสังคมศึกษาสำนักพิมพ์แจ้งว่ามี 3 สาระ คือ สังคม หน้าที่พลเมือง พุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ ยังไม่ครบตามที่แจ้ง แต่ทางโรงเรียนจะดำเนินการแก้ปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้มีสือการเรียนให้ทันเปิดภาคเรียน
100บ้านนาหลวง  นายสุริยันต์ ฆารเจริญ 123 74,729.00 9185,25055,81132,04016,60521,540211,24613 พฤษภาคม 2559
101บ้านขอนยูง  นายประภาส สีหบุตร 169 134,137.00 113151,05074,54542,75020,85033,670322,86529 เมษายน 2559แบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการมักขาดแคลน เนื่องจากสำนักพิมพ์จัดพิมพ์ไม่เพียงพอ ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงต้องมีการกำกับติดตามให้มีการจัดส่งให้ครบก่อนเปิดภาคเรียน
102บ้านหนองฆ้องนาสีนวล  นายสอนชัย พรมประเสริฐ 52 37,026.00 3642,80022,38812,7206,6408,54093,08831 พฤษภาคม 2559โรงเรียนทดลองเลือกบริษัทใหม่ดูว่า จะลดปัญหาหนังสือเรียนไม่ครบหรือไม่
103ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน  นายวิเชียร โทกุล 242 153,051.00 162193,500106,10260,00030,17044,780434,55213 กุมภาพันธ์ 2559ไม่มี
104บ้านเหล่าตำแย  นางสาวกรีสุชา สิงห์วิสุทธิ์ 75 36,557.00 6069,60029,43320,1609,42013,800142,41316 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนเพือให้ทันเปิดภาคเรียน และทันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในต้นเทอม ปีการศึกษา 2559
105บ้านหนองกุงหนองเจริญ  นายกรกฏ ชัยวินิตย์ 152 86,843.00 118109,10065,00740,68020,16027,570262,5172 พฤษภาคม 2559
106บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า  นางสาววรัญญา สำแดงชัย 191 111,174.00 145134,55083,51550,28025,23534,000327,5802 พฤษภาคม 2559โรงเรียนควรเตรียมการจัดซื้อ หรือทำสัญญาตั้งแต่เดือนมีนาคมของทุกปีเพื่อทันกำหนดเปิดเทอม
107บ้านลำภู  นายอัคคกิตติ์ ศรีพิมพ์สอ 45 25.97 3237,80019,12311,1605,6707,53081,28325 เมษายน 2559โรงเรียนขนาดเล็กครูไม่ครบชั้น งบประมาณน้อย ควรจะเพิ่มงบในการซื้อแบบฝึกหัดเพิ่มให้ครบทุกวิชาเพื่อครูผู้สอนจะได้ให้งานนักเรียนไว้และไปสอนชั้นอื่นได้ในเวลาเดียวกัน
108บ้านถิ่น  นางฉวีวรรณ พาภักดี 72 28,899.00 5160,00028,89917,6408,80511,940127,28430 เมษายน 2559หนังสือกระทรวงขาดบางรายการ
109บ้านนาแคทุ่งขวาง  นายโพธิ์ชัย เจริญธรรม 45 21,117.00 3339,00020,03611,5205,8657,77084,19121 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค หรือปัญหาใดๆ
110ชุมชนบ้านสร้างแป้น  นายจรัญ เพียรโคกกรวด 191 185,493.00 178224,200113,81766,09032,15550,870487,13223 พฤษภาคม 2559ดำเนินการแต่เนินๆ จะได้ทันเวลา
111ชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา  นายสว่าง คุณมี 123 70,601.00 9587,85054,68732,76016,24522,200213,74218 เมษายน 2559
112บ้านเชียงเพ็ง  นายธนพล ศิริวิเศษ 103 59,980.00 7790,80044,91826,76013,49518,080194,05326 มีนาคม 2559ไม่มี
113บ้านโนนทอง  นายสุขอนันต์ ปักอินทรีย์ 38 19,572.00 3540,80017,72511,8805,6858,10084,19031 มีนาคม 2559ควรอนุโลมให้มีการสำรวจหนังสือเก่าที่สามารถใช้งานได้นำกลับมาใช้อีกเพื่อความประหยัด
114บ้านหัวขัว  นายธรรมรัตน์ รุจิราทวีพัฒน์ 185 109,364.00 134196,30093,16652,38025,80042,660410,30612 พฤษภาคม 2559
115บ้านข่า  นายอภัย เดโชโชติพิพัฒน์ 52 31,706.00 4350,60024,77514,8807,43510,070107,76020 เมษายน 2559
116บ้านโสกแกคำเจริญ  นายสุพัฒน์ ชิณโน 110 58,310.00 8094,00043,26927,60013,70018,700197,2697 พฤษภาคม 2559ปีนี้เป็นปีแรกที่สั่งซื้อหนังสือจากองค์การค้าของ สกสค.โดยตรงเลยยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไรว่าจะได้หนังสือเร็วหรือช้ากว่ากำหนดและจะได้หนังสือครบหรือไม่แต่ทางโรงเรียนมีมติให้ใช้หนังสือขององค์การ สกสค.
117บ้านดงน้อย  นางนิลุบล ชุมแวงวาปี 50 27,090.00 3844,80021,98313,2006,6508,92095,5538 เมษายน 2559
118บ้านดงบัง  นายศุภภูมิ พลจางวาง 111 40,963.00 8881,60048,23030,48015,26020,620196,19029 เมษายน 2559สาระสังคมมีความซ้ำซ้อนประวัติและพระพุทธศาสนาอยู่ในเล่มรวมก็มีแล้วยังแยกเล่มมาอีกทำให้สิ้นเปลืองหลายรอบ
119บ้านดงธาตุ  นายวิสันต์ เกษแก้ว 96 67,364.00 86100,80047,66329,52014,49020,040212,5136 พฤษภาคม 2559-
120บ้านดงหวาย  นายสุรพล หริตกุล 54 28,729.00 3743,40020,01712,7206,2658,63091,03210 พฤษภาคม 25591.หากเป็นไปได้ต้องการงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนจากเดิม 70% เพิ่มเป็น 100% เพื่อเพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่ลดและเพิ่มในระหว่างภาคเรียน 2.ต้องการแบบฝึกหัดแต่ละวิชา แต่งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อ
121บ้านหนองโนไชยวาน  นายกรกฎ เกษหอม 168 111,104.00 115170,25079,45644,88021,81536,850353,25126 เมษายน 2559การจัดส่งหนังสือช้า
122บ้านกุดจับ  นายสมชาย นุ่มตูม 46 27,986.00 4147,80021,64013,9206,6659,49099,51530 มีนาคม 2559บางครั้งหนังสือส่งมอบ รร ไม่ทันหรือหมดก่อน
123บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร  นายโพธิ์ชัย เจริญธรรม 67 27,189.60 4654,40027,99916,0808,21010,840117,52910 พฤษภาคม 2559
124บ้านโนนม่วง  นางจรรยา เจริญธรรม 33 28,758.00 2530,00017,2819,0004,8756,00067,15629 เมษายน 2559ไม่มี
125บ้านโคกสว่าง  นายพูนลาภ นาคสุทธิ์ 102 35,295.00 6475,00035,29521,96010,77014,910157,93517 พฤษภาคม 2559
126บ้านหนองสร้างไพร  นายประหยัด ขันภิบาล 33 22,368.00 2934,80019,40210,4405,6556,96077,25721 มีนาคม 2559
127บ้านโพธิ์โนนแดง  นายบรรเจิด พรศิริรัตน์ 58 31,467.00 4754,80024,50815,9607,64510,880113,7936 พฤษภาคม 2559อุปสรรคการส่งหนังสือล่าช้า ข้อเสนอแนะ..ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อ
128บ้านกานต์สามัคคี  นางรพีพรรณ อินทนาม 127 76,197.00 10396,05060,34136,00018,37524,270235,03613 พฤษภาคม 2559
129บ้านหันเทาผักกาดย่า  นายศตรัฐ พลมณี 103 58,238.00 7183,80041,50224,72012,51516,690179,2279 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนไม่แน่นอนจึงทำให้การจัดซื้อหนังสือเรียนไม่ถูกต้อง ส่งผลให้บางชั้นเรียนมีหนังสือไม่ครบนักเรียน
130ปะโคสามัคคีวิทยา  นายกิตติศักดิ์ ละสิลา 23 11,848.00 2226,40014,9887,9204,2905,28058,87822 เมษายน 2559อุปสรรค์ ถ้าทางโรงเรียนสั่งซื้อหนังสือเพิมเติมในส่วนที่ขาด หนังสือจะได้รับช้ามาก บางครั้งก็ได้รับคำตอบจากร้านหนังสือว่า ปีนี้คงส่งไม่ทันแล้ว ก็ทำให้นักเรียนบางคนได้ใช้หนังสือเก่าจากปีที่แล้วของรุ่นพี่
131โนนสูงวิทยา  นายวรวุฒิ นิรันตรานนท์ 55 37,674.00 4250,40029,08315,1208,19010,080112,87315 พฤษภาคม 2559ไม่มี
132อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138  นายพินิจ หาโคตร 792 478,172.00 536503,200333,651189,36098,820127,1401,252,171-
133บ้านหนองทุ่ม  นายสำราญ มาตย์เทพ 156 100,935.00 121154,55077,72045,24022,17534,940334,62510 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อเร็วขึ้น
134บ้านโนนฐานะ  นายกฤตชัย สุริยา 64 33,776.60 4653,40022,82715,4807,26010,590109,55725 มีนาคม 2559ไม่มี
