สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.อุดรธานี เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสมุทร สมปอง
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1บ้านนาโฮง  นายสุวัฒน์ ทรงศรี 0 0.00 88103,40049,27030,36015,07020,570218,670
2บ้านหนองไฮโนนสำราญ  นายประสงค์ รามวิเศษ 141 70,534.00 10193,55056,15034,92017,41523,640225,6754 พฤษภาคม 2559ไม่มี
3กำแมดคำเจริญ  นายเสรี พันธ์อินากูล 68 40,745.00 5362,00028,27018,1208,81512,320129,52529 เมษายน 2559-
4อนุบาลศรีสุทโธ  นายไตรภพ คำเพชร 1,155 747,958.00 691651,250448,895245,640129,805164,5401,640,13026 มีนาคม 2559
5บ้านนาจาน  นายสายัณห์ ศรีทุมมา 485 295,185.00 362424,900232,520136,41066,335107,130967,2953 พฤษภาคม 2559
6บ้านฝาง  นายบุณย์ มีวิชา 127 67,419.00 9184,45050,04831,56015,84521,340203,24330 เมษายน 2559ไม่มี
7พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์  นายอุดม สีจันเพรียว 830 444,015.00 603566,050377,546213,000111,125143,0201,410,74123 เมษายน 2559
8บ้านดงค้าพัฒนา  นายสงวน รักษาเมือง 47 25,126.00 3844,20019,31412,8406,0808,77091,20410 พฤษภาคม 2559ไม่มี
9ศรีขวัญเมือง  นายอำนวย ศรีสุนาครัว 325 222,350.00 229299,750166,28390,81044,52075,510676,87314 พฤษภาคม 2559
10บ้านอ้อมกอ  212 121,896.00 136169,70087,81150,49024,73538,640371,3761 พฤษภาคม 2559-
11บ้านดงดารา  นายประหยัด หวังผล 75 31,272.00 4654,40028,97416,0808,21010,840118,50431 มีนาคม 2559-
12บ้านโนนสมบูรณ์  นายสำเร็จ พลพินิจ 72 37,670.00 5058,60026,13617,1608,42011,650121,96625 เมษายน 2559 -
13บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ  นายสุรัชต์ ชาตะรักษ์ 131 85,150.00 9789,35052,61433,24016,25522,580214,03925 เมษายน 2559-
14บ้านโคกคำไหล  นายวุฒิพร ประทุมพงษ์ 70 38,826.00 5766,60030,15919,4409,40513,230138,83414 ตุลาคม 2559บริษัทส่งหนังสือไม่ทันตามกำหนด
15ชุมชนดงเย็น  นายวัฒนะ ภูมิวัฒนะ 151 78,745.00 10798,85059,62336,84018,20524,980238,49820 เมษายน 2559ควรจะจัดทำปฏิทินในการดำเนินการให้เหมือนกัน
16บ้านป่าเป้า  นายสมคิด พลแพงขวา 139 76,349.00 9689,00054,25033,24016,63022,490215,6109 พฤษภาคม 2559-
17บ้านตาดโนนทองหลาง  นายโยธิน ภูมิเพ็ง 97 36,598.00 6981,20038,27923,88011,93516,160171,45420 เมษายน 2559 ไม่มี
18บ้านโคกกลาง  นายบุญส่ง หอมกระชาย 153 95,033.00 114134,30069,47941,46020,09031,110296,43929 เมษายน 2559 ไม่มีอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
19บ้านสมวิไล  นายเต็ม ดีโนนงิ้ว 84 43,649.00 6981,20037,66123,88011,93516,160170,83629 เมษายน 2559
20บ้านโนนหอม  นายเด่นอุดม มังษาอุดม 251 155,838.00 173220,450113,48764,89032,13049,920480,87720 พฤษภาคม 2559
21บ้านงิ้วมีชัย  นายสมชาย แก้วมาก 275 168,628.00 187239,350125,37070,53035,30054,180524,7303 พฤษภาคม 2559
22คำภูเงินโนนผักหวานวิทยา  นายสมศักดิ์ ปักกาโต รักษาการฯ 31 26,630.00 3035,40017,37810,4405,2807,05075,54813 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
23บ้านทุ่ง  23 12,382.00 2327,00012,3827,9203,9155,37056,58728 ธันวาคม 2559
24บ้านชัย  นายปัดถา จารุจิตร 63 34,501.00 4957,40026,54116,8008,22511,410120,37629 เมษายน 2559-
25บ้านโนนงามอุดมวิทย์  นายนพดล มนตรี 114 40,174.00 8880,80046,00530,00014,50020,420191,7255 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหา
26บ้านดงไพรวัลย์  นายอาทร เคหาไสย 108 62,209.00 7892,20046,15027,24013,88018,370197,84010 พฤษภาคม 2559
27บ้านกล้วย  นายอภิวัฒน์ โรมเมือง 83 46,470.00 5868,20032,36220,0409,98013,570144,15210 พฤษภาคม 2559
28บ้านโนนสะอาด  นายวีระศักดิ์ สุธรรมฤทธิ์ 211 117,623.00 162149,70088,68355,80027,60037,830359,61314 เมษายน 2559ไม่มี
29บ้านนาสีนวล  นายสงกรานต์ บุญพา 80 50,375.00 5969,60034,29120,52010,36513,860148,6364 พฤษภาคม 2559อยากให้สพฐ. ดำเนินการจัดซื้อหลังสือเรียนใน 5 วิชาหลักให้โรงเรียนโดยตรง เพื่อให้แนวปฏิบัติเดียวกัน ส่วนวิชาอื่นๆ ให้โรงเรียนจัดซื้อเองตามกระบวนการ
30บ้านโนนศรีทอง  นางสาวกัญญดา เย็นรัตน์ 64 38,122.00 5160,20030,30217,7608,99511,990129,24730 เมษายน 2559-
31บ้านนาคำพรสันติ  นายวิญญู วิชาชัย 232 142,978.00 166213,200105,11162,01030,19548,090458,60611 เมษายน 2559ไม่มีปัญหาในการจัดซื้อหนังสือเรียน
32บ้านหัวดงยาง  นางสาวนงลักษณ์ หงษ์คำ 70 62.37 6070,60033,01120,76010,37014,050148,79113 พฤษภาคม 2559-
33บ้านดอนขี้เหล็ก  235 144,796.00 151169,95089,92454,39026,56039,990380,81410 พฤษภาคม 2559การสั่งซื้อหนังสือกับบริษัทเอกชนจะได้รับหนังสือเร็วกว่าสั่งซื้อของกระทรวง
34บ้านนาดี  นายแสงทอง หอมสวาสดิ์ 52 31,260.00 4249,60024,07414,6407,4309,880105,62416 เมษายน 2559
35บ้านดงวัฒนา  นายปานทอง สิตวงศ์ 101 82,840.00 79103,55049,82029,67014,42023,210220,67015 พฤษภาคม 3102
36บ้านคำบอนโนนสมโภชน์  นางมาลัย สมบูรณ์ 66 50,895.00 4755,40027,54016,3208,21511,030118,5055 พฤษภาคม 2559ไม่มีเพราะหนังสือส่งครบแล้ว
37บ้านปอพาน  นายพยอม กุลบุตร์ 148 90,619.00 104126,30063,85738,07018,34528,960275,5324 พฤษภาคม 2559ไม่มี
38บ้านคำสง่าประชาสรรค์  นายบัณฑิต วรรณราม 59 34,270.00 4654,20026,12015,9608,02010,790115,09019 เมษายน 2559ไม่มี
39บ้านจันทน์  นายพรชัย สระศรี 60 36,898.00 4762,45031,11417,9408,99513,980134,4795 เมษายน 2559-
40บ้านหนองกาโนนสิมมา  นายทยากร นิวรนุสิทธิ์ 343 197,540.00 254277,500157,38093,27045,92570,010644,08530 มีนาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
41บ้านตูม  นายศิริศักดิ์ โคตรแสวง 351 232,104.00 259290,650163,31396,21047,43073,310670,91318 เมษายน 2559
42บ้านทรายมูล  นายวัฒนา สุวรรณไตร 139 80,187.00 109101,15062,21237,80018,97525,560245,69731 มีนาคม 2559-
43บ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์  นายศิริศักดิ์ โคตรแสวง 129 74,740.00 10697,90057,36236,48018,01024,740234,49216 พฤษภาคม 2559-
44บ้านดงยาง  นายปรีชา คำภาจันทร์ 41 31,622.00 2934,00015,6179,9604,8956,76071,2329 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหาใดๆ
45ชุมชนวังทอง  นายชาญ เพ็งภักดี 403 408,626.00 284324,400178,786105,75051,37581,810742,12110 พฤษภาคม 2559ไม่มี
46บ้านเหล่าหลวง  นางดวงจันทร์ หอมสวาสดิ์ 173 130,000.00 117149,45075,33043,71021,38033,780323,65029 เมษายน 2559
47บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ  นายบำรุง นวลประจักร์ 455 280,000.00 307351,650194,488114,54055,77588,680805,13319 เมษายน 2559
48บ้านดงหวาย  นายพนมชัย นันทะศรี 252 158,104.00 178234,200111,37366,57031,89552,370496,40811 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหา
49บ้านนาไหม  นายจักรวาล สูงห้างหว้า 231 154,762.00 154142,90087,88853,40026,80036,110347,09822 เมษายน 2559ไม่มี
50บ้านกุดดู่อุดมวิทย์  นายสังคม สุวรรณชาตรี 270 161,862.00 180226,600110,61566,42031,80051,350486,78517 พฤษภาคม 2559
51บ้านเมืองนาซำ  นายทองเลื่อม อภิรักษ์ 45 29,000.00 3844,60020,94713,0806,4608,87093,95720 เมษายน 2559หนังสือไม่ได้ครบตามที่ต้องการ
52บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์  นายสุรพูล ซ้ายขวา 94 51,315.00 6879,60036,37223,28011,36015,820166,4324 พฤษภาคม 2559
53บ้านวังคางฮูง  นายจันแสง ยืนนาน 280 170,954.00 206258,900126,28576,20036,77058,740556,89530 เมษายน 2559ไม่มีปัญหา
54บ้านท่าบ่อยาง  นางสาวอราภรณ์ สมบูรณ์ 58 40,430.00 4350,40023,69814,7607,24510,020106,12321 มีนาคม 2559ไม่มี
55บ้านนาคำวัง  นายศรีชัย พรมสิทธิ์ 103 57,862.53 8499,40048,69729,40015,05019,810212,35718 เมษายน 2559
56บ้านถ่อนนาลับ  นายอนุวัฒน์ มังธานี 36 18,987.00 3035,20017,01610,3205,0907,00074,62620 เมษายน 3102
57บ้านหนองลาด  นายสุรสิทธิ์ อิศดง 327 217,270.00 209279,150139,80379,44039,24562,310599,94830 เมษายน 2559
58บ้านโพธิ์ท่าเมือง  นางสาวกัลยา พลมั่น 45 28,730.00 3237,60017,77811,0405,4807,48079,37830 เมษายน 3102
59บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย  นายจักรวาล สูงห้างหว้า 126 70,440.00 9789,75054,09533,48016,63522,680216,64018 เมษายน 2559ควรให้โรงเรียนได้จัดซื้อหนังสือ ได้หลากหลาย บริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทการจัดการเรียนการสอนแต่ละโรงเรียน
60บ้านนามั่ง  นายพงษ์ศักดิ์ กงช่าง 65 41,090.00 4451,80026,45115,2407,63010,310111,43111 พฤษภาคม 2559อยากให้จัดสรรงบประมาร 100 % ในการจัดซื้อหนังสือเรียน
61บ้านหนองสองห้อง  นายมงคล คำรินทร์ 253 158,317.00 181230,950114,37267,44032,78552,190497,7375 พฤษภาคม 2559-
62บ้านถ่อนคำหวด  นายจักรวาล พันธุ์ศิลา 38 20,525.00 2934,00015,5209,9604,8956,76071,13510 พฤษภาคม 2559ไม่มี
63บ้านม่วง  นายวงศ์ดี ขาวสนิท 215 141,648.00 142197,70094,28954,30026,35043,530416,16915 เมษายน 2559-
64บ้านเมืองไพร  นายสะอาด สร้อยพาน 91 54,124.00 7588,00041,64725,80012,72517,500185,67222 เมษายน 2559
65บ้านศรีเมือง  นางสาวสุภาพร ภูมิพันธ์ 182 117,346.00 154210,600102,61458,83028,89546,660447,59910 พฤษภาคม 2559ดำเนินการสั่งหนังสือให้ทันเวลาที่กำหนด
66บ้านหนองสว่าง  นายบัญญัติ คำเพชร 270 171,343.00 202286,000131,80377,43037,28562,630595,14824 มีนาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
67บ้านปากดง  นายคนึง บุตรคง 228 148,788.00 168224,400108,76763,48030,88050,020477,5475 เมษายน 2559ไมีมี
68บ้านดงแสนสุข  นายทองทศ จันทร์สมคอย 209 118,961.00 135173,05087,26750,64024,96539,100375,02217 เมษายน 2559
69บ้านโนนชัยศิลป์  นายบัวหลา จิตเที่ยง 109 57,853.00 7486,20037,98925,08011,96017,110178,3396 พฤษภาคม 2559-
70กมลศิลป์สามัคคี  นายนพพร อุปนิสัยพล 66 35,704.00 4553,00025,54715,6007,82510,550112,52210 พฤษภาคม 2559
71อนุบาลหนองหานวิทยายน  นางศรีสมร สนทา 705 479,617.00 549510,150316,441190,80096,225128,9101,242,52628 เมษายน 2559
72บ้านหนองหาน (วันครู 2502)  นายสัตถา นรินทร์ 892 562,064.00 606569,700387,555214,560112,470143,9401,428,2259 เมษายน 2559ไม่มี
73บ้านเชียงงาม  นายสุรศักดิ์ จันทร์ธานี 93 53,738.00 7487,00040,60325,56012,72017,310183,1933 พฤษภาคม 2559-
74บ้านโสกหมู  นายเจษฎาวิชญ์ นันนทะจันทร์ 124 52,220.00 87102,80052,22030,36015,44520,480221,3052 พฤษภาคม 2559-
75บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์)  นายศักดิ์แสงทอง เวชไธสง 100 56,637.00 8396,80043,06528,20013,52519,220200,81028 เมษายน 2559
76บ้านหนองสะหนาย  นางสาวพชรณัฏฐ์ หิริโกกุลล์ 48 26,478.00 3945,40020,03513,2006,2759,01093,9209 พฤษภาคม 2559ไม่มี
77บ้านหนองบัวแดง  นายเทพพิทักษ์ ศรีสม 142 68,162.00 100133,30063,99737,59018,06529,700282,65210 มิถุนายน 2559-
78บ้านหนองไผ่พิทยาคม  นายประยุทธ นามโยธา 221 100,749.00 166203,300100,74960,90029,33046,490440,76920 มิถุนายน 2559ไม่มีอุปสรรค
79บ้านม่วงประชาบํารุง  นายรณฤทธิ์ นาผล 291 184,862.00 198279,300133,16376,32037,41061,320587,51330 เมษายน 2559-
80บ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)  นายสายัณห์ บุฮม 48 25,525.00 3541,00019,06212,0005,8758,15086,0876 พฤษภาคม 2559กำกับติดตามกับคู่สัญญาเป็นระยะ เพื่อให้ได้หนังสือเรียนครบทันตามกำหนด
81บ้านหนองงิ้ว  นายสุรศักดิ์ จันทร์ธานี 39 21,329.00 3237,60017,53511,0405,4807,48079,1356 พฤษภาคม 2559- ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายแต่เนิ่นๆ - ผู้รับผิดชอบรีบดำเนินการสั่งซื้อและทำสัญญา - ผู้รับผิดชอบต้องติดตามสอบถามผู้ขายอย่างสม่ำเสมอ
82บ้านดงโพนยอ  นายศาสตรา พาบุดดา 54 34,604.00 4350,60023,60014,8807,43510,070106,58530 เมษายน 2559-
83บ้านดงบากโนนสวรรค์  นายสิทธิพร ปะพะวะ 308 187,056.00 232272,200144,08586,91041,55568,630613,38010 พฤษภาคม 2559
84บ้านเพ็กคำบากหายโศก  นายประยุทธ จันทร์ห้างหว้า 167 94,128.00 113104,75065,57139,12019,56526,470255,4765 พฤษภาคม 2559งบประมาณในการจัซื้อไม่เพียงพอต่อการต้องการจัดซื้อหนังสือที่หลายหลาย
85ชุมชนบ้านหนองเม็ก  นายสมใจ คำควร 538 340,708.00 376431,000241,645141,03069,675108,690992,04010 พฤษภาคม 2559
86บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด  นายสุเมฆ ถ่อเงิน 244 169,984.00 196251,400128,28073,80036,72056,840547,040
87บ้านหนองตาใกล้  นายทวีศักดิ์ ฤทธิ์มหา 98 56,951.00 88103,60048,87830,48015,26020,620218,8383 พฤษภาคม 2559-
88บ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน  นางสาวสิริรัตน์ ทวีทรัพย์ 53 31,792.00 4552,60023,70615,3607,44510,450109,5619 พฤษภาคม 2559
89บ้านเม็กดงเรือง  นายมณเฑียร วัจนสุนทร 179 108,786.00 127159,85078,71547,16022,96536,280344,9709 พฤษภาคม 2559-
90บ้านหนองนกทา  นายสมหวัง สุปัญญาบุตร 62 34,455.00 5059,00028,89717,4008,80011,750125,8479 พฤษภาคม 2559
91บ้านดูนประชารัฐ  นายเทพประสิทธิ์ คำพิมาน 106 47,000.00 7992,40041,83727,00013,12518,360192,72212 พฤษภาคม 2559-
92บ้านคำอ้อ  นางสาววัชรินทร์ พร้อมใจ 66 38,946.00 5564,20029,08418,7209,01512,750133,76912 มิถุนายน 2559จำนวนนักเรียนไม่แน่นอนมีการย้ายเข้าย้ายออก จัดซื้อไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่ย้ายเพิ่มเข้ามา
93บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)  นายรังสิทธิ์ จับใจนาย 506 283,367.00 365337,550202,515125,88062,43585,300813,68021 เมษายน 2559
94บ้านปูลู  นายสวัสดิ์ พรมมัชชะ 135 100,649.00 126117,30073,84343,92022,29029,640286,99328 เมษายน 2559-
95บ้านดงเย็น  นายสมควร คำเมืองแพน 38 24,935.00 3238,00019,71411,2805,8607,58082,43416 พฤษภาคม 2559
96บ้านหันน้อย  นายนิคม คำล้วน 124 68,496.00 8397,60046,85928,68014,28519,420206,84412 พฤษภาคม 2559-
97ธาตุดอนตูม  นายเขื่อนวัฒน์ เขื่อนศิริ 158 91,655.00 121112,15068,80541,88020,93528,340272,1109 มิถุนายน 2559ไม่มี
98บ้านยา  นายประสิทธิ์ คำกิ่ง 91 48,321.00 5867,80031,33319,8009,60013,470142,0034 พฤษภาคม 2559อยากให้แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์สามารถใช้งบเรียนฟรีซื้อได้ค่ะ
99บ้านหนองผือ  นายศิริกรณ์ ธาตุทำเล 63 35,006.00 4350,20022,75014,6407,0559,970104,61516 พฤษภาคม 2559
100บ้านต้องหนองสระปลา  นายสมนึก มุงคุณแสน 360 219,860.00 283323,450175,436105,00050,43581,570735,89129 เมษายน 2559ไม่มี
101บ้านดงบังหนองเขื่อน  นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์สีนวล 141 78,840.00 10092,60055,47434,56017,22023,400223,25416 พฤษภาคม 2559
102บ้านหนองบัวน้อย  นายดำรงศักดิ์ ฤทธิ์มหา 32 19,685.00 2530,00016,8129,0004,8756,00066,68727 เมษายน 2559
103บ้านสะแบง  นายเสรี อรสูญ 388 207,891.00 271322,450178,643103,02050,52581,290735,92821 มีนาคม 2559
104บ้านโนนนาสร้าง  นางธัญณลักษม์ บุญพูล 62 48,825.00 4249,80026,49114,7607,6209,930108,6019 พฤษภาคม 2559
105บ้านบ่อปัทม์  นายประจักษ์ แสงศิลา 107 47,929.00 85100,60049,80129,76015,24520,050215,4561 พฤษภาคม 2559ไม่มี
106บ้านดงวังพัง  นายวัชรพงษ์ แม่นหมาย 89 33,205.00 5565,00032,69619,2009,77512,950139,62113 พฤษภาคม 2559ไม่มี
107บ้านดอนนางคำ  นายสุรชัย แสงศิลา 111 51,840.00 9284,00046,29531,08014,71021,230197,31520 มกราคม 2560หนังสือที่เป็นของกระทรวงค่อนข้างที่จะล่าช้า
108บ้านกั้งโนนสะอาด  นายพิสัณห์ หิรัญวงษ์ 356 266,081.00 242285,700160,11391,74045,07072,030654,65317 เมษายน 2559 ไม่มี
109บ้านหนองกล้า  นายสันติ ศรีปัญญา 56 20,067.00 3743,40020,48112,7206,2658,63091,4966 เมษายน 2559ปัญหาคือ ผู้ประสานงานจัดซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อหนังสือเรียน ทำให้ได้หนังสือเรียนมาไม่ครบทุกกลุ่มสาระ
110บ้านหนองเต่าดอนหายโศก  นายบวร ชัยคำ 145 84,769.00 112144,50070,79641,79020,21532,530309,83131 มีนาคม 2559ไม่มีปัญหา
111บ้านบ่อคํา  นายธรรมรัตน์ ธรรมพุทธวงศ์ 59 22,072.00 4148,00022,07214,0406,8559,540100,50715 มีนาคม 2559
112บ้านวังฮาง  นายสุภัคกาญจน์ ฤทธิ์ละคร 165 100,763.00 144198,80090,93354,54025,98043,810414,06316 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการได้รับล่าช้าเสมอ
113บ้านนาเยีย  นายชวาลสันต์ พวงกัลยา 77 40,387.00 5665,80030,70019,3209,59013,090138,50010 กุมภาพันธ์ 2559ไม่มี
114บ้านสร้อยพร้าว  นางสาวรัดดาวัล พานาดา 156 120,042.00 118156,00077,40844,67022,01534,920335,01320 พฤษภาคม 2559ในการจัดซื้อหนังสือ หนังสือที่เป็นของกระทรวง ครุสภา มักจะส่งช้า
115บ้านหงษาวดี  นางมีนทราย ไชยอาจิณ 41 23,229.00 3338,60018,11911,2805,4857,67081,15415 พฤษภาคม 2559
116บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์  นายประพันธ์ มั่งมูล 94 50,848.00 6273,00035,62421,48010,76014,530155,3942 พฤษภาคม 2559อยากให้จัดสรรงบเต็มร้อย 100%
117บ้านป่าก้าว  นายอภิดล สิงสาธร 193 109,597.00 141165,65083,44251,15024,67038,390363,30216 มีนาคม 2558โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อหนังสือได้ทันตามกำหนดและทันก่อนเปิดภาคเรียน
118บ้านศาลา  นายผดุงศักดิ์ วันจงคำ 143 77,370.00 10495,40054,19335,40017,05024,110226,15321 พฤษภาคม 2559ไม่มี
119บ้านนางิ้ว  นางเฉลิมพร หมุนอุดม 79 47,664.00 5868,40033,14520,16010,17013,620145,49531 มีนาคม 2559ไม่มีปัญหา
120บ้านหนองกุงดอนบาก  นายสายทอง ณรงค์ชัย 151 87,291.00 10698,50061,96236,84018,58024,890240,77225 เมษายน 2559ไม่มีปัญหา
121บ้านหนองกอบง  นายเจษฎาพงษ์ บัวเกษ 29 18,745.00 2428,20013,1698,2804,1105,61059,3698 มีนาคม 2559
122บ้านนาฮัง  นายบุญมี โพธิ์ศรี 56 35,729.00 4552,20022,56015,1207,06510,350107,2958 มีนาคม 2559
123บ้านผักตบประชานุกูล  นายคำปลาย คำแพงราช 311 188,958.00 202295,100134,64478,06037,39064,030609,22429 เมษายน 2559ทุกปีการศึกษาการจัดซื้อดำเนินการเป็นวิธีพิเศษ ในปีการศึกษา2559 นี้ ได้ดำเนินการเป็นวิธีตกลงราคา ซึ่งทำให้ขั้นตอนในการดำเนินการจัดซื้อลดลง และโรงเรียนสามารถหาร้านที่มีศักยภาพในการส่งหนังสือครบทุกรายการก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2559
124บ้านหนองบัว  นายธนา พรมมา 59 31,382.00 3946,00022,00313,5606,8459,16097,5688 มีนาคม 2559
125บ้านนิคมหนองตาล  ว่าที่ ร.ต.สุเดช พงศธร 510 324,342.00 386555,700283,382158,37075,275139,8901,212,61731 มีนาคม 2559ไม่มี
126บ้านโพนงาม  นายปรีชา เครือเจริญ 192 108,376.00 129119,35072,85044,52022,11530,160288,9954 พฤษภาคม 2559ควรโอนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาทั้ง5รายการ ประมาณ 90% เพื่อลดภาระเงินสำรองจ่ายของโรงเรียน
127บ้านดงคำ  นายธนะเดช เต็มปลื้ม 162 106,896.00 127116,45065,56043,20020,77529,430275,41515 มีนาคม 2559
128บ้านโคกสว่างนาดี  นายชัยยงค์ นันตะสุข 118 65,494.00 9688,40051,13432,88016,06022,340210,81415 มีนาคม 2559
129บ้านสะคาม  นายสุรศักดิ์ พจนา 43 30,741.00 3237,40017,31310,9205,2907,43078,35315 มีนาคม 2559ไม่มี
130บ้านโคกทุ่งยั้ง  นายทศพล ต้นคำใบ 230 147,246.00 160210,100102,15360,03029,05547,050448,38821 เมษายน 2559การจัดสรรงบประมาณ ควรจัดให้โรงเรียน 100 % โดยใช้ฐานข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 หากมีจำนวนนักเรียนลดลงก็ให้นำไปเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
131บ้านดอนยางเดี่ยว  นายทองล้วน ธรรมสาร 49 26,785.00 4249,00022,01714,2806,8609,730101,8872 พฤษภาคม 2559ขั้นตอนซื้อหนังสือเรียนเป็นระบบ
132บ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี  นายจงจิต กิ่งกาญจน์ 63 38,179.00 5059,00029,57517,4008,80011,750126,5252 พฤษภาคม 2559ขั้นตอนการซื้อหนังสือเรียนเป็นระบบ
133บ้านนาอุดม  นายวิศิษฎ์ ไชยศรี 88 50,796.00 6880,40039,75823,76012,12016,020172,05825 เมษายน 2559-ไม่มีปัญหา-
134บ้านพังงู  นางสาวธิษณุพัชร์ พรหมมา 146 80,245.00 110124,90062,06239,42018,87029,250274,50210 พฤษภาคม 2559ไม่มี
135บ้านขาวัว  นายชาญณรงค์ สมพอง 81 47,630.00 6071,00034,84821,00010,75014,150151,7483 ตุลาคม 2559ถ้าส่งหนังสือกระทรวงส่วนใหญ่จะช้ากว่าหนังสือฉบับอื่น
136บ้านพังซ่อน  นายอิทธิพล ลงคลัง 150 25,735.00 108100,20061,50937,44018,78025,320243,2495 พฤษภาคม 2559
137บ้านเรืองชัย  นายพิทักษ์ ไชยแก้ว 87 47,858.00 5564,60031,62218,9609,39512,850137,42710 พฤษภาคม 2559ไม่มี
138บ้านโคกถาวรทรายงาม  นายสิทธิพร ปะพะวะ 60 25,530.00 5260,40025,53017,5208,24011,980123,6704 พฤษภาคม 2559ไม่มี
139บ้านม่วง  นายชูศักดิ์ ทรงศรี 34 22,244.00 2428,80016,3498,6404,6805,76064,22914 พฤษภาคม 2559-
140บ้านนาดี  นายบุญเลิศ ก้องเวหา 82 46,475.00 5362,80032,22618,6009,57512,520135,72110 พฤษภาคม 2559ไม่มี
141บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว  นายสายัณห์ มีจันที 98 56,303.00 7588,00041,45125,80012,72517,500185,47618 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรคและข้อเสนอแนะใดๆ
142บ้านหนองหญ้ารังกา  นางสาวรุ่งระวี ศรีสองเมือง 52 26,092.00 4047,00022,32113,8006,8509,35099,3214 พฤษภาคม 2559ความเร็วในการติดต่อสื่อสาร (INTERNET) ในการดำเนินงานของโรงเรียน
143อนุบาลทุ่งฝน  นายสนอง ปานเชียงวงษ์ 458 265,408.00 279262,650176,54799,00052,12566,360656,6829 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนมีการย้ายเข้า-ออก นักเรียนที่ย้ายเข้าใหม่อาจจะมีปัญหาเรื่องหนังสือไม่พอ
144บ้านท่าช่วง  นายสมคิด อุดชุมนารี 60 36,652.00 4249,80025,85414,7607,6209,930107,9643 มิถุนายน 2559 -
145ชุมชนกุดค้า  นายสุรศักดิ์ กุลวงศ์ 251 177,093.00 183240,550120,17869,33034,39053,970518,4183 พฤษภาคม 2559-
146บ้านโนนสะอาด  นายประไพ โคตรชุม 146 90,538.00 112104,60068,16539,24020,13026,430258,56525 พฤษภาคม 2559
147ธาตุน้อยก่อสำราญ  นายสุพัฒน์ เพ็ชรตา 101 59,245.00 7791,00045,37326,88013,68518,130195,06829 เมษายน 2559
148บ้านโพนสูง  นายสไกร สีทวนฐาน 93 37,228.00 6677,80037,22822,92011,54015,490164,97825 พฤษภาคม 2559ไม่มี
149บ้านทุ่งใหญ่  นางสุภาพร นามลี 208 130,838.00 149139,15090,88152,20026,77535,160344,16631 มีนาคม 2559ไม่มี
150บ้านช้าง  นายศักดา แสนศิริรัตน์ 115 79,106.00 10999,95056,31337,08017,83525,260236,4386 มิถุนายน 2559ได้รับหนังสือไม่พร้อมกัน
151บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา  นายสุเทพ เนียมนาภา 169 106,415.00 129119,95075,76944,88022,68530,310293,59431 มีนาคม 2559ไม่มี
152บ้านนาชุมแสง  นายวิชัย ขันตี 333 150,755.00 242260,300145,22887,81042,54565,680601,56313 พฤษภาคม 25590
153บ้านโนนสมบูรณ์  นายสวน ยะโสราษฎร์ 58 34,096.00 5767,00031,46919,6809,78513,330141,26416 มิถุนายน 2559โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กงบประมาณที่ได้ก็น้อย
154บ้านนาทม  นายเสถียร ดีสิน 218 165,818.00 171214,950105,38663,39030,76048,790463,2764 พฤษภาคม 2559-
155ชุมชนคำตานาหนองกุง  นายสมบูรณ์ คำศรีระภาพ 357 186,721.00 263304,450170,10398,97048,77076,770699,0634 มิถุนายน 2559
156บ้านคำเจริญ  นายนิรันดร์ ด้านซอม 132 75,000.00 9789,55052,21633,36016,44522,630214,20113 มีนาคม 2559
157บุญมีศรีสว่าง  นายสมปอง รัตนสิงห์ 151 104,357.00 107101,65073,76438,52020,86525,680260,47924 มีนาคม 2559หนังสือมาไม่พร้อมกัน
158อนุบาลไชยวาน  นายบัญญัติ โพธิ์เสนา 576 362,932.00 402458,300254,053149,61072,745115,5801,050,2889 พฤษภาคม 2559
159เพียปู่หนองเรือ  นายสมศักดิ์ ใจวงษ์ 202 118,507.00 138128,30079,14848,00024,25032,420312,1187 เมษายน 2559การดำเนินงานตามปฏิทินและขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ทำให้ลดปัญหาอุปสรรคและงานสำเร็จลุล่วง ทันเวลาตามกำหนด
160ร่มเกล้า 2  นายวัชรพล วิทยากร 471 446,401.00 325298,550166,447110,88053,68575,450705,01225 มีนาคม 2559ไม่มี
161บ้านหนองแซง  นายวิระชาติ ยาทองไชย 154 82,724.00 114104,90061,50939,00019,00026,510250,9191 พฤษภาคม 2559ทางร้านจัดส่งหนังสือไม่ครบตามที่โรงเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
162หนองแวงวิทยา  นายสุรจิตร ขันธวิชัย 317 214,693.00 226255,300146,15784,27041,66564,390591,78215 พฤษภาคม 2559ไม่มี
163บ้านคำยาง  นางน้ำฝน ไชยวาน 30 20,209.00 3035,60018,41410,5605,4707,10077,144
164บ้านหนองแวงตาด  นายหัสดี ทรงถิ่น 59 23,094.00 4654,00025,26315,8407,83010,740113,6736 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ในชั้นอนุบาล 1 ไม่คงที่แน่นอน เนื่องจากเด็กที่อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัด จะนำเด็กมาเข้าเรียนในวันเปิดเรียนวันแรก โดยไม่แจ้งล่วงหน้า
165บ้านหนองหลัก  นายประสิทธิ์ชัย พาลี 378 238,730.00 276314,600174,417102,72049,96079,340721,03720 เมษายน 2559ไม่มี
166ชุมชนสะงวย  นายกรเทพ รักษานวล 243 155,339.00 189259,650117,68871,25033,65057,260539,49830 มีนาคม 2559_
167บ้านนาปู-นากลาง  นายรัศม์ เหล่าก้อนคำ 72 39,932.00 5868,20032,12220,0409,98013,570143,91210 ธันวาคม 2559
168บ้านหัวหนองยาง  นายสมภพ บูรพันธ์ 92 50,516.00 6677,00035,21622,44010,78015,290160,72610 พฤษภาคม 2559มีการดำเนินงานตามปฏิทินและขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน จึงทำให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
169บ้านหนองอิอู  นางกฤษภรณ์ ราตรีวงศ์ 51 26,720.00 3743,40020,24612,7206,2658,63091,26110 พฤษภาคม 2559
170บ้านโพนสูงโนนสวรรค์  นายเฉลิมชัย วิรุณพันธ์ 178 118,659.00 146135,30082,84550,52025,24034,190328,09516 พฤษภาคม 25591.การดำเนินการสำรวจหนังสือของครูประจำชั้นล่าช้า 2.การประสานงานเรื่องเอกสารต่างๆล่าช้า
171บ้านคำม่วง  นายทองใบ แพงคำฮัก 70 40,377.00 5160,40031,65417,8809,18512,040131,15913 พฤษภาคม 2559ได้รับหนังสือที่จัดพิมพ์จากกระทรวงล่าช้า
172บ้านห้วยยางชัยพร  นายสุรชัย ภิรมย์เชย 183 122,463.00 133191,75087,87851,24024,62541,770397,26320 มีนาคม 2559
173บ้านป่าก้าว  นายฉลาด วิรุณพันธ์ 146 104,166.00 10295,10060,50335,64018,18024,030233,4539 พฤษภาคม 2559
174บ้านโนนสมบูรณ์  นายสุระพล สอนเสนา 66 38,557.00 5362,60031,45618,4809,38512,470134,39110 พฤษภาคม 2559
175บ้านคำเลาะ  นายชัยวัฒน์ ไชยวาน 397 260,000.00 275351,450185,406107,10051,40588,550783,9118 เมษายน 2559
176บ้านคำน้ำทิพย์  108 60,872.00 8195,20045,38827,96013,89518,940201,3836 พฤษภาคม 2559
177บ้านคำบอน  นางเพ็ญศรี เรียบร้อย 84 42,516.00 6677,60036,32422,80011,35015,440163,51416 พฤษภาคม 2559
178บ้านวังชมภู  นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ 128 70,005.00 9688,60051,20133,00016,25022,390211,44110 เมษายน 2559
179บ้านดงพัฒนา  นางประธูป ฉิมมาลา 64 34,691.00 4957,40026,52916,8008,22511,410120,36413 พฤษภาคม 2559-
180สยามกลการ 3  นายถาวร แสงใส 115 63,249.00 7892,20046,07727,24013,88018,370197,7672 พฤษภาคม 2559โรงเรียนมีการประชุมภาคี 4 ฝ่าย ในการคัดเลือกหนังสือเรียน ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม และทำเรื่องขอซื้อหนังสือเรียน เพื่อทำการสั่งซื้อหนังสือ ตามกำหนดเวลา จึงทำให้การส่งหนังสือเรียนของบริษัทคู่สัญญา ครบถ้วนและทันตามกำหนดเวลา
181อนุบาลพิบูลย์รักษ์  นายเพิ่มศักดิ์ เมฆวรรณ 395 229,734.00 277254,950149,68394,80046,22564,430610,08825 กุมภาพันธ์ 2559
182บ้านโพธิ์  นายสุพรรณ นามดี 50 27,804.00 4552,60023,33515,3607,44510,450109,19010 พฤษภาคม 2559โอนเงินเข้าบัญชีเร็วทำให้จัดซื้อหนังสือได้เร็ว
183บ้านดงยางพรพิบูลย์  นายสมพร บุญเย็น 113 62,413.00 7386,80045,39825,80013,47517,320188,79329 เมษายน 2559-
184บ้านนายม  นายชลพรรษ สวัสดี 133 84,437.00 97129,75064,27536,78018,03528,930277,77016 พฤษภาคม 2559
185บ้านดอนกลอย  นายสุทธิศักดิ์ เทพวงศ์ 225 129,044.00 155196,45097,71057,72028,16544,500424,54516 พฤษภาคม 2559ไม่มี
186บ้านไทย  นายบัวใส บ่อคำเกิด 47 18,021.00 4451,80023,82915,2407,63010,310108,8094 พฤษภาคม 2559-
187หว้านใหญ่ประชาคม  นายยงยุทธ สิมสีพิมพ์ 85 33,878.00 6779,00037,98923,28011,73515,730167,7346 พฤษภาคม 2559
188บ้านหนองบัวสะอาด  นางณภัสนันท์ สมพอง 69 36,540.00 4755,40026,31716,3208,21511,030117,28229 เมษายน 2559ไม่มีปัญหา
189บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)  นายจิตรภณ พลสมัคร 75 41,293.00 4957,80028,92617,0408,60511,510123,88129 เมษายน 2559ไม่มี
190บ้านนาทรายน้ำรอด  นายบรรพต อุปไชย 278 250,945.00 204260,300135,46076,77038,29558,960569,78519 เมษายน 2559
191นานกหงส์เสรีมีชัย  นายสุรศักดิ์ ลักษณะจันทร์ 105 59,907.00 86107,60054,07132,01015,75524,490233,92620 เมษายน 2559
192บ้านถ่อนนาเพลิน  นายสมเกียรติ ศรีธงชัย 346 218,242.00 254281,100162,14694,26047,11070,910655,52629 เมษายน 2559
193บ้านดอนม่วง  นายปรีชา บุญชัย 49 31,585.00 4047,60025,20614,1607,4209,500103,88616 พฤษภาคม 2559
194บ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์)  นายขันตี ภูนาขาว 63 33,001.00 5159,80027,35817,5208,61511,890125,1836 พฤษภาคม 2559-
195บ้านดงยางน้อย  นายสำเนียง ภูนาขาว 120 70,241.00 9285,20051,96531,80015,85021,530206,34519 เมษายน 2559หนังสือของกระทรวงส่งล่าช้า
196บ้านไชยวานโนนลือชัย  นายสุเมธา พรหมเครือ 280 138,000.00 189235,250119,65570,41034,87053,660513,84524 มิถุนายน 2559ได้หนังสือไม่ครบตามสาระที่ครบหมดทุกสาระ ในวันเปิดภาคเรียน
197บ้านม่วงคอนสาย  นายอุทัย ใสสะอาด 293 186,150.00 189219,550114,30168,58033,37551,110486,9169 พฤษภาคม 2559
198บ้านดอนสวรรค์  นางสาวดวงใจ สวดมนต์ 29 16,203.00 2832,80014,8739,6004,7006,52068,4939 พฤษภาคม 2559
199บ้านหนองช้างคาวหนองบง  นายสมศักดิ์ ลาดี 55 30,776.00 4654,00025,00515,8407,83010,740113,415-
200บ้านคำแคนแก่นคูณ  66 33,547.00 5260,40025,61917,5208,24011,980123,7592 พฤษภาคม 2559-
201บ้านไพจาน  นายสุพจน์ จุฬา 0 0.00 2225,60011,1887,4403,5305,08052,838
202อนุบาลกู่แก้ว  นายยุทธชัย ศรีสร้อยพร้าว 278 165,636.00 202187,700114,96670,20035,40047,430455,6966 พฤษภาคม 2559ไม่มี
203บ้านโยธา  27 14,933.00 2023,60011,4246,9603,5204,70050,2049 พฤษภาคม 2559ส่วนใหญ่ถ้าสั่งซื้อของกระทรวง หนังสือจะมาช้า( สั่งผ่านร้านที่จำหน่าย ) แต่าถ้าสั่งซื้อของเอกชนหนังสือจะได้เร็ว
204บ้านยางเหล่าสวนกล้วย  นายชูศักดิ์ ศิริสุวรรณ 183 127,507.00 150192,10095,76356,16027,57043,400414,99331 มีนาคม 2559ไม่มีปัญหา
205บ้านโนนทองอินทร์  นายมวลศิลป์ ธรรมโรเวศน์ 75 43,805.00 5868,40034,13320,16010,17013,620146,4839 พฤษภาคม 2559
206บ้านหัวหนอง  นายวุฒิศักดิ์ ไชยวาน 123 69,070.00 85100,00047,75729,40014,67519,900211,7326 พฤษภาคม 2559
207บ้านซำป่าหัน  นายอภัย ทองเทพ 0 45,562.00 6070,60033,08920,76010,37014,050148,86910 พฤษภาคม 2559-
208บ้านซำป่ารัง  นายวิชัย เคนศิริ 136 78,268.00 111102,45059,09138,16018,79525,890244,38610 พฤษภาคม 2559-
209บ้านค้อดอนแคน  นายจิตติภูมิ เพ็ชรนาดี 228 155,739.00 163203,450100,74260,24029,15546,270439,85710 พฤษภาคม 2559ไม่มี
210บ้านวังแข้  นายประหยัด สุพรรณอ่างทอง 46 25,517.00 3440,20019,99211,8806,0608,01086,14216 พฤษภาคม 2559
รวม 34,719 21,217,001 25,39828,739,20015,395,8149,163,0204,535,3206,675,42064,508,774
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (19/11/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน