สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายมนัส เจียมภูเขียว
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่  นายละมร สิงห์ชัยภูมิ 0 0.00 686868,900491,424269,250133,745218,9401,982,259
2ศรีแก้งคร้อ  นายประภาส กองจันทร์ 1,000 615,810.00 652611,200407,262229,800119,350154,4301,522,04211 พฤษภาคม 2559-
3บ้านหนองแสงวิทยา  นายคงฤทธิ์ ภิรมย์กิจ 128 79,018.00 9790,75059,25934,08017,58522,930224,60416 พฤษภาคม 2559นักเรียนยังไม่นิ่ง ทำให้การจัดซื้อมีปัญหา
4บ้านหนองสามขา  นางสมคิด ชะโยมชัย 31 19,137.00 2226,40014,9467,9204,2905,28058,83610 พฤษภาคม 2559
5บ้านโปร่ง  นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ 42 22,982.00 3844,60020,34513,0806,4608,87093,35510 สิงหาคม 2559
6บ้านหนองไฮ  นายวุฒิชาติ วิลาศรี 71 55,931.00 5362,60031,50118,4809,38512,470134,43612 พฤษภาคม 2559
7บ้านสระแต้  นางจันทิวา งวดชัย 41 23,679.00 3844,60020,36513,0806,4608,87093,37510 พฤษภาคม 2559
8บ้านโนนคูณ  นายประยุทธ งามสกุล 18 9,000.00 1821,0009,1796,1202,9404,17043,40916 พฤษภาคม 2559
9บ้านหลุบคา  นายสมโภชน์ งามประเสริฐ 82 71,045.00 6494,60047,98925,38012,87020,560201,39914 พฤษภาคม 2559
10บ้านภูดินหินกอง  นายสงัด คำเรืองศรี 169 84,145.00 113139,55074,29442,06020,90531,920308,72916 เมษายน 2559ทุกอย่างเรียบร้อยดี
11บ้านเลิงทุ่ม  นายเทพ อุดม 47 29,550.00 4047,40024,30014,0407,2309,450102,4206 พฤษภาคม 2559ไม่มีครับ
12บ้านโคกไพรวัน  นายสมหมาย โพธิ์จักร 41 22,890.00 3035,20016,91310,3205,0907,00074,52313 พฤษภาคม 2559ไม่มี
13บ้านโสกหว้าโนนหอม  นายเวช นามบุดดี 133 70,533.00 8982,35049,93530,72015,26520,810199,08029 เมษายน 2559
14โนนศิลาเหล่าเกษตร  นายคงฤทธิ์ ภิรมย์กิจ 40 19,441.00 3035,00015,07910,2004,9006,95072,1295 พฤษภาคม 2559ไม่มี
15บ้านเหล่ากาดย่า  นายประพันธ์ คงอุ่น 32 16,712.00 3237,20016,71210,8005,1007,38077,19229 เมษายน 2559
16บ้านหนองแกหนองโน  นายพิชิต โคตรมา 122 50,653.60 8094,80049,44128,08014,46018,900205,6814 พฤษภาคม 2559
17บ้านโนนสะอาด  นายประพันธ์ คงอุ่น 102 64,858.00 7083,00043,22424,60012,70016,550180,0744 พฤษภาคม 2559
18บ้านแก้ง-โนนส้มกบ  นายคำปาน ชัยชนะ 216 129,667.00 158145,50085,56954,12026,44036,770348,3993 พฤษภาคม 2559-
19บ้านโคกสูง-วังศิลา  นายเกษม ลุ่มร้อย 131 50,000.00 10395,05056,01335,40017,42524,020227,90815 เมษายน 2559ไม่มี
20หว้านไพรสามัคคี  นายบดินทร์ แก้วโนนตุ่น 74 50,179.00 5665,40029,92519,0809,21012,990136,6059 พฤษภาคม 2559
21กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์  นายสุวิทย์ ขันชัยภูมิ 0 0.00 2529,40013,9078,6404,3055,85062,102
22บ้านดงขีสะเดาหวาน  นายทินกร หิรัญเกิด 48 15,110.00 3338,60017,66111,2805,4857,67080,6967 เมษายน 2559
23บ้านซำมูลนาก  นายสมัต อาบสุวรรณ์ 186 115,976.00 128162,70084,56447,97023,74536,870355,84925 พฤษภาคม 2559
24บ้านนาหนองทุ่ม  ว่าที่ร้อยเอกภิญโญ คำศรี 341 201,000.00 215203,650146,95177,04041,35551,450520,4463 พฤษภาคม 2559
25บ้านนาแก  นายบุญเถา บุราณ 378 160,819.00 264247,000160,84992,76047,87062,410610,88910 มิถุนายน 2559การจัดส่งให้ทันตามกำหนด
26บ้านหนองรวก  นายธวัชชัย แตงกระโทก 112 62,089.00 7993,20044,86127,48013,88518,560197,98629 เมษายน 2559-
27บ้านหนองไผ่ล้อม  นายวุฒิพงษ์ วงษ์ชู 162 76,112.00 119110,65068,78341,40020,92527,960269,71829 เมษายน 2559
28บ้านนกเขาทอง  นายถวิล สร้างนา 62 39,138.00 5464,20033,71619,0809,96012,810139,76629 เมษายน 2559
29บ้านโคกล่าม  นายสำราญ เสือสาวะถี 85 50,501.00 5868,80035,36820,40010,55013,720148,8383 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนมาล่าช้า
30บ้านโคกงาม  นายเฉลิมพล น้อยลา 63 37,249.00 5159,80028,52317,5208,61511,890126,3488 เมษายน 2559งบไม่พอซื้อหนังสือทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
31บ้านดงพอง  นางจริยพร วงษ์ชู 19 13,607.00 1922,80013,2146,8403,7054,56051,11919 เมษายน 2559
32บ้านโคกกุง  นายสมัย ชัยอาวุธ 341 156,897.00 245275,350156,99791,14045,03569,450637,97228 มีนาคม 2559ไม่มี
33บ้านตลุกหิน  นายนัธวุฒิ สมศรี 93 52,186.00 7082,20038,98324,12011,94016,350173,59313 พฤศจิกายน 2559จัดซื้อตามระเบียบและตามระยะเวลาที่กำหนดให้ในการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2559
34บ้านหนองแวง  นายวุฒิชาติ วิลาศรี 169 88,153.00 128175,00088,15349,14024,45038,820375,56314 พฤษภาคม 2559ไม่มี
35บ้านโปร่งสังข์  นายกิตติ เพียรไทยสงค์ 44 21,387.00 3338,20015,91311,0405,1057,57077,82830 เมษายน 2559
36บ้านหนองม่วงบำรุง  นายประดิษฐ์ หีบปัสสา 0 0.00 3641,60016,63812,0005,5008,24083,978
37บ้านเซียมป่าหม้อ  นายบุญมี นุตาดี 193 112,158.00 141209,05098,27255,11026,86045,240434,53221 เมษายน 2559-ไม่มีอุปสรรค ใดๆ
38บ้านหนองขาม  นายประวิทย์ ต่อพล 55 29,602.00 3744,40026,46413,3207,2158,880100,27916 พฤษภาคม 2559 -
39บ้านหนองแห้วปรางค์กู่  นายร่วม ค้าเจริญ 75 36,727.00 5970,00036,27220,76010,74513,960151,73716 พฤษภาคม 2559
40บ้านโนนงิ้วงาม  ว่าที่ร้อยตรี พิพัฒน์ ประดับเพชร 109 45,949.00 77100,25056,38729,49015,14022,630223,89711 เมษายน 2559ไม่มี
41บ้านหนองช้างเอก  นายบุญเพ็ง ผ่านพูล 34 14,280.00 2529,40014,2808,6404,3055,85062,4756 พฤษภาคม 2559
42บ้านหนองสังข์  นายพิเชษฐ์พงษ์ ชำนาญ 193 105,336.00 142130,70076,51348,60023,70033,030312,54312 พฤษภาคม 2559ไม่มี
43บ้านหนองพอก  นายทรงกลด หิรัญเกิด 120 56,371.00 7891,20041,84726,64012,93018,120190,73725 มีนาคม 2559
44บ้านหนองศาลาป่าชาด  นายวันลบ พันธ์ศรี 186 107,650.00 135125,65079,11347,04023,85531,750307,40811 มีนาคม 2559
45หนองแต้วรวิทย์  นางสุทธิลักษณ์ ตรีเศียร 68 37,594.00 4957,40026,72416,8008,22511,410120,5596 พฤษภาคม 2559ไม่มี
46โคกม่วงศึกษา  นางสุดารัตน์ ผ่านพูล 49 25,780.00 4349,80021,06214,4006,6759,870101,8074 พฤษภาคม 2559-
47บ้านหนองหญ้าปล้อง  นายวันลบ พันธ์ศรี 65 18,475.00 5564,00026,96818,6008,82512,700131,09320 เมษายน 2559
48บ้านก่าน  นายอุทิศ ตาปราบ 153 98,999.00 10496,80060,17036,24018,38024,460236,05029 เมษายน 2559ไม่มี
49บ้านหนองปลามันหนองไร่  นายวิโรจน์ โทราช 69 31,774.00 5463,60030,22018,7209,39012,660134,5903 พฤษภาคม 2559 -
50บ้านท่ามะไฟหวาน  นายสุริยะ ก้องสนั่น 223 111,924.00 152139,80080,77851,96025,27035,330333,13811 พฤษภาคม 2559หนังสือของปีที่แล้ว ได้ไม่ตรงกับที่สั่ง และส่งช้ากว่ากำหนด
51บ้านกุดโง้งดงสวรรค์  นายชาญวิทย์ ทองนาค 360 238,645.00 303380,250206,810117,72057,46595,820858,06511 พฤศจิกายน 2558-
52บ้านท่าทางเกวียน  นายขนานพงค์ เทพาขันธ์ 24 15,096.00 2630,60015,0969,0004,5006,09065,28615 พฤษภาคม 2559
53บ้านทุ่งคำหลวง  นายชัยสิทธิ์ คุณอุดม 39 22,850.00 3642,20019,25512,3606,0708,39088,27513 พฤษภาคม 2559w,j,u
54บ้านยางคำวิทยา  นายสุวิทย์ ยอดสละ 52 29,380.00 4148,40023,37114,2807,2359,640102,9266 พฤษภาคม 2559
55บ้านหนองพีพ่วน  นางดวงกมล สะอาดโฉม 123 72,766.00 87102,80050,93130,36015,44520,480220,01630 มีนาคม 2559จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาลและป.1ยังไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน อาจทำให้คลาดเคลื่อน
56บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์  นายสันติ ไตรเสนีย์ 53 30,090.00 3845,00023,12013,3206,8408,97097,2506 พฤษภาคม 2559ไม่มี
57บ้านเก่าวิทยานุกูล  นายไพรทูล กูดซ้าย 237 187,871.00 191259,950122,04072,39034,96057,590546,93029 เมษายน 2559ไม่มีปัญหาอุสรรคในการดำเนินงานของโรงเรียนแต่อย่างใด
58ชุมชนแท่นประจัน  นายธนวัฒน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ 439 225,716.00 275254,650158,00195,04047,35564,350619,39625 กรกฎาคม 2558
59บ้านมอญ  นายสมเปลี่ยน ชัยดี 95 37,645.00 7082,40039,08124,24012,13016,400174,25128 มีนาคม 2559
60หัวนานคร  นายวิฑูรย์ อบมา 112 111,586.00 7993,40046,17827,60014,07518,610199,8633 พฤษภาคม 2559ควรจัดให้มีคู่มีอครูครบทุกกลุ่มสาระ
61บ้านโนนคูณ  นางสาวช่อผกา ผลภิญโญ 77 48,208.00 5665,80031,55319,3209,59013,090139,3538 พฤษภาคม 2559งบประมาณ
62บ้านนาดี  นายสุชาติ เฮงสกุล 73 36,767.00 6576,60035,98622,56011,34515,250161,74125 มีนาคม 2559ควรจะโอนเงินงบประมาณมาให้ครบ 100 % เพื่อจัดซื้อหนังสือเรียนได้เต็มตามจำนวนนักเรียนและให้เพิ่มเติมงบประมาณหนังสือแบบฝึกหัดมาให้ครบทุกคน
63บ้านหนองผักหลอด  นายวัชชิระ กระพันเขียว 139 92,293.00 117144,45075,05243,47021,51033,030317,51213 พฤษภาคม 2559ร้านส่งหนังสือเรียนหลายรอบ
64บ้านหนองบัว  นายศราวุธ ข่าทิพย์พาที 68 31,073.00 4857,00029,64216,9208,79011,370123,72210 พฤษภาคม 2559
65สามสวนวิทยา  นายเวกวรพันธ์ ฉ่ำสันเทียะ 284 117,953.00 191219,450117,95369,48034,30551,340492,5284 พฤษภาคม 2559
66บ้านโจดโนนข่า  นายสมบูรณ์ ภิญโญศรี 264 165,765.00 189230,450121,86770,29035,19052,960510,75718 เมษายน 2559อุปสรรค -เนื่องจากงบประมาณรายหัวไม่เพียพอต่อการจัดซื้อหนังสือ จึงจำเป็นต้องลดจำนวนหนังสือบางรายวิชาลง ข้อเสนอแนะ -ควรจัดสรรงบจากรายหัวเพิ่ม การดำเนินงาน -ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบการจัดซื้อ -โรงเรียนได้สั่งซื้อหนังสือตั้งแต่เนิ่นๆ
67บ้านหินลาด  นายถนอม ทรายมูล 65 19,500.00 4958,20031,25417,2808,98511,610127,32910 พฤษภาคม 2559ไม่มี
68โคกสะอาดศึกษา  นางสาวรสริน แนววิลัย 14 7,058.00 1416,4007,0584,8002,3503,26033,8686 พฤษภาคม 2559
69บ้านเหมือดแอ่หนองโดน  นายคำนวน มาฆะเซ็นต์ 96 61,549.00 8089,80048,19628,80014,07021,150202,01623 พฤษภาคม 2559-
70บ้านหลุบค่าย  นายพุทธพงศ์ หลักคำ 41 23,449.00 2934,20016,63610,0805,0856,81072,81115 เมษายน 2559จำนวนนักเรียนยังไม่แน่นอนทำให้การสั่งซื้อหนังสือเรียนเกิดความคาดเคลื่อนได้
71บ้านดอนหันนาสวรรค์  นายสิทธิชัย นามโคตร 43 20,116.00 2529,60016,0088,7604,4955,90064,76330 มีนาคม 2559-
72บ้านข่าเชียงพิน  นายนิเวศน์ อินทร์วิมาน 148 68,847.00 112105,20068,84739,60020,70026,580260,9279 พฤษภาคม 2559
73ไตรมิตรพิทยา  นายชาญ คำป้อง 235 92,352.00 161178,15097,55757,90028,49542,190404,29230 เมษายน 2559
74บ้านสะเดาหนองไผ่  นายเศรษฐศักดิ์ เฝ้าทรัพย์ 102 43,403.00 7992,80043,40327,24013,50518,460195,40813 พฤษภาคม 2559บริษัท ห้าง ร้าน คู่สัญญา ควรติดต่อทางโรงเรียนก่อนนำส่งหนังสือเรียน
75บ้านถนนกลาง  นายราวิน สุริยันต์ 71 38,799.00 5059,40030,39517,6409,18011,850128,4658 เมษายน 2559ไม่มี
76บ้านนายม  นายจำนงค์ ศรีสามารถ 99 66,747.00 8095,40052,72128,44015,03019,050210,64113 เมษายน 2559ไม่มี
77บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย  - 43 20,605.00 3743,60021,03712,8406,4558,68092,61210 กันยายน 2559การจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันตามกำหนด
78บ้านหนองแฝก  นายนาวา ทองดี 44 27,888.00 3238,20021,24311,4006,0507,63084,5234 พฤษภาคม 2559ให้ดำเนินการช่วงปิดเทอมเป็นสิ่งที่ดี เพราะเปิดเทอมมานักเรียนมีหนังสือเรียนครบและทันเวลาก่อนเปิดเทอม
79บ้านวังหิน  ว่าที่ร.ต ธนาธิป มาลากอง 35 24,293.00 3339,00020,23211,5205,8657,77084,38729 มีนาคม 2559
80บ้านหนองคู  นายสินธ์ สัตพันธ์ 215 112,692.00 149183,15094,35755,14027,09541,910401,65213 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษาไม่สามารถจัดซื้อได้ครบตามจำนวนนักเรียนในบางกลุ่มสาระเพราะงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ
81ชัยชุมพลวิทยา  นายประดิษฐ์ เจริญธรรม 196 135,651.00 142202,70093,17654,54026,22044,280420,91622 เมษายน 2559ไม่มี
82บ้านหินลาดพัฒนา  นายสฤษดิ์ ตองติดรัมย์ 61 24,327.00 3540,80019,31011,8805,6858,10085,7755 พฤษภาคม 2559-
83บ้านดอนดู่  นายเชียรศักดิ พงษ์ปิติธนโชค 99 42,304.00 7588,60042,30826,16013,29517,650188,01315 พฤษภาคม 2559หนังสือแบบเรียนบางรายการขาดดลาด จึงทำให้เกิดอุปสรรคในการจัดซื้อ
84บ้านหนองเรือ  นายวัชระ อารี 183 102,429.00 122113,10067,48842,24021,13028,580272,53818 เมษายน 2559
85หนองมะเกลือบำรุงวิทย์  นายวิสิทธิ์ศักดิ์ ชัยเกิด 55 32,127.00 4350,60024,80614,8807,43510,070107,79125 เมษายน 2559ไม่มี
86บ้านดอนเค็ง  นายกฤษดา อำภาคำ 67 35,026.00 4957,40027,68916,8008,22511,410121,52425 มีนาคม 2559ไม่มี
87บ้านหนองดินดำ  นายอลงกรณ์ ฟองฟุ้ง 34 24,116.00 3035,60018,66810,5605,4707,10077,39829 เมษายน 2559จำนวนเด็กไม่คงที่ทำให้เสียงบประมาณเกินจำนวนเด็ก
88บ้านโนนสะอาด  นายคมกฤษ บุตรศรี 42 18,117.60 2428,60015,4088,5204,4905,71062,7285 พฤษภาคม 2559ไม่มี
89บ้านหนองเม็ก  นายนาวา ทองดี 184 173,833.00 160221,100105,62661,11029,74548,800466,38120 พฤษภาคม 2559-
90ภูมิวิทยา  นางพนิษฐาน์ แควภูเขียว 1,351 669,657.00 1,037976,550669,657368,160194,045246,7302,455,14211 พฤษภาคม 2559-หนังสือเรียน ถ้าจะให้นักเรียนครบทุกคนทุกรายวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รัฐต้องจัดงบประมาณเพิ่มเติม -รัฐควรจัดงบประมาณในส่วนของหนังสือเรียนให้ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เลื่อนชั้น เพื่อจัดซื้อหนังสือในคราวเดียวกัน
91โนนเสลาประสาทวิทย์  นายพนม จันทองทิพย์ 213 98,570.00 134206,90098,57053,22026,11044,310429,11012 พฤษภาคม 2559
92บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)  นายพัฒนพงษ์ ทักษะวิเรขะพันธ์ 182 75,375.00 129120,15075,37545,00022,87530,360293,76016 พฤษภาคม 2559ข้อมูลจำนวนนักเรียนไม่คงที่
93บ้านหว้าทอง  นายบุญมี เดิมกระยอม 169 100,564.00 129120,15074,99045,00022,87530,360293,37529 เมษายน 2559-
94บ้านโนนดินแดง  นางวานิชา สร้อยเพชร 67 30,941.00 5261,40030,94118,1209,19012,230131,88120 เมษายน 2559
95บ้านโนนสลวย  นางสาวจำรัส มงคล 21 11,011.00 2023,40011,0116,8403,3304,65049,23115 พฤษภาคม 2559
96บ้านหนองหญ้าข้าวนก  นายชุมพล คำจันทร์ 132 64,588.00 8780,25048,16629,88014,68520,280193,26120 มีนาคม 2559
97หนองเมยสามัคคี  ว่าที่ร้อยตรีธนาธิป มาลากอง 86 23,280.00 6779,00038,95723,28011,73515,730168,70210 พฤษภาคม 2559การโอนเงิน 30% งวดที่2 ล่าช้า
98ชุมชนบ้านหนองเซียงซา  นายนิยม สิงห์คำคูณ 152 89,188.00 10496,00057,86035,76017,62024,260231,50012 มีนาคม 2559ไม่มี
99บ้านแดงสว่าง  นายสุชาติ จันทรพรหมรินทร์ 400 275,058.00 278365,700195,725110,34053,88092,120817,7652 เมษายน 2559
100บ้านโนนงาม  นายจิราวุธ ปัชชาเขียว 89 58,980.00 7286,00045,65625,68013,66017,180188,17620 เมษายน 2559-
101บ้านพรมใต้พิทยาคาร  นายทองใบ ก่อศิลป์ 38 20,528.00 3136,40017,05510,6805,2857,24076,66012 พฤษภาคม 2559
102บ้านหนองสองห้อง  นายอัฐพงษ์ สุทธิโพธิ์ 40 21,161.00 3136,20016,89310,5605,0957,19075,93812 พฤษภาคม 2559
103บ้านหนองดินดำ (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)  นายนพดล ตลับแก้ว 146 70,762.00 105154,05070,76240,71019,60033,400318,52211 พฤษภาคม 2559-
104บ้านหนองบัวพรม  นายกีรติ บุญประภาศรี 87 34,464.00 6070,60034,46420,76010,37014,050150,24413 พฤษภาคม 2559ส่งหนังสือข้าบางกลุ่มสาระ
105ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน  นายสมาน เวียงปฏิ 195 98,649.00 136125,40074,64946,68022,91031,690301,32930 เมษายน 2559
106บ้านสวนอ้อย  นางวรณี เลิศสรรสิริ 75 39,039.00 5463,80031,22718,8409,58012,710136,15727 เมษายน 2559
107บ้านหนองปอแดง  นายกฎุมพี กาสีชา 59 17,794.00 4654,60028,01616,2008,40010,890118,1065 เมษายน 2559
108บ้านกวางโจนโนนทอง  นายจักรกฤษณ์ วิฆเนศรังสรรค์ 126 68,855.00 9184,45052,24031,56015,84521,340205,43528 เมษายน 2559
109คุรุราษฎร์วิทยา  นายสุเทน ฐานะ 320 155,000.00 219238,450132,35979,92038,80560,160549,6949 พฤษภาคม 2560ควรจัดสรรงบประมาณ 100% ในคราวเดียวกัน
110บ้านดอนจำปา  นายสมัย ข่าขันมะลี 155 80,014.00 10698,50061,30736,84018,58024,890240,11720 เมษายน 2559
111บ้านหนองคัน  นายนฤวุฒิ ชำนาญวงษ์ 192 89,500.00 141130,75080,76148,84024,45533,040317,84610 พฤษภาคม 2559 -
112บ้านธาตุ  นายชูชาติ บัวคำ 266 168,596.00 188238,100118,14169,57033,40553,870513,08620 กุมภาพันธ์ 2559
113บ้านหนองกุง  นายวิจิตร สร้อยทองดี 208 109,844.00 140129,20076,72548,12023,69032,650310,3858 เมษายน 2559โรงเรียนมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานเป็นอย่างดี จึงทำให้ไม่ประสบปัญหาในการสั่งซื้อหนังสือเรียน
114บ้านหนองกุงใหม่  นายสงวน เยี้ยมผา 259 114,675.00 183233,750114,67568,01032,81052,770502,0155 พฤษภาคม 2559หนังสือมาไม่พร้อมกัน
115บ้านฝายพญานาค  นายไกรศักดิ์ พิมล 133 58,852.00 10294,90058,50235,52017,99023,980230,89212 สิงหาคม 2559การจัดซื้อหนังสือทุกชั้นทุกวิชานั้น งบประมาณที่ได้รับไม่พอค่าหนังสือ
116บ้านนาล้อม  นายบุญเพิก คุณประทุม 15 10,708.00 1416,8009,8315,0402,7303,36037,7619 พฤษภาคม 2559
117บ้านตาดรินทอง  นายธนากร ศรีวิพัฒน์ 71 8,140.08 4957,80028,01917,0408,60511,510122,97410 เมษายน 2559-
118เพชรราษฎร์บำรุง  นายสมเกียรติ มัททวีวงศ์ 293 178,760.00 213197,550121,70673,80036,97549,920479,95118 กุมภาพันธ์ 2559
119เพชรราษฎร์สามัคคี  นายบุญทา ผุดผาด 85 50,513.00 7083,00041,74224,60012,70016,550178,59230 เมษายน 2559 -
120บ้านหนองงูเหลือม  นายสุพล พรมมานอก 62 24,365.00 4249,60024,38514,6407,4309,880105,93510 พฤษภาคม 2559
121บ้านโป่งโพธิ์  นายอำนาจ เขาทอง 63 36,578.00 3946,20023,91913,6807,0359,210100,04429 เมษายน 2559ไม่มี
122บ้านเมืองคง  นายสมัย นูรอด 113 62,453.00 8398,00047,20928,92014,66519,520208,31421 เมษายน 2559-
123บ้านฉนวน  นายโชคชัย สุขสนิท 217 100,605.00 166204,800100,60561,11029,53546,740442,79013 พฤษภาคม 2559ไม่มี
124บ้านหนองขาม  นายรังสรรค์ เกิดมงคล 46 24,490.00 4451,80024,49015,2407,63010,310109,47013 พฤษภาคม 2559ควรมีปฏิทินในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซื้อหนังสือทุกปี
125บ้านกุดขอนแก่น  นายอาทิตย์ คุณเคน 37 18,752.00 3237,80018,75211,1605,6707,53080,91230 มิถุนายน 2559
126บ้านห้างสูง  นายจิรศักดิ์. วานนท์ 93 42,489.00 7891,60042,48926,88013,31018,220192,49912 พฤษภาคม 2559-
127บ้านดอนไก่เถื่อน  นายเวกวรพันธ์ ฉ่ำสันเทียะ 83 34,991.00 6273,00034,99121,48010,76014,530154,76110 พฤษภาคม 2559
128บ้านกุดหมากเห็บ  นายชัยวาล แดนสีแก้ว 61 24,062.00 4856,00024,06216,3207,84011,120115,3428 เมษายน 2559
129ฉิมพลีมา  0 115 58,373.00 86100,80047,01829,52014,49020,040211,86813 พฤษภาคม 2559
130บ้านดงเมย  นางสาวรัตนพร เหล่าคนกล้า 66 31,450.00 6271,60028,86320,6409,43014,180144,7139 พฤษภาคม 2559
131เนรมิตศึกษา  นายสิทธิศักดิ์ ไววิชา 340 193,519.00 257379,150194,160107,22051,71595,430827,6758 เมษายน 2559ความต้องการหนังสือเรียนมีหลากหลาย บางบริษัทไม่มีหนังสือที่ ร.ร.ต้องการ จำเป็นต้องสั่งซื้อหลายบริษัท
132กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)  นายชัยวัฒน์ แคภูเขียว 76 32,286.00 5969,40032,28620,40010,17513,810146,07120 เมษายน 2559บางครั้งราคาหนังสือมากกว่างบประมาณที่ได้
133บ้านเรือ  นายสุวิชชา เสี้ยมแหลม 135 68,678.00 10092,80058,92034,68017,41023,450227,2605 เมษายน 2559การประมาณการจำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559
134บ้านโนนสาทร  นายรังสรรค์ เกิดมงคล 52 24,188.00 4653,80024,18815,7207,64010,690112,03816 พฤษภาคม 2559
135บ้านโนนดินจี่  นายวานิช นนทคำจันทร์ 160 68,687.00 126116,30068,68743,32021,34029,390279,03720 เมษายน 2559จำนวนนักเรียนยังไม่แน่นอน การจัดซื้อหนังสือจึงไม่แน่นอน อาจมีขาดหรือเกินได้ เพราะเด็กบางคนอาจจะย้ายออกหรือย้ายเข้าระหว่างนี้ถึงเวันเปิดเรียน
136บ้านหนองแวง  นายธนวัฒน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ 183 70,000.00 137170,45086,04850,73024,74038,830370,79812 พฤษภาคม 2559
137บ้านห้วยพลวง  นายปานทอง อังคณิตย์ 87 48,351.00 6373,80034,14021,60010,57514,670154,78520 เมษายน 2559
138บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)  นายองอาจ เพชรภักดี 149 70,340.00 110144,30070,34041,40020,22032,350308,61011 พฤษภาคม 2559-
139บ้านกุดโคลน  นายไพรวัลย์ ยอดบุรี 73 32,167.00 5363,00032,16718,7209,76512,570136,22215 เมษายน 3102
140บ้านหนองไรไก่  นายนิมิตร ประตาทะยัง 78 30,262.00 5564,40030,26218,8409,20512,800135,50720 เมษายน 2559ไม่มี
141บ้านกุดแดง  นายสุเนตร พินิจลึก 29 17,253.00 1821,60012,6926,4803,5104,32048,6029 พฤษภาคม 2559ไม่มี
142บ้านโนนสาวเอ้  นายไทยศักดิ์ วงศ์คำ 35 27,462.00 2428,80017,0838,6404,6805,76064,96328 เมษายน 2559ไม่มี
143บ้านกุดจอก  นายจรูญ แข็งแอ 70 27,097.00 5968,20027,18519,6809,03513,510137,61015 เมษายน 3102
144บ้านหนองปลา  นายสุนันท์ มณีวรรณ 161 80,965.00 120110,60065,04041,16020,17027,950264,9206 พฤษภาคม 2559-
145บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)  นายสัมฤทธิ์ พงษ์จำนงค์ 162 71,012.00 131121,05071,01245,12022,31530,590290,08729 เมษายน 2559
146บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)  นายชวลิต นาตรีชน 166 75,859.00 110101,50060,14237,80018,60025,650243,69213 พฤษภาคม 2559หนังสือขององค์การขาด
147บ้านนาหัวแรด  นายสมทรง ข่าขันมะลี 53 24,695.00 4553,00024,65915,6007,82510,550111,63412 พฤษภาคม 2559 -
148บ้านโนนหินแร่  นายชาญชัย ไกรลาส แก้วศิริ 68 35,685.00 5463,40028,67618,6009,20012,610132,48613 พฤษภาคม 2559 -
149บ้านดอนเตาเหล็ก  นางศิริรัตน์ อนุตรี 63 21,846.00 4046,80021,84613,6806,6609,30098,28615 พฤษภาคม 2559
150บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา  นายพร้อมพล แดงประพันธ์ 112 64,015.00 85100,00048,36929,40014,67519,900212,34413 พฤษภาคม 2559ควรเพิ่มงบประมาณรายชั้นเพื่อจัดซื้อหนังสือเรียนได้ครบทุกสาระ
151บ้านนาหนองทุ่ม  นายประพล ดิเรกโภค 84 51,959.00 6577,00039,57322,80011,72515,350166,44829 เมษายน 2559ควรเปิดโอกาสให้โรงเรียนเลือกหนังสือได้เองอย่างหลากหลาย ไม่ควรกำหนดให้ซื้อเฉพาะหนังสือที่ได้รับการอนุญาต เว้นแต่หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การเมือง และศาสนา
152บ้านหนองแซง  นายเสน่ห์ เหล่าเสนา 201 74,390.00 149137,35080,18351,12025,06534,710328,42812 พฤษภาคม 2559
153บ้านโป่งดินดำ  นายเกียรติศักดิ์ ผ่อนจรุง 20 7,152.00 2124,80012,5437,3203,7154,94053,31812 พฤษภาคม 2559รายงานข้อแล้วยังขึ้นว่าไม่รายงานข้อมูล
154หนองเบนประภากร  นายวีระวัฒน์ ลีปา (ผอ.รร.บ้านสีปลาด) 56 30,476.00 3844,60021,38413,0806,4608,87094,39431 มีนาคม 2559
155บ้านหนองคอนไทย  นายเชาวฤทธิ์ นำเจริญ 140 56,256.00 110100,70056,25637,32017,84025,450237,56616 พฤษภาคม 3102
156บ้านมูลกระบือ  นางวนิดา เสลาหอม 81 31,544.00 6779,00038,23623,28011,73515,730167,98113 พฤษภาคม 2559
157บ้านสีปลาด  นายวีระวัฒน์ ลีปา 97 36,484.00 7284,80039,52724,96012,52016,880178,68720 เมษายน 2559เลือกห้างร้านบริษัทที่มีความพร้อมมากที่สุดและมีประวัติการส่งมอบงานทันตามกำหนด
158บ้านโนนข่า  นายสุวิมล สอนโกษา 60 24,206.00 4452,20026,79315,4808,01010,410112,89329 เมษายน 2559
159บ้านหัวหนอง  นายทองพิง ทานประสิทธิ์ 65 40,648.00 4351,00026,20515,1207,81510,170110,31028 เมษายน 2559
160บ้านกุดหัวช้าง  นายสุวิมล สอนโกษา,นางเปรมกมล ผลทิพย์ 42 25,509.00 3237,20016,13310,8005,1007,38076,6136 พฤษภาคม 2559-
161ม่วงราษฎร์สามัคคี  นางชุติมา ฦาชา 33 14,357.00 2630,40014,3578,8804,3106,04063,98713 พฤษภาคม 2559
162บ้านคอนสาร  นายปกาศิต ปลั่งกลาง 322 179,091.00 219262,850154,74384,42042,61566,260610,88830 เมษายน 2559
163บ้านน้ำพุปางวัว  นายวุฒิศักดิ์ กำไรรวย 42 17,653.00 2833,40017,6539,9605,2706,67072,95310 พฤษภาคม 2559
164บ้านคลองบอน  นายอุปถัมภ์ วิชาหา 47 25,400.00 4654,00024,90915,8407,83010,740113,31912 พฤษภาคม 2559
165บ้านดงบัง  นายสมควร ตากลม 88 49,000.00 6296,40045,74124,81012,33520,630199,91615 พฤษภาคม 2559ไม่มี
166บ้านม่วง  นายชานนท์ ต่ออำนาจ 121 50,000.00 8398,40050,13629,16015,04519,620212,36110 พฤษภาคม 2559
167บ้านนาบัว  นายสมเกียรติ แนวคำดี 84 49,319.00 6273,00034,83421,48010,76014,530154,60413 พฤษภาคม 2559อยากให้อนุมัติซื้อแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ได้ ได้เช่นเดียวกับ แบบฝึกภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
168บ้านทุ่งพระ  นายอุไร ศรีเจ๊ก 133 84,000.00 118176,40079,68945,87021,87538,020361,85412 พฤษภาคม 2559สั่งซื้อแต่เนิ่นๆและติดตาม
169บ้านนาเกาะ  นายทอง เต็มหลวง 152 79,299.00 10496,40059,68436,00018,00024,360234,44412 พฤษภาคม 2559
170บ้านน้ำอุ่น  นายปรีชา เต็มแสง 55 31,849.00 4249,60024,52714,6407,4309,880106,07710 พฤษภาคม 2559
171บ้านน้ำพุหินลาด  นายมนตรี สุดตะนา 117 62,542.00 7992,80043,46127,24013,50518,460195,46613 พฤษภาคม 2559
172บ้านห้วยแก้ว  นายวุฒิศักดิ์ กำไรรวย 84 23,000.00 5868,80035,06120,40010,55013,720148,53110 พฤษภาคม 2559
173บ้านห้วยไห  นางวรรษภรณ์ นิตยกุลเศรษฐ์ 50 33,382.00 3743,40020,41312,7206,2658,63091,42810 พฤษภาคม 2559การพิจารณาคัดเลือกหนังสือ ความเห็นต่างกัน
174บ้านท่าเริงรมย์  นายต้น นครดี 47 39,280.00 4047,40023,74414,0407,2309,450101,86416 พฤษภาคม 2559ควรจัดสรรงบประมาณค่าหนังสือแบบฝึดหัดให้ครบทุกกลุ่มสาระ
175บ้านห้วยทรายทอง  นายชยานุพนธ์ จุนขุนทด 39 16,589.00 2934,20016,58910,0805,0856,81072,76410 พฤษภาคม 2559
176ออป.19 (ส่วนป่าคอนสาร)  นางปราณี กัญญาสุด 69 37,862.00 5362,40029,81318,3609,19512,420132,18816 พฤษภาคม 2559ไม่มี
177บ้านโนนหัวนา  สิบเอกบุญประกอบ กิ่งแฝง 109 63,800.00 7892,00045,01427,12013,69018,320196,14425 เมษายน 2559
178บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)  นายวีระ ชาติชำนาญ 347 211,085.00 242265,500148,69488,98043,76066,980613,91421 มีนาคม 2559ไม่พบอุปสรรค
179บ้านน้ำทิพย์  นายวีระ ชาติชำนาญ 45 18,623.00 3541,00018,62312,0005,8758,15085,64825 มีนาคม 2559การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
180บ้านหนองเชียงรอด  นายไพบูรณ์ เถาว์พัน 97 36,560.00 7789,60039,08326,04012,35517,780184,8589 พฤษภาคม 2559
181ชุมชนห้วยยาง  นายอรัญ แก้งทอง 349 229,626.00 264277,800164,63496,03048,07570,110656,649
182บ้านหนองหล่มคลองเตย  นายสุริยะ ม่วงเพชร 394 237,448.00 276283,600172,81999,33049,56571,590676,90429 เมษายน 2559
183บ้านโนนเพิ่ม  จ.ส.อ.สมพร เต็มแสง 141 73,000.00 9789,75055,19233,48016,63522,680217,73713 พฤษภาคม 2559
184บ้านป่าว่าน  นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์ 75 48,823.00 5969,60034,84520,52010,36513,860149,19018 เมษายน 2559
185บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก  นายผล จำปาชน 15 9,344.00 1011,8005,5543,4801,7602,35024,94418 เมษายน 2559
186บ้านปากช่องผาเบียด  นายชัยณรงค์ ปัดสา 149 96,001.00 9083,90053,82231,44016,03021,200206,3929 พฤษภาคม 2559
187บ้านดอนอุดม  ส.อ.จำเริญ ศรีขลา 105 46,200.00 8195,20046,20627,96013,89518,940202,201
188บ้านหินรอยเมย  นายธีรพจน์ กัญญาสุด 46 21,603.00 3642,00018,24812,2405,8808,34086,70813 มิถุนายน 2559
189บ้านนาวงเดือน  นายมงคล น้อยศรี 237 120,000.00 193179,150110,89066,96033,64545,270435,91512 พฤษภาคม 2559
190บ้านท่าศาลา  นายธราพงษ์ เจริญขวัญ 82 63,084.00 7082,60040,89224,36012,32016,450176,62229 เมษายน 2559
191บ้านโนนคูณ  นายสนอง ชาวกะมุด 138 41,643.00 10395,45057,22535,64017,80524,120230,24015 พฤษภาคม 2559งบประมาณในการซื้อหนังสือ ควรจ่าย 100 % ในคราวเดียวกัน เพราะเวลาซื้อต้องซื้อครั้งเดียว (เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษา) โรงเรียนต้องใช้งบอุดหนุนสำรองจ่าย ทำให้ไม่มีงบประมาณในการเตรียมการเรียนการสอน
192บ้านโสกมะตูม  นายวีระจิตร วุ้นสีแซง 103 89,206.00 86101,20048,53729,76014,87020,140214,50730 เมษายน 2559
193บ้านโคกนกทา  นายประหยัด ปาลินทร 44 40,027.00 4047,40024,62214,0407,2309,450102,74216 ตุลาคม 2559
194บ้านโจดกลาง  นายทองคำ ศรีปัญญา 70 35,660.00 7688,80038,67625,92012,54017,640183,57620 เมษายน 2559
195บ้านโนนโจด  นายพิรัช จำรัสแนว 71 38,522.00 5564,80030,83819,0809,58512,900137,20310 พฤษภาคม 2559-
196บ้านดงกลาง  นายสมบูรณ์ เจริญทรัพย์ 152 92,864.00 92109,60060,32034,02017,07025,380246,39016 สิงหาคม 2559ส่วนมากทุกปีที่ผ่านมาหนังสือขององการจะมาช้าและไม่ครบตามกำหนดโดยเฉพาะวิชาคณิตศาตร์ วิทยาศาตร์ ทำให้การสั่งหนังสือล่าช้าไม่ทันกำหนด
197บ้านดงใต้  นายถนอม ทรายมูล 66 38,000.00 4856,20027,19916,4408,03011,170119,03915 กรกฎาคม 2559
198บ้านโนนสง่า  นายบุญสวน ทรงทาศรี 134 96,249.00 9689,20054,77933,36016,82022,540216,69921 เมษายน 2559
199บ้านหนองตากล้า  นายขงเบ้ง บุญประคม 84 51,301.00 6172,20036,22921,36010,94514,390155,1246 พฤษภาคม 2559
200บ้านกุดแคน  นางธัญญาลักษณ์ ทองมีศรี 24 19,200.00 1821,20010,9926,2403,1304,22045,78216 พฤษภาคม 2559
201เกษตรศิลปวิทยา  นายประกาศิต พิศวงปราการ 265 122,569.00 179216,950122,56767,05034,32050,060490,94710 พฤษภาคม 2559ปัญหาหนังสือมาล่าช้ามาไม่พร้อมกัน
202ชุมชนบ้านเมืองเก่า  นายสุรพงษ์ สมบัติหลาย 176 112,729.00 122115,50079,87943,68023,41029,180291,6497 พฤษภาคม 2559หนังสือจากองค์การค้าคุรุสภาช้ามาก
203บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี  นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง 124 86,192.00 10195,15064,55335,88018,93524,040238,5584 พฤษภาคม 2559
204บ้านหนองแต้  นายธนาวุฒิ นุชพิเรนทร์ 86 48,858.00 6677,20035,36322,56010,97015,340161,43321 เมษายน 2559
205ศาลาสามัคคี  นายฉลาด อาจสนาม 141 63,029.00 10294,50056,44735,28017,61023,880227,7176 พฤษภาคม 2559-
206บ้านระหัด  นายพิสัย ทุมสิทธิ์ 69 38,204.00 5261,80032,96718,3609,57012,330135,02728 เมษายน 2559สำหรับช่วงชั้นที่1กลุ่มสาระการเรียนรู้มากเกินไป
207สระโพนทอง  นายจรูญ พาเก่าน้อย 111 44,406.40 89104,80049,00430,84015,45520,860220,9596 พฤษภาคม 2559
208บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)  นางสมคิด บุพตา 130 48,683.20 9589,05058,23233,48017,38522,500220,64713 เมษายน 2559
209บ้านหนองคูวิทยาคม  นางสาววิลาสินี ชำนาญกุล 25 16,405.00 1922,60012,2096,7203,5154,51049,55422 เมษายน 2559
210ชุมชนบ้านหัน  นายปรีชา ทัศน์ละไม 141 84,390.00 10194,15059,59235,28017,98523,790230,79713 พฤษภาคม 2559
211บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า  นายวันชาติ ดนเสมอ 179 10,675.00 109100,95060,56937,68018,78525,510243,49413 พฤษภาคม 2559
212บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง  นายสุรเศรษฐ์ ชีวยะพันธ์ 297 141,345.00 203272,050141,34577,82039,18560,770591,17012 พฤษภาคม 2559
213บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)  นายโชคชัย ศรีทอง 164 73,531.00 111105,05073,53139,72021,26526,540266,10612 พฤษภาคม 2559
214บ้านตลาดอุดมวิทย์  นายวิเวก ศิลมั่น 140 83,874.00 84100,80056,13130,24016,38020,160223,71116 พฤษภาคม 2559-
215บ้านโจดพิทยาคาร  นายสำคัญ วิชัยระหัด 124 74,874.00 9790,75059,05634,08017,58522,930224,40121 เมษายน 2559
216บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)  นายจำเริญ ขึ้นทันตา 253 275,922.00 214376,900184,99492,79043,25583,720781,65913 พฤษภาคม 2559
217บ้านฉนวน  นายเสมอ ชินรัตน์ 129 46,681.00 9184,85054,30231,80016,22521,440208,61718 เมษายน 2559นักเรียนย้ายเข้าหลังจากการสั่งซื้อหนังสือเรียบร้อยแล้ว นักเรียนที่ย้ายมาใหม่ได้รับหังสือช้ากว่าปกติ
218บ้านโนนงิ้ว  นายปรีชา มุทาพร 51 29,018.00 3642,40020,32412,4806,2608,44089,90415 พฤษภาคม 2559ไม่มี
219บ้านเขวา  นายชัยยุทธ เคยชัยภูมิ 70 36,365.00 5362,00028,06418,1208,81512,320129,31921 เมษายน 2559ในปีการศึกษาที่ผ่านมาหนังสือเรียนที่ได้รับล่าช้าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการ
220บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)  นายสังเวียน ทองงาม 159 91,666.00 117108,55066,69640,56020,34527,430263,58122 มีนาคม 2559หนังสือกระทรวงได้ช้า
221บ้านท่าคร้อโนนศิลา  นายสุรพล แฝงฤทธิ์ 81 32,361.60 7588,00040,19125,80012,72517,500184,21625 ตุลาคม 2558หนังสือเรียนบางกลุ่มสาระ ส่งล่าช้า
222บ้านนาสมบูรณ์  นายสนอง พิมพ์สิงห์ 72 43,323.00 4554,00030,67116,2008,77510,800120,4469 พฤษภาคม 2559
223บ้านห้วยยางดำ  นายสินธุ์ ด้วงบุ้ง 61 67,278.00 5767,00031,52219,6809,78513,330141,31716 พฤษภาคม 2559ไม่มี
224บ้านหนองแดงกุดจิก  นายกุศล เผ่าหัวสระ 61 34,781.00 4654,60027,79416,2008,40010,890117,88416 พฤษภาคม 2559หนังสือจาก องค์การ สกสค มาล่าช้า
225บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์  ว่าที่ร้อยตรีมงคล ศิลประกอบ 240 149,499.00 162151,500101,78456,88029,31038,280377,7541 เมษายน 2559
226บ้านเมืองกลางวิทยา  นายผะเนียง วอนเก่าน้อย 210 123,342.00 152141,00088,41352,68026,41035,630344,13321 เมษายน 2559เด็กย้ายเข้าออกระหว่างปี บางครั้งใช้หนังสือไม่เหมือนกัน แต่เรื่องมีแบบเรียนให้เด็กเรียนทันเวลาไม่มีปัญหาเนื่องจากเลือกร้านค้าที่สามารถส่งหนังสื่อได้ตามกำหนด โดยดูจากปีการศึกษาต่างๆที่ผ่านมา
227บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา  นายสมสันต์ ฦาชา 36 19,019.00 2732,40019,0199,7205,2656,48072,88410 พฤษภาคม 2559
228บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี  นายสนอง ดีแซง 55 24,000.00 4553,00026,49715,6007,82510,550113,47216 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้รับหนังสือในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักล่าช้ากว่ากำหนด
229บ้านโนนเห็ดไคล  นายเสมอ ชินรัตน์ 64 39,944.00 4149,00027,79614,6407,8059,790109,03111 พฤษภาคม 2559หนังสื่อกระทรวงฯ ทางกระทรวงควรส่งตรงมายังโรงเรียนเลย ไม่ต้องสั่งผ่านร้านค้า ในรายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
230บุปผาราม  นายวัชรินทร์ ทองคนทา 76 31,025.00 5968,80031,02520,0409,60513,660143,13015 เมษายน 2559
231บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)  นายชัชวาล เหลยชัย 184 125,000.00 119174,15089,25047,07023,91037,960372,34011 เมษายน 2559
232บ้านพีพวย  นายอุดมสิน คันธภูมิ 75 34,312.00 5666,60034,31219,80010,35013,290144,3521 พฤษภาคม 2559-
233บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)  นายเหรียญชัย พุธขุนทด 281 186,412.00 193230,450119,97670,83034,80053,220509,27613 พฤษภาคม 2559-
234บ้านหัวโสก  นายไชยะ สำอางเนตร 74 35,711.00 5767,40033,71119,92010,16513,430144,62630 พฤษภาคม 2559
235บึงมะนาววิทยา  นายวิชัย สมคำศรี 95 37,218.20 7689,20040,42626,16012,92017,740186,4465 พฤษภาคม 2559
236บ้านจมื่น  นายบวร จันทร์เพ็ง 31 14,864.00 2529,00012,1038,4003,9255,75059,1783 พฤษภาคม 2559
237บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา  นายปรีดา แต่งเมือง 154 92,000.00 153179,65092,20855,65027,04041,670396,21825 กุมภาพันธ์ 2559ไม่มี
238บ้านหนองบัว  นายเฉลิม ขันทะสีมา 367 243,877.00 278316,300168,776102,93049,41579,770717,1913 พฤษภาคม 2559
239บ้านนาสีดา  นายเมืองมนต์ บำรุงเผ่า 151 87,280.00 10799,85063,61737,44019,15525,230245,29210 พฤษภาคม 2559ดำเนินการเรียบร้อยทันตามกำหนด
240บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา  นายฐิติพัฒน์ อัครกิตติศักดิ์ 107 50,107.00 8297,20050,10728,80014,85019,380210,3372 พฤษภาคม 2559- ไม่พบปัญหา
241บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)  นายธีระ ฦาชา 396 159,126.00 224212,800155,06680,64043,68053,760545,94618 เมษายน 2559เมื่อตกลงผ่านที่ประชุมแล้ว โรงเรียนให้ผู้รับผิดชอบทุกชั้น ทุกวิชา สำรวจและสั่งซื้อหนังสือก่อนปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2558 และตกลงกับร้านคู่สัญญาให้ส่งหนังสือภายในเดือนเมษายน 2559 เพื่อจะได้มีหนังสือเรียนพร้อมเมื่อเปิดเทอม ปีการศึกษา 2559
242บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)  นายอนันต์ คชสาร 230 138,878.00 131124,45091,05647,16025,54531,440319,65130 เมษายน 2559ให้กำหนดปฏิทินการจัดซื้อหนังสือให้ชัดเจนล่วงหน้า เพือดำเนินการตามขั้นตอนได้รวดเร็ว ทันเวลา
243บ้านพรมห้วยข่าวิทยา  นายเชาวรักษ์ ดวงกาง 86 49,724.00 4958,80033,71017,6409,55511,760131,46522 เมษายน 2559
244บ้านโนนชาด  นายวิทยา คิดการ 17 12,165.00 1821,60012,1656,4803,5104,32048,07515 มกราคม 2559การจัดซื้อหนังสือเป็นไปตามกำหนด ได้รับหนังสือเรียนทันเปิดภาคเรียน
245บ้านดอนหัน  นางชุติมา ฦาชา 40 16,411.00 2732,00016,4119,4804,8856,38069,15612 พฤษภาคม 2559 -
246บ้านขามป้อม  นายประมล โคตรทอง 127 64,655.00 88103,40048,94030,36015,07020,570218,34010 พฤศจิกายน 2558ถ้าเป็นหนังสือของ สสวท.ส่วนมากจะได้ครบตอนช่วงเปิดภาคเรียน
247บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)  นายวิจิตร นารอง 138 67,731.00 9790,55058,92533,96017,39522,880223,71020 มีนาคม 2559
248บ้านโนนเขวา  นายอัษฎาวุธ หงษ์เวียง 119 60,000.00 9286,40057,43832,52016,99021,830215,17820 พฤษภาคม 2559-
249บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)  นางนิ่มนวล ทุมสิทธิ์ 47 23,320.00 3845,00023,32013,3206,8408,97097,45030 เมษายน 2559
250บ้านโนนทอง  นายวารศาสตร์ ขุนโนนเขวา 78 52,669.00 5869,60038,93120,88011,31013,920154,64121 เมษายน 2559
251บ้านโนนหนองไฮ  นายธีรพจน์ กัญญาสุด 31 20,842.00 2530,00016,6959,0004,8756,00066,57021 เมษายน 2559
252บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง  นายประจวบ ใสดี 165 121,117.00 119168,35084,54646,35023,28037,010359,5363 พฤษภาคม 2559ไม่มี
253บ้านกลาง  นายสุทธิชัย ลบบำรุง 39 23,847.00 3035,80019,30210,6805,6607,15078,59216 พฤษภาคม 2559ไม่มี
254บ้านแก้งตาดไซ  นายดุสิต พูนชัยภูมิ 51 34,522.00 3643,20024,76712,9607,0208,64096,58730 มิถุนายน 2559-
255บ้านหนองโพนงาม  นายคนอง สวัสดิ์รักษ์ 87 44,930.00 5867,40029,19819,5609,22013,370138,74831 พฤษภาคม 2559
256บ้านหนองไผ่  ร้อยตรีสมศักดิ์ สีพิมพ์ 237 160,421.00 181278,550133,55572,54036,52559,840581,01013 พฤษภาคม 2559
257บ้านสารจอด  นายอนุชิต ฦากำลัง 141 83,970.00 9792,15063,90834,92018,91523,280233,17321 เมษายน 2559
258บ้านวังม่วง  นายวิชัย เรือนมงคล 364 200,770.00 295389,650200,770116,46055,66598,150860,69510 มีนาคม 2559ไม่ควรกำหนด สนพ.ในการเลือกซื้อหนังสือเรียน
259บ้านโคกสง่า  นายอนุชิต ฦากำลัง 109 49,632.00 7891,20041,51326,64012,93018,120190,40318 มิถุนายน 2559
260บ้านทิกแล้ง  นายไพบูลย์ รินทะจักร 83 35,899.00 5464,80035,89919,44010,53012,960143,62912 พฤษภาคม 2559ถ้าเป็นหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการจะได้รับหนังสือช้ากว่าปกติ
261บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์  นายไพบูลย์ รินทะจักร 45 21,036.00 4147,80021,03613,9206,6659,49098,91122 เมษายน 2559
262บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)  นายไพฑูรย์ หงษ์บินมา 71 40,345.00 4756,00029,08516,6808,78511,180121,73010 พฤษภาคม 2559
263บ้านสารจอดเก่า  นางสุระณี สีพิมพ์ 123 73,588.00 7286,40049,20025,92014,04017,280192,84013 พฤษภาคม 2559
รวม 33,198 18,068,532 25,02228,155,50015,378,1318,991,8404,512,0506,430,14063,467,661
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน