สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.อุดรธานี เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายพรชัย โพคันโย
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1บ้านท่าลี่ศรีสุข  นายบูรณะ อุทัยกัน 254 133,712.00 208243,800119,93875,00035,65056,470530,8586 พฤษภาคม 2559ราคาหนังสือไม่แน่นอน ทำให้ลำบากต่อการคำนวณค่าหนังสือ ทางโรงเรียนเลือกหนังหลากหลายสำนักพิมพ์
2บ้านท่าแร่  นายสยาม หล้าแก่น 63 24,376.00 5160,00028,40917,6408,80511,940126,79410 พฤษภาคม 2559
3เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล  นายวิชา จันทอน 139 72,322.00 9487,10053,83332,52016,24022,010211,70328 เมษายน 2559
4บ้านนาเพ็ญ  นางอรวรรณ จันทะวงศ์ 101 53,156.00 5969,40034,26020,40010,17513,810148,04520 เมษายน 2559
5บ้านกุดยาง  นายวิทยา อุปฮาด 144 77,608.00 9890,70055,72333,84016,83022,920220,01311 เมษายน 2559
6บ้านสวรรค์ราษฎร์  นายมนูญ ศรีเสาวงษ์ 124 61,839.00 111101,65055,20037,68018,03525,690238,25520 เมษายน 2559
7บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี  นายพิชิต ลุนสะแกวงษ์ 293 167,539.00 184225,000110,82467,38032,33051,460486,99410 พฤษภาคม 2559-
8บ้านหนองแดง  นายสมยงค์ เยี่ยนทรง 90 49,304.00 6474,60034,52021,72010,39014,810156,04010 พฤษภาคม 2559ส่งหนังสือเรียนไม่ครบตามกำหนด
9บ้านห้วยบงดงมะไฟ  นายรณกฤต วิบูลกุล 98 56,624.00 6981,80041,14324,24012,50516,310175,99824 เมษายน 2559
10บ้านท่าสัง  นายดุสิต เหล่าพร 42 25,062.00 3541,20020,43612,1206,0658,20088,02115 พฤษภาคม 2559หนังสือไม่ค่อยมีคุณภาพ โดยเฉพาะหนังสือจากกระทรวง ขาดง่าย มีจุดผิดพลาดหลายแห่ง
11บ้านโนนมะข่า  นายประเทือง ธรรมโหร 29 35,000.00 7081,80036,31923,88011,56016,250169,80913 พฤษภาคม 2559
12บ้านปอ  นางกรรณิกา บุลสถาพร 80 41,217.00 6272,40032,03621,12010,19014,380150,12613 พฤษภาคม 2559
13บ้านปะโค  นายสมคิด โภคาพานิชย์ 323 150,366.00 230276,300150,36587,45042,39569,650626,1602 พฤษภาคม 2559-
14บ้านบุ่งหมากลาน  นายบุญคุ้ม มิ่งขวัญ 203 96,888.00 146193,90096,88855,32027,23043,340416,67815 เมษายน 2559มีสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ ป.๑,ป.๒ ที่ส่งช้า
15บ้านหัวขัวเหมือดแอ่  นายพิชยานนท์ ไพโรจน์ 59 39,773.00 4351,00025,68015,1207,81510,170109,78512 เมษายน 2559-
16บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน  นายเกษม ไชยวรรณ 58 31,830.00 4856,40026,71816,5608,22011,220119,11810 พฤษภาคม 2559ควรจัดส่งงบประมาณในส่วนที่เหลือให้ทันก่อนเปิดเทอม เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านวิชาการและด้านงบประมาณ
17บ้านดงน้อย  นายสมสมัย ฤทธิ์มหา 216 98,682.00 146189,30098,68255,32027,74042,690413,73218 พฤษภาคม 2559การจัดซื้อแบบตกลงราคา จะสะดวกในการดำเนินงาน
18บ้านเกิ้งน้อย  นายชโณทัย สุกุมาลย์ 36 22,734.00 3237,60018,32211,0405,4807,48079,92210 พฤษภาคม 2559
19บ้านโนนจำปา  นายเรืองฤทธิ์ ชาบรรทม 42 21,726.00 3035,00015,90810,2004,9006,95072,9583 พฤษภาคม 2559
20บ้านสงเปลือยดงสามสิบ  นายศุภร บุญราช 324 144,069.00 223257,050144,05883,61040,98064,820590,51819 มีนาคม 2559-
21บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์  นายวิโรจน์ หาญสุบิน 0 0.00 2630,80015,7989,1204,6906,14066,548
22บ้านทองอินทร์สวนมอญ  นายไพโรจน์ พาสีราช 106 51,025.00 9687,20045,08232,16014,92022,040201,4028 เมษายน 2559ในการจัดซื้อหนังสือคณะครูม่ส่วนร่วมในการคัดเลือกและร้านจำหน่ายหนังสือมีรายการให้เลือกที่หลากหลายและรวดเร็ว
23บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร  นายณฐนนท์ เคนทุม 78 69,000.00 7790,80043,55126,76013,49518,080192,68628 เมษายน 2559ข้อกำหนดที่กระทรวงระบุในการเลือกซื้อหนังสือไม่ค่อยตรงตามความต้องการของครูที่สอนเท่าที่ควร เพราะเน้นให้ซื้อหนังสือเรียนแทนหนังสือแบบฝึกหัดซึ่งทั้งสองต้องใช้ควบคู่กันไปถึงจะเกิดประสิทธิภาพเต็มที่
24บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา  นางสาวจีรนันท์ ละม่อมสาย 159 93,375.00 112141,50067,40841,37019,80532,030302,11329 เมษายน 2559โรงเรียนได้ดำเนินการจัดเตรียมการซื้อหนังสือเรียนไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว
25บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก  นายบุญเลิศ เหล่าศรีชัย 69 44,270.00 6677,80037,24922,92011,54015,490164,9999 พฤษภาคม 2559หนังสือที่ผู้ขายส่งล้าช้านั้นส่วนมากจะเป็นหนังสือของกระทรวง เช่นคณิตศาสตร์ , พื้นฐานภาษาพาที , พื้นฐานวรรณคดีลำนำ , พื้นฐานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
26บ้านนาดีสร้างบง  จ.ส.อ.สายัณห์ นามแสง 145 66,303.00 95113,85058,05134,56016,54526,200249,2062 พฤษภาคม 2559หนังสือกระทรวงห้างร้านส่งล่าช้า เป็นประจำ มีแต่ไม่ครบ โรงเรียนได้ทำการแก้ปัญหาโดยสั่งซื้อเร็วขึ้น และคัดเลือกร้านที่ไม่มีประวัติการส่งล่าช้า
27บ้านสี่แจ  นาแสงเดือน สุขรมย์ 132 78,710.00 9587,85052,79932,76016,24522,200211,85431 พฤษภาคม 2559-
28บ้านดงเรือง  นางสาวศรัญญา มุงคุลโคตร 39 17,168.00 2934,20017,16810,0805,0856,81073,34331 พฤษภาคม 2559
29บ้านเชียงแหว  นายอาทิตย์ เจียรวาปี 224 146,465.00 169191,150103,61861,26030,30544,960431,29318 เมษายน 2559
30บ้านเซียบ  นายเกรียงศักดิ์ พิมรินทร์ 102 52,880.00 7387,00045,81025,92013,66517,370189,7652 พฤษภาคม 2559หนังสือ แบบฝึกหัดบางกลุ่มสาระของกระทรวงจะขาดส่งช้า
31บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง  นายพิชัย สุระเสียง 171 101,059.00 121164,95079,08045,96022,29536,540348,82520 เมษายน 2559
32บ้านสวนหม่อน  ว่าที่พ.ต.วีรพจน์ จันทรเสนา 165 89,286.00 113103,95061,28938,64018,80526,270248,95430 เมษายน 2559ปัญหาและอุปสรรคไม่มี เพราะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
33บ้านเดียม  นายไมตรี กุสโร 53 33,255.00 3643,00023,65512,8406,8308,59094,9153 พฤษภาคม 2559
34บ้านนกขะบา  นางสาวเตือนใจ สีขาว 24 11,474.00 1518,00010,0955,4002,9253,60040,02012 มิถุนายน 2559-
35บ้านเหล่าแชแลหนองแวง  นายสมศักดิ์ มีชัย 124 78,444.00 106131,10072,15039,84020,27030,040293,4002 พฤษภาคม 2559-
36บ้านเมืองพรึก  นายสุรศักดิ์ อินทสร้อย 33 20,131.00 3237,80018,81611,1605,6707,53080,97610 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค และโรงเรียนได้ดำเนินการตามปฎิทินที่แจ้งเรียบร้อยแล้ว
37บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง  นายสมภาร พยัฆกุล 38 22,878.00 3541,20019,84912,1206,0658,20087,43429 เมษายน 2559-
38บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม  นางณัฐชยา พรหมสิงห์ 96 61,199.00 7386,40043,68825,56013,09517,220185,96314 พฤษภาคม 25591.วิทยาศาสตร์จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ สสวท.ล่าช้า 2.หนังสือที่จัดพิมพ์โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการต้องรอนาน ส่งมอบล่าช้า
39บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย  นายสมาธิ สาครเจริญ 90 51,245.00 6880,20039,90123,64011,93015,970171,64116 เมษายน 2559-
40บ้านดอนเงิน  นายสุทธิรักษ์ แสงนาค 45 28,551.00 3743,80022,45212,9606,6458,73094,58714 พฤษภาคม 2559
41บ้านท่าหนองเทา  นางจรรยา ศิริสมพงษ์ 158 84,771.00 10899,40058,72436,96018,02025,120238,2248 มีนาคม 2559-
42บ้านท่าม่วงเวียงคํา  ว่าที่ร้อยตรีไกรยุทธ จำปาหอม 79 54,351.00 5159,80028,01417,5208,61511,890125,8392 พฤษภาคม 2559ควรโอนงบประมาณมาให้โรงเรียนเป็นปัจจุบัน
43บ้านสวนมอนคำ  นางมยุรี จันทอน 54 25,704.00 3743,40020,67112,7206,2658,63091,68616 มีนาคม 2559-
44บ้านโนนเห็นวังชัย  นายศุภชัย โสบุญ 69 38,741.00 5261,40030,49618,1209,19012,230131,43621 มีนาคม 2559ปีงบประมาณ 2559 จัดส่งงบมาทันได้ดีแล้ว
45บ้านคำไผ่  นายสุรชัย อุ่นแสง 61 31,405.00 4856,00024,66416,3207,84011,120115,94410 พฤษภาคม 2559
46บ้านหินเหลิ่ง  นายวิทยา พรมกลาง 46 30,972.00 3642,60021,64712,6006,4508,49091,78729 เมษายน 2559
47บ้านหินฮาวโนนงาม  นายจำเริญ อินทร์เอี่ยม 184 116,453.00 143184,15090,82353,55026,19041,520396,23329 พฤศจิกายน 2559
48บ้านนาแบก  นายธีรศักด์ิ ภาโนมัย 124 63,935.00 9083,10048,77530,96015,27021,000199,10521 มิถุนายน 2559ปี 2559 ดีแล้ว
49บ้านห้วยเกิ้ง(วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง)  นายสำเรียง พรมรินทร์ 201 89,736.00 137172,35089,73651,18025,32539,180377,77113 สิงหาคม 2559อุปสรรค คือ ได้รับหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นป.๑ และ ป.๒ ล่าช้า
50บ้านโคกผักหวานโนนรังษี  นายสุบรรณ ศิริชนม์ 78 34,856.00 6273,00034,85621,48010,76014,530154,62619 เมษายน 2559
51บ้านโนนหนองม่วง  นายอ่อนสา ทินจอง 153 99,459.00 101124,25065,20337,47018,52028,440273,88330 มีนาคม 2559
52บ้านกุดจิก  นายสมพงษ์ นาครินทร์ 101 67,658.00 87112,85058,02532,88016,37525,430245,56013 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียน มีหลายกลุ่มสาระ แต่การจัดสรรเงินน้อย ทำให้ซื้อหนังสือได้ไม่ครอบคลุม
53บ้านหนองหว้า  นายเหรียญชัย จำปาโชติ 76 35,000.00 5565,20033,35919,3209,96513,000140,84416 พฤษภาคม 2559
54บ้านห้วยกองสี  นายเกื้อกูล ขวัญทอง 32 8,570.00 2226,00013,0727,6803,9105,18055,8422 พฤษภาคม 2559
55บ้านโนนสิมมา  นายแสงไทย เกษโสภา 25 17,606.00 2226,20014,3437,8004,1005,23057,6734 พฤษภาคม 2559
56อนุบาลกุมภวาปี  นายประยูร จักรโนวรรณ 239 142,494.00 177235,350112,70666,78032,47552,530499,84110 พฤษภาคม 2559
57บ้านกงพาน  นายทรงศักดิ์ ศรีวงษา 77 40,609.00 5969,40032,41720,40010,17513,810146,20213 พฤษภาคม 2559
58ชุมชนวัดป่าทรงธรรม  นายเทอดศักดิ์ พันธุ์สวัสดิ์ 225 161,724.00 166154,70097,05157,96029,52039,090378,3214 พฤษภาคม 2559
59บ้านวาปี  นายพิจิตร พรหมจารีย์ 119 89,707.00 101136,15066,04838,40018,84530,290289,73310 พฤษภาคม 2559
60บ้านผือ  นายนิพนธ์ ทองเฟื้อง 80 48,084.00 5767,40034,65119,92010,16513,430145,56612 พฤศจิกายน 2557ไม่มี
61บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง  นายทองสุข พรมอ๊อด 84 34,337.00 5969,40034,33720,40010,17513,810148,12214 พฤษภาคม 2559
62บ้านคำเจริญ  นายสุริพล ภูวรรณ 82 47,112.00 5362,60031,53618,4809,38512,470134,47112 พฤษภาคม 2559
63บ้านพันดอน  นายถนัด ตีระมาตย์ 99 58,528.00 7486,80040,22025,44012,53017,260182,25010 พฤษภาคม 2559
64บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)  นางเกษร คำวิโส 251 166,255.00 213349,950160,71586,58042,67573,770713,69020 ตุลาคม 2559
65บ้านท่าเปลือย  นายสุริยา เบ้าลา 73 46,372.00 6273,40036,97921,72011,14014,630157,86913 พฤษภาคม 2559ควรเพิ่มงบประมาณให้มากขึ้น
66บ้านตูม  นายสุขสันต์ เหล่าเรือง 116 68,662.00 8297,00048,71028,68014,66019,330208,38010 พฤษภาคม 2559ทุกปีที่ผ่านมาหนังสือที่ได้รับช้าคือหนังสือที่สั่งของ สกสค. บางปีเปิดเรียนเป็รสัปดาห์ก็ไม่ได้รับหนังสือเรียนเพราะผู้ขายบอกว่าขาดตลาด
67บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)  นายแสงอากาศ พิมพ์ศรี 40 15,895.00 3035,80019,21510,6805,6607,15078,5056 พฤษภาคม 2559การจัดส่งหนังสือล่าช้า
68บ้านดอนแก้ว  นายอัมพร พุดมี 84 46,744.00 5463,80031,25118,8409,58012,710136,18113 พฤษภาคม 2559
69บ้านดอนสวรรค์  นายประภาส ศรีกุลวงศ์ 44 24,891.00 4855,80023,55616,2007,65011,070114,2766 พฤษภาคม 2559โรงเรียนควรได้รับงบประมาณเพื่มเติม เพราะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กงบประมาณด้านอื่นๆก็น้อย
70บ้านหนองแวง  นายวุฒิชิต มุกดาพันธ์ 36 26,348.00 3136,60018,56310,8005,4757,29078,72810 พฤษภาคม 2559-
71อนุบาลศรีธาตุ  นายเสกสรรค์ โสภารัตน์ 704 365,913.00 500466,200298,317174,72089,140117,8001,146,1772 มีนาคม 2559ต้องเตรียมการให้เร็วขึ้น
72บ้านโคกศรี  นางพัทธนันท์ วิบูลย์สิน 46 22,935.00 3945,80022,07813,4406,6559,11097,08319 มีนาคม 2559
73บ้านกอก  นายประกาย นวะสิมมา 134 78,429.00 9184,85054,65631,80016,22521,440208,97120 มิถุนายน 2559
74บ้านห้วยวังปลา  นายศุภชัย สำเริง 103 52,064.00 7284,40038,64924,72012,14016,780176,68922 พฤษภาคม 2559
75ชุมชนจำปี  นายดำรงศักดิ์ พรมบุตร 171 112,400.00 128171,40080,42548,36023,47038,170361,8255 พฤษภาคม 2559-
76บ้านโนนสูง  นายพายุ ภูคำวงษ์ 56 23,000.00 4957,40026,61516,8008,22511,410120,45015 เมษายน 2559-
77บ้านโคกน้อย  นายเรวัตร ชัยจำรัส 90 43,288.00 6576,80038,02822,68011,53515,300164,34314 เมษายน 2559
78บ้านนายูง  นายยงยุทธ สิมพา 227 159,927.00 169235,350109,39864,32030,81551,760491,6439 มีนาคม 2559ทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีอุปสรรคใด
79บ้านโคกหนองแวง  นายพิสดาร สังโวลี 74 44,906.00 5565,00032,34819,2009,77512,950139,27322 เมษายน 2559วัน เวลา ในการจัดส่งหนังสือให้ครบจำนวน นั่นใช้ช่วงเวลานาน เพราะจำนวนหนังสือไม่เพียงพอ
80บ้านหนองกุงปาว  นางสมคิด ไชยดี 64 21,944.00 4855,80023,88216,2007,65011,070114,60213 พฤษภาคม 2559
81บ้านคำดอกไม้  นายยุทธนา อัมวรรณ 24 13,270.00 2529,40014,2148,6404,3055,85062,40913 กรกฎาคม 2559
82บ้านหนองนกเขียน  นายทรงศักดิ์ ศรีสุบัว 106 59,220.00 7385,60040,88725,08012,33517,020180,92223 เมษายน 2559หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของสำนักพิมพ์ สกสค. ได้รับช้า ไม่ทันการเปิดภาคเรียน
83บ้านคำม่วง  นายชัยยา ไพศาล 67 44,504.00 4957,00024,83216,5607,84511,310117,54718 เมษายน 2559
84บ้านโคกก่อง  นายวุฒิชัย ทองคำ 130 106,910.00 9890,30055,34933,60016,45022,820218,51930 เมษายน 2559ไม่มี
85บ้านป่าไร่  นายสุทัศน์ โยธากุล 32 26,573.00 3035,40017,63810,4405,2807,05075,80829 เมษายน 2559
86บ้านหนองท่มคำเจริญ  นายณรงค์ชัย สิมพา 65 45,224.00 5261,00028,46317,8808,81012,130128,28319 เมษายน 2559ไม่มี
87บ้านกุดนาค้อ  นายชาญชัย ศิริสมพงษ์ 230 236,033.00 171208,950104,01462,55029,94047,790453,24431 มีนาคม 2559ไม่มี
88บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์  นายสมัย บูชาอินทร์ 236 126,414.00 184217,600111,34467,08032,62050,360479,00430 มีนาคม 2559ไม่มี
89บ้านโปร่ง  นายยงยุทธ วิบูลย์สิน 231 155,605.00 166216,400109,07862,55030,79548,640467,46319 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนกับจำนวนหนังส่ือที่สั่งซื้อจะนิ่งกว่า คือปลายเดือนมีนาคม
90บ้านป่าหวาย  นายไพโรจน์ โคตรศรี 57 54,480.00 5565,00031,70519,2009,77512,950138,63010 พฤษภาคม 2559-
91บ้านห้วยผึ้ง  นายสุริยา บุญชนะทรัพย์ 170 165,070.00 125158,35080,77446,68022,95535,900344,65915 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรคใดๆ
92บ้านสามขา  ว่าที่ร้อยตรี วิรัช พรหมกุล 48 33,450.00 4653,80024,06115,7207,64010,690111,9116 พฤษภาคม 2559
93บ้านสมดี  นายทรงฤทธิ์ รีศรีคำ 36 15,800.00 2934,00015,7169,9604,8956,76071,33110 พฤษภาคม 2559-
94คำเมยวิทยาคม  นางประภาภรณ์ ภูขาว 180 95,070.00 129118,75069,12744,16021,54530,010283,59228 มีนาคม 2559ไม่มี
95คำกุงประชานุกูล  นายพรประเสริฐ ศรีสุนาครัว 151 84,100.00 116107,40064,87640,08019,96027,140259,45631 มีนาคม 2559
96บ้านโคกกลาง  นางขวัญใจ วงษ์จันทึก(รักษาการในตำแหน่ง) 77 51,929.00 5464,40034,78619,20010,15012,860141,3967 มีนาคม 2559การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
97บ้านคำบอน  นายฉลองชัย สุดดี 69 36,911.00 5362,20028,78418,2409,00512,370130,59920 เมษายน 2559ทางโรงเรียนต้องเร่งเตรียมความพร้อมก่อนทำการเปิดการเรียนการสอน
98คำค้อพิทยศึกษา  นายสมชัย พรหมจารีย์ 321 254,523.00 231255,650143,78484,99041,44064,490590,35429 เมษายน 2559หนังสือเรียน วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา่างประเทศ เป็นหนังสือกระทรวงที่บังคับใช้ ซึ่งจัดส่งล่าซ้า ทำให้โรงเรียนดำเนินการไม่ทันตามที่ปฏิทินกำหนด
99สามัคคีวิทยาคาร  นายสายัณห์ สิมพา 165 71,000.00 90129,40060,11734,59016,55528,200268,86230 เมษายน 1559
100บ้านโนนอำนวย  นายสุนทร คำวงศ์ 60 21,356.00 3642,60021,37512,6006,4508,49091,51529 มีนาคม 2559ไม่มี
101บ้านดูนเลา  นาางสาวเสาวลักษณ์ ประสานศรี 72 35,716.00 5565,00032,75619,2009,77512,950139,6819 พฤษภาคม 2559
102บ้านโนนม่วง  นางสายทิพย์ ไพศาล 137 89,328.00 10193,95057,73335,16017,79523,740228,3789 พฤษภาคม 2559
103อนุบาลโนนสะอาด  นายชูชัย อุดมพงษ์ 291 182,350.00 195180,650110,96767,44033,65545,650438,36220 มิถุนายน 2559การตรวจหนังสือมีจำนวนมาก เกิดความล่าช้า
104บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่  นายมนตรี ผ่องแผ้ว 208 133,819.00 142201,40093,46154,45026,20544,080419,59630 เมษายน 2559โรงเรียนควรมีการประชุมวางแผนการจัดซื้อหนังสือตั้งแต่เดือนมกราคม เเพื่อให้ทันต่อการใช้หนังสือในการจัดการเรียนการสอน
105บ้านหัวฝาย  นายวิชิต ภูคัสมาส 48 41,761.00 4148,40024,21814,2807,2359,640103,77320 เมษายน 2559
106บ้านม่วงเฒ่า  นายสุพัฒน์ มูลอามตย์ 12 6,810.00 1113,2008,4043,9602,1452,64030,349
107บ้านโสกรังโนนสว่าง  จ.ส.อ.ประภาส ขามรัตน์ 68 46,605.00 5362,80033,06818,6009,57512,520136,56322 เมษายน 2559ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ
108บ้านคำเต้าแก้วหินลาด  นายอรุณ อุทุมทอง 66 39,142.00 4553,00026,31015,6007,82510,550113,28511 พฤษภาคม 2559
109บ้านหนองแสงแสงแก้ว  นางพัชรินทร์ ไกรยะสิทธิ์ 64 32,619.00 4856,00024,86616,3207,84011,120116,14618 เมษายน 2559
110บ้านตาดโตนไร่เดชา  นายธนากร บึงกุ่ม 18 13,706.00 1719,8009,1035,7602,7453,93041,33819 เมษายน 2559
111บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง  นายอัครพงศ์ พฤกษาสิทธิ์ 43 23,324.00 3844,40019,51312,9606,2708,82091,96310 พฤษภาคม 2559ควรมีการจัดสรรงบประมาณมากกว่าเดิม
112ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว  นายวันชัย ชลธี 205 126,520.00 151217,250102,36658,62028,79547,440454,47116 เมษายน 3102
113บ้านโนนสำราญ  นายสุรพล มหิพันธุ์ 71 31,000.00 5058,80028,18017,2808,61011,700124,57013 พฤษภาคม 2559หนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยจัดพิมพ์ไม่ทัน
114บ้านกุดขนวน  นายชูศักรวิชญ์ แสนปัญญา 195 132,151.00 143189,15091,39453,79026,06042,270402,66429 เมษายน 2559อุปสรรค ข้อมูลจำนวนนักเรียนไม่ชัดเจน มีการแจ้งย้ายเข้า ย้ายออก มีปัญหาในการระบุจำนวนที่แน่นอน
115บ้านโคกล่าม  18 9,425.00 1820,8008,7416,0002,7504,12042,41110 พฤษภาคม 2559
116บ้านกระเบื้องโนนทิง  นายประดิษฐ การไร่ 107 89,500.00 108100,00061,22637,32018,59025,270242,40630 เมษายน 2559
117บ้านหนองโก  นายพันธ์ณรงค์ สมสายฝน 91 71,200.00 72100,10049,57327,69013,65522,080213,09820 เมษายน 2559
118บ้านบะยาว  นายประยงค์ หารินไสล 76 46,489.00 5867,80030,52419,8009,60013,470141,19416 พฤษภาคม 2559
119บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ  นายธวัชชัย โคตรสุโน 92 41,221.00 5867,60029,42819,6809,41013,420139,53810 พฤษภาคม 2559ไม่มี
120บ้านโพธิ์ศรีสําราญ  นายเวชกูล เยาวรุตม์ 118 71,517.00 8983,15052,32031,20016,02521,010203,70519 มีนาคม 2559
121บ้านหนองกุง  นายอุทัย พระไตรราช 141 80,000.00 108132,70066,14739,69019,15530,320288,01220 เมษายน 2559โรงเรียน มีการประชุมคณะครูประจำวิชาเพื่อคัดลือกหนังสือเรียน และประชุมภาคี ๔ ฝ่าย ตามลำดับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนดำเนินการซื้อหนังเรียนทุกครั้ง
122บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์  นายไพรวัลย์ ภูถมศรี 351 229,146.00 261308,550165,46398,34047,37577,790697,51822 เมษายน 2559ราคาหนังสือกับเงินที่ได้รับแต่ละชั้นไม่สัมพันธ์กัน
123ห้วยแสงอรุณวิทยา  นายทวี โนนทิง 221 144,440.00 163203,450102,39160,24029,15546,270441,50611 เมษายน 2559-
124บ้านนาเหล่า  นายสมภาร กองสมบัติ 237 111,283.00 172221,500109,82964,35031,39549,930477,00429 มีนาคม 2559
125บ้านโนนทองคำเจริญ  นายอุดม ศรีชาทุม 138 79,842.00 110126,40063,04139,63019,07529,500277,64620 เมษายน 2559-
126โนนจำปาประชาสรรค์  นายสันติรักษ์ ลุสีดา 57 34,525.00 3743,60021,57912,8406,4558,68093,15413 เมษายน 2559บางครั้งสัญญาณอินเทอร์เนทช้ามาก จนไม่สามารถดูงานธุรการได้
127บ้านป่าไม้โนนสวรรค์  นายภาสกร สอนพิทักษ์ 66 36,168.00 4451,60024,40815,1207,44010,260108,8285 พฤษภาคม 2559
128ชุมชนทมป่าข่า  นายประทาน ศรีทาพุฒ 287 133,104.00 203245,250121,40374,16035,68556,320532,81810 พฤษภาคม 2559เจอปัญหาการสืบหาราคาของหนังสือในกรณีที่เปลี่ยนสำนักพิมพ์
129บ้านทมนางาม  นางสาวมาลัย โสภาพ 255 147,629.00 192176,400100,85265,52031,74044,580419,0924 เมษายน 2559
130บ้านค้อน้อย  นายสมศักดิ์ แห่วเนตร(รก.) 33 19,897.00 3136,60017,33910,8005,4757,29077,50411 พฤษภาคม 2559-
131บ้านหาดสถาพร  นายอุทัย พิมพรภิรมย์ 80 50,900.00 6374,20036,83021,84010,95514,770158,59511 เมษายน 2558
132บ้านโคกสง่า  นายวีระศักดิ์ คงวิเชียร 36 20,709.00 3136,20017,04610,5605,0957,19076,0913 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
133บ้านม่วงดง  นายอนันต์ รามโคตร 129 79,226.00 96113,70058,79834,95016,91526,290250,65325 เมษายน 2559ปัญหาที่พบส่วนมากคือ การส่งหนังสือไม่ทันตามกำหนดเวลา และได้ไม่ครบในบางกลุ่มสาระ
134เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์  นายสัญญา ศรีหริ่ง 216 177,838.00 146182,10088,40953,76025,78041,390391,43929 เมษายน 2559การสั่งหนังสือ โรงเรียนจะทำเป็นวิธีตกลงราคา 2 ครั้ง
135บ้านหนองหญ้าไซ  นายวิมล ร่มวาปี 287 226,475.00 209267,250136,64578,51038,92060,460581,78521 เมษายน 2559ราคาหนังสือแพงชำรุดง่ายและกระดาษค่อนข้างบางขาดง่าย
136บ้านโคกสะอาด  นายสมาน ถาไชยลา 107 69,037.00 7992,60044,40227,12013,31518,410195,84729 เมษายน 2559
137บ้านคำโคกสูง  นายพงศ์พันธุ์ ขันธะโฮม 302 194,300.00 232263,000147,20386,46042,50066,330605,4939 พฤษภาคม 2559หนังสือของ สสวท. ได้รับช้ามากเลย
138หนองไผ่พรเจริญ  นายคณาณัชภูมิ ภูขาว 121 86,284.00 87101,80046,48829,76014,49520,230212,7735 พฤษภาคม 2559-
139ดงง่ามนางาม  นายกิตติชัย อิ่มชมชื่น 138 92,468.00 9588,45055,34733,12016,81522,350216,08214 พฤษภาคม 2559
140บ้านท่าลาด  นางสาวลาภิน เวินชุม 46 26,748.00 4452,00024,57815,3607,82010,360110,11813 พฤษภาคม 2559
141*บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง  นางสาวลาภิน เวินชุม 31 17,545.00 2529,60015,2138,7604,4955,90063,96813 พฤษภาคม 2559
142อนุบาลวังสามหมอ  นายประภาส จิตธรรมมา 789 477,475.00 538499,900316,415186,96094,270126,3201,223,86516 พฤษภาคม 2559-
143หาญใจพิทยาคม  นายชานนท์ ต้นยวด 132 99,750.00 97112,05056,68235,13017,08026,130247,07210 พฤษภาคม 2559-
144บ้านไทยสมพร  นายสันติ ดอนแสง 189 142,191.00 125161,55082,98347,22023,55536,450351,75817 พฤษภาคม 2559
145สหราษฎร์วิทยานุสรณ์  นายอภิชาติ ศรีสุชาติ 184 133,153.00 157198,750100,35358,68028,93545,080431,79824 มีนาคม 2559
146บ้านหนองกุงทับม้า  นายแสนศรี ผัดเชตร 354 224,121.00 247291,850162,77493,60045,88573,580667,6896 กุมภาพันธ์ 2559ไม่มีอุปสรรคในการจัดซื้อหนังสือเรียน แต่มีปัญหาในการใช้ระบบ เพราะได้ทำการบันทึกแล้วปรากฎว่าไม่มีข้อมูล
147บ้านโนนสวาง  นายสุริยันต์ ภูขาว 123 71,532.00 8194,80042,16327,72013,51518,840197,03829 เมษายน 2559ไม่มี
148บ้านนาแก  นายจรรยาพิสุทธ์ สิทธิโชติ 113 66,740.00 7791,00045,05326,88013,68518,130194,74830 มีนาคม 2559เพิ่มงบประมาณให้มากขึ้น
149บะยาวพัฒนาศึกษา  นายวิรยุทธ ชัยดินี 214 131,919.00 175224,350108,48865,43031,98050,650480,89825 เมษายน 2559ไม่มี
150บ้านนาตาดนาโปร่ง  นายถนอมคิด วงค์พิมสอน 171 68,005.00 121111,75068,00541,64020,55528,240270,1902 เมษายน 2559ได้รับงบประมาณสนับสนุนเร็ว การดำเนินการซื้อหนังสือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมกับการเปิดเทอมใหม่
151บ้านโคกเล้า  นางสาวสุปราณี โสภาคำ 92 43,590.00 6373,40032,20121,36010,19514,570151,72616 พฤษภาคม 2559ไม่มี
152บ้านนานกชุมนาชุมพร  นายทวี ศรีธรรมบุตร 182 115,080.00 134124,30075,87146,44023,28031,410301,30114 เมษายน 25591. ควรจัดซื้อหนังสือที่เป็นบริษัทเดียวกัน หนังสือจึงพร้อมที่จะเรียนพร้อมกัน 2. ควรจัดหาหนังสือให้ทันเวลาเปิดภาคเรียน
153โคกสว่างดงง่ามน้อย  นายถาวร สารกอง 89 49,147.00 6779,00038,47923,28011,73515,730168,2246 พฤษภาคม 2559
154บ้านคำยาง  นายเสถียร แสงกล้า 247 130,943.00 170156,30089,91058,08028,21039,500372,00013 พฤษภาคม 3102ไม่มี
155ผาสุกประชานุกูล  นายชาติณรงค์ ไชยทองศรี 375 300,805.00 275302,450171,805101,10049,55576,300701,21014 เมษายน 2559
156บ้านดงกลาง  นายสันต์ ต้นคำใบ 195 99,963.00 135162,55080,92749,17023,53037,350353,52731 พฤษภาคม 2559
157บ้านคำน้อย  นายสมศรี จันทร์อ่อน 152 93,983.00 106130,10067,42039,24019,32029,790285,87010 พฤษภาคม 2559
158บ้านคำจวง  นางปภาวรินทร์ ป้านภูมิ 25 8,550.00 1517,6008,5505,1602,5453,50037,35510 พฤษภาคม 2559งบประมาณการจัดซื้อหนังสือไม่เพียงพอและแบบฝึกหัด
159ดานใหญ่พิทยาคาร  นายขจรเกียรติ มานิกลักษณ์ 93 53,334.00 6273,20036,39821,60010,95014,580156,72830 เมษายน 2559
160บ้านผาทอง  นายพูนผล จันโทสาร 99 55,632.00 7284,40039,48124,72012,14016,780177,52111 พฤษภาคม 2559ไม่มี
161คำไฮพิทยาคม  นายสุนันท์ นามมุงคุณ 188 120,328.00 164227,200112,37963,24031,49050,210484,51920 เมษายน 2559ไม่มี
162บ้านวังทอง  นางสาวสุภัฒตรา อิ่มสกุล 88 51,538.00 7183,80040,88524,72012,51516,690178,61010 พฤษภาคม 2559
163อนุบาลหนองแสง  นายทองบาง แถนสีแสง 641 313,826.00 470437,300272,341163,68082,910110,5001,066,73120 พฤษภาคม 2559การดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จต้องมีการกำหนดปฏิทินในการดำเนินงานและปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
164บ้านโคกสว่าง  นายไสว หมั่นเก็บ 183 107,295.00 123155,55081,88946,11022,93035,320341,79920 พฤษภาคม 2559ไม่มี
165บ้านสามเหลี่ยม  นายระวี ลาดล้าย 43 24,899.00 3035,60018,55410,5605,4707,10077,28425 มีนาคม 2559ได้รับจัดสรรเร็วทำให้สามารถดำเนินการได้ทันที
166บ้านหนองประเสริฐ  นายปลูก พรมรัตน์ 147 96,323.00 119161,15074,95344,79021,32035,710337,92320 เมษายน 2559ไม่มี
167บ้านหนองหว้า  นายสมหวัง บำรุงภักดี 26 11,435.00 2428,20013,4648,2804,1105,61059,66430 เมษายน 3102ห้างร้าน,บริษัท บางครั้งส่งหนังสือช้า
168บ้านโนนเชียงค้ำ  นายเสงี่ยม กมลเศษ 43 24,384.00 3035,40017,92210,4405,2807,05076,09216 พฤษภาคม 2559
169บ้านคำบอน(คำบอนประชาสรรค์)  นายธาตุ ปฏิทานัง 54 31,521.00 4047,40024,08014,0407,2309,450102,20025 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรคเพราะทุกฝ่ายร่วมมือกัน
170โรงเรียนทับกุงประชานุกูล  นายนิยม คลังแสง 489 346,511.00 339405,450223,841129,18063,385102,210924,06622 เมษายน 2559หนังสือเรียนของกระทรวงค่อนข้างได้ช้าทางโรงเรียนจึงต้องรีบสั่ง
171บ้านหนองแสง  นายราชัย รัตโน 163 143,675.00 112144,40076,71642,42021,34032,630317,5068 เมษายน 2559ไม่มี
172บ้านแสงสว่าง  นายสมจิตร บุญกลาง 217 163,319.00 134194,80093,09552,17025,59542,410408,07011 พฤษภาคม 2559ไม่มี
173บ้านหนองบัว  นางมะลิวัลย์ นามศรี 33 13,096.00 2428,20013,3578,2804,1105,61059,55715 เมษายน 2559-
174บ้านนาดีโคกกลาง  นายอดิสร โยธะชัย 272 113,364.00 176234,500120,60367,17033,59552,440508,3088 เมษายน 2559ไม่มี
175บ้านนาฝาย  นายเวศน์ แก้วมหาวงศ์ 220 108,026.00 152198,80095,71857,00027,64044,580423,73822 มีนาคม 2559ควรจัดสรรงบประมาณให้มากกว่าเดิม
176บ้านทับไฮ  นายฉัตรชัย เหลาเกลี้ยงดี 81 52,963.00 5363,00033,40218,7209,76512,570137,45714 เมษายน 2559เตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนตั้งแต่เนิ่นๆ
177บ้านท่ายม  นายสมทรง เพ็งโสภา 166 159,913.00 105142,55069,80740,02019,65531,650303,68213 เมษายน 3102หนังสือเรียนมาไม่พร้อมกัน
178บ้านโคกศรีห้วยยาง  นายบรรจง ดีแป้น 102 78,510.00 7892,00044,66627,12013,69018,320195,79628 มีนาคม 2559โรงเรียนยังไม่ได้รับคู่มือครู ทาหางร้านจะดำเนินการจัดส่งให้ในภายหลัง
179บ้านอุ่มจาน  นายภิญโญ บัวเผื่อน 264 192,117.00 206241,300126,73275,30037,13056,090536,55217 เมษายน 2559
180บ้านโพนทอง  นายอาทิตย์ พละกุล 130 76,977.00 9689,20055,76333,36016,82022,540217,68329 เมษายน 2559
181บ้านเมืองปัง  นายไชยวัฒน์ ไกรราช 188 107,420.00 130155,60076,57647,43022,90535,850338,36111 เมษายน 2559
182บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก  นางยุพาพรรณ เกิดเพชร 76 42,551.00 5666,20032,56219,5609,97013,190141,48211 มีนาคม 2559โรงเรียนมีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรื่องหนังสือเรียน จึงทำให้ได้รับหนังสือเรียนครบและพร้อมในการเปิดภาคเรียน
183อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม  นายพัฒนา ศรีโบราณ 217 99,664.00 147221,05099,66157,60027,91547,630453,8566 พฤษภาคม 2559- ร้านส่งหนังสือหลายครั้ง - จัดซื้อหนังสือได้ไม่ครบทุกกลุ่มสาระงบประมาณไม่เพียงพอ
184บ้านนาม่วง  นายสมควร เสนาภักดี 94 51,774.00 7385,60039,35625,08012,33517,020179,39114 พฤษภาคม 2559ไม่มี
185บ้านโนนสา  นายบัวลอย คลองสนั่น 151 89,273.00 109101,15063,51037,80018,97525,560246,99519 เมษายน 2559ถ้าจัดซื้อตามที่จัดสรรเด็กไม่ได้รับทุกคน หาว่าครูไม่รัก เด็กจะน้อยใจ ถ้าจัดให้ครบท 100 ก็จะเป็นการดี
186บ้านโนนแสวง  นางพงษ์พิส จำปาหอม 59 31,178.00 3844,40020,44012,9606,2708,82092,89025 เมษายน 2559
187บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)  นายอาคม มิกราช 64 36,111.00 4856,20026,77016,4408,03011,170118,61029 เมษายน 2559หนังสือยังส่งมาไม่ครบ
188บ้านสะอาดนามูล  นายวิมล วงษ์คำด้วง 128 91,806.00 87102,40050,30630,12015,06520,380218,27110 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหา
189บ้านโนนสมบูรณ์  นายปัญญาพิพัฒษ์ บำรุง 229 143,400.00 179207,650108,90264,92031,58548,360461,41710 พฤศจิกายน 2558
190บ้านหนองแวงเหนือ  นายสมัย ทะวาปี 37 17,732.00 2225,80012,4137,5603,7205,13054,62324 มีนาคม 2559-
191บ้านโคกสีวังแสง  นายโสภณ ภูมิสุราษฎร์ 43 17,744.00 3541,00019,30112,0005,8758,15086,32629 เมษายน 2558
192บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า  นายวิษณุพร เขียวลุน 257 159,510.00 171226,750116,82264,95032,21050,740491,47213 พฤษภาคม 2559สมควรดำเนินการสั่งซื้อตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม จะได้รับหนังสือ ก่อนปิดภาคเรียน
193บ้านเชียงกรม  นายสิทธิศักดิ์ ศรีนา 112 54,361.00 8094,00043,84927,60013,70018,700197,84919 พฤษภาคม 2559
194บ้านโนนทรายฟอง  นายมานิต คำมี 63 40,484.00 4350,20022,70114,6407,0559,970104,56625 เมษายน 2559-
รวม 26,190 15,860,480 19,32622,501,30011,683,5886,966,6603,439,8105,079,89049,671,248
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน