สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพม. เขต 25  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอดิศักดิ์ มุ่งชู
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1ขอนแก่นวิทยายน  นายยุทธศาสตร์ กงเพชร 4,610 3,365,337.50 3,1325,718,9003,213,7841,488,700689,4401,433,59012,544,41430 พฤษภาคม 2559ไม่มี
2กัลยาณวัตร  3,847 2,815,325.40 2,6644,880,8502,775,2581,271,750588,6201,223,22510,739,70322 เมษายน 2559
3แก่นนครวิทยาลัย  นายวีระเดช ซาตา 4,165 3,498,479.09 2,8895,295,1503,022,1491,379,850638,6101,327,02011,662,77925 เมษายน 2559อุปสรรค การจัดซื้อหนังสือที่มีจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดความล่าช้าเนื่องจากโรงพิมพ์ดำเนินการพิมพ์ไม่ทัน การดำเนินงานที่เป็นไปตามระยะเวลาเพราะโรงเรียนมีการเตรียมพร้อมที่ดี
4เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น  นางนัฎฐพร ชินบุตร 503 389,227.00 322587,200329,152152,80070,780147,2101,287,14210 กรกฎาคม 2559อยากให้มีหนังสือดีๆเพื่อการพัฒนาความรู้ของนักเรียน
5สาวะถีพิทยาสรรพ์  นายโชคชัย ชุมแวงวาปี 480 516,860.00 360652,800361,802169,60078,640163,7201,426,56211 พฤษภาคม 2559ไม่มี
6โคกสีพิทยาสรรพ์  นายชูเดช แก้วดวง 500 522,925.00 325590,350322,277153,45071,130148,0401,285,24725 เมษายน 2559
7นครขอนแก่น  นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล 2,340 998,360.00 1,5422,793,9001,523,172725,700336,540700,7406,080,05220 เมษายน 2559-
8ขามแก่นนคร  นายศุภกิจ สานุสัตย์ 1,760 1,910,756.00 1,3032,370,7001,318,945616,500285,690594,4255,186,26011 พฤษภาคม 25591. งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับราคาหนังสือเรียนในแต่ละระดับชั้นทำให้ได้รับหนังสือไม่ครบตามจำนวนของนักเรียน 2. หนังสือเรียนของ สกสค. บางรายวิชาขาดตลาด
9เทพศิรินทร์ ขอนแก่น  ว่าที่ร้อยตรี พิจิตร ราชบุตร 198 168,774.12 157366,600163,48975,10034,75072,195712,13413 พฤษภาคม 25591. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่บ่อย 2. เรื่องของเวลาในการดำเนินการในการประชุมภ่คี 4 ฝ่าย
10ขอนแก่นวิทยาลัย  นายสุเมธ สุวอ 92 93,380.00 91210,30090,68142,80019,85041,335404,96610 พฤษภาคม 2559
11สีหราชเดโชชัย  นายสิทธิพล พหลทัพ 110 72,000.00 84162,90072,57635,46017,46030,390318,7864 พฤษภาคม 2559-
12ขอนแก่นพัฒนศึกษา  นายละเอียด แพงจันทร์ 234 218,900.00 156358,200149,02472,60033,72070,320683,8646 เมษายน 25591.หนังสือในส่วนของกลุ่มสาระต่างประเทศราคาค่อนข้างสูง. 2.บางกลุ่มสาระลงหนังสือมาให้ไม่ครบและบางกลุ่มสาระเกิน
13ขอนแก่นวิทยายน 2  นายสมนึก ทองคำ 538 570,000.00 401728,450399,399189,35087,770182,6701,587,63918 กุมภาพันธ์ 2559 -
14ขอนแก่นวิทยายน 3  นายศราวุธ รุ้ปัญญา 185 101,800.00 120274,200112,55055,40025,76053,780521,69030 เมษายน 2559
15แก่นนครวิทยาลัย 2  นายสำเนียง มิ่งขวัญ 125 165,586.05 158366,300160,13074,70034,62072,040707,79027 เมษายน 2559การจัดซื้อหนังสืออยู่ในช่วงปิดภาคเทอมจึงทำให้เวลาบริษัทมาส่งหนังสือค่อนข้างลำบาก เพราะบุคลากรอยู่ไม่ครบ ควรจะทำการสั่งซื้อหนังสือก่อนปิดภาคเรียน
16ฝางวิทยายน  805 861,144.00 5941,071,900580,296278,100129,060268,9202,328,2762 พฤษภาคม 2559-
17ป่าหวายวิทยายน  นายไชยยงค์ ลือเกียรติก้อง 62 40,000.00 55127,50055,33126,00012,05025,075245,95610 พฤษภาคม 2559
18ประชารัฐวิทยาเสริม  นายสุรกฤษฎิ์ คำปิตา 0 263,572.00 258469,800263,572122,20056,620117,7901,029,98230 เมษายน 2559
19หนองเรือวิทยา  นายสมใจ วิเศษทักษิณ 6,141 2,923,508.00 1,7793,230,1001,780,317839,500389,170810,0257,049,11210 เมษายน 2559-
20จระเข้วิทยายน  นายจิรโรจน์ ร้อยดาพันธุ์ 365 387,190.00 247454,300264,719118,50054,810113,8251,006,15411 พฤษภาคม 2559ดำเนินการเรียบร้อย
21มัธยมตลาดใหญ่วิทยา  นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ 85 84,069.00 86200,10088,89440,90018,94039,380388,21411 เมษายน 2559-
22ชุมแพศึกษา  0 2,305,000.00 2,2344,072,7002,277,3361,059,700490,9001,021,0408,921,67627 พฤษภาคม 2559
23จตุรมิตรวิทยาคาร  นายนิพล นิราศสูงเนิน 1,019 958,000.00 6991,265,250688,979328,550152,390317,3602,752,52923 กุมภาพันธ์ 2559
24ขัวเรียงศึกษา  นายเชษฐา วันสุทะ 116 113,775.00 115265,950113,77554,15025,11052,280511,26510 พฤษภาคม 2559
25ชุมแพพิทยาคม  นายทวีศักดิ์ สมนอก 274 241,008.00 194447,600190,07491,00042,22087,950858,84415 เมษายน 2559
26หนองเสาเล้าวิทยาคาร  นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์ 255 177,935.00 182422,250183,64886,15039,92083,055815,0234 พฤษภาคม 2559
27ชุมแพวิทยายน  นายสุรสิทธิ์ บุญครอง 210 155,756.00 154357,300155,75672,90033,78070,280690,0169 พฤษภาคม 2559
28นาจานศึกษา  นายวิทยา ร้อยดี 486 490,000.00 344624,200345,400162,20075,200156,5401,363,5401 พฤษภาคม 2559ทาง สพม. ควรมีแบบฟร์อมในการจัดซื้อหนังสือเรียน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
29ผาขามวิทยายน  นายสุรวุฒิ นักปราชญ์ 121 84,444.00 88202,50084,44441,10019,08039,770386,8949 พฤษภาคม 2559หนังสือที่ต้องการบางตัวไม่มี
30หนองตาไก้ศึกษา  นายสุริยา ห่มขวา 206 198,892.00 144332,700142,46467,70031,40065,390639,65422 เมษายน 2559
31ซำยางวิทยายน  141 110.02 99230,100101,42747,00021,77045,275445,57220 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรคค่ะ
32น้ำพองศึกษา  นายสวัสดิ์ แก้วชนะ 2,636 2,720,437.00 1,8913,429,2501,885,077890,950413,110860,0407,478,42720 ตุลาคม 2559งบประมาณในการจัดซื้อไม่เพียงพอต่อความต้องการหนังสือเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
33ดงมันพิทยาคม  นายปรีชา ศรีลับขวา 218 223,506.00 164382,800171,19078,40036,28075,380744,05019 เมษายน 2559
34บัวใหญ่พิทยาคม  นายเรืองยศ แวดล้อม 444 420,686.00 386711,950420,686185,85085,920178,3451,582,75129 เมษายน 2559ควรอนุญาตให้จัดซื้อคู่มือครู ของ สกสค. เพื่อประโยชน์ในการจัดการสอน
35น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก  นายคมสันต์ ชุมอภัย 636 725,000.00 469853,900479,293222,100102,910214,0951,872,29817 มีนาคม 2559
36พังทุยพัฒนศึกษา  นยโกเมธ พิมพ์เบ้าธรรม 245 229,959.00 185425,850179,02786,45040,13083,640815,0972 สิงหาคม 2558การใช้หนังสือเรียนของแต่ละกลุ่มสาระ ควรมีข้อกำหนดสำนักพิมพ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
37ม่วงหวานพัฒนศึกษา  นายวสิทธิ์ วรรณพงศ์ 160 157,190.00 116268,050116,17854,55025,30052,685516,76328 มีนาคม 2559
38ลำน้ำพอง  นายฉัตร สิงห์บุราณ 138 96,576.00 99231,000102,61147,30021,89045,485448,28610 พฤษภาคม 2559ร่วมมือกันทั้งนักเรียน ครู กรรมการศึกษา
39อุบลรัตน์พิทยาคม  นายบวร ใจป้ำ 1,150 758,067.00 8231,500,400840,573390,400180,850376,1553,288,3782 พฤษภาคม 2559
40บึงไทรพิทยาคม  นายสุวิทย์ นิลสาย 144 148,550.00 85196,80083,07140,10018,59038,695377,25629 เมษายน 2559
41บัวแก้วพิทยาคม  นายภัสกร แก้วพิลา 170 140,092.00 121279,900120,55357,00026,43055,025538,90830 เมษายน 2559-
42ศรีกระนวนวิทยาคม  นายธนัท ไชยทิพย์ 3,189 2,427,264.00 2,3484,293,9502,427,2841,118,250517,7401,076,2759,433,49917 มีนาคม 3102ไม่ได้รับแจ้งการรายงานล่วงหน้า
43ยางคำพิทยาคม  นายจำรูญ ศรีฉายา 352 358,811.00 250455,350251,168118,45054,880114,165994,01316 กรกฎาคม 2559
44ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา  นายวิทยา บัวพัฒน์ 444 436,747.00 285520,350291,231135,45062,730130,4401,140,2016 พฤษภาคม 2559-
45บ้านไผ่  นายวทัญญู ภูชาดา 3,062 3,048,079.00 2,1033,837,6002,150,155998,800462,610962,0358,411,20010 พฤษภาคม 2559หนังสือที่หมวดต่างๆต้องการบางหมวดไม่ได้สำนักพิมพ์ที่ต้องการ
46บ้านลานวิทยาคม  นายอภิชาติ อุ่นเกิด 555 365,105.00 343625,900351,411162,90075,450156,9051,372,5661 มีนาคม 2559
47บ้านไผ่ศึกษา  นายวรรณประกรณ์ จุมพลน้อย 120 90,172.00 86200,40090,17241,00018,98039,450390,00212 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนมาหลากหลายสำนักพิมพ์ ทำให้ครูผู้สอนสามารถเลือกได้ตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
48บ้านไผ่พิทยาคม  นายสุรพล สุวรรณชาติ 330 372,533.00 365665,600372,533173,20080,230166,8651,458,42811 มีนาคม 2559
49เปือยน้อยศึกษา  นายสุพจน์ แสงสุข 485 404,511.00 381699,450404,511182,35084,370175,2701,545,9516 พฤษภาคม 2559ระยะเวลาและการส่งหนังสือไม่ทัน
50กู่ทองพิทยาลัย  นายสุนันท์ คำจันทร์ 0 0.00 89206,10089,02542,00019,47040,525397,120
51พล  นายสุรเชษฐ รูปต่ำ 1,518 1,585,956.00 1,0541,929,4001,088,240502,600232,660483,5704,236,47012 เมษายน 2559
52โสนนกเต็นประชาอุปถัมภ์  นายสุริยา ทองบุญมา 168 224,625.00 115266,400113,62554,30025,17052,385511,88020 เมษายน 2559-
53โนนข่าวิทยา  นายวุฒิชัย แสงสุดตา 237 248,522.00 187433,650189,45988,45040,99085,290837,83921 เมษายน 2559ไม่มี
54พลพัฒนศึกษา  นายชัยภร สีมาตร 107 106,352.00 81188,10082,74538,40017,79037,005364,0402 พฤษภาคม 2559ราคาหนังสือแพงเกินไป บางสำนักพิมพ์ (กลุ่มสาระศิลปะ ,การงาน) ทำให้งบที่ได้จัดสรรไม่เพียงพอ
55แวงใหญ่วิทยาคม  นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ 665 469,175.00 467848,600469,175220,600102,250212,7951,853,42029 เมษายน 2559-
56โนนสะอาดวิทยาคาร  นายเปลี่ยน จงเทพ 260 178,579.00 186427,950177,65086,85040,32084,045816,81519 เมษายน 2559อยากให้จัดสรรเงินงบประมาณค่าหนังสือเรียนครั้งเดียว 100 %
57แวงน้อยศึกษา  นายภูวดล หมื่นสีพรหม 581 638,255.00 449814,100446,779211,50098,070204,1751,774,62428 เมษายน 2559เจ้าหน้าที่ตรวจรับหนังสือตรวจนับหนังสือจำนวนมากๆจนตาลาย
58ท่านางแนววิทยายน  นายจรัล รัตนบุญทา 479 346,017.00 337614,500346,017159,90074,070154,0551,348,54229 เมษายน 2559
59ก้านเหลืองวิทยาคม  นายสมเกียรติ หาแก้ว 238 188,615.00 191440,400188,66389,50041,53086,525846,61822 เมษายน 2559
60หนองสองห้องวิทยา  นายวาสนา ไชยศึก 1,334 990,600.00 9341,718,350996,690448,250207,320430,5253,801,13528 มิถุนายน 2559
61ไตรคามวิทยา  นายวสิษฐ์ สมจิตปัญญา 182 124,186.00 123283,350119,51957,55026,71055,660542,78925 มีนาคม 2559
62เบญจมิตรวิทยา  นายอรุณ ชาวกล้า 165 165,857.00 134309,600132,28263,00029,22060,850594,95218 เมษายน 2559อยากได้ตัวอย่างหนังสือจากหลายสำนักพิมพ์ให้มากขึ้นเพื่อการพิจารณาเลือกหนังสือที่หลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียนได้มากขึ้น
63ศรีหนองกาววิทยา  นายกนก บุตรวงษ์ 245 183,861.00 179415,650183,86184,85039,31081,770805,44122 ตุลาคม 2559-
64ภูเวียงวิทยาคม  นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี 2,438 3,213,407.00 1,6923,091,3501,742,758804,850372,700774,8956,786,55321 เมษายน 2559
65กุดขอนแก่นวิทยาคม  นางสายสมร ศักดิ์คำดวง 514 499,629.00 351642,000365,903167,20077,410160,9151,413,42830 มิถุนายน 2559
66เวียงวงกตวิทยาคม  นายนิคม จำปานิล 666 588,313.00 472862,600485,768224,600104,000216,2201,893,18812 พฤษภาคม 2559-
67เวียงนครวิทยาคม  นายมนูญ ถาวรรัตน์ 487 419,595.00 295542,350311,259141,45065,430135,8901,196,37921 พฤษภาคม 2559-
68มัญจาศึกษา  นายสุพจน์ แสงสุข 2,061 2,075,554.00 1,4152,566,2501,410,373666,750309,150643,6005,596,12311 มีนาคม 2559
69คำแคนวิทยาคม  นายสุภาพ ผิวขาว 254 197,652.00 177410,700177,92783,80038,83080,785792,04221 เมษายน 2559-
70โคกนางามพิทยาสรรพ์  ุนายธงชัย ศรีเคนา 265 227,635.00 203471,600207,05196,30044,61092,785912,34628 มีนาคม 2559คณะครูในโรงเรียนมีวัฒนธรรมในการทำงานดีและเป็นระบบ
71มัธยมโพนเพ็ก  นายอดุล อิงแก้ว 114 104,100.00 97224,40097,54145,70021,19044,115432,94621 เมษายน 2559
72เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม  นางลัดดา ผาพันธ์ 97 64,589.00 85196,65085,43140,05018,57038,660379,36119 เมษายน 2559-
73ท่าศาลาประชานุสรณ์  นายประเสริฐ อุ่นผาง 103 66,543.00 69159,30066,69332,40015,03031,305304,728การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ เป็นระบบดีมากค่ะ
74ชนบทศึกษา  นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า 1,155 1,132,729.00 7971,444,550794,045375,250174,010362,3003,150,15525 เมษายน 2559
75ประชารัฐพัฒนาการ  นาย 100 97,556.00 90207,00085,98842,00019,50040,650395,1385 พฤษภาคม 2559ไม่มี
76เขาสวนกวางวิทยานุกูล  นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ 587 440,000.00 427778,000433,829202,40093,770195,0551,703,05428 เมษายน 2559
77ดงบังวิทยายน  นายสัมฤิทธิ์ พรสุวรรณ์ 55 45,593.00 4196,30045,59319,8009,15018,985189,82820 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
78ภูผาม่าน  นายสมควร ไกรพน 448 460,000.00 316577,300325,228150,30069,600144,7101,267,13826 เมษายน 2559ไม่มี
79โคกโพธิ์ไชยศึกษา  นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก 658 590,635.00 23 มีนาคม 2559
80หนองนาคำวิทยาคม  นายวสันต์ ลาจันทึก 770 573,793.00 5591,021,300575,961265,900123,130256,0052,242,2966 พฤษภาคม 2559
81บ้านแฮดศึกษา  นายบุญเหลือ ทองอ่อน 494 365,000.00 360655,800365,330170,60079,040164,4201,435,19024 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
82หนองขามพิทยาคม  นางนิกัญชลา ล้นเหลือ 100 38,100.00 86196,95080,44239,85018,52038,645374,40731 พฤษภาคม 2559
83โนนศิลาวิทยาคม  นายสมนึก เรื่องลือ 639 409,093.00 421759,250409,135196,95091,410190,4901,647,23520 เมษายน 2559
84สันติพัฒนกิจวิทยา  นายสุธรรม โพธิ์งาม 94 106,268.00 88204,90091,03441,90019,40040,330397,56419 พฤษภาคม 2559-
รวม 62,729 54,981,782 44,48783,523,80045,300,90321,089,3609,771,11020,318,495180,003,668
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน