สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.ยโสธร เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)  นายราชันต์ บุญหล้า 558 275.81 385360,950238,573135,72070,51591,200896,95830 มีนาคม 2559
2บ้านเหล่าตำแย  นายประสิทธิ์ แสงศรี 72 26,766.00 5969,00030,85320,1609,79513,710143,5184 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดมีราคาแพงงบประมาณไม่พอจ่าย
3บ้านหนองบอน  นายวีระสิทธิ์ แสนสิ่ง 0 0.00 131174,95081,16049,17023,50038,940367,720
4บ้านหนองเรือ  นางวันเพ็ญ บุญมั่ง 71 27,016.80 5159,80027,61017,5208,61511,890125,4354 พฤษภาคม 2559ไม่มี
5บ้านหนองแก  นายชำนาญ สุรินาม 90 37,768.00 6575,60032,27621,96010,39515,000155,23130 เมษายน 2559
6บ้านหนองเมืองกลาง  นายพยุง ไชยมี 168 90,757.00 118108,50062,95340,32019,59027,420258,7835 พฤษภาคม 2559
7ชุมชนบ้านกำแมด  นายประหยัด ทองน้อย 154 86,790.00 10496,20058,03435,88017,81024,310232,23429 เมษายน 2559
8บ้านกุดหิน  นายอินทร์ตอง คลังดงเค็ง 91 48,205.00 6980,80037,46523,64011,55516,060169,5204 พฤษภาคม 2559
9บ้านหนองตาไก้  นางอนงค์รักษ์ พรมบุตร 0 0.00 3237,60017,70011,0405,4807,48079,300
10บ้านหนองเหี่ย  นายเสน่ห์ เวฬุวนารักษ์ 75 40,382.00 5463,00028,60018,3608,82012,510131,29018 เมษายน 2559ไม่มี
11บ้านโนนยาง  นายประภาส อาจญาทา 396 262,751.00 284357,000195,541110,49054,03589,960807,02627 เมษายน 2559
12บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)  นายภัทรพล อาษาสิงห์ 197 93,182.00 145134,75083,31250,40025,42534,050327,9379 พฤษภาคม 2559รายการหนังสือกระทรวงส่งล่าช้า
13บ้านคำน้ำสร้าง  นายเชิดศักดิ์ วงษ์ศรีแก้ว 267 162,827.00 231252,250135,38484,12040,44563,640575,83929 เมษายน 2559-
14บ้านเที่ยงนาเรียง  นางจำลอง เยาวไสย์ 0 0.00 3440,20019,66311,8806,0608,01085,813
15บ้านโนนประทาย  นายสุริโย โสมณวัฒน์ 304 183,326.00 212260,700130,35278,09037,89559,580566,61716 ตุลาคม 2559หนังสือราคาแพงจึงจัดซื่อหนังสือได้ไม่ครบกับจำนวนนักเรียน
16บ้านหนองแหน  นายพูลศักดิ์ หมื่นทอง 176 93,000.00 123113,45066,96242,24020,75528,670272,07713 พฤษภาคม 2559
17บ้านคำผักหนาม  นางสุรางค์ ศรีทราไชย 158 65,000.00 10294,10057,45735,04017,23023,780227,60729 เมษายน 2559หนังสือซึ่งเป็นของกระทรวงศึกษาธิการจะส่งช้าเพราะว่าทางร้านบอกว่าหนังสือขาด เช่น หนังสือภาษาไทย และคณิตศาสตร์
18บ้านโพนดินแดง  นายสถาพร สุขหงษ์ 125 60,838.00 9385,75051,42831,92015,66521,670206,4332 พฤษภาคม 2559
19บ้านดงสำราญ  นายมณี วารีศรี 97 58,460.00 6779,40041,62523,52012,11515,830172,49020 เมษายน 2559งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการสั่งซื้อหนังสือใหม่ทุกปี
20บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ  นายอรรณพ วรโยธา 0 0.00 2833,00015,8459,7204,8906,57070,025
21บ้านนาโส่  นายวาทยุทธ พุทธพรหม 55 24,028.00 4975,85034,98119,3509,33016,210155,72115 พฤษภาคม 2559
22บ้านโสกท่าลาดพัฒนา  นายสมเกียรติ นิติสุข 0 0.00 3642,60021,44512,6006,4508,49091,585
23บ้านกุดแดง  นายธนภัทร น้อยมาลา 108 55,919.00 8699,80041,94128,92013,54019,790203,9914 พฤษภาคม 2559-
24บ้านนาซึม  นายอำนวย โพธาราม 65 34,177.00 5564,20028,08418,7209,01512,750132,7694 เมษายน 2559ไม่มีปัญหา
25ชุมชนประชาสรรค์  นายกุศล มาสขาว 0 0.00 1821,0009,0966,1202,9404,17043,326
26บ้านคำก้าว  นายทวีศิลป์ นาถาบำรุง 47 22,300.00 4349,60019,96014,2806,4859,820100,14531 มีนาคม 2559-
27บ้านสองคร  นายบารมี บุตรอำคา 106 75,359.00 82117,60057,92331,95015,88525,730249,08830 เมษายน 2559
28ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)  นายปรเมศร์ พันธุมาตย์ 0 0.00 174231,600113,66365,85032,25551,710495,078
29บ้านผักกะย่า  นายไพบูลย์ พรรษา 130 86,665.00 83108,85056,27331,32015,40524,420236,26830 เมษายน 2559ดำเนินการให้ทันตามกำหนดการของเขต มีระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินการ
30บ้านหวายกุดสว่าง  นายสมรินทร์ อุทสาร 47 5,995.00 3440,20019,98611,8806,0608,01086,13611 เมษายน 2559
31บ้านสุขเกษม  นายอินทร์ตอง คลังดงเค็ง 141 73,903.00 117157,05073,90344,13021,28034,930331,29313 พฤษภาคม 2559
32บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)  นางเสาวภา วิสัย 76 13,411.00 5362,60031,00218,4809,38512,470133,9371 เมษายน 2559
33บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า  นายบุญไทย สีกา 162 99,394.00 124154,40077,76145,90022,35035,160335,5719 พฤษภาคม 2559ประสานงานกับบริษัท ห้าง ร้าน หน่วยงานหรือบุคคล ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายหนังสอก่อนล่วงหน้า
34บ้านแดงหนองแซง  นายวาทิน กองทอง 273 190,079.00 201186,950118,77369,96035,39547,240458,31811 พฤษภาคม 2559การจัดส่งหนังสือช้าเนื่องจากการสั่งซื้อหนังสือเรียนพร้อมกันทั่วประเทศทำให้สำนักพิมพ์ พิมพ์หนังสือส่งโรงเรียนไม่ทัน
35บ้านคำเลา  นายประกายสิทธิ์ เศษสุวรรณ 35 19,168.00 2428,20014,1988,2804,1105,61060,39830 พฤษภาคม 2559
36บ้านม่วง  ว่าง 24 9,899.00 2225,60010,9887,4403,5305,08052,63829 เมษายน 2559
37บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ  นายอมร ชูรัตน์ 121 92,500.00 86105,70052,87231,56015,17024,140229,44213 พฤษภาคม 2559
38บ้านนาทม  นายชราวุธ วะชุม 47 25,962.00 4148,40023,47514,2807,2359,640103,03013 พฤษภาคม 2559ที่ผ่านมาหนังสือขาดตลาดต้องรอจนกว่ากลางเทอมหนังสือถึงมา
39บ้านโคกศรี  ว่าที่ ร.ต.เฉลิมพล ลุนาบุตร 49 27,287.00 3541,20019,64412,1206,0658,20087,22922 เมษายน 2559หนังสือที่สั่งซื้อจากกระทรวงจะช้า บางทีมาไม่ทันตามกำหนดส่ง
40บ้านหนองหว้า  นายศิริพงษ์ ชมภูคำ 57 13,340.00 4653,80023,67015,7207,64010,690111,52018 เมษายน 2559
41บ้านห้วยแก้งหนองศาลา  นายสุรพล ผงทอง 0 0.00 123185,05081,98247,94022,89539,820377,687
42บ้านโนนใหญ่  นายบุญมาก บุญศรี 46 24,201.00 3338,40016,59011,1605,2957,62079,06515 เมษายน 2559
43บ้านหัวนา  นายหัสฎี พรมชาติ 70 37,901.00 5867,60029,35419,6809,41013,420139,46420 เมษายน 2559
44บ้านหนองบัวบาน  นายยุทธพล เวฬุวนารักษ์ 62 30,114.00 4451,40023,75015,0007,25010,210107,61030 เมษายน 2559ไม่มี
45บ้านโสกน้ำขาว  นายบุญไทย ศรีกา 38 13,768.00 2731,60014,1469,2404,5056,28065,77120 เมษายน 2559
46บ้านหนองหมี  นายอิศราวุธ คำทอง 156 133,482.00 124170,00079,01746,98022,53037,560356,08725 มิถุนายน 2559เงินที่ได้รับจัดสรรค่าหนังสือเรียนไม่เพียงพอที่จะซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดได้ครบ
47บ้านกุดไกรสร  นายอดุลย์ สาระบาล 54 39,200.00 4653,20021,41815,3607,07010,540107,58820 เมษายน 2559
48บ้านคำบอน  นายสมมาส สุริยะ 85 38,926.00 6778,20034,14922,80010,97515,530161,65410 พฤษภาคม 2559ไมมี
49ชุมชนบ้านศรีฐาน  นายไมตรี บุญทศ 226 119,910.00 159147,65092,30455,20027,77537,310360,2396 มิถุนายน 2559
50บ้านกระจาย  นายโสฬส บุญทศ 122 82,038.00 9687,80048,78732,52015,49022,190206,78711 เมษายน 2559
51บ้านเตาไห  นายพงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง 173 63,280.00 119152,25074,84544,28021,40534,360327,14026 เมษายน 2559
52บ้านคำเกิด  นายสมชัย พรมศรี 18 8,723.00 1719,8008,7235,7602,7453,93040,95815 พฤษภาคม 2559จัดซื้อหนังสือให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน
53บ้านกุดสำโรง  นายบุญจัน ช่วงโชติ 27 25,659.00 2428,40014,2058,4004,3005,66060,96510 พฤษภาคม 2559
54บ้านนิคม  นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว 0 0.00 2529,20012,9168,5204,1155,80060,551
55บ้านหนองบาก  นายบุญชอบ น้อยเสนา 0 0.00 87100,55053,22131,71015,67023,480224,631
56บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ  นางยศวดี บุตรน้อย 65 23,699.00 4654,60028,05516,2008,40010,890118,14530 เมษายน 2559หน้งส ือเรียนที่ดำเนินกาารจัดซื้อจากสำนักพิมพ์ของคุรุสภาโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ จะได้รับทีหลังจากสำนักพิมพ์จองบริษัทอื่นๆ อย่างน้อยเปิดเรียนแล้ว 2 อาทิตย์ โรงเรียนต้องทำการสั่งซื้อให้แล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์
57บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง  นางศศิธร ปัญญาจิตร 0 0.00 6373,80034,02221,60010,57514,670154,667
58บ้านม่วงไข่  นายภาสกร วังมะนาว 48 34,418.00 3642,40020,47712,4806,2608,44090,05712 เมษายน 2559
59ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล  นายนครินทร์ ลาวรรณ 143 70,555.00 10599,75070,55537,80020,47525,200253,7806 มีนาคม 2559
60บ้านหนองแสงโคกสะอาด  นายปรีชา ดีหลี 99 60,713.00 7184,00042,55524,84012,70516,740180,84011 เมษายน 2559หนังสือมาไม่ครบในครั้งเดียว
61บ้านโพธิญาณ  นายจีระ พระสุพรรณ 51 26,417.00 3035,40017,75910,4405,2807,05075,9299 พฤษภาคม 2559ไม่มี
62บ้านหนองสำโรง  - 59 22,584.00 4350,40023,21114,7607,24510,020105,63611 พฤษภาคม 2559ไม่มี
63บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี  นายธรรมนอง ชาลี 158 108,057.00 100124,80067,12937,32018,53028,450276,22911 พฤษภาคม 2559ควรเพิ่มเงินรายหัวนักเรียนทุกคนด้วย
64บ้านป่าตอง  นายจรัล แก้วประภา 68 36,691.00 5665,60029,83519,2009,40013,040137,07513 พฤษภาคม 2559ไม่มี
65บ้านกลางสระเกษ  นายสุวิทย์ ทอนศรี 94 49,965.00 7284,60039,88524,84012,33016,830178,4859 พฤษภาคม 2559ไม่มี
66ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง  นายสมนึก วายโสกา 151 92,065.00 119153,55073,57944,37021,42034,560327,47929 เมษายน 2559
67บ้านเซโนนม่วง  นายคณุตม์ บุเงิน 51 29,696.00 3946,20022,88813,6807,0359,21099,01318 มีนาคม 2559การจัดซื้อหนังสือเป็นไปตามกำหนด
68บ้านเซซ่งพัฒนา  นางสาววรจนา ชมภูพร 50 32,725.00 4148,60025,93714,4007,4259,690106,05221 มีนาคม 2559
69บ้านท่าลาดโนนตูม  นายสมชาย รูปหล่อ 45 22,140.00 2832,80015,4549,6004,7006,52069,07415 เมษายน 2559
70บ้านโคกนาโก  นางกมลรัตน์ สำราญสุข 163 115,504.00 128213,30094,27652,11025,45544,770429,9115 พฤษภาคม 2559
71บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี  นายกุศล โสภาลุน 0 0.00 4047,00022,42613,8006,8509,35099,426
72บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)  นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร 97 45,960.00 7385,80039,82225,20012,52517,070180,41710 พฤษภาคม 2559ควรให้รายงานข้อมูลการสั่งซื้อหนังสือเรียนภายใน 31 มีนาคม
73บ้านคำกลาง  นายวัฒนพงษ์ เมืองคง 0 0.00 4249,40023,27914,5207,2409,830104,269
74บ้านโคกกลาง  นายสุพิษ ศิริบุตร 46 17,142.00 3237,40017,14210,9205,2907,43078,18228 เมษายน 2559ไม่มี
75บ้านดงสวาง  นายนิรันดร์ ทำเลดี 22 10,298.00 1821,2009,4546,2403,1304,22044,2448 เมษายน 2559เพิ่มงบประมาณรายหัวขึ้นอีก
76บ้านโคกสุวรรณ  นายวีระชัย มันดินแดง 39 20,187.00 3035,20015,99810,3205,0907,00073,60810 พฤษภาคม 2559หนังสือส่งถึงโรงเรียนช้าและไม่ครบตามจำนวน โรงเรียนต้องรอ
77บ้านหนองแข้  นายทวีศักด์ กัลยา 105 62,055.00 8390,95047,48229,55014,26021,570203,81213 เมษายน 2559
78บ้านหนองชุม  นายอุทัย วิริยะพันธ์ 148 75,619.00 109148,55071,88741,40020,08532,910314,8326 พฤษภาคม 2559
79บ้านดอนฮี  นายทองพูล ศรีบุญ 227 142,148.00 145188,65093,33054,45026,61042,400405,44013 พฤษภาคม 2559
80บ้านม่วงกาชัง  นายสุวิช สรรพาวุธ 218 160,000.00 175286,150125,83070,77034,57060,350577,67013 พฤษภาคม 2559
81บ้านกุดโจด  นายอภิศักดิ์ สระแก้ว 65 31,993.00 4754,40021,74315,7207,26510,780109,90813 พฤษภาคม 2559-
82บ้านนาจาน  นายเฉลิมพล จันทรารักษ์ 115 57,083.00 7891,60043,92126,88013,31018,220193,93113 กันยายน 2559
83บ้านพรหมนิยม  นายเอกสิทธิ์ พลมั่น 75 44,270.00 5666,60034,16319,80010,35013,290144,20310 พฤษภาคม 2559ถ้ามีนักเรียนย้ายเข้ามาเรียน การจัดซื้อหนังสือจะไม่ค่อยมี หายากมาก ทำให้นักเรียนไม่มีหนังสือเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่
84บ้านแยประชาสรรค์  นายจิตติเดชารักษ์ วุฒิเสลา 111 65,113.00 8881,60049,69830,48015,26020,620197,65813 พฤษภาคม 2559
85บ้านศรีแก้ว  นายจรันต์ นิลสุ 303 145,480.00 223207,050127,89277,40038,92552,320503,58719 เมษายน 2559
86บ้านโคกใหญ่  นายพิชัย ไกรการ 71 40,700.00 5362,40030,32718,3609,19512,420132,70213 พฤษภาคม 2559การส่งหนังสือไม่ทันตามกำหนดเพราะหนังสือขาดตลาด
87บ้านศรีสว่าง  นายไตรณรงค์ ห้องแซง 35 20,595.00 2529,60015,0818,7604,4955,90063,8363 มิถุนายน 2559
88บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร  นางสาวนิลาภรณ์ ธรรมวิเศษ 103 57,325.00 7790,60043,28026,64013,30518,030191,8554 พฤษภาคม 2559
89อนุบาลเลิงนกทา  นายธีะพล สายสุข 775 474,498.00 525489,750314,349183,60093,825123,7501,205,27429 มีนาคม 2559มีนักเรียนย้ายเข้าใหม่มากขึ้น จึงใช้งบประมาณมาก โรงเรียนต้องยืมเงินจากบัญชีส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมาดำเนินการ
90บ้านด่าน  นายประคอง การินทร์ 0 0.00 150201,00095,38056,67027,48544,750425,285
91บ้านโป่งหนองสิม  นายอภิชัย โพธิ์ตาด 113 71,019.00 7891,20041,64026,64012,93018,120190,53013 พฤษภาคม 2559
92กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์  นายดิษฐ บุบผามาลา 311 173,811.00 198265,300129,52974,82036,31059,070565,02913 พฤษภาคม 2559ควรกำหนดนโยบายในการจัดซื้อให้ชัดเจน
93บ้านหินสิ่ว  นางสาวขนิษฐา ผ่องแผ้ว 135 76,956.00 9285,60053,44132,04016,23021,630208,94116 พฤษภาคม 2559-
94บ้านหนองยางห้วยสะแบก  นายอุดร จันทร์สุข 309 263,829.00 227266,050144,12885,05040,74067,080603,0488 เมษายน 2559ไม่มี-
95บ้านดอนมะซ่อม  นายนพพร ดีสมดู 66 29,048.00 5867,20027,43019,4409,03013,320136,42011 พฤษภาคม 2559
96บ้านโคกเจริญ  สิบเอกกริชเพชร โสภาพ 98 54,390.00 6374,20035,81721,84010,95514,770157,58213 พฤษภาคม 2559ไม่มี
97บ้านหนองแคน  นางกัลยวรรธน์ ไชยจักร์ 245 162,540.00 184280,700127,21772,51035,22560,260575,9125 พฤษภาคม 2559
98บ้านช่องเม็ก  นายจำรัส นามมั่น 227 122,666.00 162204,200102,31760,21029,35546,330442,41213 พฤษภาคม 2559หนังสือบางประเภทไม่มีเพียงพอต้องสั่งซื้อแบบอื่นแทน
99บ้านหนองเลิงคำ  นายสาธิต บุญสอาด 221 135,084.00 154202,30093,80357,30027,11045,210425,72315 พฤษภาคม 2559ไม่มี
100บ้านบุ่งค้า  นายบุญจันทร์ ทาตะไชย 57 21,913.00 4755,00024,17516,0807,83510,930114,02031 พฤษภาคม 2559- หนังสือเรียนวิชาหลักส่งไม่ครบก่อนวันเปิดเทอม -ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
101บ้านป่าขี้ยาง  นายสมเกียรติ ไชยสัตย์ 35 14,250.00 2327,40015,2828,1604,2955,47060,60713 พฤษภาคม 2559แนวนโยบายในการจัดซื้อต้องชัดเจนและเป็นรูปธรรม
102บ้านหนองแคนน้อย  นายสุริยันต์ บุญกัณฑ์ 227 95,339.00 163151,45095,33956,64028,55538,270370,25431 มีนาคม 2559ไม่มี
103บ้านโคกก่อง  นายไสว ร่มโพธิ์ 0 0.00 2934,20017,42210,0805,0856,81073,597
104บ้านน้อมเกล้า  นายณภัทร์ บุญทรัพย์ 199 112,984.00 153178,75092,30555,80027,40541,570395,83013 พฤษภาคม 2559
105บ้านกุดแห่  นายบรรลุ ทองใจ 0 0.00 159214,350102,71760,03028,92047,610453,627
106บ้านกุดมะฮงดงสวาง  นายเกสรินทร์ วาริกุด(รก.) 59 30,000.00 4350,60024,33414,8807,43510,070107,3193 พฤษภาคม 2559-
107บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน  นายณัฐกฤต วรรณฟัก 130 89,069.00 111148,25073,53942,18020,82533,090317,88410 พฤษภาคม 2559ช่วงต้นเดือนมีนาคมเป็นช่วงที่ครูมีภาระงานมาก ทั้งจัดทำข้อสอบเพื่อสอบนักเรียน ทำคะแนนนักเรียน รายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ การที่ครูจะมาสำรวจหนังสือเรียนที่จะซื้อให้นักเรียนอาจจะช้าไปบ้าง แต่ก็สามารถจัดสั่งซื้อได้ทันตามกำหนด
108บ้านดอนม่วงป่าโมง  นายบัณฑิต รักชื่อ 118 68,056.00 8297,00049,82528,68014,66019,330209,4955 พฤษภาคม 2559
109บ้านมันปลา  นายศุภชัย โคตรพันธ์ 82 47,259.00 5463,80032,68818,8409,58012,710137,61830 เมษายน 2559-
110บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว  นายทศพร พวงชมพู 126 41,791.00 107128,25067,68939,30019,29529,580284,1143 พฤษภาคม 2559เตรียมงาน คาดการณ์จำนวนผู้เรียน ความจำเป็นในการจัดซื้อ
111บ้านกุดเชียงหมี  นายประจักร สุริยะศรี 142 92,163.00 113164,05074,88543,65021,00035,670339,2557 พฤษภาคม 2559
112บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์  นายฉลอง เมืองพิล 125 50,709.00 9991,05050,70933,84016,45523,010215,06418 เมษายน 2559
113บ้านห้วยยาง  นางจารุวรรณ์ สว่างเกียรติ 59 35,211.00 4047,20024,23113,9207,0409,400101,79130 เมษายน 2559
114บ้านแก้งนาคำ  นายเดเวช ศรีอุบล 0 0.00 3945,40019,89513,2006,2759,01093,780
115ชุมชนห้องแซงวิทยา  นายคำกิ่ง ทับแสง 140 41,968.00 10394,45054,50235,04016,85523,870224,71711 พฤษภาคม 2559
116บ้านห้องแซง  นายวานิช สมจิต 170 99,946.00 149138,35086,35751,72026,01534,960337,40229 เมษายน 2559
117บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง)  นายไวยวุทธิ์ วรสันต์ 85 43,674.00 6172,20035,54021,36010,94514,390154,4352 พฤษภาคม 3102
118บ้านห้องคลองร่องคำ  นายณรงค์ ผิวคำสิงห์ 141 76,102.00 86101,20049,11429,76014,87020,140215,0843 พฤษภาคม 2559
119บ้านโพง  นายสุรศักดิ์ กากแก้ว 129 90,421.00 92116,60056,11034,08016,40026,380249,57016 พฤษภาคม 2559อาจได้รับหนังสือไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด เนื่องจากหนังสือบางสำนักพิมพ์ขาดตลาด
120บ้านโนนแดง  นายอาทิตย์ โพธิ์ขาว 56 25,870.00 4350,20022,39814,6407,0559,970104,2632 พฤษภาคม 2559
121บ้านป่าชาด  นายเข็มชาติ พินิจพล 101 62,910.00 6475,40037,61822,20011,15015,010161,3784 มีนาคม 2559
122บ้านหนองบึง  ว่าที่ร้อยโท ไพรวรรณ ศรเผือก 73 38,323.00 6070,00031,28620,4009,80013,900145,38611 พฤษภาคม 2559ไม่มี
123บ้านท่าศิลา  นายณรงค์ พลยุทธ 59 31,074.00 4856,20025,92916,4408,03011,170117,76922 เมษายน 2559มีบริษัท ห้าง ร้าน ในพื้นที่ที่มีหนังสือครบน้อยแห่ง
124บ้านโสกสาน  นายเทอดนคร ห้องแซง 0 0.00 78,4005,0252,5201,3651,68018,990
125บ้านหวาย  นายณรงค์ ผิวคำสิงห์ 146 116,965.00 159238,050112,09762,52030,69551,410494,772
126บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์  นายวรชาติ ธนาคุณ 173 90,830.00 115106,85065,56039,96020,14527,000259,51513 พฤษภาคม 2559-
127บ้านนาเซแสงวิไล  นายธีรศักดิ์ มุกสิกวัน 56 24,767.00 4047,60024,76714,1607,4209,500103,44715 มิถุนายน 2559
128นาจานเจริญวิทย์  นางสาวเริงฤทัย เถาว์ที 0 0.00 56,0003,6941,8009751,20013,669
129บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา  นายบุญป้อง สิงห์คู่ 136 82,427.00 86103,30053,07331,50015,33023,790226,9936 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหาใดในการดำเนินงาน เพราะไดรับงบประมาณ ทันตามกำหนด และดำเนินการทุกขั้นตอนตามปฏิทินของแต่ละปี
130บ้านสามัคคี  นางพัสวี หารชัย 21 8,692.00 2023,40010,3676,8403,3304,65048,58710 มิถุนายน 2559อุปสรรค ถ้าให้โรงเรียนสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ตบางช่วงสัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ ทำให้สั่งไม่ทัน สพฐ.ปิดเว็บก่อน ให้ทางโรงเรียนซื้อแบบตกลงราคากับทางร้านสะดวกกว่า
131บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191  นายถาวร สุรรณพิมพ์ 103 68,072.00 81123,85055,97831,77015,21026,540253,34825 มีนาคม 2559
132บ้านโนนหาด  นายถนอม บรรหาร 72 42,996.00 4351,20027,53715,2408,00510,220112,2028 เมษายน 2559
133บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ  นายธวัชชัย กลบกลิ่น 53 27,975.00 4552,60023,14115,3607,44510,450108,99629 เมษายน 2559
134บ้านคึมยาว  ส.ต.ต.ธีระวุฒิ บุญแนบ 45 21,425.00 3743,20019,42512,6006,0758,58089,88013 พฤษภาคม 2559ไม่มี
135บ้านสมสะอาด  นายทองคำ สิริโสม 135 81,713.00 116160,00074,05144,04021,13035,290334,51118 เมษายน 2559
136บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์  นายอาณกร หนองหงอก 91 48,470.00 5969,40033,95420,40010,17513,810147,73925 มีนาคม 2559
137บ้านหนองโสน  นายเนรมิต ธามณี 0 0.00 5259,80022,93417,1607,67011,830119,394
138บ้านคำเกิ่ง  นายวิชัย โคตหา 35 18,847.00 2428,20013,4188,2804,1105,61059,61818 เมษายน 2559-
139บ้านแสนสำราญ  นายสะอาด เนาวะราช 25 10,933.00 1922,2009,5066,4803,1354,41045,7312 พฤษภาคม 2559
140บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์)  นายมิตร ศรีชัย 286 164,906.00 176165,200112,26562,16032,42041,740413,7852 สิงหาคม 2559-
141ชุมชนบ้านโคกยาว  นายอาทิพย์ กุหลาบขาว 88 28,950.00 6273,00034,25621,48010,76014,530154,02625 กุมภาพันธ์ 2559
142บ้านนาโป่ง  นายกมล ชื่นตา 80 43,090.00 5868,20031,99120,0409,98013,570143,78123 เมษายน 2559-
143บ้านเหล่าเมย  นายหัสฎี พรมชาติ 61 39,966.00 4858,90030,05817,6708,57513,470128,67313 พฤษภาคม 2559มีการติดต่อประสานงานที่ดีทำให้ดำเนินงานได้สำเร็จมากขึ้น
144บ้านหนองไก่ขาว  นายวิทยา ทรงสกุล 16 9,466.00 1922,20010,2036,4803,1354,41046,42822 เมษายน 2559
145บ้านดอนหวาย  นายสีดา บุญทะแสง 18 12,997.00 1720,40012,0896,1203,3154,08046,00422 เมษายน 2559
146บ้านดู่ลาด  นายเพชร หงษ์ศรี 107 73,069.75 89124,35057,62633,84016,12527,310259,25122 เมษายน 25591.หนังสือบางกลุ่มสาระของคุรุสภา ผลิตล่าช้า ไม่ทันเปิดเรียน 2.การกำหนดวันรายงานการจัดซื้อควรจะเป็นช่วงเปิดภาคเรียนเพราะจำนวนนักเรียนยังไม่คงที่
147บ้านโสกผักหวาน  นายสุริยันต์ ศรีวะรมย์ 0 0.00 4351,20027,27715,2408,00510,220111,942
148บ้านเสาเล้า  นางดาวเรือง เผ่ากันหา 29 15,683.00 2731,40013,6759,1204,3156,23064,74013 พฤษภาคม 2559
149บ้านหนองลาดควาย  นางฉวีรัตน์ ศรีวะรมย์ 22 12,639.00 1821,20010,3516,2403,1304,22045,14113 พฤษภาคม 2559
150บ้านสีสุก  นายคมกริช ศรีวะรมย์ 0 0.00 3541,40020,97712,2406,2558,25089,122
151บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ  นายเพชร์ ป้องศรี 0 0.00 2631,00016,1709,2404,8806,19067,480
152บ้านดงมะไฟ  นายเศรษฐกานต์ สุภารีย์ 0 0.00 7993,00045,80927,36013,69518,510198,374
153บ้านคำครตา  นายณรงค์ อุตมะ 142 103,529.00 10092,80057,08634,68017,41023,450225,42625 มีนาคม 2559งบประมาณมีจำกัด ไม่สามารถซ้ือหนังสือที่มีคุณภาพมากกว่านี้ได้ ทำให้นักเรียนขาดโอกาสในมีหนังสือที่ใช้ในการการศึกษาเท่าเทียมกับโรงเรียนที่มีงบฯมากขึ้น
154บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)  นายฉลองชัย เมืองมัจฉา 74 40,946.00 5058,60027,53217,1608,42011,650123,36229 เมษายน 2559หนัง บฝ.PROJECTS:PLAY & LEARN กท. ป. 1 และ ป.3 ส่งไม่ทันกำหนด หนังสือ บร.PROJECTS:PLAY & LEANRN ป.4 และ ป.6 กท. ส่งไม่ทันกำหนด
155บ้านกุดกว้าง  นายอานนท์ กฤษณะกาฬ 30 18,000.00 1720,40011,7676,1203,3154,08045,68226 เมษายน 2559
156บ้านคำแขนศอก  นายวินัย วรรณสัมผัส 45 32,394.00 4249,40023,05014,5207,2409,830104,04023 มีนาคม 2559- หนังสือแบบเรียนและฝึกทึกษะราคาแพง - หนังสือกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการขาดตลาด
157บ้านนาเวียง  นายพิชิต ธาระรัตน์ 154 98,598.00 127150,35075,82846,29022,48034,780329,72825 เมษายน 2559บางครั้งจัดหาหนังสือไม่ได้ทันเวลา ไม่เพียงพอ หรือผู้ขายส่งหนังสือไม่ทันเวลา หรือส่งไม่ครบล่าช้า
158บ้านโป่ง(คำประชานุกูล)  นายสุวรรณ ศรีจันทร์ 77 13,683.00 6880,20038,67523,64011,93015,970170,41530 เมษายน 2559
159บ้านหนองแวง  นายสุรพงษ์ พรมเสนา 43 22,608.00 3035,40018,04410,4405,2807,05076,2145 พฤษภาคม 2559ไม่มี
160บ้านบะคอม  นายสมศักดิ์ สมสะอาด 42 27,688.00 4046,60020,01213,5606,4709,25095,89211 เมษายน 2559-
161บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143  นายจักรินทร์ ไชยวิเศษ 262 130,683.00 193264,150130,68373,80036,31558,520563,46830 พฤษภาคม 2559หนังสือส่วนมากที่ล้าช้าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการ เพราะ จัดพิมพ์ไม่ทัน
162บ้านโคกกลาง  นายสุรสิทธิ์ หาระการณ์ 166 89,464.00 125115,55069,25643,08021,33529,200278,42118 เมษายน 2559
163บ้านนาเรียง  นายพันเลิศ ครองยุติ 85 60,840.00 6373,55041,23123,31011,88017,170167,1412 พฤษภาคม 2559การโอนเงินเร็วส่งผลให้การจัดซื้อหนังสือรวดเร็วและพร้อมในปีการศึกษา 2559
164บ้านนางาม  นายศิริชัย เศิกศิริ 68 37,000.00 4856,80029,43916,8008,60011,320122,95929 กุมภาพันธ์ 2559
165โนนแดงประชานุเคราะห์  นายธงชัย รักพวก 73 43,826.00 5261,40030,56818,1209,19012,230131,50815 เมษายน 2559
166บ้านส้มผ่อ  นายสมดี ป้องศรี 263 175,594.00 206276,400133,25677,73037,53561,490586,41116 พฤษภาคม 2559
167บ้านเหล่าหันทราย  นายสวาส ดารังวัล 118 47,171.00 9487,30054,36732,64016,43022,060212,79727 มีนาคม 3102การย้ายเข้าย้ายออก
168บ้านคำเตย  นายธงชัย ทองน้อย 0 0.00 6576,80037,65022,68011,53515,300163,965
169บ้านหนองซ่งแย้  นายวีระชัย โพธิ์สาพิมพ์ 23 12,296.00 2327,00012,7127,9203,9155,37056,9178 มีนาคม 2559
170บ้านดงสวรรค์  นายวินิช สุธรรมวงศ์ 56 20,649.00 3844,40020,64912,9606,2708,82093,0992 เมษายน 2559
171บ้านไทยเจริญ  นายเสนีย์ บุญทวี 98 64,544.00 7181,15046,55026,19013,44019,090186,42011 พฤษภาคม 2559
172บ้านป่าตาว  นางสังวาลย์ ศรีวะโสภา 63 34,922.00 4452,20026,15815,4808,01010,410112,25815 พฤษภาคม 2559-
173บ้านพืชคาม  นายวีระ จันโทภาศ 51 31,433.00 3844,80023,16813,2006,6508,92096,73825 เมษายน 2559
174บ้านสามแยกภูกอย  นางจารุวรรณ ชินมาตย์ 110 62,896.00 8195,00044,17427,84013,70518,890199,60925 พฤษภาคม 2559
175บ้านหนองลุมพุก  นายวิฑูรย์ บุญปก 77 45,414.00 6576,60036,87722,56011,34515,250162,63229 เมษายน 2559
176บ้านหนองสนม  นายอมรศักดิ์ ศรีวะรมย์ 91 61,319.00 7892,40047,54827,36014,07018,420199,7984 พฤษภาคม 3102
177บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์)  นายพิสิฐ พรมโสภา 0 0.00 4654,00025,30215,8407,83010,740113,712
178บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่  นางศศิธร ปัญญาจิตร 47 23,220.00 3439,80017,98011,6405,6807,91083,01011 พฤษภาคม 2559
179บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้  นายประสิทธิ์ พงประเสริฐ 155 80,629.00 125173,75081,51747,64022,94538,250364,10216 เมษายน 2559-
180บ้านโสกน้ำใส  นายบุญเลิศ ฤทธิ์รุ่ง 0 0.00 2327,00013,2567,9203,9155,37057,461
181บ้านหนองนกเขียน  นายฉลอง ไตรยวงศ์ 0 0.00 3642,40020,34912,4806,2608,44089,929
182บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ  นายบุญครอง เสาประธาน 91 40,673.00 5876,40037,95821,93010,80517,120164,21316 พฤษภาคม 2559
183บ้านคำสร้างช้าง  นายธนู ว่องไวตระกูล 116 95,069.00 142204,00095,06954,63026,23544,480424,41410 พฤษภาคม 2559ไม่มิ
184บ้านโชคชัยพรตาดไฮ  นายวิทยายุทธ บุสหงษ์ 59 32,744.00 4148,20023,26214,1607,0459,590102,25711 พฤษภาคม 2559ไม่มี
185บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า  นายจำรัส มูลสาร 116 66,834.00 10193,15055,59334,68017,03523,540223,99816 พฤษภาคม 2560
186บ้านน้ำคำ  นายพิสิฐ พรมโสภา 66 22,000.00 5463,40028,70118,6009,20012,610132,51115 พฤษภาคม 2559
187บ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ)  นายเสนีย์ บุญทวี 0 0.00 1720,40011,5416,1203,3154,08045,456
รวม 18,116 9,999,547 15,11517,763,3509,079,2325,432,0702,681,3503,944,00038,900,002
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน