สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1จัตุรัสวิทยานุกูล  นายดิเรก ขอพึ่ง 842 393,000.00 552636,800364,006208,050103,415160,5801,472,8516 พฤษภาคม 2559
2บ้านมะเกลือโนนทอง  นายธีระศักดิ์ พลนาคู 178 133,302.00 136175,40095,03751,84026,49039,690388,4574 พฤษภาคม 2559ไม่มี
3บ้านหลุบงิ้ว  นางณหชง แววฉิมพลี 40 20,676.00 3642,00018,91612,2405,8808,34087,37615 พฤษภาคม 2559หนังสือแบบเรียนบางวิชาได้รับช้า
4บ้านหนองบัวใหญ่  นายเสฏฐวุฒิ ครูเกษตร 171 80,000.00 8296,20045,97428,20013,90019,130203,40423 พฤษภาคม 2559
5บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)  นายวิชสัมภิทา ก้อนภูธร 60 35,400.00 4553,00026,32015,6007,82510,550113,2956 พฤษภาคม 2559
6บ้านหนองไผ่ล้อม  นางสาวปิยพร เคนวิเศษ 96 64,520.00 7182,80036,64724,12011,56516,440171,57216 พฤษภาคม 2559
7บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)  นายวิถีชัย คำศรี 51 27,925.00 3541,20019,87312,1206,0658,20087,45816 พฤษภาคม 2559
8บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)  นายบรรพต ทองเกิด 297 172,108.00 219203,050126,09875,84037,95551,310494,2539 พฤษภาคม 2559การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา น่าจะจัดสรรในครั้งเดียว 100 % เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเบิกจ่ายและจัดซื้อ
9บ้านห้วยยาง  นางวรรณวรางค์ งามสกุล 53 28,979.00 4047,00022,36013,8006,8509,35099,36020 เมษายน 2559หนังสือเรียนระดับประถมศึกษา น่าจะให้สพฐ.จัดพิมพ์ให้เป็นแนวทางเดียวกัน
10บ้านหนองหญ้าข้าวนก  นายสมชาย คชา 118 67,870.00 8499,00048,47229,16014,67019,710211,0123 พฤษภาคม 2559โรงพิมพ์ของคุรุสภามีความล่าช้าทำให้ส่งหนังสือล่าช้าด้วย
11บ้านดอนละนาม  นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา 49 28,749.00 3541,20019,98012,1206,0658,20087,5653 พฤษภาคม 2559-
12บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)  นายทนง พงศ์สมัย 215 98,050.00 161201,15097,92659,28028,38545,690432,4319 พฤษภาคม 2559-
13กันกงบ้านลี่สามัคคี  นายวิชญ์พันธ์ ราชานนท์ 54 22,283.00 3743,80022,28312,9606,6458,73094,41811 เมษายน 2559-
14บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)  นายภวพล อารีชาติ 73 38,124.00 6374,60037,76822,08011,33514,870160,65331 มีนาคม 2559-
15บ้านส้มป่อย  นายวิโรจน์ เคนเหลื่อม 220 142,600.00 151180,05096,81755,62027,61541,640401,74229 เมษายน 2559สพฐ.น่าจะเป็นคนจัดการเรื่องหนังสือให้เลยในแต่ละโรงในวิชาหลักจะได้จัดการเรียนการสอนเหมือนกัน แม้แต่เรื่องการลงลูกบอลในระบบ egp เพราะมีหลายขั้นตอนกว่าจะซื้อหนังสือได้
16ชุมชนบัวบานสามัคคี  นายสมชาย ขอสินกลาง 460 295,255.00 305282,750171,584105,60052,82571,450684,20922 เมษายน 2559อยากให้การดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนทันกำหนดเปิดภาคเรียนในทุกปีการศึกษา
17บ้านโนนเชือก  นายมานิตย์ พรหมทอง 191 120,368.00 137174,95088,29151,36025,35539,580379,53628 เมษายน 2559งบประมาณได้รับจัดสรรอยากได้เพิ่มอีก
18บ้านหนองม่วง  นายสำลี พิมพ์ศรี 274 157,000.00 190176,900110,33966,24033,63044,700431,80912 พฤษภาคม 2559ของบประมาณในการจัดซื้อเพิ่มเติม
19บ้านโคกโต่งโต้น  นายคนอง ไทยประสงค์ 151 98,667.00 111140,45072,89941,64020,73531,890307,61412 มกราคม 2559
20บ้านห้วยบง  นางละมัย บัวบาง 54 15,400.00 4553,00026,13015,6007,82510,550113,10515 พฤษภาคม 2559งบประมาณไม่พอ
21บ้านห้วย  22 9,699.00 1517,6008,2665,1602,5453,50037,07116 พฤษภาคม 3102หนังสือของ องค์การค้าคุรุสภาได้ช้ามาก โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ทักษะภาษา
22บ้านหนองโดน  25 12,192.00 2023,40011,0006,8403,3304,65049,22016 พฤษภาคม 3102หนังสือของ องค์การค้าคุรุสภาพได้ช้ามาก โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ทักษะภาษา
23บ้านยางเครือ  นางปนัดดา ทีบัวบาน 32 11,949.60 2934,00015,6299,9604,8956,76071,24411 พฤษภาคม 2559อยากให้เปิดโอกาสให้ครูเลือกหนังสือได้อย่างอิสระเสรี โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาจะค่อยกำกับ ดูแล ให้มีความเหมาสมสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน
24บ้านร้านหญ้า  75 40,678.00 6475,40036,67222,20011,15015,010160,43224 กรกฎาคม 2559การดำเนินการที่ประสบผลสำเร็จคือ โรงเรียนมีการประชุมคณะครูเพือมอบหมายให้ครูแต่ละชั้นศึกษาข้อมูลหนังสือที่จะสั่งระดับชั้นเรัยน และนำเสนอให้การประชุมภาคี 4 ฝ่าย จัดซื้อโดยวอธีการตกลงราคาตามระเบียบพัสดุจากร้านค้า
25บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)  37 19,975.00 3743,00018,63012,4805,8858,53088,525โรงเรียนเปลี่ยนผู้รับผิดชอบตามคำสั่งทุกปี ทำให้งานไม่ต่อเนื่อง
26บ้านโนนฝาย  นายอนนท์ ประดับวงษ์ 34 18,072.00 2327,00012,4487,9203,9155,37056,65310 พฤษภาคม 2559-
27บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)  นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์ 100 57,871.00 6577,20040,53922,92011,91515,400167,9749 พฤษภาคม 2559
28บ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์)  นายวีระ โคตรชาลี 89 42,990.00 7083,00042,17624,60012,70016,550179,0267 เมษายน 2559การส่งมอบหนังสือเรียนควรส่งมอบทีเดียวให้ครบตามสัญญา ไม่ต้องแบ่งส่งเป็นงวดๆ จะสะดวกแก่การตรวจรับ
29บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)  นายศักดิ์สิทธ์ิ ศรีใส 118 66,398.00 88103,60049,09530,48015,26020,620219,05510 พฤษภาคม 2559อุปสรรค คือ ยอดจำนวนนักเรียนในวันที่สั่งซื้อและวันเปิดภาคเรียนไม่ตรงกันเนื่องจากมีการย้ายเข้า/ออก
30บ้านร่วมมิตร  45 26,313.00 3035,60018,65510,5605,4707,10077,38518 กรกฎาคม 2559
31บ้านท่าแตง  30 15,582.00 2731,80015,0429,3604,6956,33067,22715 พฤษภาคม 2559ควรให้จัดซื้อแบบฝึกหัดได้ทุกวิชาสำหรับรายวิชาพื้นฐาน
32บ้านเดื่อ  นายนิทัศน์ หรรษา 60 28,951.00 4754,60022,67615,8407,45510,830111,40113 พฤษภาคม 2559ไม่มี
33บ้านสำโรงโคก  นายถนอมพงศ์ พันธุ์เลิศ 66 33,490.00 5462,60026,35318,1208,44012,410127,92311 กรกฎาคม 2559ร้านรอหนังสือของกรมวิชาการ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์นำล่องของชั้นที่เปลี่ยนแปลง สุดท้ายร้านนำส่งได้ครบแต่ส่งสองครั้ง
34บ้านขามราษฎร์นุกูล  นายเฉลิมพล อินทรผล 102 63,333.00 7386,80045,59425,80013,47517,320188,98916 พฤษภาคม 2559หนังสือจำเป็นบางรายวิชาไม่ตรงกับโรงเรียนต้นทางไกลกังวล
35บ้านโนนคร้อ  นายณรงค์ ชำนาญ 155 85,315.00 10395,25058,61435,52017,61524,070231,06911 พฤษภาคม 2559
36บ้านใหม่นาดี  78 41,764.00 6171,80035,37321,12010,56514,290153,1482 พฤษภาคม 2559
37บ้านนา  นายประสิทธิ์ วะลัยศรี 41 24,992.00 3946,00021,95813,5606,8459,16097,52313 พฤษภาคม 2559ในปีการศึกษา 2560ทางโรงเรียนจะเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนให้ดีกว่าเดิม
38บ้านหนองลูกช้าง  นายบุญจันทร์ สุวรรณแสน 56 40,693.00 5564,20030,25318,7209,01512,750134,93815 พฤษภาคม 2559ปีการศึกษานี้ได้รับงบประมาณเร็วจึงทำให้จัดซื้อได้เร็วขึ้นและได้รับหนังสือทันเวลา
39บ้านงิ้ว  นายมณีแสง นามอินทร์ 170 91,872.00 128146,90069,30545,39020,93534,170316,70012 พฤษภาคม 2559ไม่มี
40ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)  นายเสถียร ชาลีเครือ 261 171,660.00 219272,650139,01684,06040,00568,710604,44129 กันยายน 2558
41บ้านหนองลุมพุก  นายณัฐวัฒน์ รินลา 194 123,419.00 144184,70090,01453,67026,00541,660396,04913 พฤษภาคม 2559โรงเรียนไม่สามารถระบุจำนวนนักเรียนที่แน่นอนได้เนื่องจากมีนักเรียนย้ายเข้าและย้ายออก จนกว่าจะเปิดเรียน1สัปดาห์ จึงตะสามารถระบุจำนวนนักเรียนที่แน่นอนได้
42บ้านโสกรวกหนองซึก  นายณรงค์ฤทธิ์ งิมขุนทด 67 35,000.00 5058,80028,67917,2808,61011,700125,06915 พฤษภาคม 2559โรงเรียนต้องคัดเลือกหนังสือให้ตรงกับทางไกลผ่านดาวเทียมที่ใช้เรียนและควรมีงบจากต้นสังกัดในการหาหนังสือเพิ่มเติมให้เด็กๆเพราะที่สั่งหนังสือไปหากเอาตามความต้องการงบไม่พอต้องใช้งบอื่นเพิ่ม
43บ้านหนองโสน  นายผ่อง กุสันเทียะ 100 61,053.00 7487,60044,51125,92013,29017,460188,78110 พฤษภาคม 2559-
44บ้านทามจาน  44 24,297.00 3844,60021,25013,0806,4608,87094,2609 มีนาคม 2559-
45บ้านสระสี่เหลี่ยม  นายปรีชา ชำนาญกุล 91 51,428.00 7385,60039,89625,08012,33517,020179,93112 พฤษภาคม 2559
46บ้านทุ่งสว่างวัฒนา  นายวัชระ แก้วเพชร 62 34,152.00 4148,40023,55214,2807,2359,640103,10715 พฤษภาคม 2559
47ชุมชนชวนวิทยา  นายวิญญู คุณกันหา 402 213,276.00 305285,750188,222107,40055,67572,200709,2475 พฤษภาคม 2559จำนวนที่สั่งซื้อ เป็นจำนวนนักเรียน ที่คาดการณ์ ตามจำนวนนักเรียน ปี 58
48บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)  นายเสน่ห์ สะสมทรัพย์ 181 104,322.00 135124,85075,98346,56023,09531,550302,03813 พฤษภาคม 2559แบบเรียนหนังสือภาษาไทย ปีที่ผ่านมาการเข้ารูปเล่มสันหนังสือไม่คงทน เวลาเปิดหนังสือหลุดง่าย
49บ้านหนองตะไก้  นายไสว ประทุมวงษ์ 170 94,334.00 146203,50094,33455,56026,59044,740424,72410 พฤษภาคม 2559-
50บ้านเกาะมะนาว  นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์ 266 158,744.00 198248,900122,11173,26035,37056,470536,111
51จอมแก้ววิทยา  นายรักษ์สันติ มลิทอง 75 51,937.00 6172,20037,13821,36010,94514,390156,03312 เมษายน 2559
52บ้านเสลาประชารัฐ  นายวิทูล พลศักดิ์ 63 26,706.00 4755,20026,40516,2008,02510,980116,81010 พฤษภาคม 2559
53หินตั้งพิทยากร  นายปฏิวัติ บะคะ 46 21,680.00 3743,80022,79712,9606,6458,73094,93213 พฤษภาคม 2559การดำเนินงานจัดซื้อหนังสือเรียนไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
54บ้านห้วยทราย  นายวีระพงษ์ จันตรี 128 71,696.00 94127,50064,76836,06018,02028,360274,70816 พฤษภาคม 2559
55ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)  นายสุวิทย์ แก้วเพชร 439 278,459.00 334313,700208,760118,08061,71079,260781,51013 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนยังไม่นิ่ง โดยต้องประสานทางร้านในการเพิ่มจำนวนหนังสือให้ทันกำหนดวันเปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีอุปกรณ์ หนังสือเรียน พร้อมจัดกิจกรรมการเรียนได้ทันทีครบทุกคน
56ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)  นายสมศักดิ์ แก้วเพชร 224 101,650.00 171231,550114,19865,07031,89051,440494,1486 พฤษภาคม 2559
57บ้านหนองผักแว่น  นายสัมฤทธิ์ แนวสุภาพ 88 31,812.00 7588,00041,56225,80012,72517,500185,58713 พฤษภาคม 2559-
58บ้านทองคำพิงวิทยา  นายทวีศักดิ์ อริยานุวัฒน์ 22 11,075.00 3845,00021,37213,3206,8408,97095,50211 เมษายน 2559-
59บ้านโคกแฝกดอนทะยิง  นางปัญจธิป โชติชื่น 32 90,750.00 2934,20016,28410,0805,0856,81072,45916 พฤษภาคม 2559
60บ้านกลอยสามัคคี  28 14,319.00 2630,40013,9718,8804,3106,04063,6014 เมษายน 2559
61หนองกกสามัคคี  นายสวัสดิ์ แก้วยะรัตน์ 39 25,401.00 3035,60018,95210,5605,4707,10077,68228 เมษายน 2559_
62บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)  นายดำเนิน ชาลีเครือ 163 92,308.00 124114,20067,83742,48020,76028,860274,13730 เมษายน 2559 ไม่มี
63บ้านตาล  นายกล้าหาญ ยางขามป้อม 96 52,356.00 6778,80037,08423,16011,54515,680166,26911 มีนาคม 2559
64วังกะอาม  นายนันทพงศ์ รัตนเสริมพงศ์ 55 32,584.00 5058,60027,39017,1608,42011,650123,22010 พฤษภาคม 2559ไม่มี
65บ้านหนองอีหล่อ  นายประวิทย์ อาชา 40 21,559.00 3237,80018,49411,1605,6707,53080,65416 พฤษภาคม 2559
66หัวสระวิทยา  นายประคองเกียรติ บุบผาพรหมราช 194 126,658.00 125180,45084,18348,21023,21039,300375,35316 พฤษภาคม 2559
67เขาดินพิทยารักษ์  นายพินิจ หงษ์พิมพ์ 59 19,538.00 4249,80025,45014,7607,6209,930107,56016 พฤษภาคม 2559
68บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)  นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ 88 51,034.00 7284,40040,10624,72012,14016,780178,14618 เมษายน 2559
69หนองประดู่วิทยา  นายประเมธ ภูคงคา 72 37,711.00 5867,60029,00319,6809,41013,420139,11318 เมษายน 2559หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นบางระดับมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหนังสือใหม่ จึงทำให้ได้รับหนังสือช้า
70บ้านโคกแสว  นายปรีชา ไทยแท้ 49 26,805.00 3541,20019,56612,1206,0658,20087,15115 เมษายน 2559หนังสือของกรมวิชาการมักขาดแคลนทำให้ส่งได้ล่าช้า
71บ้านหนองดง  41 23,025.00 2732,00015,9339,4804,8856,38068,67816 พฤษภาคม 2559
72บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)  นายวิชชุกร ดิเรกศิลป์ 110 68,739.00 85100,20048,77329,52014,86519,950213,30816 พฤษภาคม 2559-
73โคกเริงรมย์ศิลปาคาร  นางชัชจิรา พรมสอาด 232 179,746.00 175230,150115,01366,15032,61051,600495,52316 พฤษภาคม 2559ไม่มีข้อเสนอแนะเนื่องจากทางโรงเรียนไม่ประสบปัญหาใดๆ
74บ้านโคกสะอาด  นายปราโมทย์ ขวัญยืน 44 19,500.00 3743,80021,89612,9606,6458,73094,03116 พฤษภาคม 2559
75โคกหินตั้งศึกษาศิลป์  นายไกรสร ชาติชนะ 93 45,000.00 7083,40043,91624,84013,08016,650181,8864 พฤษภาคม 2559หนังสือไม่ได้ตามที่ต้องการ
76ปากจาบวิทยา  นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล 127 70,000.00 96128,60063,23636,30017,65028,640274,42616 พฤษภาคม 2559ไม่มี
77โคกเพชรวิทยาคาร  นายจำนงค์ ศรสูงเนิน 252 206,196.00 178226,700115,32966,90033,31051,370493,60910 พฤษภาคม 2559การจัดส่งหนังสือของทางร้าน อาจไม่ทันเปิดภาคเรียน
78บ้านโปร่งมีชัย  นายอุทัย แป้นสันเทียะ 55 18,424.00 4249,40023,82114,5207,2409,830104,81110 พฤษภาคม 2559การโอนเงินอุดหนุนรายการค่าหนังสือแบบเรียนควรโอนให้ครบ 100 เปอร์เซ็น
79บ้านกุดตาลาด  นางสุเนตร ศิริตานนท์ 30 10,907.00 2326,40010,4997,5603,3455,22053,02416 พฤษภาคม 2559
80บ้านหนองตะครอง  นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี 68 30,262.00 5160,40030,26217,8809,18512,040129,76713 พฤษภาคม 2559
81โคกสำราญราษฎร์อำนวย  นายดรงค์ ประเสริฐศรี 36 20,909.00 2832,80015,4989,6004,7006,52069,11816 พฤษภาคม 2559
82บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)  นางปราณีต ลีหัวสระ 124 53,079.00 9587,45050,10432,52015,86522,100208,0392 พฤษภาคม 2559นักเรียนที่ย้ายมาระหว่างภาคเรียนทำให้มีปัญหาในการจัดหาหนังสือเรียนให้
83บ้านซับยาง  49 28,191.00 3946,00022,62613,5606,8459,16098,1916 พฤษภาคม 2559
84ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว  นายพรหมินทร์ ชาติประมง 502 313,527.00 348382,000217,326128,04063,05096,370886,7866 พฤษภาคม 2559ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนให้ครบ 100% ในคราวเดียวกัน
85บ้านหนองจะบก  นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์ 69 41,823.00 5160,20030,49417,7608,99511,990129,43916 มิถุนายน 2559อุปสรรคที่ผ่านมา หนังสือขาดตลาดได้รับช้าบ้างบางส่วน
86บ้านโนนมะกอกงาม  นายฌานธร บุญทัน 85 30,763.00 6779,40041,09423,52012,11515,830171,95913 พฤษภาคม 2559ส่งหนังสือล่าช้าบ้าง หนังสือไม่ครบบ้าง หนังสือขาดตลาด
87บ้านวังตาลาดสมบูรณ์  นายปฏิวัติ เทียบอุ่น 0 0.00 275314,450172,815102,45049,78079,300718,795
88บ้านวังคมคาย  นางมนสิชา บุญทัน 118 40,000.00 128117,80068,47443,80021,35029,770281,19413 กันยายน 2559โรงเรียนไม่มีรายการหนังสือจากบริษัท หรือ สำนักพิมพ์ส่งมาให้เลย
89บ้านวังมน  นายวรพุฒ จรัลชวนะเพท 78 54,304.00 6576,00033,58322,20010,77515,100157,65810 เมษายน 2559
90ซับถาวรพัฒนา  นางสีสุดา จีบเกาะ 30 11,378.00 2428,20014,0278,2804,1105,61060,22710 พฤษภาคม 2559มีการประชุมภาคี 4 ฝ่ายก่อนมีการจัดซื้อหนังสือ
91บ้านห้วยเกตุ  นายเจน พรมสอาด 93 27,443.00 7486,00037,44024,96011,77017,060177,23017 เมษายน 2559กำหนดวิธีดำเนินการและปฏิทิน
92อนุบาลเทพสถิต  นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์ 767 354,322.00 546507,900314,050190,08096,210128,3401,236,5802 พฤษภาคม 2559
93บ้านดงลาน  นายปรีชา ไทยแท้ 63 57,166.00 5262,20033,03318,6009,95012,430136,2131 เมษายน 2559-
94บ้านช่องสำราญ  นายรำพรวน ประทุมแก้ว 45 28,765.00 3642,40020,32812,4806,2608,44089,90816 พฤษภาคม 2559
95บ้านซับไทร  นายสมพร พุฒกาง 31 17,549.00 2428,60015,3468,5204,4905,71062,66616 ตุลาคม 2559ไม่มีอุปสรรคและปัญหา
96บ้านโคกไค  นายทวี ธรรมโชติ 54 32,000.00 5159,80027,22417,5208,61511,890125,04916 พฤษภาคม 2559-
97บ้านยางเกี่ยวแฝก  นายสุรพล แช่มขุนทด 497 263,943.00 359413,450230,134134,85066,520104,260949,21416 พฤษภาคม 2559ไม่มี
98บ้านซับหมี  นายวรรณกฤษ ศรประสิทธิ์ 77 389,000.00 5970,00034,39820,76010,74513,960149,86311 เมษายน 2559
99บ้านไร่พัฒนา  นายประยูร วิไธสง 529 340,000.00 415526,850278,735161,49078,010132,7501,177,83514 พฤษภาคม 2559ไม่มี
100บ้านวังอ้ายคง  นายรังสรรค์ งูทิพย์ 164 126,711.00 113145,65072,04642,27020,60032,820313,38620 พฤษภาคม 2559เรียบร้อยดี
101บ้านโคกกระเบื้องไห  นายสุณรงค์ พลลุน 94 51,440.00 7284,00038,35824,48011,76016,680175,27810 พฤษภาคม 2559-
102บ้านหนองใหญ่  ยินดี เบียดนอก 95 53,759.00 6880,00038,44423,52011,74015,920169,6242 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนที่เข้าใหม่ และจำนวนนักเรียนที่ย้ายมาใหม่ไม่แน่นอน การจัดซื้อหนังสือจึงไม่ได้ครบตามจำนวนเด็ก
103บ้านโนนสำราญ  นางอรัญญา จินดาไพศาล 84 44,840.00 6272,40031,92921,12010,19014,380150,01915 เมษายน 2559ไม่มี
104บ้านโนนสวรรค์  นางสุดา น้อยเทียม 70 30,373.00 5058,80028,26917,2808,61011,700124,6592 เมษายน 2559เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ ควรกำหนดให้นักเรียนยืมหนังสือเรียน และจัดสรรงบประมาณ ค่าหนังสือเรียนในปีต่อไป เพียง 50% เพื่อฝึกความรับผิดชอบของนักเรียน และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ลดขยะด้วย
105วังใหม่พัฒนา  นายทินกร ตรีรัตน์ 275 178,703.00 181260,350121,92869,90033,87556,790542,84325 เมษายน 2559ร้านที่ทำการจัดซื้อสามารถส่งหนังสือทันตามกำหนด
106บ้านยางเตี้ยโคกรัง  นายอาวุธ เป็นไทย 260 149,000.00 197182,950111,77968,40034,42546,230443,78411 เมษายน 2559
107บ้านประดู่งาม  นายอภิธร แก้วอุดร 0 0.00 4653,80025,12615,7207,64010,690112,976
108บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี  นายอาวุธ เป็นไทย 16 5,800.00 1214,2007,0154,2002,1502,83030,39530 เมษายน 2559
109บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์  นายวสันต์ ยวดยิ่ง 41 20,000.00 2731,60014,1669,2404,5056,28065,79113 พฤษภาคม 2559
110บ้านสะพานหิน  นายสมใจ เฮ้าจันทร์ 278 230,000.00 183236,950118,03968,55033,41053,320510,26914 มิถุนายน 2559การได้รับหนังสือโดยเฉพาะภาษาไทยขององค์การค้าจะได้รับช้า ควรให้องค์การค้าจัดพิมพ์และส่งให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน
111บ้านโป่งนกพิทยา  นายประเสริฐ ทองบริสุทธิ์ 217 109,994.00 152191,00095,94056,46027,55043,380414,3302 พฤษภาคม 2559การดำเนินงานของโรงเรียนสำเร็จได้ด้วยดี
112บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา  นายจิรายุส ทะนสุข 182 119,225.00 126158,00081,26446,95023,13535,940345,28929 มีนาคม 3102
113บ้านสะพานยาว  นายสมาน จูแจ่ม 227 127,000.00 194242,700118,27271,76034,75055,160522,64221 เมษายน 25591.ถ้าสั่งเร็วเกินไป ทำให้จำนวนนักเรียนคลาดเคลื่อน 2.จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอ ในการจัดซื้อครบ 8 กลุ่มสาระ
114บ้านศิลาทอง  นายสุทิน ลาภประเสริฐ 157 96,571.00 107141,45068,17940,32019,63531,630301,21425 มีนาคม 2559ไม่มี
115บ้านน้ำลาด  นายสมหมาย สุขสำราญ 134 71,741.00 9688,60051,81833,00016,25022,390212,0589 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนยังไม่แน่นอน
116บ้านบุ่งเวียนวิทยา  นายชูชาติ หล้าเพชร 84 48,233.00 6273,40036,98721,72011,14014,630157,87731 พฤษภาคม 2559อุปสรรค : การจัดพิมพ์ของคุรุสภาล้าช้า หนังสือแบบเรียนแบบฝึกหัดไม่ทัดเปิดเรียน ทางร้านไม่มีหนังสือจัดส่งให้โรงเรียน ข้อเสนอแนะ : โรงเรียนคัดเลือกหนังสือจากหลายสำนักพิมพ์
117บ้านไทรงาม  นายประทีป ลี้พล 86 40,300.00 6171,80035,09921,12010,56514,290152,87429 เมษายน 2559โรงเรียนต้องติดตามข่าวสารให้รวดเร็วตลอดเวลา
118ซับมงคลวิทยา  นายทองสุก ปุราทะกา 275 154,697.00 216256,600143,62882,47041,03564,690588,42316 มีนาคม 2559หนังสือเรียนบางสำนักขาดตลาด
119บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน  นายประเสริฐ ทองบริสุทธิ์ 92 49,525.00 87101,60044,34429,64014,30520,180210,0695 พฤษภาคม 2559หนังสือเเบบเรียนบางวิชาราคาเเพงเกินไป
120บ้านนาประชาสัมพันธ์  นายดิเรก แจ้งจิตร 437 217,000.00 270250,900160,76093,84047,33063,400616,23010 พฤษภาคม 2559-
121บ้านวังตาท้าว  นายวิรัช ฉันทิยานนท์ 251 118,433.00 180240,100118,53768,31033,64553,600514,19210 พฤษภาคม 2559หนังสือในบางวิชายังไม่สามารถส่งมอบได้ทั้งหมดในคราวเดียวกันเนื่องจากมีจำนวนไม่เพียงพอ
122บ้านเสลี่ยงทอง  นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์ 124 71,531.00 9688,20050,75232,76015,87022,290209,87210 พฤษภาคม 2559การนำตัวอย่างหนังสือมาให้โรงเรียนค่อนข้างล่าช้า และได้ไม่ครบทุกกลุ่มสาระ
123บ้านหัวสะพาน  นางสาวสมพร ถาวรกาย 173 96,297.00 125115,75070,21243,20021,52529,250279,93721 เมษายน 2559ทางโรงเรียนมีกาประชุมเตรียมการในการจัดหาหนังสือเรียนให้กับนักเรียนล่วงหน้าก่อนปิดภาคเรียน จึงทำให้ได้รับหนังสือเรียนถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลาก่อนเปิดภาคเรียน
124บ้านวังตาเทพ  นางสาวสมพร ถาวรกาย 84 48,376.00 6677,80036,96222,92011,54015,490164,71216 พฤษภาคม 2559ไม่มี
125วังโพธิ์สว่างศิลป์  นายประทีป ลี้พล 48 20,000.00 4148,00022,16914,0406,8559,540100,60416 พฤษภาคม 2559
126ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต)  นายสุทัศน์ ศิริสลุง 56 29,836.00 4553,00024,92915,6007,82510,550111,90416 พฤษภาคม 2559โรงเรียนต้องการหนังสือที่ตรงกับการเรียน DLTV ต้นทางครับ
127บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย  นายดิเรก แจ้งจิตร 40 23,600.00 4147,40017,51513,6806,2859,39094,27010 พฤษภาคม 2559-
128หินฝนวิทยาคม  194 120,850.00 136169,00089,93450,76025,29038,590373,57419 พฤษภาคม 2559
129บ้านโคกสะอาด  นายเอกวินทร์ อุคำ 102 61,233.00 6981,80042,86324,24012,50516,310177,71812 พฤษภาคม 2559-
130บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ  นายดิเรก แจ้งจิตร 63 41,200.00 6474,80030,55521,84010,58014,860152,63510 พฤษภาคม 2559-
131ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว  นายหาญ ดิเรกศิลป์ 189 94,000.00 144134,60087,87150,52025,99034,010332,99111 เมษายน 2559
132บ้านหัวหนอง  นายทองสมาน น้อยวิเศษ 32 16,442.00 2933,80014,7549,8404,7056,71069,80925 เมษายน 2559
133บ้านปากค่ายช่องแมว  นายณรงค์ พงษ์ราศรี 37 28,195.00 3742,40015,87412,1205,3158,38084,08929 เมษายน 2559
134โรงเรียนบ้านหนองตานา  นายเทพสถิต อินาวัง 133 78,899.00 9286,40057,60532,52016,99021,830215,3452 พฤษภาคม 2559
135บ้านโสกปลาดุก  นายประยุทธ เจิมชัยภูมิ 230 146,925.00 171240,150116,77166,09032,74052,840508,5912 เมษายน 2559
136ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)  นายอุดม ธรรมมา 108 44,705.00 8296,20045,73328,20013,90019,130203,1631 พฤษภาคม 2559ไม่มี
137บ้านท่าศิลา  นายจักรกริสน์ บำรุงนา 54 27,632.00 4148,20023,12214,1607,0459,590102,11721 มีนาคม 2559-
138บ้านละหานค่าย  นางธีรนุช ภูมิมา 63 32,989.00 5666,40033,77719,68010,16013,240143,25711 พฤษภาคม 3102
139บ้านตะลอมไผ่  นายประมวล วันวาน 109 58,112.00 76115,40052,29129,82014,38024,790236,68129 เมษายน 3102
140บ้านหนองจาน  นายณัฏฐ์ณรงค์ อ้อมกลาง 25 16,360.00 2428,60014,9638,5204,4905,71062,28311 พฤษภาคม 2559
141บ้านหนองโจด  นายเทพพร แถววิชา 142 52,592.00 10093,00058,47034,80017,60023,500227,3702 พฤษภาคม 2559
142บ้านโคกสะอาด  นายวีรพล พิลาจันทร์ 131 80,907.00 99138,55066,51838,19018,88030,510292,6482 พฤษภาคม 2559คณะกรรมการด้ดำเนินการตามขั้นตอนได้ประชุมภาคี 4 ฝ่าย ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส จนการดำเนินงานสำเร็จ
143โป่งขุนเพชร  นายอร่าม รอบคอบ 138 84,553.00 120170,00082,75846,44022,92037,300359,41815 พฤษภาคม 2559การจัดส่งหนังสือมีความรวดเร็ว ครบถ้วน ก่อนกำหนดเวลา
144บ้านวังตะเฆ่  นายวสันต์ ตาลทอง 462 415,000.00 356440,600238,086137,34066,870111,040993,93616 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินการ
145บ้านดอนกอก  นายทศพล สมขุนทด 107 58,500.00 7588,80044,73626,28013,48517,700191,00122 เมษายน 2559หนังสือเรียนบางกลุ่มสาระส่งล่าช้า แก้ไขโดย ร.ร.ได้เร่งรัดร้านและติดตาม
146บ้านวังกะทะ  นายภูริช ผ่องแผ้ว 360 236,208.00 266305,900165,00399,21048,02577,140695,27810 เมษายน 2559ไม่มี
147บ้านหัวสะพาน  นายอรุณชัย ชัยภักดี 125 66,766.00 86101,40049,53729,88015,06020,190216,06729 เมษายน 2559ไม่มี
148บ้านวังอ้ายจีด  นายสุชาติ ประเสริฐศรี 185 108,768.00 127152,25079,70446,74023,06535,130336,88929 เมษายน 2559การประสานงานกันของฝ่ายต่างๆในการจัดซื้อระดับโรงเรียน
149บ้านสำนักตูมกา  นายเจริญ บวกไธสง 154 129,000.00 123158,25075,04845,66021,83535,620336,41320 พฤษภาคม 2559
150บ้านท่าโป่ง  ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ 0 0.00 532703,400404,178213,890103,025176,9301,601,423
151บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน  ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ 46 21,765.00 3439,80017,33711,6405,6807,91082,36727 เมษายน 2559ให้มีการแจ้งกำหนดการให้ชัดเจนมากกว่าปัจจุบัน
152บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม  นายธนาดุล โฉมนิธิตานนท์ 42 19,415.00 3339,20019,41511,6406,0557,82084,13010 พฤษภาคม 2559ไม่มี
153บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง  0 51 18,797.00 3642,00018,79712,2405,8808,34087,25713 พฤษภาคม 2559สัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีค่ะ ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการส่งหนังสือเข้าเขตค่ะ
154ชุมชนบ้านห้วยแย้  นายอำนาจ ไพรเขียว 352 189,000.00 248227,600129,38884,48040,76057,520539,74820 เมษายน 2559ไม่มี
155บ้านหนองกองแก้ว  นางสำอาง คำเสียง 83 48,600.00 7183,40040,33724,48012,13516,590176,942มีห้างร้านเข้าร่วมเสนอราคาน้อย การจัดซื้อพร้อมกันหลายโรงเรียนทำให้ต้องรีบสั่งซื้อหนังสือ อยากให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดสำรวจจำนวนและสั่งซื้อให้ทุกโรงเรียนจะได้ส่วนลดเข้าคลังจะดีกว่า
156บ้านห้วยยางดี  นายจรัส เขียวเขว้า 53 18,392.00 4654,20024,75615,9608,02010,790113,72610 พฤษภาคม 2559ไม่มี
157บ้านห้วยไฮ  นายสมชาย บัวจันทร์ 34 15,929.00 3035,00015,92910,2004,9006,95072,97913 สิงหาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
158บ้านแจ้งใหญ่  นายทรง สิงห์เผ่น 92 50,241.00 7385,60039,44425,08012,33517,020179,4792 พฤษภาคม 2559
159บ้านใหม่สามัคคี  นางนารี กุลประจวบ 30 13,923.00 2529,60015,1558,7604,4955,90063,91010 พฤษภาคม 2559ระดับประถมศึกษาควรเพิ่มแบบฝึกหัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้(การจัดซื้อ)
160บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)  นายวินัย พันธุ์มี 500 334,203.00 360424,200246,268137,31067,145106,860981,78311 กรกฎาคม 2559
161บ้านหนองผักชี  นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร 158 92,426.00 112104,00065,30238,88019,56026,280254,02210 พฤษภาคม 2559
162บ้านบะเสียว  นายมังกร จันทร์สิงห์ 39 19,615.00 3136,40017,32910,6805,2857,24076,93413 พฤษภาคม 2559
163บ้านโสกคร้อ  นายสุรพล ศุภรตรีทิเพศ 59 35,223.00 3845,00023,20813,3206,8408,97097,33810 พฤษภาคม 2559นักเรียนย้ายมาเมื่อเปิดภาคเรียน ทำให้ต้องสั่งหนังสือเพิ่มเติม อาจล่าช้า
164บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี  นายนาคพงษ์ จงกลาง 198 106,000.00 144132,80078,51249,44024,28033,560318,59210 พฤษภาคม 2559การย้ายเข้าย้ายออกของนักเรียนระหว่างปีการศึกษา ทำให้การจัดซื้อหนังสือเรียนมีความคลาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อย แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยจัดซื้อให้เพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งอาจจะได้ไม่ทันเปิดเทอมเหมือนคนอื่น
165รังงามวิทยา  นายมีเดช คุณอุตส่าห์ 135 73,262.00 9184,05051,67531,32015,46521,240203,75016 พฤษภาคม 2559
166บ้านหนองตอ  นางอุไร จงกลาง 55 31,177.00 4451,80025,01815,2407,63010,310109,99813 พฤษภาคม 2559ทางโรงเรียนควรมีการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียน ประชุมและคัดเลือกร่วมกัน เพื่อจะได้หนังสือเรียนให้ทันกับการเปิดภาคเรียน และหนังสือตรงตามหลักสูตรที่กระทรวงกำหนด
167ดอนเปล้าศึกษา  35 17,750.00 2731,80015,3619,3604,6956,33067,54616 พฤษภาคม 2559โรงเรียนขนาดเล็กหาผู้ขายได้ค่อนข้างยาก เพราะยอดการสั่งซื้อหนังสือเรียนน้อย
168ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร  นายสุริยน แก้วคะตา 209 109,684.00 157144,75083,73453,88026,43536,580345,3791 พฤษภาคม 2559ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายหัวน้อย แต่ค่าหนังสือเรียนราคาแพงขึ้น
169บ้านหนองขาม  นายภิจักขณ์ภพ พงศ์วิเศษ 105 37,661.00 7284,00037,66124,48011,76016,680174,5816 พฤษภาคม 2559
170บ้านหนองแขม  นายธนาดุล โฉมนิธิตานนท์ 104 61,906.00 7892,20045,31227,24013,88018,370197,0023 สิงหาคม 2559ไม่มี
171บ้านโกรกกุลา  นายชัชวาลย์ หอมวิเศษ 91 55,520.00 6678,00039,68723,04011,73015,540167,99715 พฤษภาคม 2559
172บ้านสามหลักพัฒนา  นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำ 48 16,824.00 3743,00018,23412,4805,8858,53088,1299 พฤษภาคม 2559
173ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล  นางเพ็ญจันทร์ สินธุเขต 0 0.00 182228,900112,30567,38032,57051,930493,085
174บ้านหนองดินดำ  126 50,126.40 10597,55060,65136,48018,38524,650237,71616 พฤษภาคม 2559ไม่มี
175บ้านขี้เหล็ก  นายสุระ บารมีช่วย 145 86,435.00 110137,60069,44740,83019,95531,300299,1325 พฤษภาคม 2559การสำรวจการซื้อหนังสือ ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมมากกว่านี้
176บ้านท่ากูบ  นายธนวัฒน์ อ่อนวงษ์ 223 138,396.00 164234,900106,51163,03030,26551,260485,96612 พฤษภาคม 2559การจัดสรรเงินงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือแต่ละชั้นไม่เท่ากัน อยากให้พิจารณาใหม่โดยเฉพาะระดับมัธยม
177บ้านโป่งเกต  นางรัศมี สุปัด 34 15,616.00 3338,20015,61611,0405,1057,57077,53110 พฤษภาคม 2559ไม่มี
178บ้านเขื่อนลั่น  นายสายัณห์ ขอพันดุง 120 50,862.00 8296,00043,55528,08013,71019,080200,42510 พฤษภาคม 3102
179บ้านวังขอนสัก  นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดม 41 16,109.00 2428,60016,1098,5204,4905,71063,42916 พฤษภาคม 2559การจัดส่งหนังสือ ล่าช้า
180บ้านหนองนกเขียน  23 17,583.00 2124,20010,1776,9603,1454,79049,27218 พฤษภาคม 2559
181บ้านท่าชวน  27 13,928.00 2630,40013,9288,8804,3106,04063,55816 พฤษภาคม 2559ไม่มี
182บ้านวังกุง  นายยุทธนา มุกดา 48 25,565.00 3743,60021,73812,8406,4558,68093,31310 พฤษภาคม 2559
183บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์  นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดม 21 10,432.00 2023,20010,4326,7203,1404,60048,09216 พฤษภาคม 2559การจัดส่งหนังสือเรียนล่าช้ากว่าที่กำหนด
184ซับใหญ่วิทยาคม  นายจิมมี่ ทองพิมพ์ 799 473,806.00 577829,100473,806241,560115,550208,3651,868,3816 พฤษภาคม 2559ไม่ทราบจำนวนนักเรียนที่แน่นอนในระดับชั้นที่เข้าใหม่ คือ อนุบาล 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทำให้การจัดซื้อหนังสือเรียนเป็นการประมาณการจำนวนนักเรียนในการจัดซื้อ
185บ้านซับใหม่  นายสุเทพ สื่อกลาง 138 104,666.00 116176,40079,69245,60022,07037,890361,65216 พฤษภาคม 2559
186บ้านซับเจริญสุข  นายอภิชัย สุรเสน 70 46,576.00 5564,60030,77918,9609,39512,850136,58410 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆ
187บ้านวังพง  นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณขาว 42 40,054.00 4249,00021,16614,2806,8609,730101,03613 เมษายน 2559การสั่งซื้อหนังสือและแบบฝึกหัด ถ้าจะให้ได้แบบเรียนดีๆครบถ้วนตรงตามหลักสูตร ส่วนมากจะเกินงบที่จัดสรรมา
188บ้านบุฉนวน  นายศรายุทธ ปาปะกัง 198 99,443.00 149188,95096,47755,86027,72542,860411,87213 พฤษภาคม 25591.หนังสือของกระทรวงส่งให้ร้านค้าล่าช้าทำให้โรงเรียนได้รับหนังสือช้าไปด้วย 2.ค่าหนังสือเรียนเกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
189บ้านโนนสะอาด  นายรักกิจ ปิ่นประเสริฐ 23 10,728.00 2023,40010,7286,8403,3304,65048,9483 พฤษภาคม 2559การโอนเงินการจัดหนังสือรวดเร็วมาก
190บ้านตลุกคูณพัฒนา  134 74,159.00 9285,40053,25431,92016,04021,580208,1949 พฤษภาคม 2559-
รวม 25,037 14,800,708 19,74723,011,65012,120,9077,167,4703,539,6355,261,27551,100,937
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน