สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.ยโสธร เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอดุลย์ กองทอง
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1บ้านเขื่องคำ  นายประสิทธิ์ศักดิ์ สายลวดคำ 153 92,950.00 102131,90066,28738,40018,98029,730285,2979 พฤษภาคม 2559
2บ้านกว้างท่าเยี่ยม  นายสนั่น ขลุ่ยเงิน 123 67,239.00 86101,20048,88429,76014,87020,140214,85416 พฤษภาคม 2559
3บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)  นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี 94 60,000.00 6793,85044,90225,68012,47520,630197,53720 เมษายน 2559
4บ้านขุมเงิน  นายทองสวง แสวงสาย 0 0.00 120163,60074,27445,36021,72036,200341,154
5บ้านหนองบัว  นายนิพล สมสะอาด 52 31,468.00 3946,40024,80913,8007,2259,260101,4942 พฤษภาคม 2559
6บ้านดอนแก้ว  นายอุดม ศรีมาลัย 72 45,367.00 5866,70033,38020,94010,13015,570146,72010 พฤษภาคม 2559งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่สอดคล้อง/ไม่เพียงต่อต่อการจัดซื้อหนังสือที่แท้จริง
7บ้านหนองหอย  นายเทอดเกียรติ ยามโสภา 17 8,903.00 2225,60010,9867,4403,5305,08052,6366 เมษายน 2559ไม่มี
8บ้านคุยตับเต่า  นางนิรมล ปกป้อง 28 15,592.00 2630,60014,5199,0004,5006,09064,70926 เมษายน 2559ไม่มี
9บ้านกุดกง  นายวิเชียร สังสะนา 42 28,173.00 4148,80025,77714,5207,6159,740106,45213 พฤษภาคม 2559
10บ้านหนองไม้ตาย  นายอนิรุทธิ์ แสงดี 78 29,430.00 6273,00034,93821,48010,76014,530154,7088 พฤษภาคม 2559
11บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)  นายประดิษฐ เม้าคำ 183 123,401.00 138222,20099,08155,35026,83547,020450,48626 เมษายน 25591.การคำนวณจำนวนนักเรียนชั้นที่เข้าเรียนใหม่คือ อนุบาล 1 ป.1 ม.1 คาดการณ์ยากทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนได้ 2.มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในระหว่างนี้ทำให้การดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น
12บ้านตับเต่า  นายนิคม วิรุฬบุตร 58 31,390.40 6373,80034,50021,60010,57514,670155,14511 พฤษภาคม 2559
13บ้านน้ำคำน้อย  นายมนูญ สากระจาย 107 59,022.00 90125,70059,32234,44016,70027,650263,81211 พฤษภาคม 2559โรงเรียนไม่ประสบปัญหาในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อหนังสือเรียนฯ
14บ้านห้องข่าหนองเสือตาย  นายชุมพล ฝูงใหญ่ 89 53,954.00 6577,00039,34222,80011,72515,350166,21729 เมษายน 2559
15บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก  นางนิภาภรณ์ ยาวะโนภาส 70 42,611.00 5665,60031,47019,2009,40013,040138,71010 มีนาคม 2559ไม่มี
16บ้านน้ำคำใหญ่  นายนิเทศก์ ศิริโสม 19 12,075.00 1720,40011,5106,1203,3154,08045,42518 เมษายน 2559
17บ้านสมสะอาดหนองแวง  นายปรีดา พลสิงห์ 33 18,336.00 3035,20016,26010,3205,0907,00073,87029 เมษายน 2559
18บ้านหนองหิน  นายอุทัย มูลสาร 71 36,034.00 5260,80027,19217,7608,62012,080126,45228 มีนาคม 2559ไม่มี
19บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม  นายอมร ยางเดี่ยว 230 181,217.00 160184,00092,57757,48027,44042,900404,39715 เมษายน 2559หนังสื่อจากกระทรวงในรายวิชาหลักไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน ควรจัดทำให้ทันและให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน
20บ้านหนองเป็ด  นายสมัย สมโสภา 121 30,473.00 9587,65051,81032,64016,05522,150210,30515 เมษายน 2559หนังสือจากกระทรวงยังไม่พอต่อความต้องการของนักเรียนและไม่ทันส่งในการเตรียมการเรียนการสอน
21บ้านหนองหงอก  นางเรืองวลี สุพล 72 31,602.00 6171,80034,61721,12010,56514,290152,39222 เมษายน 2559การส่งหนังสือไม่ทันตามกำหนด
22บ้านโนนค้อ  นายบุญมาก บุญศรี 10 4,407.00 1213,8005,1683,9601,7702,73027,42815 เมษายน 2559ถ้าได้รับหนังสือเรียนก่อนกำหนดจะดีมากสำหรับการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน
23บ้านโต่งโต้น  นายสกุลยุทธ ยุทธพงษ์ 43 23,239.00 3642,20019,62412,3606,0708,39088,64430 เมษายน 2559ไม่มี
24บ้านหนองทองหลางโนนกุง  นายเสรี ใจเอื้อ 89 52,861.00 7486,80041,39625,44012,53017,260183,4266 พฤษภาคม 2559การส่งหนังสือของทางบริษัทจำนวนไม่ครบตามที่สั่งในปีที่ผ่าน ทางโรงเรียนจึงได้กำชับให้คุณครูประจำชั้นแต่ละชั้นไปรับหนังสือแล้วให้ตรวจเช็คจำนวนให้ถูกต้อง
25บ้านหนองบกโนนสวาท  นายชัยวิชิต ทันพรม 31 14,702.00 2428,40014,2078,4004,3005,66060,96722 เมษายน 2559การส่งหนังสือไม่ทันตามกำหนด
26บ้านทุ่งแต้  นายวิชิต ภูศรีฐาน 215 100,000.00 184238,800115,69168,76033,24053,660510,15119 เมษายน 2559
27บ้านคำเม็ก  จ่าสิบเอกมานพ ชื่นตา 105 56,388.00 8094,00044,34327,60013,70018,700198,34329 ธันวาคม 2558 -
28บ้านนาดีดอนจาน  นายชาญณรงค์ ผ่องใส 83 44,370.00 6474,80034,52421,84010,58014,860156,6044 เมษายน 2559
29บ้านคำน้ำเกี้ยง  นายไชยยนต์ ประสมศรี 39 25,140.00 3946,00023,10013,5606,8459,16098,66525 เมษายน 2559
30บ้านนาสะไมย์  นายสถิตย์ บรรลือหาญ 202 96,515.00 132167,20083,55049,14023,97037,880361,74014 พฤษภาคม 2559
31บ้านผือฮีนาลานาจาน  นายอังกูร อุ่นตา 53 25,000.00 4147,80020,63213,9206,6659,49098,50712 เมษายน 2559
32บ้านชาดศาลา  นายสำรวย ผ่องใส 66 36,029.00 4755,20026,23016,2008,02510,980116,63522 มีนาคม 2559
33บ้านหนองเรือ  นายไพรัช ไศลบาท 96 65,890.00 6577,00039,03622,80011,72515,350165,91126 เมษายน 2559
34บ้านกุดระหวี่  นายมานพ ชื่นตา 31 15,913.00 2023,2009,8306,7203,1404,60047,49011 พฤษภาคม 2559 -
35บ้านดอนกลองหนองไฮ  นายประยูร ไชยมี 59 32,905.00 4350,80024,69715,0007,62510,120108,24228 มีนาคม 2559ไม่มี
36บ้านสิงห์  นายเดวิช ไศลบาท 100 68,797.00 7993,60047,40627,72014,26518,660201,65131 มีนาคม 2559ได้รับหนังสือล่าช้าบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ และบางระดับชั้น
37บ้านหนองขอนโพนสิม  นายนิพนธ์ พงษ์จงมิตร 77 35,076.00 5968,80030,18420,0409,60513,660142,28918 เมษายน 2559
38บ้านหนองไร่  นายอำนาจ ราตรีสุข 44 27,697.00 3237,80020,46311,1605,6707,53082,62322 เมษายน 2559ได้รับหนังสือล่าช้าบางกลุ่มสาระ
39หนองแสง  นายธัญพิสิษฐ์ แพไธสง 43 26,848.00 3845,00022,82513,3206,8408,97096,95530 มีนาคม 2559
40บ้านนาสีนวล  นายสำรวย ผ่องใส 78 43,885.00 6070,80034,73020,88010,56014,100151,0704 เมษายน 2559ไม่มี
41บ้านเดิด  นายสนทนา โพธิแสน 110 63,532.00 9082,70048,70530,72014,89020,900197,9159 พฤษภาคม 2559
42บ้านบาก  นางวาสนา มูลเกษร 80 48,370.00 6273,40036,85721,72011,14014,630157,7476 พฤษภาคม 2559
43บ้านน้ำโผ่  นายสุรพัฒน์ ชูชัยโตธนพัฒน์ 17 10,248.00 1416,8009,3655,0402,7303,36037,2954 เมษายน 2559_
44บ้านใหม่ชุมพร  นางญาณันธร ธิมาชัย 24 14,342.00 2327,40014,1108,1604,2955,47059,4356 พฤษภาคม 2559
45บ้านเชือก  นายประมูล ศรีชนะ 90 90,948.00 7386,20043,25225,44012,90517,170184,96710 พฤษภาคม 2559
46บ้านดุ่ทุ่งคำบอน  นายเสนก เพิ่มพูล 145 91,862.00 116153,70073,63243,71021,24534,340326,62731 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนของกระทรวงได้ไม่ครบ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน
47บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา  นายบัณฑิต ทองประทุม 96 54,378.00 7284,60040,07024,84012,33016,830178,67031 มีนาคม 2559
48บ้านสามเพียแสนจำปา  นายสุวัฒน์ สาระวัน 92 59,414.00 6488,20041,51524,30011,67019,460185,14516 พฤษภาคม 2559
49บ้านสำราญ  นายประชิด วอทอง 73 47,648.00 5159,80027,86817,5208,61511,890125,69328 มีนาคม 2559ไม่มี
50บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ  นายฉวี พารุสุข 144 51,750.00 8881,60051,75030,48015,26020,620199,71030 เมษายน 2559ไม่มีคู่มือครูของกระทรวงศึกษาธิการ
51บ้านสว่างเชียงหวาง  นายครุกานต์ โคตรชาดา 98 61,445.00 7589,00046,58226,40013,67517,750193,40710 พฤษภาคม 2559
52บ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล)  นายแถม ผลดี 41 38,462.00 2934,60018,66110,3205,4656,91075,95620 เมษายน 2559ไม่มีปัญหาใดๆ
53บ้านเชือกน้อย  นายธนศักดิ์ เวียงกมล 39 23,000.00 3844,40020,13612,9606,2708,82092,58616 พฤษภาคม 2559ควรเพิ่ม งบประมาณรายหัว สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กให้มากกว่านี้ ครับ
54บ้านหนองบั่ว(ก่องประชานุกูล)  นายพูลศักดิ์ ชูรัตน์ 33 18,178.00 2428,20013,4418,2804,1105,61059,64130 มีนาคม 2559ไม่มี
55บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ  นายสิทธิรักษ์ จันทุม 90 53,519.00 6475,80038,68322,44011,53015,110163,56329 มีนาคม 2559ไม่มี
56บ้านหนองเป้า  นายมนูญกิต ขอสุข 98 56,636.00 7184,00042,64724,84012,70516,740180,9324 เมษายน 2559หากโรงเรียนดำเนินการตามปฏิทินที่สพฐ.กำหนด จะได้รับหนังสือก่อนเปิดเทอมแน่นอน หนังสือของกระทรวงเป็นหนังสือที่ค่อนข้างหายาก ถ้าดำเนินการช้าอาจมีปัญหาหนังสือไม่ครบ
57บ้านคำฮี  นายวิเชียร สังสะนา 73 46,044.00 5862,60032,74220,5509,89514,920140,7078 เมษายน 2559
58บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)  นายแทนนง ธิมาชัย 56 21,738.00 4047,00021,73813,8006,8509,35098,73810 พฤษภาคม 2559
59ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)  นายพรชัย ภาพันธ์ 74 46,050.00 5674,30036,35121,09010,22516,590158,55610 พฤษภาคม 2559-
60บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)  นายพูลศักดิ์ ชูรัตน์ 35 20,676.00 2630,40014,6728,8804,3106,04064,30230 มีนาคม 2559ไม่มี
61บ้านตาดทอง  นายสัมฤทธิ์ เวชกามา 153 92,173.00 115106,65064,08039,84019,95526,950257,47520 เมษายน 2559
62ชุมชนบ้านหนองคู(อินทร์ประชาคาร)  นายพินิจ คาดพันโน 268 179,630.00 176251,200120,98568,22033,60054,990528,9952 พฤษภาคม 2559 -
63บ้านดงบัง  นายสุทัศน์ สันทา 96 49,592.00 7385,40038,82624,96012,14516,970178,3015 พฤษภาคม 2559-
64บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)  นายกำพล พาภักดี 30 15,428.00 2023,40011,1096,8403,3304,65049,32917 เมษายน 2559ข้อมูลนักเรียนอาจไม่แน่นอนเสมอไป แต่การจัดซื้อหนังสือต้องครบตามที่คาดหรือสำรวจแล้ว
65บ้านหนองแฝก  นายนิเวศ มุทุกัณฑ์ 10 4,030.00 89,6004,9912,8801,5601,92020,95110 พฤษภาคม 2559
66บ้านดอนมะยาง กม.3  นายมนตรี เวียงอินทร์ 51 15,000.00 4855,60022,67716,0807,46011,020112,83713 พฤษภาคม 2559มีโรงเรียนที่สั่งซื้อหนังสือพร้อมหลายโรงเรียน อาจจะได้รับของไม่ทันตามกำหนด แต่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการติดตามเป็นระยะ
67อนุบาลยโสธร  นายสุวรรณ เทียบสี 0 0.00 1,3541,262,100795,883472,920241,040318,9103,090,853
68บ้านโนนทรายงาม  นายพีระพล พรมวงศ์ 18 11,745.00 1719,8009,0495,7602,7453,93041,28410 พฤษภาคม 2559หนังสือขาดตลาดจัดส่งไม่ทัน
69บ้านค้อเหนือ  นายประสิทธิ์ พิลาวุฒิ 201 132,036.00 146195,20096,23855,41027,24543,540417,63311 เมษายน 2559
70บ้านดอนกลอย  นายพัฒนศักดิ์ โอวาท 143 89,715.00 106137,90067,72639,78019,41030,990295,80613 พฤษภาคม 2559
71บ้านคำน้ำสร้าง  นายไพรี เข็มพันธ์ 128 81,741.00 103136,15065,94638,67018,65030,420289,83612 พฤษภาคม 2559ไม่มี
72บ้านดอนยางกล้วยสำโรง  นายวิเศษ มิรัตนไพร 39 19,970.00 3540,60017,00011,7605,4958,05082,9057 พฤษภาคม 2559
73บ้านท่าเยี่ยม  นายปรีดา พลสิงห์ 26 15,305.00 2124,80012,1477,3203,7154,94052,9226 พฤษภาคม 2559
74บ้านแจ้งน้อย  นายชำนาญ โคตรพงษ์ 28 15,941.00 2428,20013,2008,2804,1105,61059,4009 เมษายน 2559หนังสือเรียนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้บางวิชาก็ขาดบ้าง
75บ้านแข่โพนเมือง  นายสุวรรณ ผ่าโผน 292 180,000.00 198248,400125,41073,65036,11556,470540,04530 เมษายน 2559
76บ้านฟ้าห่วน  นายปรีชาพล ธานี 236 156,270.00 165188,75095,25059,28028,41544,100415,79513 พฤษภาคม 2559การส่งหนังสือส่วนใหญ่ที่ล่าช้า จะเป็นหนังสือของกรมวิชาการ สกสค. ควรมีการปรับปรุงเรื่องการจัดทำหนังสือให้เพียงพอและส่งทันกำหนดก่อนเปิดภาคเรียน เพราะทราบอยู่แล้วว่าทุกโรงเรียนต้องใช้หนังสือของกระทรวงไม่ควรมีปัญหาเรื่องการผลิตหรือจัดส่ง
77บ้านดงมะหรี่  นายอดุลย์ ทองกลม 73 40,710.00 5159,60027,09317,4008,42511,840124,35811 เมษายน 2559
78บ้านหมากมาย  นายภานรินทร์ แผ่นศิลา 44 26,773.00 3035,80019,58810,6805,6607,15078,8781 เมษายน 2559
79อนุบาลค้อวัง  นายบุญเลิศ บุญโญ 280 157,900.00 203188,650115,67970,56035,59547,670458,15416 พฤษภาคม 2559อยากให้เพิ่มงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเรียนเพิ่มมากกว่านี้
80วัดบ้านเปาะ  นางวชิรา กิ่งมิ่งแฮ 58 32,599.00 4351,00025,83615,1207,81510,170109,94128 มีนาคม 2559
81บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)  นาณรงค์ สุวรรณเสาร์ 172 80,380.00 119160,85080,38045,30022,25535,760344,54525 พฤศจิกายน 2556ไม่มี
82บ้านผิผ่วน  นายบรรจบ นันทวงศ์ 8 5,820.00 89,6005,8202,8801,5601,92021,78031 พฤษภาคม 2559
83บ้านติ้ว (คุรุราษฎร์สงเคราะห์)  นายภูดิศ เจริญศิลป์ 166 120,001.00 118168,30082,36745,84022,72036,870356,09718 เมษายน 2559
84บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย  นายสวัสดิ์ เครือไชย 173 130,432.00 109140,05072,93841,13020,55031,660306,32816 พฤษภาคม 2559-
85บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)  นางจินตะนา ศรีหาญ 113 60,490.00 8195,20044,47427,96013,89518,940200,46915 พฤษภาคม 2559
86บ้านตูม  นายธวัชชัย เกษหอม 111 61,133.00 86100,60045,44429,40014,30019,990209,73430 มีนาคม 2559โรงเรียนมีการประชุมว่างแผนดำเนินการ
87บ้านแจนแลน  นายศิลป์ จารึกธรรม 54 29,779.00 3945,80021,67613,4406,6559,11096,68125 มีนาคม 2559
88สหประชาสรรค์  นายวิทูล เพ็งธรรม 39 20,953.00 3339,00018,76811,5205,8657,77082,92318 เมษายน 2559ไม่มี
89บ้านน้ำอ้อม  นายธวัชชัย เกษหอม 120 118,381.00 88126,60059,56434,02016,53027,620264,33415 เมษายน 2559ไม่มี
90บ้านโพนแบง  นางสุมาลัยรักษ์ แสนการุณ 42 24,052.00 3035,20016,77710,3205,0907,00074,3872 พฤษภาคม 2559-
91บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ  นายประสาร บุตตะไมล์ 56 30,618.00 4047,00022,55613,8006,8509,35099,55623 มีนาคม 2559
92บ้านศิริพัฒนา  นายอำนาจ ภูมิพันธุ์ 133 76,825.00 103120,55061,55637,59018,47028,020266,18615 พฤษภาคม 2559
93บ้านดวนบากน้อย  นายปริต จันทรุทิน 78 45,361.00 6373,80033,97421,60010,57514,670154,61912 เมษายน 2559ไม่มีครับ
94บ้านจานทุ่ง  นายวีระยุทธ งามล้วน 57 32,118.00 4249,40024,06414,5207,2409,830105,05413 กุมภาพันธ์ 2559การจัดซื้อหนังสือและแบบฝึกไม่ครบทุกกลุ่มสาระเนื่องจากงบประมาณไม่พอควรจัดสรรเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงมีไม่ครบทุกกลุ่มสาระ และโรงเรียนมีความจำเป็นต้องจัดซื้อหนังสือให้สอดคล้องกับโรงเรียนต้นทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนไกลกังวล
95บ้านสงเปือย  นายอุทัย บุญเดช 167 92,021.00 132205,70092,02152,23025,16543,880418,99631 พฤษภาคม 2559บริษัท ส่งหนังสือไม่ครบตามจำนวน
96บ้านบุ่งหวาย  นายวิคิด อุ่นตา 96 27,055.00 6779,60041,68223,64012,30515,880173,1076 พฤษภาคม 2559หนังสือที่สั่งได้มาไม่ตรงตามที่ต้องการ
97บ้านกุดตากล้า  นายวิสุทธิ์ เปล่งปลื้ม 27 10,360.00 2327,00012,5147,9203,9155,37056,7195 พฤษภาคม 2559
98บ้านดอนขะยอม  นายบัญญัติ ขอสุข 18 12,712.00 1922,40011,3406,6003,3254,46048,12525 เมษายน 2559
99บ้านกุดกุง  นายประภาส ศรีแสน 128 90,000.00 90155,10067,69436,90017,79032,250309,73431 พฤษภาคม 2559ร้านค้าส่งหนังสือไม่ครบตามจำนวน
100บ้านโนนม่วง  นายวิทยา จักรไชย 75 42,326.00 6475,80036,77222,44011,53015,110161,65211 พฤษภาคม 2559ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อหนังสืออ่านเพิ่มเติม
101บ้านเหล่ามะเขียว  นายหมิ่ง ยวนยี 63 39,040.00 4958,40031,34417,4009,17511,660127,97911 เมษายน 2559
102บ้านทรายงาม  นางนารีรัตน์ ขอแจ้งกลาง 55 26,826.00 4755,20025,50416,2008,02510,980115,90913 พฤษภาคม 2559หนังสือกระทรวงไม่เพียงพอ ส่งล่าช้า ต้องประสานงานกับร้านค้าให้จัดส่งให้ทันและครบตามกำหนด
103บ้านนาโพธิ์  นายปัญญา สิงห์กาล 56 37,356.00 6070,20031,66920,5209,99013,950146,3296 พฤษภาคม 2559
104ชุมชนกู่จาน  นายธนาวุฒิ ส่องแสง 192 101,460.00 135125,45078,23546,92023,66531,700305,9707 เมษายน 2559
105บ้านนาเวียงคำศิริ  นายบรรจง ปามุทา 129 52,000.00 100128,10062,38737,23018,00528,900274,6222 พฤษภาคม 3102
106บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์  จ.ส.ต.เกียรติพงษ์ พิมพ์ทอง 73 42,720.00 5363,00033,42118,7209,76512,570137,476
107บ้านเหล่าหุ่ง  นายชาญวิทย์ ยวงวิภักดิ์ 17 8,700.00 1517,8008,5085,2802,7353,55037,87331 มีนาคม 2559 ควรให้โรงเรียนดำเนินการจัดหาหนังสือก่อน การเปิดภาคเรียนใหม่ ดังแนวทางนี้ทุกเทอม และโอนงบประมาณค่าใช้จ่ายมาพร้อมกับหนังสือที่จะส่งมอบให้กับโรงเรียน
108บ้านกุดเป่ง  นายมนูญ พันพิพัฒน์ 34 14,367.00 2529,60014,3678,7604,4955,90063,12224 มีนาคม 2559
109บ้านหนองเสียวชัยมงคล  นางทิพยพิศุทธ์ จันทร์ษุตะ 79 46,511.00 5463,60030,57218,7209,39012,660134,94228 เมษายน 2559การจัดซื้อหนังสือเรียนได้รับเรียบร้อยและทันกำหนดเปิดภาคเรียน
110บ้านมะพริกดู่โพนสิม  นายธีระเดช ขอสุข 248 158,081.00 164214,100105,67561,59030,02548,060459,45030 เมษายน 2559-
111ชุมชนย่อวิทยา  นายชุมพล ผองขำ 153 83,430.00 109100,95062,39337,68018,78525,510245,3186 พฤษภาคม 2559ไม่มี
112บ้านคำม่วง  นายหมิ่ง ยวนยี 124 76,975.00 97120,05059,94535,79017,36027,380260,5253 พฤษภาคม 2559คู่มือครูได้ไม่ครบตามหนังสือเรียนที่สั่งไป
113บ้านสว่างดอนดู่  นายนิรันดร์ เขียนนอก 64 26,797.00 5463,40029,91918,6009,20012,610133,72912 เมษายน 2559
114บ้านโคกป่าจิก  นายปิยะ เด่นดวง 30 21,501.00 3440,20019,84211,8806,0608,01085,992
115บ้านทุ่งมน  นายทองสุข ชาภักดี 147 88,985.00 106131,20066,19439,21019,14529,940285,68928 เมษายน 2559อุปสรรคคือไม่สามารถจัดซื้อหนังสือเรียนที่ต้องการได้ครบทุกวิชาในแต่ละชั้น เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
116โซงเหล่าโป่วิทยา  นายสุรชาติ แสวงแก้ว 146 83,531.00 105134,15064,93439,12018,99530,300287,49914 พฤษภาคม 2559-
117อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)  นายสุมน รวมธรรม 832 527,306.00 610573,300382,497215,880113,060144,8501,429,58718 พฤษภาคม 2559
118คำเขื่อนแก้ว  นายโสรจ สำโรง 218 105,064.00 160148,60090,07655,56027,97037,550359,75610 เมษายน 2559
119วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์  นายวรศิลป โคตรมนตรี 59 30,053.00 4856,60027,12516,6808,41011,270120,085
120บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)  นายพิเชษฐ์ชัย แก้วคำชาติ 74 39,936.00 5564,80030,33219,0809,58512,900136,6975 พฤษภาคม 2559
121บ้านโนนหนองแฝก  นายไพบูลย์ โพธิ์ไพร 95 38,063.00 6475,60038,06322,32011,34015,060162,3832 มิถุนายน 2559การจัดส่งหนังสือในครั้งแรกยังไม่ได้รับครบตามจำนวน
122บ้านแหล่งแป้น  นายพัทธรัตน์ วิสูญ 64 37,690.00 5565,00031,77719,2009,77512,950138,7026 พฤษภาคม 2559ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนก่อนปิดเทอม เพื่อจะได้รับหนังสือทันเปิดภาคเรียนตามกำหนด
123บ้านเหล่าฝ้าย  นายพิสิทธิ์ ไชยช่วย 105 61,858.00 8094,60047,70927,96014,27018,850203,3896 เมษายน 2559ไม่มี
124ประชาสงเคราะห์  นายประยูร ตั้งจิต 49 27,000.00 4351,00025,97515,1207,81510,170110,08012 เมษายน 2559ไม่มี
125บ้านแคนน้อยหนองเลิง  นายไพบูลย์ โพธิ์ไพร 281 244,241.00 207272,350131,78077,85037,86060,980580,82012 มิถุนายน 2559ไม่มีอุปสรรค
126บ้านโพนทัน  นายนิรันด์ เขียนนอก 81 37,458.00 5767,40034,12519,92010,16513,430145,04024 กุมภาพันธ์ 2559
127บ้านดงเจริญ  นายสมเพศ คามใส 188 110,153.00 136168,60086,09650,52024,91038,490368,61620 เมษายน 2559ไม่มี
128บ้านสำโรง  นายจิรพล มะเสนา 29 17,400.00 2631,00016,4599,2404,8806,19067,76926 มีนาคม 2552ไม่มี
129บ้านคำแหลม  นายจิระพล มะเสนา 20 10,300.00 1619,00010,3965,6402,9303,79041,75620 พฤษภาคม 2559
130บ้านแหล่งหนู  นายสุเมธ สำโรง 76 43,014.00 6171,40033,26020,88010,18514,190149,9153 พฤษภาคม 2559
131บ้านน้ำเกลี้ยง  นายสัญญา แก้วศิริ 21 8,000.00 1214,4008,9504,3202,3402,88032,89029 เมษายน 2559-
132บ้านนาแก ม่วง หนองตุกหลุก  นายวิชาญ สมยา 66 24,718.00 4653,80024,71815,7207,64010,690112,56818 เมษายน 2559
133บ้านนาหลู่เหล่าตอง  นายวิชาญ สมยา 122 72,152.00 103130,15059,71137,83017,83029,420274,94110 พฤษภาคม 2559
134บ้านหนองเทา  นายบรรชา คำชัย 24 12,042.00 2023,40010,1476,8403,3304,65048,36721 มีนาคม 2559การดำเนินงานตามระเบียบและกรอบเวลาที่กำหนด
135บ้านปลาอีด  นายประเวศ สานนท์ 53 23,681.00 4249,40023,68114,5207,2409,830104,671การคัดเลือกหนังสือทางโรงเรียนได้แต่งตั้งในรูปคณะกรรมการได้ประชุมกันคัดเลือกหนังสือแต่ละชั้นตามกลุ่มสาระที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และได้รับหนังสือครบตามที่ทางโรงเรียนสั่งซื้อ จัดส่งก่อนกำหนดเวลาเปิดภาคเรียน
136บ้านหัวขัว  นายสมเกียรติ ประการแก้ว 52 18,077.00 4148,00021,62714,0406,8559,540100,0626 เมษายน 2559
137ชุมชนดงแคนใหญ่  นายสุกิจ ร่วมสุข 359 287,522.00 254288,100168,74395,34047,80072,660672,64322 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรคในการจัดซื้อหนังสือ เพราะได้ดำเนินการตามเวลาที่กำหนด
138บ้านผักบุ้ง  นายสมชาย วัฒนาไชย 56 30,980.00 4249,40023,72814,5207,2409,830104,71812 เมษายน 2559
139บ้านนาถ่ม  นายวันชัย บุญสาร 80 14,071.00 5261,40031,61918,1209,19012,230132,5595 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรต
140บ้านบกน้อย  นายศุภชัย เหล็กกล้า 87 48,819.00 7082,20037,79124,12011,94016,350172,40121 มีนาคม 2559ไม่มี
141บ้านกลางนา  นายสุรพงษ์ แสวงศรี 42 25,346.00 3844,60020,84813,0806,4608,87093,85821 เมษายน 2559ไม่มี
142บ้านนาห่อม  นายไสว หินทอง 67 24,614.00 4654,40027,01316,0808,21010,840116,54311 เมษายน 2559
143บ้านนาคำปักแฮด  นางณัฏฐิณี สมสอาด 97 65,979.00 78122,50053,60330,90014,83026,070247,90320 เมษายน 2559
144บ้านท่าช้าง  นายไสว หินทอง 33 19,860.00 2833,00016,2129,7204,8906,57070,39212 พฤษภาคม 2559หนังสือวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทางโรงเรียนเรียนจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับโรงเรียนวังไกลกังวล หนังสือวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีจำหน่าย เนื่องจากผลิตให้แต่โรงเรียนนำร่อง จึงต้องถ่ายเอกสารให้เด็กเรียน
145ชุมชนบ้านดอนผึ้ง  นายสนิท เพ็งธรรม 51 33,642.00 4452,80029,63715,8408,58010,560117,41722 เมษายน 3102อุปสรรค บริษัทที่เป็นตัวแทนส่งหนังสือล้าช้า..สำนักพิมพ์ผลิตหนังสือเรียนไม่เพียงพอกับควาทต้องการของโรงเรียน
146บ้านปอแดง  นายสุวนิช สมเพาะ 92 60,550.00 7688,80039,74425,92012,54017,640184,64430 เมษายน 2559งบประมาณที่ได้รับจัดสรรค่าหนังสือเรียนไม่เพียงพอ เพราะราคาหนังสือเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี แต่งบจัดสรรเท่าเดิม
147บ้านบากเรือดอนเรือ  นายเริงฤทธิ์ เยื่อใย 64 37,112.00 5261,40029,22618,1209,19012,230130,16616 พฤษภาคม 2559ตัวแทนขายมีความล่าช้าสำนักพิมพ์ผลิตหนังสือเรียนไม่เพียงพอกับควาทต้องการของ โรงเรียน
148บ้านดงยาง  นายเทวินทร์ ศรีแสน 42 26,693.00 3237,80020,88111,8205,9508,78085,23113 พฤษภาคม 2559
149อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม  นางสาวพรทิพย์ เตียวพานิชย์กิจ 441 319,189.00 305288,350194,949108,96058,14572,850723,25415 พฤษภาคม 2559หนังสือกระทรวงไม่พอเพียงกับความต้องการของท้องตลาก ควรติดต่อและประสานกับร้านค้าให้จัดทำและส่งให้ทันตามกำหนด
150มหาชนะชัย  นายนรินทร์ นครวงษ์ 197 84,275.00 134126,30084,27547,64025,18031,910315,30519 พฤษภาคม 2559จัดงบประมาณให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน
151บ้านเหมือดป่าตอง  นายสุริยา พิลาวัน 138 81,872.00 10294,90059,66635,52017,99023,980232,0567 เมษายน 2559ไม่มี
152บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)  นายอารีวัฒนา หงษาพล 118 88,427.00 7386,60045,14925,68013,28517,270187,98410 พฤษภาคม 2559
153บ้านม่วง(คุรุราษฏร์วิชาคม)  นายวีระ คำอาจ 203 93,307.00 145187,35093,30754,36026,59542,200403,8125 พฤษภาคม 2559
154บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์  นายชาญวิทย์ หมุนอุดม 83 50,298.00 6880,00038,97223,52011,74015,920170,15210 พฤษภาคม 2559หนังสือขาด โรงพิมพฺส่งไม่ทัน
155บ้านบัวขาว  นายสาลี นาคสุข 60 30,851.00 4754,80023,97815,9607,64510,880113,26329 เมษายน 2559ไม่มีปัญหา
156บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์  นายประสาร บุตตะไมล์ 22 12,500.00 1619,0009,5555,6402,9303,79040,91513 พฤษภาคม 2559ไม่มี
157บ้านเหล่าใหญ่  นายรินทอง นรทีทาน 63 36,798.00 4957,40027,07516,8008,22511,410120,91010 พฤษภาคม 2559ควรโอนเงิน 30 %ให้เร็วกว่านี้และควรเพิ่มงบประมาณให้มากกว่านี้
158บ้านเหมือดขาว  นายสาลี นาคสุข 116 64,604.00 10192,55051,63034,32016,46523,390218,35510 พฤษภาคม 2559
159ชุมชนบ้านหัวเมือง  นางลักขณา แสงทองทิพย์ 112 48,070.00 7586,95048,07027,45013,68020,300196,45031 มีนาคม 2559เรื่องการสางหนังสือช้าในบางกลุ่มสาระการเรียนรูั แต่ก็ไม่เป๋นปัญหามาก
160บ้านนาดีนาอุดม  นายเวทินทร์ เติมทรัพย์ 48 28,907.00 3946,00022,63813,5606,8459,16098,20316 พฤษภาคม 2559-
161บ้านหนองยาง  นายรักเกียรติ ทองมูล 114 69,514.00 86101,80051,99430,12015,44020,290219,64425 เมษายน 2559ไม่มี
162บ้านหนองตุ  นายพิชัย เลาะหะนะ 80 51,006.00 5681,40039,40821,90010,87017,740171,3184 พฤษภาคม 2559ควรจัดสรรคงบประมาณให้ครบ 100% เลย
163คูสองชั้น  นายธวัช ใจเย็น 59 61,133.00 4553,40027,28515,8408,20510,650115,38030 มีนาคม 2559งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนไม่เพียงพอ
164กุดพันเขียว  นางลักขณา แสงทองทิพย์ 92 56,451.00 7791,00045,00526,88013,68518,130194,70016 พฤษภาคม 2559โรงเรียนเร่งดำเนินการสั่งซื้อหนังสือเรียนเพื่อให้ทันเปิดเทอม
165บ้านคุ้ม  นายเริงฤทธิ์ เยื่อใย 201 89,781.00 139184,25089,78152,38025,45541,160393,02617 มีนาคม 2559
166บ้านขาม  นายนรินทร์ นครวงษ์ 56 35,433.00 3743,60021,17312,8406,4558,68092,74815 มีนาคม 2559อุปสรรค คือ งบประมาณเพื่อซื้อหนังสือเรียนไม่เพียงพอ ข้อเสนอแนะ คือ ควรเพิ่มงบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดซื้อหนังสือ
167บ้านคูเมือง  นายยสรศักดิ์ วิริยะสุชน 62 61,133.00 4249,60024,31514,6407,4309,880105,86530 มีนาคม 2559งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ
168บ้านสำโรง  นายเดชศักดิ์ พูนทรัพย์ 133 81,488.00 99111,95061,23936,03018,01026,360253,5898 เมษายน 3102ไม่มี
169บ้านพลไว  นายอำนาจ ทองดีเลิศ 124 68,164.00 8881,60049,60530,48015,26020,620197,5656 เมษายน 2559
170บ้านผือฮี  นายนพดล ศิริโชติ 165 110,337.00 121172,95082,01746,62022,57537,790361,95218 มีนาคม 2559-
171บ้านหัวดอน  นายวิเชียร สาริพันธ์ 58 33,720.00 4755,60027,93216,4408,40511,080119,45718 เมษายน 2559ควรมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินให้ชัดเจนมากขึ้น
172บ้านเปือย  นายวีระชาติ ทองภู 27 10,522.00 1821,20010,5226,2403,1304,22045,31213 พฤษภาคม 2559ไม่สามารถเลือกแบบเรียนให้ตรงกับมาตรฐานตัวชีวัดที่ สพฐ ออกข้อสอบ จึงได้จัดการสอนพิเศษนอกจากตำรายเรียน
173บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)  นางลักขณา บุญแปลง 42 15,221.00 2529,60015,2218,7604,4955,90063,97615 เมษายน 2559แบบเรียนภาษาต่างประเทศไม่ค่อยตรงกับข้อสอบที่ออกโดย สพฐ ทางโรงเรียนจึงแก้ไขโดยการทำสาระพิ่มวิชาภาษาอังกฤษ
174บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)  นางศุภิสรา กรแก้ว 49 39,946.00 4249,40023,51814,5207,2409,830104,50830 เมษายน 2559-
175บ้านแดงประชาสรรค์  นายพฤฒิชัย เรืองวัณณภา 40 23,522.00 3440,00019,44511,7605,8707,96085,03515 พฤษภาคม 2559ควรวางแผนเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน
176บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)  นายรัตนะ แสงทองทิพย์ 154 94,364.00 95133,45066,93636,66018,08529,350284,4816 พฤษภาคม 2559ควรให้งบ 100%
177บ้านหัวดง  นายอภิรักษ์ สืบชมภู 61 41,646.00 4957,20025,40216,6808,03511,360118,6779 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวงมีจำกัด ควรจัดเตรียมให้เพียงพอ
178บ้านโนนยาง  นายเทวินทร์ ศรีแสน 68 39,597.00 5665,60030,06619,2009,40013,040137,30615 พฤษภาคม 2559
179บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี  นางรัตนาวงศ์ เลาะหะนะ 34 18,561.00 2630,60014,8719,0004,5006,09065,06113 พฤษภาคม 2559-
180บ้านสร้างแป้น  นายชัยสิทธิ์ เสริมพงษ์ 131 73,152.00 9688,60053,54833,00016,25022,390213,78820 เมษายน 2559
181บ้านสงยาง  นายนิยม แสนบุญเรือง 181 83,657.00 130162,90082,32148,36023,74037,050354,37110 พฤษภาคม 2559ไม่มี
182บ้านบ่อบึงโพนจาน  นายยงยุทธ สายสุด 112 63,851.00 8297,80047,89129,73014,15522,530212,10630 เมษายน 2559หนังสือเรียนภาษาอังกฤษแพงมากเมื่อเทียบกับรายวิชาอิ่นๆ
183บ้านดงขวาง  นายยงยุทธ สายสุด 21 11,826.00 1821,40011,0076,3603,3204,27046,35730 มีนาคม 2559โรงเรียนได้ประชุมภาคี 4 ฝ่ายและจัดซื้อตามกำหนดเวลาได้ถูกต้องตามต้องการ
184บ้านซำ  นายเกียรติศักดิ์ บุญเรือง 40 24,019.00 4047,00022,38313,8006,8509,35099,38316 พฤษภาคม 2559รายการหนังสือขององค์การค้า (คุรุสภา) โดยเฉพาะวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์โรงเรียนได้รับช้า จึงเป็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
185บ้านราชมุนี  ดร.ปิยะรัช หมื่นแสน 48 18,754.00 3743,40020,99912,7206,2658,63092,01415 พฤษภาคม 2559
186บ้านเลียบ  นายไมตรี ผึ่งผาย 126 67,792.00 9485,90047,73731,80015,10021,710202,24723 เมษายน 2559หนังสือกระทรวงไม่เพียงพอกับความต้องการของท้องตลาด ควรติดต่อและประสานกับร้านค้าให้จัดทำและส่งให้ทันตามกำหนด
187บ้านยางกลาง  นายมนตรี เวียงอินทร์ 27 13,259.00 2226,00013,2357,6803,9105,18056,0056 เมษายน 2559หนังสือบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ตรงกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
188บ้านแดง  นายศิริชัย หัศจรรย์ 40 0.00 3743,60020,80612,8406,4558,68092,38121 มีนาคม 2559
189บ้านยางเครือ  นางนิภา เพ็งธรรม 72 39,163.00 5969,40032,90420,40010,17513,810146,68912 พฤษภาคม 2559การผลิตหนังสือ ไม่ทัน
190บ้านดงจงอาง  นายวิทยา กรแก้ว 123 54,933.00 121139,25069,24443,65021,06032,490305,69414 เมษายน 2559ไม่มี
191บ้านยางน้อย  นายพิทยา นามบุญลือ 47 18,952.00 3035,60018,95210,5605,4707,10077,68229 เมษายน 2559
192ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา  นางนิภา เพ็งธรรม 130 77,299.00 100108,60060,45635,88017,78025,900248,61628 เมษายน 2559ไม่มี
รวม 18,198 10,699,482 15,10717,534,1009,093,6695,409,8402,696,4553,873,73038,607,794
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน