สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.อุดรธานี เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายรัฐอิสรา กงวงษ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1บ้านนาโฮง  นายสุวัฒน์ ทรงศรี 0 0.00 88103,40049,27030,36015,07020,570218,670
2บ้านหนองไฮโนนสำราญ  นายประสงค์ รามวิเศษ 141 70,534.00 10193,55056,15034,92017,41523,640225,6754 พฤษภาคม 2559ไม่มี
3กำแมดคำเจริญ  นายเสรี พันธ์อินากูล 68 40,745.00 5362,00028,27018,1208,81512,320129,52529 เมษายน 2559-
4อนุบาลศรีสุทโธ  นายไตรภพ คำเพชร 1,155 747,958.00 691651,250448,895245,640129,805164,5401,640,13026 มีนาคม 2559
5บ้านนาจาน  นายสายัณห์ ศรีทุมมา 485 295,185.00 362424,900232,520136,41066,335107,130967,2953 พฤษภาคม 2559
6บ้านฝาง  นายบุณย์ มีวิชา 127 67,419.00 9184,45050,04831,56015,84521,340203,24330 เมษายน 2559ไม่มี
7พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์  นายอุดม สีจันเพรียว 830 444,015.00 603566,050377,546213,000111,125143,0201,410,74123 เมษายน 2559
8บ้านดงค้าพัฒนา  นายสงวน รักษาเมือง 47 25,126.00 3844,20019,31412,8406,0808,77091,20410 พฤษภาคม 2559ไม่มี
9ศรีขวัญเมือง  นายอำนวย ศรีสุนาครัว 325 222,350.00 229299,750166,28390,81044,52075,510676,87314 พฤษภาคม 2559
10บ้านอ้อมกอ  212 121,896.00 136169,70087,81150,49024,73538,640371,3761 พฤษภาคม 2559-
11บ้านดงดารา  นายประหยัด หวังผล 75 31,272.00 4654,40028,97416,0808,21010,840118,50431 มีนาคม 2559-
12บ้านโนนสมบูรณ์  นายสำเร็จ พลพินิจ 72 37,670.00 5058,60026,13617,1608,42011,650121,96625 เมษายน 2559 -
13บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ  นายสุรัชต์ ชาตะรักษ์ 131 85,150.00 9789,35052,61433,24016,25522,580214,03925 เมษายน 2559-
14บ้านโคกคำไหล  นายวุฒิพร ประทุมพงษ์ 70 38,826.00 5766,60030,15919,4409,40513,230138,83414 ตุลาคม 2559บริษัทส่งหนังสือไม่ทันตามกำหนด
15ชุมชนดงเย็น  นายวัฒนะ ภูมิวัฒนะ 151 78,745.00 10798,85059,62336,84018,20524,980238,49820 เมษายน 2559ควรจะจัดทำปฏิทินในการดำเนินการให้เหมือนกัน
16บ้านป่าเป้า  นายสมคิด พลแพงขวา 139 76,349.00 9689,00054,25033,24016,63022,490215,6109 พฤษภาคม 2559-
17บ้านตาดโนนทองหลาง  นายโยธิน ภูมิเพ็ง 97 36,598.00 6981,20038,27923,88011,93516,160171,45420 เมษายน 2559 ไม่มี
18บ้านโคกกลาง  นายบุญส่ง หอมกระชาย 153 95,033.00 114134,30069,47941,46020,09031,110296,43929 เมษายน 2559 ไม่มีอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
19บ้านสมวิไล  นายเต็ม ดีโนนงิ้ว 84 43,649.00 6981,20037,66123,88011,93516,160170,83629 เมษายน 2559
20บ้านโนนหอม  นายเด่นอุดม มังษาอุดม 251 155,838.00 173220,450113,48764,89032,13049,920480,87720 พฤษภาคม 2559
21บ้านงิ้วมีชัย  นายสมชาย แก้วมาก 275 168,628.00 187239,350125,37070,53035,30054,180524,7303 พฤษภาคม 2559
22คำภูเงินโนนผักหวานวิทยา  นายสมศักดิ์ ปักกาโต รักษาการฯ 31 26,630.00 3035,40017,37810,4405,2807,05075,54813 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
23บ้านทุ่ง  23 12,382.00 2327,00012,3827,9203,9155,37056,58728 ธันวาคม 2559
24บ้านชัย  นายปัดถา จารุจิตร 63 34,501.00 4957,40026,54116,8008,22511,410120,37629 เมษายน 2559-
25บ้านโนนงามอุดมวิทย์  นายนพดล มนตรี 114 40,174.00 8880,80046,00530,00014,50020,420191,7255 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหา
26บ้านดงไพรวัลย์  นายอาทร เคหาไสย 108 62,209.00 7892,20046,15027,24013,88018,370197,84010 พฤษภาคม 2559
27บ้านกล้วย  นายอภิวัฒน์ โรมเมือง 83 46,470.00 5868,20032,36220,0409,98013,570144,15210 พฤษภาคม 2559
28บ้านโนนสะอาด  นายวีระศักดิ์ สุธรรมฤทธิ์ 211 117,623.00 162149,70088,68355,80027,60037,830359,61314 เมษายน 2559ไม่มี
29บ้านนาสีนวล  นายสงกรานต์ บุญพา 80 50,375.00 5969,60034,29120,52010,36513,860148,6364 พฤษภาคม 2559อยากให้สพฐ. ดำเนินการจัดซื้อหลังสือเรียนใน 5 วิชาหลักให้โรงเรียนโดยตรง เพื่อให้แนวปฏิบัติเดียวกัน ส่วนวิชาอื่นๆ ให้โรงเรียนจัดซื้อเองตามกระบวนการ
30บ้านโนนศรีทอง  นางสาวกัญญดา เย็นรัตน์ 64 38,122.00 5160,20030,30217,7608,99511,990129,24730 เมษายน 2559-
31บ้านนาคำพรสันติ  นายวิญญู วิชาชัย 232 142,978.00 166213,200105,11162,01030,19548,090458,60611 เมษายน 2559ไม่มีปัญหาในการจัดซื้อหนังสือเรียน
32บ้านหัวดงยาง  นางสาวนงลักษณ์ หงษ์คำ 70 62.37 6070,60033,01120,76010,37014,050148,79113 พฤษภาคม 2559-
33บ้านดอนขี้เหล็ก  235 144,796.00 151169,95089,92454,39026,56039,990380,81410 พฤษภาคม 2559การสั่งซื้อหนังสือกับบริษัทเอกชนจะได้รับหนังสือเร็วกว่าสั่งซื้อของกระทรวง
34บ้านนาดี  นายแสงทอง หอมสวาสดิ์ 52