135บ้านสร้างก่อ  นายบรรทม แก้วอาษา 446 267,292.00 299329,850179,649109,38052,64583,210754,73421 เมษายน 2559
136โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา  นางอาทิมา สุขหา 120 58,000.00 87101,60044,59129,64014,30520,180210,3167 พฤษภาคม 2559ต้องการใช้หนังสือเหมือนกันทั่วประเทศ
137นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1  นายทิวากร คนสันต์ 30 24,051.00 2226,00013,1177,6803,9105,18055,88711 พฤษภาคม 2559การส่งหนังสือที่ไม่ครบจำนวนล่าช้า
138นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2  นายชัชวาล คงสมบัติ 233 140,930.00 172214,200104,20563,42030,56048,730461,11516 พฤษภาคม 2559
139บ้านสว่างปากราง  นายอภิสิทธิ์ ศักดิ์ชัย 198 157,703.00 164151,00086,59856,16027,42038,160359,33830 มีนาคม 2559-หนังสือของกระทรวงได้รับช้า
140บ้านนาต้องนาสมนึก  นายพิศาล ผิวศิริ 160 93,688.00 117108,75068,84240,68020,53527,480266,28726 มีนาคม 2559
141บ้านวังเลาโสมสวรรค์  สิบตำรวจเอกธีรยุทธ พลแสง 127 69,219.00 8982,55049,15530,84015,45520,860198,86010 พฤษภาคม 2559-
142บ้านเชียงดีกุดเชือม  นายสถาพร พิลาดี 238 150,000.00 167228,850108,73863,60030,93550,630482,75315 พฤษภาคม 2559
143บ้านท่าโปงทอง  นายสุนทร สายสมบูรณ์ 136 72,569.00 9487,50054,18632,76016,62022,110213,17613 พฤษภาคม 2559
144บ้านปากเจียงโนนทอง  นายอุดม โทนไทย 409 252,354.00 288325,800179,452106,92052,11082,170746,45215 พฤษภาคม 2559เป็นเรื่องที่ดีสำหรับการดำเนินงาน
145บ้านนายูง  นายอนุชาติ ไชยศรี 155 103,228.00 115106,85065,66039,96020,14527,000259,61522 มีนาคม 2559-
146ชุมพลนาคลัง  นายบรรพต โพธิ์ศรี 207 139,715.00 172218,100105,03463,69030,60549,330466,75922 เมษายน 2559
147บ้านนาแค  นายสุรชัย จำปาฤทธิ์ 202 71,025.00 158234,400105,62161,23029,15550,620481,02618 เมษายน 2559-
148บ้านวังบง  นายสมชาย มีหาฤทธิ์ 55 25,549.00 3844,80021,31913,2006,6508,92094,88911 พฤษภาคม 2559-
149บ้านวังแข้  นายพงษ์เทพ มุธุตา 74 41,136.00 5261,20029,34018,0009,00012,180129,7202 เมษายน 2559หนังสือเรียนของกระทรวงส่วนมากมักได้รับช้ากว่ากำหนด
150บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)  จ่าสิบโทอนิวัติ บุพศิริ 248 146,300.00 165216,150104,69361,92030,04548,450461,25816 พฤษภาคม 2559
151ชายแดนประชาสรรค์  นายอุดม พรมโท 137 56,926.00 9385,95051,42232,04015,85521,720206,98716 พฤษภาคม 2559ไม่มี
152บ้านนาตูม  นายพิชิต พันทะสี 69 33,158.00 5159,80028,22917,5208,61511,890126,0546 พฤษภาคม 2559
153บ้านนาคำน้อย  นายดำรง สิทธิบุญมา 216 105,616.00 147135,65080,76350,52024,86534,280326,07817 มีนาคม 2559
154บ้านนาคำ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)  นายประมวล นิลรักษา 65 35,766.00 5058,60026,67017,1608,42011,650122,5001 เมษายน 2559
155อนุบาลบ้านก้องวิทยา  นายเข็มทอง ใจหาญ 447 212,562.00 313347,750197,411115,62056,76587,720805,26610 พฤษภาคม 2559
156บ้านสมประสงค์  นายทวี ตันนารัตน์ 112 64,735.00 30 เมษายน 2559
รวม 24,686 14,963,100 18,15120,805,45011,017,8746,564,5303,237,9304,809,69046,435,474
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน