สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดร.เจริญ ราชโสภา
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้  นายศรีทน นนทะแสง 0 0.00 248309,400166,83795,73046,20577,970696,142
2บ้านหนองแวงคำ  นายเจษฎา เวชกามา 111 32,874.00 85100,00047,24129,40014,67519,900211,21613 กุมภาพันธ์ 2560
3บ้านหนองแสง  นายปฏิวัติ สมันต์ศรี 0 0.00 6070,80035,02820,88010,56014,100151,368
4บ้านขอบเหล็ก  นางนภัสวรรณ เสี่ยงเทียนชัย 128 45,480.00 9990,85052,43833,72016,26522,960216,2339 พฤษภาคม 2559
5บ้านนาสมใจ  นางชณัญญา ศรีเคนา 35 18,105.00 2934,20015,54210,0805,0856,81071,71710 พฤษภาคม 2559ไม่มี
6บ้านยางชุม  นายคำพอง บำรุงภักดี 87 41,200.00 5665,80032,24219,3209,59013,090140,04212 พฤษภาคม 2559
7บ้านกุดดินจี่  นางนภัสวรรณ เสี่ยงเทียนชัย 423 299,624.00 313376,550226,244121,59062,52094,920881,82410 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
8บ้านหม่านศรีทองวิทยา  นางจำรัส บุตรพรหม 119 77,069.00 9386,15051,54332,16016,04521,770207,66813 พฤษภาคม 2559
9หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์  นายไพรวัลย์ พาภักดี 171 118,269.00 132191,60090,77351,36025,19041,730400,6536 พฤษภาคม 2559งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอสำหรับจัดซื้อหนังสือเรียนให้ครบตามจำนวนนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้
10บ้านอาบช้าง  นายวิชัช ละเอียดอ่อง 111 61,726.00 86101,00047,26929,64014,68020,090212,67911 พฤษภาคม 2559นักเรียนย้ายจากทื่อื่นหลััง 10 มิ.ย. ไม่ได้รับหนังสือ
11บ้านโนนสว่างบวรวิทยา  นายสมจิต โคกสีอำนวย 125 62,000.00 10395,05055,27535,40017,42524,020227,17016 พฤษภาคม 2559ควรโอนเงินให้โรงเรียนจัดซื้อหนังสือให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และเพิ่มเงินจัดซื้อขึ้นอีก
12บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา  นายเวียงชัย พิมพ์ศรี 175 99,978.00 126116,50070,66943,44021,53029,440281,5794 มิถุนายน 2559ไม่มี
13ห้วยหานประชาสรรค์  นายบุญทำ ศิริสุทธิ์ 16 10,513.00 1720,40010,8676,1203,3154,08044,78210 พฤษภาคม 2559ไม่มี
14บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา  นายบัญญัติ พรหมหาราช 203 117,164.00 151139,85086,12852,20026,02535,340339,54330 เมษายน 2559
15ดงสวรรค์วิทยา  นายมงคล สุภกรรม 584 446,555.00 403446,450253,802149,31074,190112,6201,036,37210 พฤษภาคม 2559งบประมาณที่ได้รับจัดสรรน้อยกว่าราคาหนังสือที่จัดซื้อ
16บ้านฝั่งแดง  นายสถิตย์ นาสมยนต์ 210 107,966.00 135125,45079,53946,92023,66531,700307,27415 พฤษภาคม 2559
17บ้านแสงดาวโนนธาตุ  นายสวาท นามบุตร 196 113,413.00 153140,95084,61252,44025,65535,620339,2774 พฤษภาคม 2559ไม่มี
18บ้านก่าน  นายสมบัติ จิตเจริญ 137 84,336.00 10294,50056,43335,28017,61023,880227,70313 พฤษภาคม 2559ไม่มี
19บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา  54 20,285.00 4350,00020,37814,5206,8659,920101,68328 เมษายน 2559
20บ้านโนนงาม  นางศรีจันทร์ สัตตานุสรณ์ 61 38,746.00 5160,00029,94717,6408,80511,940128,33213 พฤษภาคม 2559ควรโอนงบประมาณให้เต็มจำนวน
21บ้านซำเสี้ยว  นายกิตติวิทย์ เครือเพียกุล 82 46,493.00 6576,60036,20822,56011,34515,250161,96330 เมษายน 2559ไม่มี
22บ้านโนนตาล  นางธัญญลักษณ์ ศิริสุทธิ์ 42 21.34 3035,00015,60310,2004,9006,95072,65323 พฤษภาคม 2559
23บ้านนาหนองทุ่ม  นางสาวนงค์นุช ดอนนาม 30 19,047.00 1113,0006,9083,8401,9552,59028,29327 พฤษภาคม 2559
24บ้านโนนม่วง  นายศุภกร วิแสง 214 114,363.00 150173,30088,62554,54026,79040,450383,70518 พฤศจิกายน 2558
25บ้านโนนไหมโนนศิลา  นายวัลลภ วิบูลย์กูล 161 79,360.00 10798,85059,09136,84018,20524,980237,96613 พฤษภาคม 2559
26บ้านกกค้อกกโพธิ์  นายวิทวัส พัดไธสง 1,174 700,287.00 764715,000468,599268,560138,720180,6601,771,5399 พฤษภาคม 2559-
27นครชัยประชาสรรค์  นายสมประสงค์ ชัยศัตรา 170 97,590.00 155144,45090,47454,12027,56536,500353,10931 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนยังไม่แน่นอน อาจจะเป็นอุปสรรคในการจัดซื้อหนังสือเรียนทให้นักเรียนบางคนได้รับหนังสือล่าช้า
28บ้านหนองบัวคำแสน  นายรบชนะ ป้านภูมิ 249 149,990.00 168157,200103,55459,04030,48039,720389,9949 พฤษภาคม 2559ไม่มี
29กุดแห่วิทยา  นายไพรวัลย์ รัตนพลที 390 289,535.00 275319,250175,782103,38050,61580,500729,52730 มีนาคม 2559
30บ้านป่าแดงงาม  นายวิพจน์ ชุ่มมาตร 295 206,640.00 228256,600157,27486,19044,46564,720609,24910 พฤษภาคม 2559-
31บ้านสนามชัย  นายธราดล ทันตาหะ 101 56,906.00 5767,80036,12720,16010,54513,530148,1624 พฤษภาคม 2559
32บ้านโป่งแคศรีถาวร  นายสุรกาญจ์ พละกลาง 148 93,481.00 10396,85065,35536,48019,13524,470242,29010 พฤษภาคม 2559
33บ้านหนองเอี่ยน  นายบุญจันทร์ ประทุมชัย 37 24,472.00 2934,40017,87010,2005,2756,86074,60513 พฤษภาคม 2559ไม่มี
34บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล  นายอุทัย อวนศรี 121 67,180.00 8499,40050,37629,40015,05019,810214,03615 เมษายน 2559
35บ้านท่าอุทัย  นายกษิณ ดอนโสภา 74 43,574.00 4958,20031,20017,2808,98511,610127,2757 พฤษภาคม 2559-
36บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์  นายวรรณชัย งามขำ 105 73,500.00 7994,20049,98128,08014,83518,810205,90610 พฤษภาคม 2559เรียบร้อย
37บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร  นายประสงค์ เหนือร้อยเอ็ด 201 121,968.00 153198,45098,02657,27027,82044,620426,18610 พฤษภาคม 3102
38บ้านหนองด้วงวังประทุม  นายสุพินิจ ปะวะลัง 67 46,399.00 4957,40026,94516,8008,22511,410120,78025 กรกฎาคม 2559
39ซำขอนแก่นวิทย์  ว่าที่ ร.ท.ภัทรนิธิ์ ภักดีพันดอน 25 13,244.00 2529,40014,7318,6404,3055,85062,926
40บ้านโนนเมือง  นางรังสิมา บุญมี 327 208,757.00 255289,850160,96295,01046,52073,100665,4426 พฤษภาคม 2559
41บ้านหนองด่าน  นายกฤษณะ ศรีนาม 529 374,281.00 373430,750254,090141,12070,815108,6201,005,39515 พฤษภาคม 2559-
42บ้านภูพระโนนผักหวาน  นายอุดม ถาโคตร 250 164,747.00 186223,600114,29468,19033,24551,490490,8195 พฤษภาคม 2559
43บ้านภูพระโนนผักหวานสาขามอเลี้ยว  5 3,186.00 89,6005,3172,8801,5601,92021,2775 พฤษภาคม 2559
44อนุบาลสุวรรณคูหา  นายวีระยศ สิมลี 570 302,237.00 353328,350204,255122,88062,18582,970800,64014 เมษายน 2559ควรจัดสรรงบประมาณในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
45นาโกทรายทองวิทยาคม  นายสมศักดิ์ นาหัวนิล 96 60,400.00 7386,20041,98025,44012,90517,170183,69515 พฤษภาคม 2559
46บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา  นายเขมพจน์ ชฎาวงศ์ 97 36,223.00 6071,00036,22321,00010,75014,150153,12329 เมษายน 2559งบประมาณซื้อหนังสือเรียนน้อย
47บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์  นายคำผาย พลเพชร 136 99,534.00 112132,60069,67440,86019,89030,680293,70410 พฤษภาคม 2559ควรโอนงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนให้ครบ 100% ในงวดเดียว เพื่อไม่ต้องยืมเงินส่วนอื่นมาทดลองจ่าย
48บ้านนาโมง  นายชัยยะ ภูกงลี 84 36,600.00 6880,00038,01223,52011,74015,920169,19225 เมษายน 2559
49บ้านต้อง  นายสมบัติ จันทร์พานิช 72 42,000.00 6172,20036,05821,36010,94514,390154,95320 พฤษภาคม 2559
50โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง  นางรัษฎาภรณ์ อ่อนนิ่ม 39 19,740.00 3035,20016,41410,3205,0907,00074,0249 พฤษภาคม 2559-
51บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา  นางอุบลรัตน์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ 293 300,325.00 207278,250144,58479,32039,80562,080604,03910 พฤษภาคม 2559-
52บ้านวิจิตรพัฒนา  นายสมพร เกตุแก้ว 170 74,238.00 113142,15074,23842,24020,93532,320311,88328 เมษายน 2559
53บ้านโนนสำราญ  นางพนารัตน์ บุญเลิศ 129 72,947.00 85100,20049,20929,52014,86519,950213,74423 มีนาคม 2559ราคาหนังสือแพงเกินไป
54บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี  นายยุทธศาสตร์ สิงห์แก้ว 364 228,849.00 244276,400155,20690,81044,50569,710636,6316 พฤษภาคม 2559
55บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา  นายกิตติ โกมลกุลพัทธ์ 179 93,128.00 148194,50097,32455,95027,60543,620418,99915 พฤษภาคม 2559
56บ้านกุดฮู  นายชัยยง ผาจวง 142 74,445.00 111153,25074,44542,42020,69533,840324,65010 พฤษภาคม 2559
57บ้านโนนงามวิทยา  นายวิทยา บุญดอนยาง 122 72,021.00 7793,65047,54028,29013,75021,480204,71013 พฤษภาคม 2559
58ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา  นายบุญคง ไชยช่วย 268 205,552.00 197257,950132,47774,76037,35557,980560,52214 พฤษภาคม 2559มีการประชุมเตรียมการมากขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา
59บ้านนาด่าน  นายชูชาติ หงษ์ขาว 258 117,850.00 175225,550117,85066,15033,12050,950493,62014 เมษายน 2559นักเรียนย้ายเข้าหลังจากที่สั่งซื้อหนังสือแล้วทำให้หนังสือไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เรียน
60บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน  นายทรงศักดิ์ พลพงษ์ 99 55,233.00 86101,00047,18529,64014,68020,090212,59510 พฤษภาคม 2559ไม่มี
61บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย  นายอติยะ ศรีถาน 214 139,339.00 157212,150104,99559,82029,46547,180453,6108 พฤษภาคม 2559การจัดส่งหนังสือเรียนยังไม่ครบจำนวนในการส่งครั้งเดียว เนื่องจากหนังสือเรียนบางวิชายังยังมาไม่ครบ แต่หนังสือก็ได้รับทันก่อนเปิดภาคเรียน ถือว่าการจัดซื้อหนังสือเรียนเป็นทันตามเวลาที่กำหนด
62หนองเหลืองขามนคร  นายอดุลย์ สงวนศิลป์ 86 31,651.00 5969,40033,91420,40010,17513,810147,69910 พฤษภาคม 2559
63ยูงทองวิทยา  นายเกษม ศรีสุรักษ์ 85 20,800.00 6374,20035,47821,84010,95514,770157,24329 เมษายน 2559ไม่มี
64บ้านกุดผึ้ง  นางฐิติพร จันทร์ลอย 169 111,242.00 114145,90074,69542,90021,35033,010317,8551 มิถุนายน 2559
65บ้านโนนสมบูรณ์  นายสิทธิชัย กาญจนะสิงห์ 291 177,320.00 217250,350141,89181,63040,35063,130577,35119 เมษายน 2559งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดศื้อทุกรายวิชา
66บ้านนาสี  นายซอ วาดวงษ์ 106 44,800.00 6172,40039,17821,48011,13514,440158,63318 เมษายน 2559
67โนนสง่าราษฎร์บำรุง  นายสมคิด โชติศรี 49 30,174.00 4249,60024,75214,6407,4309,880106,30215 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการได้รับล่าช้ากว่าสำนักพิมพฺอื่นๆ
68บ้านดงมะไฟ  นายไพรวัลย์ ยุทธรรม 321 174,755.00 232213,800128,81479,56038,97054,030515,17421 มีนาคม 2559เรียบร้อยดี
69บ้านนาไร่  นางคำไผ่ จันทนิด 102 53,126.00 8497,60041,79628,32013,34019,360200,4169 พฤษภาคม 2559-
70บ้านวังหินซา  นายกิตติพันธ์ บุดดี 166 112,254.00 124114,20065,76342,48020,76028,860272,06311 เมษายน 2559
71บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา  นายอัครเดช จันทยุทธ 407 261,878.00 332408,400217,202127,35061,455102,930917,33716 พฤษภาคม 2559-
72บ้านหินฮาว สาขาบ้านซำภูทอง  55 32,352.00 4249,40023,88914,5207,2409,830104,87916 พฤษภาคม 2559
73บ้านโคกทุ่งน้อย  นายเคนวิทย์ เหตุเกษ 950 615,366.00 700839,600463,894267,060131,020211,6501,913,22427 เมษายน 2559
74โนนอุดมศึกษา  นางเพชรสมร ทันตาหะ 105 49,930.00 8094,00044,67927,60013,70018,700198,67930 เมษายน 2559
75โนนปอแดงวิทยา  ว่าที่ ร.ต. เทพบดินทร์ คะสา 200 114,287.00 176228,500114,28766,33032,77551,440493,33210 พฤษภาคม 2559
76บ้านบุญทัน  นายลิขิต ศรีอุดร 159 100,807.00 122113,50070,56542,48021,51028,680276,73511 พฤษภาคม 2559ไม่มี
77บ้านต่างแคน  นายบุญธง ทับจันทร์ 115 63,414.00 8599,60046,02529,16014,29519,800208,88012 เมษายน 2559
78บ้านผาซ่อนโชคชัย  นายวิชิต ฤทธาพรม 290 173,534.00 206268,600131,05277,19037,44560,290574,57716 พฤษภาคม 2559อยากให้นำเสนอหนังสือสอน BBL มาใช้ในระบบ
79บ้านคลองเจริญ  นายสุวรรณ เหล่ามา 164 83,460.00 127179,55083,46048,63023,38039,330374,35010 พฤษภาคม 2559
80บ้านโคกนกสาริกา  นายสมชาย โตใหญ่ 227 141,221.00 196242,800122,07672,78035,87055,440528,96610 เมษายน 2559ให้เร่งดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนให้ทันตามเวลากำหนด
81บ้านนาแก  นายไพจิตร จันทะเมธิ 234 124,300.00 149137,55081,94551,24025,25534,760330,75010 พฤษภาคม 2559
82เทพคีรีพิทยาคม  น.ส.บูลยาวี ขานมา 127 50,000.00 95131,05066,84236,60018,24529,000281,7379 พฤษภาคม 2559ไมมี
83นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์  นายประยูร ภูวิชัย 57 20,699.00 3642,40020,69912,4806,2608,44090,27927 เมษายน 2559
84บ้านนาส้มโฮง  นายสุชาติ หนูโนต 58 33,577.00 5059,40029,50917,6409,18011,850127,57913 พฤษภาคม 2559 1. แต่งตั้งภาคี 4 ฝ่ายเลือกหนังสือเรียน 2.สอบถามความต้องการของครูประจำชีั้น 3.คำนวณงบฯที่ได้รับจัดสรร
85บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง  นางศุภภัทร สังวงศ์ 237 147,212.00 154142,90088,00853,40026,80036,110347,21830 เมษายน 2559
86ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา  นางสุปราณี จันทร์ศิริ 265 166,332.00 200270,200130,45275,96037,11060,050573,7724 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนของครุสภาส่งไม่ทันตามกำหนดในปีที่ผ่านมา
87บ้านหนองค้อ  นายคำปน ศรีนาม 173 94,870.00 135124,45072,21946,32022,71531,450297,15415 พฤษภาคม 2559-
88บ้านโคกหนองบัว  นายสาคร สังวงศ์ 169 88,619.00 125114,35063,19342,36020,19528,900268,99826 พฤษภาคม 2559หนังสือจากกระทรวงผลิตไม่ทัน
89บ้านผาเวียง  นายอัครเดช พันธุ์น้อย 43 21,026.00 3642,00018,17012,2405,8808,34086,63029 เมษายน 2559ไม่มี
90บ้านโคกนาเหล่า  นายสุบิน ราชชมภู 179 105,637.00 134193,50092,69452,08025,58042,210406,0645 พฤษภาคม 2559
91บ้านนากลาง  นายณรงค์ ไวยวัฒน์ 266 154,774.00 180167,400104,13062,64031,68042,300408,15014 พฤษภาคม 2559งบประมาณไม่เพียงพอทำให้การตัดสินใจเลือกหนังสือลำบาก
92ชุมชนโปร่งวังม่วง  นายจารุพัฒน์ อ้วนมะโฮง 157 86,815.00 116106,80062,82139,72019,39026,990255,72113 พฤษภาคม 2559
93บ้านภูเขาวง  นายธวัชชัย สุขอ้วน 12 5,259.00 78,2003,8982,4001,1751,63017,3032 พฤษภาคม 2559ไม่มี
94เกษตรนาสมหวังสามัคคี  นายธีรพงค์ สอนสาระ 123 84,795.00 9185,05053,98131,92016,41521,490208,85615 พฤษภาคม 2559 -
95บ้านนาสมนึก  นายครองภพ คำโมง 85 49,397.00 6070,80035,11520,88010,56014,100151,45530 เมษายน 2559โรงเรียนประชุมผู้ปกครองและภาคี4ฝ่ายเร็วขึ้น จัดหาคู่สัญญาใกล้โรงเรียนเพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงานและการตัดส่งหนังสือ
96บ้านหินตั้งบังพระจันทร์  นายจินดา จันทรา 57 26,784.00 4754,20021,21915,6007,07510,730108,82416 เมษายน 2559เสนอแนะอยากให้มีแบบฝึกหัดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
97บ้านวังสำราญ  นายทองนาค หม่อมเป้ 146 53,000.00 111144,15071,68941,79020,59032,440310,65912 พฤษภาคม 2559-
98บ้านผาวัง  ว่าที่ร้อยตรีถิรธนา ดวงเศษวงศ์ 165 138,830.00 112104,60066,80939,24020,13026,430257,20930 เมษายน 2559
99บ้านโคกสง่า  นางอโนมา สมันต์ศรี 6 7,930.00 56,0004,0901,8009751,20014,06530 เมษายน 2559
100บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง  นายอาณกร คำเหมือน 93 50,516.00 7081,60036,83823,76011,37016,200169,76830 เมษายน 2559
101บ้านโคกกะทอ  นายสมเจตต์ สัจจเขต 203 121,091.00 151140,05086,10552,32026,21535,390340,08010 พฤษภาคม 2559-
102บ้านไทยนิยม  นายชาญชัย ชัยสงค์ 99 54,864.00 6880,80041,63624,00012,50016,120175,05613 พฤษภาคม 2559ไม่มี
103บ้านนาเจริญ  นายอุทัย สำราญรื่น 165 97,720.00 120111,00066,95541,40020,55028,050267,95512 พฤษภาคม 2559บางครั้งทางบริษัทที่ผลิตหนังสือผลิตหนังสือไม่ทันตามจำนวนที่สั่งต้องรอหนังสือ
104บ้านนาสุรินทร์  นายจอม ทาวงษ์ 30 16,136.00 1821,20010,5926,2403,1304,22045,38213 พฤษภาคม 2559ไม่มี
รวม 18,271 11,013,539 13,57715,286,3008,360,8874,922,6102,449,6703,595,58034,615,047
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน