สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายธนชน มุทาพร
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1โพนทองพิทยา  นายปรีชา อุตสาคู 0 0.00 7791,00046,04526,88013,68518,130195,740
2บ้านม่วงเงาะ  นางสุภาวดี ประกอบนา 70 39,812.00 5868,20032,24920,0409,98013,570144,0399 พฤษภาคม 2559
3บ้านนางเม้ง  นายวิชัย ประทุมไทย 91 21,899.00 6273,20035,82121,60010,95014,580156,15124 มีนาคม 2559ไม่มี
4บ้านหนองหญ้ารังกา  นายสายัณห์ ด้วงสกุล 111 47,336.00 8094,80048,83828,08014,46018,900205,0789 เมษายน 2559
5บ้านห้วยบงเหนือ  นายต่อศักดิ์ บุญเพลิง 151 56,334.00 107150,05073,66441,34020,48533,030318,56917 มีนาคม 2559ดำเนินการตามปฏิทินที่ สพฐ. กำหนด
6อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว  นายวิทศักดิ์ ชัยสิทธิ์ 415 271,038.00 266246,300147,07591,92045,79062,240593,32530 เมษายน 2559
7ชุมพลสวรรค์วิทยา  นายสุพจน์ ชุบขุนทด 140 12,563.00 103130,75062,39338,19018,40029,570279,30312 พฤษภาคม 2559
8โค้งน้ำตับวิทยาคาร  นายวิชัย จำพันธุ์ 373 206,834.00 265294,350155,95296,78045,95574,250667,28710 พฤษภาคม 2559ที่ผ่านมามีแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.2 เล่มที่2, ป.5 เล่มที่1 สั่งแล้วไม่มีส่งมอบมา
9ฉิมพลีวิทยา  นางลัดดาวัลย์ ไกรบำรุง 420 186,500.00 279332,650176,034105,12050,08583,860747,74912 พฤษภาคม 2559
10วังก้านเหลืองดรุณกิจ  อร่าม ศรีสุภาพ 190 86,725.00 131119,65063,66844,28020,98530,240278,82329 เมษายน 2559
11กุดเวียนวิทย์ผดุง  นางสาวจิราภรณ์ แผ้วพันธ์ชู 98 61,125.00 7386,20043,27325,44012,90517,170184,9886 พฤษภาคม 2559-
12บ้านโสกหว้า  26 14,648.00 2731,80014,7129,3604,6956,33066,89710 พฤษภาคม 2559ไม่มี
13บ้านหนองไผ่พัฒนา  นายนิกร อริพงษ์ 40 21,237.00 3541,40019,66612,2406,2558,25087,81116 พฤษภาคม 25591. โรงพิมพ์ไม่พิมพืหนังสือล่วงหน้า ทำให้เวลาโรงเรียนหลายโรงเรียนจัดซื้อหนังสือพร้อมกัน ทำให้เกิดความล่าช้า 2. รัฐบาลควรจัดซื้อหนังสือเรียนให้โรงเรียนเลย โดยทำการสำรวจก่อนปิดภาคเรียน
14โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม  นางวารี คำธนนันทิกุล 45 24,616.00 4855,80024,04716,2007,65011,070114,76716 พฤษภาคม 2559-
15ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา  นายสุริยนต์ วงษ์ชู 52 37,066.00 4148,20022,46914,1607,0459,590101,46428 มีนาคม 2559ไม่มี
16บ้านหนองแหนดอนกู่  นายสุริยา มณีเนตร 72 38,767.00 6070,20031,64420,5209,99013,950146,30416 พฤษภาคม 2559ไม่มี
17บ้านดอนหัน  นายถนอมจิตร บัวมี 42 24,483.00 4350,20022,09514,6407,0559,970103,96016 พฤษภาคม 2559-
18บ้านแจ้งน้อย  นายสายัณห์ วงษ์ชัย 57 19,846.00 4249,80025,24814,7607,6209,930107,35815 มิถุนายน 2559การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอนและระบบการจัดซื้อเป็นอย่างดี
19กะพี้ดอนขวางวิทยา  18 6,480.00 1922,2009,8446,4803,1354,41046,06925 มีนาคม 2559
20โนนสำราญวิทยา  นายไชโย กล้ารมราน 119 30,000.00 7694,20048,36728,14013,76021,490205,95713 พฤษภาคม 2559การสำรวจความต้องการหนังสือเรียนมีข้อจำกัดเรื่องเวลา เพราะโรงเรียนมีภาระงานมาก
21หนองนาแซงวิทยา  นายนพดล มาซานนท์ 171 75,586.00 117158,35075,92044,22021,29535,130334,91513 พฤษภาคม 2559
22บ้านหนองโง้ง  5 2,687.00 89,4004,7392,7601,3701,87020,1392 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้ทำการเรียนกับการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม เกรงว่าหนังสือเรียนอาจไม่ตรงกับโรงเรียนต้นทางในบางรายวิชา
23บ้านโนนสมบูรณ์  นายสันติ สีน้อยขาว 60 33,371.00 4755,60028,08916,4408,40511,080119,6146 พฤษภาคม 2559
24โนนหว้านไพล  นายสมาน สุขจำนงค์ 97 47,337.00 7688,60039,61525,80012,35017,590183,9556 พฤษภาคม 2559ไม่มี
25บ้านกุดละลม  นายสมศักดิ์ ไตรสูงเนิน 32 12,520.00 1416,4008,0154,8002,3503,26034,8252 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้ทำการเรียนกับการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม เกรงว่าหนังสือเรียนอาจไม่ตรงกับโรงเรียนต้นทางในบางรายวิชา
26วัดพุทโธวาท  นายธีระชัย ไตรเสนีย์ 82 47,770.00 7081,80038,25523,88011,56016,250171,74515 มีนาคม 2559หนังสือที่สั่งส่งไม่ทันตามกำหนด
27หนองสระสำราญราษฎร์  นายกมล ภัทราภิรักษ์ 80 34,169.00 6070,60034,16920,76010,37014,050149,94929 เมษายน 2559
28บ้านขี้เหล็กใหญ่  43 25,092.00 3642,20019,44312,3606,0708,39088,46320 สิงหาคม 2559
29บ้านโนนกอก  นายอติวิชญ์ ฉางชัยภูมิ 28 16,514.00 2630,60014,7629,0004,5006,09064,95210 พฤษภาคม 2559
30โสกตลับราษฎร์อุทิศ  นายประยงค์ยุทธ คุ้มไพร 17 9,453.00 1517,80010,0485,2802,7353,55039,41312 เมษายน 2559
31บ้านหนองบัวขาว  นายชาตรี ปาลพันธ์ 165 46,000.00 118109,30066,92540,80020,35027,620264,9956 พฤษภาคม 2559
32โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์  นายรังสฤษดิ์ อาวะบุตร 79 44,149.00 5666,20033,31219,5609,97013,190142,23229 เมษายน 2559
33สุนทรวัฒนา  นายใบบุญ บุญทน 2,007 1,159,039.00 1,4351,343,650882,917504,840261,205339,5003,332,11212 ธันวาคม 2558ข้อมูลจำนวนนักเรียนยังไม่นิ่งแต่รอไม่ได้ต้องจัดซื้อก่อนเพราะหนังสือจะจัดส่งไม่ทัน
34อนุบาลชัยภูมิ  นายคณิต ธัญญะภูมิ 2,654 1,581,740.00 1,8161,700,4001,107,218638,880330,560429,6404,206,69829 เมษายน 2559
35เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์  นายสมพร ประไพวัชรพันธ์ 137 65,286.00 8195,40046,15428,08014,08518,990202,7099 พฤษภาคม 2559
36บ้านช่อระกา  นายอุทร ผลกอง 193 91,779.00 147183,65091,77954,48026,54541,780398,23416 พฤษภาคม 2559ไม่มี
37บ้านกุดขมิ้น  นายเฑียรไชย คำหาญพล 35 11,520.00 3843,20014,36712,2405,1308,52083,45716 พฤษภาคม 2559ไม่มี
38บ้านหนองหญ้าปล้อง  นายประทีป เอี่ยมสำอางค์ 155 123,041.00 113103,95060,44138,64018,80526,270248,10631 มีนาคม 3102ไม่มี
39บ้านหนองแวง  นางพัทธนันท์ พัฒนะพุฒิเลิศ 20 10,690.00 1618,6008,0585,4002,5503,69038,2985 ตุลาคม 2558โรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย จัดซื้อหนังสือเรียนเป็นปกติ
40บ้านคร้อห้วยชัน(แย้ม มงคลสินธุ์)  นางวิรัตน์ ตรีชานุชิต 32 22,058.00 2428,60015,3348,5204,4905,71062,65411 มิถุนายน 2560
41บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)  นายประเสริฐ ต่อติด 64 43,083.00 4957,40026,45416,8008,22511,410120,28912 พฤษภาคม 2559
42บ้านนาฝาย  ส.ต.ท.จรัญ ชูชื่น 113 58,015.00 86118,20058,01532,85016,06526,140251,2706 พฤษภาคม 2559
43ห้วยต้อนวิทยา  นายนิพัทธ์ อาจมิตร 157 113,573.00 10798,85059,87436,84018,20524,980238,74910 พฤษภาคม 2559ไม่มี
44บ้านโป่งคองเหนือ  ว่าที่ร.ต.สัญญา พรหมผุย 35 22,000.00 2327,40015,1268,1604,2955,47060,45119 พฤษภาคม 2559
45บ้านชีลองกลาง  นายฉัตรกุล พรมอ้น 82 48,385.00 5464,40034,86419,20010,15012,860141,47415 พฤษภาคม 2559ไม่มี
46สามพันตาราษฎร์อุทิศ  นายวุฒิชัย ชัยอาคม 173 89,532.00 114106,70069,92840,08020,71026,960264,37825 พฤษภาคม 2559-
47ไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย)  นายไพฑูรย์ เกตุศรีแก้ว 190 125,635.00 136157,60083,04049,44024,22036,740351,04013 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวงจะได้ช้า
48บ้านชีลองเหนือ  นางสาวมาริสา มอไธสง 175 112,948.00 120145,10080,45344,61022,44533,450326,05810 พฤษภาคม 2559ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอที่จะซื้อหนังสือทุกกลุ่มสาระ และหน่วยงานต้นสังกัดควรจัดซื้อมาให้โรงเรียนตามจำนวนนักเรียนเพื่อลดปัญหาการรายงาน
49บ้านชีลองใต้  นายสุนทร มีสุวรรณ 140 89,454.00 113157,35073,09143,08020,73534,620328,87613 พฤษภาคม 2559งบประมาณจำกัดไม่เพียงพอต่อการซื้อหนังสือทุกสาระ
50บ้านห้วยตะแคง  - 32 22,070.00 2630,40013,5658,8804,3106,04063,19530 พฤษภาคม 2559
51บ้านห้วยยาง  นายวิริยะบัณฑิตย์ ชัยภักดี 33 16,000.00 3135,80014,98810,3204,7157,09072,91315 พฤษภาคม 2559
52บ้านท่าหินโงม  นายสมพงษ์ โสวิชัย 380 253,067.00 291372,650196,683113,73055,01093,890831,96313 พฤษภาคม 2559
53บ้านห้วยหมากแดง  นายศุภสิน สมรรถชัย 92 36,172.00 8092,80038,43726,88012,56018,400189,0779 กรกฎาคม 2559
54บ้านวังโพน  นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ 248 112,540.00 178228,700112,54066,72032,77051,620492,35016 พฤษภาคม 2559
55บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน  นายสมพงษ์ โสวิชัย 17 10,071.00 2023,60011,8286,9603,5204,70050,60813 พฤษภาคม 2559
56นาเสียวศึกษาคาร  นายเศวต จำปามูล 28 18,122.00 2327,20013,7958,0404,1055,42058,5602 พฤษภาคม 2559ไม่มี
57บ้านนาวัง  นายชัยรัตน์ ศิลป์ดี 42 23,131.00 2934,00015,7479,9604,8956,76071,36210 พฤษภาคม 2559
58บ้านซับรวงไทร  4 3,500.00 56,0003,5001,8009751,20013,4758 พฤษภาคม 2559
59ไทรงามผดุงวิทย์  นายวิจิตร คำอิน 17 10,816.00 2023,60010,8166,9603,5204,70049,5968 พฤษภาคม 2559
60บ้านนาสีนวล  นายลือชีย ศรีวิชา 57 30,778.00 3945,60021,00513,3206,4659,06095,45012 พฤษภาคม 2559
61บ้านซับม่วง  25 20,774.00 2125,00013,3837,4403,9054,99054,7181 กรกฎาคม 2559ไม่ทราบว่าวังไกลกังวลจะใช้หนังสืออะไร ต้องรอถึงเปิดเทอมจะซื้อหนังสือได้ แต่ปีนี้รายการหนังสือมาเร็วก็ได้ดำเนินการสั่งหนังสือแล้ว
62บ้านซับพระไวย์  นายวราเมธ ชูสกุล 36 27,536.00 3035,80019,84610,6805,6607,15079,136
63บ้านหินกอง  นางอุทิศ ศรีวงษ์ชัย 33 21,000.00 2125,20014,1927,5604,0955,04056,0873 พฤษภาคม 2559
64บ้านเล่าวิทยาคาร  นางสาววรณัฐ กลิ่นจันทร์ 158 90,817.00 120111,80070,43541,88021,31028,250273,6756 พฤษภาคม 2559
65การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์  นายประพจน์ อุทัยอ้ม 50 26,127.00 4452,20027,72515,4808,01010,410113,8254 สิงหาคม 2559 -
66บ้านโพธิ์ใหญ่  นายปรัชญานนท์ คำนนท์ 39 21,705.00 3439,80018,64411,6405,6807,91083,67412 พฤษภาคม 2559ไม่มี
67บ้านเสี้ยวน้อย  นางสมลักษณ์ ศิลปสม 70 33,807.00 5362,20028,80718,2409,00512,370130,62230 เมษายน 2559ควรจัดให้ครบร้อยเปอร์เซน ส่วนลดที่ได้จะนำมาซื้อหนังสือแบบฝึกที่จำเป็นเหมาะสม ในการนำมาจัดการเรียนรู้
68บ้านผือวิทยายน  นายนิพนธ์ เหลาเจริญ 36 18,775.00 3541,20019,75812,1206,0658,20087,34329 เมษายน 2559ไม่มี
69สระไข่น้ำขุนีวิทยา  นายบุญส่ง ศรีจันทะ 18 9,413.00 1416,2006,8904,6802,1603,21033,14010 พฤษภาคม 2559-
70บ้านหนองไผ่ล้อม  - 26 14,498.00 2630,60014,4989,0004,5006,09064,6887 เมษายน 2559
71บ้านหนองเขื่อง  นางนิตยา นาส้มกบ 25 14,861.00 2124,60011,6227,2003,5254,89051,83713 พฤษภาคม 2559
72กุดตุ้มสามัคคีวิทยา  นายสุธี จันทศร 170 99,966.00 131122,05075,58845,72023,26530,840297,46313 พฤษภาคม 2559
73บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)  นายวีรชน ยอดท่าหว้า 190 80,388.00 135156,25080,38848,84023,64536,400345,52318 มีนาคม 2559ไม่มีปัญหาอุปสรรค
74โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา  นางจารุมาศ เคนชมภู 25 15,716.00 2125,00013,4827,4403,9054,99054,81712 พฤษภาคม 2559
75ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา  นายถนอมจิต อินทอง 83 63,060.00 75109,45051,43129,22014,31523,800228,21627 เมษายน 2559-
76บ้านขวาน้อย  21 11,285.00 1922,40010,9036,6003,3254,46047,68819 พฤษภาคม 2559
77บ้านสัมพันธ์  นายเพียรศักดิ์ ลำพองชาติ 24 15,434.00 2327,00013,2447,9203,9155,37057,44922 เมษายน 2559-
78บ้านหนองฉิม  15 17,034.00 1720,0009,4795,8802,9353,98042,27422 เมษายน 2559-
79บ้านกุดโง้ง  11 5,275.00 1112,8005,3323,7201,7652,54026,15710 พฤษภาคม 2559-
80บ้านลาดใหญ่  นายสันติ คงวัฒนะ 435 216,538.00 289316,950183,517106,08051,93579,960738,44220 เมษายน 2559งบประมาณไม่พอเพียง
81บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)  นางประกายกาญจน์ จรัสแสง 33 14,385.00 2731,60014,3859,2404,5056,28066,01016 พฤษภาคม 2559
82บ้านห้วยหว้า  นายประสิทธิ์ ปักเขตานัง 153 88,378.00 115146,55067,54742,39020,04033,050309,5773 พฤษภาคม 2559
83บ้านห้วยบงใต้  นายสุทธิพันธ์ ประวันนา 55 32,183.00 4350,20022,62714,6407,0559,970104,4922 พฤษภาคม 2559
84บ้านโนนคูณ  23 15,486.00 2529,80015,4868,8804,6855,95064,80118 สิงหาคม 2559
85บ้านกุดเวียน  34 17,436.00 2428,80017,4368,6404,6805,76065,31616 พฤษภาคม 2559
86อนุบาลบ้านเขว้า  นายสมหมาย แน่นอุดม 132 49,405.00 9184,25051,61931,44015,65521,290204,2545 เมษายน 2559การดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนเป็นไปอย่างเรียบร้อย
87บ้านเขว้าศึกษา  นายสมจิต หาทอง 286 155,778.00 184170,000103,08663,36031,32042,960410,72611 พฤษภาคม 2559
88บ้านโนนแดง  นายสิทธิชัย จินชัย 238 130,000.00 183167,85095,82862,28029,98542,420398,3636 พฤษภาคม 2559
89บ้านต้อน  นางยุพา ปาลพันธุ์ 47 26,883.00 3642,20019,50512,3606,0708,39088,52515 พฤษภาคม 2559การจัดซื้อหนังสือเรียนดำเนินการตามระเบียบและเวลาที่กำหนด
90บ้านโนนตาด  นายวินิช จิณโรจน์ 54 30,315.00 4250,00025,28814,8807,8109,980107,9588 เมษายน 2559เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
91บ้านกุดฉนวน  นายประเสรืฐ ปุมพิมาย 126 79,789.00 8195,20046,36227,96013,89518,940202,35730 ตุลาคม 2559ไม่มี
92บ้านหลุบโพธิ์  นายประพันธ์ ยอดวงษ์ 62 24,431.00 4957,40027,05716,8008,22511,410120,8926 พฤษภาคม 2559
93บ้านกุดไผ่  นายยุทธนา เฉลียวชาติ 161 108,722.00 126179,90083,84148,36023,20039,290374,59118 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรคและปัญหา
94บ้านห้วยหนองจันทิ  นายสุรสิทธิ์ หางาม 38 23,128.00 3035,40017,64610,4405,2807,05075,8166 มิถุนายน 2559งบประมาณมีจำนวนจำกัด
95บ้านโนนขี้ตุ่น  สิเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน 38 22,087.00 3339,00019,05711,5205,8657,77083,2129 พฤษภาคม 2559-
96บ้านกุดยาง  นายบันจง ขำชัยภูมิ 46 31,683.00 3946,20024,01413,6807,0359,210100,13911 พฤษภาคม 2559ไม่มี
97บ้านโนนเปลือย  นายอนุชา บัวบาง 210 104,746.00 146185,90094,18954,66026,95042,090403,78915 เมษายน 2559ราคาหนังสือค่อนข้างแพง จำนวนจึงไม่ค่อยเพียงพอกับนักเรียนและไม่สามารถจัดซื้อได้ครบทุกสาระ องค์กการค้าฯ จัดพิมพ์จำนวนจำกัดเกินไป และพิมพ์ไม่ครบทุกสาระ หากเป็นแบบเรียนของเอกชนราคาก็ยิ่งสูงเกินไปแต่ประสิทธิภาพค่อนข้างดี
98ยางนาดีราษฎร์ดำรง  นางอุไร กางกรณ์ 55 25,430.00 4451,60024,02515,1207,44010,260108,44512 พฤษภาคม 2559คณะครูประสานงานกับคณะกรรมการภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดี
99บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา  นายเรืองชัย ตั้งพงษ์ 97 54,324.00 6981,00038,87023,76011,74516,110171,4855 พฤษภาคม 2559ไม่มี
100โนนน้อยแผ่นดินทอง  นายอุลิต กิจนุสนธิ์ 200 90,400.00 146200,20095,33355,65027,11544,290422,5884 มกราคม 2560ให้อนุยาตซื้อหนังสือแบบฝึกหัดได้ทุกสาระ
101บ้านป่ายาง  นายอภิวัฒน์ ปราณีตพลกรัง 33 18,879.00 3338,80017,59011,4005,6757,72081,1855 พฤษภาคม 2559ไม่มี
102บ้านค่ายหางเรียง  นางเอื้อมพร ด้นประดิษฐ์ 57 30,098.00 4147,80021,99713,9206,6659,49099,87213 พฤษภาคม 2559การจัดซื้อได้ดำเนินการตามระเบียบ และเวลาที่กำหนด
103บ้านวังปลาฝา  นางสาวนิตยา กันชัย 48 18,358.00 4147,80020,39713,9206,6659,49098,2725 พฤษภาคม 2559ไม่มี
104บ้านวังกุ่ม  นายเกียรติศักดิ์ คำทอง 67 50,000.00 5969,40032,15420,40010,17513,810145,93916 พฤษภาคม 2559ไม่มี
105บ้านกุดหูลิง  นายพัลลภ มหาผิว 166 104,971.00 116158,20077,76844,34021,86035,090337,25811 พฤษภาคม 2559-
106บ้านคลองไผ่งาม  นายสมศักดิ์ บุตรโต 58 29,528.00 4653,40022,75315,4807,26010,590109,48311 พฤษภาคม 2559ในบางครั้งการจัดซื้อหนังสืออาจมีปัญหาเล็กน้อย
107บ้านหนองโสมง  นางวันวนัช สิริสิทธินันท์ 45 20,396.00 3642,40020,39612,4806,2608,44089,97631 มีนาคม 2559
108บ้านโนนโพธิ์  นายดิเรก กุลชูศักดิ์ 99 51,750.00 7587,60039,39925,56012,34517,400182,30413 พฤษภาคม 3102
109บ้านห้วยหวาย  นายกฤษฎา สาวก 43 23,483.00 4451,60023,48315,1207,44010,260107,90316 พฤษภาคม 2559ไม่มี
110ท่าแกวิทยากร  นายพงษ์วชิรินทร์ จันทร์เทศ 80 45,828.00 5969,40034,70020,40010,17513,810148,48522 เมษายน 2559-
111บ้านสงแคน  นายสมคิด เกินชัย 41 24,371.00 3844,80021,56013,2006,6508,92095,13010 พฤษภาคม 3102-
112บ้านหินลาด  นายบุญเสริม ผลพูน 30 13,453.00 2529,40014,4228,6404,3055,85062,6177 เมษายน 2559บุคลากรไม่เพียงพอ
113บ้านวังกำแพง  นางวัชรีย์ ภูมิคอนสาร 50 20,703.00 3541,40020,70312,2406,2558,25088,8486 พฤษภาคม 2559ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและภาคี 4 ฝ่าย เป็นอย่างดี ทำให้ปัญหาต่างๆไม่เกิดขึ้น
114บ้านหนองกระทุ่ม  นายมารุต กุลโนนแดง 133 87,504.00 9184,85054,81731,80016,22521,440209,13216 พฤษภาคม 2559
115บ้านหว้าเฒ่า  นายชาติชาย แอ้นชัยภูมิ 126 66,351.00 85100,80051,55029,88015,43520,100217,76513 พฤษภาคม 2559
116บ้านซับปลากั้ง  นายวิฑูร ชาลี 112 61,882.00 9386,35051,92832,28016,23521,820208,61310 พฤษภาคม 2559หนังสือที่สั่งซื้อของกระทรวงจะช้ากว่าบริษัทอื่นๆ
117บ้านแก้งยาว  นายสถิตย์ จุลเถียร 151 67,791.00 100135,20067,79138,04018,65030,050289,73127 เมษายน 2559
118บ้านนาอินทร์แต่ง  36 20,283.00 3338,40016,69111,1605,2957,62079,16610 พฤษภาคม 3102จำนักเรียนในแต่ละชั้นไม่เท่ากัน ไม่สามารถถัวเฉลี่ยซื้อหนังสือ8สาระและแบบฝึกได้ไม่ครบ ตามเงินที่ได้รับจัดสรร
119บ้านหนองอ้อ  นายศศิศ ศิริพรหมมา 215 132,743.00 145191,95091,68254,36026,08542,850406,9272 มิถุนายน 2559จากการจัดซื้อหนังสือเรียน รายการหนังสือของกระทรวงบางรายวิชาจะได้รับหนังสือค่อนข้างช้า
120บ้านห้วยน้ำคำ  นางรุ่งอรุณ ป้องขันธ์ 76 28,410.00 6374,00035,38121,72010,76514,720156,58613 พฤษภาคม 2559
121บ้านนาคานหักประชานุสรณ์  นายมนตรี ขวกเขียว 447 431,330.00 305379,550212,899118,83059,11095,650866,03922 เมษายน 2559ทางโรงเรียนจัดทำตามนโยบายในการจัดซื้อหนังสือเรียน และได้รับหนังสือเรียน ครบตามกำหนดเวลา
122บ้านกุดชุมแสง  นายบรรจง ดวงสุพรรณ 428 265,609.00 272330,200183,769104,34051,22083,230752,75919 เมษายน 2559การสำรวจหนังสือบ้างครั้งช้าเพราะรอบุคคลหลายท่านทำให้การจัดทำสัญญาช้าไปด้วย
123บ้านนาทุ่งใหญ่  นายเสงี่ยม แทนพลกรัง 100 43,224.00 7184,00043,22424,84012,70516,740181,50916 พฤษภาคม 2559
124บ้านราษฎร์ดำเนิน  นายภักดี ขระสูงเนิน 98 40,200.00 6880,60040,40823,88012,31016,070173,26831 พฤษภาคม 2559
125บ้านหนองไฮใต้  นางสุพัตรา สืบจากถิ่น 89 43,000.00 7588,00038,88925,80012,72517,500182,91427 เมษายน 2559
126บ้านหนองไฮเหนือ  นางนัทพร บุตตะกุล 53 28,071.00 3844,40020,79312,9606,2708,82093,24321 มีนาคม 2559
127บ้านลาดเหนือ  นายปัญจรัช เพียพิมเพิ่ม 76 50,363.00 6374,20036,68921,84010,95514,770158,45429 เมษายน 2559ไม่มี
128ชุมชนบ้านหนองบัวแดง  นายขันทอง เด่นพันธ์ 563 263,647.00 421395,150263,647148,68077,53599,840984,8526 พฤษภาคม 2559
129บ้านลาดใต้  นางวาสนา สิงห์พร 107 44,267.00 6779,80044,26723,76012,49515,930176,25231 พฤษภาคม 2559ไม่มี
130หนองเบ็นเจริญวิทย์  นายเกรียงศักดิ์ ถือชัยภูมิ 120 67,343.00 7891,80043,57827,00013,50018,270194,1482 พฤษภาคม 2559
131บ้านหนองแห้วพัฒนา  นางสาวนภัสกร แสนชั่ง 41 22,145.00 3439,80018,90811,6405,6807,91083,93814 พฤษภาคม 2559
132บ้านโสกรัง  นายบรรพต วาทโยธา 61 29,700.00 4755,40026,50716,3208,21511,030117,47210 พฤษภาคม 2559
133บ้านหนองนกออกประชาสรรค์  นายชัยรัตน์ รายะรุจิ 56 25,005.00 3136,20015,86410,5605,0957,19074,90929 เมษายน 2559
134บ้านห้วยม่วง  นางสาวทวีนุช แฝงฤทธิ์ 70 24,835.00 4755,00024,83516,0807,83510,930114,68020 มีนาคม 3102
135คุรุประชานุกูล  นายณรงค์ฤทธิ์ ดอนศรี 364 218,400.00 267247,450149,43192,40046,17562,530597,9862 พฤษภาคม 2559
136บ้านห้วยกนทา  นายสุเทพ รินไธสง 452 234,500.00 313345,150195,438115,23056,53087,070799,41816 พฤษภาคม 2559-
137บ้านหนองหอย  นางสุดา แก้ววิจิตร 140 73,263.00 111102,05057,71737,92018,41525,790241,8929 พฤษภาคม 2559โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดดำเนินงานการจัดซื้อหนังสือเรียน และได้รับหนังสือเรียน ครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
138บ้านปากห้วยเดื่อ  นายสวย ชาดา 66 34,094.00 5362,60030,38618,4809,38512,470133,32125 เมษายน 2559
139บ้านหนองลุมพุก  นายวิเชษฐ พุทธรักษ์ 132 49,345.00 87102,40049,34530,12015,06520,380217,3102 มิถุนายน 2559โรงเรียนได้รับหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมทั้งเเบบฝึกหัดภาษาไทย คณิตศาตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คบทุกชั้นค่ะ
140บ้านหนองสะแก  - 37 22,307.00 2630,40013,4358,8804,3106,04063,06516 กรกฎาคม 2559
141บ้านท่าข่อย  นายชัยทัศน์ เรืองบุญ 133 75,742.00 10596,95055,79236,12017,81524,500231,17716 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนส่งไม่ทันเปิดเทอม ทำให้เกิดการล่าช้าในการดำเนินงาน
142บ้านโชคอำนวย  35 17,737.00 3743,00017,95212,4805,8858,53087,84720 กรกฎาคม 2559-
143ชุมชนบ้านหนองแวง  นายไสว ศรีวงษ์ชัย 454 214,023.00 338396,500214,023127,14061,55099,970899,18310 พฤษภาคม 2559
144บ้านห้วยหว้า  นายเพชรทองอินทร์ นาแถมเงิน 41 20,666.00 3642,40021,06212,4806,2608,44090,6428 พฤษภาคม 2559
145บ้านนาเจริญ  นายวิโรจน์ ทองงาม 142 60,008.00 10799,45060,00837,20018,77525,130240,56313 พฤษภาคม 2559
146บ้านนารี  นายมิตติ ทวิน ทวีเงิน 239 91,290.00 173243,150119,39266,78032,95553,470515,74716 พฤษภาคม 2559ไม่มี
147บ้านหนองปล้อง  นายพิษณุ เกลี้ยงไธสง 497 400,000.00 339433,050229,606132,09063,530109,110967,38618 มีนาคม 2559
148บ้านห้วยไผ่ใต้  นายศุภชัย นารีรักษ์ 55 26,570.00 4350,80025,36215,0007,62510,120108,90731 พฤษภาคม 2559
149บ้านสะพุงเหนือ  นางสาวกรรณิกา ทิพรักษ์ 47 19,000.00 3642,40019,78012,4806,2608,44089,36010 พฤษภาคม 2559ไม่มี
150บ้านโคกสง่า  นายสว่าง บุญกุล 96 52,772.00 6879,60036,27323,28011,36015,820166,33313 พฤษภาคม 2559ควรมีการจัดซื้อหนังสือส่งเสริมการอ่านเพิ่มเติมอีก
151บ้านโนนเหม่า  นายวีระ สารักษ์ 222 123,674.00 159147,25090,58454,96027,39537,210357,3992 พฤษภาคม 2559
152บ้านโหล่นสามัคคี  นายไพจิตร วาลย์มนตรี 448 240,847.00 316374,200207,673119,94058,91094,340855,0635 พฤษภาคม 2559การคัดเลือกและการจัดซื้อหนังสือครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู/บุคลากร และนักเรียนเป็นอย่างดี
153บ้านห้วยกุ่ม  นายเสถียร อาจโยธา 304 183,723.00 230247,900142,57184,06041,49062,550578,57130 เมษายน 2559จำนวนหนังสือเรียนจะไม่ค่อยลงตัวกับจำนวนนักเรียน เพราะช่วงเปิดเทอมใหม่ มีทั้งนักเรียนย้ายเข้าย้ายออกและไปเรียนต่อที่อื่น ทำให้ต้องเพิ่มและลดจำนวนหนังสือให้ลงตัว เรื่องจึงไม่แล้วเสร็จในคราวเดี๋ยว
154บ้านนางแดด  นายณรงค์ นาคคำ 159 95,692.00 116108,40070,05340,68020,91027,390267,4335 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนบางรายวิชา ราคาค่อนข้างสูง
155บ้านโนนศรีสง่า  นายสุมิตร สิงห์พร 165 111,882.00 159240,650111,88262,70030,72551,810497,7671 เมษายน 2559
156บ้านคลองเจริญ  นายเจริญ. นิยมนา 134 74,185.00 9386,35052,49332,28016,23521,820209,1786 พฤษภาคม 2559
157บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์  76 25,452.00 6273,00035,55421,48010,76014,530155,3249 พฤษภาคม 2559หนังสือไม่ครบตามที่สั่ง ต้องติดตามทวงถาม
158บ้านหนองกุงบำรุง  38 31,000.00 3035,40017,28110,4405,2807,05075,4513 พฤษภาคม 2559จำนวนครูน้อย การดำเนินการหลายขั้นตอน การปฎิบัติงานลำบาก
159บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง  นายไพจิตร วาลย์มนตรี 0 15,406.00 2529,40014,4248,6404,3055,85062,6191 เมษายน 2559
160บ้านโคกกรวดหนองพวง  นายบุญสืบ คงแสง 170 76,547.00 151231,150103,51859,37028,58049,540472,15831 พฤษภาคม 2559ไม่มีครับ
161บ้านนางแดดเหนือ  นายรุ่งเรือง ศักดิ์รัตนมาศ 250 123,073.00 197255,050125,29173,71035,82057,380547,25124 มีนาคม 2559-
162บ้านห้วยหัน  นายไพบูลย์ สุภพล 205 89,777.00 147189,95090,49054,81026,43042,730404,41013 พฤษภาคม 2559
163บ้านโนนตูม  นายสิทธา แก้ววิจิตร 116 58,226.00 10193,95058,22635,16017,79523,740228,87131 มีนาคม 2559ไม่มี
164บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง  นายสิทธา แก้ววิจิตร 98 44,725.00 86100,40044,72529,28014,11019,940208,45531 มีนาคม 2559ไม่มี
165บ้านทรัพย์เจริญ  101 50,324.00 7992,00039,35826,76012,74518,260189,12317 พฤษภาคม 2559
166บ้านท่าวังย่างควาย  นายสุธน ประกายเพชร 45 22,874.00 3743,40019,25512,7206,2658,63090,27013 พฤษภาคม 2559ไม่มี
167บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน  นายสุมิตร สิงห์พร 70 27,748.00 4350,80026,12815,0007,62510,120109,67317 มิถุนายน 2559ไม่มี
168บ้านโนนสะอาด  นายบรรจง รินโธสง 290 192,523.00 218246,900135,32980,91039,34562,270564,75429 มีนาคม 2559ไม่มี
169บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)  นายถนอม กัดโกนา 253 142,023.00 184242,600120,02469,66034,41054,360521,05429 เมษายน 2559
170บ้านโนนศรีทอง  นายวุฒินันท์ กุลสุวรรณ 91 37,660.00 6475,40037,66222,20011,15015,010161,42210 พฤษภาคม 2559
171บ้านห้วยข่าเฒ่า  12 8,087.00 910,8006,5413,2401,7552,16024,4961 เมษายน 2559เนื่องจากบุลากรมีไม่เพียงพอทำให้งานอาจล้าช้าไปบ้าง
172ราษฎร์บำรุง  นายพีรวัฒน์ ขุ่นแก้ว 85 48,280.00 6070,60034,36320,76010,37014,050150,14315 พฤษภาคม 2559
173ศรีสว่างสามัคคี  นายพรชัย ข่าขันมะลี 96 27,282.00 7486,80040,64425,44012,53017,260182,67423 เมษายน 2559
174บ้านภูนกเขียน  นายกำพล วันชัย 31 13,784.60 2327,00013,3677,9203,9155,37057,57210 พฤษภาคม 2559
175หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา  นายอาคม จินดาพงษ์ 337 182,450.00 233273,550148,33187,90042,87568,970621,6263 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวงส่งล่าช้าที่สุด
176บ้านหัวนาคำ  นายสมศักดิ์ การประกอบ 264 180,000.00 181228,350114,03367,26032,75551,790494,18827 เมษายน 2559การคัดเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับพัฒนาการของแต่ละบุคคล และเนื้อหาให้เหมาะสม
177บ้านโนนลาน  นายวันดี บุตรศรี 116 46,772.00 8498,80046,77229,04014,48019,660208,7528 เมษายน 2559ไม่มี
178บ้านโนนถาวร  นายสมเพชร ยศมงคล 99 43,679.00 7486,40038,30825,20012,15017,160179,21830 เมษายน 2559ไม่มีปัญหา
179บ้านหนองไห  นายรังสรร รัตนจันทร์ 104 40,383.00 7385,60039,63525,08012,33517,020179,6708 เมษายน 2559ไม่มีปัญหา
180บ้านบ่อทอง  นายจิระพงษ์ บุญเสนา 343 205,800.00 263300,850166,58597,98047,58575,870688,87029 เมษายน 2559
181ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)  นายนรินทร์ มังคละมี 440 258,802.00 287295,450175,720103,74052,29574,580701,7854 พฤษภาคม 2559การรายงานข้อมูลควรรายงานในวันเปิดเรียน เนื่องจากข้อมูที่รายงานยังเป็นข้อมูลที่ยังไม่เป็นปัจจุบัน จำนวนนักเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากที่รายงานในครั้งนี้
182สหราษฎร์นุเคราะห์  นายธวัช แพงโสภา 135 85,502.00 86110,20057,07632,19015,78524,890240,14110 พฤษภาคม 2559
183บ้านคอนสวรรค์  นายวานิช การบรรจง 200 125,693.00 141182,55095,36653,70027,30541,240400,16129 เมษายน 2559
184บ้านโนนโพธิ์  นางสาวพรทิพย์ เค้าฉิม 93 48,100.00 6778,80036,35523,16011,54515,680165,5401 พฤษภาคม 2559
185บ้านหนองโนน้อย  นายพีรพล กองศรี 31 21,058.00 2326,80012,2657,8003,7255,32055,91026 มิถุนายน 2560
186บ้านยางหวาย  นายประมวล สุทธิสน 205 117,466.00 159178,15096,85057,63028,69042,060403,38012 เมษายน 2559ไม่มี
187บ้านท่าฉาง  - 31 19,883.00 3440,20019,88311,8806,0608,01086,03312 เมษายน 2559ไม่มี
188โนนเขวาประสิทธิ์ศิลป์  14 9,547.00 1517,8009,5475,2802,7353,55038,91212 เมษายน 2559 ไม่มี
189ชุมชนบ้านโสก  นายณรงค์เดช ทวีชาติ 141 89,368.00 9695,80063,20134,56018,21023,690235,4613 พฤษภาคม 2559
190บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  นายกิตติพงษ์ หิรัญอร 62 28,208.00 4958,00028,20817,1608,79511,560123,72330 เมษายน 2559ไม่มี
191บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร)  นายจิรัฏฐวัฒน์ วรรณพงษ์ 46 22,490.00 4249,20022,49014,4007,0509,780102,92012 พฤษภาคม 2559
192บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา)  นายพิพัฒน์ ทวีเงิน 65 28,994.00 5058,40025,88517,0408,23011,600121,1558 เมษายน 2559ไม่มี
193บ้านนามน  นายมณเฑียร พงษ์จำนงค์ 97 51,172.00 7385,20038,20924,84011,95516,920177,12412 พฤษภาคม 2559ควรจัดสรรค่าหนังสือเรียนให้มากขึ้นเพื่อจะได้จัดซื้อให้ได้ครบทุกกลุ่มสาระและครบทุกคน
194บ้านสำราญ  นายประภาส อาจเวทย์ 82 35,735.00 5869,00035,73520,52010,74013,770149,76522 เมษายน 2559ไม่มี
195บ้านนาฮี  นายไกรสิทธิ เนียงสา 69 31,335.00 5160,20029,45717,7608,99511,990128,4023 พฤษภาคม 2559
196บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น  นายสมหวัง ทองประภา 77 41,238.00 6676,80032,80922,32010,59015,240157,7594 เมษายน 2559
197บ้านนาโจด  นายจเร แก้วช่วย 43 18,629.00 3237,40017,33810,9205,2907,43078,37830 เมษายน 2559โรงเรียนทำงานตามขั้นตอน สำเร็จด้วยดี
198บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)  นางสาววรรวิลาศ เจนชัย 230 129,156.00 163151,05092,93956,40028,17538,170366,73410 กุมภาพันธ์ 2559ไม่มี
199บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว  นายจำนงค์ มณีโชติ 51 13,036.00 3945,80021,61213,4406,6559,11096,6172 พฤษภาคม 2559
200บ้านห้วยยาง  นางจารุวรรณ แซ่ฉั่ว 78 44,342.00 6070,80035,56620,88010,56014,100151,9063 พฤษภาคม 2559ไม่มี
201บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่  นายเสกสรร นาคคำ 115 66,344.00 8982,15048,95130,60015,07520,760197,53616 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหา
202บ้านโสกมูลนาค  นายจักรชัย ตั้งพงษ์ 69 41,128.00 5565,20032,42319,3209,96513,000139,9083 พฤษภาคม 2559
203บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา  นายนิพนธ์ เปล่งหนองแซง 213 140,435.00 154220,800102,87759,43028,82548,210460,14229 เมษายน 2559
204บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)  นายชูชาติ ศุภซื่อสงวน 149 65,010.00 124114,40066,95842,60020,95028,910273,8183 เมษายน 3102การเำเนินงานสดวกและรวดเร็วขึ้น
205บ้านฝาย  นายสุรพจน์ จันทรแสน 72 38,971.00 7486,00035,98924,96011,77017,060175,77916 พฤษภาคม 2559งบประมาณมีน้อยทำให้จัดซื้อหนังสือและแบบฝึกได้ไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
206บ้านโนนพันชาติกุดโดน  นายลีลวัฒน์ ชมภูพื้น 50 9,082.00 4452,20026,32715,4808,01010,410112,4273 เมษายน 3102ขั้นตอนสะดวกรวดเร็วขึ้น
207บ้านดอนหันวิทยา  นายสุคมนต์ ทราบพรมราช 41 25,025.00 2934,80020,42910,4405,6556,96078,28428 เมษายน 2559
208บ้านลำชี  49 9,082.00 2933,80014,6209,8404,7056,71069,6753 พฤษภาคม 2559-
209หนองตาไก้วิทยากร  ว่าที่ ร.ท.สัมฤทธิ์ สมนาม 57 21,381.00 4248,80021,38114,1606,6709,680100,69110 พฤษภาคม 2559`โรงเรียนดำเนินการเรียบร้อย
210บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)  นางละมุล ตอพล 120 49,774.00 9385,35049,77431,68015,28521,570203,65929 เมษายน 2559
211บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)  นายไพฑูรย์ ดีบ้านโสก 131 94,446.00 116146,00069,65442,54020,03033,040311,2642 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
212ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์  37 15,971.00 2833,00015,9719,7204,8906,57070,15112 พฤษภาคม 2559
213บ้านโปร่งโก  นายรังษี ยงเพชร 24 14,426.00 2124,80012,2797,3203,7154,94053,0545 พฤษภาคม 2559
214บ้านหนองไฮโคกสง่า  นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง 123 72,785.00 107126,85059,05238,46017,96529,230271,55729 เมษายน 2559ไม่มี
215ห้วยไร่วิทยานุกูล  นายบริบูรณ์ พิพัฒนชัยภูมิ 0 11,875.80 2630,40013,6008,8804,3106,04063,23028 มีนาคม 2559ไม่มี
216บ้านซับสีทอง  นางสาวนินทร์มณี ธรินทราวัฒน์ 81 43,191.00 5665,20029,36918,9609,02012,940135,4895 พฤษภาคม 2559
217บ้านลาดผักหนาม  นายพิพัฒน์ พัฒนะพุฒิเลิศ 191 126,896.00 138184,10092,09652,50026,02041,120395,83630 เมษายน 2559ไม่มี
218บ้านห้วยผักหนาม  นายปราโมทย์ ขวัญยืน 80 45,000.00 6475,20034,68822,08010,96014,960157,8887 พฤษภาคม 2559ครูทุกคนช่วยกันคัดเลือกหนังสือร่วมกันพร้อมกับภาคี4ฝ่าย
219หนองฉนวนวิทยาคม  นายเทพเฐียร ผลธุระ 125 50,588.00 9789,15050,58833,12016,06522,530211,45330 เมษายน 2559
220บ้านหนองแวง  นางพัทธนันท์ พัฒนะพุฒิเลิศ 151 68,562.00 120111,40068,56241,64020,93028,150270,6826 พฤษภาคม 2559ความสำเร็จคือ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
221บ้านนาระยะพัฒนา  นางเยาวภา กล้าขยัน 133 105,000.00 93117,05061,74534,83017,34026,620257,58510 พฤษภาคม 2559
222บ้านเจาทอง  นายสุพิศ ขจรภพ 264 159,042.00 226208,300121,75977,52037,99052,640498,20929 พฤษภาคม 2559-
223บ้านโนนม่วง  นายประจญ พันธ์เนียม 130 75,000.00 8095,40051,05428,44015,03019,050208,9744 พฤษภาคม 2559ควรสั่งซื้อหนังสือภายในเดือน มีนาคม เพื่อที่ร้านจะได้จัดส่งให้ครบ ก่อนเปิดภาคเรียน
224บ้านลาดชุมพล  นายภาณุพงศ์ บุญเพลิง 354 211,836.00 261296,150164,96697,14047,51574,690680,46116 พฤษภาคม 2559-
225บ้านห้วยร่วม  นายประยงค์ คำสุริ 82 41,998.00 6070,60033,46520,76010,37014,050149,2458 เมษายน 2559
226สหประชาสรร  นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ 122 54,360.00 9184,05048,79731,32015,46521,240200,8724 เมษายน 2559ไม่มี
227บ้านซับชมภู  นายสถิต คลาดโรค 208 137,666.00 140167,70084,77251,21024,88538,650367,21721 มิถุนายน 2559
228บ้านเจาเหนือ  นางสาวอมรรัตน์ มุขเสือ 60 26,568.00 4654,40027,76616,0808,21010,840117,2965 พฤษภาคม 2559-
229บ้านลาดไทรงาม  นางปัทมา พุทธแสน 147 77,398.00 10697,70056,98836,36017,82024,690233,55818 กุมภาพันธ์ 2559
230บ้านนาอุดม  สิบเอกพิทรัตน์ บรรจงงาม 115 41,200.00 7690,00045,47126,64013,68017,940193,73110 พฤษภาคม 2559
231บ้านปรางค์มะค่า  นายวสันต์ แสงเหลา 187 151,658.00 154185,30096,56356,76028,04042,710409,37325 เมษายน 2559การจัดซื้อหนังสือเรียนได้ดำเนินการประชุมวางแผนในการจัดซื้อตั้งแต่เดือนมีนาคม และทางคู่สัญญา ได้จัดส่งแล้วแต่ยังไม่ครบ จะมีการส่งมอบอีกในวันที่ 25 เมษายน 2559 จะได้รับหนังสือทันก่อนเปิดภาคเรียน
232บ้านพัฒนาสามัคคี  นางสุนทรีย์ แสงหงษ์ 280 114,520.00 191176,850108,66466,00032,87544,690429,07911 เมษายน 2559
233แหลมทองผดุงวิทย์  นายทวี แสงหงษ์ 429 340,373.00 320409,600213,240124,74059,910103,200910,69028 มีนาคม 2559ไม่มี
234หนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา  นายสมจิต หาญรบ 195 134,915.00 143194,05097,21654,66027,05543,120416,10125 เมษายน 2559
235แจ้งตราดคลองไทร  นายประภวิษณุ์ ขันอาษา 181 86,699.00 133164,85087,62549,59024,69037,670364,42510 กรกฎาคม 2559การคัดเลือกหนังสือแต่ละสำนักพิมพ์ คณะกรรมการคัดเลือกไม่มีตัวอย่างหนังสือให้ดุรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าตรงตามตัวชี้วัดหรือไม่
236บ้านโนนผักหวาน  นางสาวสายฝน ทวีแก้ว 109 46,880.00 8296,80047,43328,56014,47019,280206,5431 เมษายน 2559ไม่มี
237หินเหิบซับภูทอง  นางสิริกาญจน์ กาญจนสุวรรณ 98 51,824.00 6880,60041,54023,88012,31016,070174,4002 พฤษภาคม 2559
238บ้านสามแยกดงสวรรค์  นายสมศักดิ์ จันทร์รักษ์ 45 15,940.00 3642,60020,85112,6006,4508,49090,99112 พฤษภาคม 2559
239บ้านวังตะกู  นางจรีวรรณ วัฒนะจิตพงศ์ 127 69,792.00 8498,60046,30628,92014,29019,610207,72615 พฤษภาคม 2559
240บ้านคลองจันลา  นางบัวทิพย์ มะสันเทียะ 0 0.00 131120,65069,40944,88021,93530,490287,364
รวม 33,240 18,496,512 24,74427,785,30014,895,9198,878,3504,409,7856,396,06062,365,414
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน