สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพม. เขต 30  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1ชัยภูมิภักดีชุมพล  นายศราวุธ สิงหาราโท 0 0.00 2,2004,008,1002,238,9161,042,700483,0801,004,8908,777,686
2สตรีชัยภูมิ  นายสมชาย คำพิทักษ์ 3,182 1,876,948.00 2,2574,117,0002,306,3051,071,400496,2701,032,1059,023,08013 พฤษภาคม 2559
3เมืองพญาแลวิทยา  นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต 1,877 1,380,000.00 1,3482,453,9501,362,988638,250295,740615,2755,366,20311 พฤษภาคม 2559มีการประชุมการคัดเลือกหนังสือ ส่งผลให้การจัดซื้อหนังสือช้า
4กุดตุ้มวิทยา  นายสุชาติ รักษาชนม์ 195 207,309.00 137316,950137,51364,55029,93062,310611,2534 พฤษภาคม 2559
5บ้านค่ายวิทยา  นายนพดล กาญจนางกูร 487 455,108.00 377684,650379,243177,95082,490171,6901,496,02320 เมษายน 2559การประมาณการจำนวนนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ยึดตามปี 2558 แต่มีนักเรียนมาเรียนจริง ต่ำกว่าที่ประเมินไว้ เลยต้องคืนหนังสือเรียนให้กับผู้ขาย โดยทำเรื่องขอคืนหนังสือ
6กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ  นายปรีชา เคนชมภู 586 637,174.00 414757,800430,392197,40091,380189,9301,666,90215 พฤษภาคม 2559วิชาเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องซื้อเช่น คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ครูบางท่านไม่เข้าใจในการจัดซื้อหนังสือเรียน
7ภูพระวิทยาคม  นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก 96 106,170.40 64149,55068,56230,65014,18029,455292,39720 พฤษภาคม 2559-ไม่มี-
8ชีลองวิทยา  นายประยุทธ์ วรรณประเขวา 58 39,878.00 3888,35039,87818,0508,36017,385172,02310 พฤษภาคม 2559-ไม่มี-
9บ้านเขว้าวิทยายน  นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ 774 700,907.00 5731,041,300578,595270,700125,470261,1152,277,180
10คอนสวรรค์  นายถวิล มนตรี 1,069 1,037,000.00 7741,408,800782,334366,400169,780353,2303,080,54421 เมษายน 2559
11สามหมอวิทยา  ว่าที่ร้อยเอกจีระศักดิ์ แต่งผิว 275 269,694.00 192445,050192,17290,75042,06087,525857,5575 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรคใดๆในการดำเนินการ ตรงตามขั้นตอนทุกประการ
12โนนสะอาดวิทยา  นายวานิช เพียนอก 251 239,679.60 178410,700174,63883,50038,74080,700788,27820 เมษายน 2559
13ปู่ด้วงศึกษาลัย  นายวีระศักดิ์ พลมณี 193 185,780.00 117271,350119,53355,35025,65053,370525,25329 เมษายน 3102ลำดับขั้นตอนการทำงานมีขั้นตอนที่ซับซ้อน
14หนองบัวแดงวิทยา  นายชัยรัตน์ เจริญสุข 2,343 2,294,373.00 1,6142,931,6001,617,580762,000353,220735,1506,399,55028 มีนาคม 2559วิชาหลักที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลายคือรายวิชาเพิ่มเติม จึงมีความต้องการสั่งซื้อมาก และในการจัดโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานบางปีได้เรียนพร้อมกันทั้งระดับชั้น ม.6 และ ม.4 จึงมีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น
15นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก  นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร 490 459,112.00 381697,650393,141181,75084,130174,8501,531,5215 พฤษภาคม 2559
16คูเมืองวิทยา  นายภัทราวุธ สิมช้า 455 439,400.00 347624,050332,459161,75075,110156,6001,349,9699 พฤษภาคม 2559
17จัตุรัสวิทยาคาร  นายพุฒิพงศ์ แสงฤทธิ์ 1,319 909,996.00 9241,676,850923,128435,750202,020420,5253,658,27311 พฤษภาคม 2559ไม่สามารถซื้อหนังสือได้ในครังเดียวเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของครูผู้สอน
18หนองบัวบานวิทยา  นายวงเดือน สารวิทย์ 251 228,209.00 184426,750186,75487,05040,34083,935824,82922 เมษายน 2559
19ละหานเจริญวิทยา  นายบรรจบ ศิริวาลย์ 228 138,500.00 161371,550158,52975,55035,05073,010713,68929 เมษายน 2559
20บางอำพันธ์วิทยาคม  นายประยูร มังกร 218 232,487.00 165380,850162,56777,45035,93074,840731,63711 พฤษภาคม 2559
21เพชรพิทยาสรรค์  นางจิตตานันทิ์ ภูมิชัยธีรโชติ 380 337,487.00 237429,450236,257111,55051,730107,710936,69719 เมษายน 2559
22เริงรมย์วิทยาคม  ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์ 183 186,105.00 120278,250122,56656,75026,30054,725538,59112 พฤษภาคม 2559ยังไม่เข้าใจขั้นตอนการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษโดยละเอียด ติดต่อประสานงานแต่ละฝ่ายไม่สอดคล้องกันเพาะความไม่เข้าใจบ้าง
23หนองบัวระเหววิทยาคาร  นายสิทธิพร บำเพ็ญเพียร 707 665,000.00 508923,950512,976240,250111,340231,6752,020,1914 พฤษภาคม 2559
24ห้วยแย้วิทยา  นายธีรสิทธิ์ สวัสดิ์ 264 200,000.00 176404,100166,97081,90038,04079,330770,34020 เมษายน 2560จำนวนคาดการณ์ ม.1 และ ม.4 ไม่ตรงตามจำนวนหนังสือที่จัดซื้อ
25เทพสถิตวิทยา  นายอมร ชัยวิเชียร 756 738,040.00 5871,062,950580,089276,050128,030266,6102,313,72926 เมษายน 2559-
26นายางกลักพิทยาคม  นายประวิทย์ พลอยดำ 709 503,949.00 511923,950503,949239,850111,270231,7702,010,78930 มิถุนายน 2559ไม่มี
27ภูเขียว  นางศิริวรรณ อาจศรี 3,085 2,025,572.92 2,1323,883,2502,163,2341,010,150468,020973,6058,498,25911 พฤษภาคม 2559-ไม่ม่-
28หนองคอนไทยวิทยาคม  นายสุทธิพงษ์ สุทธิรารัฐกานต์ 337 301,413.00 256460,600245,540119,40055,440115,580996,5605 พฤษภาคม 2559-
29พระธาตุหนองสามหมื่น  นายสุวนิชย์ ณิชย์คำหาญ 315 284,118.00 237430,800238,447112,00051,910108,025941,1823 พฤษภาคม 2559
30บ้านแท่นวิทยา  นายทรงวุฒิ ขวาไทย 1,301 1,199,517.00 9011,635,100900,831424,900196,990410,0553,567,87628 เมษายน 2559-
31แก้งคร้อวิทยา  นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ 2,484 1,480,000.00 1,7413,164,6501,743,823822,750381,330793,5506,906,10328 เมษายน 2559
32นาหนองทุ่มวิทยา  นายปิยะพล เถื่อนพาชิน 734 768,668.00 532961,150519,370249,450115,740241,1152,086,8255 พฤษภาคม 2559
33ท่ามะไฟหวานวิทยาคม  นายสุทัศน์ ตนทา 353 300,000.00 248452,150252,688117,65054,500113,355990,34329 เมษายน 2559
34คอนสารวิทยาคม  นายกษิดิศ ปลื้มญาติ 1,420 1,314,800.00 1,1031,999,5501,092,719519,450240,870501,4904,354,07928 เมษายน 2559อยากให้ระบุวิชา และสำนักพิมพ์ให้ชัดเจน
35โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก  นายลำจวน ดิษขุนทด 668 651,070.00 471852,300460,199221,300102,650213,7851,850,23428 มีนาคม 2559ไม่มี
36ภักดีชุมพลวิทยา  นายศักดา ชัยภัย 688 714,300.00 5561,012,750564,726263,450122,060253,9152,216,9015 พฤษภาคม 2559การประสานงานของครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ช้า ทำให้การสั่งหนังสือช้า
37เจียงทองพิทยาคม  ว่าที่ร้อยตรี เดชานุภาพ จิวาลักษณ์ 641 614,337.00 449822,050464,459214,15099,130206,0301,805,81925 เมษายน 2559
รวม 29,372 24,122,102 23,21042,959,85023,354,07010,969,9505,084,28010,580,21592,948,365
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน