สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพม. เขต 29  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอดุลย์ กองทอง
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1เบ็ญจะมะมหาราช  นายกมล สาดศรี 0 0.00 2,9435,384,1003,048,5591,402,300649,2101,349,48511,833,654
2นารีนุกูล  4,187 4,466,000.00 3,0245,532,6003,126,7501,441,000667,1201,386,70012,154,17017 พฤษภาคม 2559
3ปทุมพิทยาคม  1,088 1,020,000.00 7841,426,900796,322371,100171,960357,7703,124,05229 มีนาคม 2559
4เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี  นางสาวเอื้อมพร สายเสมา 1,542 1,090,000.00 1,0361,876,9001,019,694487,500226,080470,7504,080,9242 พฤษภาคม 2559
5หนองบ่อสามัคคีวิทยา  นายพรพิชิต ทองหมืน 345 206,583.00 221395,900206,583102,50047,63099,375851,98817 มีนาคม 2559ควรให้ซื้อชุดแบบฝึกหัดของทุกระดับชั้น
6หนองขอนวิทยา  นายวิสันต์ อุ่นวงศ์ 208 250,485.00 153350,250141,16970,85032,93068,720663,91913 พฤษภาคม 2559ไม่มี
7นารีนุกูล 2  นายธีระพล พยัคฆพล 332 526,125.00 244439,300234,462113,90052,880110,230950,7722 พฤษภาคม 2559-
8อุบลราชธานีศรีวนาลัย  ว่าที่ ร.ต.บรรจง ดอกอินทร์ 457 473,968.00 325598,900348,605156,30072,270150,0351,326,11011 พฤษภาคม 2559พบปัญหา คือ สำนักพิมพ์ส่งราคาหน้าปกไม่ตรงกับราคาหนังสือจริงมาให้กับทางโรงเรียน ทำให้การคำนวนราคาคลาดเคลื่อน
9ศรีเมืองวิทยาคาร  นายบุญเหล็ง เจริญลอย 1,963 1,762,400.00 1,3202,410,2001,356,204627,400290,560604,1805,288,5447 สิงหาคม 2559
10เอือดใหญ่พิทยา  ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ ธนาธิบดี 0 0.00 516935,400513,318243,000112,680234,6002,038,998
11หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์ 588 414,907.00 409743,350414,907193,25089,570186,4001,627,4775 เมษายน 2559ดำเนินการให้แล้วเสร็จเร็วกว่าเดิม
12โขงเจียมวิทยาคม  นายชาคริต พิมพ์หล่อ 515 697,000.00 544989,200549,186257,200119,200248,0402,162,82621 มิถุนายน 2559-
13เขื่องในพิทยาคาร  นายไพฑูรย์ ครองยุทธ 2,621 2,701,200.00 1,9263,520,8001,995,488916,800424,500882,5107,740,09811 พฤษภาคม 2559- การส่งมอบหนังสือบางรายวิชาช้าเกินกำหนดระยะเวลาการส่งมอบ
14สหธาตุศึกษา  นายอรรถจิตร เกษน้อย 254 270,000.00 194446,850188,29090,75042,12087,775855,78510 กรกฎาคม 2559
15ชีทวนวิทยาสามัคคี  นายนรเชษฐ์ เบ้าทอง 176 204,346.00 139321,600138,50965,50030,37063,225619,20419 พฤษภาคม 2559
16บ้านไทยวิทยาคม  นายวิเชียร พลพวก 178 175,956.00 134309,600133,31863,00029,22060,850595,98810 พฤษภาคม 2559
17เสียมทองพิทยาคม  นาย วสันต์ นวลอินทร์ 0 0.00 153352,200150,55971,50033,19069,175676,624
18เก่าขามวิทยา  นายไพรินทร์ ภานานันท์ 192 271,987.00 144333,300144,39067,90031,48065,530642,60030 พฤษภาคม 2559การติดต่อการคัดเลือกผู้ค้ากับภาครัฐต้องใช้เวลาเพราะโรงเรียนอยู่ห่างจากตัวจังหวัด 60 กิโลเมตร ระบบอินเตอร์เน็ทโรงเรียนชอบเครือข่ายล่มบ่อยจนทำให้ระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบติดขัดเป็นบ้างครั้ง
19เขมราฐพิทยาคม  นายวีระศักดิ์ เอกศรี 1,790 1,730,000.00 1,2632,309,1001,302,727601,300278,410578,7855,070,32218 พฤษภาคม 2559
20เดชอุดม  นายสุรชัย พันโสรี 3,528 3,042,026.00 6 พฤษภาคม 2559-
21นาส่วงวิทยา  นายสุรพล ภูสิธานันท์ 632 453,795.00 463836,500453,795217,100100,730209,8451,817,97025 เมษายน 2559การลงระบบ egp เวลาในการลงระบบน้อยไปบางครั้งเน็ตโรงเรียนช้าเวลาก็หมด
22นากระแซงศึกษา  นายทวี แสงสุข 464 475,608.00 333601,800324,473156,20072,470150,9651,305,90831 มีนาคม 2559--
23ท่าโพธิ์ศรีพิทยา  พันจ่าอากาศเอกถาวร คำจุมพล 852 629,000.00 6161,124,350632,580292,650135,540281,8552,466,97525 พฤษภาคม 2559บางกลุ่มสาระใช้หนังสือมากกว่า1เล่ม เนื่องจากมีหลายวิชาในกลุ่มสาระ เช่น สาระวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ซึ่งต้องใช้งบประมาณมาก ทำให้งบไม่เพียงพอ นักเรียนอาจจะได้หนังสือเรียนไม่ครบทุกคน
24ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา  843 856,000.00 5691,035,800577,383269,400124,830259,7052,267,11825 เมษายน 2559
25นาจะหลวย  นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง 1,550 1,177,056.00 1,1402,084,2501,177,082542,750251,300522,4254,577,8075 พฤษภาคม 2559ส่งหนังสือยังไม่ครบ
26ดงสว่างวิทยา  นายบัณฑิต พลอาษา 426 463,000.00 311568,250320,319147,95068,510142,4401,247,46915 พฤษภาคม 2559-
27น้ำยืนวิทยา  1,480 1,740,000.00 1,1402,076,0001,149,814540,000250,200520,5004,536,51425 เมษายน 2559-
28โดมประดิษฐ์วิทยา  นายมนัส โฉมฉลวย 521 447,006.00 426779,550447,006203,05094,000195,3851,718,99116 เมษายน 2559-การวางแผนการบริหารจัดการด้านวิชาการที่ดีส่งผลให้มีการวาแผนการการจัดซื้อหนังสือได้อย่างมประสิทธิภาพ
29บุณฑริกวิทยาคาร  0 0.00 1,2572,301,3001,303,589599,500277,510576,7755,058,674
30นาโพธิ์วิทยา  นายวีระศักดิ์ เอกศรี 746 819,500.00 5711,036,450573,695269,350124,870259,9202,264,2858 เมษายน 2559
31มัธยมตระการพืชผล  ว่าที่ร้อยโทวิเศษ แก้วมีศรี 2,789 2,270,000.00 1,9543,550,6001,953,950923,000427,820890,3507,745,7205 พฤษภาคม 2559ไม่มี
32สะพือวิทยาคาร  นายปัญจพล โคตรคันทา 558 542,105.00 388704,500390,926183,10084,880176,6701,540,0763 พฤษภาคม 2559-
33โนนกุงวิทยาคม  นายภูวดล ไชยชนะ 595 557,053.00 426772,800422,072200,80093,100193,8101,682,5829 พฤษภาคม 2559-
34เกษมสีมาวิทยาคาร  นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง 408 322,453.00 303550,050303,405142,95066,270137,9401,200,61510 พฤษภาคม 2559
35กุดข้าวปุ้นวิทยา  นายวิเชียร แสงศรี 986 664,052.00 6731,218,250668,177316,350146,730305,5702,655,07725 พฤษภาคม 2559
36โนนสวางประชาสรรค์  นายสมเกียรติ สมคิด 281 243,615.00 220398,800216,790103,60048,040100,020867,25021 เมษายน 2559การจัดซ้ือหนังสือเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ควรยืดหยุ่นให้ซื้อหลังนักเรียนมอบตัวแล้ว
37ขุมคำวิทยาคาร  นายเทคนิค เรืองแสน 317 318,200.00 271499,450291,105130,35060,270125,1201,106,29514 พฤษภาคม 3102
38ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา  นาย สุรพล ภูสิธานันท์ 1,281 1,312,000.00 8881,623,150920,236422,650195,700406,8553,568,59126 เมษายน 2559งบประมาณที่ได้รับจัดสรรยังไม่เพียงพอ ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากกว่านี้
39ศรีน้ำคำศึกษา  นายถนอม บรรลุศิลป์ 192 188,277.00 147340,200146,41369,30032,13066,885654,92810 พฤษภาคม 2559
40ไผ่ใหญ่ศึกษา  นายเฉลิมเกียรติ แก้วกนก 372 359,203.00 275499,700274,669129,90060,210125,3051,089,78429 เมษายน 2559ไม่พบอุปสรรค
41ดงยางวิทยาคม  นายไพรวัลย์ แสนแดง 283 443,236.00 197455,700196,60592,80043,03089,585877,72018 เมษายน 2559งบประมาณน้อยเพราะราคาหนังสือมีการเพิ่มทุกปีและควรจะมีการซื้อทดแทนในส่วนที่สูญหายไม่ต้องซื้อเต็มร้อยเปอร์เซ็น
42ลือคำหาญวารินชำราบ  -นายนพรัตน์ ทองแสง 3,015 3,087,000.00 2,0883,805,0502,130,200989,950458,620953,9658,337,78528 เมษายน 2559
43ห้วยขะยุงวิทยา  นายบุญธรรม กล้าหาญ 361 331,000.00 249450,300243,877116,90054,230112,955978,26218 พฤษภาคม 2559
44วารินชำราบ  0 0.00
45วิจิตราพิทยา  นายอภิชาติ ทองแจ่ม 1,140 1,277,880.00 7191,306,250719,607339,550157,390327,5602,850,35728 เมษายน 2559ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือเรียน
46อ่างศิลา  นายพิทักษ์ บุญยอ 851 673,274.00 6481,186,350673,274309,050143,060297,3352,609,06929 เมษายน 2559หนังสือกระทรวงออกช้า
47ตาลสุมพัฒนา  นายจงศักดิ์ อุทธามนตรี 631 735,000.00 501918,900526,233239,500110,830230,2752,025,73827 เมษายน 2559
48เชียงแก้วพิทยาคม  นายประยูร ใจภักดี 280 232,420.00 242435,050232,420112,75052,360109,175941,75517 พฤษภาคม 2559หนังสือกระทรวงได้รับช้า เนื่องจาก หนังสือหมดก่อน
49โพธิ์ไทรพิทยาคาร  นายพนมเทพ สังขะวรรณ 1,267 2,104,290.00 1,0241,875,4001,068,968488,600226,160470,0204,129,14818 เมษายน 2559หนังสือจากองค์การค้าคุรุสภา จะได้รับช้า
50สำโรงวิทยาคาร  นายบรรพต บุญประมวล 1,890 889,400.00 6261,137,500627,220295,700137,060285,2402,482,7208 เมษายน 2559-
51โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์  นายทองเสาร์ แก้วหลวง 453 419,715.00 384697,800385,836181,40084,080174,9801,524,09612 พฤษภาคม 2559
52ดอนมดแดงวิทยาคม  นายประจักษ์พงษ์ วรรณโชติ 615 511,456.00 461834,500454,023216,700100,510209,3151,815,04811 เมษายน 2559
53หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี  นายภูมิชัย บุญรมย์ 805 819,953.00 6091,102,200597,945286,200132,750276,4652,395,5605 พฤษภาคม 2559ไมมี
54สิรินธรวิทยานุสรณ์  นายกิติศักดิ์ กุมภรัตน์ 627 537,000.00 537975,300537,331253,500117,510244,5752,128,21624 มีนาคม 2559
55ทุ่งศรีอุดม  นายองอาจ จูมสีมา 564 680,000.00 477876,900504,045228,700105,790219,7151,935,15023 เมษายน 2559อุปสรรค ไม่มี
56นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก  นายดุริยะ จันทร์ประจำ 700 716,091.00 463844,900473,689219,900101,850211,8051,852,14425 เมษายน 2559งบประมาณรายหัวที่ได้รับจัดสรรไม่สามารถจัดซื้อหนังสือได้ครบทุกรายวิชา ทำให้บางรายวิชามีปัญหาในการจัดการเรียน
57พังเคนพิทยา  นายนพรัตน์ ขจัดมลทิน 803 738,000.00 5551,009,050558,703262,350121,590253,0202,204,71330 มิถุนายน 2559การกรอกข้อมูลในระบบยุ่งยากเกินไป บางครั้งข้อมูลซ้ำซ้อนมากเกินไป
58พะลานวิทยาคม  นายถนอม หลุมทอง 155 228,411.00 154358,650159,88873,35033,96070,595696,44318 เมษายน 2559
59สว่างวีระวงศ์  นายสุรชัย โสภาพรม 519 483,000.00 365660,350362,851171,45079,530165,6401,439,8215 พฤษภาคม 2559
60อำนาจเจริญ  นายไพฑูรย์ ขันแก้ว 3,989 4,165,931.00 2,9235,324,8002,976,0271,385,200641,7701,335,01511,662,81218 พฤษภาคม 2559อยากให้สพฐจัดสรรงบประมาณจัดซื้อหนังสือให้ครบ 100%
61คึมใหญ่วิทยา  นายรัศมี ถิ่นขาม 630 560,000.00 456833,700470,462217,100100,520208,9701,830,7522 พฤษภาคม 2559
62ปลาค้าววิทยานุสรณ์  นายอชิระ วิริยสุขหทัย 488 534,500.00 369671,850374,191174,75080,970168,4501,470,21112 เมษายน 2559
63น้ำปลีกศึกษา  นายสุเมธ หน่อแก้ว 445 467,119.00 329596,000324,779154,80071,790149,4851,296,8547 เมษายน 2559
64นาวังวิทยา  นายจำรัส โสภา 427 432,424.00 286520,450291,800135,35062,720130,4951,140,81530 เมษายน 2559ไม่มี
65นาจิกพิทยาคม  นายไพศาล พรหมภา 255 280,180.00 290530,150298,830138,05063,920132,8851,163,83531 พฤษภาคม 2559
66นายมวิทยาคาร  นายบุญลือ โกมลศรี 330 295,670.00 249448,650239,493116,35054,010112,570971,07329 เมษายน 2559_
67สร้างนกทาวิทยาคม  นายวุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์ 335 320,000.00 270487,800264,856126,60058,740122,3701,060,3665 เมษายน 2559ไม่มี
68อำนาจเจริญพิทยาคม  นายสิทธิชัย กองเพียร 610 403,284.00 410742,100403,284192,70089,380186,1401,613,60418 เมษายน 2559-
69ชานุมานวิทยาคม  นายสุพรรณ พันธ์สุวรรณ 1,190 1,265,093.00 9201,684,850955,586438,950203,180422,2653,704,8317 เมษายน 2559ปีการศึกษา 2560 ควรจัดสรรงบประมาณให้รวดเร็วแบบปีการศึกษา 2559 โรงเรียนจึงจะได้หนังสือทันก่อนเปิดภาคเรียน
70คำเขื่อนแก้ววิทยาคม  นายพินันท์ ปรัชญานุวัตร 240 263,896.00 188440,400200,27490,40041,80086,780859,65425 พฤษภาคม 2559
71ปทุมราชวงศา  นายนิยม รักพรม 1,662 1,883,969.00 1,2532,283,2001,277,623594,000275,190572,4255,002,43810 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนของ สสวท. สำนักพิมพ์ สกศค. จัดส่งล้าช้ากว่าสำนักพิมพ์เอกชน
72ลือวิทยาคม  นายสุรเชษฐ์ บุตรพรหม 370 410,000.00 266482,450265,538125,35058,120120,9951,052,45316 เมษายน 2559
73พนาศึกษา  นายประเสริฐ ครองยุทธ 0 0.00 8451,544,000869,479402,000186,150387,0253,388,654
74ศรีคูณวิทยบัลลังก์  นายสุกิจ จันทบาล 609 673,933.00 438802,950459,902209,25096,840201,2251,770,16716 กุมภาพันธ์ 2559-
75เสนางคนิคม  นายสุมิตร เรืองบุตร 771 773,000.00 544985,750541,502256,050118,740247,2352,149,27730 พฤษภาคม 2559
76นาเวียงจุลดิศวิทยา  นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์ 236 225,561.00 187430,800183,26987,50040,61084,625826,80417 มีนาคม 2559หนังสือบางสำนักพิมพ์ยังขาดตลาด
77หัวตะพานวิทยาคม  นายสมัย บุตรภักดิ์ 1,487 1,450,000.00 9691,754,250958,041455,550211,290440,0103,819,14122 พฤษภาคม 2559
78ศรีเจริญศึกษา  นายสุดที่รัก พูลทรัพย์ วะจีประศรี 165 137,045.00 119274,050115,98155,65025,83053,830525,34123 พฤษภาคม 2559
79จิกดู่วิทยา  นายธำรงค์ วิเศษรอด 144 178,000.00 113262,200115,85353,50024,79051,575507,91829 เมษายน 2559
80ลืออำนาจวิทยาคม  นายพิศาล จันทป 550 396,052.00 384698,700386,796181,70084,200175,1901,526,58617 มิถุนายน 2559 แผนการจัดชั้นเรียนในระดับชั้น ม. 1 ม. 4 ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากการรายงานข้อมูลอยู่ในช่วงการรับนักเรียนใหม่ จึงจำเป็นต้องซื้อหนังสือเผื่อจำนวนนักเรียนที่รับจริง
81มัธยมแมด  นายประดิษฐ์ พันยา 189 177,499.00 150347,100150,70670,70032,78068,240669,5269 พฤษภาคม 2559-
รวม 65,338 63,341,188 50,10092,354,55050,933,50623,742,85011,000,14022,882,495200,913,541
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน