สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.ขอนแก่น เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายศุภสิน ภูศรีโสม
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)  นายธวัชชัย ศรีภูมิ 27 12,062.00 2127,75015,2528,1004,1856,24061,52710 พฤษภาคม 2559
2บ้านคึมชาตหนองผงนาดี  นางสุพินดา กันหาไธสง 50 23,681.00 5158,80023,68116,9207,66511,640118,70618 พฤษภาคม 2559
3บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง  นายวิชัย เวียงจันดา 21 18,369.00 2124,80012,8587,3203,7154,94053,63310 มิถุนายน 2559
4บ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา  นายอมร ไกรลาศ 38 16,086.00 3035,20016,08610,3205,0907,00073,69610 พฤษภาคม 2559
5สหราษฎร์อนุกูล  นายสุพิศม์ สมศรี 70 80,000.00 6083,30038,80422,89011,06518,350174,4095 พฤษภาคม 2559
6หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร  นายสุภาพ ลุนบง 31 40,000.00 2833,00015,5369,7204,8906,57069,7166 พฤษภาคม 2559
7บ้านโนนตะโก  นายประเสริฐ อำพล 21 9,995.00 2226,00012,5497,6803,9105,18055,31912 พฤษภาคม 2559
8บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย  นายอุทัย เถาว์พันธ์ 114 40,465.00 107131,35062,23539,09018,58029,980281,23518 เมษายน 2559-
9บ้านหนองบะโคกสว่าง  นายบัวเรียน แพไธสงค์ 82 41,497.00 6172,00034,82621,24010,75514,340153,16130 เมษายน 2559ไม่มี
10บ้านหนองไผ่วิทยา  นายวาทิต นครราช 63 40,199.00 3743,60021,55912,8406,4558,68093,1347 สิงหาคม 2559
11บ้านหนองแวงมน  นายสุพิศ อุดมฉวี 179 81,331.00 135170,55081,33149,83023,81038,600364,12130 เมษายน 2559
12บ้านโจดหนองแกหนองสิม  นายคำกริช พุดดี 159 77,305.00 108136,30071,41740,47020,13530,970299,2929 พฤษภาคม 2559ไม่มี
13บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)  นายสมัคร สมอออน 119 54,694.00 78103,00052,61929,55014,60523,070222,84418 เมษายน 2559
14บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู  นายกวี วรรณศรี 105 56,674.00 7487,20041,93025,68012,91017,360185,08010 พฤษภาคม 2559ไม่มี
15บ้านเพ็กน้อย  นายสมชาย แพไธสงค์ 23 12,500.00 2124,80012,8037,3203,7154,94053,57812 พฤษภาคม 2559ไม่มี
16บ้านวังขอนพาดหนองแวง  นายสมพงษ์ ตรีกมล 88 56,225.00 5664,10036,67320,49010,29515,040146,59821 เมษายน 2559ไม่มี
17บ้านหนองเรือ  นายประยุทธ กุลวงษ์ 0 5,630.00 2226,00012,8237,6803,9105,18055,59318 เมษายน 2559
18บ้านหนองหว้าสามัคคี  นายประเวศ สุวรรณคำ 28 8,350.00 2839,00017,79210,6205,0408,57081,02218 เมษายน 2559
19บ้านโคกกลางประชาสรรค์  นายประดิษฐ์ ใจซื่อ 0 0.00 3946,00023,34913,5606,8459,16098,914
20บ้านโนนหอมโนนศาลา  นายคำมุข แข้นา 76 43,095.00 5362,80031,77418,6009,57512,520135,2694 เมษายน 2559
21บ้านทุ่งแค  นายสมัย ขุมทอง 68 29,463.00 4755,40026,64516,3208,21511,030117,6104 มีนาคม 2559
22บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี)  นายประมวล ไชยแสงบุญ 95 45,602.00 6475,40036,83722,20011,15015,010160,59719 พฤษภาคม 2559ไม่มี
23บ้านยานางโนนแต้  นายอัมพร บุตรทุมพันธ์ 30 8,158.00 2934,20016,25310,0805,0856,81072,42830 เมษายน 2559
24บ้านลอมคอม  นายอภิรักษ์ คะลา 209 124,638.00 124164,50087,24647,13023,40536,810359,0915 พฤษภาคม 2559
25บ้านหนองสะแบงสามัคคี  นายสมยศ โคตรมณี 45 10,630.00 2732,00016,4019,4804,8856,38069,14617 เมษายน 2559
26บ้านหนองอรุณ  นายสุวิทย์ เกตุพิบูลย์ 107 42,260.00 8396,60042,26028,08013,33519,170199,44516 พฤษภาคม 2559
27วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  นายทองสุก ศรีใส 91 52,396.00 6576,20035,81822,32010,96515,150160,45310 พฤษภาคม 2559
28ชุมชนบ้านชาด  นายทรงศักดิ์ คำจันทร์ 114 48,000.00 7183,80043,78624,72012,51516,690181,5112 พฤษภาคม 2559
29บ้านทับบา  นายสมพงษ์ มะวงค์ 107 64,710.00 6981,40040,31324,00012,12516,210174,04810 พฤษภาคม 2559ไม่มี
30บ้านป่าเป้า  นายนิมิตร อินทร์นอก 61 20,000.00 4958,20030,68717,2808,98511,610126,76216 พฤษภาคม 2559
31บ้านโสกนกเต็น  นายจำเริญ จันทร์ประเทือง 127 81,794.00 9790,35055,77633,84017,20522,830220,0014 มีนาคม 2559หนังสือบางวิชายังมาไม่ครบ 1-2 เล่ม
32บ้านหญ้าคาท่าหลวง  นายสุรัช ยุพิน 31 25,000.00 2225,80012,7477,5603,7205,13054,95731 มีนาคม 2559
33บ้านหันใหญ่  นายธรธเรศ เรืองวิเศษ 206 131,752.00 145189,55092,22654,30026,24542,500404,8215 เมษายน 2559
34บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง  นายสมาน ศรีสังข์ 121 85,885.00 85113,15055,94032,10015,63525,250242,07512 พฤษภาคม 2559
35บ้านหนองห้าง  นายกฤษฏิศาสน์ บุญพสุกุล 9 3,000.00 44,8002,8801,44078096010,8602 พฤษภาคม 2559
36บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์  นายอัมพร บุตรทุมพันธ์ 30 16,500.00 1619,20011,4035,7603,1203,84043,32320 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
37บ้านโนนเมืองโคกกุง  นายกฤษฏิศาสน์ บุญพสุกุล 69 39,859.00 5666,20033,38219,5609,97013,190142,30211 พฤษภาคม 2559
38บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี  นายประจวบ กิจเถาว์ 145 80,000.00 10296,90067,93136,72019,89024,480245,92130 มีนาคม 2559
39บ้านป่าพร้าว-บูรณะ  - 17 11,166.00 1518,00010,4065,4002,9253,60040,33110 พฤษภาคม 2559
40หนองมะเขือซองแมววิทยา  นายสุริยา ม่วงทา 60 25,170.00 5968,80031,44820,0409,60513,660143,55313 พฤษภาคม 2559
41บ้านหนองแวงนอก  นางสาวสุนัฎถาพัชร เศษภักดี 69 40,586.00 5059,40030,70917,6409,18011,850128,7799 พฤษภาคม 2559
42บ้านหัวนาหนองแวง  นางสาวลิตา ไชยศรี 133 21,107.00 10897,80049,71436,00016,50024,720224,73421 มีนาคม 2559
43มิตรภาพ 2  นายผดุงศักดิ์ มณีทัพ 55 24,135.00 3744,40025,40613,3207,2158,88099,22120 มีนาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
44บ้านห้วยโจด  นายสุดใจ อ่อนฤาชา 58 41,062.00 5464,00032,76418,9609,77012,760138,25411 เมษายน 2559-
45ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่206  - 172 80,564.00 121162,75080,56446,02022,64536,240348,21913 พฤษภาคม 2559
46บ้านฝาผนังวังจาน  นายสมพงษ์ ศรีประมาณ 49 25,900.00 4147,80021,12313,9206,6659,49098,99810 พฤษภาคม 2559
47บ้านหนองแวงนางเบ้า  นายวิโรจน์ เดชพละ 103 47,437.00 8595,25047,34730,33014,49022,400209,81712 พฤษภาคม 2559
48บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์  นายสุวัฒน์ นารีคำ 34 17,300.00 3035,40017,30010,4405,2807,05075,47010 พฤษภาคม 2559
49หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี  นางสาวอุทัยรัตน์ ป้อมมาตา 59 22,647.20 4452,00025,36315,3607,82010,360110,9032 พฤษภาคม 2559
50ไตรคามราษฎร์บำรุง  นายณรงค์ พิทักษ์ 31 17,902.00 2630,20013,2308,7604,1205,99062,3005 พฤษภาคม 2559ไม่มี
51บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี  นายบุญเลี้ยง คงธนเกษมพร 111 110,000.00 87111,85054,79732,28015,42525,180239,5322 พฤษภาคม 2559ปีที่ผ่านมาร้านจะส่งหนังสือช้าและไม่ติดตามหนังสือที่ค้าง
52บ้านโนนชาดวิทยา  นางทองลา ศรีแก้ว 53 39,329.00 4654,60027,53016,2008,40010,890117,62010 พฤษภาคม 2559
53บ้านหนองแปน  นางบัวลอย กรวดนอก 27 15,815.00 2023,60011,9936,9603,5204,70050,7738 พฤษภาคม 2559
54บ้านหนองแวงโสกพระ  นายสุรพล ทองมีค่า 117 68,260.00 84101,90047,68930,39014,19523,310217,4843 พฤษภาคม 2559
55บ้านหันน้อย  นายไพจิตร อุทัยประดิษฐ์ 77 32,587.00 4351,20027,80015,2408,00510,220112,46521 มกราคม 2559ไม่มี
56บ้านตลาดหนองแก  นายบุญพร้อม อวบอ้วน 36 23,907.00 3035,60018,54610,5605,4707,10077,2761 เมษายน 2559
57บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง  นายมงคล กุลสุวรรณ์ 81 46,832.00 6070,00032,25320,4009,80013,900146,3538 พฤษภาคม 2559
58บ้านโสกน้ำขาว  นายเชาวรินทร์ แก้วพรม 73 32,175.00 7081,00032,17523,40010,80016,050163,42518 พฤศจิกายน 2559
59บ้านหนองโกโสกกระหนวน  นายนรินทร์ หลงกุล 76 22,602.00 6070,60033,27020,76010,37014,050149,05015 เมษายน 2559
60วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)  นายสมชาย แพไธสงค์ 167 67,062.00 122112,70067,06242,00020,75028,480270,99211 พฤษภาคม 2558การจัดสรรงบประมาณได้ทันกำหนดเวลา ทำให้โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนได้ทันกำหนดเวลาทำให้การ ดำเนินงานประสบผลสำเร็จ
61บ้านดอนหันนาจาน  นายอุบล วงเวียน 55 36,362.00 3743,40021,41712,7206,2658,63092,43230 เมษายน 2559งบประมาณในส่วนค่าหนังสือเรียนไม่พอจ่าย เมื่อจัดซื้อให้นักเรียนทุกคน ทุกสาระการเรียนรู้
62บ้านป่าเป้งน้ำซับ  นายทองล่า รักษาพงศ์ 20 10,903.00 2124,60011,2417,2003,5254,89051,45615 มีนาคม 2559
63บ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว  นายทองล่า รักษาพงศ์ 4 2,682.00 44,8002,6821,44078096010,66231 มีนาคม 2559
64บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว  - 66 29,373.00 5665,20029,37318,9609,02012,940135,49310 พฤษภาคม 2559
65บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร  นายไพบูลย์ โชคชัย 173 99,119.00 125115,95070,05943,32021,71529,300280,34410 พฤษภาคม 2559
66บ้านห้วยทรายทุ่งมน  นายปิติพงษ์ สุดสะอาด 171 103,039.00 120142,60072,12743,80021,29032,950312,76725 เมษายน 2559-
67บ้านทางขวาง  นายอภิชาติ ช่วงชิต 113 78,762.00 86107,60055,07032,01015,75524,490234,9259 พฤษภาคม 2559
68บ้านโคกสง่า  นายวัฒนา ใจสี 31 26,477.00 2934,40017,87010,2005,2756,86074,60529 เมษายน 2559
69บ้านรวงโนนไทโนนโจด  นายถนอม เอี่ยมศรี 112 60,935.00 7184,20042,65424,96012,89516,790181,49930 เมษายน 2559
70บ้านหนองแวงท่าวัด  นายดำรัส ช่วยคูณ 325 170,993.00 229248,550136,80883,49040,58062,710572,13810 พฤษภาคม 2559อยากให้ทาง กระทรวงจัดให้มีหนังสือเรียนให้เพียงพอกับความต้องการ
71บ้านหันโสกเชือก  นายกิตติ มูลธิยะ 14 9,676.00 1113,2007,3713,9602,1452,64029,31628 เมษายน 2559ไม่มีปัญหา
72ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด)  นายสุดใจ นาบำรุง 18 13,053.00 1720,20010,4706,0003,1254,03043,82525 มีนาคม 2559
73บ้านท่านางแนว  นายประเสริฐ โพธิ์ชัย 162 64,362.00 9590,25064,36234,20018,52522,800230,1374 เมษายน 2559
74บ้านละหานนา  นายไพวัล ไชยทองศรี 130 66,466.00 107129,55066,46639,39019,31029,780284,49618 พฤษภาคม 2559
75บ้านโนนเขวาประชาศึกษา  นายชิราวุธ คำตันบุญ 76 40,707.00 7588,00040,70725,80012,72517,500184,73230 เมษายน 2559
76บ้านโนนทองหลางโคกสูง  นางทองลา ศรีแก้ว 33 10,000.00 2933,80015,0809,8404,7056,71070,13517 พฤษภาคม 2559
77บ้านหนองดู่ประชาสรรค์  นายทองล่า รักษาพงศ์ 95 52,000.00 6677,40036,19722,68011,16015,390162,827
78ชุมชนบ้านโคกสี  นายสมศักดิ์ คำภาบุตร 261 112,394.00 185172,550112,39464,68033,03543,600426,25930 เมษายน 2559ขอให้การโอนเงินมายังโรงเรียนให้ดอนแต่เนิ่นๆ เพื่่อให้โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมจัดซื้อหนังสือได้ก่อนปิดภาคเรียน
79บ้านกุดรู  ว่าที่ร.ต.บุญชิต บุญมีทา 76 32,500.00 5969,40033,38520,40010,17513,810147,17021 มีนาคม 2559
80บ้านบะแหบหญ้าคา  นายกิตติ มูลธิยะ 71 40,365.00 5463,20029,66918,4809,01012,560132,91925 มีนาคม 2559
81บ้านแวงน้อย  ีนายดำรง ทีนะกุล 51 27,837.00 4350,80025,42315,0007,62510,120108,96831 มีนาคม 2559
82บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา  นายสมชัย โคตา 38 20,852.00 3339,20020,85211,6406,0557,82085,56729 เมษายน 2559
83บ้านหนองแขมอีโล  นายสมบูรณ์ จบมะรุม 161 109,424.00 108134,50075,49240,77020,86530,770302,39728 กุมภาพันธ์ 2559มีจัดสรรทุกปี
84ชุมชนบ้านแวงใหญ่  นายวิชาญ เหลาลา 328 192,219.00 247229,850142,54786,04043,60558,080560,12215 พฤษภาคม 2558-ปัญหาคือหนังสือเรียนทางร้านค้าไม่มีที่จัดส่งให้ทางโรงเรียนครบและรวดเร็วได้
85บ้านคอนฉิม  นายทศพร ไชยชนะ 122 75,000.00 86105,70052,48931,56015,17024,140229,05921 เมษายน 2559
86บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์  นางสุพรรณนิศา อดทน 41 18,000.00 3440,00018,58511,7605,8707,96084,1756 พฤษภาคม 2559
87บ้านดอนโจด  นายณรงค์ เนาวราช 135 94,203.00 95133,05063,03336,42017,70529,250279,45821 มีนาคม 2559
88บ้านโนนใหญ่  นางสาวกุสุมา พลช่วย 31 15,911.00 2124,60011,5467,2003,5254,89051,7614 พฤษภาคม 2559
89บ้านบะแค  นายธานินทร์ เลิศพันธ์ 42 14,000.00 2934,20016,51510,0805,0856,81072,69017 พฤษภาคม 2559
90ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง  นายไพบูลย์ มะโพธิ์ศรี 52 19,632.00 3339,00019,63211,5205,8657,77083,78712 พฤษภาคม 2559ไม่มี
91บ้านกุดหมากเห็บ  นายวิชาญ เหลาลา 169 85,876.00 126116,90070,41043,68021,91029,540282,44031 มีนาคม 2559
92นาโพธิ์ชีวิทยา  นายวัลลภ หมื่นฤทธิ์ 181 71,045.00 129119,35071,04544,52022,11530,160287,19031 มีนาคม 2559
93บ้านโนนข่าวิทยา  นายจิตจำนง ชินแสง 78 29,411.00 5868,40034,19720,16010,17013,620146,54731 มีนาคม 2559
94โนนทองวิทยา  นายผดุง จันดาเบ้า 111 50,965.00 7891,60044,12526,88013,31018,220194,13531 มีนาคม 2559
95บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์  นายสำรวย จุมพลน้อย 81 29,804.00 4048,00027,08914,4007,8009,600106,88929 เมษายน 2559ไม่มี
96บ้านรัตนะ  นายภิพบ สินธุโคตร 226 150,521.00 158206,200103,14759,49029,20546,320444,36223 มีนาคม 2559
97บ้านหนองแซงแสงอรุณ  นายสมัย ขุมทอง 88 52,397.00 6677,80039,08822,92011,54015,490166,8381 เมษายน 2559
98วังบงน้อยวิทยา  นายชนินทร งอสอน 112 54,000.00 7891,40042,26326,76013,12018,170191,71322 เมษายน 2559หนังสือบางตัวสั่งไม่ได้
99ชุมชนบ้านดอนหัน  นายเสกสรรค์ ลุนบง 133 92,000.00 99128,85063,75137,20018,20528,960276,96613 พฤษภาคม 2559
100บ้านโจดใหญ่  นายสนิท สุขเสริม 54 29,695.00 4553,00025,24815,6007,82510,550112,22310 พฤษภาคม 2559
101บ้านถลุงเหล็ก  - 34 19,163.00 2529,40013,9548,6404,3055,85062,1494 พฤษภาคม 2559
102บ้านโนนจันทึก  นางภาวนี อิศรา 156 69,928.00 116149,40071,86243,20020,82033,640318,9226 พฤษภาคม 2559
103บ้านโสกไผ่  นางสาวทัศนีย์ ประวันเตา 76 33,665.00 5767,20033,66519,8009,97513,380144,02011 พฤษภาคม 2559
104บ้านหนองแดง  นายสุจิตร หานะพันธ์ 65 33,240.00 5058,80028,15817,2808,61011,700124,54814 เมษายน 2559ในบางครั้งหนังสือเรียนบางกลุ่มสาระจะขาดตลาดไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน
105บ้านใหม่นาเพียง  นายมานิตย์ คณะวาปี 81 30,708.00 6070,40033,63920,64010,18014,000148,85928 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
106บ้านกระหนวนดอนดั่ง  นายดำรงศักดิ์ เลือดสงคราม 109 43,518.00 7992,60043,51827,12013,31518,410194,96325 เมษายน 2559-
107บ้านคึมชาด  นางศรีศุภลักษณ์ โพธิ์ศรี 21 7,500.00 1720,40011,9826,1203,3154,08045,89724 มีนาคม 2559
108บ้านชาดศรีสมบูรณ์  นายทวี สีหามาตย์ 124 67,250.00 9587,45050,50032,52015,86522,100208,4356 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนปีที่ผ่านมาบางวิชาไม่ครบ ปีการศึกษา 2559 คิดว่าคงครบทุกวิชาและทันต่อการเรียนการสอน
109บ้านปอแดง  นายคำผุน จันปัญญา 79 47,995.00 5767,00033,59619,6809,78513,330143,39111 เมษายน 2559ทางร้านส่งหนังสือครบแล้ว
110บ้านหินแร่  นายสกุล ราชสีมา 48 15,000.00 3945,40019,67413,2006,2759,01093,5597 เมษายน 2559
111บ้านหนองกุงโนนทัน  นายสนั่น มาตย์นอก 220 128,777.00 156232,700103,32160,63028,95550,190475,796
112บ้านหนองวัดป่า  นายประดิษฐ์ แก้วพรหม 95 41,671.00 8497,80041,67128,44013,53019,410200,85125 เมษายน 2559-
113บ้านหนองแวงตอตั้ง  นายสมพงษ์ อัสสาภัย 286 226,055.00 185247,650123,77870,41034,84055,250531,9286 พฤษภาคม 2559ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนคิดว่าจะได้รับหนังสือทันต่อการเรียนการสอนครบทุกวิชา
114บ้านหนองแวงน้อย  นายทัศนะ เศรษฐภักดี 25 7,973.00 2529,60015,3658,7604,4955,90064,12022 มีนาคม 2559
115จตุคามวิทยา  นายวัลลภ ไชยไธสง 128 55,941.00 88121,60060,11333,78016,66026,870259,02329 เมษายน 2559
116บ้านตะกั่วป่า  นายสมัคร ศิลป์ประกอบ 86 30,000.00 6272,40033,70821,12010,19014,380151,79821 เมษายน 2559-
117บ้านหนองตะครองบ้านโกรก  นายสุนทร ปะจะเน 85 48,322.00 6070,60033,96520,76010,37014,050149,74511 มีนาคม 2559
118บ้านหนองเปล่ง  นายทวีป มาตย์บัณดิษฐ์ 46 20,077.00 4046,60020,42413,5606,4709,25096,30421 เมษายน 2559-
119บ้านหนองหญ้าขาว  นายปัญญา โสมาบุตร 166 75,472.00 122112,50067,85541,88020,56028,430271,22521 เมษายน 2559-
120ไตรมิตรวิทยา  นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย 216 101,230.00 165214,050101,23061,35029,27048,050453,9504 เมษายน 2559
121บ้านดงเค็ง  นายสุทธิรักษ์ หลินศรี 162 119,488.00 105141,25070,58139,93019,64031,450302,85110 มกราคม 2560
122โนนชาดหนองช้างน้ำ  นายสวัสดิ์ ไชยชนะ 63 30,013.00 5361,60025,45117,8808,43512,220125,58630 เมษายน 2559
123หนองพลวงมิตรประชา  นายทองดำ คำเหนือ 20 18,501.00 2327,00012,9517,9203,9155,37057,15630 เมษายน 2559
124บ้านดอนดู่  นายวุฒิพงษ์ สีหามาตย์ 46 18,368.00 3743,40020,05012,7206,2658,63091,0658 เมษายน 2559ไม่มี
125บ้านโนนท่อน  นายวัลลภ ไชยไธสง 54 30,361.00 4754,40022,26915,7207,26510,780110,43429 เมษายน 2559
126บ้านโนนสะอาด  นายสมชาติ สง่าภาคภูมิ 128 60,231.00 95126,75063,05836,09017,82028,300272,01818 มีนาคม 2559ไม่มี
127บ้านศุภชัย  นายวุฒิพงษ์ สีหามาตย์ 114 42,514.00 84107,00052,82731,38015,38024,210230,79720 เมษายน 2559
128บ้านหนองไผ่น้อย  นายชูศิลป์ แก้วโพธิ์ 59 19,674.00 3945,40019,20413,2006,2759,01093,08928 มีนาคม 2559
129บ้านหนองแวงยาว  นายประวิทย์ ไสยะกิจ 176 83,928.00 126182,70083,92848,66023,42039,740378,44825 มีนาคม 2559หนังสือขาดพิมพ์ไม่ทันส่งซื้อช้า
130บ้านหนองแสง  นายสุระกัน สิงห์ศรี 94 56,292.00 6677,40036,70622,68011,16015,390163,33629 เมษายน 2559อยากให้ สพท.ระบุรายการหนังสือเรียนของแต่ละระดับชั้นให้แก่โรงเรียน เพื่อทุกโรงเรียนจะได้สั่งซื้อหนังสือเรียนได้ถูกต้องเหมือนกันทุกโรงเรียน
131บ้านกุดหอยกาบ  นายไพบูลย์ ไทยเมืองพล 42 19,581.00 3136,20016,76310,5605,0957,19075,80816 พฤษภาคม 2559ไม่มี
132บ้านกอกโนนแต้  นายสุนทร หรี่อินทร์ 98 48,500.00 7585,65046,37327,36013,66520,100193,14811 พฤษภาคม 2559ไม่มี
133บ้านโคกสูงประชาสรรค์  นายประทวน พรมจ้อย 54 20,047.00 3844,40020,04712,9606,2708,82092,49716 พฤษภาคม 2559
134บ้านชาดหนองเหล็ก  นายธนากร หลี่อินทร์ 93 35,690.00 6779,20039,22023,40011,92515,780169,52513 ตุลาคม 2559
135บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว  นายปิยรัตน์ มิ่งขวัญ 53 19,095.00 4047,00022,02413,8006,8509,35099,02412 เมษายน 2559
136บ้านโนนธาตุ  นายสมพันธ์ โพยนอก 117 108,305.00 83108,65054,96031,20015,21524,370234,39522 เมษายน 2559ได้รับหนังสือทันกำหนดเวลาทุกกลุ่มสาระไม่มีอุปสรรคใดๆในปีการศึกษาที่ผ่านมา
137บ้านแฝก  นายวรกาล อามาตย์ 36 16,265.00 3237,20016,26510,8005,1007,38076,74515 พฤษภาคม 2559
138บ้านสว่างวิทยา  นายบัญชา แจ่มเพชร์ 33 16,155.00 2832,40013,3669,3604,3206,42065,86616 พฤษภาคม 2559
139บ้านสำราญ  นายจรัญ อินทวัฒน์วงษา 78 38,853.00 6677,60036,56122,80011,35015,440163,75113 พฤษภาคม 2559
140บ้านสำโรง  นายสุจิต ลุนสำโรง 128 98,619.00 94117,00058,09534,59016,58526,610252,8802 มิถุนายน 2559
141ชุมชนวังหิน  นายดำรงพล ศรีพลนอก 57 36,203.00 5973,25036,20321,90010,76516,710158,82816 พฤษภาคม 2559หนังสือที่สั่งบางวิชายังไม่ครบจำนวน
142บ้านหลักด่าน  นายจิระวัฒน์ ธงไชย 58 10,840.00 8091,00031,62825,80010,85017,950177,22812 พฤษภาคม 3102งบประมาณในการจัดสรรค่าอุปกรณ์การเรียนต่อหัวน้อยเกินไป น่าจะมีงบประมาณมาลงสู่ตัวนักเรียนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
143บ้านหินลาดนาดี  นวลลออ พลรักษา 72 36,408.00 5666,60036,40819,80010,35013,290146,4482 พฤษภาคม 2559เห็นควรอุดหนุนเงินงบประมาณ ค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา 5 รายการ / ค่าหัวเพิ่มขึ้น
144บ้านหนองกาว  นายพีรวิชญ์ สมอนา 42 24,698.00 3035,60018,88210,5605,4707,10077,61222 เมษายน 2559
145บ้านหนองคลองดอนแดง  นายสงวน เทวะหา 213 133,033.00 162223,100112,46962,58031,45049,430479,0297 เมษายน 2559
146บ้านหนองคลองหนองทุ่ม  นายสุดี นาราษฎร์ 74 29,541.00 4958,00029,54117,1608,79511,560125,05616 พฤษภาคม 2559
147บ้านหนองยาง  นายประดิษฐ์ สุทธิวรรณ 70 37,438.00 6678,20038,39323,16011,92015,590167,26321 มีนาคม 2559
148บ้านเหล่านกชุม  นายอมร ไกรลาศ 15 10,783.00 1517,8009,4055,2802,7353,55038,7702 มิถุนายน 2559
149ชุมชนหนองเม็ก  นายบรรจงศักดิ์ สีหามาตย์ 282 228,535.00 195235,650117,41571,46034,66554,150513,34030 เมษายน 2559
150บ้านโคกสูงวิทยา  นายสมพร กองเกิด 125 50,822.00 9587,85053,45932,76016,24522,200212,51410 พฤษภาคม 2559
151บ้านดอนชาด  นายจำนงค์ วงศ์จำปา 53 22,403.00 3743,80022,40312,9606,6458,73094,53811 พฤษภาคม 2559การดำเนินการสั่งซื้อเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
152บ้านท่าหนองหว้า  นายไพรัตน์ สีตาล 76 24,000.00 6273,00035,12321,48010,76014,530154,89316 พฤษภาคม 2559
153บ้านโนนขามป้อม  นายชุมพล หมื่นภักดี 51 24,646.00 4249,80024,64614,7607,6209,930106,75615 พฤษภาคม 2559
154บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว  นายสันติ คุวาจารย์ 40 23,362.00 3642,20019,50912,3606,0708,39088,52913 พฤษภาคม 2559
155บ้านวังคูณ  นายอภิยุธ ศรีประภา 78 49,975.00 5868,20033,58520,0409,98013,570145,37519 กุมภาพันธ์ 2559จัดซื้อหนังสือเรียนให้นักเรียน ครบ 100% โดยจ่ายให้ร้านค้า 2 งวด ได้แก่ งวดแรกจ่าย 70% ตามที่ได้รับจัดสรร เมื่องวด30%เข้าบัญชีเมื่อไร โรงเรียนจึงจะจ่ายอีกครั้งให้ครบ
156บ้านหันโจดหนองกุง  นายแสวง เครือภักดี 53 19,785.00 4148,20023,97814,1607,0459,590102,97312 เมษายน 2559
157บ้านหนองไทร  นางสาวบุษบา นาหก 29 26,012.00 2934,40017,39210,2005,2756,86074,12711 เมษายน 2559งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอกับการขอซื้อหนังสือ
158บ้านหนองบัวแดงวิทยา  นายอภิยุธ ศรีประภา 62 31,043.00 4857,60032,04717,2809,36011,520127,8079 มิถุนายน 2559ไม่มี
159ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์  นายนพรัตน์ สร้างนานอก 465 272,185.00 332309,400193,515115,92059,04078,180756,05510 มกราคม 2560ไม่มี
160บ้านกุดหว้า  นายสวัสดิ์ ไชยชนะ 101 43,728.00 8194,80043,72827,72013,51518,840198,60318 มีนาคม 2559ไม่มี
161บ้านโนนกราด  นายอักษร วรสิงห์ 28 11,931.00 2731,40013,7849,1204,3156,23064,84920 เมษายน 2559
162บ้านโนนรังหนองบอน  นายพิพัฒน์ วิชิต 45 16,848.00 3743,40019,79912,7206,2658,63090,81420 เมษายน 2559
163บ้านเปาะ  นายอภิชาติ อุ่นเกิด 31 18,136.00 4147,00017,82013,4405,9059,29093,45520 เมษายน 2559
164บ้านเมย  นายนิคม พงษ์ศิริ 104 48,478.00 6676,80033,31422,32010,59015,240158,26418 เมษายน 2559ไมมี
165บ้านสวองหนองไผ่ล้อม  นายชัชวาล อาราษฎร์ 241 126,795.00 199255,450126,79574,22036,00557,610550,08030 มีนาคม 2559-
166บ้านหนองกุงสว่าง  นายไพทูรย์ แผ้วไธสง 105 64,546.00 7993,00045,18227,36013,69518,510197,74716 มีนาคม 2559ไม่มี
167บ้านหนองสองห้อง  นายสมาน หารเทศ 216 93,265.00 156145,60093,26554,60027,95036,790358,20529 เมษายน 2559ไม่มี
168บ้านหนองบัวแดง  นายวิชิต เถรหมื่นไวย์ 32 24,500.00 2934,20017,16010,0805,0856,81073,33529 มกราคม 2559
169บ้านวังยาวสามัคคี  นายยลธง ลุนราศรี 112 40,471.00 7187,55040,47125,89012,20019,940186,05113 พฤษภาคม 2559
170บ้านหันศิลางาม  นายสุเนตร สารบัณฑิตกุล 144 135,416.00 107101,05069,03838,16020,29525,530254,07325 เมษายน 2559
171บ้านหนองขี้เห็น  นายณรงค์ สุดสี 62 33,502.00 5867,40028,61119,5609,22013,370138,16111 พฤษภาคม 2559
172ไตรมิตรพัฒนศึกษา  นายจำรัส ปัตตานัง 174 79,679.00 129168,25079,67948,33023,43037,760357,44931 พฤษภาคม 2559ไม่ครบจำนวนนักเรียนชั้น อ.1 และชั้น ม.1 ที่แน่นอนทำให้การสั้่งซื้อหนังสือไม่ครบทั้งจำนวน
173โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ  นายถวิล ศรีพลแท่น 106 75,007.00 8296,00045,77528,08013,71019,080202,6452 พฤษภาคม 2559
174บ้านหนองไฮประชาสรรค์  นายธวัชชัย กุลเมือง 102 67,773.00 7698,10049,02828,41013,80522,090211,43311 พฤษภาคม 2559
175บ้านห้วยแคน  นายสุพล สีหา 55 26,740.00 4856,40026,74016,5608,22011,220119,14012 เมษายน 2559
176เบญจคามสามัคคี  นายณรงค์ พิทักษ์ 138 60,832.00 95124,15062,81135,91017,79027,900268,5616 พฤษภาคม 2559
177ไตรราษฎร์สามัคคี  นายจำนงค์ สีคำบ่อ 80 39,264.00 8294,20034,65627,00012,00018,630186,48616 พฤษภาคม 2559
178ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์  นายภัทรพงศ์ สุทธิ 171 91,843.00 146132,50069,94448,84022,58033,490307,35413 พฤษภาคม 2559ยอดเงินจัดสรรไม่ตรงกับจำนวนนักเรียน โรงเรียนต้องหาเงินสำรองจ่ายเป็นประจำ
179บ้านโนนแดง  นายสุริยา สุภา 93 44,559.00 6374,40037,43521,96011,14514,820159,76021 มีนาคม 2559ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือยังไม่เพียงพอนักเรียนการจัด อุปกรณ์สารสนเทศเทคโนโลยียังไม่เพียงพอต่อนักเรียน
180บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ  นายสุทธิดล แก้วศรีหา 57 50,400.00 83111,85056,26931,74015,81524,920240,59430 พฤษภาคม 2559
181บ้านผักหวาน  นายวรรณกิตติ์ เปรมปรี 77 45,690.00 5666,00031,98319,4409,78013,140140,34312 พฤษภาคม 2559อยากให้เพืมงบประมาณในการจัดซื้อแบบฝึกหัดกลุ่มสาระอื่นๆด้วย
182บ้านหนองทุ่มหนองหว้า  นายอภิมงคล ลองศรี 19 8,500.00 2023,60011,4636,9603,5204,70050,24313 พฤษภาคม 3102งบประมาณไม่ตรงกับยอดนักเรียน โรงเรียนต้องสำรองจ่าย
183บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า  นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ 97 49,058.00 6879,20034,34023,04010,98015,720163,28020 เมษายน 2559
184บ้านหลุบคา  นายถาวร ศรีโอมจันทร์ 89 47,678.00 6575,60032,65721,96010,39515,000155,61225 เมษายน 2559การดำเนินวานโรงเรียนจัดซื้อหนังสือเรียบร้อยดี
185บ้านเหล่าโนนคูณ  นายอำนาจ ศิริบรรพต 69 40,224.00 5160,00028,85817,6408,80511,940127,2439 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ของกระทรวง ฯ ฉบับปรับปรุง ป.2 และ ป.5 ผลิตไม่ทันกับการจัดการเรียนการสอน
186หนองกุงห้วยเสียววิทยา  นายมนตรี เชษฐา 205 85,543.00 145172,05085,54352,77025,48039,750375,59310 พฤษภาคม 2559-
รวม 17,319 9,320,393 13,10415,349,8507,756,4304,670,7902,307,1253,347,66033,431,855
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน