สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายเกิดมี สอนเมือง
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1หนองบัววิทยายน  นายสุพจน์ กุหลาบมอญ 0 0.00 1,1651,227,550748,583426,360216,775309,8002,929,068
2บ้านวังหมื่น  นายอัมพร พลท้าว 45 22,361.00 3439,80017,79411,6405,6807,91082,82422 เมษายน 2559
3บ้านเสาเล้า  นางนงนุช รวมชนอนุเคราะห์ 19 12,823.00 2226,00012,8237,6803,9105,18055,5939 พฤษภาคม 2559
4พิศาลวิทยา  นางทิพพา ศรีคัฒนพรหม 22 14,331.00 2327,20013,9468,0404,1055,42058,71114 เมษายน 2559ไม่มี
5บ้านลำภู  นางรุ่งรัตน์ หวันเสนา 28 16,168.00 2226,00013,0727,6803,9105,18055,8428 พฤษภาคม 2559ไม่มี
6อนุบาลหนองบัวลำภู  ว่่าที่ พ.ต. ปิยพงษ์ บัวสาย 584 337,790.00 384357,200225,937133,68067,66090,260874,7379 พฤษภาคม 2559การติดต่อประสานงานกับร้านค้าอย่างต่อเนื่อง
7บ้านห้วยลึก  นายทองอาน บุญพรม 48 28,758.00 4148,40024,03514,2807,2359,640103,59030 มีนาคม 2559ไม่มี
8บ้านตำแย  นายสนธิ วิริยะกุล 54 17,134.00 4350,20022,31114,6407,0559,970104,17617 พฤษภาคม 2559
9บ้านคึมชาดห้วยบง  นายธนวัฒน์ มะโนสุข 29 19,363.00 3541,00019,36312,0005,8758,15086,38811 เมษายน 2559ต้องการงบประมาณที่เพียงพอต่อการจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึก และแบบกิจกรรมเสริมทักษะให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
10บ้านนาวังเวิน  นางกนกนิภา พลท้าว 45 27,690.00 2934,40018,16310,2005,2756,86074,89829 เมษายน 2559
11บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง  นายประมวล กองวงศ์ 97 43,450.00 7385,60038,94725,08012,33517,020178,98225 เมษายน 2559โรงเรียนมีการวางแผนซื้อหนังสือไว้ล่วงหน้า จึงดำเนินการเสร็จทันกำหนด ไม่พบปัญหา
12ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)  นางบุญตา งามวัฒนากุล 105 75,820.00 89145,05065,30335,91017,49030,610294,36312 พฤษภาคม 2559การรับสมัครนักเรียนระดับชั้น อนุบาล ป.1 ม.1 ซึ่งนักเรียนบางส่วนจะไม่มาสมัครตามวัน เวลา ที่กำหนดแต่จะมาสมัครในช่วงปิดเทอมเดือนเมษายนหรือช่วงเปิดเทอม จึงทำให้ทางโรงเรียนต้องคาดเดาในการจัดซื้อหนังสือ ทำให้ได้หนังสือไม่ครบตามจำนวนนักเรียน
13บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์  นายศุภกิตต์ ราชโยธี 232 151,069.00 159195,450101,47559,04029,26544,760429,99012 พฤษภาคม 2559
14ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา  นายทิวัตถ์ ศรีดำรงค์ 131 59,697.00 111102,25059,71238,04018,60525,840244,44718 มีนาคม 2559
15บ้านโคกกุง  นายไพฑูรย์ จันทร์ดำ 202 113,753.00 144133,20080,26449,68024,66033,660321,4649 พฤษภาคม 2559ปีที่ผ่านมาหนังสือภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการขาดตลาด ส่งของช้า
16บ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย  นายเฉลิมชาติ ชละธาร 15 7,518.00 1011,8006,2883,4801,7602,35025,67820 พฤษภาคม 2559
17บ้านดอนนาดี  นายประคอง หวันเสนา 68 37,846.00 5261,20029,27918,0009,00012,180129,65910 พฤษภาคม 2559
18บ้านข้องโป้  นายเฉลิมชาติ ชละธาร 104 47,498.00 7588,00040,88825,80012,72517,500184,91320 พฤษภาคม 2559
19บ้านหินคูณ  นายธีระ เหล่าอรรคะ 31 18,015.00 2832,80015,0059,6004,7006,52068,6256 พฤษภาคม 2559การดำเนินการโรงเรียนควรไปเลือกเองทุกระดับชั้นโดยครูประจำชั้น
20บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์  นายบัวลำ โง๊ะบุดดา 0 0.00 105144,55067,83639,84019,11531,900303,241
21บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ  นายเฉลิมชาติ ชละธาร 23 14,262.00 2124,60011,1407,2003,5254,89051,3559 พฤษภาคม 2559ไม่มี
22บ้านนามะเฟือง  นายรังสรรค์ คำชาย 416 190,520.00 303329,850190,520111,27055,03083,220769,89023 เมษายน 2559บริษัท ห้าง ร้านค้า ควรส่งหนังสือให้ทันตามกำหนด
23บ้านทรายงาม  นายนิทัศน์ พลสนอง 78 43,059.00 5665,60031,21619,2009,40013,040138,45614 ตุลาคม 2559หนังสือบางรายวิชาของกระทรวงไม่ค่อยมีขาย เช่น ศิลปะ สุขศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
24บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา  นายฉลาด นามเคน 61 34,237.20 4856,60027,04016,6808,41011,270120,00021 มกราคม 2559
25บ้านหนองศาลาโนนสว่าง  นายพิสิษฐ์ คงผดุง 142 93,764.00 10092,60057,07034,56017,22023,400224,8509 พฤษภาคม 2559
26บ้านกุดเต่า  นายนพดล เหล่าโพธิ์ 78 43,526.00 5261,60031,32618,2409,38012,280132,82629 เมษายน 2559การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559 เรียบร้อยดี ไม่มีอุปสรรค
27บ้านนาอ่าง  นางวัชรินทร์ เหล่าโพธิ์ 54 33,400.00 4350,80024,60115,0007,62510,120108,14610 เมษายน 2559
28หัวนาศึกษาวิทย์  นายบุญจันทร์ จันทร์ชมภู 220 157,558.00 172244,400115,51766,36032,41053,530512,21711 มิถุนายน 2559หนังสือที่สั่งซื้อจากกระทรวง(สกสค.)จะได้รับช้ากว่ารายการอื่นๆ
29บ้านข่าดอนเข็ม  นายประยูร มณีวงศ์ 146 80,779.00 10597,35060,12336,36018,19524,600236,62813 พฤษภาคม 2559
30บ้านดินทรายอ่อน  นายอดุลย์ เอี่ยมแจ้งพันธุ์ 137 89,441.00 117148,15073,67643,62021,36533,580320,39126 เมษายน 2559
31บ้านโนนสวรรค์หนองแก  นายสุรศักดิ์ เครือคำ 108 62,201.00 8094,20045,16327,72013,89018,750199,7239 พฤษภาคม 2559เงินไม่พอกับค่าหนังสือ
32บ้านโนนม่วง  นางสาวมาลิณี หลักคำ 38 14,128.00 2225,80012,5747,5603,7205,13054,7846 พฤษภาคม 2559มีการติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัดดีมาก
33บ้านหนองแสงนาล้อม  นายพุทธา กลางหล้า 147 76,546.00 10899,60058,96237,08018,21025,170239,02213 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนบางกลุ่มสาระจัดหาให้ไม่ได้เนื่องจากขาดตลาด
34บ้านโคกม่วย  นายอภิมุข ลี้พงษ์กุล 60 34,884.00 4958,00028,27217,1608,79511,560123,7875 พฤษภาคม 2559-
35บ้านพร้าว  นายถวิล ผาอำนาจ 281 169,329.00 211270,350132,40978,57038,01060,990580,3298 กรกฎาคม 2559-
36บ้านบกโนนเรียง  นายสมศักดิ์ บุตรรัตนะ 362 251,711.00 265339,350183,139103,89050,71085,500762,58918 เมษายน 2559การดำเนินการเป็นระบบดี
37บ้านศรีสุขนาล้อม  นายสุริยนต์ ประชามาตย์ 94 56,257.00 6475,60039,01922,32011,34015,060163,33920 เมษายน 2559
38บ้านโนนสูงใหม่วังทอง  นายสุรกานต์ พลตรี 116 65,648.00 9083,50051,71131,20015,65021,100203,16113 กันยายน 2559
39บ้านห้วยค้อ  นายอุดม ดอนศรีโคตร 43 22,675.00 3237,00015,84110,6804,9107,33075,76121 พฤษภาคม 2559
40บ้านสุขเกษม  นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์ 48 23,693.00 4148,40023,69314,2807,2359,640103,24813 พฤษภาคม 2559
41โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา  นายโกสุวิทย์ แสงรุจี 264 165,325.00 189265,550127,72272,72035,59558,360559,9476 พฤษภาคม 2559
42บ้านโนนอุดม  นายนิคม โพธิบาย 99 58,576.00 6981,00038,44323,76011,74516,110171,05830 มีนาคม 2559-
43ยางหลวงพิทยาคม  นายกิติมศักดิ์ มณีจันทร์ 210 130,422.00 150201,00097,30056,67027,48544,750427,20510 พฤษภาคม 2559
44บ้านดอนยานาง  นายมณเฑียร บรรลังสี 127 85,620.00 10396,25062,47936,12018,56524,320237,73413 พฤษภาคม 2559เด็กย้ายเข้ามีปัญหาในการจัดซื้อหนังสือเพิ่มเติมได้ล่าช้า
45ทุ่งโปร่งประชาสรรค์  นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ 312 142,323.00 234268,700154,13487,90043,52067,760622,01430 เมษายน 2559-
46บ้านโนนสว่าง  นางพรนิตย์ พากัณหา 18 11,386.00 1416,4008,3574,8002,3503,26035,16719 เมษายน 2559
47บ้านกุดจิก  นายวุฒินันท์ น่าบัณฑิต 59 32,000.00 4653,60023,22415,6007,45010,640110,51416 พฤษภาคม 2559ได้ดำเนินการตามกำหนดเวลา
48โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง  นายโพธิวุฒิ ศรีวรรณวัฒนา 207 140,000.00 159233,550107,97961,89030,08050,660484,15916 พฤษภาคม 2559เนื่องจากนักเรียนย้ายมาเรียนเพิ่มทำให้สั่งหนังสือเพิ่มเติมล่าช้า
49บ้านโคกน้ำเกี้ยง  นายไกรรัตน์ บุญทองแพง 196 117,472.00 128163,60082,12147,82023,38036,970353,8914 กรกฎาคม 2559
50บ้านลาด  142 83,674.00 9789,35051,57533,24016,25522,580213,00029 เมษายน 2559
51บ้านห้วยหามต่าง  นายธวัชชัย พรมเป 46 27.08 3945,80022,05813,4406,6559,11097,06331 พฤษภาคม 2559
52บ้านบุ่งบก  นายอุทัย วรสิทธิ์ 64 41,669.00 4653,80023,93415,7207,64010,690111,78418 เมษายน 2559การส่งมอบหนังสือไม่ทันเวลา
53ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล  นายบุญเรือง เขื่อนตีนกง 129 71,557.00 9286,00056,52532,28016,61021,730213,14513 พฤษภาคม 2559
54บ้านดอนหัน  นายกฏษฎา การีชุม 38 15,683.00 3034,60013,5549,9604,5206,85069,48421 เมษายน 2559
55บ้านโนนขมิ้น  นายโชคชัย ขันบุตรศรี 51 34,858.00 4957,60028,01616,9208,41511,460122,4112 พฤษภาคม 2559
56บ้านห้วยโจด  นางอินทิรา เทพนอก 157 86,203.00 10497,20061,90736,48018,76024,560238,90710 พฤษภาคม 2559
57บ้านเพ็กเฟื้อย  นายมงกุฎ จำนงค์นิต 90 54,669.00 7284,40040,04724,72012,14016,780178,08715 พฤษภาคม 2559
58บ้านหนองผำโคกสวรรค์  นางสาววาสนา แสงมุกดา 76 71,731.00 4856,60028,52416,6808,41011,270121,48410 พฤษภาคม 2559หนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดของสำนักวิชาการ ได้หนังสือหลังกำหนดเปิดภาคเรียน โดยเฉพาะแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์และแบบฝึกทักษะภาษาไทย
59หนองหว้าวิทยาสรรค์  นายอดุลย์ แสงมุกดา 190 120,300.00 121190,85090,86348,39023,72040,640394,46310 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนตามปฏิทินการดำเนินงานของ สพฐ.
60บ้านโนนคูณ  นายณรงศักดิ์ หลวงพล 25 12,757.00 1821,20010,6626,2403,1304,22045,45230 เมษายน 2559
61บ้านนาเลิง  นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ 313 158,945.00 214270,400131,65879,35038,37561,260581,04331 มีนาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
62บ้านห้วยไร่  นายธงชัย แสวงกำไร 51 23,335.00 4148,20023,87914,1607,0459,590102,87412 พฤษภาคม 2559
63บ้านกองแป่มหนองสวรรค์  51 23,582.00 2529,20012,9398,5204,1155,80060,5746 พฤษภาคม 2559การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559 ไม่ปัญหาและอุปสรรคแต่อย่างใด
64บ้านหนองกุง  นายธรรมรัตน์ วงศ์สรีรักษา 82 47,640.00 6778,60036,47323,04011,35515,630165,09810 พฤษภาคม 3102
65บ้านหินลับศิลามงคล  นางภาวิไล บุญทองแพง 186 112,736.00 135150,75083,00248,99024,52035,650342,9129 พฤษภาคม 2559ปีที่ผ่านมาได้รับหนังสือช้ามาก
66บ้านหนองบัวโซม  นายทองฉันท์ ผดาวัน 90 50,037.00 6374,20035,68621,84010,95514,770157,45113 เมษายน 2559
67ชุมชนนาคำไฮวิทยา  นายทองมาก พลแก้ว 436 265,650.00 299348,450193,102112,35054,67087,860796,43224 เมษายน 2559-
68บ้านโคกกลางโนนงาม  นายกมล บุญจันทร์ 29 12,603.00 2327,20013,6518,0404,1055,42058,41628 มีนาคม 2560-
69บ้านกุดฉิม  นายนิวัฒน์ เสนา 82 44,767.00 7285,40044,81825,32013,09017,030185,65810 เมษายน 2559
70บ้านหนองปลาขาว  นายพรชัย จิตเจริญ 63 20,234.00 4957,40026,51816,8008,22511,410120,3534 เมษายน 2559
71ร่มเกล้า  นายอนุพนธ์ โสมมีชัย 476 254,076.00 363439,850245,386139,32068,655110,8701,004,08120 มิถุนายน 2559
72บ้านโนนทัน  นายประนอม พลกลาง 92 67,047.00 87102,20048,20430,00014,87520,330215,6094 พฤษภาคม 2559
73บ้านห้วยทราย  นายกิตติพงษ์ จวงโส 30 14,348.00 2023,60011,8596,9603,5204,70050,63929 เมษายน 2559ไม่มี
74บ้านภูพานทอง  นายกฤษฎา จันทร์นวล 79 39,155.00 3946,40024,85813,8007,2259,260101,54313 พฤษภาคม 2559
75บ้านอ่างบูรพา  นายไพฑูลย์ สุปัญญา 43 27,147.00 3743,20019,50312,6006,0758,58089,95830 เมษายน 2559
76บ้านภูพานคำ  นายวีระพันธ์ สาฆะ 80 47,583.00 6273,40035,62021,72011,14014,630156,5105 พฤษภาคม 2559
77เมืองใหม่วิทยา  นายนาวา กุตัน 0 0.00 595729,850425,339231,060115,945183,9501,686,144
78บ้านหนองทุ่งมน  ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎาพันธ์ จันทร์ปัญญา 125 50,088.00 86101,20050,08829,76014,87020,140216,05820 เมษายน 2559หนังสือกระทรวงใช้กระคุณภาพตำ่ ใช้ไม่นานก็ชำรุด
79บ้านโนนสว่าง  นายนิพนธ์ นามแก้ว 60 33,872.00 4856,40025,82116,5608,22011,220118,22121 เมษายน 2559
80หนองม่วงชมพูทอง  นายพิรเดช โพธิสาร 128 77,335.00 9891,10057,08434,08017,21023,020222,49427 เมษายน 2559
81กุดจิกวิทยา  นายปรีชา สังฆรัตน์ 159 173,584.00 122112,50067,26941,88020,56028,430270,63925 เมษายน 2559-
82โนนข่าประชาสรรค์  นายมานะ ถนอมจิตร 51 25,588.00 3945,40019,92613,2006,2759,01093,8115 พฤษภาคม 2559ไม่มี
83บ้านห้วยไผ่  นายโยธิน ทองทิพย์ 43 23,507.00 3339,00018,92511,5205,8657,77083,0806 พฤษภาคม 2559
84บ้านโปร่งแจ้ง  นางพิไลลักษณ์ สดีเดช 21 13,000.00 2327,00013,0057,9203,9155,37057,21013 พฤษภาคม 2559-
85บ้านห้วยกวางทอง  นางรัตนา วิลัยปาน 27 16,000.00 2630,20012,9008,7604,1205,99061,9706 พฤษภาคม 2559-
86บ้านศรีบุญเรือง  นายสุวิชัย แก้วจันดา 302 198,949.00 205307,650141,44580,13038,65066,300634,17531 พฤษภาคม 2559-
87บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย  นายชยพัทธ์ ยางศรี 150 74,743.00 135193,15094,23852,35025,76042,250407,74815 พฤษภาคม 2559ไม่มีหนังสือให้ ส่งไม่ครบทุกชั้น
88บ้านโคกสูงโคกสวรรค์  นางรัศมี โพธิสาร 68 35,000.00 5160,20030,49217,7608,99511,990129,4379 พฤษภาคม 2559หนังสือขององค์การค้าคุรุสภา(สสวท.)จะได้รับช้า
89บ้านหนองบัวน้อย  นางธิดาพร เสริมเปล่งศรี 76 32,089.00 5868,00032,29619,9209,79013,520143,52610 พฤษภาคม 2559หนังสือบางสำนักพิมพ์ที่สั่งไม่ได้ครบต้องได้รอ
90บ้านหนองแตง  นายนิคม แสนบัว 0 38,191.00 6576,80037,73322,68011,53515,300164,04810 พฤษภาคม 2559ต้องจ้ดซื้อให้ตรงกับโรงเรียนวังไกลกังวล เพราะเรียนโดยใช้สื่อทางไกล
91บ้านมอใต้  นางธิดาพร เสริมเปล่งศรี 36 18,852.00 3237,40016,32410,9205,2907,43077,36424 เมษายน 3102
92บ้านนาดี(คุรุราษฎร์บำรุง)  นายวิเชียร อดทน 970 598,000.00 638597,900394,146224,760116,620151,0701,484,49610 เมษายน 2559
93ดอนปอวิทยา  นายทวีสิทธิ์ ลาดบัวขาว 384 289,865.00 282332,700190,199107,25053,22583,880767,25412 พฤษภาคม 2559หนังสือกลุ่มสาระพื้นฐานภาษาไทย คณิตศาสตร์ ซึ่งจัดพิมพ์จำหน่ายโดย สกสค.จัดพิมพ์ล่าช้าทำให้ได้รับหนังสือไม่ทันเปิดเรียน
94บ้านนาทับควาย  นายสมพงศ์ โคตะหา 83 45,601.00 5868,60034,29620,28010,36013,670147,20615 เมษายน 2559ตอนนี้ยังไม่เจอปัญหา
95บ้านหนองโน  นายประชา ไชยศรี 59 31,893.00 4553,00025,41515,6007,82510,550112,39015 พฤษภาคม 2559
96บ้านสร้างเสี่ยน  นายทิวากร ศรีชาติ 117 53,552.00 7790,40043,67026,52013,11517,980191,68520 เมษายน 2559รายการหนังสือ ของ องค์การค้าฯ มาล่าช้า และเป็นหนังสือแบบเก่า ที่ไม่ตรงกับการสอนทางไกล DLTV เช่น วิทยาศาสตร์ เนื้อหา กับแบบฝึกไม่ตรงกัน ทางร้านว่าไม่มีจำหน่าย ที่ใช้เป็นหนังสือทดลองใช้เรียน
97บ้านบุ่งแก้วนำลัด  นายสุรศักดิ์ หลงกุล 143 76,345.00 9487,30054,36532,64016,43022,060212,79522 เมษายน 2559หนังสือกลุ่มสาระพื้นฐานภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดพิมพ์จำหน่ายโดย สกสค.จัดพิมพ์ล่าช้าทำให้ได้รับหนังสือไม่ทันเปิดเรียน
98บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง  ว่าที่ ร.ต.ทินกร สุวรรณพรหม 54 26,403.00 3946,80026,40314,0407,6059,360104,20818 มีนาคม 2559ไม่มี
99บ้านกุดแท่น  นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุล 74 38,690.00 5261,40030,04418,1209,19012,230130,9846 เมษายน 2559
100บ้านวังคูณ  นายไพรรัตน์ วิลัยปาน 33 12,175.00 4046,80020,34513,6806,6609,30096,78513 พฤษภาคม 2559-
101บ้านนาทม  นายวรวิทย์ ศรีนามโหน่ง 27 16,390.00 3136,20016,39010,5605,0957,19075,43516 พฤษภาคม 2559-
102บ้านนาชุมแสง  นางสาวชลธิชา ชัยชนะ 20 10,535.00 1517,6008,2995,1602,5453,50037,10429 เมษายน 2559-
103บ้านโนนเสถียร  นายสุภาพ เทศสนั่น 97 62,256.00 9486,90052,41432,40016,05021,960209,7245 พฤษภาคม 2559
104หนองแกสระแก้ววิทยา  นายบัญญัติ ข้อโทน 323 143,485.00 225253,550143,48583,82041,45563,950586,26015 พฤษภาคม 2559
105บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา  นายศรายุทธ ไชยสิทธิ์ 128 78,050.00 119156,75078,05044,91022,02035,110336,8408 มีนาคม 2559ไม่มี
106บ้านสำราญสุข  นายเกริก กุลกั้ง 96 68,808.00 6582,45040,73524,09011,60018,650177,52513 พฤษภาคม 2559
107กุดหานสามัคคี  นายวัชรศักดิ์ สุจริต 201 69,448.00 131121,65073,67345,48022,88530,740294,42825 มีนาคม 2559ไม่มี
108โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา  นายจำนงชัย เพ็งคำแหง 215 166,266.00 148188,90095,44955,35027,16542,720409,5845 พฤษภาคม 2559ไม่มี
109บ้านโนนหว้าทอง  นายปัญญา ขนานแข็ง 123 66,824.00 10091,80051,04634,08016,46023,200216,58616 พฤษภาคม 2559อยากให้คุรุสภา จัดพิมพ์หนังสือขององค์การค้าให้ทันต่อความต้องการของโรงเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน เพราะช้ามาก
110บ้านตะเคียนทอง  นายตั๊ด กะสี 60 50,621.00 4351,00026,14015,1207,81510,170110,24515 พฤษภาคม 2559ปีการศึกษาที่ผ่านมาทางร้านคู่สัญญาจัดส่งหนังสือไม่ทัน ทางโรงเรียนก็ใช้หนังสือเก่าที่รุ่นพี่บริจาคให้รุ่นน้องมาเรียน
111บ้านฝายหินประชารักษ์  นายเจนภพ ชัยวรรณ 314 197,628.00 236261,200144,59486,88042,43065,890600,99430 เมษายน 2559
112บ้านมอเหนือ  นายฐานันดร แพงคำแหง 153 94,520.00 10193,95058,79635,16017,79523,740229,4415 เมษายน 2559ไม่มี
113บ้านโนนสะอาด  นายธวัตชัย ปุริฌส 67 34,019.00 4856,80028,19416,8008,60011,320121,71413 พฤษภาคม 2559การประชุมเตรียมการฯของโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องให้ความสำคัญ เพราะเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จ
114โนนคูณวิทยา  นายกิตติพงษ์ ตะไก่แก้ว 230 110,425.00 171240,350118,19766,21032,93052,890510,5775 พฤษภาคม 2559
115บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม  นายสมเพชร ภูเพ็งใจ 163 74,800.00 119169,55078,62545,69021,98037,060352,90524 เมษายน 25591.ในสั่งซื้อหนังสือทางโรงเรียนจะเน้นหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก แต่มีโรงเรียนอื่นๆต้องการเป็นจำนวนมากจึงทำให้ผลิตไม่ทัน ทำให้หนังสือส่งล่าช้า 2.อยู่ในช่วงระยะปิดเทอมการดำเนินการอาจจะไม่สะดวก
116บ้านโต่งโต้น  นายอนันต์ เสมาเพชร 82 50,621.00 5666,20033,14519,5609,97013,190142,06530 มีนาคม 2559หนังสือบางรายวิชาได้ช้าแต่ทางโรงเรียนได้ติดตามจนครบแล้ว
117บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง  63 36,957.00 3845,00024,26013,3206,8408,97098,39013 พฤษภาคม 2559ไม่ได้หนังสือตามที่ต้องการเนื่องจากไม่ได้เห็นตัวอย่างหนังสือ
118บ้านวังโปร่ง  นายณัฐพล สุสุวรรณ 52 16,000.00 3540,60016,90711,7605,4958,05082,81216 มิถุนายน 2559ไม่มี
119หินตลาดศรีสง่าวิทยา  นายดุสิต ดีศรี 313 189,395.00 214274,900135,99779,98038,99062,010591,87718 เมษายน 2559
120หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง  นายสมพร อินทรักษา 60 32,496.00 4957,80027,67717,0408,60511,510122,63221 มีนาคม 2559การติดตามตรวจสอบทุกขั้นตอนในการจัดซื้อหนังสือ
121บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย  นางอุษรินทร์ โหม่งพุฒ 103 57,626.00 7790,20041,63726,40012,92517,930189,0928 มิถุนายน 2559
122บ้านดอนเกล็ด  นายหนูพิษ หาญเชิงชัย 238 141,348.00 171159,850103,30160,00030,87540,390394,4164 มิถุนายน 2559
123บ้านป่าคา  นายอนุสรณ์ ชัยสงค์ 107 69,264.00 87102,60050,01330,24015,25520,430218,53810 พฤษภาคม 2559เจ้าหน้าที่ธุรการแจ้งล่าช้า
124บ้านสันป่าพลวง  นายเสมือน อุดมรักษ์ 53 27,514.00 3237,80019,73111,1605,6707,53081,89119 เมษายน 2559-
125โนนสมบูรณ์วิทยา  นายสุรวิทย์ ศรีดาวงศ์ 120 72,998.00 96106,30057,99034,65017,20525,190241,33510 พฤษภาคม 2559หนังสือขอกระทรวงมีปัญหามากที่สุด เพราะผลิตช้า ไม่เพียงพอ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ว้ทยาศาสตร์
126ชุมชนบ้านนากอก  นายขจิต โจมศรี 110 49,494.00 8397,80047,45928,80014,47519,470208,0042 พฤษภาคม 2559-
127โคกม่วงทองวิทยา  นายสนิท หาญเชิงชัย 104 51,096.00 7486,00036,82124,96011,77017,060176,61118 ธันวาคม 2559ไมมี
128บ้านกุดดุกสุขเกษม  นายมงคลธรรม ศรีเคนา 96 60,477.00 7690,20046,16826,76013,87017,990194,98829 เมษายน 2559
129บ้านโคกล่าม  นายภัทรพล จันทร์สด 49 30,190.00 3541,80022,60412,4806,6358,35091,86930 เมษายน 2559
130บ้านโนนงาม  นายเกรียงไกร ศรีลี 229 121,589.00 173259,050115,32967,35032,20055,820529,74924 เมษายน 2559
131บ้านโคกสนั่น  นายสมบัติ เขียวอาสา 53 31,733.00 4553,40026,69015,8408,20510,650114,78513 พฤษภาคม 2559ระบบการจัดซื้อหนังสือดีอยู่แล้ว
132บ้านหนองผือท่าปากเป่ง  นายบุญตา ค่าภูเขียว 62 25,407.00 4957,60026,78516,9208,41511,460121,1805 พฤษภาคม 2559
133บ้านแกท่าวารี  นายสรวิศ กุลวงศ์ 102 20,919.00 8094,60047,30527,96014,27018,850202,9855 เมษายน 2559ไม่มี
134บ้านโนนสำราญสมสนุก  นายพยุง บุญเกาะ 212 137,051.00 155194,05099,78957,66028,32544,150423,97427 เมษายน 2559หนังสือของกระทรวงจัดส่งช้ากว่าสำนักพิมพ์อื่น
135บ้านวังไฮ  นายประไพ ศรีวรรณวงษ์ 110 75,385.00 7285,00042,68425,08012,71016,930182,40413 พฤษภาคม 2559-
136บ้านโนนข่า(พอง)  นายชโลทร จิตรา 88 38,960.00 5969,80035,27920,64010,55513,910150,1847 เมษายน 2559ไมมี
137นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา  นายสมจิตร สุภักดี 132 70,245.00 110144,10070,24541,28020,03032,300307,95525 เมษายน 2559ส่วนใหญ่หนังสือที่กระทรวงผลิตมีน้อยไม่พอสำหรับความต้องการนักเรียน
138บ้านห้วยบ่อทอง  นายฐปนวัฒน์ ศรีโมสาร 47 20,716.00 3541,40020,35012,2406,2558,25088,4956 พฤษภาคม 2559
139วังแคนวังคูณวิทยา  นายสมร นาใจคง 157 92,628.35 106135,10067,12239,48019,19030,540291,43211 พฤษภาคม 2559
140บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพฯ 19)  นายธีรวัจน์ ชัยมา 69 38,715.00 4047,40025,17414,0407,2309,450103,29430 เมษายน 2559โรงเรียนได้หนังสือไม่ครบ
141บ้านทรายมูล  นายปัจวุธ อินกำบัง 319 164,105.00 223239,650136,06881,36040,09560,470557,64310 พฤษภาคม 2559
142บ้านหนองอุ  นายวีระ โพธิ์ศรี 51 55,000.00 80113,40051,82230,54014,53024,800235,09213 พฤษภาคม 2559
143บ้านหนองขามท่างาม  นายตริณวัชร์ นิตย์ด่านกลางกุน 78 82,634.00 7790,80043,84426,76013,49518,080192,97918 พฤษภาคม 2559
144บ้านดอนข่า  นายชัยนรงค์ ไชยโย 39 14,085.00 3338,80018,43111,4005,6757,72082,0267 เมษายน 2559ไม่มี
145บ้านหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮด  นายจันที วงษ์ตรี 15 8,000.00 1315,6008,5454,6802,5353,12034,48011 พฤษภาคม 2559
146บ้านหนองอุสาขาเหล่านาดี  นายเดชา โทนาสิงห์ 28 15,769.00 2024,00014,1727,2003,9004,80054,07211 พฤษภาคม 2559
147บ้านห้วยหว้าวังทอง  นายปัญญา วาชัยยุง 103 89,520.00 8194,80044,13027,72013,51518,840199,0057 มีนาคม 2559
148บ้านนาแพง  นายราชันย์ ผลวัฒนา 75 38,500.00 5665,60030,20219,2009,40013,040137,44216 พฤษภาคม 2559ไม่มี
149บ้านหนองกุงแก้ว  นายโกสินทร์ ภูมิ่งศรี 227 120,000.00 147135,65079,61550,52024,86534,280324,9308 เมษายน 2559
150บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์  นายโสภา ชนะบุญ 185 127,647.00 148205,20093,81856,16026,79045,170427,13817 เมษายน 2559การดำเนินงานของโรงเรียนสำเร็จตามขั้นตอนและกระบวนการ
151บ้านคอกวัว  นางชนม์ชนิกา ใบลี 42 8,313.00 2732,20017,6669,6005,0756,43070,97130 พฤษภาคม 2559ไม่มี
152บ้านผาสุก  นายเนติวิศว์ ชารัมย์ 65 14,821.00 6070,20031,02220,5209,99013,950145,682
153บ้านหนองคังคา  นายกฤษฎา จันทร์นวล 32 15,662.00 2226,00013,0557,6803,9105,18055,82516 พฤษภาคม 2559ไม่มี
154บ้านนาสำราญรุ่งเรือง  นายโกสุม ระภักดี 126 45,977.00 7487,40043,12025,80013,10017,410186,83021 เมษายน 2559
155บ้านผาเสด็จ  นายนเรนทร์ เขียวเสน 14 4,904.00 1821,0009,3216,1202,9404,17043,5515 พฤษภาคม 2559ไม่มี
156บ้านผาสุกสาขาผาสวรรค์  นายเนติวิศว์ ชารัมย์ 9 3,650.00 67,2003,7472,1601,1701,44015,71715 พฤษภาคม 2559ไม่มี
157โนนสังวิทยาสรรค์  นายพิทยา อาศัยรัตน์ 195 94,938.00 171158,05093,92058,92029,16539,940379,99522 มีนาคม 2559ให้เพิ่มงบประมาณ เพื่อให้ซื้อได้ทั้งหนังสือเรียนและแบบฝึกครบตามจำนวนนักเรียนแต่ละชั้น
158บ้านโคกกลาง  นายพิทยา ชาญประเสริฐ 95 25,205.00 7284,40039,64424,72012,14016,780177,68415 มีนาคม 2559ไม่มี
159บ้านโสกจาน  นายชัชวาลย์ ก่านพรมมา 71 36,428.00 6170,40027,63920,2809,23513,940141,49429 ตุลาคม 2559ไม่มี
160บ้านฝายหิน  นายสุรสิทธิ์ ไชยสิทธิ์ 19 16,804.00 1720,40011,1516,1203,3154,08045,06611 เมษายน 2559ไม่มี
161บ้านหนองแวงงิ้วตาก  นายลำพูน โสโท 180 105,927.00 131121,65075,55045,48022,88530,740296,30510 พฤษภาคม 2559
162บ้านโนนสงเปลือย  นายไสว ทวิลา 181 102,935.00 122114,10074,04642,84022,08028,830281,8965 พฤษภาคม 2559
163บ้านหนองกุงคำไฮ  นายโอวาท ศรีจันทร์เวียง 103 44,416.00 9788,75048,70932,88015,68522,430208,4546 พฤษภาคม 2559-
164บ้านหนองเหมือดแอ่  นายวิชัย หงษ์ชุมแพ 222 116,295.00 159148,25094,03555,56028,34537,460363,65019 เมษายน 2559
165บ้านท่าลาด  นางวลักขณา สารกิจจานนท์ 246 149,404.00 174210,100102,59363,30030,13048,210454,33318 เมษายน 2559
166หนองกุงจารย์ผางวิทยา  นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตร 130 73,415.00 95130,65061,79336,36017,86528,900275,56813 พฤษภาคม 2559งบประมาณไม่พอ
167บ้านหนองลุมพุก  นายกานต์ โง่นทอง 74 56,780.00 5665,80031,28919,3209,59013,090139,08916 พฤษภาคม 2559
168บ้านโนนตาล  นางปาริชาติ ไกยฝ่าย 72 50,055.00 5058,40026,49417,0408,23011,600121,7647 เมษายน 2559
169บ้านโนนสว่าง  นายทวีเดต คำแพงศรี 82 50,206.00 6981,40040,54724,00012,12516,210174,28223 พฤษภาคม 2559
170บ้านโนนเมือง  นายวีรศักดิ์ เขตสมุทร์ 63 31,837.00 4452,20027,60115,4808,01010,410113,70110 พฤษภาคม 2559
171ชุมชนบ้านกุดดู่  นายสราวุฒิ บัวคำ 200 87,328.00 143132,45079,90549,44024,65533,470319,92010 พฤษภาคม 2559-
172บ้านหนองแวง  นายพาส โคตรบาล 224 142,766.00 153202,550110,25159,04030,49545,520447,85613 พฤษภาคม 2559-
173บ้านหนองเม็ก  นายยอดชัย หนูมี 135 67,997.00 10393,65050,36734,56016,09523,670218,3425 พฤษภาคม 2559
174บ้านโสกช้าง  นางอุดรทิพย์ แก้วก่า 41 16,768.00 3641,80018,00612,1205,6908,29085,90625 เมษายน 2559
175บ้านหัวขัว  นายวีรพจน์ โคตรนรินทร์ 150 47,068.00 109101,55063,54938,04019,35525,660248,15419 เมษายน 2559
176นิคมสงเคราะห์ 2  นายรุ่งเรือง วงษ์นคร 64 40,140.09 5766,40028,74419,3209,21513,180136,8595 พฤษภาคม 2559ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้จัดซื้อหนังสือเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด
177บ้านกุดคอเมย  นายพงษ์พันธ์ เกตุพัด 56 28,272.00 3642,60021,04412,6006,4508,49091,1844 พฤษภาคม 2559-
178บ้านโคกใหญ่  นายประภาส ลิโป้ 86 42,539.75 6070,60034,34320,76010,37014,050150,12313 พฤษภาคม 2559ไม่มี
179บ้านหนองตานา  นายสุริยา นาใจรีบ 85 41,484.00 5969,40033,95420,40010,17513,810147,73929 เมษายน 2559
180บ้านหนองสะแบง  ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ อุภัยพรม 56 26,753.00 4856,80028,20016,8008,60011,320121,72014 พฤษภาคม 2559ระบบดำเนินการติดตามตรวจสอบ ดีมาก
181บ้านโนนปอแดง  นายสมคริต เตชะ 35 18,570.00 2630,60014,7399,0004,5006,09064,92928 เมษายน 2559-
182บ้านโคกป่ากุง  นายปรีชา หีบแก้ว 197 94,006.00 147183,85094,00654,60026,73541,830401,02112 ธันวาคม 2559
183บ้านถิ่น  นายไพฑูรย์ นามบุญลือ 134 89,058.00 110162,90074,71642,90020,81035,250336,57630 เมษายน 2559-
184บ้านโนนสูงหนองสวรรค์  นายยุทธกล ดรอินทร์ 124 68,110.00 9688,60052,18933,00016,25022,390212,42910 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
185บ้านกุดกวางสร้อย  นายวีระชาติ หารวาระ 71 43,342.00 5464,00032,45218,9609,77012,760137,94229 เมษายน 2559
186บ้านโสกก้านเหลือง  นายสุทธี วรจิตร 68 40,303.00 5868,40033,37020,16010,17013,620145,72020 เมษายน 2559
187บ้านหนองแวงป่งสัง  นายนิรภัย ศรีทะรัง 69 30,377.00 5766,80030,37719,5609,59513,280139,61231 มีนาคม 2559
188บ้านหนองเล้าข้าว  นายสังวร นามบุญเรือ 46 24,579.00 3338,60017,22611,2805,4857,67080,26113 พฤษภาคม 2559
189นิคมโคกม่วงศรีสมพร  นายชัยยุทธ อุ่นใจ 32 17,463.00 3844,40020,07012,9606,2708,82092,52020 เมษายน 2559
190นิคมสงเคราะห์ 3  นางสุภิญญา วงษ์นาม 54 23,500.00 4755,40026,37116,3208,21511,030117,3366 พฤษภาคม 2559
191บ้านหินสิ่ว  นางจิตติพร เชื้อบัณฑิต 80 27,128.00 6677,00033,81222,44010,78015,290159,32214 เมษายน 2559ได้หนังสือไม่ครบในบางสาระ
192บ้านโสกแคนหนองหญ้าปล้อง  นายประมวล อุ่นเรือน 75 47,600.00 6881,40041,74124,90012,14018,770178,9513 พฤษภาคม 2559การจัดหาหนังสือของโรงเรียนต้องสอดคล้องกับ การจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนวังไกลกังวล จึงเป็นอุปสรรคในการจัดหา
193ปรางค์กู่  นางนคร ฉลาดแย้ม 62 33,381.00 5160,00027,73117,6408,80511,940126,11629 เมษายน 2559
194นิคมวัฒนา 6  นายเสถียร ทาขุลี 90 55,000.00 7891,60042,28926,88013,31018,220192,2998 เมษายน 2559ไม่มี
195บ้านหนองบัวเงิน  นายระวี ไสยสัตย์ 72 41,945.00 5767,00033,38819,6809,78513,330143,18320 เมษายน 2559
196โคกม่วงประชาสรรค์  นายประมวล พินิจมนตรี 209 194,558.00 138184,30094,02352,62026,21041,170398,32310 พฤษภาคม 2559-
197ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี  นายชนะ วงษ์มา 131 67,285.00 108100,20060,89737,44018,78025,320242,63729 เมษายน 2559เนื้อหาของหนังสือเรียนไม่ตรงกับความต้องการของครูผู้สอน
198บ้านข่าน้อย  นายจรุง นวลละออ 66 30,480.00 4754,20022,51115,6007,07510,730110,11629 เมษายน 2559ไม่มี
199บ้านหนองปิงบุ่งบกวิทยา  นายธนพล พรมมหาชัย 170 92,650.00 126166,50080,58847,22022,67037,190354,16830 เมษายน 2559หนังสือเรียนสาระที่ให้ของกระทรวงศึกษาธิการพิมพ์จะมาช้ากว่าหนังสือเรียนจากสำนักพิมพ์อื่นๆ
200บ้านห้วยบง  นายชวาลชัย สุ่มมาตย์ 77 39,132.00 7082,00037,83624,00011,75016,300171,88610 กุมภาพันธ์ 2559ไม่มี
201บ้านโคกม่วงชุม  นายประภาส นาวัลย์ 63 51,000.00 5261,40029,97918,1209,19012,230130,91920 มิถุนายน 2558
202นิคมสงเคราะห์วิทยา  นายภูเขียว บรรหาร 104 40,323.00 99123,05059,79236,48017,57528,010264,90730 พฤษภาคม 2559
203บ้านโคกสะอาด  นายคำพุ สักขวา 129 88,635.00 9285,00051,24531,68015,66021,480205,06510 พฤษภาคม 2559
204บ้านดงบาก  นายฉลาด นามแคน 91 49,418.00 5868,60035,12120,28010,36013,670148,0319 พฤษภาคม 2559โรงเรียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารซึ่งมีปัญหาในการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต
205บ้านโสกแดง  นายลำพูน โสโท 20 12,515.00 1618,8009,5215,5202,7403,74040,3219 พฤษภาคม 2559หนังสือวิทยาศาสตร์น่าจะทำออกมาให้ทันหรือให้เยอะๆ
206นิคมสงเคราะห์ 4  นายสุรสิทธิ์ ไชยสิทธิ์ 10 6,042.00 1011,6005,2053,3601,5702,30024,03529 เมษายน 2559ไม่มี
207บ้านวังมน  นายชัยยงค์ ภูเนตร์ 134 84,804.00 110154,20075,84242,51021,08533,950327,58729 เมษายน 2559
208บ้านวังมนสาขาชัยมงคล  นายชัยยงค์ ภูเนตร์ 25 17,050.00 2023,60011,4926,9603,5204,70050,27229 เมษายน 2559
209บ้านค้อ  นายเตียง ทองผา 185 83,339.00 124157,40080,21546,32022,76035,660342,35513 กรกฎาคม 2558มีหนังสือบางสาระบวงวิชายังไม่ได้รับในรอบแรก คาดว่าคงได้รับก่อนเปิดเรืยนก่อนทำการสอน
210บ้านหนองทุ่ม  นายวิภาส เหล่าบ้านค้อ 79 43,002.00 6475,00035,44221,96010,77014,910158,08213 พฤษภาคม 2559
211บ้านหนองนกเขียน  นายเธีรภัทร์ โชติพันธ์ 55 32,910.00 4552,80025,44515,4807,63510,500111,86030 เมษายน 2559เรียบร้อยดี
212บ้านกุดฉิม  นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์ 74 54,659.00 5563,60025,47918,3608,44512,600128,48413 พฤษภาคม 2559
213บ้านท่าศิลา  นายสุชาติ แวววงศ์ 32 27,053.10 3541,20019,46512,1206,0658,20087,05026 มกราคม 2559
214บ้านกุดแห่  นางนคร ฉลาดแย้ม 10 4,265.00 89,6005,7852,8801,5601,92021,74529 เมษายน 2559หนังสือไม่ครบเพราะจำนวนนักเรียนยังไม่อยู่ตัว ควรมีการจัดซื้อหนังสือปีละ 2 ครั้ง
รวม 24,496 14,057,891 20,13123,287,90012,269,2457,264,4703,606,2805,280,49051,708,385
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน