สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.ขอนแก่น เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์  นายสมหมาย สะกิจ 102 56,071.00 7386,20041,30325,44012,90517,170183,01830 มีนาคม 2559-
2บ้านกุดเพียขอมเหนือ  22 10,131.00 1518,00010,4225,4002,9253,60040,34716 กุมภาพันธ์ 2560
3บ้านนาดอกไม้ขามเบี้ยดอนข่า  นายสีหนาท สุจจะชารี 81 61,553.00 5767,60034,95520,04010,35513,480146,43026 เมษายน 2559
4โนนพะยอมพิทยไพศาล  นางสาวพัฒนฉัตร นุพล 256 124,239.00 183235,050112,47568,10032,82552,970501,4203 พฤษภาคม 2559
5บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก  นายสายันต์ โคตะนิวงษ์ 99 52,797.00 7285,00041,23725,08012,71016,930180,9578 กุมภาพันธ์ 2559ในการดำเนินการจัดซื้อหนังสือโรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูกและร้านค้าที่สั่งซื้อไม่ปัญหาในการจัดส่งหนังสือเพราะทางโรงเรียนจะดำเนินการเรื่องหนังสือตั้งแต่เดือนมกราคมและสามารถเรียนได้เลยเมื่อเปิดภาคเรียน
6บ้านหนองเต่าราษฏร์บำรุง  นายโอวาท อดทน 93 31,870.00 6879,80037,17623,40011,55015,870167,79622 เมษายน 2559 -
7บ้านห้วยไร่  นายสุรพล ภูสอดเงิน 74 32,000.00 5362,20029,40718,2409,00512,370131,22230 เมษายน 2559
8ชุมชนโนนแสนสุข  นายประยูร ระดาบุตร 174 92,786.00 135204,65092,78653,04025,70544,000420,1811 มิถุนายน 2559-
9ชุมชนบ้านชนบท  นางอุไรวรรณ ภูชาดา 701 256,741.00 425396,950256,741148,92076,415100,300979,32610 พฤษภาคม 2559
10บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง  นางวิลาวรรณ จันทรัง 78 37,601.00 6374,60037,60122,08011,33514,870160,48616 พฤษภาคม 2559-
11บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย  นายสัมพันธ์ อุปลา 71 38,135.00 5565,40034,35119,44010,15513,050142,3969 ธันวาคม 2559
12บ้านท่าม่วง  นายธีรศักดิ์ พิลาทอง 112 73,271.00 8195,20045,98327,96013,89518,940201,97810 พฤษภาคม 2559
13บ้านวังเวินกุดหล่ม  นายวีระพันธ์ นาตรีชน 133 51,692.00 96124,70060,29936,03017,60528,040266,67410 พฤษภาคม 2559
14ร่มเย็นประชาสรรค์  นายสุรวิทย์ เย็นเหลือ 74 35,000.00 5059,00028,83617,4008,80011,750125,78612 พฤษภาคม 2559
15บ้านแท่น  นายชัยรัตน์ อินทะแสง 85 56,695.00 7183,80042,08124,72012,51516,690179,80610 พฤษภาคม 2559ในปีการศึกษาที่ผ่านมาหนังสือที่ได้รับล่าช้าคือหนังสือขององค์การค้าฯ
16บ้านโนนแดงน้อย  นางสาววริศรา วิสุวงษ์ 40 24,306.00 3035,40017,45610,4405,2807,05075,62613 พฤษภาคม 2559ระบุจำนวนเงินที่แน่นอนยังไม่ได้ค่ะ
17มาบตากล้าร่มเย็น  นายวงศ์เวียน เขื่องสตุ่ง 96 53,391.00 7791,20046,71427,00013,87518,180196,9699 พฤษภาคม 2559-
18สระแก้วโคกกลาง  นายโสรัจ เทือกเพีย 66 33,492.00 5969,40033,49220,40010,17513,810147,27720 มีนาคม 2559-
19บ้านหนองไฮหนองแวง  นายสันติรัฐ สินโพธิ์ 58 33,827.00 4552,60025,50815,3607,44510,450111,36310 พฤษภาคม 2559
20บ้านหัวนากลาง  นายสัญญา ประชากูล 67 28,173.00 4856,40028,17316,5608,22011,220120,57330 เมษายน 2559-
21บ้านหันแฮด  25 15,570.00 2428,20013,2318,2804,1105,61059,43129 เมษายน 2559
22บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง  นางสุพรรณิศา อดทน 90 51,554.00 6475,60037,27422,32011,34015,060161,59428 มิถุนายน 2559หนังสืออาจมีความล่าช้าเป็นบางวิชาเนื่องจากสั่งพร้อมกันหลายโรงและจำนวนขาดหลายไม่ครบจำนวน ตกหล่น
23บ้านโนนข่า  นายเนตร ภูมิโสม 165 97,054.00 131185,05088,06550,40024,55540,590388,6606 เมษายน 2559ไม่มี
24บ้านวังแสง  นายเข็มพร แสงจันทร์ 91 42,770.00 6474,10041,15423,43011,69517,310167,6895 เมษายน 2559
25บ้านหูลิงโนนศิลา  นายสำราญ ฐานะวัน 116 84,206.00 7892,20046,11827,24013,88018,370197,8084 พฤษภาคม 2559
26บ้านห้วยไผ่โนนคำมี  นางกัญญา สุขเสริม 149 60,019.00 10797,85054,89036,24017,25524,730230,96510 พฤษภาคม 2559
27บ้านห้วยยางประชาสรรค์  นายสมพงษ์ ดั่นเจริญ 84 40,787.00 6171,60033,52721,00010,37514,240150,74213 พฤษภาคม 2559
28บ้านโซ่งเหล่านาดี  นางสาวณัชญานุช สุดชาดี 87 46,820.00 6981,40038,49924,00012,12516,210172,23422 มีนาคม 2559
29บ้านทุ่มห้วย  นายวุฒิชาติ จันทร์ดิษฐ์ 33 15,888.00 2326,60011,1227,6803,5355,27054,20715 เมษายน 2559
30บ้านปอแดง  นายประชากร สิงห์ศร 148 90,000.00 111136,65067,33540,74019,56531,190295,48015 พฤษภาคม 2559
31บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า  นางพูนทรัพย์ โยธา 165 84,530.00 111139,15072,49341,55020,72031,690305,60318 เมษายน 2559
32บ้านหนองสะแบงหนองโน  นายกีระพงศ์ ผาภูมิ 158 62,531.00 119109,65065,42040,80019,97527,710263,55523 มีนาคม 2559ควรที่จะใช้กระดาษในการพิมพ์หนังสือที่ทนทานกว่านี้ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์
33บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา  นายเชษฐา ปัทมสีแก้ว 124 76,601.00 10092,00053,29234,20016,65023,250219,39216 พฤษภาคม 2559
34บ้านเหล่าเหนือ  นายพิเชษฐ เชื้อทอง 78 49,354.00 6070,60034,10820,76010,37014,050149,88818 มีนาคม 2559ทางโรงเรียนได้จัดซื้อหนังสือตามแนวปฎิบัติของกระทรวงศึกษาธิการแต่ในปีนี้สาระวิทยาศาสตร์นำร่องชั้นป.2และป.5 ในช่วงเวลาท่ีสั่งซื้อยังไม่มีจำหน่าย
35ไตรคามประชาสรรค์  นายเพียรธนา พระเรียง 237 107,288.00 161198,150107,28860,24030,41545,440441,53310 พฤษภาคม 2559-
36ไตรมิตรประชาบำรุง  นายถนอม จอกสำนัก 110 63,005.00 87102,00047,56429,88014,68520,280214,40930 มีนาคม 2559-
37บ้านแคนเหนือ  นายสมจิตร ทิพย์พิลา 83 33,681.00 6879,60036,53123,28011,36015,820166,59129 เมษายน 2559
38โคกโกโคกกลาง  นายวิทูรย์ แก้วคำดี 433 79,887.00 114154,60074,76843,29021,07534,310328,04313 พฤษภาคม 2559
39บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า  นายรุ่งโรจน์ โบราณมูล 29 12,000.00 2933,60013,3029,7204,5156,66067,79723 มีนาคม 2559อำนาจในการต่อรองราคาน้อย
40เก่านาโนมีวิทยา  นางสาววิเชียร คำมา 55 22,043.00 4148,00022,04314,0406,8559,540100,47824 เมษายน 2559-
41บ้านหนองเจ้าเมือง  นายแสนโฮม สันเพราะ 34 20,357.00 2731,80015,2839,3604,6956,33067,46819 พฤษภาคม 2559
42หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์  นายพัธชนก แสงกล้า 86 11,023.00 6272,40032,15921,12010,19014,380150,24929 เมษายน 2559ครูผู้สอนควรกำหนดชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง สำนักพิมพ์ให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการสั่งซื้อ
43บ้านหนองน้ำใส  นายนาวิน จิตแสง 93 50,757.00 7790,40043,30026,52013,11517,980191,31510 พฤษภาคม 2559
44บ้านป่างิ้วหนองฮี  นายวีระชน นนทะเสน 496 218,132.00 332415,200218,132127,92061,210104,630927,09216 พฤษภาคม 2559
45บ้านผักหวานโนนสวาง  นายสุดใจ พรหมรับ 75 44,355.00 6171,60034,27321,00010,37514,240151,4886 พฤษภาคม 2559-
46บ้านภูเหล็ก  นายสุวรรณ องค์นาม 265 170,501.00 272308,600170,501101,13049,32577,830707,38613 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินงาน
47บ้านศิลานาโพธิ์  นายวีระภาพ แพงไทย 156 78,180.00 112102,80058,79438,16018,42025,980244,15429 เมษายน 2559
48บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง  นายสุริยา หวานเหนือ 197 95,428.00 153180,35088,44855,38026,48541,720392,3833 พฤษภาคม 2559
49โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน  นายวิชเยนทร์ คำแพง 70 33,627.00 6373,60033,62721,48010,38514,620153,71213 พฤษภาคม 2559
50บ้านหนองหญ้าปล้อง  นายจรูญศักดิ์ ธรรมศรี 47 28,616.00 3844,60021,46213,0806,4608,87094,47210 พฤษภาคม 2559ไม่มีข้อเสนอแนะ
51บ้านหินตั้งโคกก่อง  นายอุบล ลิ้มสุวรรณ 165 128,612.00 125115,35069,35242,96021,14529,150277,95710 พฤษภาคม 2559
52บ้านเกิ้ง  นายวิวัฒน์ นาฬิกุล 223 154,980.00 132198,10091,84251,81025,26542,730409,74711 พฤษภาคม 2559-
53จตุรมิตรบ้านไผ่  นายเกษมสันต์ ธรรมแสง 46 17,750.00 4451,80024,55615,2407,63010,310109,53631 มีนาคม 2559
54บ้านไผ่ประถมศึกษา  นายสมใจ มณีวงษ์ 662 320,647.00 462431,500279,688161,88083,060109,0301,065,15830 เมษายน 2559จำนวนนักเรียนยังไม่คงที่
55ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ  นางสุจิตรา ดวงจิตร 162 99,289.00 113104,55062,26939,00019,37526,420251,61425 กุมภาพันธ์ 2559
56บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์  นายมนัส มาซา 272 200,682.00 215279,650151,30284,81041,29070,450627,50224 พฤษภาคม 2559ครูควรศึกษาข้อมูลหนังสือ และงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน
57บ้านหนองลุมพุก  นายสมจิตร มณีมาตร 51 21,336.00 3541,40021,33612,2406,2558,25089,4814 พฤษภาคม 2559-
58ประเสริฐแก้วอุทิศ  นางตานี ถาเหง่า 143 89,203.00 9992,05056,80434,44017,40523,260223,95910 พฤษภาคม 2559นักเรียนที่ย้ายมาไม่มีหนังสือตามมาด้วย
59วัดจันทร์ประสิทธิ์  นายธีระศักดิ์ ช้อนบุตร 174 66,682.00 134122,50066,68245,36021,57030,960287,0721 พฤษภาคม 2559
60บ้านกุดเชือก  นายสุรพล เค้าแคน 132 70,805.00 9688,40051,25232,88016,06022,340210,93216 พฤษภาคม 2559
61บ้านขามป้อม  นายสมบูรณ์ ชัยนาม 221 86,931.00 167215,050104,10662,22030,02548,430459,83113 พฤษภาคม 2559นักเรียนได้รับหนังสือบางกลุ่มสาระไม่ครบทุกคน เพราะราคาหนังสือมีราคาสูง และบางกลุ่มสาระแยกเป็นหลายเล่ม
62บ้านป่าปอ  นายบรรจง บุษดี 175 78,600.00 110142,10073,73341,46020,57032,050309,91313 มิถุนายน 2559งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือน้อย บางครั้งไม่พอต่อความต้องการของนักเรียน หรือบางครั้งนักเรียนย้ายเข้ามาเรียนเพิ่มทำให้หนังสือเรียนไม่ครบ การสั่งหนังสือเพิ่มทำให้ล่าช้า เพราะสั่งเพิ่ม จำนวนน้อย
63บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น  นายบุญทง บุษดี 25 22,094.00 2125,00013,7547,4403,9054,99055,08911 พฤษภาคม 2559-
64บ้านลาน  นายยงยุทธ จันทาสี 134 68,500.00 10193,75057,17035,04017,60523,690227,25521 พฤษภาคม 2559อุปสรรคที่ผ่านมาหนังสือเรียนไม่ครบเด็ก
65บ้านสว่าง  นายอนุชา กองเกิด 99 36,774.00 7284,80041,08024,96012,52016,880180,24016 พฤษภาคม 2559
66บ้านเสือเฒ่า  นายพิชัยลักษณ์ โชคเมธีธนกุล 97 94,680.00 95117,55056,99434,71016,40026,750252,40410 พฤษภาคม 2559บ้างครั้งหนังสือเรียนส่งล่าช้าทำให้กระบวนการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง
67บ้านหนองดู่ดอนเปือย  นางกัญญารัตน์ นามวิเศษ 25 21,429.00 3136,20016,49910,5605,0957,19075,5442 พฤษภาคม 2558-
68บ้านหนองตับเต่า  นายสมทรง ปัจจวงษ์ 138 91,620.00 9386,15052,40732,16016,04521,770208,5326 พฤษภาคม 2559
69บ้านหินลาดนาโนหนองกุง  นายนาค อินทร์ทะจันทร์ 95 37,373.00 6879,80037,37323,40011,55015,870167,99310 พฤษภาคม 2559ไม่ค่อยมีปัญหาในการดำเนินการในการจัดซื้อหนังสือเรียน
70บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย  20 19,822.00 2327,20013,6168,0404,1055,42058,3812 พฤษภาคม 2559-
71บ้านสร้างเอี่ยน  นายกรภัทร คำโส 73 54,491.00 5767,20032,98619,8009,97513,380143,34131 พฤษภาคม 2559ไม่มี
72บ้านทางพาดหนองแวงโอง  นางสาวกนกพชร เรืองกรี 80 47,181.00 7790,00040,69626,28012,73517,880187,59113 พฤษภาคม 2559
73บ้านทุ่งมน  นายดาวยศ พลสงคราม 276 100,000.00 200296,800135,89478,12037,98064,200612,99410 พฤษภาคม 2559๑.จำนวนนักเรียนอาจไม่ตรงตามความเป็นจริง ควรให้นักรียนคงที่ก่อนจึงดำเนินการซื้อ ๒.หนังสือจาก สกสค. ส่งล่าช้า ควรปรับปรุงการส่ง
74เบญจมิตรวิทยาคม  นายภิญโญ สีทัพสกุลชาย 237 146,427.00 167223,250104,94263,00030,49549,730471,41710 พฤษภาคม 2559
75บ้านเป้าประชาบำรุง  นายวิบูลย์ ชาปัญา 34 17,150.00 3237,60019,02111,0405,4807,48080,62131 มีนาคม 2559
76บ้านหนองผือกอบง  นายสมศักดิ์ ชาแท่น 101 39,811.00 6981,60039,81124,12012,31516,260174,10625 เมษายน 2559
77บ้านหนองรูแข้  นายประยูร เวทนาสุข 97 58,135.00 7083,20043,13424,72012,89016,600180,54413 พฤษภาคม 2559
78บ้านหนองแวงไร่  นายอ่อนสา สุขแสน 160 59,250.00 111103,45067,22638,76019,74526,140255,32130 เมษายน 2559
79บ้านเก่าน้อย  นายพงษ์ศักดิ์ เค้างิ้ว 36 15,300.00 3035,00015,30010,2004,9006,95072,35016 พฤษภาคม 2559
80บ้านขามเรียน  นายบัญชา ยุทไธสง 75 28,549.00 5261,20029,34618,0009,00012,180129,7264 พฤษภาคม 2559
81บ้านชีกกค้อ  นายสมชาย เล่ห์กัน 59 23,250.00 4552,60023,06315,3607,44510,450108,91829 เมษายน 2559
82บ้านดู่ใหญ่  นายชำนาญ ศรีวงษ์ 140 73,596.00 103132,05063,42738,28018,41529,770281,94230 เมษายน 3102
83บ้านเมืองเพีย  นายวีรศักดิ์ บางปา 141 45,015.00 89121,75057,94033,66016,09526,910256,35511 พฤษภาคม 2559-
84บ้านละว้า  นายอุทัย ไลไธสง 219 168,595.00 164201,400101,50360,18028,94046,010438,03323 มกราคม 2559 -
85บ้านหนองนางขวัญ  นายสุรชัย จิตต์อุดมเกียรติ 23 13,039.00 2529,60014,4798,7604,4955,90063,23411 พฤษภาคม 2559ไม่มี
86บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า  นางสุภาภรณ์ ปาวรีย์ 62 40,000.00 4452,20026,66115,4808,01010,410112,76117 พฤษภาคม 2559
87บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว  นางตันหยง คานอำไพ 58 27,000.00 3238,20020,95611,4006,0507,63084,23616 พฤษภาคม 2559
88บ้านโกน้อย  นายกีรติ จิณรักษ์ 52 18,168.00 4249,00021,71414,2806,8609,730101,58410 พฤษภาคม 2559ไม่มี
89บ้านวังผือขามป้อม  นายดนุพล หอศิลาชัย 207 125,162.00 155187,85093,34856,70027,31543,100408,3138 พฤษภาคม 2559
90บ้านส้มป่อย  นายทวีศักดิ์ ศรีประจันทร์ 60 40,750.00 8396,40040,63527,96013,14519,120197,26030 เมษายน 2559
91บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร  นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ 43 18,760.00 3338,80018,62511,4005,6757,72082,22029 เมษายน 2559ควรจัดส่งหนังสือให้ทันตามกำหนดเวลา เพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
92บ้านหินฮาวลำวังชู  ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ แทนวัน 50 17,000.00 3945,80021,43513,4406,6559,11096,44020 พฤษภาคม 2559หนังสือบางรายวิชาส่งไม่ครบตามจำนวนที่สั่งซื้อ แต่ก็สามารถส่งเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่กำหนด
93ชุมชนบ้านหัวขัว  นายด้วง ตลอดไธสง 334 194,955.00 269287,750149,24596,27045,05072,610650,92529 เมษายน 2559
94ไตรคามประชาพัฒนา  นายประมวล ศรีกุตา 146 59,333.00 109100,75059,33337,56018,59525,460241,69811 พฤษภาคม 2559
95บ้านนาเสียวโคกสว่าง  นายสนธยา นามเสริฐ 21 9,000.00 1821,60012,1636,4803,5104,32048,07313 พฤษภาคม 2559หนังสือเก่ายังสามารถใช้ได้ดี ไม่จำเป็นต้องซื้อ เพื่อประหยัดงบประมาณ
96บ้านสระแก้วประชาสรรค์  นายสงวน ศิรินารถ 31 18,000.00 2732,40018,2929,7205,2656,48072,15713 เมษายน 2559หนังสือเก่าที่สภาพดีสามารถใช้ได้อีกไม่จำเป็นต้องซื้อเพื่อประหยัดงบประมาณ
97บ้านวังหินเก่าค้อ  นายสวัสดิ์ ปิกะตัง 129 55,120.00 86102,60055,25130,60016,20020,490225,14116 พฤษภาคม 2559- หนังสือส่งล่าช้ากว่ากำหนด - และหนังสือส่งไม่ครบตามจำนวน
98บ้านโนนสว่าง  นายวิทิต เพ็ชรสีม่วง 61 51,303.00 4047,20023,40013,9207,0409,400100,96030 เมษายน 2559ไม่มี
99บ้านวังม่วง  นายมานพ เชาว์สันเทียะ 154 81,745.00 103117,55061,66037,17018,06027,520261,96013 สิงหาคม 2559
100บ้านโสกนาค  นางเกศรินยา แสงสุข 129 55,832.00 94113,90060,01434,80017,30026,210252,22416 พฤษภาคม 2559ไม่มี
101บ้านห้วยโป่ง  นายวชรปกรณ์ ทองน้อย 29 13,000.00 2125,00013,7337,4403,9054,99055,06812 พฤษภาคม 2559
102บ้านห้วยแร่  นางกิ่งฟ้า ไชยนาม 276 102,122.00 195229,250124,12171,76035,90553,300514,33625 พฤษภาคม 2559ไม่มี
103ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี  นายทวี บุตรสาธรรม 367 198,335.00 258240,900153,59290,36046,32060,870592,04222 เมษายน 2559ไม่มี
104บ้านโจด  นายธีรพล เถื่อนเทียม 125 76,348.00 85113,85052,96431,83015,08025,300239,02410 พฤษภาคม 2559บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายปรึกษาหารือกัน ให้ความร่วมมือ ประสานงานกันในการดำเนินงาน
105บ้านวังแคน  นายอรรถพล พรมดีมา 36 13,000.00 3136,40017,07810,6805,2857,24076,68312 พฤษภาคม 2559
106บ้านหนองขามบ่อหิน  นางนัตรนา จันทร์ลุทิน 34 15,532.00 2833,00015,5329,7204,8906,57069,71231 พฤษภาคม 2559ไม่มี
107บ้านหนองโนประชานุเคราะห์  นายวนชัย จำปาวงษ์ 45 20,527.00 2833,00016,2579,7204,8906,57070,43716 พฤษภาคม 2559ไม่มี
108บ้านหนองม่วงหลุบคา  นายสัญญ สินทร 159 88,026.00 134212,40091,55453,07025,23545,060427,3194 เมษายน 2559โรงเรียนดำเนินการทันตามกำหนดไม่มีอุปสรรค ได้รับหนังสือเรียนทันกำหนดเปิดภาคเรียน
109บ้านขุมดิน  นายสำเร็จ พิมพ์ดี 78 38,449.00 6272,60033,54821,24010,38014,430152,19811 มีนาคม 2559
110บ้านเขวา  35 21,654.00 2732,00016,4949,4804,8856,38069,2395 พฤษภาคม 2559ไม่มี
111บ้านบัว  นายฉัตรชัย เนาว์วงษ์ 53 27,187.00 3945,80020,62313,4406,6559,11095,6289 พฤษภาคม 2559
112หัวห้วยหัวฝาย  นายสยาม แฝงดาหาร 54 31,434.00 3743,80022,10112,9606,6458,73094,2369 พฤษภาคม 2559
113กุดขอนแก่นท่าเกษม  นางสาวกุลนันทน์ ศรีสุข 40 24,863.00 3541,20019,15812,1206,0658,20086,74319 มีนาคม 2559-
114บ้านคำแคน  นางณัฎยาณี ปรุงคำมา 46 19,534.00 3440,00019,53411,7605,8707,96085,12413 พฤษภาคม 2559ทางโรงเรียนรอรับหนังสือเรียนจากทางร้านที่ดำเนินการจัดซื้ออยู่
115บ้านคำโซ่  นายโตมร จันทร์หล้า 93 20,575.00 6375,55039,29823,13011,34017,420166,73813 พฤษภาคม 2559ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียน
116บ้านคำน้อย  นายวุช กาวงษ์กลาง 95 53,470.00 6779,20039,23323,40011,92515,780169,5384 พฤษภาคม 2559-
117บ้านคำปากดาว  นายเทศน์ ทองเฟื่อง 49 43,233.00 5463,00028,19218,3608,82012,510130,88229 เมษายน 2559
118บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ  51 19,622.00 4148,20022,69814,1607,0459,590101,69310 พฤษภาคม 3102
119บ้านป่าดู่  นายสุรศักดิ์ ตาปราบ 55 29,907.00 5260,00024,51017,2807,86011,880121,53016 พฤษภาคม 2559ไม่มี
120บ้านห้วยแล้ง  นางสาวพัชรินทร์ ใจแน่น 78 2,749.60 5362,20029,84618,2409,00512,370131,66127 มีนาคม 2559
121บ้านขามป้อมดอนยูง  - 25 7,983.00 1821,0008,9606,1202,9404,17043,1906 กุมภาพันธ์ 2559-
122บ้านนาข่า  นายสุวัฒน์ คำงาม 57 41,012.00 4166,05030,10316,5308,12013,990134,79312 พฤษภาคม 2559งบประมาณที่จัดสรรต่อคนน่าจะเพิ่มขึ้นอีก เพราะเศรษฐกิจแต่ละปีไม่เหมือนเดิม
123บ้านหนองขามวิทยา  นางเมตตา สอนเสนา 59 55,765.00 4653,00020,68315,2406,88010,490106,29311 มีนาคม 2559-
124บ้านหนองต่อโคกหนองโจด  นายสมชาย โรจน์จันทร์ 50 41,362.00 3643,20023,71812,9607,0208,64095,53827 เมษายน 2559ไม่มี
125บ้านหนองบัวเย็น  ส.ต.ต.รุ่งเรือง โพธิ์ตะศรี 76 33,117.00 5463,40030,53218,6009,20012,610134,34213 พฤษภาคม 2559หนังสือของคุรุสภามีจำนวนจำกัดครับ
126เหล่าใหญ่วิทยา  นายชูศักดิ์ ธนธรรมสถิต 43 29,986.00 3136,60018,08510,8005,4757,29078,25015 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้ดำเนินการจัดเตรียมการจัดซื้อหนังสือแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้ทันกำหนดเปิดภาคเรียน
127สวัสดี  นายพัฒนะ สีหานู 208 99,442.00 173203,75099,44262,46029,68547,120442,45716 พฤษภาคม 2559
128บ้านโคกสูงพิทยาคาร  นายนนทวัช วรรณชัย 96 52,368.00 7082,00038,95124,00011,75016,300173,00130 พฤษภาคม 2559
129บ้านแจ้งทัพม้า  31 19,239.00 2732,00016,3009,4804,8856,38069,04513 พฤษภาคม 2559ความล่าช้าของหนังสือกระทรวงที่พิมพ์ไม่ทัน
130บ้านนางาม  นายคึกฤทธิ์ คงแหลม 93 49,456.00 8982,15049,45630,60015,07520,760198,04114 พฤษภาคม 2559ไม่มี
131บัวเหลือง  นายสุธน แป้นทอง 53 21,133.00 3137,20021,13311,1606,0457,44082,9789 พฤษภาคม 2559-
132บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว)  39 19,019.00 2833,60019,01910,0805,4606,72074,8799 พฤษภาคม 2559-
133บ้านเสาเล้าหินแตก  นายภูดิท วรรณพฤกษ์ 65 29,216.00 4755,80029,21616,5608,59511,130121,3019 พฤษภาคม 2559-
134บ้านหนองสองห้อง  นายภาสกร คงถาวร 130 75,156.00 8983,15053,17131,20016,02521,010204,5565 พฤษภาคม 2559
135แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น  นายกวินท์สวัสดิ์ แสนผาบ 85 31,143.00 5362,40031,14318,3609,19512,420133,51813 พฤษภาคม 2559
136บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์  นายเรวัตร สมาธยานนท์ 120 44,173.00 95120,25061,41835,64017,74527,300262,35311 มิถุนายน 2559
137บ้านท่าสวรรค์  นายบุญหลาย หวานเพราะ 96 41,788.00 7183,20039,25124,36011,94516,540175,29630 พฤษภาคม 2559
138บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์  นายประยงค์ มาป้อง 79 31,814.00 6475,80037,74922,44011,53015,110162,62916 พฤษภาคม 2559
139บ้านโนนเค็ง  นายทองใบ แก้วโพธิ์ 102 33,475.00 6880,60041,79623,88012,31016,070174,65630 พฤษภาคม 2559
140บ้านโนนตุ่นศึกษา  16 12,115.00 1619,20010,4185,7603,1203,84042,33816 พฤษภาคม 2559
141บ้านไส้ไก่  นางสาวจันธิวา สีพันดอน 63 14,782.00 4047,60024,51014,1607,4209,500103,19015 เมษายน 2559
142บ้านหัวนา  นายเทียนชัย เบ้าจรรยา 90 51,329.00 6272,80035,19221,36010,57014,480154,40231 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนขององค์การค้าคุรุสภาขาดแคลน ต้องรอนานมากกว่าจะครบ
143บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล  นายคนองศักดิ์ เย็นใจ 121 42,226.00 82101,20051,75630,39014,94523,130221,42110 พฤษภาคม 2559
144บ้านนาฮี  17 6,780.00 1719,8009,0475,7602,7453,93041,28223 พฤษภาคม 2559หนังสือบางรายการได้รับช้า
145บ้านโนนคุต  นายประชัน ศรีเคนขันธ์ 43 16,740.00 3540,80017,86711,8805,6858,10084,33213 พฤษภาคม 2559
146โนนสวางวิทยาสรรค์  นายบวร ชัยนา 88 61,480.00 6576,40036,15822,44011,15515,200161,35316 พฤษภาคม 2559
147โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง)  นายสมรัตน์ พานอ้น 26 18,450.00 2023,40011,0316,8403,3304,65049,25116 พฤษภาคม 2559
148โพนเพ็กพัฒนวิทยา  นายปัดชา โกสม 46 41,530.00 3339,00019,59711,5205,8657,77083,75229 กุมภาพันธ์ 2559
149หนองหญ้าปล้องวิทยา  นายพัฒนา ทบวงษ์ศรี 50 28,874.00 3743,60021,23112,8406,4558,68092,80631 มีนาคม 2559
150หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา  นายณรงค์ สอนจันทร์ 174 70,857.00 113133,75070,85741,34020,27530,970297,1929 พฤษภาคม 2559
151บ้านห้วยฮวก  25 35,060.00 3338,20015,72511,0405,1057,57077,6405 พฤษภาคม 2559
152บ้านกอกป่าผุวิทยา  นายสำเริง แก้วสมบัติ 131 62,450.00 94132,10062,45036,06017,51029,010277,1309 พฤษภาคม 2559หนังสือของ องค์การค้าไม่ค่อยได้รับทันกำหนด. หนังสือแต่ละปีพิมพ์ใหม่ตลอดทำให้หนังสือเก่าของปีท่่แล้วใช้ไม่ได้ต้องสัางซื้อใหม่ครบตามนักเรียนทำให้งบไม่พอจ่าย
153บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์  นายประมวล ผอนนอก 24 11,376.00 2327,00011,8837,9203,9155,37056,0885 เมษายน 2559
154ไตรมิตรศึกษา  นายโยธิน โพธิพิบูลย์ 34 13,317.00 2125,00013,3177,4403,9054,99054,6527 พฤษภาคม 2559
155โนนเขวาประชารักษ์  นายทวีป โตรทองหลาง 40 19,593.00 2934,40018,16710,2005,2756,86074,90211 เมษายน 2559
156บ้านมูลตุ่น  32 12,581.00 2934,00015,6099,9604,8956,76071,22412 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
157บ้านสวนหม่อน  นายเดช รอบคอบ 65 37,363.00 5159,60027,49717,4008,42511,840124,76230 เมษายน 2559ไม่ได้มีอุปสรรค
158บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง  นายวิโรจน์ โคตรธนู 112 92,459.00 85114,05053,85231,95015,27025,350240,47211 พฤษภาคม 2559
159บ้านแจ้ง  นายสุพัฒ อุดม 29 15,590.00 2529,40014,0228,6404,3055,85062,21711 พฤษภาคม 2559
160บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร  นายทองศิลป์ ปัดตาลาคะ 134 86,460.00 102124,40062,11037,35017,95528,480270,29529 เมษายน 2559
161บ้านโนนสำนัก  นายทนงศักดิ์ ถึงงามคุณพัฒน์ 34 29,000.00 3237,80018,79111,1605,6707,53080,95113 พฤษภาคม 2559ในปีที่ผ่านมา ได้รับหนังสือช้ามาก และขาดหลายเล่ม จนเป็นเหตุให้มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน ปีนี้จึงอยากขอให้ได้รับหนังสือตามกำหนดเวลา และครบตามจำนวน
162บ้านหนองแปน  นายชาญศิลป์ สินแสน 206 133,660.00 173236,050114,93765,97032,31052,320501,58729 เมษายน 2559- ไม่มี
163บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด  นายทองสุริยะ อุทัยนิตย์ 167 82,300.00 140181,00082,32051,60024,10040,600379,62030 เมษายน 2559ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯหนังสือจะ แยกเป็นหลายสาระทำให้ต้องสั่งหนังสือเพิ่มอีกหลายเล่ม น่าจะรวมไว้ในเล่มเดียวกัน
164บ้านหนองไห  นายสุรศักดิ์ คำนู 102 47,048.00 6981,60041,26024,12012,31516,260175,5551 พฤษภาคม 2559-
165ชุมชนบ้านโคก  นายนิกร ภูมิเขตร 155 62,828.00 113104,95065,23239,24019,75526,520255,69730 พฤษภาคม 2559
166บ้านแก้งค้อ  นายเรืองฤทธิ์ ศิริไทยท 26 7,538.00 4146,80016,68513,3205,7159,24091,76016 พฤษภาคม 2559-
167บ้านนาแพงสงแดง  นายเสรี น้อยผาง 79 14,406.00 7181,80031,93623,52010,61516,190164,06111 พฤษภาคม 2559
168บ้านโนนงาม  ว่าง 17 6,577.60 1821,40011,0616,3603,3204,27046,41129 เมษายน 2559-
169บ้านโนนทองวิทยาคม  นายณัฐวุฒิ อภิวัฒน์วิไล 49 18,117.00 4147,60019,88713,8006,4759,44097,20211 พฤษภาคม 2559
170บ้านโนนสาวเอ้  11 8,097.00 78,4005,4622,5201,3651,68019,42715 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนเปิดเทอมยังไม่แน่นอน
171บ้านโสกนาดี  นายสถิตย์ ศิริตื้นลี 100 40,197.00 8498,20044,78128,68013,91019,510205,08113 พฤษภาคม 2559-
172ดอนหมู  นายวิลาศ เหล่าคนค้า 156 70,000.00 122155,10076,79145,36021,99035,080334,32131 พฤษภาคม 2559
173บ้านโนนกระยอมกุดลอบ  นายประพันธ์ ด้วงอินทร์ 103 58,375.00 7588,00041,62825,80012,72517,500185,65330 เมษายน 2559
174บ้านโพธิ์ไชย  นายประมวล ชนะสะแบง 42 25,870.00 3338,80018,93211,4005,6757,72082,52729 เมษายน 2559ไม่มี
175บ้านมูลนาค  นายสรยุทธ วาระกูล 148 133,999.00 128169,50081,04847,91022,88537,820359,16310 พฤษภาคม 3102จำนวนนักเรียนยังไม่แน่นอนทำให้ต้องรอก่อน การสั่งซื้อหนังสือเรียนจึงช้า
176บ้านหนองหญ้ารังกา  นายอรัญ สามหมอ 69 30,152.00 5463,00028,45718,3608,82012,510131,14713 พฤษภาคม 2559
177บ้านหินตั้ง  นายภาณุวัฒน์ แว่นไธสง 115 89,526.00 8498,40047,20928,80014,10019,560208,06929 เมษายน 2559 .
178สามหมอโนนทัน  นายชราวุช กองม่วง 143 89,759.00 112143,20069,45341,70020,20032,330306,8839 พฤษภาคม 2559งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากมีความประสงค์อยากที่จะจัดซื้อแบบฝึกหัดให้กับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วย
179ซับแดงซำไผ่  นายไพฑูรย์ รูปพรม 135 98,107.00 9183,85050,30131,20015,27521,190201,81610 พฤษภาคม 2559
180บ้านซับบอนซับเจริญ  นางฉัตรมณี ผดุงโชค 55 15,000.00 3439,80018,89611,6405,6807,91083,92614 พฤษภาคม 2559
181นาจานซับสมบูรณ์  นายทินกร เทาดี 150 122,531.00 112145,30073,44342,27020,97532,730314,7182 พฤษภาคม 2559-
182บ้านนาตับเต่า  นายสายตา คงเทียมศรี 46 19,748.00 3642,20019,74812,3606,0708,39088,76818 พฤษภาคม 2559ไม่มี
183โนนคูณอัมพวัน  20 6,076.00 78,2003,7062,4001,1751,63017,11116 พฤษภาคม 2559-
184บ้านหนองทุ่มวิทยา  นายชุมพล เหล่าคนค้า 70 34,611.00 6070,60034,61120,76010,37014,050150,39113 เมษายน 2559-
185หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง  นายสุวัฒน์ นามบิดา 61 32,918.00 4856,20025,35216,4408,03011,170117,19229 เมษายน 2559ไม่มี
186อุดมคงคาคีรีเขต  นายสมดี ปะตังเวสัง 39 17,195.00 3338,60017,19511,2805,4857,67080,23029 มกราคม 2559-
187บ้านโคกสำราญ  นายมงคล ทวีบุญ 102 87,500.00 115146,85075,59743,26021,54533,250320,50210 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวงส่งมาช้าจึงทำให้รายวิชาภาษาไทยไม่เพียงพอ
188บ้านดงหนองเกี่ยว  นายบุญเลี้ยง ศรีกงพาน 74 33,527.00 5666,20033,52719,5609,97013,190142,44718 มีนาคม 2559
189บ้านดอนปอแดง  นายประเสริฐ พื้นหัวสระ 72 36,196.00 6980,60036,19623,52011,36516,010167,69111 เมษายน 2559
190บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน  นายมงคลชัย ปัญญพัฒน์พงศ์ 39 20,000.00 3541,40020,86012,2406,2558,25089,0059 พฤษภาคม 2559
191บ้านป่าม่วง  นายสนาม จำปาหอม 22 9,308.00 1619,20010,4965,7603,1203,84042,4169 พฤษภาคม 2559
192บ้านเล็บเงือก  นายจำนงค์ สีคำบ่อ 92 42,326.40 78102,30052,82529,82015,16023,020223,1254 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวงได้รับล่าช้า
193บ้านหนองมะเขือ  นายเคมี หงษ์เอก 51 29,006.00 4654,20026,11815,9608,02010,790115,0889 พฤษภาคม 2559
194บ้านหนองหัวช้าง  นายอนันตพงษ์ ปีนะเก 24 10,719.00 2023,60011,6366,9603,5204,70050,4162 พฤษภาคม 2559-
195ชุมชนบ้านแฮด  นายชาตมังกร เลนคำมี 48 37,009.00 3744,20023,21313,2007,0258,83096,4689 ธันวาคม 2558
196บ้านขามป้อมประชานุกูล  นายนิวัฒน์ สินทรัพย์ 67 44,000.00 4856,60028,43416,6808,41011,270121,39425 มีนาคม 2559โรงเรียนได้เตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับนักเรียนในปีการศึกษา 2559 เรียบร้อยพร้อมจัดการเรียนการสอนได้ทันเปิดภาคเรียน ขณะนี้ทางร้านได้ส่งหนังสือให้ทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
197บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์  นายสมชิต ขาวดี 95 52,602.00 7588,00040,70725,80012,72517,500184,7327 มีนาคม 2559หนังสือของสำนักพิมพ์องค์การค้าคุรุสภา จะช้ากว่าสำนักพิมพ์อื่นเสมอ ปีนี้โรงเรียนดำเนินการกับผู้ขายโดยตรง หนังสือจึงครบทุกกลุ่มสาระวิชา
198หนองแซงวิทยาคม  นายศักดา ศรีผาโคตร 96 70,244.00 79117,85053,09430,66014,58525,410241,5999 พฤษภาคม 2559-หนังสือของกระทรวงได้รับล่าช้า
199บ้านหนองเต่า  นายเชิด หึกขุนทด 76 37,951.00 5160,20030,88817,7608,99511,990129,83313 พฤษภาคม 2559
200ประชาพัฒนาบ้านแฮด  นายวิเชียร พิมพ์สอน 104 50,937.00 8297,40050,93728,92015,04019,430211,72729 เมษายน 2559
201บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง  นางณัฐพร หลาวมา 119 50,908.00 87102,60050,30930,24015,25520,430218,83410 พฤษภาคม 2559
202บ้านโนนทัน  นางสาววาสนรา สีลุน 69 28,964.00 4755,20026,31216,2008,02510,980116,7174 เมษายน 2559-
203บ้านวังหว้า  นายวีระกร ปากเมย 150 89,430.00 112144,00073,56242,18020,96032,530313,2326 พฤษภาคม 2559
204บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก  นายธัชชัย กาละบุตร 50 19,208.00 3642,20019,20812,3606,0708,39088,2289 พฤษภาคม 2559-
205บ้านหนองขามสมบูรณ์  นายกิติพงศ์ ศิริคำกร 121 74,242.00 9588,85056,83133,36017,19522,450218,68625 เมษายน 2559
206บ้านหนองผักตบ  นายปัญญา จันทร์สม 75 35,475.00 5565,80035,47519,68010,53513,150144,64013 พฤษภาคม 2559-
207บ้านหนองไฮขามเปี้ย  นายประกาศ ไชยนาม 234 65,121.00 161225,650112,43162,25030,92049,690480,94125 พฤษภาคม 2559ไม่มี
รวม 21,551 11,085,997 16,04118,830,9509,578,9695,745,4502,838,1904,147,84041,141,399
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน