สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.ขอนแก่น เขต 5  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายวสันต์ สัตยคุณ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1บ้านขามป้อม  นายลือชัย ทองผา 108 50,841.00 9385,95050,83232,04015,85521,720206,39710 พฤษภาคม 2559ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมา ที่โรงเรียนได้รับหนังสือช้ามักจะเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์องค์การค้าฯ
2โคกม่วงศึกษา  นายฟากรี ทองดีบุตร 262 163,361.00 162198,100104,33860,00029,66045,430437,52813 พฤษภาคม 2559หนังสือคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ สสวท. มักมาล่าช้ากว่าทุกสำนักพิมพ์
3บ้านโป่งเอียด  นางสาวละคร เขียนชานาจ 54 33,237.00 2630,80015,1989,1204,6906,14065,94820 เมษายน 2559
4บ้านสุขสมบูรณ์  นายทวีวัฒน์ เวชกิจ 34 22,546.00 2833,60018,76410,0805,4606,72074,62410 พฤษภาคม 2559การบังคับสั่งหนังสือก่อนวันเปิดรียน ๒ เดือนครึ่ง ทําให้นักเรียนที่ย้ายเข้าเรียนทีหลังไม่มีหนังสือเรียน มีปัญหาในหมู่บ้านที่ผู้ปกครองใช้แรงงานย้ายที่ทํางานบ่อย
5บ้านหนองโพงโพด  นายจอมพล ตุ่นเส็ง 58 28,670.00 4956,80023,73816,4407,65511,260115,89321 มีนาคม 2559ระบบที่จะกรอกการรายงานทำไมกรองแล้วไม่บันทึกข้อมูลให้ ทำให้ เวลากรอกข้อมูลไม่แล้วเสร็จ
6บ้านหนองศาลา  นายสิรวิชญ์ ธงชัย 100 73,108.00 75102,95050,38428,77014,24022,800219,14421 เมษายน 2559ไม่มีข้อเสนอแนะ
7บ้านหนองเสาเล้า  นายวรจักษ์ วงศ์ศิริรักษ์ 146 60,908.00 9488,30059,19533,24017,38022,310220,42510 พฤษภาคม 2559ไม่มี
8หนองหว้าวิทยา  นายผดุงเกียรติ กองจันทร์ดี 110 53,430.00 7184,40044,14325,08013,08516,840183,5489 พฤษภาคม 2559
9บ้านโคกสูง  นายเจริญฤทธิ์ วรวัตร 201 119,157.00 139163,85090,13451,18025,59538,060368,8199 พฤษภาคม 2559อุปสรรค - หนังสือสั่งการจากต้นสังกัดส่งมาถึงโรงเรียนช้า ถึงโรงเรียนก็เกือบจะครบกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องนั้น ๆ ทำให้มีเวลาดำเนินการน้อย มีโอกาสจัดทำเอกสารผิดพลาดเพิ่มมากขึ้น
10บ้านนาสีนวน  นายศุภลักษณ์ พรรณโรจน์ 121 78,632.00 7588,60043,49326,16013,29517,650189,1989 พฤษภาคม 2559
11บ้านโนนอุดม  นายบุญคุ้ม การนา 75 28.36 5362,20028,36118,2409,00512,370130,1767 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดมาไม่ครบตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้
12บ้านสัมพันธ์  นายคำสี ลืนภูเขียว 201 145,635.00 127119,25081,51044,88023,43530,130299,20510 พฤษภาคม 2559
13บ้านหอย(รัฐราษฎร์รังสรรค์)  นายสินสมุทร คุณประทุม 113 62,635.00 7790,40043,67626,52013,11517,980191,6915 พฤษภาคม 2559-
14ชุมชนชุมแพ  นายประสพโชค เหล่าคูณ 436 208,905.00 333313,350213,698118,08062,08579,170786,38325 เมษายน 2559
15บ้านชุมแพ  นายสุธี ลีกระจ่าง 227 148,486.00 148209,800105,34857,54028,72046,070447,47827 เมษายน 2559ไม่มี
16บ้านหนองบัวโนนเมือง  นางงามนิตย์ ลิโป้ 115 68,738.00 87113,55055,39232,61015,82025,480242,8522 พฤษภาคม 2559-
17ชุมแพชนูปถัมภ์  นายอำพันธุ์ บุญหวังช่วย 624 243,562.00 404377,600243,562141,72072,89095,410931,1824 เมษายน 2559
18บ้านแห่(ประชานุเคราะห์)  นายเสถียร แก้วส่องใส 121 71,863.00 112138,00071,53741,34020,14031,530302,54725 กุมภาพันธ์ 25601. ระบบอินเตอร์เน็ตช้า 2. ที่ผ่านมาได้รับหนังสือช้า
19บ้านไชยสอ  นางศิริรัตน์ อนุตรี 91 45,277.00 6172,60037,91121,60011,32514,490157,9262 พฤษภาคม 2559
20บ้านโนนทองหลาง  นายบัณฑิต สุขา 15 8,372.00 89,4004,7142,7601,3701,87020,1142 พฤษภาคม 2559-ไม่มี-
21บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง  นายสินสมุทร สามารถ 73 43,787.00 5261,40028,99918,1209,19012,230129,93922 เมษายน 2559ไม่มี
22ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ  นายพจน์ ปุรัมพกา 55 23,330.00 3744,00023,33013,0806,8358,78096,02513 พฤษภาคม 2559ไม่มี
23บ้านหนองสังข์  นางสาวรดาณัฐ พุทธา 75 43,161.00 5261,80032,26418,3609,57012,330134,3242 พฤษภาคม 2559
24ชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี  นายพัฒนากร อบมา 8 6,372.00 89,6006,2472,8801,5601,92022,20720 เมษายน 2559ไม่มี
25บ้านหนองหว้าโพนศิลา  นายพัฒนากร อบมา 49 30,379.00 3642,80021,58612,7206,6408,54092,28628 เมษายน 2559อุปสรรคในการส่งหนังสือล่าช้าขององค์การค้าคุรุสภา ส่วนสำนักพิมพ์อื่นตรงตามเวลา
26นาหนองทุ่มวิทยาคม  นายสมศักดิ์ มะมา 281 194,000.00 226257,700146,38384,54041,71064,990595,3239 พฤษภาคม 2559องค์การค้าควรพิมพ์หนังสือเรียนให้ทันกำหนด
27บ้านโนนโก  นายสุวิทย์ น้อยลา 173 77,986.00 10496,40057,49836,00018,00024,360232,25815 มีนาคม 2559โรงเรียนบ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม ได้จัดซื้อหนังสือเรียน รวมกับ โรงเรียนบ้านโนนโก ซึ่งเป็นโรงเรียนหลัก
28บ้านวังยาว  นายพิไชย ศรีเจ็ก 332 217,699.00 249304,550170,50995,73046,85076,760694,39931 มีนาคม 2559งบประมาณในการจัดซื้อแบบฝึกหัดมีไม่เพียงพอ
29หนองกุงพิทยาคม  นางณัฐกุล กิตติภักดีกุล 332 217,699.00 175220,050109,14664,92031,55549,950475,62131 มีนาคม 2559งบประมาณในการจัดซื้อแบบฝึกหัดมีไม่เพียงพอ
30บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205  นายเศรษฐวัชร มัชปาโต 181 104,389.00 119111,25072,28441,76021,49528,110274,8994 พฤษภาคม 2559
31บ้านหนองหนามแท่ง  นายเศรษฐวัชร มัชปาโต 16 6,660.00 11,2007853601952402,7804 พฤษภาคม 2559โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่งมาเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ในการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือ ปีการศึกษา 2559 จึงให้โรงเรียนหลัก(บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205) เป็นผู้ดำเนินการ โดยรวมยอดเงินและจำนวนนักเรียนเข้าด้วยกัน
32ชุมชนโนนหันวันครู  นายจิรสันต์ บัวสาย 410 273,250.00 304286,000199,398107,76056,62072,260722,03825 มีนาคม 2559-
33บ้านธาตุ  นายมนูญ พลบุญ 216 167,705.00 162214,900111,42561,80030,98048,130467,23524 เมษายน 2559
34บ้านโนนชาติ  - 8 6,744.00 78,4005,4622,5201,3651,68019,4272 ธันวาคม 2558ขาดบุคคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านนี้โดยตรง
35บ้านโนนบุรุษ  นายสมาน สีชมภู 126 68,797.00 8981,55046,71030,24014,50520,610193,61516 พฤษภาคม 2559
36บ้านโนนลาน  นางสิริลักษ์ สามารถ 70 35,744.00 5059,20030,30017,5208,99011,800127,8101 พฤษภาคม 2559
37หนองม่วงประชานุกูล  นายเศวต พรมแวง 227 148,000.00 180219,600112,29766,36032,47050,350481,07725 มีนาคม 2559
38บ้านร่องแซง  นายเดชา ทาเวียง+ 62 38,488.00 4654,40027,20916,0808,21010,840116,7392 พฤษภาคม 2559ขาดบุคคลากรเฉพาะทางที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านนี้โดยตรง
39เหมือดแอ่หนองบัว  นายปัณณวิชญ์ มหาวงษ์ 97 63,399.00 6581,15039,44124,00011,58518,450174,62616 เมษายน 2559
40ก้องอุดมวิทยาคาร  นายนิยม ศรีภูวงศ์ 122 81,047.00 93127,25061,63835,43017,27028,170269,7589 พฤษภาคม 2559-
41บ้านนาคำน้อย  นายเฉลียว อนุตรี 69 37,182.00 5362,00027,24518,1208,81512,320128,50012 พฤษภาคม 2559
42บ้านโป่งแห้ง  นายจักรเพชร นิลพงษ์ 53 27,156.00 3845,00022,05413,3206,8408,97096,18421 เมษายน 2559
43ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา  นายอดิศร โชคบัณฑิต 212 134,400.00 158197,700105,41159,22029,67045,070437,07128 มีนาคม 2559โรงเรียนมีการเตรียมการวางแผนที่ดีและใช้หลักการมีส่วนร่วม
44วังหินลาดวังเจริญ  นายวิชัย แสนแก้ว 77 38,027.00 6272,00031,04020,8809,81014,280148,01016 มิถุนายน 2559
45วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์  นายสุเทพ เวียงทอง 146 81,302.00 10596,55056,91235,88017,43524,400231,1779 พฤษภาคม 2560ร้านส่งหนังสือไม่ครบในครั้งเดียว
46บ้านหนองไผ่นาดี  นายพงษ์สวสัดิ์ สีลาน 143 82,277.00 10698,30061,22936,72018,39024,840239,47911 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหาในการจัดส่ง ทันกำหนดทุกขั้นตอน
47กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล  นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์ 217 137,500.00 146183,10093,31954,36026,73041,640399,14910 เมษายน 2559ไม่มี
48โคกสูงสำราญ  นายคมสัน บุดดาดวง 47 35,683.00 4148,60025,24814,4007,4259,690105,36329 เมษายน 2559
49บ้านโนนแหลมทอง  นายพจน์ 335 164,573.00 44,8002,9091,44078096010,88924 มีนาคม 2559เนื่องจากโรงเรียนบ้านโนนแหลมทองได้มาเรียนร่วมกับโรงเรียนชุมชนหนองคะเน ในการจัดซื้อหนังสือเรียนได้ดำเนินการร่วมกับโรงเรียนชุมชนหนองคะเน เพราะนักเรียนของโรงเรียนบ้านโนนแหลมทองเหลือทั้งหมด จำนวน 4 คน
50หนองขามวิทยาคาร  นายพินิต แสงสุข 744 499,500.00 502470,300312,772176,76091,620118,8301,170,28211 พฤษภาคม 2559
51ชุมชนหนองคะเน  นายพจน์ ปุรัมพกา 335 164,573.00 220203,200120,59675,72037,39051,350488,25624 มีนาคม 2559ไม่มีอุปสรรคใดๆ เพราะทางโรงเรียนได้เตรียมการล่วงหน้าได้ดีมาก
52หนองไผ่พิทยาคม  นายดารา ชินชัย 265 139,965.00 188242,300123,41370,71034,95554,670526,0482 พฤษภาคม 2559รายการหนังสือที่ทางสำนักพิมพิ์ที่มีให้ไม่ตรงกับความต้องการของครูผู้สอน
53บ้านยอดห้วย  นางประภาพร ตรีเหลา 54 22,851.00 4653,60022,85115,6007,45010,640110,1418 เมษายน 2559
54บ้านนาเพียง  นายฉัตรกุล สิงห์บุราณ 105 780,000.00 8194,80042,69327,72013,51518,840197,56813 พฤษภาคม 2559
55โนนงามศึกษา  นายจิรสิน เฮ้าเส็ง 115 95,855.00 90132,60062,40335,13017,15528,750276,03810 พฤษภาคม 2559-
56บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา  นายประเวศ สุขประเสริฐ 87 58,863.00 5767,60035,33020,04010,35513,480146,80516 พฤษภาคม 2559
57บ้านโนนโพธิ์  นางปุณยวีร์ จิตศรัทธา 37 16,078.00 2630,60014,5439,0004,5006,09064,73318 พฤษภาคม 2559
58บ้านหนองไฮ  นายวิรัตน์ ทองมี 65 29,086.00 5160,20029,08617,7608,99511,990128,03110 พฤษภาคม 2559
59บ้านอาจสามารถ  นายสันติศักดิ์ ขวัญศักดิ์ 88 39.38 6569,65039,37623,31011,64016,700160,6762 พฤษภาคม 2559-
60บ้านเขาวง  นายไมตรี นิลสาคู 56 32,551.00 3339,60022,67411,8806,4357,92088,5099 พฤษภาคม 2559ราคาหนังสือกับงบที่ได้รับจัดสรร ไม่สามารถนำมาซื้อหนังสือให้นักเรียนได้ทุกรายวิชา
61นาฝายวิทยา  นายเฉลิมชัย สมท่า 199 99,799.00 89107,95050,80432,28015,18524,710230,92924 มีนาคม 2559ไม่มี
62บ้านวังสวาบ  นายฉลอง สอนวงษ์ 138 88,000.00 98118,60061,99936,09017,71527,270261,6743 มีนาคม 2559
63บ้านสะแกเครือ  นายอากาศ เหล่าคนค้า 34 20,817.00 2833,60018,28710,0805,4606,72074,14726 เมษายน 2559ไม่มี
64บ้านสองคอน  นางยุพิน คำภา 29 17,918.00 2428,20013,8928,2804,1105,61060,09219 เมษายน 2559
65หนองแห้ววังมนศึกษา  นายประจวบ สวัสดิรักษ์ 189 135,107.00 129157,75085,63148,24024,43536,260352,31616 เมษายน 2559
66ชีพอนุสรณ์  นายเสน่ห์ โคตา 132 74,464.00 8982,55050,71730,84015,45520,860200,42220 เมษายน 2559
67บ้านซำภูทอง  นายเฉลิม คำพิมพา 106 62,331.00 6679,20044,53823,76012,87015,840176,20817 พฤษภาคม 2559
68บ้านทรัพย์สมบูรณ์  นายธนเดช ทองหนองกอย 311 186,651.00 214272,100137,10179,68038,77061,560589,21110 เมษายน 2559-
69บ้านนาน้ำซำ  นายธัญ ชุมชัย 24 22,000.00 2428,80016,6558,6404,6805,76064,53527 พฤษภาคม 2559ราคาหนังสือไม่เหมือนปีการศึกษา 2558
70บ้านโนนคอม  นายสมชัย พิมดี 148 91,800.00 9386,55054,98032,40016,42521,870212,22527 เมษายน 2559
71บ้านโนนสว่างท่ากระบือ  นายสมว่า เพียศักดิ์ 174 98,081.00 139129,05077,44448,24024,25532,610311,5999 พฤษภาคม 2559-
72บ้านป่ากล้วย  นายกิตติพร ภูพันลา 181 83,075.00 117145,55075,23843,44021,33533,180318,74325 มีนาคม 2559
73บ้านสว่างโนนสูง  นางสาวศุภนันท์ พิมดี 24 12,543.00 1821,60012,5246,4803,5104,32048,43429 เมษายน 2559
74บ้านกุดขอนแก่น  นายชวลิต หาญเชิงชัย 159 83,940.00 10597,55061,09936,48018,38524,650238,16420 เมษายน 2559
75บ้านไคร่นุ่น  นายสำรอง คำมี 66 37,453.00 5261,80032,35918,3609,57012,330134,41918 พฤษภาคม 2560
76บ้านค้อ(เคนราษฎร์บำรุง)  นายสุทธิรักษ์ ดวงตาน้อย 51 27,541.00 4148,60025,01914,4007,4259,690105,1341 พฤษภาคม 2560
77โนนศิลาโนนม่วงวิทยา  นายแคล้ว ขันขวา 107 56,026.00 7891,20041,68526,64012,93018,120190,57520 พฤษภาคม 2559-
78บ้านโนนสำราญ  นายสุรพันธ์ ชัยสิทธิ์ 94 79,516.00 6981,20039,29823,88011,93516,160172,4732 พฤษภาคม 2560
79บ้านเลิงแสง  นางอมลวรรณ สุขสม 11 9,382.00 1012,0007,7513,6001,9502,40027,70116 พฤษภาคม 2559-
80หนองโพนนาหม่อ  นางจริยา นิตยา 55 27,443.00 4350,40024,01714,7607,24510,020106,4424 พฤษภาคม 3102การส่งหนังสือได้ครบตามกำหนดบ้างวิชา
81สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร  นางณัฐฏ์พัชร ศรีวิไล 42 20,817.00 4563,85028,23917,1308,08013,950131,24923 เมษายน 2559ไม่มี
82บ้านกุดดุกวิทยา  นายทรงวุฒิ ทาระสา 198 110,064.00 131159,15080,36547,97023,13036,490347,10528 เมษายน 2559ไม่มี
83บ้านโคกสง่า  นางสมบัติ แสงฤทธิ์ 29 14,728.00 2731,60014,2209,2404,5056,28065,84513 พฤษภาคม 2559มีอุปสรรค ในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-gp
84ดินดำวังชัยวิทยา  นายศุภรัตน์ บุญไตรย์ 141 95,778.00 103134,65064,15638,46018,44530,170285,88128 เมษายน 2559-
85บ้านโพนเพ็กพิทยา  นายนพดล บุดดา 60 47,312.00 4755,00025,61416,0807,83510,930115,45920 เมษายน 2559
86บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์  นายสุรพงษ์ พรมชมชา 65 39,082.00 4958,00028,82417,1608,79511,560124,33920 เมษายน 2559
87บ้านกุดแคนประชาสรรค์  นายอุ่นทยา ผาผง 59 27,997.00 4148,20023,66314,1607,0459,590102,65827 เมษายน 2559
88บ้านโคกกลางวิทยา  นายบรรจง ทุมมี 61 24,500.00 4249,40024,96114,5207,2409,830105,95128 เมษายน 2559
89บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา  นายสุริยะ ชิดทอง 168 85,774.00 108152,40068,95741,16019,57033,370315,45723 กุมภาพันธ์ 2559ไม่มี
90บ้านทุ่งชมพู  นายสุปรีชา ถนอมเงิน 43 21,533.00 3237,40016,81410,9205,2907,43077,85418 พฤษภาคม 2559ไม่มี
91หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา  นายเจริญชัย สิงห์แป 149 90,923.00 89102,95051,88932,04015,31523,960226,15420 เมษายน 2560หนังสือของกระทรวง(กรมวิชาการ) วิชาภาษาไทย จะได้รับไม่ทันกำหนด ล่าช้ากว่าทุกวิชา บางปีได้รับหนังสือไม่ครบตามจำนวนที่สั่ง และบางปีไม่ได้รับหนังสือเลยก็มี
92บ้านหนองพลวง  นายดุษฎี มาลัยขวัญ 33 17,048.00 2630,60014,1629,0004,5006,09064,35216 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้รับเงินค่าใช้จ่าย เพียง 70% ของจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน ของปีก่อน แต่จำนวนน้กเรียนขณะจัดซื้ัอได้เปลี่ยนแปลงไป ยังไม่คงที่ ทำให้ค่าใช้จ่ายไม่ตรง ไม่เพียงพอ ทำให้มีปัญหาการเบิกจ่ายเงินให้กับ บริษัท ห้าง ร้าน หน่วยงานหรือบุคคล(คู่สัญญา)
93บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา  นายสุขวัชร เทพปิน 44 16,484.00 3338,20016,05511,0405,1057,57077,9707 เมษายน 2559ไม่มี
94บ้านกุดน้ำใส  นายพลกฤษณ ศึกษา 79 43,061.00 5969,20031,79620,2809,98513,760145,02130 เมษายน 2559หนังสือบางรายวิชาจะล่าช้า
95ไตรคามวิทยาสรรค์  นายสาธร พรเพ็ง 155 90,573.00 112104,40065,84439,12019,94026,380255,68418 พฤษภาคม 2559นักเรียนย้ายเข้า ย้ายออก ทำให้จำนวนหนังสือไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน
96บ้านนาชุมแสง  นายอัครเดช อักขราสา 249 167,251.00 190273,400129,70673,77036,24559,700572,82116 พฤษภาคม 2559โรงเรียนสั่งหนังสือหลายสำนักพิมพ์เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนเลยทำให้มีการจัดส่งหนังสือช้าทางโรงเรียนจึงมีการสำรวจหนังสือเรียนและสั่งให้ทันก่อนการเปิดภาคเรียน
97บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม  นายสมพร ทะเยี่ยม 61 14,935.00 4856,60027,49416,6808,41011,270120,45410 เมษายน 2559
98บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง  นายจตุพล ยุระศรี 75 43,606.00 6070,00030,83720,4009,80013,900144,9373 พฤษภาคม 2559ในการจัดสรรงบประมาณน่าจะจัดสรรงบประมาณให้ได้ 100 % ไม่ควรให้ไปยืมเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก่อน
99บ้านหัวฝาย  นายกฤษ ราชสีสม 80 47,840.00 5868,20033,03720,0409,98013,570144,82728 เมษายน 2559
100โนนอุดมสะอาดวิทยา  นายพุฒิศักดิ์ อุปรัง 258 162,614.00 186240,300113,83069,24033,25054,040510,6604 พฤษภาคม 2559ไม่มี
101บ้านคำใหญ่  นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์ 60 39,783.00 4553,00025,80015,6007,82510,550112,77516 พฤษภาคม 2559
102นาหว้านาเจริญ  นายบัวเพชร จันทะนาม 106 34,173.00 7183,00037,17824,24011,75516,490172,66323 เมษายน 2559งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอในการซื้อหนังสือเรียนให้ครบทุกกลุ่มสาระและนักเรียนทุกคน
103บ้านโนนกระเดา  ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ 58 19,657.00 3541,60022,61112,3606,4458,30091,31629 เมษายน 2559- ไม่มี
104โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์  นางเสาวณีย์ ผาจันทร์ 65 26,951.00 5260,40025,61617,5208,24011,980123,7562 พฤษภาคม 2559
105โสกห้างศึกษา  นายจุลศักดิ์ ศรีมานะศักดิ์ 175 93,949.00 141213,45093,94954,99026,16045,840434,38920 เมษายน 2559
106ห้วยชันวิทยา  นายไพศาล เมฆสงค์ 76 34,504.00 5160,00028,82917,6408,80511,940127,214
107ภูเวียงวิทยายน  นายจารึก งามฉลวย 261 182,770.00 169158,950104,31259,88031,43540,160394,7375 พฤษภาคม 2559
108บ้านโคกสูงวิทยา  นายสวัสดิ์ พรมโสภณ 119 68,834.00 8195,40046,65428,08014,08518,990203,20921 เมษายน 2559ไม่มี
109บ้านแดง  นางดุจดาว กาญจนพันธุ์ 37 18,796.00 2732,40018,1809,7205,2656,48072,04525 เมษายน 2559ไม่มี
110โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา  นางวนิดา เครือไกรวรรณ 0 0.00 8499,40049,69229,40015,05019,810213,352
111บ้านหนองขาม  นายนิพนธ์ หิงชาลี 49 23,689.00 3743,80022,78612,9606,6458,73094,92129 เมษายน 2559
112บ้านนาก้านเหลือง  นายธงชัย สุขสม 1,151 715,000.00 785739,150499,471278,640146,805186,7501,850,81611 เมษายน 2559ข้อเสนอแนะ = โรงเรียนได้นำเนินงานตามปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือกซื้อ การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียนอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน ทำให้ระบบการดำเนินการจัดซื้อของโรงเรียนสำเร็จได้ด้วยดี ไม่มีอุปสรรคปัญหาในการดำเนินงาน
113บ้านพระบาท  นายสายยนต์ จันพุทธ 40 29,037.00 3136,80019,05710,9205,6657,34079,78220 เมษายน 2559-
114บ้านเรือ  นายสมจิต พลหล้า 71 40,484.00 6380,95039,74123,61011,59018,270174,16117 เมษายน 2559โรงเรียนได้ปฎิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้
115บ้านหัน  นายจรูญ พรหมดวงดี 40 31,585.00 3237,80018,96311,1605,6707,53081,12320 เมษายน 2559-
116บ้านหว้าทอง  นางจันทราภรณ์ จักรโนวัน 42 18,903.00 2327,00013,8587,9203,9155,37058,06320 เมษายน 2559-
117บ้านห้วยบง  41 15,994.00 3136,20016,22310,5605,0957,19075,2687 เมษายน 2559ไม่มี
118อนุบาลภูเวียง  นายวิเชียร ไกรศรีวรรธนะ 1,030 641,952.00 747700,650464,475263,520137,115177,0301,742,79021 มีนาคม 2559ไม่มี
119บ้านโคกไร่  นายประพฤติพันธ์ ชวลี 41 17,464.00 3237,40017,07410,9205,2907,43078,11413 พฤษภาคม 2559เตรียมการดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อการเปิดภาคเรียนที่ 1/2559
120บ้านถ้ำแข้  นายธนะภูมิ ธนะภูมิชัย 34 22,536.00 2428,80016,1228,6404,6805,76064,00210 พฤษภาคม 2559
121บ้านสงเปือย  นายสุรศักดิ์ จันทะแจ่ม 55 30,108.00 4451,80024,36615,2407,63010,310109,3467 เมษายน 2559
122บ้านอ่างศิลา  นายสุรเดช พิมพ์ชายน้อย 163 119,823.00 115168,35075,33244,43021,23036,500345,84210 พฤษภาคม 2559ไม่มี
123จตุรคามรังสรรค์  นายสวัสดิ์ สุนทร 155 123,641.00 116154,40072,93243,44020,69034,390325,85211 เมษายน 2559
124บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี  นางกองแก้ว อุปรัง 80 48,941.00 7082,40038,44224,24012,13016,400173,61229 เมษายน 2559
125บ้านเมืองเก่า  นายธนธรรม มีทอง 137 90,453.00 94130,80062,68035,97017,49528,810275,7555 พฤษภาคม 2559ไม่มี
126บ้านหินร่องโนนสวรรค์  นายประสิทธิ์ นาสุริวงษ์ 145 112,700.00 110143,60074,94241,67020,77532,300313,28726 เมษายน 2559-
127บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์  นางพัชรินทร์ ภูมิคอนสาร 49 28,437.00 3541,20020,30612,1206,0658,20087,89129 เมษายน 2559
128บ้านหนองบัว  นายธวัชชัย พลนิกร 63 51,329.00 5362,20028,95118,2409,00512,370130,7661 เมษายน 2559
129บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา  นายพนมไพร ปราบแกะ 89 49,126.00 7183,20038,24724,36011,94516,540174,29210 พฤษภาคม 2559เสนอในเรื่องของระบบการจัดซื้อหนังสือเรียนควรให้แล้วเสร็จและส่งมอบก่อนปิดภาคเรียน เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าจะได้แก้ไขได้ทัน เพื่อให้เมื่อเปิดภาคเรียนจะได้ใช้หนังสือครบทุกคนทุกชั้น
130บ้านวังขอนแดง  นายถาวร ธรรมวงษ์ 26 19,820.00 2125,20014,4987,5604,0955,04056,39328 เมษายน 2559
131หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา  นายสุรพล แสนสุภา 248 118,565.00 172201,600105,84262,76030,79046,830447,82220 เมษายน 2559ถ้าหนังสือเรียนบางรายวิชาได้ไม่ครบ โรงเรียนจะจัดหาจากที่อื่นหรือถ่ายสำเนาเอกสารเพื่อให้นักเรียนได้เรียนครบทุกคน
132บ้านหนองกุงธนสารโศภณ  นายระลึก ราชาวงษ์ 218 134,871.00 153210,050104,27958,71029,08046,520448,6391 เมษายน 2559
133หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา  นายราชิต ชัยงาม 202 183,246.00 144181,60095,42753,88026,72041,260398,88713 พฤษภาคม 2559
134บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม  นายประวิทย์ จันทร์ทอง 95 62,304.00 7992,20040,35226,88012,93518,310190,67717 เมษายน 2559ไม่มี
135บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์  นายณรงค์ศักดิ์ พิมพ์สุวรรณ 48 17,707.00 3238,40021,46611,5206,2407,68085,30611 เมษายน 2559ไม่มี
136บ้านผาน้ำเที่ยง  นายวันเนาว์ สอนจิตร 33 15,855.00 3036,00017,88010,8005,8507,20077,7307 เมษายน 2559หนังสือมาไม่พร้อมกัน บางกลุ่มสาระการเรียนรู้มาทีละเล่ม
137บ้านบริบูรณ์  นายอำนวย บุญศรี 97 68,147.00 6172,20035,82221,36010,94514,390154,71719 มีนาคม 2559การจัดส่งมอบหนังสือเรียนไม่ครบถ้วนในวาระเดียว
138บ้านป่าน  นายประยูร ชารินทร์ 62 36,890.00 4350,80025,88515,0007,62510,120109,43017 เมษายน 2559ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ไม่เพียงพอกับนักเรียน ถ้าสั่งทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
139บ้านพงษ์โนนประวัติ  นายอรรถวัต ทวยภา 93 45,050.00 6374,60038,51622,08011,33514,870161,40112 เมษายน 2559หนังสือเรียนบางกลุ่มสาระส่งมอบไม่ครบถ้วนในวาระเดียวกัน
140ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา  นายคำเบ็ง รถสีดา 102 54,304.00 7790,00042,10626,28012,73517,880189,00116 มีนาคม 2559ไม่มีปัญหาในการจัดส่ง ทันกำหนดทุกขั้นตอน
141ท่ากุญชร  นายสาโรจน์ ปาสาทัง 85 35,369.00 6070,60034,49320,76010,37014,050150,27314 เมษายน 2559
142นาจานนาเจริญโนนทัน  นายประคอง วรรณพันธ์ 219 84,780.00 150139,30084,78052,08026,21035,200337,57014 เมษายน 2559
143โนนสำราญหนองหญ้าขาว  นายประดิษ หล้าทูนธีรกุล 109 37,292.00 87102,20048,47630,00014,87520,330215,88113 พฤษภาคม 2559-
144บ้านสารจอดร่องกลอง  นายสมดี จำนงค์สุข 65 34,586.00 4856,20026,06116,4408,03011,170117,90113 พฤษภาคม 3102ไม่มี
145หนองกระบือวิทยาคม  นายวัชรธร ปิตินันทโชติ 68 29,273.00 5261,00028,73917,8808,81012,130128,5591 เมษายน 2559ไม่มี
146แสงบัวทอง  นางจารวี ทวยภา 30 6,281.00 2630,60014,5689,0004,5006,09064,75819 กรกฎาคม 2559ขั้นตอนยุ่งยาก egp
147บ้านซำยาง  นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม 167 98,537.00 117107,75062,56540,08019,58527,230257,2103 เมษายน 2559ควรดำเนินการสั่งซื้อก่อนเปิดเทอมอย่างน้อย 1 เดือน
148บ้านโนนงาม  นายสวิต คำภา 64 35,572.00 4957,20025,95816,6808,03511,360119,23313 พฤษภาคม 3102ไม่มี
149บ้านสวนสวรรค์  นายวิเชียร ดีสม 57 44,808.00 4451,60024,46415,1207,44010,260108,88415 เมษายน 2559ไม่มี
150ภูห่านศึกษา  นายอุไร ลาสอน 225 192,258.00 168213,600105,97062,52030,38048,320460,7903 เมษายน 2559เนื่องจากนักเรียนมีการย้ายเข้าย้ายออกในช่วงปิดภาคเรียนทำให้การใช้งบประมาณมีการคาดเคลื่อนบ้าง
151บ้านหนองปลาซิว  นายเฉลิมชัย สมท่า 78 43,524.00 5767,20031,70019,8009,97513,380142,0559 พฤษภาคม 2559นักเรียนมีการย้ายเข้าย้ายออกในช่วงปิดภาคเรียนทำให้การใช้งบประมาณมีปัญหา
152ชุมชนบ้านวังเพิ่ม  นายเอนก คำยัง 545 347,834.00 344399,000232,614130,50065,640100,610928,36427 เมษายน 2559
153บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์  นายฉะเกรียงไกร หล้าคำภา 49 28,671.00 3035,00016,74910,2004,9006,95073,79930 พฤษภาคม 2559
154บ้านบุ่งเม่นหนองดู่  นายนิติพงษ์ หงอกชัย 139 74,606.00 10798,85057,03436,84018,20524,980235,9092 พฤษภาคม 2559
155บ้านปากห้วยฝาง  นายสาโรจน์ ปาสาทัง 56 25,583.00 4351,00025,58315,1207,81510,170109,68830 เมษายน 2559ไม่มี
156บ้านโสกหาดสวรรค์  นายวีระวุธ เรืองตังญาน 153 61,879.00 9285,40051,93431,92016,04021,580206,87417 เมษายน 2559
157บ้านห้วยทรายขาว  นายอำนาจ พลเดชา 34 14,032.00 1922,80014,0326,8403,7054,56051,93720 เมษายน 2559ไม่ประสบปัญหาเพราะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากจากทุกภาคส่วนในการจัดซื้อหนังสือ
158บ้านโคกป่ากุง  นายอยุทธ คำยัง 175 99,569.00 120111,20068,03141,52020,74028,100269,59110 พฤษภาคม 2559-
159บ้านท่าช้าง  นายฉะเกรียงไกร หล้าคำภา 104 62,283.00 7689,40042,06126,28013,11017,790188,64116 พฤษภาคม 2559ไม่มี
160อนุบาลสีชมพู  นายประเวช สุวรรณา 188 76,237.00 127118,25075,42044,28022,48529,880290,31520 เมษายน 2559จำนวนนักเรียนไม่คงที่ ทำให้การสั่งซื้อไม่ครบบางระดับชั้น
161บ้านหนองตาไก้พิทยา  นายภิรมย์ คำบุญเกิด 176 113,871.00 125116,35073,81243,56022,09529,400285,21710 เมษายน 2559
162บ้านขมิ้นโนนหัวนา  นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ 144 66,852.00 10395,65059,53935,76017,99524,170233,1141 เมษายน 2558กระบวนการจัดช์้อหนังสือเรียนไม่มีปัญหาใดๆเป็นไปตามสัญญาและมีประสิทธิภาพทุกอย่างเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเสมอ
163บ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ  นายไสว ขามธาตุ 172 98,736.00 118108,30063,21640,20019,40027,370258,48619 เมษายน 3102
164บ้านโคกม่วง  นายไกรศร พึ่งภพ 59 34,517.00 4148,20023,43014,1607,0459,590102,42523 เมษายน 2559ไม่มี
165บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)  นายกวี โพธิ์หล้า 260 158,112.00 169213,650109,27863,03030,94048,460465,35830 เมษายน 2559ไม่มี
166บ้านศรีสุข  นายสมเด็จ อิธิตา 185 108,390.00 148162,90078,86452,17024,42538,470356,8293 สิงหาคม 3102
167บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว  นายบรรจง อาจนนลา 114 69,734.00 86101,80053,08730,12015,44020,290220,73710 เมษายน 2559
168บ้านสันติสุข  นายเทียนชัย ลาสอน 95 52,767.00 7385,60039,55725,08012,33517,020179,5929 พฤษภาคม 2559
169บ้านหนองโก  นายสมาน เพชรนาวา 80 44,629.00 6576,60037,71322,56011,34515,250163,46827 เมษายน 2559เนื่องจากนักเรียนมีการย้ายออกกลางเทอม จึงทำให้การคำนวณงบประมาณอาจมีความคลาดเคลื่อนบ้าง
170โสกเต็นวิทยาคม  นายเสรี หลักม่วง 114 58,940.00 8599,40044,20129,04014,10519,750206,49616 พฤษภาคม 2559ไม่มี
171บ้านโสกจานนาดี  นายชาญชัย ทองล้น 33 19,559.00 2225,80012,8757,5603,7205,13055,08510 พฤษภาคม 2559ไม่มี
172บ้านหนองแดง  นายบุญมา ชนะบุญ 167 103,334.00 121145,45076,82644,61022,07033,540322,4969 พฤษภาคม 2559ไม่มี
173บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์  นายกฤษฏา โซ่มาลา 71 55,734.00 5362,80032,00318,6009,57512,520135,4989 พฤษภาคม 2559ไม่มี
174บ้านหนองไฮ-วังขอนยม  นายนรินทร์ บุตรรัตนะ 71 55,734.00 167215,650106,90962,58030,59548,580464,3149 พฤษภาคม 2559ไม่มี
175บ้านซำจำปา  นายบุญสวน วรรณโอภาส 131 79,598.00 154192,70097,47957,06027,75043,810418,79931 มีนาคม 2559ไม่มี
176บ้านใหม่โสกส้มกบ  นายจงจิต ดวงสนาม 470 294,433.00 329384,750207,059123,15058,99097,010870,9593 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนบางรายการไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ หรือมาล่าช้า ไม่ทันกับการเรียนการสอน
177บ้านผาขาม  นายบรรชิต นิตไธสง 356 198,025.00 235217,650131,60181,24040,50555,000525,99610 กันยายน 2559ไม่มี
178บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง  นายคำปัญญา ชัยคำดี 143 108,955.00 10596,95056,42036,12017,81524,500231,80510 เมษายน 2559
179อ่างทองวิทยาคม  นายนิติรัฐ เวียงนนท์ 313 157,272.00 223244,650143,57082,41041,12061,720573,47017 พฤษภาคม 2559
180บ้านนาอุดม  นายสาธิต คำชมภู 121 62,945.00 9486,90051,81632,40016,05021,960209,12620 เมษายน 2559
181บ้านนาหว้า  นายหลาง สมบัติหอม 91 55,211.00 6780,40044,88624,12013,06516,080178,55131 พฤษภาคม 2559
182บ้านป่าเสี้ยว  นายวิฉัตร มาสภา 36 25,629.00 2833,60019,64610,0805,4606,72075,50611 พฤษภาคม 2559ความเร็วของอินเทอร์เน็ต
183บ้านเม็ง  นายประเสริฐ กมลคุณากร 201 159,183.00 162240,300111,98863,24030,71051,980498,21825 เมษายน 2559
184บ้านสว่างดอนช้าง  นายสมศักดิ์ พูลรอด 92 53,554.00 6881,60046,54124,48013,26016,320182,2015 พฤษภาคม 2559-
185บ้านหนองกุงมนศึกษา  นายชาญวิทย์ ปะกิระสา 0 30,473.00 3542,00023,92712,6006,8258,40093,75231 พฤษภาคม 2559
186บ้านหนองโนประชาสรรค์  นายถาวร จิบจันทร์ 85 38,335.00 6980,80037,00923,64011,55516,060169,0645 กันยายน 2559ข้อเสนอแนะ อยากให้กระทรวงฯให้โรงเรียนจัดซื้อหนังสือเกี่ยวกับแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ไม่จำกัดเฉพาะหนังสือที่กระทรวงอนุญาต
187บ้านหนองแสงสามัคคี  นายทรงศักดิ์ สิงห์ทุย 28 17,129.00 1315,6009,3334,6802,5353,12035,2685 พฤษภาคม 2559การจัดส่งหนังสือจากผู้จำหน่ายล้าช้า
188บ้านหาด  นายวีระ เรืองแสง 52 31,131.00 5564,60030,63418,9609,39512,850136,43915 มีนาคม 2559ไม่มี
189ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง  นายพิลึก ถามุลตรี 241 166,543.00 168208,200120,04663,42032,57047,720471,9569 พฤษภาคม 2559ไม่มี
190บ้านสะอาด  นายศิวดล ดวงหะคลัง 39 21,287.00 2833,00015,5219,7204,8906,57069,7017 มีนาคม 2559
191หนองหอยเทพเทวัญ  นายสุนิจ ศรีพรหม 182 106,731.00 129141,85077,57946,29022,75033,660322,12929 เมษายน 2559
192บ้านหัวนาจระเข้  นายวิฑูรย์ บึงลี 229 134,460.00 148139,20094,12252,44027,53035,170348,46230 เมษายน 2559งบประมาณ 100 เปอร์เซ็นมาช้า ทำให้โรงเรียนต้องเป็นหนี้ร้านค้า
193บ้านหัวบึงสว่าง  นายไพฑูรย์ ศรีบุรินทร์ 56 27,236.00 4249,80024,89514,7607,6209,930107,00522 เมษายน 2559
194บ้านกง  นายโกมล สำแดง 266 135,638.00 151210,950107,04458,29028,91046,490451,6848 เมษายน 2559
195โพธิ์ตากวิทยา  นายไพฑูรย์ รอนยุทธ 60 33,788.00 5060,00033,78818,0009,75012,000133,53831 มีนาคม 2559-
196บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์  นายปิยพงศกร ระดามาตย์ 148 121,484.00 106141,10071,43940,32020,01031,540304,40925 เมษายน 2559ไม่มี
197บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์  นายธีรศักดิ์ ศรีสิทธิ์ 80 48,285.00 4351,40027,90415,3608,19510,270113,1295 มีนาคม 2559ไม่มี
198บ้านหนองสระ  นายธีรศักดิ์ ศรีสิทธิ์ 35 20,690.00 2631,20016,8239,3605,0706,24068,6935 พฤษภาคม 2559ไม่มี
199หนองแสงวิทยาสรรค์  นายพัฒนา อำท้าว 177 95,041.00 125163,15079,41646,80022,63536,600348,6018 เมษายน 2559การส่งหนังสือปีการศึกษา 2559 ดีกว่าเดิม
200บ้านกุดกว้าง  นายณัฐณรงค์ พิริยการ 69 25,428.00 4856,20025,42816,4408,03011,170117,26828 มีนาคม 2559
201บ้านขนวนนคร  นายปิยพงศร ระดามาตย์ 96 46,351.00 7488,40046,35127,15013,32520,410195,63617 เมษายน 3102
202บ้านโคกสูงวิทยานุกูล  นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ 51 31,183.00 4249,80025,51814,7607,6209,930107,62811 เมษายน 2559ไม่มี
203บ้านนาเปือย  นายอาวุธ นมัสศิลา 74 37,843.00 5564,60031,45718,9609,39512,850137,2624 เมษายน 2559ไม่มี
204บ้านโนนดู่หนองแวง  นายลือชัย สำราญ 57 30,199.00 4754,80024,33915,9607,64510,880113,62420 เมษายน 2559
205บ้านโนนทันวิทยา  นายดิษยภัทร ไชยพิเดช 185 123,542.00 143197,55095,79854,69026,72043,620418,37830 เมษายน 2559ทางร้านควรส่งใบเสร็จรายการหนังสือเร็วกว่านี้
206บ้านร่องสมอ  นายสิทธิโชค ดีศรี 69 37,968.00 4755,60027,90716,4408,40511,080119,4322 พฤษภาคม 2559
207บ้านหว้า  นายสมแพน จำปาหวาย 315 203,189.00 219259,850147,07583,40041,25565,510597,09010 พฤษภาคม 2559
208บ้านห้วยม่วง  นายบุญสุข โสภาศรี 39 19,622.00 2833,00016,5389,7204,8906,57070,71822 เมษายน 2559
209บ้านกุดแคน  - 34 19,075.00 2832,80014,8639,6004,7006,52068,48310 พฤษภาคม 2559
210บ้านกุดเลา  นายประยุทธ ธรรมพล 159 112,262.00 144202,40095,65455,32026,96044,460424,79426 เมษายน 2559
211บ้านโนนทอง  นายสุดิง สาหล้า 325 215,000.00 245297,750178,28895,22048,43575,050694,74320 เมษายน 2559โรงเรียนได้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อหนังสือเรียนตามเวลาที่กำหนด
212บ้านฝางน้อย  นายทินกร จันทร์เทพย์ 59 27,346.00 4047,00022,87613,8006,8509,35099,8765 พฤษภาคม 2559-
213บ้านภูมูลเบ้า  นายเอนก ผาเข็ม 56 31,961.00 4351,20027,36415,2408,00510,220112,0299 พฤษภาคม 2559
214บ้านสระพังข่า  นายธีรเชษฐ์ เปานาเรียง 30 16,903.00 2428,20013,5388,2804,1105,61059,73810 พฤษภาคม 2559การวางแผนและปฏิบัติตามแผนและปฏิทินการดำเนินการของโรงเรียนและ สพฐ.
215บ้านหนองเขื่อนช้าง  นายสถิตย์ อุดเมืองเพีย 93 41,777.00 6273,00036,00621,48010,76014,530155,77622 เมษายน 2559หนังสือมีราคาสูงเกินไป
216บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์  นางวิภาดา ธรรมวงษา 44 23,534.00 3339,40021,47311,7606,2457,87086,74813 กรกฎาคม 2559ไม่มี
217บ้านห้วยอรุณหินลาด  นายวิชัย แสนยศบุญเรือง 87 55,690.00 5363,00033,70118,7209,76512,570137,75614 พฤษภาคม 2559ไม่มี
218บ้านห้วยทรายทอง  นายถาวร จิบจันทร์ 32 16,325.00 1821,20010,5446,2403,1304,22045,3345 มีนาคม 2560โรงเรียนได้รับหนังสือล่าช้าโดยเฉพาะของ องค์การค้าฯ
219โคกกลางโนนคูณโนนศิลา  นายภาคิไนย บำรุงเชื้อ 241 132,364.00 169231,350115,52564,68031,89551,260494,7109 พฤษภาคม 2559
220บ้านโคกกลางหนองแปน  นายเอกศักดิ์ จันทะกา 53 34,144.00 4249,40023,72014,5207,2409,830104,7109 พฤษภาคม 2559ไม่มี
221บ้านดอนหันโนนหินแห่  นายสมพร ศิริแก้ว 81 41,000.00 5160,20030,43017,7608,99511,990129,3756 เมษายน 2559
222บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์  นายเอกศักดิ์ จันทะกา 74 20,639.00 6070,20032,27920,5209,99013,950146,93913 พฤษภาคม 2559
223โนนฟันเรือบะยาววิทยา  นายสมพร ศิริแก้ว 136 106,276.00 94111,30059,69934,62017,27025,810248,69911 เมษายน 2559ไม่มี
224โนนสะอาดพิทยา  นายทนงศักดิ์ วังสงค์ 154 100,715.00 110154,50071,11342,00020,15033,900321,66326 เมษายน 2559
225บ้านสำราญหินลาด  นายจงกล โนพันธุ์ 136 70,842.00 9789,55052,88933,36016,44522,630214,87425 เมษายน 2559สั่งซื้อแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.4 ของกระทรวงฯพร้อมกับหนังสืออื่นๆ แต่ไม่ได้รับ ทั้งๆที่สั่งซื้อตั้งแต่มี.ค.58 แก้ปัญหาโดยครูทำแบบฝึกหัดเอง
226บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก  นายเฉลิม สุระพินิจ 125 83,762.00 8883,20058,58031,44016,78021,020211,0203 พฤษภาคม 2559ไม่มี
227บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง  นายพิทักษ์ อุดมชัย 21 13,452.00 1922,40011,5486,6003,3254,46048,33322 เมษายน 2559ไม่มี
228บ้านโนนหนองแวง  นายวิมาน รถหามแห 84 61,183.00 5767,80035,43220,16010,54513,530147,46722 มิถุนายน 2559
229ชุมชนหนองเรือ  นายเพิ่ม หลวงแก้ว 930 645,055.00 615579,850396,972218,760115,745146,5001,457,82717 เมษายน 2559
230บ้านกุดฉิมพิทยาคาร  นายชัยยุทธ คุณทะวงษ์ 66 46,439.00 5059,40031,62217,6409,18011,850129,6929 มิถุนายน 2559ไม่มี
231บ้านท่าศาลาคุรุราษฎร์วิทยา  นายอร่ามแท้ ทองวรรณชาติ 51 19,607.00 5080,90036,48420,1009,76017,100164,3449 พฤษภาคม 2559ไม่มี
232บ้านฟ้าเหลื่อม  นายบดินทร์ บุญลือ 182 151,162.00 141181,35091,89152,98026,16540,940393,32630 มีนาคม 2559
233บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง  นายวาทิตร กุลแสนไชย 27 14,838.00 2326,80012,1897,8003,7255,32055,8347 มีนาคม 2559
234บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์  นายประดิษฐ์ แสนสุรินทร์ 230 111,090.00 168220,000111,09063,60031,58049,420475,69015 เมษายน 2559
235หนองไฮประชารัฐ  นายดำริ สุดตะนา 36 15,016.00 2529,60015,1578,7604,4955,90063,9127 มีนาคม 2559
236บ้านเหล่าประชานุเคราะห์  นายมานิตร มั่นกุง 46 28,427.00 3237,80019,83911,1605,6707,53081,99916 พฤษภาคม 2559
237บ้านดอนแขม  นายวิชัย มหาโพธิ์ 142 48,706.00 9488,30058,10333,24017,38022,310219,3339 พฤษภาคม 2559การจัดส่งหนังสือควรจัดส่งให้ครบในครั้งเดียว
238บ้านดอนหันสระบัว  นายอนุชา ลมคำภา 59 25,236.00 3945,40020,03313,2006,2759,01093,91830 เมษายน 2559-
239บ้านนางิ้ว  นายทรงคุณ ศาสตร์สูงเนิน 89 32,032.00 6981,00038,41823,76011,74516,110171,03320 เมษายน 2559
240บ้านยางคำ  นายชุมพล ศิริสุนทร 349 222,503.00 248292,200162,76393,99046,25573,670668,87812 เมษายน 2559ไม่มี
241บ้านหนองแวงภูเขา  153 79,460.00 109102,15067,41738,40019,92525,810253,7029 พฤษภาคม 2559
242บ้านหนองหว้าประชารัฐ  นางสาวณวัฏตรา ผลวัฒนา 41 25,273.00 3743,80022,65912,9606,6458,73094,79423 เมษายน 3102
243บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง  นางอรอนงค์ ภู่แก้ว 53 25,148.00 4351,60029,15915,4808,38510,320114,94431 พฤษภาคม 2559
244นาหม่อโนนลานประชาสรรค์  ว่าที่พันตรี วศิน สอนโพธิ์ 218 105,976.00 178210,300110,72165,34032,37048,770467,50129 เมษายน 2559-
245บ้านกุดธาตุ  นายสุทธิพงษ์ ทะกอง 242 172,292.00 188246,300118,36570,35033,87555,170524,06017 เมษายน 2559ไม่มี
246บ้านโคกนาฝาย  นางสกุลยา อินทะสุระ 95 53,802.00 7284,00038,00524,48011,76016,680174,92517 เมษายน 2559
247บ้านนาดี  ว่าที่ ร.ต.วิญญู สุธรรมฤทธิ์ 272 189,994.00 204272,700133,15477,31037,87560,810581,8494 พฤษภาคม 2559ไม่มี
248บ้านสะอาด  นายวิรัตน์ สมใจ 171 89,043.00 129165,65082,45048,15023,40037,360357,01020 เมษายน 2559ไม่มี
249บ้านหัวภู  นายวิธูร ศรีเดช 27 13,560.00 1922,20010,1376,4803,1354,41046,36228 เมษายน 2559
250หนองแวงวิทยา  ประดิษฐ์ จันนา 0 0.00 10597,35059,65936,36018,19524,600236,164
251บ้านขนวน  นายวิเชียร หมื่นชั่ง 347 219,669.00 258299,300162,60996,54046,67075,470680,5891 พฤษภาคม 2559เนื่องจากว่าบางปีการศึกษามีนักเรียนย้ายมาเข้าเรียนเพิ่มเติม การสำรวจหนังสือไ้ด้ดำเนินการก่อนจึงทำให้ต้องสั่งหนังสือเพิ่มเติมบางรายอาจได้รับหนังสือเรียนช้ากว่าการเปิดการเรียนการสอนไปแล้ว
252บ้านศาลาดิน  นายภาคภูมิ ภูมาก 58 35,835.00 4451,60023,91615,1207,44010,260108,33629 มีนาคม 2559
253บ้านหนองกุงคชสาร  นายปัญญา สาสิมมา 12 7,211.00 1618,6009,0505,4002,5503,69039,29018 เมษายน 2559
254บ้านหนองนาคำ  นายประดิษฐ์ ศรีวงษ์ชัย 263 149,297.00 161150,75099,86156,64029,30538,090374,64615 เมษายน 2559
255บ้านหนองพู่วังหินซา  นางวิไลวรรณ ห่มขวา 89 55,638.00 6273,60038,90321,84011,33014,680160,3531 พฤษภาคม 2559
256บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า  นางดรุณี ศรีบุรินทร์ 97 37,236.00 7689,20041,44926,16012,92017,740187,46920 เมษายน 2559บางกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการส่งที่ล่าช้า
257บ้านหนองหอย  นายนพชาติ วรวัตร 85 44,017.00 6677,20035,69722,56010,97015,340161,76719 พฤษภาคม 2559การส่งหนังสือบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังส่งไม่ครบตามกำหนด
258บ้านคึมชาติประชาสรรค์  นายวิเชียร หมื่นชั่ง 30 27,552.00 2428,40014,7998,4004,3005,66061,5593 พฤษภาคม 2559ไม่มี
259บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม  นางสมพิศ กิตติภักดีกุล 172 77,986.00 1921,8008,9336,2402,7554,31044,03815 มีนาคม 2559โรงเรียนบ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม ได้จัดซื้อหนังสือเรียน รวมกับ โรงเรียนบ้านโนนโก ซึ่งเป็นโรงเรียนหลัก
260บ้านเขาวง สาขาดงสคร่านตาดฟ้า  นายสันทัด มาลัย 57 31,039.00 4148,40023,54814,2807,2359,640103,1039 พฤษภาคม 2559
รวม 34,963 21,373,327 24,93528,441,50015,394,3198,989,5004,504,0756,472,40063,801,794
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน