สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.ขอนแก่น เขต 4  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายชนาธิป สำเริง
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1ไทยรัฐวิทยา ๓๔(บ้านกุดโง้ง)  นายอาวุทธ์ มีขันเพชร 89 36,696.00 6273,20036,69621,60010,95014,580157,02631 พฤษภาคม 2559
2บ้านโคกกลาง  นายจุมพล สิงห์จรรยา 40 17,255.00 2732,40017,2559,7205,2656,48071,1206 พฤษภาคม 2559
3บ้านทุ่งใหญ่  นายสวัสดิ์ ตูมโฮม 130 109,224.00 8196,20048,94728,56014,84519,190207,7425 พฤษภาคม 2559
4บ้านฝางวิทยา  นายสุวิรัตน์ รักษาเคน 253 187,105.00 186240,800122,67270,23034,94554,290522,93711 พฤษภาคม 2559-
5บ้านป่าติ้ว  นายดุสิต อุปแก้ว 46 16,996.80 2934,40017,73010,2005,2756,86074,46510 พฤษภาคม 2559ไม่พบอุปสรรคใดๆ
6บ้านหนองแวงคูป่าชาติ  นายไชยา ศรีโคตา 106 59,487.00 6981,40040,11724,00012,12516,210173,85216 พฤษภาคม 2559การดำเนินการตามนโยบาย ควรมีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการอย่างสม่ำเสมอ จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านต่างๆ เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามที่นโยบายกำหนด
7บ้านหนองแวงเป่ง  นายมรกต แก้วสมบัติ 39 33,171.00 3439,80019,10411,6405,6807,91084,13425 เมษายน 2559-
8ชุมชนน้ำอ้อม  นายลือชัย หล้าคำ 119 74,895.00 7998,75052,31729,55014,74022,510217,86713 พฤษภาคม 2559-
9บ้านผักหนาม  นายสุเทพจินดา สีแก้วรัตนะ 151 99,022.00 116144,60073,65143,08021,14032,940315,41128 มีนาคม 2559ขอความคิดเห็นการจัดซื้อหนังสือเรียนจากครูผู้สอนและนักเรียน
10บ้านวังโพน  นายอภิชัย สินโพธิ์ 141 61,825.00 94115,40061,82535,01017,50526,460256,2005 พฤษภาคม 2559งบประมาณไม่พอซื้อครบทุกวิชา
11บ้านเวียงแก้ว  นายไพรัตน์ ไชยคำ 69 40,759.00 5464,20033,00219,0809,96012,810139,05216 พฤษภาคม 2559อยากให้มีการจัดประชุมอบรมระเบียบ ปฎิบัติด้านต่างๆเพื่อให้สถานศึกษาได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามที่นโยบายกำหนดและควรมีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
12บ้านหนองกุงใหญ่  นายอิทธิศักดิ์ จุฬศักดิ์สกุล 221 92,799.00 172184,20095,44460,60028,90043,980413,12415 พฤษภาคม 2559โรงเรียนควรจะมีหน่วยงาน ห้าง ร้าน เพื่อทางเลือกในการเลือกซื้อที่หลากหลาย
13บ้านหนองซา  นายปรีดา อดทน 136 88,476.00 115132,05065,84841,28019,68530,800289,66315 พฤษภาคม 2559
14บ้านหนองโอง  นายวิจิตร หารพรม 71 39,761.00 5463,00028,74418,3608,82012,510131,43413 พฤษภาคม 2559
15ชุมชนกระนวน  นายวีระชาติ ดวงคำน้อย 418 272,210.00 304346,000203,292114,12057,00087,260807,67230 เมษายน 2559
16ชุมชนดูนสาด  นายประจักษ์ จันทร์ทอง 663 410,205.00 469537,150296,315175,05085,350135,4601,229,32512 มิถุนายน 2559-
17บ้านนามูล  นางเพ็ญศรี นิตยา 154 85,980.00 10092,60056,55034,56017,22023,400224,33016 พฤษภาคม 2559งบประมาณมีจำกัดทำให้ต้องเลือกหนังสือเท่างบที่มี
18บ้านคำไฮผักแว่น  นายวาสนา สมปัญญา 207 111,443.00 157144,95085,73754,00026,62536,630347,94213 กรกฎาคม 2559
19บ้านบะแต้  นายจิรศักดิ์ รัตนไพโรจน์ 78 33,913.00 5969,80033,91320,64010,55513,910148,81820 พฤษภาคม 2559ไม่มี
20ศรีสมบูรณ์วิทยา  นายเดชา สุทธิปัญโญ 128 79,241.00 108143,10065,87140,41019,27531,920300,57631 พฤษภาคม 2559
21บ้านหนองโก  นายสุริยา อินทร์จันทร์ 248 170,365.00 182216,100112,71966,60032,61049,980478,0099 พฤษภาคม 2559-
22บ้านห้วยเชือก  นายมนต์ชัย แพงงา 32 21,349.00 2934,60018,35010,3205,4656,91075,64512 พฤษภาคม 2559
23ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด  นายสุรพล สุพรมพิทักษ์ 79 70,755.00 6171,25038,19122,35011,11016,590159,49113 พฤษภาคม 2559หนังสือส่งไม่ทันเปิดภาคเรียน
24บ้านนาฝาย  นางธมนวรรณ ดวงจันทร์ 57 37,253.00 4755,20026,44816,2008,02510,980116,8536 พฤษภาคม 2559ปีการศึกษาที่ผ่านมา บางสาระการเรียนรู้หนังสือเรียนที่จัดซื้อยังไม่ตรงกับเนื้อหาที่เรียนจากโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม จึงได้เปลี่ยนสั่งซื้อจากสำนักพิมพ์ใหม่
25บ้านโนนสังป่ารัง  นายธีรวัตร กมลช่วง 79 54,560.00 4047,80026,63614,2807,6109,550105,8769 มิถุนายน 2559งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือไม่เพียงพอ
26บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข  นายทองเหลือง คำภูเวียง 89 51,709.00 7183,20039,10124,36011,94516,540175,14613 พฤษภาคม 2559หนังสือส่วนใหญ่มีราคาแพง จึงเป็นอุปสรรคในการจัดซื้อ
27หนองโนวิทยาคาร  นายประสพ พรมดวง 179 120,435.00 124115,00071,37242,96021,52029,060279,9127 พฤษภาคม 2559ปัญหามีนักเรียนย้ายมาเพิ่มเมื่อเปิดเรียนใหม่ ทำให้ต้องสั่งหนังสือเพิ่ม หนังสือจึงไม่ครบเป็นบางรายวิชา แต่แก้ปัญหาโดยใช้หนังสือจากปีการศึกษาที่ผ่านมารอ
28ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา  นายสุรพล สุพรมพิทักษ์ 34 27,385.00 2833,20016,8369,8405,0806,62071,57613 พฤษภาคม 2559
29ศิลาโป่งคำ  นายโยธิน นาอุดม 39 22,727.00 3338,80018,51811,4005,6757,72082,11318 เมษายน 2559-
30บ้านโคกกลางวิทยา  นายโชคชัย เรืองแหล่ 128 71,935.00 10394,85055,42735,28017,23523,970226,76213 พฤษภาคม 2559
31บ้านคำครึ่ง  นางลัชรี เดชโยธิน 122 75,427.00 9689,40056,49233,48017,01022,590218,97230 เมษายน 2559
32บ้านท่าลาดคำตานา  นางจิรารัตน์ รัตนไพโรจน์ 112 48,184.00 86101,20048,14829,76014,87020,140214,11810 พฤษภาคม 2559ไม่มี
33บ้านโนนสมบูรณ์  นางณัฏฐพร ขินบุตร 100 45,654.00 7183,60040,18524,60012,32516,640177,3509 พฤษภาคม 2559การบันทึกข้อมูลล้าช้า
34บ้านน้ำสามวัง  นายไพบูลย์ จำปาบุญ 88 45,222.00 7385,60040,54125,08012,33517,020180,5769 พฤษภาคม 2559โรงเรียนไม่สามารถจัดซื้อหนังสือเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ BBLได้ แต่นโยบายจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ BBL
35บ้านห้วยยาง  นายวรวุฒิ โพธิ์ศรี 129 73,200.00 10294,30056,93435,16017,42023,830227,64413 มิถุนายน 2559
36บ้านหัวนาคำ  นายประสาน ลพพันทอง 253 191,008.00 158198,300108,08559,58030,24045,220441,4259 พฤษภาคม 2559การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อหนังสือช้ามากคะ
37อนุบาลเขาสวนกวาง  นายชัยภูมิ ยศรุ่งเรือง 718 418,375.00 499548,250343,595187,11097,020138,3101,314,28528 เมษายน 2559ส่วนใหญ่หนังสือเรียนที่ส่งช้าคือหนังสือขององค์การค้าฯ(หนังสือกระทรวงฯ)เนื่องจากการผลิตที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
38บ้านคำม่วง  นายอุดม สงวนชม 88 16,381.00 6374,20035,39921,84010,95514,770157,1648 มีนาคม 2559ปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้รับหนังสือช้า เพราะการเตรียมการไม่สะดวก ปีนี้ได้รับหนังสือเร็วเพราะได้ดำเนินการก่อนเป็นเวลาหลายเดือน
39บ้านดงเรืองประชาสรรพ์  นายไพโรจน์ ปฏิเตนัง 33 18,877.00 2934,00015,7169,9604,8956,76071,33115 พฤษภาคม 2559ไม่มี
40บ้านทางพาดเขาสวนกวาง  นายสุรสิทธิ์ อัศยาพร 60 42,000.00 4452,80031,20515,8408,58010,560118,98529 เมษายน 2559
41บ้านนาอ่างทอง  นายประจวบ ศิริภักดิ์ 80 33,975.00 6070,40033,97520,64010,18014,000149,19510 พฤษภาคม 2559
42บ้านโนนสง่า  นายปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ 65 8,794.00 4654,60028,09016,2008,40010,890118,1801 มีนาคม 2559
43บ้านโนนสว่างหนองตะนา  นายสุรวุฒิ เรียงพวา 102 62,228.00 6881,20045,05824,24012,88016,220179,59827 เมษายน 2559-
44บ้านโนนทองห้วยบาก  นายประจวบ ศิริภักดิ์ 129 90,153.00 93130,65065,78736,09018,06028,770279,3579 พฤษภาคม 2559
45ศรีเมืองแอม  นางแก้วภิเสข์ จ้อยสูงเนิน 47 19,597.00 3541,20019,59712,1206,0658,20087,18210 พฤษภาคม 2559
46บ้านขามป้อมดงเย็น  นายไพฑูรย์ มหาชัย 107 62,517.00 90102,40050,38632,19015,30523,950224,23121 มีนาคม 2559ที่ผ่านมาการส่งหนังสือของบางบริษัทล่าช้า
47บ้านนางิ้วนาโพธิ์  นายบุตศรี นารี 111 61,209.00 8498,20045,14028,68013,91019,510205,44029 เมษายน 2559
48บ้านนาง้อง  นายศรวิษฐ์ ฤทธิ์มนตรี 64 20,000.00 4249,40023,25614,5207,2409,830104,2466 พฤษภาคม 2559 บางสำนักพิมพ์ไม่มีหนังสือเรียนตรงตามวิชาที่เราต้องการ , หนังสือต้องรอนานเนื่องจากต้องรอตามคิวสั่งซื้อ
49บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์  นายสมบูรณ์ แสนโฆเมฆ 70 42,934.00 4755,40027,72916,3208,21511,030118,69413 พฤษภาคม 2559-
50บ้านแสงสว่าง  นายชุมพล ทองตระกูล 87 57,190.00 6171,20032,23820,7609,99514,140148,3339 พฤษภาคม 2559
51บ้านคำแคนคำเจริญ  นายวิรัตน์ ศรีโสภา 36 12,000.00 3743,40020,06312,7206,2658,63091,07822 มีนาคม 2559ไม่มี
52บ้านโคกสูงสะอาด  นายสมหมาย ใยแก้ว 75 41,812.00 5463,60030,99318,7209,39012,660135,3633 พฤษภาคม 2559โรงเรียนดำเนินงานตามปฏิทินที่กำหนด
53บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง  นายสมเกีรติ สารสม 73 37,511.00 5463,00027,39618,3608,82012,510130,08613 พฤษภาคม 2559
54ทุ่งบ่อวิทยา  นายธีรนิต ผาบสีมมา 164 127,147.00 132190,30089,64751,27025,17541,530397,92210 พฤษภาคม 2559
55บ้านหนองคู  นายเสริมศรี พรหมภักดี 36 18,228.00 2427,80011,0498,0403,7305,51056,12916 พฤษภาคม 2559การสั่งหนังสือไม่พบปัญหา
56หนองแวงเรือประชาศึกษา  นายรพินทร์ พลโยธา 128 73,161.00 9789,95054,96533,60016,82522,730218,07016 มีนาคม 2559อุปสรรค ถ้าสั่งหนังสือเรียนช้าก็จะทำให้ไม่ทันใช้ในวันเปิดเทอม ในการสั่งซื้อหนังสือเรียนต้องรีบสำรวจและสั่งภายในเดือนกุมภาพันธ์ ร้านก็จะเริ่มส่งหนังสือภายในเดือน มีนาคม ทำให้ได้รับหนังสือเรียนทันใช้ในวันเปิดเทอม
57บ้านห้วยยางสะอาด  นายวาทิตร กุลแสนไชย 98 59,684.00 6980,60037,43923,52011,36516,010168,9348 มีนาคม 2559- เงินที่จัดสรรให้ไม่เพียงพอกับการซื้อหนังสือทุกกลุ่มสาระ จึงต้องใช้เงินอุดหนุนรายหัวซื้อเพิ่ม เช่น กลุ่มสาระสังคมศึกษาใช้หนังสือแยกหลายเล่ม ควรทำหนังสือกลุ่มสาระสังคมศึกษารวมเป็นเล่มเดียว
58ชุมชนโนนสมบูรณ์  นางมารศรี ภิรมย์ไกรภักดิ์ 256 134,048.00 176227,100110,54865,49031,44551,090485,67317 มีนาคม 2559
59บ้านทุ่งโพธิ์ชัย  นายธีรวัตร กมลช่วง 41 23,500.00 3237,40016,89410,9205,2907,43077,934
60บ้านโนนหัวช้าง  ว่าที่ พ.ต.ชัยสำราญ พิมณาคุณ 48 24,713.00 3237,80019,18911,1605,6707,53081,3499 พฤษภาคม 2559
61บ้านคำป่าก่อ  นายอานนท์ สุดาทิพย์ 45 23,653.00 3844,20019,31212,8406,0808,77091,20231 พฤษภาคม 3102-
62บ้านโคกกลางนาล้อม  31 15,215.00 2428,80016,5828,6404,6805,76064,4625 พฤษภาคม 2559ไม่มี
63บ้านหัวฝายประชานุกูล  นางสาวรสสุคนธ์ บำรุงภักดี 40 22,759.00 3136,80019,35410,9205,6657,34080,07930 มีนาคม 2559-
64บ้านคำนางปุ่ม  นางวลัยลักษณ์ อินนอก 78 44,578.00 5969,40033,22020,40010,17513,810147,00529 เมษายน 2559
65บ้านคำสมบูรณ์  นายปิยะ อนุญาหงษ์ 49 27,457.00 4350,80024,05915,0007,62510,120107,60415 มีนาคม 2559หนังสือบางรายวิชาจัดส่งล่าช้า
66บ้านนาค้อ  นางสาวมณีรัตน์ เวียงวิเศษ 46 26,094.00 3035,00016,34710,2004,9006,95073,39721 เมษายน 2559งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ไม่เพียงพอที่จะซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดได้ครบทุกกลุ่มสาระ
67บ้านโนนน้ำผึ้ง  นางสาวปิยะนุช ทาลี 25 11,255.00 1214,2007,1364,2002,1502,83030,51610 พฤษภาคม 2559-
68บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง  นายสุรัตน์ สุทธิ 65 41,845.00 4350,80025,71215,0007,62510,120109,25731 พฤษภาคม 2559
69สองห้องประชาบำรุง  ว่าที่ร้อยเอกสุเพชร์ สุขเกษม 74 39,007.00 5159,40026,88617,2808,23511,790123,59120 เมษายน 2558-
70อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์  นางนภารัตน์ บุญหนัก 86 52,108.00 6399,75045,71925,23012,37021,220204,2894 เมษายน 2559
71บ้านคำแก่นคูณ  นายกองสิน คำบุญ 77 51,524.00 5166,05033,65119,2609,58514,890143,43610 พฤษภาคม 2559หนังสือส่งล่าช้า
72บ้านโนนพยอม  นายชูพันธ์ุ ทาราศรี 55 25,673.00 4250,40029,07315,1208,19010,080112,86313 พฤษภาคม 2559การจัดส่งหนังสือล่าช้า
73บ้านโนนศรีสวัสดิ์  นายกฤษณ์ พรหมเทศ 44 18,942.00 3237,40016,89010,9205,2907,43077,93013 พฤษภาคม 2559
74บ้านบึงกลาง  นายชาญณรงค์ สืบแก้ว 60 38,700.00 4350,60024,17914,8807,43510,070107,16429 เมษายน 2559การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.....
75บ้านม่วงหวาน  นายธวัช โยธาวงษ์ 191 116,632.00 133162,95084,14549,14024,10537,320357,66012 พฤษภาคม 2559
76บ้านสระกุด  นายชูศักดิ์ กางมัน 175 113,610.00 127157,05077,65046,86022,74535,830340,13525 เมษายน 2559การสั่งซื้อหนังสือยังระบุจำนวนได้ ไม่ชัดเจน เนื่องจากมีเด็กย้ายเข้าหลังจากโรงเรียนดำเนินการสั่งซื้อหนังสือแล้ว การสั่งซื้อเพิ่มเติมภายหลังทำให้บางรายวิชาไม่มีจำหน่าย หรือส่งช้า
77บ้านห้วยหินลาด  นายโจระพันธ์ สายบัว 56 33,353.00 4249,60025,72514,6407,4309,880107,2752 พฤษภาคม 2559ในการจัดซื้อหนังสือเรียนการสั่งซื้อจะสั่งซื้อในเดือนมีนาคมซึ่งจำนวนนักเรียนจะไม่เป็นปัจจุบันคือเมื่อเปิดเรียนอาจจะมีนักเรียนย้ายเข้าหรือย้ายออกทำให้การซื้อหนังสือขาดไม่ตามจำนวนนักเรียนหรือเกินจำนวนนักเรียน
78บ้านกุดพังเครือ  นายบัญชา กุลอัก 38 24,658.00 2934,20016,53510,0805,0856,81072,71028 เมษายน 2559
79บ้านท่ากระเสริม  นายเนียม ผะกาแก้ว 73 35,254.00 4856,20026,37416,4408,03011,170118,21410 พฤษภาคม 2559
80บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย  นายเนียม ผะกาแก้ว 85 43,902.00 6676,80032,68522,32010,59015,240157,63513 พฤษภาคม 2559งบประมาณที่ได้รับในการจัดซื้อหนังสือต่อคนน้อยเกินไปทำให้การจัดสรรหนังสือให้เด็กยังไม่ครบทุกกลุ่มสาระวิชา
81บ้านท่ามะเดื่อ  นายสุชาติ แม้นดินแดง 57 26,700.00 4553,20026,66815,7208,01510,600114,20316 พฤษภาคม 2559-
82บ้านหนองแสง  นายอุดมพร กันทะใจ 89 43,392.00 5767,40034,61219,92010,16513,430145,5274 เมษายน 2559-
83ชุมชนหนองกุงวิทยา  นายสมชาย จันใหญ๋ 436 299,867.00 322398,500223,521125,07062,105100,430909,62613 พฤษภาคม 2559หนังสือกระทรวงส่งล่าช้า
84น้ำพอง  นายปรีชา จ่าสิงห์ 1,064 512,000.00 748702,600468,686264,480138,260177,5201,751,54628 เมษายน 2559หลังจากซื้อรอบแรกเสร็จ หากรู้เงินคงเหลือ หลังทำสัญญา ขอให้จัดซื้อแบบฝึกหัดตามเงินส่วนที่เหลือทันที เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า
85บ้านโคกสง่านางาม  นายประดิษฐ์ อุ่นหนองกุง 62 34,476.00 5261,20029,26018,0009,00012,180129,64030 เมษายน 2559การจัดส่งหนังสือบางรายการล่าช้า เน่ืองจากปรับหลักสูตรบ่อยทำให้ไม่มีหนังสือ ห้างร้านไม่กล้าเก็บหนังสือไว้เยอะ
86บ้านจำปาหัวบึง  นายคำภา โสโท 78 48,580.00 6374,40036,54021,96011,14514,820158,8659 มิถุนายน 2559
87บ้านทรายมูล  นายสุวัฒน์ วงศ์หมั่น 184 83,225.00 136156,70083,22549,59024,58536,640350,74015 พฤษภาคม 2559
88บ้านโสกแสง  นายเกรียงศักดิ์ พงษ์อุทธา 49 22,502.00 3743,80022,50212,9606,6458,73094,63711 พฤษภาคม 2559หนังสือส่งล่าช้า
89บ้านหนองหว้าสุขใจ  นายสุพรรณ วิรุณพันธ์ 58 42,977.00 4253,60027,69415,7507,78512,130116,95921 มีนาคม 2559-
90บ้านโคกใหญ่  นายชัยยุทธ วันสาสืบ 158 90,700.00 10395,85060,96935,88018,18524,220235,10411 พฤษภาคม 2559
91บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)  นายกิตติ พลนามอินทร์ 108 58,255.00 88103,20046,84630,24014,88020,520215,68613 พฤษภาคม 2559ไม่พบปัญหาใดๆ
92คำบอนวิทยา  นายพัฒนา ธงชัย 64 35,763.00 5362,40029,52318,3609,19512,420131,89813 พฤษภาคม 2559
93บ้านดงเย็น  นางอมรรัตน์ พงษ์สุวรรณ 42 25,787.00 2630,60014,7849,0004,5006,09064,97412 พฤษภาคม 2559
94บ้านนาฝายเหนือ  นายอารมณ์ สโมรินทร์ 26 17,667.00 2226,40014,8377,9204,2905,28058,72716 พฤษภาคม 2559บางรายวิชาอาจได้ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน ผู้ขายจะจัดส่งให้ภายหลัง
95บ้านโนนแดงโคกเล้า  นางสาวดารา นามมนตรี 43 33,247.00 3036,00020,76810,8005,8507,20080,61830 เมษายน 2559
96บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์  นายเวชยันต์ อาศนะ 211 87,816.00 149171,95087,81653,94026,21540,110380,03110 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนของกระทรวงสั่งแล้วร้านค้าแจ้งว่าขาดตลาดจึงเป็นปัญหาในการจัดซื้อบางกลุ่มสาระ
97บ้านหนองกุงขี้ควง  นายสฤษฏ์ เฝ้าทรัพย์ 49 26,626.00 3339,60021,63511,8806,4357,92087,47031 พฤษภาคม 3102-
98บ้านหนองแวง  นายนิกรชัย ทองคำ 49 27,300.00 3541,40020,98512,2406,2558,25089,1308 เมษายน 2559-
99กู่สว่างสามัคคี  นายจำนงค์ ไชยวัน 144 68,374.00 10496,80060,28736,24018,38024,460236,16730 เมษายน 2559-
100ชุมชนบ้านบัวใหญ่  นายไพบูรณ์ ชาญชัย 92 47,480.00 6171,20031,02820,7609,99514,140147,1236 พฤษภาคม 2559
101บ้านคอกคีแสนตอ  นายสุรศักดิ์ คามวุฒิ 111 57,484.00 7790,20042,10426,40012,92517,930189,55910 พฤษภาคม 2559
102บ้านคำม่วมดงเย็น  นายนิคม ไกรแจ่ม 52 43,459.00 4350,60024,24914,8807,43510,070107,23410 พฤษภาคม 2559หนังสือวิทยาศาสตร์ (นำร่อง) ยังไม่มีให้เลือกซื้อ
103บ้านโนนหัวช้าง  นายโยธิน ผ่านวงษ์ 36 32,013.00 3035,60018,47010,5605,4707,10077,20013 พฤษภาคม 2559โรงเรียนสามารถแจกจ่ายหนังสือให้เด็กนักเรียนตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ปัจจุบัน และโรงเรียนยังขาดงบประมาณในการจัดซื้อชุดเสริมทักษะทางการเรียน เช่น เกมส์ฝึกทักษะการละเล่นต่างๆ
104พระธาตุขามแก่น  นางมยุรา แก้วสกุลธรรม 132 69,656.00 9386,35052,46032,28016,23521,820209,1459 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรคใดๆ ได้รับการจัดส่งหนังสือเรียนครบตามกำหนด
105บ้านโนนเชือก  นายศุภฤกษ์ คงนาวัง 44 25,780.00 3440,00019,48811,7605,8707,96085,07831 มีนาคม 2559โรงเรียนบ้านโนนเชือกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในการสั่งซื้อหนังสือแต่ล่ะชั้นมีจำนวนไม่มาก ได้มีการเตรีมการสั่งซื้อหนังสือก่อนปิดภาคเรียน โรงเรียนจึงได้รับหนังสือเรียนทันกำหนดเปิดภาคเรียน
106บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์  นายสุนันท์ กลางจันทา 242 144,063.00 169198,550101,66061,56030,01546,060437,84515 พฤษภาคม 2559
107บ้านสำโรง  นายแสงทอง เรืองศิลป์ 194 84,192.00 127149,05078,41646,20022,46534,580330,71112 พฤษภาคม 2559หนังสือส่งล่าช้า
108บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล  นางสิริกานต์ ชาญประเสริฐ 82 40,911.00 6778,00033,27622,68010,78515,480160,22119 เมษายน 2559ควรดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี15ปีต่อไป
109บ้านหัวดง  นางเบญจวรรณ พงษ์อุทธา 67 33,361.00 4653,80024,98215,7207,64010,690112,8329 พฤษภาคม 2559มักพบปัญหาการสั่งซื้อหนังสือของสกสค.ส่งล้าช้า และขาคแคลน
110บ้านกุดพังทุย  นายวีระวัฒน์ นะที 74 48,754.00 5464,20033,79319,0809,96012,810139,8436 พฤษภาคม 2559
111บ้านนาขาม  นายประพันธ์ พัฒนาศูนย์ 49 28,691.00 4047,40023,86314,0407,2309,450101,9835 พฤษภาคม 2559งบประมาณไม่เพียงพอ
112บ้านนาคู  นายชัชชัย โชมขุนทด 43 27,349.00 3035,00015,42410,2004,9006,95072,47412 พฤษภาคม 2559
113บ้านหินลาด  นางยุพาภรณ์ พลเยี่ยม 23 13,828.00 2327,00012,7887,9203,9155,37056,99311 พฤษภาคม 2559
114บ้านหัวบึง  นายไอศูรย์ ศรีเวียงราช 88 53,094.00 6172,40038,07121,48011,13514,440157,5269 พฤษภาคม 2559
115น้ำพองประชานุกูล  ูนายชัยยุทธ ชวนประกอบ 192 142,094.00 120112,40074,92242,24021,88028,400279,84211 พฤษภาคม 2559อุปสรรคอยู่ท่ีหนังสือของ อกค. ที่ได้รับช้าในบางวิชา
116บ้านกุดกว้าง  นายนิคม สุวรรณเพ็ง 58 36,500.00 2731,80015,9289,3604,6956,33068,1139 พฤษภาคม 2559โรงเร
117บ้านกุดน้ำใส  นายแก้ว อวนศรี 139 73,785.00 117106,95058,92239,60018,82527,030251,32730 เมษายน 2559ปีการศึกษา2559 ไม่มีปัญหาเรื่องการจัดซื้อหนังสือเพราะงบประมาณ เร็ว
118บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา  นายปรัชญา อุ่นทะยา 53 45,533.00 4654,00025,27115,8407,83010,740113,68129 พฤษภาคม 2559ไม่มี
119บ้านฟากพอง  นายพชร แข็งขัน 44 21,179.00 3845,00023,10913,3206,8408,97097,23911 พฤษภาคม 2559
120บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป  นางเพ็ญศรี นิตยา 71 62,761.00 5675,60037,75221,18010,24016,790161,56219 เมษายน 2559คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายในการจัดซื้อหนังสือดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
121บ้านห้วยไผ่หนองโน  นางสาวดวงใจ ถวิลไพร 81 41,558.00 5665,80030,91219,3209,59013,090138,71225 เมษายน 2559ไม่มี
122โคกสูงกุดน้ำใส  นายอรุณ จันทวงษ์ 97 41,805.00 7588,00041,80525,80012,72517,500185,83013 พฤษภาคม 2559
123บ้านคำมืด  นายชัยยุทธ วันสาสืบ 31 16,288.00 2326,80011,9547,8003,7255,32055,5996 พฤษภาคม 2559
124บ้านนาเรียง  นายจรูญ ยศธสาร 139 93,141.00 102130,10070,69038,70019,71029,530288,73015 มิถุนายน 2559จำนวนนักเรียนไม่แน่นอน
125บ้านวังชัย  นายลิขิต วงษาเทพ 235 166,129.00 158187,80099,85358,11028,80543,470418,03813 พฤษภาคม 2559จัดซื้อหนังสือแต่เนิ่น ๆ
126บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว  นายประดิษฐ์ มังคะตา 28 15,950.00 2125,00013,3177,4403,9054,99054,6526 พฤษภาคม 2559ให้รัฐจัดสรรงบประมาณรายหัว ในการจัดซื้อหนังสือเพิ่มขึ้น
127บ้านเสียวโคกกลาง  นายทินกร พัฒนิบูลย์ 198 132,016.00 147189,65097,37655,32027,36542,780412,4919 พฤษภาคม 2559ไม่มี
128บ้านคำบง  นายสมศิลป์ กลางหล้า 452 302,498.00 308339,400190,043113,22055,35085,620783,6336 พฤษภาคม 2559
129บ้านดงมัน  นายชัยริพล ผันสว่าง 71 67,582.00 5463,80031,61418,8409,58012,710136,5441 เมษายน 2559
130บ้านนาศรีดงเค็ง  นายถาวร นาควัน 126 47,720.00 7798,65047,73528,53013,62022,230210,7655 พฤษภาคม 2559ปัญหาครูสอนไม่ตรงตามกลุ่มสาระ ทำให้มีปัญหาในการซื้อหนังสือมาใช้ไม่ได้ตรงตามจุดประสงค์
131บ้านสะอาดหนองเรือ  นางกรรณิกา ซาหยอง 31 18,404.00 3136,60018,40410,8005,4757,29078,56910 พฤษภาคม 3102งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการซื้อหนังสือเรียนให้นักเรียนแต่ละคน
132บ้านหนองหารจาง  นายสุขี ป่านนี้ 30 27,910.00 3440,20019,78411,8806,0608,01085,93412 พฤษภาคม 2559
133บ้านหนองอ้อโคกสว่าง  นายประยูร วังคาม 97 47,977.00 6980,80037,33323,64011,55516,060169,38831 มีนาคม 2559-
134บ้านห้วยเสือเต้น  นางรัชดา วงศ์หมั่น 68 39,442.00 5059,40029,84617,6409,18011,850127,91630 เมษายน 2559-
135อนุบาลอุบลรัตน์  นายวิรัตน์ หาโคตร 396 233,860.00 264245,000151,90991,56045,97061,910596,3493 พฤษภาคม 2559
136บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง  นายถวิล พันธ์น้อย 103 56,532.00 7690,00045,57626,64013,68017,940193,83611 มีนาคม 2559ไม่มี
137บ้านทุ่งโป่ง  นายสุริชัย จันทรพิทักษ์ 70 22,800.00 5261,00028,80717,8808,81012,130128,62723 มีนาคม 2559อุปสรรค ในการสั่งชื้อหนังสือของกระทรวงจัดส่งล่าช้า ข้อเสนอแนะ สำรวจและสั่งชื้อหนังสือก่อนล่วงหน้า และให้ทางร้านจัดหาและเตรียมหนังสือไว้
138บ้านโนนจิก  นางวิลาวรรณ ศรีกอกมาตย์ 27 10,000.00 1821,20010,2546,2403,1304,22045,04425 มีนาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
139บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า  นายสมเกียรติ มะโนวงศ์ 83 42,067.00 5767,00033,07519,6809,78513,330142,87030 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
140บ้านพระบาทท่าเรือ  นายสุริยา ชัยวงษ์ทิตย์ 639 495,000.00 468501,200293,365170,85084,685126,4701,176,5705 พฤษภาคม 2559
141บ้านภูคำเบ้า  นายนรภัทร สิทธิจักร 46 26,500.00 4249,80025,12014,7607,6209,930107,23016 พฤษภาคม 2559วิทยาศาสตร์ ป. 5 อาจได้รับล่าช้าเนื่องจากทางร้านหาหนังสือให้ ยังไม่ได้
142โคกสูงใหญ่วิทยา  นายอินเทวา สุริยฉาย 373 223,796.00 270295,300163,72698,64047,79074,500679,95630 เมษายน 2559ไม่มี
143บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง  นางฎัฎฐากาญจน์ พรหมประโคน 105 57,813.00 7588,20041,29325,92012,91517,550185,87810 พฤษภาคม 2559ไม่มี
144บ้านโคกสว่าง  นางกรรณิกา ซาหยอง 133 72,485.00 9890,70054,16833,84016,83022,920218,45831 มีนาคม 2559ไม่มี
145บ้านหนองผือ  นายวัชร์ชิต วงค์คำจันทร์ 41 18,270.00 2732,20017,1349,6005,0756,43070,43910 พฤษภาคม 2559ไม่มี
146ห้วยยางวิทยาสรรพ์  นางวิลาวรรณ เรืองหิรัณเตชะกูล 43 40,884.00 138172,70087,88451,18024,95039,270375,9842 พฤษภาคม 2559-
147บ้านกุดกระหนวน  นายอาทิตย์ เอี่ยมศรี 68 25,016.00 5159,20025,01317,1608,04511,740121,15815 เมษายน 2559
148นาคำพิทยาสรรพ์  นายสิทธิพร เถรวัลย์ 95 47,508.00 5968,95035,82121,39010,34016,010152,5113 พฤษภาคม 2559
149หนองขามพิทยาคม  นายสมชัย รัตนมนตรี 284 123,600.00 192230,900114,53869,93033,49553,080501,9431 เมษายน 2559อยากให้กระทรวงทำแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติ
150ทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น  นายปรีชา สินวรณ์ 65 40,147.00 4351,00026,88415,1207,81510,170110,98910 มกราคม 2560โรงเรียนขนาดเล็กร้านค้าไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร
151บ้านกุดเชียงมี  นายสุชาติ แม้นดินแดง 74 35,462.00 6070,80035,46220,88010,56014,100151,80212 พฤษภาคม 2559ส่งหนังสือล่าช้า
152บ้านขุนด่าน  นายสุวัฒน์ วงศ์หมั่น 125 52,000.00 8599,60045,51229,16014,29519,800208,3674 เมษายน 2559สำนักพิมพ์ ไม่ควรแก้ไขดัดแปลงหนังสือเรียนในแต่ละปีการศึกษาให้แปลกและแตกต่างจากเดิม ๆ
153บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)  นายจิรวัฒน์ แสงสุรินทร์ 82 33,125.60 5868,00032,62119,9209,79013,520143,85110 พฤษภาคม 2559โรงเรียนควรตรวจสอบการดำเนินงานทุกระยะ
154บ้านบ่อ  นายกองสิน คำบุญ 109 49,928.00 82100,80049,92830,15014,56523,030218,4736 พฤษภาคม 2559หนังสือส่งล่าช้า
155บ้านหนองแต้  นายอภิโชติ สิงห์น้อย 67 35,179.00 4553,25026,40516,2907,77012,300116,0156 กรกฎาคม 2558
156บ้านห้วยทรายศึกษา  นายอาทิตย์ เอี่ยมศรี 104 60,059.00 7588,60044,95326,16013,29517,650190,65829 เมษายน 2559
157บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์  นายประดับ ยอดป้องเทศ 127 63,853.00 8599,20044,27428,92013,91519,700206,00910 พฤษภาคม 2559-
158บ้านโนนศิลาราศรี  นายมานพ โคตรโสภา 65 36,723.00 4350,80026,88115,0007,62510,120110,4263 พฤษภาคม 2559
159บ้านศาลาดินห้วยเตย  นายศักดินันต์ ทัพชา 0 7,100.00 6879,40036,75523,16011,17015,770166,25530 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
160บ้านศรีสุขสำราญ  นายประจักษ์ นาหนองตูม 315 167,042.00 208264,000132,09577,46037,76059,770571,08511 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
161บ้านหนองแสงน้อย  นายสุริชัย จันทรพิทักษ์ 69 26,983.00 5058,60027,66417,1608,42011,650123,49417 มีนาคม 2559
162บ้านกระนวนซำสูง  นายทองเหลือง คำภูเวียง 189 115,649.00 189176,550115,64966,24034,00544,610437,0545 พฤษภาคม 2559หนังสือแบบฝึกหักส่งล่าช้า
163บ้านคำแมด  นายบุญศิลป์ อาษาสนา 119 89,501.00 86108,20059,67532,37016,32524,640241,2106 พฤษภาคม 2559
164บ้านสว่าง  นายเข็มชาติ ทาอามาตย์ 46 21,241.00 3339,20021,24111,6406,0557,82085,9565 เมษายน 2559ไม่มี
165บ้านหนองกุงดิ่ง  นายสุริยะ ชาติชนบท 100 60,000.00 7369,15037,09824,78011,60517,220159,85320 พฤศจิกายน 2559เวลาสั่งซื้อหนังสือไม่ได้ครบเท่าจำนวนนักเรียนเพราะหนังสือหมดก่อน
166บ้านหลุบเลา  นางวิไลวรรณ มีแหยม 40 21,294.00 3035,20016,17910,3205,0907,00073,7895 พฤษภาคม 2559
167บ้านห้วยเตย  นายสมยศ ทาอามาตย์ 86 52,000.00 76113,00052,95429,76014,54024,440234,69430 พฤษภาคม 2559มีนักเรียนย้ายเข้า ย้ายออก ทำให้ข้อมูลนักเรียนคลาดเคลื่อนเป็นบางชั้นเรียน
168โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์  ส.ต.ท.พลทอง เพ็งวงษา 126 74,351.00 92116,00053,74733,72015,83026,230245,52710 พฤษภาคม 2559การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือของภาคี 4 ฝ่าย และการชี้แจงกรอบงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัด.
169บ้านโคกใหม่นายม  นายสมบูรณ์ แสนโฆเมฆ 69 36,797.00 5767,40032,81519,92010,16513,430143,73029 เมษายน 2559ได้รับหนังสือไม่ทันตามเวลาทีี่กำหนด
170บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ  นายสมร ดาทุมมา 19 9,327.00 2023,2009,8846,7203,1404,60047,54429 เมษายน 2559ได้รับหนังสือไม่ทันตามเวลาที่กำหนด
171บ้านโนน  ดร.ประพฤทธิ์ สิงหาบุตร 168 73,000.00 114105,90065,77639,60019,95026,760257,9869 พฤษภาคม 2559
172บ้านบ่อใหญ่  นายยุทธพันธุ์ เชื้อโชติ 82 40,000.00 5666,20033,30619,5609,97013,190142,22616 พฤษภาคม 2559
173บ้านหม้อ  นายสุริยะ ชาติชนบท 48 23,469.00 3338,40016,58811,1605,2957,62079,06329 เมษายน 2559-
174บ้านหนองบัวคำมูล  นายสันติ ชัยชนะ 71 30,794.00 5058,60027,89517,1608,42011,650123,72510 พฤษภาคม 2559-
175บ้านแห้ว  นายสุพจน์ ทาอามาตย์ 139 80,396.00 10395,65059,31835,76017,99524,170232,8935 สิงหาคม 2559
รวม 20,687 11,997,077 15,25617,389,8009,219,9365,463,9902,720,3253,917,34038,711,391
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน