สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.ขอนแก่น เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1ชุมชนบ้านพรหมนิมิต  นายวันชัย สุตรีศาสตร์ 0 0.00 8095,00048,41028,20014,65018,950205,210
2บ้านโคกแปะ  นางประวีนันท์ ขามธาตุ 90 58,569.80 85110,55053,71831,92015,60524,850236,64330 เมษายน 2559
3บ้านโคกสีวิทยาเสริม  นายยงยุทธ์ พิมหานาม 92 78,927.00 8881,60049,14430,48015,26020,620197,10429 เมษายน 2559
4บ้านเลิง  นายณรงค์ศักดิ์ ติตะปัญ 58 34,110.00 4047,40022,95214,0407,2309,450101,07210 พฤษภาคม 2559-
5บ้านหนองบัวน้อย  นายสันติ ชัยชนะ 65 29,190.50 4350,60024,50914,8807,43510,070107,49410 พฤษภาคม 2559 -
6บ้านหนองไหลหนองบัวทอง  นายรณชัย สินธพ 156 101,224.00 122155,50077,81345,60022,37035,180336,4639 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนมีเพิ่ม-ลด หลังจากที่สั่งหนังสือไปแล้ว
7บ้านดอนช้าง  นายเกษม ด่านคอนสกุล 65 41,465.00 5455,90033,95619,44010,02013,610132,92625 เมษายน 2559
8บ้านดอนหญ้านาง  นายพูนศักดิ์ อินหาดกรวด 67 37,537.00 5058,60026,99417,1608,42011,650122,8243 พฤษภาคม 2559
9บ้านป่าสังข์หนองฮี  นายสุพจน์ กองทุน 53 32,120.00 4047,00022,48413,8006,8509,35099,48410 พฤษภาคม 2559
10บ้านป่าเหลื่อม  นายสิทธิชัย เขจรไชย 26 17,907.00 1518,00011,0555,4002,9253,60040,98020 พฤษภาคม 2559
11บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  นายนิสิต สายโยค 120 75,752.00 86110,20056,44332,19015,78524,890239,50815 พฤษภาคม 2559การเตรียมการจัดซื้อ ต้องเตรียมการตั้งแต่เดือนมีนาคม หนังสือจะได้พร้อม และครบพอดี ปัญหาหนังสือไม่พร้อมเฉพาะนักเรียนที่ย้ายเข้ามาเรียนเพิ่มทีหลัง หนังสือจะได้ช้า
12บ้านดอนหันวิทยาสาร  นายปรีดา แสนเหลา 75 41,228.70 5160,00029,82517,6408,80511,940128,21018 พฤษภาคม 2559ไม่มี
13บ้านโนนเขวา  นายนิพนธ์ หมื่นไธสง 66 50,846.00 4756,20031,20516,8008,97511,230124,4109 เมษายน 2559
14บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง  นายพันคำ มีโพนทอง 38 22,609.00 3743,60022,44112,8406,4558,68094,01617 มีนาคม 2559
15บ้านสว่างมรรคา  22 11,364.00 1619,00010,0375,6402,9303,79041,39729 เมษายน 2559
16บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่  นายแสงสินธุ์ สำเริง 339 187,659.00 238270,100154,94789,07044,25568,120626,4924 พฤษภาคม 2559ไม่มี
17บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์  นางนวพร บุญล้น 127 70,854.00 85100,00048,09329,40014,67519,900212,06813 พฤษภาคม 2559
18ชุมชนบ้านท่าพระ  นายสมศักดิ์ โสรถาวร 356 228,436.00 263307,050181,960100,14050,49577,420717,06515 เมษายน 25591.จำนวนน.ร.ไม่นิ่งไม่แน่นอนทำให้ครูลังเลในการสั่ง 2.ครูติดหนังสือที่สนพ.ทำสำเร็จรูปพร้อมแผ่นแผนการสอนทำให้ปรับเปลี่ยนยาก 3.การส่งหนังสือของทางร้านมาครั้งเดียวไม่ครบ อย่างน้อยต้องมาส่ง2ครั้งทำให้ต้องรอ
19บ้านท่าพระเนาว์  นายไพฑูรย์ วงษ์ภักดี 34 22,537.00 2934,60018,96210,3205,4656,91076,25728 มีนาคม 2559
20บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน  นายพันคำ มีโพนทอง 148 88,692.00 98115,60059,16035,67017,30526,770254,50511 พฤษภาคม 2559
21บ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง)  นายเจนณรงค์ วิธีดี 72 30,114.40 5564,20028,16918,7209,01512,750132,85421 พฤษภาคม 2559ไม่มี
22บ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี3)  นายทินกร ชาทอง 63 36,540.00 5161,00034,22618,2409,75512,190135,41110 พฤษภาคม 2559เงินงบประมาณไม่พอต่อการจัดซื้อหนังสือเรียน
23บ้านหนองแวงบวรวิทย์  นายศุภชัย ดวงอัน 0 0.00 105153,65068,61940,47019,22033,300315,259
24บ้านห้วยเตยพัฒนา  นายทองสุข จันบัวลา 33 12,539.00 2933,40012,6749,6004,3256,61066,60922 เมษายน 2559หนังสือส่งไม่ทันเปิดภาคเรียนในบางรายวิชา
25บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา  นายประสิทธิ์ แก้วบ่อ 81 89,000.00 5868,60035,65120,28010,36013,670148,56114 มีนาคม 2559
26บ้านบึงฉิม  นายมนันต์ สิริภานุวัฒน์ 26 28,000.00 2226,00013,2627,6803,9105,18056,03212 เมษายน 2559
27บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น  นายไวยากรณ์ ยะนะโชติ 156 94,867.00 109136,25069,76240,23019,38030,960296,58211 พฤษภาคม 2559
28บ้านเลิงเปือย  นางสาวศศิลิยา ไชยสีหา 32 19,787.00 2934,00016,0689,9604,8956,76071,68310 พฤษภาคม 3102ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
29บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ  นางวิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์ 93 50,373.40 6071,20036,50021,12010,94014,200153,96029 เมษายน 2559
30บ้านกุดนางทุย  นายทองสา คำเงิน 26 20,340.00 2226,20014,6037,8004,1005,23057,93312 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนมีราคาแพงกว่าที่กระทรวงจัดสรรให้แต่ละชั้นเรียน หนังสือที่จัดซื้อครูบางท่านที่สอนสาระนั้น ๆ ต้องการอาจไม่ได้เมื่อคิดร่วมเป็นรายชั้นเรียน
31บ้านแดงน้อย  นายกิตติศักดิ์ เสนามนตรี 248 161,425.00 183242,050126,08869,54034,59554,220526,49329 กันยายน 2559
32บ้านแดงใหญ่  นายสนั่น ขันมัง 149 112,174.00 124174,00085,53448,00023,89038,310369,73413 เมษายน 2559
33บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)  นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์ 545 263,990.00 386362,700243,181136,56071,47091,640905,55111 พฤษภาคม 2559-
34บ้านม่วง  นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ 324 209,658.40 277342,750190,841107,31052,90086,380780,1812 พฤษภาคม 2559มีแนวทางการจัดซื้อที่แน่นอนเป็นไปในแนวเดียวทั้งประเทศ
35บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง  นายเชวงศักดิ์ แสงจันทร์ 104 59,196.00 7487,20043,22025,68012,91017,360186,37015 มีนาคม 2559อยากให้ จัดสรรงบให้ใช้หนังสือเรียนให้คุ้มค่า ใช้ซ้ำ และส่งเสริมในการแบบฝึก/บันทึกกิจกรรม มากขึ้นกว่านี้
36บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์  นายจำเนียร วิจิตรจันทร์ 107 75,516.00 7690,60049,57627,00014,25018,090199,51621 เมษายน 2559
37บ้านหนองหลุบ  นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง 218 72,174.70 161198,050100,28959,49029,10045,290432,21910 พฤษภาคม 2559โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนจาก สกสค.ตามที่กำหนดอยู่แล้ว ขอให้เปิดกว้างให้โรงเรียนได้เลือกซื้อหนัง สือเรียนจากสำนักพิมพ์อื่นบ้าง เพื่อจะได้ใช้ประกอบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
38บ้านเหล่าเกวียนหัก  นายครรชิต หมื่นแก้ว 62 38,622.00 4958,00029,44517,1608,79511,560124,9609 พฤษภาคม 2559
39บ้านคำบอน  นายอภิมงคล ลองศรี 45 30,874.00 4047,80025,99514,2807,6109,550105,23518 เมษายน 2559-
40บ้านซำจานเนินทอง  นายนพรัชต์ วรวสุวัส 76 42,222.00 5869,00036,43720,52010,74013,770150,46713 มิถุนายน 2558ไม่มี
41บ้านนาเพียง  นายมนัส ชาติประมง 35 18,092.00 2124,40010,3677,0803,3354,84050,02216 พฤษภาคม 2559เป็นโครงการที่ดี ผู้ปกครองมีความพึงพอใจอย่างมาก
42บ้านโนนท่อนวิทยา  นายสุพัฒน์ นรินยา 150 103,176.00 116154,30077,80544,07021,81534,490332,48020 เมษายน 2559-
43บ้านบึงแก  นายสมานฉันท์ จันทะมล 82 45,447.60 6678,20038,23723,16011,92015,590167,10710 พฤษภาคม 2559ไม่มี
44บ้านหนองค้ากลางฮุง  นายสุพัฒน์ นรินยา 50 21,572.00 4654,60028,67916,2008,40010,890118,76922 มีนาคม 2559ไม่มี
45บ้านหนองเบ็ญ  นายเกษม ด่านคอนสกุล 100 67,531.00 7794,65052,15328,89014,70021,730212,12327 มีนาคม 2559
46บ้านโคกสีโคกเปี้ย  นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ 111 80,928.00 86124,20060,91433,69016,88527,140262,82913 พฤษภาคม 2559-
47บ้านค้อท่อนน้อย  นายสนอง มหาวัน 172 110,670.00 137219,75097,29554,78026,43546,530444,79022 เมษายน 2559ไม่มี
48บ้านโนนเรือง  นางวิไลวรรณ มีแหยม 35 19,541.00 2732,00015,9839,4804,8856,38068,72829 เมษายน 2559ไม่มี
49บ้านโนนลาน  นายสมอาง ชิดเชื้อ 96 70,769.00 7285,80045,95425,56013,47017,130187,9148 เมษายน 2559
50บ้านหินลาดวังตอ  นายวีระพล ชัยเจริญ 394 376,350.00 306382,500219,146120,00060,46096,390878,4967 เมษายน 2559
51บ้านหนองกุงน้อย  18 3,993.10 1922,40010,2066,6003,3254,46046,9918 เมษายน 2559
52บ้านหนองปอ  นายชนินทร์ หนาแน่น 53 42,769.00 4149,00027,21614,6407,8059,790108,4514 พฤษภาคม 2559
53บ้านโคกสูงวิทยาคม  นายธีรภัทร์ ชมภูป้อ 59 25,079.00 3743,40019,96412,7206,2658,63090,97910 พฤษภาคม 2559
54บ้านทองหลาง  นายทนงเดช วันชัย 105 47,851.00 7185,00047,85125,44013,65516,990188,9369 พฤษภาคม 2559
55บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล  นายดำทมิฬ แสนสง 187 138,930.00 138170,00090,86551,63026,04538,970377,5106 พฤษภาคม 2559
56บ้านหนองคู  นายพิสิฐธวัฒน์ กลิ่นไธสงค์ 44 29,745.00 3643,20024,41512,9607,0208,64096,23529 เมษายน 2559
57บ้านเหล่านาดี  นายนุกูลกิจ คำสุด 142 102,119.00 10296,90068,00136,72019,89024,480245,9914 เมษายน 2559
58บ้านเหล่านางาม  นางอรสา นามบิดา 35 27,078.00 2428,80016,5788,6404,6805,76064,4582 พฤษภาคม 25591. การสั่งซื้อหนังสือเรียนควรให้อิสระกับทางโรงเรียนในการเลือกซื้อหนังสือไม่ควรผูกขาดสำนักพิมพ์
59บ้านดอนบม  นายปัญญา รอดแพง 190 89,429.10 132168,70084,23849,35024,17538,130364,59310 พฤษภาคม 3102ไม่มี
60บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา  นายสุรชัย ฤทธิ์รักษา 101 62,261.00 7993,80048,82727,84014,45518,710203,63222 เมษายน 2559จำนวนหนังสือมากกว่า 8
61บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)  นายภานุพงศ์ นวลบุญมา 63 42,128.50 5154,95035,89818,81010,02013,240132,918ไม่มี
62พระคือหนองโพธิ์วิทยา  นายเจตพงศ์ กิตติพร 104 59,901.60 7993,40047,05227,60014,07518,610200,73731 มีนาคม 2559
63บ้านหนองแสงโคกน้อย  นายอร่าม ลอยคลัง 209 146,670.00 165224,850115,24863,69032,21050,000485,99810 เมษายน 2559
64บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย  ว่าที่ รต.ประวิทย์ ทิพฤๅตรี 110 65,837.00 8599,80046,67129,28014,48519,850210,08623 มีนาคม 2559ไม่มี
65สนามบิน  นายบัวเรียน อโรคยนันท์ 2,773 2,028,700.00 1,9842,085,4001,264,953724,230366,615526,3104,967,50816 พฤษภาคม 2559ถ้าได้รับทราบแนวปฏิบัติเร็วก็สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา
66บ้านกุดกว้างประชาสรรค์  นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์ 222 148,431.00 182254,100125,29770,08034,55055,980540,00710 พฤษภาคม 2559-ดำเนินการจัดซื้อหนังสือตามปฎิทินที่กำหนด ทำให้ รร.ได้รับหนังสือก่อนกำหนด -ควรให้มีการจัดซื้อแบบฝึกหัดในกลุ่มสาระอื่นๆ ได้ นอกเหนือจาก 3 กลุ่มสาระหลัก
67บ้านกอก  นายสายยนต์ แก้วแสนเมือง 71 40,721.00 5969,40033,58020,40010,17513,810147,36511 พฤษภาคม 2559ไม่มี
68บ้านโคกฟันโปง  นายอัมพร ศรีบุญเรือง 120 61,950.00 85100,00050,27829,40014,67519,900214,25313 พฤษภาคม 2559
69บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง  นายระเชียร ศิลปษา 69 32,730.00 5968,80030,69520,0409,60513,660142,80010 พฤษภาคม 2559
70บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาส่งเคราะห์)  นางสำอาง โพธิ์ชัยทอง 201 91,527.00 134124,50079,14546,56023,47031,460305,13529 เมษายน 2559ควรเปิดโอกาสให้โรงเรียนได้เลือกซื้อหนังสือจากบริษัทห้างร้านทั่วไปได้
71บ้านสะอาด  นายสันติ มุ่งหมาย 179 141,775.00 126172,90085,45348,30023,87038,290368,81318 เมษายน 2559การเลือกใช้หนังสือแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ น่าจะเป็นหนังสือที่อยู่สำนักพิมพ์เดียวกัน จึงจะสะดวกต่อการสั่งซื้อ
72บ้านหนองขามประชาบำรุง  นายประสาท พิมพ์สุข 100 48,000.00 8880,20043,70329,64013,93020,270187,74315 พฤษภาคม 3102ไม่มี
73อนุบาลขอนแก่น  นายอภิชาติ นาเลาห์ 3,628 1,804,971.63 2,5422,361,9001,464,005883,320445,340596,8305,751,39514 พฤษภาคม 2559
74หนองไผ่มอดินแดง  นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์ 91 50,318.00 7284,40037,99524,72012,14016,780176,03516 พฤษภาคม 2559ให้ทางบริษัทจัดสรรหนังสือให้ทันกำหนดเวลา
75บ้านโคกท่า  นางจีระนารถ ประโพธิ์ศรี 100 59,103.00 7387,00046,96825,92013,66517,370190,92310 เมษายน 2559อุปสรรค คือหนังสือเรียนขาดแคลน สำนักพิมพ์ไม่สามารถจัดพิมพ์ได้ตามกำหนดระยะเวลา
76บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย  นายสุทีป พิศฐาน 33 18,604.00 2529,40014,3278,6404,3055,85062,52215 พฤษภาคม 2559
77หนองตูมหนองงูเหลือม  นายพีระพงษ์ วิริยสถิตย์กุล 201 131,057.00 150189,70097,79056,10027,73043,050414,37010 พฤษภาคม 2559หนังสือของสำนักพิมพ์องค์การค้ายังผลิตและดำเนินการส่งมายังโรงเรียนในต่างจังหวัดได้ช้ามาก
78บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่  นายกมลเทพ ลำเหลือ 55 30,474.00 4047,20023,54513,9207,0409,400101,10510 พฤษภาคม 2559
79บ้านหนองหัววัว  นายทิพวัฒน์ ริยะ 32 16,547.00 2731,40013,6509,1204,3156,23064,71520 เมษายน 2559ควรจัดส่งหนังสือทุกกลุ่มสาระให้ครบก่อนเปิดภาคเรียน
80บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ  นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร 21 15,750.00 2125,20014,7517,5604,0955,04056,64610 เมษายน 2559
81บ้านโกทา  นายรณชิต จุฑะกนก 104 58,471.00 7488,00047,24526,16013,67017,560192,6356 เมษายน 2559-
82บ้านดอนยาง  นายกันตินันท์ อ่างเต็มศักดิ์ 76 58,568.00 5372,55032,88019,9809,46516,020150,89530 มีนาคม 2559นักเรียนมีการย้ายออก และย้ายเข้า จำนวนไม่แน่นอน การสั่งจองจึงมีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา
83บ้านเต่านอ  นายสมชาย เผ่าเพ็ญสม 38 16,086.00 2529,80016,0868,8804,6855,95065,40123 พฤษภาคม 2559
84บ้านโนนม่วง  นางตรีทิพย์ ชัยประทุม 294 170,500.00 204189,600119,09070,92035,79047,910463,31010 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนมีการเคลื่อนไหวตลอด ไม่นิ่ง มีการย้ายเข้า-ออก ทำให้การคำนวณงบจัดสรรไม่ลงตัว
85บ้านศิลา  นายพิทยา กอมาตร 66 39,585.00 5463,80031,55918,8409,58012,710136,48910 มิถุนายน 2559ไม่มี
86บ้านหนองกุงวิทยาคาร  นายสัมฤทธิ์ กางเพ็ง 119 54,231.00 95126,15060,07735,73017,25028,150267,35712 เมษายน 2559-
87บ้านหนองหิน  นายรัฐภูมิ อินทรมณี 185 131,180.00 145198,55097,79655,56027,47544,000423,38110 พฤษภาคม 2559
88บ้านห้วยชัน  นายศักดิ์ชัย บุญน้อม 36 20,170.00 3136,40016,91510,6805,2857,24076,52013 พฤษภาคม 2559-
89บ้านดงพอง  นายอิสรภาพ ทองบ่อ 29 11,298.10 2327,00012,7107,9203,9155,37056,91513 พฤษภาคม 2559
90บ้านโคกล่าม  นายนราวุธ รามศิริ 70 38,452.80 5564,60031,56018,9609,39512,850137,36516 พฤษภาคม 2559
91บ้านงิ้ว  นายปรีชา เก้งโทน 138 76,583.00 10294,30056,29335,16017,42023,830227,00316 พฤษภาคม 2559
92บ้านโนนกู่  ว่าที่รต.เอกราช อุปศรี 33 22,797.00 2934,40017,32610,2005,2756,86074,06110 พฤษภาคม 2559
93บ้านโนนรังวิทยาคาร  นายวิสุทธิ์ กองจันทร์ดี 152 99,102.00 114134,10068,04141,34019,90031,060294,44113 พฤษภาคม 2559สั่งหนังสือตรงจากองค์การค้าคุรุสภาในส่วนของวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนได้รับหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
94บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น  นายวิรุณพงศ์ สมชม 87 32,248.00 6273,40036,55621,72011,14014,630157,44610 พฤษภาคม 2559
95บ้านม่วงโป้  นายวรศิลป์ นิลเขต 109 64,310.00 7993,20045,42827,48013,88518,560198,5532 พฤษภาคม 2559ไม่มี
96บ้านลาดนาเพียง  นายสมคิด กัญญพันธ์ 104 41,657.80 7081,60037,01223,76011,37016,200169,94225 กุมภาพันธ์ 2559เห็นควรอุดหนุนเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 5 รายการต่อหัว เพิ่มเติม
97บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)  นายวรศิลป์ นิลเขต 205 108,510.00 150137,70079,01451,12024,69034,800327,32411 พฤษภาคม 2559ไม่มี
98บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก  นายพิสิฐ เทพไกรวัล 205 149,019.00 146175,10091,35553,70026,45040,390386,99512 พฤษภาคม 2559-
99บ้านหนองปิง  นายสวัสดิ์ ศรีเรือง 130 82,195.45 9991,25054,51033,96016,64523,060219,42511 พฤษภาคม 2559ไม่มี
100บ้านหินขาว  นายสุวรรณ อิ่มสมบัติ 65 29,792.00 5463,40029,09118,6009,20012,610132,90116 พฤษภาคม 2559
101บ้านไก่นา  17 11,985.00 1619,20010,6285,7603,1203,84042,5489 พฤษภาคม 2559ไม่มี
102บ้านโคกนางามปลาเซียม  นายลือชัย ใจเดียว 123 26,945.80 9085,50061,11332,40017,55021,600218,1634 เมษายน 2559
103บ้านตอกแป้น  นายอิสรภาพ ทองบ่อ 35 28,031.00 2529,20014,2918,5204,1155,80061,92625 มีนาคม 2559ไม่มี
104บ้านโนนแต้  นายอิทธิศักดิ์ จุฬศักดิ์สกุล 24 15,056.00 2428,20013,3658,2804,1105,61059,56515 เมษายน 2559ไม่มี
105ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)  นายเกษม โสภา 170 170,631.00 142207,60098,03055,41027,21545,130433,3856 เมษายน 2559ไม่มี
106บ้านโคกกว้าง  นายสนิท พลค้อ 166 108,935.00 124115,20069,33543,08021,71029,110278,43530 เมษายน 2559
107โคกงามวิทยาคาร  นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ 212 143,076.00 159227,050107,01861,44030,00549,660475,1739 มกราคม 2559ไม่มี
108บ้านคำหญ้าแดง  นายภักดี ปริบาล 109 69,062.00 9084,50055,20431,80016,60021,350209,4543 พฤษภาคม 2559การวางแผนการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และการดำเนินงานให้เป็นตามแผนการที่ได้วางไว้ทำให้เกิดประสิทธิผล ปัญหาต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น
109บ้านโนนค้อ  นายภักดี บริบาล 57 40,000.00 5564,60030,43118,9609,39512,850136,23631 มีนาคม 2559-
110โนนฆ้องวิทยาคาร  นายอุทัย คงอุ่น 57 37,756.00 4553,40028,39015,8408,20510,650116,48519 พฤษภาคม 2559
111พงษ์ภิญโญ 2  นายสมพร อุปนันท์ 69 48,512.00 5161,20034,43718,3609,94512,240136,18211 พฤษภาคม 2559-
112บ้านหินตั้งหนองอีเลิง  นายอ่อนสา ดำริห์ 37 20,946.00 2529,60014,7518,7604,4955,90063,50613 พฤษภาคม 2559
113หินฮาวคุรุประชาสรรค์  นายเติม คำภักดี 18 10,614.00 1821,20010,5226,2403,1304,22045,31211 พฤษภาคม 2559ไม่มี
114ห้วยหว้าวิทยาคม  นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์ 164 112,365.00 120165,20083,90046,32023,24036,600355,26016 พฤษภาคม 2559
115ชุมชนบ้านหนองบัว  นางวิเมลือง ถิ่นปรุ 157 86,045.00 126115,90066,93343,08020,96029,290276,16330 เมษายน 2559โรงเรียนได้รับงบจัดการซื้อหนังสือ,ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน เพียง 70% ทำให้ไม่พอจ่าย ต้องดึงงบส่วนอื่นมาสำรองจ่ายแทน ทำให้การจัดการส่วนอื่นไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงเห็นว่าควรจ่ายเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่ม 80-90%
116บ้านนาฝายนาโพธิ์  นายสุนทร เจริญสุข 174 91,700.00 117150,45079,46944,31022,33034,030330,58918 เมษายน 2559ไม่มี
117บ้านบะยาว  นางสาววิไลพร ศรีจันทร์หล้า 101 68,262.00 7285,00041,86825,08012,71016,930181,58829 มีนาคม 2559ไม่มี
118บ้านโสกม่วงดอนดู่  นายปรีชา นารีวิจิตร 97 68,834.20 7993,40047,26627,60014,07518,610200,9514 มีนาคม 2559-
119ชุมชนบ้านฝาง  นายอุดม จันทร์โสดา 614 590,924.00 424394,800249,789147,84075,08099,760967,26911 พฤษภาคม 2559
120บ้านแก่นเท่า  นายไทสิทธิ์ บุตรโส 52 31,519.00 3845,00023,46013,3206,8408,97097,59011 พฤษภาคม 2559-
121โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา  นายมนัส ชาติประมง 28 22,747.00 2226,00013,7287,6803,9105,18056,4983 พฤษภาคม 2559-
122ดอนหันประชารัฐศึกษา  นายดาวเรือง โชติบ้านขาม 67 50,885.00 5362,60031,59618,4809,38512,470134,53111 พฤษภาคม 2559ไม่มี
123สระแก้วราษฎร์บำรุง  นายสมพงษ์ แก้วอาจ 99 55,378.00 7487,40043,13925,80013,10017,410186,8492 พฤษภาคม 2559ดีแล้ว
124ไตรมิตรวิทยาคาร  นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่ม 99 83,558.00 8398,80053,23029,40015,42519,720216,57513 สิงหาคม 2558
125เขื่อนกระพี้ศึกษา  นายพงษ์พุทธ ศรีโยวง 34 15,600.00 3237,80019,77511,1605,6707,53081,93512 มีนาคม 2559
126บ้านค้อ  นายสุชาติ ชื่นนิรันดร์ 68 29,377.00 5059,00029,37717,4008,80011,750126,3271 เมษายน 2559การดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ
127บ้านแดงราษฎร์สามัคคี  นายไสล คำพิฑูรย์ 92 64,499.00 6881,60047,62924,48013,26016,320183,28930 เมษายน 2559
128หนองชาดพิทยาคม  นายสำรวย ทิมาชัย 167 113,781.00 128152,00074,04846,38022,12035,070329,61829 เมษายน 2559-
129หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์  ว่าที่ ร.ต.มานพ อานจันทึก 58 20,000.00 4552,60024,10115,3607,44510,450109,9569 พฤษภาคม 2559
130บ้านกระเดื่อง  นางชุติมา กะริอุณะ 43 35,048.00 3440,20020,05611,8806,0608,01086,20613 พฤษภาคม 2559
131แก่นเท่าพัฒนศึกษา  นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ 61 39,587.00 3643,20023,17012,9607,0208,64094,99011 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค์
132บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  นายประสิทธิ์ รักญาติ 93 51,599.00 6883,50045,63225,47012,91519,170186,6876 พฤษภาคม 2559
133หินกองวิทยา  นายกฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์ 51 29,290.00 4249,60024,70414,6407,4309,880106,25412 พฤษภาคม 2559ไม่มี
134บ้านหนองคลอง  นายเพรชสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม 0 0.00 9286,40056,03232,52016,99021,830213,772
135บ้านป่าหวาย  นายวาฑิต ผางจันทร์ดา 68 36,742.00 5058,60027,32217,1608,42011,650123,15220 พฤษภาคม 2559-
136บ้านโสกแต้  นายสมภพ เวียงวิเศษ 170 103,936.00 131161,05080,91448,42023,71536,840350,93926 มีนาคม 2559
137บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด  นายพิฑูรย์ พาเบ้า 239 145,376.80 197249,250121,81572,99035,19056,430535,67510 พฤษภาคม 2559-
138ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์ 141 70,496.00 10496,40061,31036,00018,00024,360236,0709 พฤษภาคม 2559
139บ้านโจดใหญ่  นายอภิชัย เสนาโยธี 20 19,441.00 2124,60012,1137,2003,5254,89052,32820 เมษายน 2559
140บ้านดงกลาง  นายกันตวิชญ์ ตีมูลลา 62 55,642.00 5059,00029,54417,4008,80011,750126,49420 เมษายน 2559
141บ้านดงเก่า  นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ 42 35,803.00 3945,80021,24113,4406,6559,11096,24620 เมษายน 2559
142หนองโพธิ์ประชานุกูล  นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ 125 99,232.00 89124,75058,91034,08016,50527,410261,6556 พฤษภาคม 2559
143บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น  นายสุพจน์ กองทุน 154 100,764.00 110139,10072,59641,04020,16031,550304,44613 สิงหาคม 2559ไม่มี
144บ้านหนองหญ้าข้าวนก  นายณัฐวุฒิ เจิมศรี 87 48,845.00 6475,40036,34222,20011,15015,010160,10211 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
145บ้านขามป้อมสำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86  นางจารุณี กลางสาแม 175 1,090,370.00 121153,95087,70746,26024,04535,040347,0027 พฤษภาคม 2559งบประมาณไม่เพียงพอต่อหนังสือที่ครอบคลุมกลุ่มสาระที่นักเรียนจำเป็นและต้องการ
146บ้านโจดศรีวิชัย  นายเทอดไทย อภิแสงปัญญา 48 24,751.00 4047,00022,02413,8006,8509,35099,0241 เมษายน 2559ทางโรงเรียนดำเนินการสั่งซื้อหนังสือเรียนก่อนปิดภาคเรียนเพื่อให้ทันในช่วงระยะเวลาก่อนเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2559
147บ้านชาด  นายธีรภัทร์ ชมภูป้อ 49 46,564.00 4351,60028,41315,4808,38510,320114,19815 พฤษภาคม 2559
148บ้านบ่อแก  นายคำผัน หินวิเศษ 78 62,031.00 5970,80039,62221,24011,50514,160157,32716 พฤษภาคม 2559ความไม่ชัดเจนในแนวทางการดำเนินการของต้นสังกัด
149พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท  นายมีชัย เสาหล่อน 195 129,269.00 149212,85096,50457,09027,25046,460440,15429 เมษายน 2559
150ชุมชนบ้านพระยืน  นายกิติกร ศิรินิกร 199 123,429.00 146135,70084,08450,76025,62034,290330,45429 เมษายน 2559
151บ้านแก่นประดู่  นายมนัส ชาติประมง 36 15,000.00 3136,20015,81110,5605,0957,19074,85611 พฤษภาคม 2559
152บ้านนาล้อม  นายฤาชัย สุทธิวงศ์ 57 23,077.00 4148,00021,32014,0406,8559,54099,75511 เมษายน 2559
153บ้านโนนบ่อ  นายประมูล พรมกรรณ์ 267 242,542.00 193238,450123,19371,49035,08054,470522,6833 พฤษภาคม 2559ไม่มี
154บ้านป่าส่าน  นายพีรเดช ทิ้งแสน 77 45,307.00 5566,00036,55919,80010,72513,200146,28411 มกราคม 2559
155บ้านป่าหม้อหนองคู  นายวิรัช จันทร์เพ็ง 121 91,616.00 86102,60053,96930,60016,20020,490223,85920 พฤษภาคม 2559ไม่มี
156บ้านหินเหิบศิลาทิพย์  นายสมยศ ศรีกงพาน 139 142,243.00 89111,85063,87733,93017,67025,560252,88716 พฤษภาคม 2559โรงเรียนมีการจัดซื้อหนังสือเรียนเกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณรายชั้นเพิ่มมากขึ้น โรงเรียนแก้ปัญหาโดยการนำส่วนต่างที่ได้รับมาชดเชยค่าหนังสือที่เพิ่มมากขึ้น
157บ้านวังโพน  -ว่าง- 35 30,931.00 2631,20018,3799,3605,0706,24070,24919 เมษายน 2559ไม่มี
รวม 23,240 15,677,679 17,51719,815,20010,863,7806,321,1503,180,1504,541,03044,721,310
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน