สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.อุดรธานี เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางละออตา พงษ์ฤทัศน์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1บ้านหมากแข้ง  นายสุรพล สุขประเสริฐ 0 0.00 2,5243,200,1001,879,199999,210499,245805,8707,383,624
2บ้านเซประชาอุทิศ  นางสาวนิตยา ฉันทปัญญา 77 32,276.00 5463,80032,67618,8409,58012,710137,60629 เมษายน 2559ไม่มี
3ค่ายประจักษ์ศิลปาคม  นายโกศล ภูอากาศ 113 72,726.00 94158,20072,72638,61019,12533,160321,82122 เมษายน 2559
4บ้านจั่นศรีวิไล  นายชัยชนะ ช่วยค้ำชู 88 60,878.00 7588,20041,35525,92012,91517,550185,94030 เมษายน 2559
5บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)  นายเรืองฤทธิ์ ภูมิมะลา 60 28,857.00 4249,80025,98514,7607,6209,930108,0958 เมษายน 2559
6บ้านเลี่ยมพิลึก  นายสมคิด แพงจันทร์ 72 38,891.00 5362,20028,88318,2409,00512,370130,69830 มีนาคม 2559หนังสือเรียนบางวิชาได้รับล่าช้า เช่น วิทยาศาสตร์ และหนังสือมีราคาแพงมากกว่างบประมาณที่ได้รับ
7บ้านหนองตูม  นางมีนทราย ไชยอาจิณ 114 68,457.00 9184,45051,48331,56015,84521,340204,6789 พฤษภาคม 2559
8อนุบาลอุดรธานี  นายประครอง พันธุ์พรหม 3,478 2,050,000.00 2,3962,236,4001,439,996838,680429,410565,0905,509,57626 เมษายน 2559หนังสือจาก องค์การค้า จะล่าช้า และอยากให้มีแบบฝึกหัดมาพร้อม
9บ้านหนองหัวหมู  นางเมตตา ศรีวิชัย 41 19,018.00 3338,20016,28411,0405,1057,57078,19911 พฤษภาคม 3102
10บ้านเลื่อม  นายวินัย ดอนโคตรจันทร์ 291 216,771.00 209266,250145,79879,29040,41060,460592,2081 พฤษภาคม 2559งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรคิดจากยอดนักเรียนในปีการศึกษาเดิม จึงทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ
11บ้านถ่อน  นายสุรชัย อุตทคะวาปี 30 21,313.00 3035,40017,71410,4405,2807,05075,8842 พฤษภาคม 2559
12บ้านหนองบัว  นายนิคม คงภิรมย์ 332 204,740.00 287339,050188,956109,23054,23085,480776,9466 พฤษภาคม 2559งบประมาณที่ได้รับจัดสรรน้อยไม่สามรถจัดซื้อแจกให้นักเรียนได้ครบทุกกลุ่มสาระ จึงมีการเรียกเก็บหนังสือเรียนเก่าบางส่วนคืนเพื่อให้ได้รับหนึงสือเรียนอย่างทั่วถึงทุกคน
13บ้านหนองตุ  นายประดิษฐ์ พิเสฎฐศลาศัย 218 127,483.00 165151,95089,95456,52027,61538,400364,43925 เมษายน 2559หนังสือเรียนแต่ละวิชามีราคาสูง
14บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)  นายรัชพล เวชบรรพต 429 249,792.00 279259,250161,73896,96048,89565,510632,35328 เมษายน 2559ควรโอนเงินทีเด่ ียง100% เพื่อที่จะได้จัดซื้อที่เดียว
15บ้านหนองเหล็ก  นายสำราญ วรรณกุล 123 65,647.00 9587,45050,60732,52015,86522,100208,5429 เมษายน 2559สั่งซื้อหนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับหนังสือช้ากว่าบริษัทอื่นๆ
16บ้านดงอุดม  นายชาลี จงรักษ์ 130 114,985.00 118143,40077,56844,01022,24533,020320,24318 เมษายน 2559ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
17ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา  นายกิตติศักดิ์ แก้วส่อน 33 19,518.00 2832,60013,5249,4804,5106,47066,58419 เมษายน 2559-
18บ้านม่วงสว่างสามัคคี  นายธวัชชัย คำวงศ์ 181 158,042.00 145195,15092,13754,90026,68543,400412,27214 มีนาคม 2559-
19บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)  นายสุภาพ แสงอ่อน 132 92,137.00 6476,20040,13222,68011,91015,210166,13226 เมษายน 2559
20บ้านคำกลิ้ง  นางน้ำค้าง ป้องนางไชย 322 212,662.00 242289,700159,90592,19045,14573,030659,97029 เมษายน 2559
21บ้านตาด  นายพยัคฆ์ รัตนปกรณ์ 362 210,070.00 254236,100146,85588,32044,59059,660575,52526 เมษายน 2559
22บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน  นายชัยยง ถียัง 89 45,330.00 5564,60031,11218,9609,39512,850136,91715 พฤษภาคม 2559
23บ้านโนนเดื่อ  นายธราพงศ์ เก่งกว่าสิงห์ 76 41,303.00 5059,00029,17317,4008,80011,750126,12313 พฤษภาคม 2559
24บ้านสุขสมบูรณ์  นายสุพัฒน์ มาชัย 83 37,670.00 5666,20033,02119,5609,97013,190141,94123 มีนาคม 2559-
25ชุมชนสามพร้าว  นายสมบูรณ์ เป้งคำภา 567 269,403.00 376347,400206,836129,48064,01087,790835,51622 เมษายน 2559
26บ้านหนองบุนาหล่ำ  นายสุรศักดิ์ อุปรโคตร 140 53,759.00 9285,60053,56232,04016,23021,630209,06230 เมษายน 2559
27บ้านหนองบั่วประชาสรรค์  นายธวัชพงษ์ รู้บุญ 75 51,563.00 6980,40035,61923,40011,17515,960166,5544 พฤษภาคม 2559วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีเนื้อหาต้องใช้หนังสือหลายเล่ม เช่น ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง อาเชียน ทำให้ครูที่สั่งศื้อหนังสือสับสน เป็นปัญหา
28บ้านหนองคอนแสน  นายสมบัติ กองจันทร์ 16 8,708.00 1315,6008,7084,6802,5353,12034,64329 มีนาคม 2559ไม่มี
29บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง  นายอุใด ศรีทุมมา 98 50,408.00 7385,60039,98625,08012,33517,020180,02130 เมษายน 2559
30บ้านแมด  นางสุนารี สุระคาย 47 30,097.00 3137,20021,08311,1606,0457,44082,92830 เมษายน 2559
31บ้านศรีบุญเรือง  นายสัญญา กุลสุวรรณ์ 35 18,622.00 2124,60011,4557,2003,5254,89051,67011 พฤษภาคม 2559ไม่มี
32บ้านโสกน้ำขาว  นายชนะพล ภรณัฐวัฒน์ 102 57,762.00 7688,80041,61425,92012,54017,640186,51410 พฤษภาคม 2559
33บ้านศรีเชียงใหม่  น.ส.มณีรัตน์ หลักทอง 66 30,056.00 5059,20030,95617,5208,99011,800128,46611 พฤษภาคม 2559-
34บ้านกุดลิงง้อหนองแก  นายบุญคุ้ม พิเภก 59 34,636.00 3541,40021,06412,2406,2558,25089,20911 พฤษภาคม 2559
35บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา  นางสาวมัณฑนา ภัคคุณานนท์ 275 184,030.00 188283,200134,11773,86035,99061,020588,18710 พฤษภาคม 2559ไม่มี
36บ้านปากดงส่งเสริมธรรม  นายวุฒิพงษ์ สงวนนาม 65 64,500.00 4553,40029,27315,8408,20510,650117,36813 พฤษภาคม 2559ไม่มี
37บ้านศรีสว่าง  นายศุภกิจ ระวิชัย 24 13,435.00 2226,20014,2987,8004,1005,23057,62813 พฤษภาคม 2559
38ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2  นายเหรียญทอง แก้วอินทร์ศรี 46 34,472.00 3339,60022,47411,8806,4357,92088,30917 เมษายน 2559เนื่องจากปีการศึกษา 2558 การส่งหนังสือของทางร้านที่ซื้อส่งหนังสือมาให้ไม่ครบเพราะหนังสือกลุ่มสาระภาษาไทย ทางโรงเรียนต้องติดตามและไปรับหนังสือที่ร้านเองเพื่อจะให้ทันภายในวันที่ 1ุ6 พฤษภาคม ซึ่งเปิดภาคเรียนพอดี
39นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3  นายปรีชา พันธ์สีดา 215 126,252.00 141132,55088,74849,92026,16533,490330,87311 พฤษภาคม 2559-
40นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5  นาทองเหรีญ บุญปก 67 42,983.00 5565,20033,59019,3209,96513,000141,07510 พฤษภาคม 2559
41บ้านนาสมบูรณ์  นางรัชดา บุญสิทธิ์ 56 41,304.00 4957,40026,69316,8008,22511,410120,5282 เมษายน 2559ไม่มี
42บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา  นายกวิภัฎ วงศ์จันทร์ 191 123,524.00 141189,55094,66553,76026,63542,240406,8505 พฤษภาคม 2559ข้อเสนอแนะ ควรให้ รร. จัดหนังสือแบบฝึกหัดเพิ่มได้อีกครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
43บ้านนิคมพัฒนา  นางจุฬาภรณ์ ขันขวา 104 61,906.00 7386,00043,14725,32012,71517,120184,30221 เมษายน 2559ไม่มี
44บ้านนาแอง  นางสิรินญา ไทยเอี่ยม 75 37,051.00 5160,20030,01617,7608,99511,990128,96112 พฤษภาคม 2559
45บ้านโนนสวรรค์  นายทองเลื่อน คลังกลาง 31 14,138.00 2630,40013,9968,8804,3106,04063,62612 เมษายน 2559เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จึงไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อหนังสือเรียน เพราะมีการจัดซื้อหนังสือเรียนตามปฏิทินการดำเนินการ โรงเรียนจึงได้รับหนังสือครบถ้วนตามที่สั่งซื้อ และได้รับทันตามกำหนดเวลา ก่อนเปิดภาคเรียน
46บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)  นายทวี วงศ์สุวรรณ 100 73,311.00 7791,60048,77327,24014,25518,280200,14827 เมษายน 2559งบประมาณน้อยไม่เพียงพอแก่ความต้องการหนังสือเรียนที่ดีๆควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
47บ้านหนองโอนหนองฮาง  นายสุรสิทธิ์ พิลึก 110 47,249.00 8093,80044,28427,48013,51018,650197,72411 เมษายน 2559
48บ้านจำปาวิทยา  นายสุทิน สุทธิอาจ 17 12,120.00 1821,20010,1536,2403,1304,22044,9432 พฤษภาคม 2559
49บ้านเชียงพิณ  นายพรเทพ ศรีภูธร 126 76,444.00 9286,20058,12732,40016,80021,780215,30726 เมษายน 2559
50บ้านนาคลอง  นายไพวัลย์ แก้วดวงจันทร์ 81 48,818.00 6778,00034,16122,68010,78515,480161,10611 พฤษภาคม 2559หนังสือของ กระทรวง และ อจท. จัดส่งล่าช้า
51เจ ซี บ้านอินทร์แปลง  นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ 68 34,661.00 6373,80033,56021,60010,57514,670154,2054 เมษายน 2559ควรให้มีการเสนอราคา และจัดส่งของ มาก่อนที่ปิดภาคเรียน เพื่อให้โรงเรียนตรวจสอบความเรียบร้อย
52ผ่านศึกสงเคราะห์  นายธเนศ ตรีพงษ์ 168 99,892.00 119111,05070,82341,64021,30528,060272,87818 พฤษภาคม 2559ไม่มี
53บ้านหลุบหวายป่าขาม  จ.อ.ทฤษฏี สิงอุปโป 82 51,828.00 6779,40040,50823,52012,11515,830171,3732 พฤษภาคม 2559
54หนองไฮวิทยา  นายวีระ เชียงไฝ 270 120,413.00 186237,400120,41369,57034,15553,690515,22813 มีนาคม 2559ไม่มี
55บ้านโนนสะอาดผาสุข  นายภูวดล พรทุม 304 142,890.00 224256,200142,82183,67040,95564,610588,25627 เมษายน 2559
56บ้านดงมะกรูดทรายทอง  นางทิพวรรณ แพงบุบผา 194 112,485.00 137126,75076,02047,28023,48532,030305,56512 เมษายน 2559
57บ้านโคกลาด  นายบรรจุ ภูสงัด 270 159,390.00 204250,500122,59375,03036,30557,260541,68821 มีนาคม 2559จำนวนนักเรียนไม่คงที่สั่งหนังสือแล้วย้ายมาทีหลังแต่หนังสือไม่มีมา
58บ้านท่าตูมดงสระพัง  นายบุญเพิ่ม นามภูมี 147 80,949.00 9588,85058,29033,36017,19522,450220,14530 เมษายน 2559ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
59มิตรภาพ 6  นายสุวิทย์ คำดวง 146 82,585.00 10697,90058,53736,48018,01024,740235,66715 มีนาคม 2559
60บ้านโนนยางโนนบ่อ  นายปิ่นนเรศ โรหิตคนี 49 37,890.00 4249,40023,42914,5207,2409,830104,4198 เมษายน 2559
61บ้านขมิ้นบ่อโคลน  นางอัมรา คำกิ่ง 67 46,774.00 5563,80026,53018,4808,63512,650130,09522 มีนาคม 2559-
62บ้านดอนหวาย  นายชัยวัฒน์ ชาวสวน 28 15,988.00 2023,60011,6266,9603,5204,70050,40630 เมษายน 2559บริษัทส่งหนังสือไม่ครบตามจำนวน ส่วนใหญ่เป็นหนังสือของกระทรวงฯ
63ไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)  นายสุเทพ ผลสว่าง 276 173,358.00 215253,650139,96581,30039,68563,950578,5505 พฤษภาคม 2559
64ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย  นายพรชัย ชนูนันท์ 118 42,072.00 8297,00049,34128,68014,66019,330209,0119 พฤษภาคม 2559
65บ้านเหล่าดอนแตง  นางสาวยุพิน หยงเมือง 70 34,519.00 4957,80028,55517,0408,60511,510123,51029 เมษายน 2559
66บ้านนาคำหลวง  นายเรืองศักดิ์ ภู่จีบ 306 130,110.00 215237,850130,11078,84038,08560,000544,88516 พฤษภาคม 2559งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอกับนักเรียน
67บ้านงอยเลิงทอง  นายถนอม แก่นนาคำ 87 38,410.00 7082,20038,41024,12011,94016,350173,02010 พฤษภาคม 2559
68ประชาสามัคคี  นายสุพจน์ สืบวงษา 149 62,784.00 9992,05057,72234,44017,40523,260224,8778 มิถุนายน 2559ไม่มีปัญหา เพราะได้รับหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดครบ และตรงตามเวลา
69บ้านหมากตูมดอนยานาง  นายสุปัน เดชประเสริฐ 239 136,119.00 158214,400106,93860,27029,67547,620458,90320 เมษายน 2559ไม่มี
70บ้านเม่น  นายสังวาลย์ สระศรี 115 54,913.00 7891,20041,46426,64012,93018,120190,3545 พฤษภาคม 2559โรงเรียนสามารถสั่งซื้อและจัดหาหนังสือเรียนได้ทันตามกำหนดเวลา
71บ้านขาว  นายวีระ เชียงไฝ 56 40,772.00 4350,60023,86614,8807,43510,070106,8516 พฤษภาคม 2559
72บ้านดู่  นายชาญณรงค์ สมพอง 131 81,795.00 10395,85061,55535,88018,18524,220235,69031 มีนาคม 2559
73บ้านหัวบึง  นายเชวง ชื่นตา 221 133,431.00 159211,050103,94360,12029,44547,160451,71816 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
74บ้านพรานเหมือน  นายศักดิ์ศรี สินนอก 253 163,118.00 184252,000116,44169,78033,58055,710527,51128 มีนาคม 2559
75บ้านยางบึง  นายอภิชาติ อัครปัญญา 22 11,200.00 2428,60015,4088,5204,4905,71062,72813 พฤษภาคม 2559
76บ้านเก่าน้อย  นายวิเสส แก้วกำ 41 28,714.00 3844,40019,58812,9606,2708,82092,0384 พฤษภาคม 2559การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอกับราคาที่เป็นจริงของหนังสือ
77หนองสำโรงวิทยา  นายสุวัฒน์ สุระอุดร 570 284,837.00 440535,800294,783168,63082,235135,0501,216,4982 พฤษภาคม 2559หนังสือที่กระทรวงฯบังคับให้โรงเรียนต้องจัดหาให้กับนักเรียน คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทางกระทรวงฯควรตระเตรียมพิมพ์หนังสือเหล่านี้ให้พร้อมสำหรับให้ บริษัท,ห้าง,ร้าน ที่จำหน่ายหนังสือได้สั่งเพื่อมาส่งให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ให้ทันก่อนเปิดเรียน
78ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์  นายวิทย์ชัย ล้อมวงศ์ 111 47,629.00 83116,05052,38831,50014,92525,470240,3336 มิถุนายน 2559
79บ้านเชียงพัง  นายมานพ ไชยเชียงพิณ 146 63,857.00 10698,70063,85736,96018,77024,940243,22710 พฤษภาคม 2559-
80ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา  นายวิทยา บรรณเทศ 149 98,700.00 10596,15055,04235,64017,05524,300228,18729 มีนาคม 2559-
81บ้านนาทาม  นายธวัชชัย คำวงศ์ 31 15,113.00 2529,60015,1268,7604,4955,90063,88125 มีนาคม 2559
82ชุมชนโนนสูง  นายแจ่ม ไพรดีพะเนาว์ 647 361,561.00 448538,000310,449172,17086,115135,6201,242,35429 เมษายน 2559
83บ้านหนองตะไก้  นายวุฒิพงษ์ สงวนนาม 88 42,313.00 6171,80033,82921,12010,56514,290151,60412 พฤษภาคม 3102
84บ้านแม่นนท์  นายประสพ โพธิสม 101 55,987.00 7385,60039,92025,08012,33517,020179,9559 พฤษภาคม 2559
85บ้านหนองไผ่หนองหิน  นางเยาวลักษณ์ สุวรรณมณี 82 52,118.00 6071,20037,65921,12010,94014,200155,11920 เมษายน 2559
86บ้านหนองนาเจริญ  ว่าที่ร.ต.อภิศักดิ์ โรมเมือง 61 29,168.00 4148,00023,10914,0406,8559,540101,54418 พฤษภาคม 2559
87บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง  นายวีระเดช บุญเที่ยง 130 74,514.00 9184,05051,51431,32015,46521,240203,58910 พฤษภาคม 2559
88บ้านหนองโสกดาว  นายมนัส เชาวนิตย์ 153 89,392.00 9790,75059,46834,08017,58522,930224,81329 เมษายน 2559จำนวนเงินที่ได้รับน้อยกว่าหนังสือที่ต้องเรียนจริง เช่น วิชาสังคมศึกษา มีทั้ง วิชาสังคม วิชาประวัติศาสตร์ วิชาพระพุทธศาสนา วิชาหน้าที่พลเมือง วิชาอาเซียน เป็นต้น
89บ้านข้าวสาร  นายวิชัย กรวยสวัสดิ์ 105 86,900.00 6880,60042,57723,88012,31016,070175,43720 เมษายน 2559
90บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67  นายประวิทย์ บึงไสย์ 274 213,428.00 214277,900139,00680,40039,40062,510599,2167 เมษายน 2559โรงเรียนได้ดำเนินการทันตามที่ สพฐ.กำหนด ทันเวลาก่อนการเปิดเรียน
91บ้านอีเลี่ยน  นายอุดม พินธุรักษ์ 157 62,632.00 121110,95062,63241,16019,79528,040262,5776 เมษายน 2559
92บ้านหนองนาคำ  นางณิชชา บุญเรืองศรี 645 391,140.00 420505,800279,165160,29078,315127,5001,151,0708 เมษายน 2559
93บ้านหนองหว้าหนองไผ่  นายแสงรัตน์ เจียระนัยศิลาวงษ์ 131 67,177.00 114106,10067,17739,72020,14026,810259,9478 เมษายน 2559ไม่มี
94บ้านหนองแก  นายอาวุธ เหล่าคนค้า 66 31,049.00 4856,60028,20716,6808,41011,270121,16731 มีนาคม 2559ไม่มี
95บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ  นายนเรศ อรดี 110 59,872.00 7992,40042,62227,00013,12518,360193,50710 เมษายน 2559หนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ จะไม่เพียงพอในท้องตลาด ทำให้ต้องรอหนังสือจากโรงพิมพ์
96บ้านโก่ย  นายพิเศษ คำดีบุญ 117 64,000.00 8296,20045,36528,20013,90019,130202,79514 เมษายน 2559ไม่มี
97บ้านจำปาโนนสะอาด  นายดิเรก ดวงคำจันทร์ 96 55,924.00 7891,60043,54826,88013,31018,220193,5581 เมษายน 2559
98บ้านพรสวรรค์  นายไกรยสิทธิ์ เหมะธุลิน 23 6,738.00 1416,8008,9495,0402,7303,36036,87912 พฤษภาคม 2559
99บ้านเชียงยืน  นายสำเริง ดอนป้อม 407 269,121.00 272333,000186,295104,46050,90083,930758,5855 พฤษภาคม 2559งบประมาณที่ได้รับไม่พอในการจัดซื้อหนังสือเรียนให้ครบ 100 % ทุกคนทุกวิชา
100บ้านหนองหลอด  นายอุดม พินธุรักษ์ 215 136,885.00 162214,200102,13060,69029,09547,830453,94525 มีนาคม 2559เห็นสมควรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 ดำเนินการในส่วนนี้
101บ้านอีหลุ่ง  นายนฤป สืบวงษา 84 76,389.00 7689,80044,49026,52013,49017,890192,19030 เมษายน 2559งบประมาณไม่เพียงพอ
102บ้านจำปา  นายสาธิต จันทร์ดวง 59 25,786.00 3845,20023,38113,4407,0309,02098,07112 เมษายน 2559ทางโรงเรียนเรียนตามโรงเรียนไกลกังวล เนื้อหาอาจจะไม่ตรงกัน
103บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ ๖  นายสาคร เสียงเย็น 45 21,741.00 3540,60016,99411,7605,4958,05082,89929 เมษายน 2559
104บ้านหนองตอสูงแคน  นายอดุลย์ สรรพ์สมบัติ 136 93,699.00 108147,00068,48640,68019,32032,520308,00625 เมษายน 2559
105บ่อน้อยประชาสรรค์  นายสากล ฉิมวงศ์ 118 52,791.00 87103,55055,48732,13016,08023,980231,22723 มีนาคม 2559ดำเนินการสำรวจรายการหนังสือ และจัดซื้อหนังสือให้เร็วกว่าเดิม
106บ้านนาเยีย  นายธาตรี พิลึก 46 25,000.00 3540,40016,17211,6405,3058,00081,51710 พฤษภาคม 2559ไม่มี
107บ้านหนองน้ำเค็ม  นายพิทยา บุญทองอ่อน 76 40,717.00 6373,20030,68721,24010,00514,520149,65224 มีนาคม 2559
108อนุบาลเพ็ญประขานุกูล  นายพยัคฆพล รอดชมภู 1,487 1,005,648.00 1,0461,241,500706,830398,490197,255312,9902,857,06512 พฤษภาคม 2559
109บ้านโพนงามหนองตุ  นายพูลชัย รวมธรรม 200 116,603.00 148137,80086,92651,60026,20034,820337,34622 เมษายน 2559หนังสือของสำนักพิมพ์ สกสค. กลุ่มสาระ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคม จัดส่งช้า เนื่องจากมีโรงเรียนในสังกัดสั่งจำนวนมาก
110บ้านนาสีนวล  นางดรุณี รัตนสุทธิ 86 50,539.00 7588,20043,15525,92012,91517,550187,74011 มีนาคม 2559
111บ้านนาส่อนโพนทัน  นางสาวกันตพิชญ์ มาเวียง 130 102,656.00 9084,10055,44531,56016,22021,250208,57530 มีนาคม 2559
112บ้านโคกกลาง  สันทัด สวาทพงษ์ 431 271,632.00 295346,050192,033111,36054,47587,250791,16828 เมษายน 2559
113บ้านใหม่  นางสาวเกษกาญจน์ มาเวียง 44 29,701.00 3541,00018,79612,0005,8758,15085,82130 เมษายน 2559
114บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง  นายจำรัส ศรีภูวงศ์ 108 82,953.00 8398,20049,42129,04014,85519,570211,08630 เมษายน 2559มียอดค้างหนังสือบางส่วนจากตัวแทนจำหน่าย
115บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์  นายสุรพล ศรีโสดาพล 98 69,588.00 7588,60043,31426,16013,29517,650189,0199 มีนาคม 2559
116ชุมชนบ้านธาตุ  นายกุศล บุตรธนู 221 136.48 157195,950101,10258,38028,71544,630428,77725 เมษายน 2559ถ้าสั่งซื้อหนังสือช้าจะได้รับหนังสือช้าไม่ทันต่อการเรียนการสอนปีการศึกษา2559โรงเรียนได้ปรับการสั่งซื้อหนังสือให้เร็วขึ้น
117บ้านสังซาวังน้ำขาว  นายวานิช โศกสี 82 49,181.00 6271,60029,18220,6409,43014,180145,03222 เมษายน 2559ไม่มี
118บ้านถิ่น สุขาวิทยา  นายวรจักษ์ กาศลุน 159 100,000.00 123114,05069,48042,60021,32528,820276,27511 พฤษภาคม 2559จัดสรรงบประมาณจัดซื้อหนังสือเรียน 100%
119นิคมโนนสมบูรณ์  นายนาฎธิชัย ศรีทัด 46 26,542.00 3238,00020,58811,2805,8607,58083,30823 มีนาคม 2559-
120บ้านนาคอมนาดอกไม้  นายอนุชา กัญหะบุตร 156 91,582.00 111103,05064,38138,52019,36526,040251,3564 พฤษภาคม 2559
121บ้านดอนแก้ว  นายวรรธนะ พุทธเพาะ 45 23,449.00 3237,60017,64411,0405,4807,48079,24416 พฤษภาคม 2559-
122บ้านยามกาใหญ่  ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สุขใจ 70 42,409.00 5160,40030,50117,8809,18512,040130,00613 พฤษภาคม 2559
123บ้านนาพูนทรัพย์  นางสาวสากล โคบาล 60 31,710.00 4249,40024,32614,5207,2409,830105,31611 พฤษภาคม 2559งบประมาณที่ได้รับน้อย
124สุมเส้าวิทยา  นายประภาส จันทร์เอิบ 407 258,797.00 275303,450177,494101,70050,50576,550709,69929 เมษายน 2559
125บ้านดงปอ  นายเต้ง ดาบภูเขียว 112 73,260.00 7790,40043,86626,52013,11517,980191,88125 มีนาคม 2559
126บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด  นายวิสุทธ์ิ ศรีรักษา 266 159,891.00 183214,250110,93866,66032,58549,770474,20318 มีนาคม 2559ไม่มี เรียบร้อยดี
127บ้านแพงศรี  นายปรียวิศว์ คงผดุง 45 27,211.00 3440,00020,01011,7605,8707,96085,6006 พฤษภาคม 3102
128บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ  นายประสงค์ศิลป์ ชินคำ 144 72,262.00 111102,65061,40138,28018,98525,940247,25629 เมษายน 2559--------------------------------------------
129บ้านดงยาง  นายอภิชัย เสนาโยธี 132 96,173.00 9385,95052,01632,04015,85521,720207,58130 เมษายน 2559
130บ้านนาบัวไผ่วิทยา  นายเจียม ทองวิธิ 133 75,880.00 9083,50051,76631,20015,65021,100203,21619 เมษายน 2559ไม่ได้รับหนังสือในครั้งเดียวกัน
131บ้านยางซอง  นายอนันต์ แก่นวงษ์ 130 82,572.00 10294,30056,61435,16017,42023,830227,32428 มีนาคม 2559การวางแผนที่ดีทำให้งานสำเร็จ
132บ้านนาทราย  นายประสิทธิ์ บุญภา 116 69,076.00 8195,80048,70028,32014,46519,090206,3756 พฤษภาคม 2559
133บ้านโนนรังหนองผือวิทยา  นายถาวรวิทย์ อินทมล 97 55,869.00 6880,00038,88723,52011,74015,920170,06715 เมษายน 2559
134บ้านทอนดอนยาว  นายวิมาน คันธบุปผา 218 119,232.00 157146,75093,00555,08028,33537,080360,25017 พฤษภาคม 2559
135บ้านสร้างแป้น  นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส 161 90,184.00 122112,90067,32842,12020,94028,530271,8184 เมษายน 2559
136บ้านหว้าน  นางอุรา กองจันทร์ 29 12,936.00 2023,80012,9367,0803,7104,75052,27629 มีนาคม 2559ไม่มี
137บ้านดอนกลอย  นายสรพงษ์ โพนบุตร 123 73,642.00 9991,05053,22333,84016,45523,010217,57826 เมษายน 2559การวางแผนที่ดีทำให้งานสำเร็จ
138บ้านท่าหนาด  นายสราวุธ ถิตย์พงษ์ 100 57,971.00 7082,20039,49424,12011,94016,350174,10421 เมษายน 2559
139บ้านเชียงหวางสร้างลาน  นายสำรวย ประฉามิตร 180 77,392.00 122113,90073,68842,72021,89028,780280,9785 พฤษภาคม 2559
140บ้านนาดี  นางสาวอังศวีร์ สวนิตจำเรียง 54 23,656.00 4047,00022,15813,8006,8509,35099,15810 พฤษภาคม 2559ให้คุรุสภาพิมพ์หนังสือให้ทันตามกำหนด
141บ้านสร้างหลวงสร้างคำ  นายอังคาร พึ่งพา 202 75,186.00 154198,700101,46557,90028,57044,810431,44524 มีนาคม 2559-
142บ้านดงใหญ่  นายชุมพร หล้าจางวาง 284 190,879.00 196246,300123,86272,81035,53555,940534,44715 พฤษภาคม 2559-
143บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี  นายทวี กุลแก้ว 361 209,640.00 256291,800158,88395,19046,17573,590665,63818 เมษายน 2559-
144บ้านโพนเลาโพนทอง  นายชาญชัย บุรีสูงเนิน 126 61,323.00 9083,70052,11231,32015,84021,150204,12227 เมษายน 2559
145บ้านหมูม่นโพนสว่าง  นายพิบูลย์พันธ สาทอง 207 126,953.00 160211,00099,14059,88028,69047,150445,8601 เมษายน 2559เจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่งเข้ามารับงานใหม่
146บ้านนาพู่  นายทวี กุลแก้ว 376 319,485.00 308413,800220,922123,15059,725104,220921,81730 เมษายน 2559
147บ้านป่าก้าวดอนแดง  นายวราวุธ หาเคน 67 37,797.00 5159,20026,82717,1608,04511,740122,9727 มิถุนายน 2559-
148บ้านหลวงหัวสวย  นายสุริยา สมโชค 175 83,845.00 133172,05083,84549,77024,21038,720368,59524 มีนาคม 2559ข้อมูลนักเรียนตามที่แจ้ง
149บ้านศรีบุญเรือง  นายอำพล เจริญรักษ์ 73 9,105.00 5969,20031,72820,2809,98513,760144,95312 พฤษภาคม 2559
150บ้านกิ่วดงมะไฟ  นายวีระชัย นามมัน 132 75,773.00 8982,75052,53830,96015,64520,910202,80329 เมษายน 2559
151บ้านด่าน  นางสนม เสริฐผล 88 43,689.00 8194,80043,68927,72013,51518,840198,56430 เมษายน 2559
152บ้านหนองนกเขียนโพนทัน  นายวัฒนา ช่วยแสง 250 146,367.00 187274,850129,47773,20036,08559,680573,29213 มีนาคม 2559
153บ้านเหล่าดอนเงิน  นายศิริวัฒน์ มงคล 282 160,484.00 180271,600130,48571,34035,51058,600567,5352 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้รับ70% แต่ให้จัดซื้อ 100% มีปัญหาในเรื่องงบประมาณ
154บ้านหนองผง  นายธนันชัย ปลัดกอง 41 34,371.00 3238,00019,61311,2805,8607,58082,33315 มีนาคม 2559
155บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)  นายอำนาจ สารีแก้ว 56 38,580.00 5260,60026,20317,6408,43012,030124,9033 พฤษภาคม 2559
156บ้านหนองกุง  นายวีรศักดิ์ ตะหน่อง 107 62,949.00 7386,00041,71325,32012,71517,120182,8682 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
157บ้านดงขันทอง  นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์ 59 9,105.00 5059,40031,43417,6409,18011,850129,50419 เมษายน 2559
158บ้านดงศรีสําราญ  นายสมนึก สุระคาย 45 26,088.00 3542,00023,17212,6006,8258,40092,99715 ธันวาคม 2559-
159บ้านโคกสว่าง  นายธรรมนูญ สุดชาหา 103 50,183.00 7992,80043,93527,24013,50518,460195,94031 มีนาคม 2559
160บ้านเตาไห  ว่าที่ร้อยตรีคำพอง สว่างศรี 131 115,120.00 100151,70066,47638,97018,46532,550308,16123 เมษายน 2559
161บ้านหม้อ  นางวันเพ็ญ อรรถเสนา 103 61,265.00 8194,80044,97127,72013,51518,840199,84625 เมษายน 2559
162บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ  นายกรเมศ ละอองเอกกุลภัค 55 28,863.00 3945,60020,90613,3206,4659,06095,35128 เมษายน 2559อยากให้โอนเงินการจัดซื้อหนังสือมา100%ก่อนเปิดภาคเรียนเลยเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ
163บ้านคอนเลียบ  นายพรชัย สระศรี 82 46,134.00 6070,20033,46220,5209,99013,950148,12212 พฤษภาคม 2559-
164บ้านนาพัง  นายนิเทศ บุตรดีวงศ์ 51 30,230.00 3844,80022,55013,2006,6508,92096,12017 เมษายน 2558หนังสือมาช้าและไม่ครบ
165บ้านโนนสวาง  นายทิพวัฒน์ ริยะ 67 25,716.00 5058,20025,71616,9208,04011,550120,4266 พฤษภาคม 2559หนังสือที่สั่งมาไม่พร้อมกัน
166บ้านหนองบัวบาน  นายประสาทพร สุนทรวิสัย 70 40,580.00 5767,00032,09919,6809,78513,330141,89410 เมษายน 2559มีหลายสาระการเรียนรู้มากเกินไป
167บ้านจอมศรี  นางสิตาพัชร์ ผิวเงิน 77 24,928.00 5665,20028,63318,9609,02012,940134,75312 เมษายน 2559อยากให้ สพฐ. ดำเนินการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้ครบถ้วน 100% ภายในครั้งเดีียวเพื่อสะดวกต่อการจัดสรร จัดซื้อให้ครบตามจำนวนนักเรียนและไม่ขาดแคลนเงินใช้จ่าย
168บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์  นางสาวประภัสสร ทามาลี 127 68,831.00 9284,60049,48131,44015,28021,380202,18125 เมษายน 2559
169บ้านหนองบ่อ  นายไชยเลิศ ผดุงเวียง 120 63,260.00 8498,80046,40929,04014,48019,660208,38922 มีนาคม 25591.โรงเรียนอยู่ไกลจากร้านจัดซื้อหนังสือและลำบากต่อการติดต่อจัดซื้อหนังสือ 2.อยากให้จัดสรรงบประมาณให้ครบ 100% ภายในครั้งเดียวเพื่อสะดวกและจัดซื้อได้ครบถ้วน
170บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ  นายไพบูลย์ นนทะบุตร 197 99,966.00 134124,10074,69046,32023,09031,360299,5608 เมษายน 2559อยากให้มีการเพิ่มหนังสือเกี่ยวกับฝึกทักษะด้านต่างๆของนักเรียน
171บ้านจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ  นายพนมรักษ์ หาญกล้า 405 244,000.00 297339,150188,142110,70053,95585,530777,47725 เมษายน 2559การสั่งหนังสือกระทรวงได้ครบบ้าง ไม่ครบบ้าง ได้ช้ากว่าหนังสือของสำนักพิมพ์ (ราคาแพงด้วย)
172บ้านดงยางนารายณ์  นางสาวศิริลักษณ์ ฐานวิเศษ 301 186,536.00 207259,350131,68076,95037,71058,980564,6706 พฤษภาคม 2559หนังสือของสำนักพิมพ์ของกระทรวง ส่งล้าช้า
173บ้านยามกาโนนคำ  นายหนูเถื่อน ปะโพชะนัง 194 120,992.00 145173,45092,25053,61026,81040,100386,22010 พฤษภาคม 2559การสั่งหนังสือบางทีต้องล่าช้าเพราะจำนวนนักเรียนยังไม่คงที่
174ชุมชนกุดหมากไฟ  นายสงวนศักดิ์ รามจันทร์ 283 170,770.00 182211,100113,57866,36032,74049,230473,0081 พฤษภาคม 2559
175บ้านโคกล่าม  นายธงชัย พละสาร 126 74,710.00 10697,30055,50036,12017,44024,590230,9507 เมษายน 2559
176บ้านหนองแวงจุมพล  นายไชยโย เกาะแก้ว 223 123,208.00 172158,40091,74558,92028,79040,030377,88529 กรกฎาคม 2559ส่งหนังสือไม่ครบตามรายการสั่งซื้อ
177บ้านหนองบัวเงิน  นายพลชัย อุปลี 93 60,911.00 6577,00038,48222,80011,72515,350165,3574 เมษายน 2559โรงเรียนได้รับหนังสือในวันที่ 10 มีนาคม 2559
178บ้านอูบมุง  นายพลพล ชื่นธงชัย 188 126,499.00 149199,750100,41056,82028,22544,560429,76530 เมษายน 2559-
179บ้านห้วยไร่  นางลำใย ตันวัฒนะ 98 54,331.00 7588,00040,69525,80012,72517,500184,72018 เมษายน 2559
180บ้านโคกผักหอม  นางแพวิพา ภูสงัด 251 168,181.00 172207,700104,57362,97030,48547,730453,4582 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งวิชาคณิตศาสตร์ และ ภาษาไทย ส่งช้า ร้านก็ส่งให้โรงเรียนช้า หวังว่าในปีการศึกษานี้ กระทรวงศึกษาธิการ ต้องดำเนินการให้ทันก่อนเปิดเทอม
181บ้านดงบัง  นายประชุมไพร ทองเมือง 62 33,038.00 4552,80025,10515,4807,63510,500111,52029 เมษายน 2559
182บ้านโนนชัยศรี  นางสาววณิชชา เหลาพร 71 47,104.00 5564,80031,21019,0809,58512,900137,57527 พฤษภาคม 2559ไม่มี
183รัฐประชา 509  นายวรพจน์ พุทธรักษ์ 120 65,480.00 9485,50045,84831,56014,72021,610199,23815 พฤษภาคม 2559
184บ้านหนองอ้อ  นายยุทธศิลป์ ผาอำนาจ 232 139,309.00 171159,05099,68959,52030,11540,190388,5647 พฤษภาคม 2559
185บ้านโนนหวาย  นายชาญชัย สุ่มมาตย์ 300 170,375.00 217201,750125,61175,48038,13550,980491,95616 พฤษภาคม 2559ไม่มี
186บ้านหนองเม็กห้วยทราย  นายกวิภัฏ วงศ์จันทร์ 115 43,409.00 7689,40041,90326,28013,11017,790188,48310 มีนาคม 2559
187บ้านโคกหนองแซง  นายภาสกร ปราบพาล 142 36,942.00 6070,60033,45920,76010,37014,050149,23913 พฤษภาคม 2559
188บ้านเสาเล้า  นางทิพวัลย์ เกาะแก้ว 43 23,650.00 3439,80018,24011,6405,6807,91083,27013 พฤษภาคม 2559สภาพของหนังสือที่ได้รับบางเล่มไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
189บ้านโนนสำราญ  นายมงคลชัย รัตนอ่อน 72 52,193.00 6273,00035,01421,48010,76014,530154,7844 เมษายน 2559ไม่มี
190อนุบาลหนองวัวซอ  นายสมพงษ์ พลบูรณ์ 985 615,799.00 709824,350458,942267,330131,770207,8601,890,25210 พฤษภาคม 2559การโอนเงินงบประมาณล่าช้า กว่าจะดำเนินการได้ก็ทำให้เกิดความล่าช้าไปบ้างในบางขั้นตอน
191บ้านหมากหญ้า  นายสมคิด ยิ่งยอด 413 223,992.00 318383,700207,987121,32059,07096,720868,79728 เมษายน 2559
192บ้านโคกก่องหนองแวงยาว  นางฐิติพร เขมกรรม 44 34,751.00 5058,60027,91917,1608,42011,650123,74910 พฤษภาคม 2559
193บ้านผาสิงห์  นายเอนก แสนนาม 142 93,353.00 95122,65062,47035,70017,58527,650266,0556 พฤษภาคม 2559ปัญหาที่พบเจอส่วนใหญ่ เมื่อสั่งซื้อหนังสือ ตัวแทนมักแจ้งกับทางโรงเรียนว่า จะได้รับคู่มือครูพร้อมแผ่นซีดีการสอน แต่เมื่อรับหนังสือ ปรากฎว่าได้รับแค่หนังสือเรียนของนักเรียน คู่มือครูและแผ่นซีดี ไม่ได้มาพร้อมอย่างที่ได้แจ้งไว้
194ชุมชนหนองแสง  นายศุภกิจ ระวิชัย 130 40,263.00 86101,20050,06929,76014,87020,140216,03912 พฤษภาคม 2559
195บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ  นายพิพิธ สุวรรณสิงห์ 195 125,595.00 114152,50083,22444,10022,74034,160336,72429 เมษายน 2559
196บ้านหนองบัวบาน  นายบุญประสพ กุลศรี 175 132,110.00 117107,75063,25840,08019,58527,230257,90331 มีนาคม 2559
197นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1  นายไชยอนันต์ ศิลา 64 45,229.00 5463,40030,41418,6009,20012,610134,22420 เมษายน 2559ไม่มี
198สิริปุณโณ  ไม่มี 8 5,292.00 78,4004,6992,5201,3651,68018,66419 พฤษภาคม 2559
199บ้านหนองแซงสร้อย  นายวรวุธ บุญอาจ 227 141,796.00 161204,550100,83659,94029,17546,290440,7917 เมษายน 2559
200บ้านหนองอ้อน้อย  นางนงลักษณ์ เสริมศรี 50 34,620.00 4856,20026,85516,4408,03011,170118,6957 พฤษภาคม 2559ไม่มี
201บ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์  นายศักดิืชัย แสนณรงค์ 46 28,813.00 3238,40021,75711,5206,2407,68085,5974 พฤษภาคม 2559
202บ้านน้ำพ่น  นางพิสมัย สิมสีพิมพ์ 190 118,339.00 150181,10091,47955,08026,88041,650396,18910 พฤษภาคม 2559
203บ้านเลา  นางภัสสร ทรงวุฒิไกร 86 53,743.00 5969,20031,17520,2809,98513,760144,40020 เมษายน 2559
204อนุบาลสร้างคอม  นายอรรถชัย นันทวิจิตร 301 201,265.00 222205,700122,24976,80038,35051,980495,0798 พฤษภาคม 2559ไม่พบอุปสรรคในการดำเนินงานการจัดซื้อหนังสือเรียน ได้รับหนังสือก่อนกำหนดเปิดภาคเรียน ครบทุกวิชา เสนอแนะ มีนักเรียนแจ้งย้ายเพิ่มเติมทำให้จำนวนหนังสือคลาดเคลื่อนและอาจจะไม่ครบตามจำนวนจริง
205บ้านดอนเดื่อ  นางอัจฉราภรณ์ ศรีบุตตะ 183 113,351.00 134188,20085,98250,97024,20541,260390,61716 เมษายน 2559-
206บ้านดอนบาก  นายสงกรานต์ ศรศิลป์ 84 46,751.00 7183,20038,19424,36011,94516,540174,23910 พฤษภาคม 2559โรงเรียนขนาดเล็กสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนจึงอยากได้หนังสือที่ตรงกับการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
207บ้านท่าเสียว  นายปฏิธาน พรมสุวรรณ์ 133 98,062.00 9991,65056,42434,20017,02523,160222,45925 พฤษภาคม 2559-
208บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา  นายเกษมศักดิ์ ฆ้องลา 74 42,623.00 5868,40033,38020,16010,17013,620145,7305 พฤษภาคม 2559
209บ้านโคกสว่าง  นายวิชชา เสวตวงษ์ 25 12,273.00 2427,80011,4648,0403,7305,51056,54416 พฤษภาคม 2559การผลิตหนังสือของกรมวิชาการไม่พอกับความต้องการ
210บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)  นางทองเทียม ศรีสร้างคอม 32 15,348.00 2326,80012,1937,8003,7255,32055,83830 เมษายน 2559
211บ้านดงผักเทียม  นายวรวุฒิ ยางขันธ์ 51 31,666.00 3844,60021,12213,0806,4608,87094,13210 มิถุนายน 2559
212บ้านเชียงดา  นายคำผิน ขันธ์เขต 230 211,557.00 160193,400100,23658,98029,05044,500426,1666 พฤศจิกายน 2558อุปสรรคคือการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อ ต้องไปยืมเงินในโครงการอื่นมาสำรอง อีกอย่างผู้ประกอบการไม่ส่งหนังสือตรงตามสัญญา ข้อเสนอ ควรจัดสรรงบประมาณเฉพาะรายการหนังสืออย่างเพียงพอ
213บ้านแมดวิทยาคม  นายอนันต์ แสนสุวงศ์ 161 121,840.00 110148,90069,05941,40019,71033,000312,0696 มีนาคม 2559-
214บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)  นางดรุณี กองมณี 68 28,000.00 4856,20025,62616,4408,03011,170117,46612 เมษายน 2559ที่ปฏิบัติผ่านมาไม่พบปัญหา
215บ้านไชยฟอง  นายวิเสส แก้วกำ 17 11,465.00 2124,40010,8547,0803,3354,84050,509
216บ้านนาสะอาด  นายมงคล ทบพักตร์ 36 22,598.00 3743,40019,67812,7206,2658,63090,693
217โคกโพธิ์วิทยา  นายเสกสันต์ สิงห์สัตย์ 302 191,000.00 222246,900137,82282,02040,24062,280569,26229 เมษายน 2559งบประมาณไม่เพียงพอที่จะสั่งซื้อครบทุกรายวิชา
218บ้านนาน้ำชุ่ม  นายสมควร โพธิ์ทิพย์ 294 237,375.00 188228,500119,53969,33034,04552,470503,88420 พฤษภาคม 2559
219บ้านยวด  นายวัชรินทร์ ประเสริฐสังข์ 180 94,494.00 127159,95074,76046,53021,84036,180339,26013 พฤษภาคม 2559
220บ้านชาด  นายไพบูลย์ หว่างเค็ง 123 66,723.00 89105,40053,04231,20016,02521,010226,67728 เมษายน 2559หนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการจัดส่งล่าช้า เนื่องจากผลิตช้า
221บ้านนามั่ง  นางสมร ศิลาคม 307 153,280.00 222282,700153,28086,73042,21571,230636,1556 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนที่สั่งของกระทรวงจะหายากและจะได้ช้าที่สุด โรงเรียนได้ดำเนินการติดตามกำชับร้านให้ส่งหนังสือตามเวลาที่กำหนด
222บ้านน้ำเที่ยง  นางฑิฆัมพร บุญมาก 65 45,640.00 5159,80028,15417,5208,61511,890125,97911 มิถุนายน 2559ในรายวิชาที่ เป็นของกระทรวง เช่น ไทย คณิต เป็นวิชาที่ ได้ไม่ครบ หายาก ของหมด เป็นปัญหา มาหลายปีคับ
223บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว  นายทองสุข อุภัยพรม 140 79,362.00 10193,95058,10935,16017,79523,740228,75411 พฤษภาคม 2559ไม่มี
224บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา  นายธนาพล วงษ์ไทย 52 24,958.00 4451,80024,95615,2407,63010,310109,93631 พฤษภาคม 2559หนังสือบางรายวิชาส่งช้ากว่าเพื่อน ทำให้ต้องรอทำให้ดำเนินการตรวจรับได้ช้า
225บ้านหินโงม  นางอัจฉราภรณ์ ศรีบุตตะ 196 151,088.00 152189,70094,66856,37027,53543,180411,45311 มิถุนายน 2559-
รวม 37,830 22,431,435 30,05034,381,85018,704,39410,945,4405,433,1708,054,56077,519,414
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน