สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายถาวร คูณิรัตน์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1บ้านนาส่วง  นายชนะศักดิ์ ทันธิมา 163 90,140.00 111103,45064,84238,76019,74526,140252,9375 เมษายน 2559
2บ้านเสาเล้า  นายธีรศักดิ์ ปทุมราษฎร์ 170 89,562.00 115106,05062,92039,48019,38526,800254,63528 มีนาคม 2559
3บ้านหนองบัว(เดชอุดม)  นายภานุพงศ์ ใกล้ฝน 33 14,220.00 2428,40014,4288,4004,3005,66061,18830 มีนาคม 2559
4บ้านกระเบื้อง  นายจรัส ชูพูล 47 19,707.00 3844,60020,91413,0806,4608,87093,92422 มีนาคม 2559
5บ้านม่วงโนนกระแต  นายสฤษดิ์ สลับศรี 124 71,335.00 9385,95052,20432,04015,85521,720207,7692 พฤษภาคม 2559ควรให้โรงเรียนรายงานข้อมูลการจัดซื้อหนังสือเรียนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
6บ้านนาห้วยแคน  นายเมืองทอง สุพะนานัย 92 47,225.00 6171,80033,18821,12010,56514,290150,9636 พฤษภาคม 2559-
7บ้านโนนค้อ(เดชอุดม)  นายสนธิศักดิ์ พิลากุล 332 239,023.00 264319,400169,972100,71048,85580,510719,44716 พฤษภาคม 2559
8บ้านป่าหวาย  นายพุฒิพัฒน์ ปวิชวงศ์วริศ 115 18,821.00 2934,20016,48010,0805,0856,81072,65513 พฤษภาคม 2559
9บ้านป่าโมง  นายวีระพันธ์ ประทุมมา 230 146,559.00 175221,850105,44064,62030,82550,150472,8859 เมษายน 2559
10บ้านนาเจริญ  นายณรงค์ศักดิ์ หงษ์คำ 391 225,603.00 279315,050167,997102,75049,01079,460714,26710 พฤษภาคม 2559
11บ้านนากระแซง  นายรัฐพล สาธร 239 125,500.00 190174,900102,80665,04031,73044,200418,67623 มีนาคม 2559
12พิชัยศึกษา  นายประดิษฐ์ ไสยรส 91 76,500.00 6475,40037,37722,20011,15015,010161,13728 มีนาคม 2559
13บ้านโชคชัย  นายคฤหัส บุญเย็น 50 22,914.00 3542,00022,91412,6006,8258,40092,73922 เมษายน 2559-
14บ้านหนองบัวแดง  นายรัชดินทร์ ลูกแก้ว 31 15,230.00 2631,20017,5409,3605,0706,24069,41016 พฤษภาคม 2559
15บ้านโนนจิก(เดชอุดม)  นายฤทธี ตรีแสน 144 82,024.00 118108,70062,98540,44019,78027,470259,3759 พฤษภาคม 2559ไม่มี
16บ้านห่องเตย  นายวีระพันธ์ ประทุมมา 63 26,042.00 4654,00026,04215,8407,83010,740114,45213 พฤษภาคม 2559
17บ้านห่องคำ  นายสังวร วงศ์สุวรรณ 82 33,674.00 5969,40033,67420,40010,17513,810147,45929 เมษายน 2559-
18บ้านโนนสวาง(เดชอุดม)  นายพรเลิศ ภัยพิทักษ์ 46 24,306.00 3945,40019,91413,2006,2759,01093,79928 เมษายน 2559
19บ้านหนองเงินฮ้อย  นายดนตรี มีเบ้า 224 143,381.00 169208,250107,82962,55030,69047,610456,92910 พฤษภาคม 2559
20บ้านเตย  นายสมาน วิโรจน์อุไรเรือง 321 124,746.00 246291,100164,71793,36045,88073,390668,44712 พฤษภาคม 2559
21บ้านดอนกลาง  ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา วรัยศรี 127 72,942.00 8781,25053,22530,48015,63520,530201,12010 พฤษภาคม 25591.หนังสือเรียนขององค์การค้าคุรุสภาไม่เพียงพอ 2.ราคาหนังสือเรียนบางรายวิชาแพงมากซึ่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอกับการจัดซื้อ
22บ้านหนองไฮ  นายบัวจันทร์ พาอาจ 56 20,500.00 3440,80022,80312,2406,6308,16090,6334 เมษายน 2559ไม่มี
23บ้านหนองแต้  นายพยุงศักดิ์ แก้วสงค์ 148 79,706.00 113104,35061,31538,88019,18526,370250,10028 เมษายน 2559
24บ้านหม้อทอง  นายณเรศ ธานี 67 37,631.00 5665,80030,62619,3209,59013,090138,42618 มีนาคม 2559
25บ้านท่าโพธิ์ศรี  นายเชิดศักดิ์ ทาสมบูรณ์ 255 150,758.00 170159,500106,01860,00031,25040,300397,06812 พฤษภาคม 2559
26บ้านวารีอุดม  นายเกียรติศักดิ์ ลดาดก 34 15,910.00 1922,80012,3096,8403,7054,56050,21420 เมษายน 2559-
27บ้านโพธิ์สง่า  นางโกษีย์ วงศ์สุธา 131 97,321.00 123113,05065,26242,00020,37528,570269,25718 เมษายน 2559
28บ้านโนนหลี่  นายสุเทพ ยั่งยืน 41 21,533.00 3439,40016,62911,4005,3007,81080,53912 เมษายน 2559การจัดสรรงบประมาณเป็นที่น่าพอใจ
29บ้านม่วงนาดี  นายประเทือง บุตตะ 550 372,977.00 329414,950245,937129,96066,075104,560961,4823 พฤษภาคม 2559การจัดซื้อหนังสือจาก องค์การค้าในปีนี้ถือว่าทางองค์การค้าได้ดำเนินจัดส่งได้เร็วขึ้นกว่าปีที่แล้ว
30บ้านโนนสนาม  นายทองพูล วงศ์สุธา 40 25,538.00 2833,60019,46910,0805,4606,72075,32912 พฤษภาคม 2559
31บ้านท่าหลวงนาคำ  ส.ต.ต. สมพงษ์ แก้วมณี 256 161,600.00 167234,050121,61865,34033,43551,680506,12321 เมษายน 2559
32สมสะอาดสวนฝ้าย  นายทันใจ สายแวว 409 256,926.00 296321,800183,523108,30053,08081,190747,89311 พฤษภาคม 2559
33บ้านหนองบัวหลวง  นายบัวศรี เพ็งดี 39 21,627.00 2833,60018,87710,0805,4606,72074,73721 เมษายน 2559
34บ้านบัวงาม  นางจิรัญญา จันทนา 594 256,763.00 408455,000256,763150,66073,560114,7701,050,75313 พฤษภาคม 2559
35บ้านหนองสนม  นายบุญศร จูมลี 260 172,846.00 182172,900123,96965,52035,49043,680441,5596 พฤษภาคม 2559
36ประชานุเคราะห์ศึกษา  นายสุวัฒน์ ค่าแพง 110 46,798.00 8296,40046,79828,32014,09019,180204,78813 เมษายน 2559
37บ้านนาเลิง  นายสรสิทธิ์ กลิ่นบัว 54 35,974.00 4249,80025,96514,7607,6209,930108,07510 พฤษภาคม 2559ไม่มี
38บ้านบัวทอง  นายวิทยาชัย สายกันดก 48 23,302.00 4148,20023,30214,1607,0459,590102,29711 พฤษภาคม 2559
39บ้านราษฎร์สามัคคี  นายอุทัย แก่นการ 59 25,617.00 4856,20025,50816,4408,03011,170117,34812 พฤษภาคม 2559
40บ้านโนนแฝก  นายนิวัฒ เมาะลาษี 56 38,979.00 3946,80026,99014,0407,6059,360104,79526 พฤษภาคม 2559หนังสือที่สั่งซื้อมาช้ากว่ากำหนด
41บ้านกลาง  นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ศรี 548 319,000.00 388487,400257,155150,12072,300122,8201,089,7955 เมษายน 2559-
42บ้านหมากมาย  นายบัวกันต์ บุญมาโฮม 203 153,342.00 170257,700126,69667,86034,26055,600542,11629 เมษายน 2559-
43บ้านเม็กใหญ่  นายชีวิน บุญถม 472 185,453.00 334397,300216,492126,51061,415100,160901,8772 พฤษภาคม 2559ดำเนินการให้เร็วขึ้นทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือน มีนาคม
44ดำรงสินสงเคราะห์  นายสุรศักดิ์ วรรณดัด 28 16,599.00 2631,00016,5999,2404,8806,19067,9095 เมษายน 2559ไม่มี
45บ้านป่าตาว  นายประกาสิทธิ์ ศรีลา 42 24,000.00 3137,20020,40311,1606,0457,44082,2489 พฤษภาคม 2559
46บ้านบัวเทียม  นายไพบูลย์ สุวรักษ์ 71 34,353.00 4452,80029,79015,8408,58010,560117,57021 เมษายน 2559ไม่มี
47บ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม)  นายเกรียงไกร กุลบุตร 174 124,855.00 118153,70084,90145,36023,49034,720342,17116 พฤษภาคม 2559
48บ้านคำครั่ง  นายชัชวาล สมบูรณ์ 266 165,363.00 231267,650149,80186,73042,41067,490614,08112 พฤษภาคม 2559ให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เร็วขึ้น จะได้ดำเนินการให้ทันเวลากำหนด
49บ้านสุขสมบูรณ์  นายสุรเดช ละดาดก 62 37,648.00 3845,60025,66913,6807,4109,120101,47929 เมษายน 2559
50บ้านนาสมบูรณ์  นายสมนึก ทองจันทร์ 54 26,151.00 3946,80026,15114,0407,6059,360103,9562 พฤษภาคม 2559เงินที่ได้รับจัดสรรซื้อหนังสือเรียนได้ไม่ครบทุกสาระ
51บ้านนาทุ่ง  นายดุสิต พรมดี 197 123,596.00 135175,55083,41050,07023,68039,350372,06025 มีนาคม 2559
52บ้านอุดมสุข  - 39 25,558.00 2631,20017,7529,3605,0706,24069,62210 พฤษภาคม 2559ไม่มี
53บ้านดอนม่วย  นายปานจิต ลัทธิวรรณ 43 18,902.00 2732,40018,9029,7205,2656,48072,76713 พฤษภาคม 2559
54บ้านนานวล  นายสังวาลย์ วุฒิเสลา 134 99,330.00 94151,70070,94138,16019,05032,160312,01113 พฤษภาคม 2559
55บ้านกุดประทาย  นายบุญเลิศ คุ้มไพร่ 155 96,718.00 123150,25072,08645,00021,55534,370323,26129 มีนาคม 2559
56บ้านโนนสว่าง(เดชอุดม)  นายณรงค์ ศรีสุระ 56 32,054.00 4350,80025,78215,0007,62510,120109,32722 เมษายน 2559งบประมาณไม่พอสำหรับซื้อหนังสือของบริษัทเอกชน
57บ้านโนนกอย  นายสมพงษ์ ดวงบุบผา 61 30,416.00 2530,00017,1579,0004,8756,00067,0324 เมษายน 2559
58บ้านโนนขาม  นางกรรณิการ์ เนียมชัยภูมิ 330 221,972.00 220273,800160,82586,49044,11569,000634,2309 พฤษภาคม 2559ร้านหนังสือไม่ส่งหนังสือได้ตามจำนวนที่ต้องการ ซึ่งโรงเรียนได้มีการติดตามอย่างต่องเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการส่งหนังสือให่แก่นักเรียนในภาคการศึกษา
59บ้านแสนสุข  นายธงชัย กันตะพงษ์ 309 192,678.00 186272,900139,28173,62037,38059,440582,62110 พฤษภาคม 2559
60บ้านหนองคู (เดชอุดม)  นายปานจิต ลัทธิวรรณ 0 0.00 4149,20027,07114,7607,9959,840108,866
61บ้านนาประดู่  นายสุชาติ หวังดี 28 19,436.00 2327,60015,6968,2804,4855,52061,58127 เมษายน 2559
62บ้านนาอุดม  นายวิญญู เชื้อดี 87 46,656.00 6778,20035,16222,80010,97515,530162,66718 เมษายน 2559
63บ้านคำนาแซง  นายวรชาติ คงประเสริฐ 188 79,333.00 125158,35079,33346,68022,95535,900343,21811 เมษายน 2559
64บ้านหนองแสง  นายสมบัติ บุญศิริ 1,898 1,232,982.00 1,3121,238,200849,938467,400248,050312,8303,116,4188 เมษายน 2559
65เมืองเดช  นายชุมพล คำวงศ์ 262 135,350.00 198303,600135,01877,79037,31565,020618,74327 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
66เวตวันวิทยา  นายสมพงษ์ ทับทิมหิน 370 260,094.00 247334,250187,15199,93049,66084,180755,17122 เมษายน 2559
67อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม  นายสันติพงศ์ โนนจันทร์ 642 367,438.00 394367,700233,821137,88070,56092,910902,87118 เมษายน 2559-
68บ้านแขมเจริญ  นายคงเดช สมดี 402 257,342.00 300350,600192,863112,65054,51588,400799,02825 มีนาคม 2559
69ประชาสามัคคี  นายภัทรภณ มนัส 193 93,686.00 130187,50093,68650,70025,15040,950397,98612 พฤษภาคม 2559ให้พิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้เร็วขึ้นจะได้ดำเนินการให้ทันตามกำหนด
70นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่  นายวิเชียร เจริญรอย 110 61,799.00 7284,60040,83324,84012,33016,830179,43325 เมษายน 2559ไม่มี
71ชุมชนบ้านหนองยาว  นายอรุณ บุญเจือ 719 313,662.00 481575,150313,662182,85089,120144,9901,305,77212 เมษายน 2559
72ดำรงสินอุทิศ  นายวิมล เมอมะะนา 308 195,623.00 219206,450139,99077,88041,18552,160517,66513 พฤษภาคม 2559-
73บ้านหนองสำราญ  นายจำเริญ ถิ่นขาม 66 25,928.00 4047,60024,72614,1607,4209,500103,40621 มีนาคม 2559 ไม่มี
74บ้านสมสะอาด  นายวสันต์ ธุรี 228 145,186.00 163215,550103,73261,29029,67048,170458,41221 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
75บ้านแก้ง  นายไตรวุฒิ พลรักษา 406 244,974.00 260284,800161,91695,61047,12571,850661,30130 มีนาคม 2559
76บ้านไฮตาก  นายวีรสิทธิ์ วงศ์วรรณ 289 100,000.00 220243,000136,20881,27040,18561,300561,9635 เมษายน 2559ไม่มีปัญหาในการจัดซื้อหนังสือเรียน
77บ้านประหูต  นายวิโรจน์ ใกล้ฝน 137 85,534.00 9890,70054,34133,84016,83022,920218,63120 เมษายน 2559-
78บ้านห้วยสำราญ  นายธนกฤต สวัสดิ์ทา 72 40,214.00 5159,80028,62417,5208,61511,890126,44920 เมษายน 2559-
79บ้านนาแก  นางสาวรุจิรนันท์ สุมะนา 105 64,000.00 7185,20047,16225,56013,84517,040188,80712 พฤษภาคม 2559
80บ้านยาง  นายประพาส ศรีชัยบาล 252 166,892.00 156213,200113,78660,66031,17047,440466,25610 พฤษภาคม 2559
81บ้านโนนสมบูรณ์  นายประเทือง ขันอาสา 235 145,233.00 177233,650111,36966,45032,08052,230495,77923 มีนาคม 2559
82บ้านสวนสวรรค์  นายสฤษดิ์ สิงห์คง 129 70,254.00 84100,80055,69230,24016,38020,160223,2726 พฤษภาคม 2559
83อุดมสามัคคี  นายลือชา ศรีบุญเรือง 89 49,507.00 5767,40033,99819,92010,16513,430144,91312 พฤษภาคม 2559
84บ้านโนนแคน  นายพรชัย โพธิ์งาม 224 127,373.00 171157,65092,33858,68028,78539,840377,29310 พฤษภาคม 25591.ยอดนักเรียนยังไม่แน่นอน จัดซื้อไว้ก่อนอาจจะเพิ่มหรือลดภายหลัง 2.นักเรียนเพิ่มทีหลังอาจจะได้หนังสือไม่ครบไม่เหมือนรอบแรด 3.ควรจัดซื้อเพิ่มไว้สัก 2 - 3 ชุด
85บ้านโนนกาเร็น  นายชัยพล เทินชัยภูมิ 230 102,541.00 140190,200102,54154,36027,96042,400417,46115 มกราคม 2559คณะทำงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดหาหนังสือเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โรงเรียนจึงสามารถจัดซื้อหนังสือเรียนได้ครบและทันกำหนดเวลาตามปฏิทินการดำเนินงานตามนโยบายฯ
86บ้านโพธิ์ไทร  นายอิทธิพล ศรไชย 79 60,000.00 5464,80036,51519,44010,53012,960144,24516 พฤษภาคม 2559-
87บ้านคำสำราญ  นายสุริยง คำลาจันทร์ 103 58,597.00 7486,60040,40925,32012,34017,210181,87910 พฤษภาคม 2559
88บ้านโนนแก้ง  นายพิบูลย์ มาลาพันธ์ 73 39,277.00 5665,80030,86719,3209,59013,090138,6675 พฤษภาคม 2559
89บ้านสองคอน  นางสาวพัณณ์นิดา เนตรรักษาพูลสิริ 63 25,145.00 6170,80029,12820,5209,61514,040144,1033 พฤษภาคม 2559-
90บ้านโพนดวน  นายลัทธิ ธรรมวิเศษ 642 186,423.00 236244,200137,35884,48041,18061,640568,85813 พฤษภาคม 2559
91บ้านทุ่งเทิง  ว่าที่ ร.ท.ศุภวัชร ชำนาญนาค 219 121,800.00 166154,30094,74057,72029,14038,990374,89013 พฤษภาคม 2559เกือบทุกปีที่ผ่านมา หนังสือจะมาช้ามาก เปิดเทอมแล้วหนังสือยังไม่ครบ กว่าจะได้ก็เกือบหมดเทอม
92บ้านโนน  นายศิริเดช ปะมะโข 122 80,029.00 8882,60056,57431,08016,21020,870207,33411 เมษายน 2559
93บ้านบัวเจริญ  นายสัมพันธ์ โสวรรณี 102 56,942.00 8194,80043,38127,72013,51518,840198,25610 พฤษภาคม 2559
94บ้านสว่างโนนทอง  นายประสงค์ วิวาสุขุ 192 68,601.00 128118,60072,82344,28022,11029,970287,78312 เมษายน 2559
95นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)  นายประลอง ฉิมงาม 740 314,935.00 570525,900314,933195,84096,330132,9001,265,90325 เมษายน 2559ที่ดำเนินการก็ดีอยุ่แล้ว ถ้าเป็นไปได้อยากให้โอนงบประมาณมาครั้งเดียวเลย
96บ้านแก้งขี้เหล็ก  นายธานินทร์ นางาม 122 44,129.00 8397,20044,12928,44013,90519,320202,9942 พฤษภาคม 2559ไม่มี
97บ้านโคกน้อย  นายกมล จินพละ 408 258,130.00 285326,550172,765105,66050,47582,350737,8004 เมษายน 2559
98บ้านโคกใหญ่  นายวิรัตน์ โคตรพันธ์ 350 233,990.00 267300,650162,16098,58047,54575,830684,76525 เมษายน 2559-
99บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ  นายเกียรติศักดิ์ บ่อสุข 256 195,545.00 186248,800124,40770,89035,22555,540534,8629 พฤษภาคม 2559ไม่มี
100ผอบ ณ นคร 2  นายพิสาร แตงอยู่ 136 70,547.00 9688,80052,78833,12016,44022,440213,58825 เมษายน 2559-
101สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)  นายอดุลศักดิ์ นารินรักษ์ 392 196,766.00 263293,850160,23796,90046,89574,120672,00210 พฤษภาคม 2559-
102ชุมชนบ้านโนนแดง  นายบัญชา รุกขะวัน 456 286,365.00 309353,550193,790114,87055,42089,160806,79011 เมษายน 2559ไม่มี
103บ้านคำบอน  นายวิเชียร สารวัน 235 116,375.00 180229,300116,37567,35033,14551,900498,0702 พฤษภาคม 2559
104บ้านดงขวางคำโทน  นายนิคม นามวงษ์ 121 64,181.00 10496,60061,00536,12018,19024,410236,32513 พฤษภาคม 2559การวางแผนการบริหารจัดการด้านวิชาการที่ดีส่งผลให้มีการวาแผนการการจัดซื้อหนังสือได้อย่างมประสิทธิภาพ
105บ้านดอนยาว  นางทองปาน สารวัน 123 48,130.00 8397,60048,13028,68014,28519,420208,1151 เมษายน 2559
106บ้านท่าก่อ  นายเสมา ศรีดา 274 175,000.00 168235,000120,35365,70033,63051,920506,60310 พฤษภาคม 2559การวางแผนการบริหารจัดการด้านวิชาการที่ดีส่งผลให้มีการวาแผนการการจัดซื้อหนังสือได้อย่างมประสิทธิภาพ
107บ้านทุ่งเพียง  นายอารันทร์ บำรุง 265 178,780.00 195257,050122,98573,26035,47557,500546,2708 เมษายน 2559
108บ้านป่าพอก  นายสมศักด์ ธรรมวงษ์ศา 55 31,299.00 4653,80024,75315,7207,64010,690112,60313 พฤษภาคม 2559ไม่มี
109บ้านบุ่งคำ  นายเสรี ศุภลักษณ์ 114 62.70 99129,75062,70337,05017,84029,060276,40310 พฤษภาคม 2559ไมมี
110บ้านแก้งขอ  นางจันทร์เพ็ญ ภูดานุ 29 15,404.00 2226,40015,4047,9204,2905,28059,29430 มีนาคม 2559
111บ้านคุ้มแสนชะนี  นายสุเนียร กาบบัวศรี 100 51,320.00 6982,80047,28524,84013,45516,560184,94030 เมษายน 2559ทางต้นสังกัดควรมีการติดตามอย่างเข้มในการจัดซื้อหนังสือให้ครบ 100 %
112บ้านคำอุดม  นายมงคล แสงชาติ 223 126,241.00 155143,65088,42553,64026,80536,300348,82029 เมษายน 2559-
113บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)  นายประวิทย์ สุวรรณราช 90 49,679.00 6778,40036,28522,92011,16515,580164,35029 เมษายน 2559ไม่มี
114บ้านโนนว่าน  นายถาวร เสนคำสอน 114 63.04 7892,40047,45327,36014,07018,420199,7035 พฤษภาคม 2559บริษัทคู่สัญญาจัดพิมพ์หนังสือเรียนล้าช้า ทำให้มีปัญหาทั้งผู้ขายและโรงเรียน
115บ้านม่วง  นายเพิ่มศักดิ์ ทองเลิศ 61 36,668.00 4350,80026,00715,0007,62510,120109,55222 เมษายน 2559ข้อจำกัดการดำเนินงาน ห้างร้านที่ซื้อหนังสือ มีหนังสือไม่เพียงพอหรือส่งไม่ครบทุกวิชาหรือส่งไม่ทันตามกำหนด แม้ว่าจะได้ติดต่อไว้ล่วงหน้าก่อนทำสัญญาแล้วก็ตาม
116บ้านฝั่งเพ  ว่าที่ร้อยตรีถวิล เกษสุพรรณ์ 201 85,730.00 146170,60088,56453,07025,83539,640377,70911 เมษายน 2559การเลือกสือหนังสือยากได้หลากหลายสำนักพิมพ์
117บ้านกวางดีด  ว่าที่ ร.ต.หญิง กอบสมุทร ศรีดา 69 55,637.00 4958,80034,35317,6409,55511,760132,1086 เมษายน 2559
118บ้านโคกเทียม  นายบุญธรรม จำปาแดง 216 116,797.00 176295,400127,21671,28034,11061,790589,79616 พฤษภาคม 2559
119บ้านตบหู  นายวิจิตร หาระสาร 395 158,746.00 255279,650158,74693,96046,51570,550649,42116 พฤษภาคม 2559
120บ้านโนนคูณแสนสุข  ว่าที่ ร.ต. ถวิล เกษสุพรรณ์ 84 51,383.00 5566,00036,93519,80010,72513,200146,66010 พฤษภาคม 2559 -
121บ้านโนนบก  นายไกรสิทธิ์ กองสินแก้ว 100 42,762.00 6375,60042,76222,68012,28515,120168,44711 เมษายน 2559
122บ้านป่าก้าว  นายมนตรี กอมณี 274 120.23 190235,600120,23470,41034,49553,750514,48925 มีนาคม 2559
123บ้านโสกแสง  นายสมัย บุญสุข 244 159,934.00 164219,000111,97162,46031,02048,910473,36110 พฤษภาคม 2559หนังสือกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ มีหลายสาระทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ
124บ้านคำม่วง  นายธนปกรณ์ มณีศรี 67 43,130.00 5160,20031,10217,7608,99511,990130,04728 มีนาคม 2559
125บ้านดอนชัยชนะ  นางศศิรักษ์ ศรีโชติ 67 41,810.00 5767,20033,01819,8009,97513,380143,37313 เมษายน 2559หนังสือของกระทรวงศึกษาค่อนข้างมาช้า
126บ้านทับไฮ  นายสุวรรณ พลสมัคร์ 82 49,532.00 6577,00038,87822,80011,72515,350165,75313 พฤษภาคม 2559
127บ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย)  นายเกษม ศิริโคตร 85 48,010.00 5767,00032,43719,6809,78513,330142,23224 เมษายน 2559
128บ้านป่าไร่  ส.ต.ต.โอร่อน บุญสา 34 20,000.00 2125,20014,7167,5604,0955,04056,61113 พฤษภาคม 2559
129บ้านโพนแอวขัน  นายประจักษ์ ทอนอนันต์ 57 35,704.00 4250,40028,06715,1208,19010,080111,85723 เมษายน 2559
130ชุมชนบ้านปลาขาว  นางอำพร สุทธัง 594 291,097.00 460535,600294,357172,89084,285135,0501,222,18230 เมษายน 2559-
131บ้านหนองคู  นายรณชัย สำเภานนท์ 82 45,000.00 5160,20030,49617,7608,99511,990129,44122 เมษายน 2559-
132โนนสูงโนนโฮมวิทยา  นายทองพันธ์ หมูนสิงห์ 172 92,864.00 109101,15061,93337,80018,97525,560245,41812 พฤษภาคม 2559
133บ้านคำกลาง  นางรวิษฎา พูลเพิ่ม 89 50,466.00 5767,20032,91419,8009,97513,380143,26928 มีนาคม 2559_
134บ้านเก่าขาม  นายอรุณ บุญวรรณ 330 204,863.00 214265,200131,96378,99038,31560,460574,92813 พฤษภาคม 2559-
135บ้านยางกลาง  นางสุธาลินี คำสุข 91 38,566.00 6677,80038,56622,92011,54015,490166,31625 มิถุนายน 2559
136บ้านหนองทัพ  นายสมร คำสุข 184 76,837.00 133123,35076,83746,08023,08531,170300,5229 พฤษภาคม 2559-
137รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา  นายวัฒนา กันยามา 148 85,977.00 9790,15056,73733,72017,01522,780220,40230 เมษายน 2559
138บ้านหนองขอน  นายพลกฤต พิศวงษ์ 81 40,000.00 5768,40039,17820,52011,11513,680152,89313 พฤษภาคม 2559ไม่มีค่ะ
139บ้านแข้ด่อน  นายสุนทร มะลัย 122 77,751.00 87104,40058,62531,32016,96520,880232,19029 เมษายน 2559สพฐ.กำหนดปฏิทินในการดำเนินงานที่ชัดเจนดีมาก ระบบการายงานรวดเร็ว
140ตชด.บ้านค้อ  นายคณากร พูลเพิ่ม 127 60,354.00 9085,50060,25432,40017,55021,600217,30430 มีนาคม 2559-
141บ้านโนนสูง(น้ำยืน)  นายถาวร วรพิมพ์รัตน์ 256 156,298.00 164222,100120,22963,63032,74549,560488,26428 มีนาคม 2559
142บ้านกุดเชียงมุน  พ.อ.อ.วีรพงษ์ ศรีวรรณะ 273 153,730.00 198183,300110,05768,40034,05046,320442,12729 มีนาคม 2559ไม่มี
143บ้านจันลา  นายชาติชาย แก้วศรี 170 101,441.00 105136,15074,98240,32020,89530,800303,14720 เมษายน 2559ทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาองค์กรโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
144บ้านแปดอุ้ม  นางสาวศิริพร ถาวร 167 98,462.00 10296,90069,27136,72019,89024,480247,26110 พฤษภาคม 2559หนังสือที่สั่งจากกระทรวงจะได้รับช้า โรงเรียนได้ดำเนินการแก้ไขโดยทำการสั่งหนังสือให้เร็วกว่าปีที่แล้ว
145น้ำยืน  นายไสว วงศ์สาลี 609 408,849.00 475448,850311,942169,56090,345113,4001,134,09725 เมษายน 2559
146บ้านนาสามัคคี  นายนิรันดร์ ยานิพันธ์ 199 78,194.00 141130,55078,19448,72024,26532,990314,71922 เมษายน 2559
147บ้านซำหวาย  นายบุญเรือง คงสิม 249 122,428.00 198241,900124,70973,20036,04055,470531,31911 เมษายน 2559-
148เจริญศึกษา  นายปรีชา สุพรรณ 102 68,321.00 6880,20041,10123,64011,93015,970172,84117 เมษายน 2559
149บ้านตายอย  นายสุนทร วิเศษดอนหวาย 183 87,833.00 150139,10085,77651,96026,02035,150338,00616 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนกับงบประมาณไม่สมดุลกัน
150บ้านโพนทอง  นายวันชัย สามารถ 93 40,835.00 8498,60045,36328,92014,29019,610206,78313 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวงส่วนใหญ่มีจำนวนไม่เพียงพอ
151บ้านห้วยแก้ว  นายสมพร ยิ่งรุ่งเรือง 94 55,185.00 7082,60041,50824,36012,32016,450177,23820 เมษายน 2559-
152ตชด.เกษตรสมบูรณ์  นายอุดร ดวงแก้ว 90 47,296.00 7587,60038,20425,56012,34517,400181,10931 มีนาคม 2559
153บ้านแก้งโตน  นายสมัคร สาริก 198 98,057.00 130120,10071,43144,76022,12030,350288,7611 มีนาคม 2559ทางโรงเรียนมีความต้องการสั่งซื้อหนังสือกับทางสำนักพิมพ์โดยตรงเพื่อลดปัญหาการได้รับหนังสือเรียนไม่ครบตามจำนวน
154ชุมชนบ้านบุเปือย  นายสุพล ทิพย์สุข 674 379,711.00 508671,800379,711203,66098,140169,0301,522,34118 พฤษภาคม 2559สพฐ.ควรจะกำหนดให้ใช้หนังสือแบบเดียวกันทั่วประเทศ
155บ้านเปือย  นางสริยา ป้องโล่ห์ 107 63,488.00 6578,00043,12523,40012,67515,600172,80029 เมษายน 2559งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อหนังสือครบทุกกลุ่มสาระ
156บ้านยางใหญ่  นายอรุณ บุญวรรณ 224 209,559.00 197245,750121,08572,96035,52555,930531,2505 เมษายน 2559ไม่มี
157บ้านโนนสวาง(น้ำยืน)  นายคณากร พูลเพิ่ม 48 18,669.00 3440,00018,66911,7605,8707,96084,2596 พฤษภาคม 2559
158บ้านดงกระชู  นายชัยณรงค์ มีสติ 112 62,471.00 8499,00047,17229,16014,67019,710209,71212 เมษายน 2559ไม่มี
159หนองโพดวิทยา  นายมโนศักดิ์ ลุสมบัติ 357 247,936.00 256288,600160,74994,83046,11572,790663,08410 พฤษภาคม 2559 -
160บ้านโซง  นายมงคล สังฆพรม 480 298,089.00 319374,250213,311120,90059,81594,360862,63621 เมษายน 2559ปีที่ผ่านมามีความลำบากในการจัดซื้อ จัดหาหนังสือที่ตรงกับความต้องการของครูผู้สอน และเนื่องจากเป็นช่วงที่ทุกๆ โรงเรียนต่างจัดซื้อพร้อม ๆ กันในบางคร้ังอาจส่งผลให้ได้รับหนังสือไม่ทันตามกำหนด
161บ้านดวน  นางอรจิตต์ สุพรรณ 104 38,982.00 5768,40038,98220,52011,11513,680152,69720 เมษายน 2559
162บ้านค้อ  นายสา สีลากุล 205 134,149.00 143198,250101,39655,80028,60543,920427,97121 เมษายน 2559ไม่มี
163บ้านตาโม  นายอมรพันธ์ บุญฉิม 139 73,915.00 85102,00057,37030,60016,57520,400226,94510 พฤษภาคม 2559การเลือกซื้อหนังสือควรที่จะมีตัวอย่างหนังสือมาแนะนำด้วย
164บ้านหนองเทา  นางปราเนตร วรญาณ 126 70,690.00 87102,60050,06230,24015,25520,430218,58713 พฤษภาคม 2559
165บ้านห้วยข่า  นายบุญมี จรทะผา 196 111,777.00 140129,20076,86748,12023,69032,650310,52718 กุมภาพันธ์ 2559
166บ้านหนองเม็ก  นายประหยัด อุตรา 232 147,426.00 168214,000107,19662,76030,76048,420463,13616 มีนาคม 2559
167บ้านหนองแปก  นางสาวทัศนีย์ แก้วงาม 267 129,235.00 194243,500126,17272,24035,51055,360532,78213 เมษายน 2559ตัวแทนจำหน่ายควรส่งรายการหนังสือล่วงหน้า
168บ้านหนองแปน  นายเวทย์ชาย วงศ์เพม 179 128,626.00 119181,75089,14847,49023,81039,110381,30816 พฤษภาคม 2559ควรใช้เงินสดไปซื้อจะได้รับหนังสือตามที่ต้องการมากที่สุด
169บ้านสร้างหอม  นายไพบูลย์ วรรณโสภา 224 84,824.00 165153,15093,11557,24028,75538,700370,96024 มีนาคม 2559-
170บ้านคำบาก  นายสถิตย์ ไสยกิจ 223 125,564.00 169156,75094,87558,56029,34539,610379,14025 มีนาคม 2559ดำเนินการได้เรียบร้อยดี
171บ้านแก้งสมบูรณ์  นายจงกล ชูเนตร 412 216,033.00 295353,650191,501112,02054,24589,150800,56612 พฤษภาคม 2559ไม่มี
172ชุมชนบ้านนาโพธิ์  นายทองคำ สำราญจิตร 400 243,002.00 292271,800172,626101,76051,62068,680666,48624 มีนาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
173บ้านหาดทรายคูณ  นายบุญยสิทธิ์ ภัทรินทร์โสภณ 278 140,134.00 188174,000104,78864,92032,29043,970419,96825 มีนาคม 2559-ไม่มีอุปสรรค
174บ้านโนนกาหลงน้อย  นายเสกสรรค์ กองแก้ว 113 80,203.00 8397,60046,99028,68014,28519,420206,97530 เมษายน 2559
175บ้านดอนโจด  นายอำพร ผาดโผน 82 46,007.00 5767,00032,12019,6809,78513,330141,91510 พฤษภาคม 2559
176บ้านนาแคน  นางอินทิรา สุภรัมย์ 175 100,421.00 135124,85075,56546,56023,09531,550301,6204 พฤษภาคม 2559
177บ้านโนนบากมิตรภาพที่83  นายคำผล ถึงแสง 348 215,126.00 252301,600163,19695,67046,39576,030682,89116 พฤษภาคม 2559
178บ้านโนนเลียง  นายปิ่น มาลัยสอน 284 185,684.00 198277,000129,17675,63036,44560,870579,12129 เมษายน 2559ารสั่งหนังสือน่าจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ เช่นการเลือกหนังสือ ควรเป็นหนังสือแบบเรียนชนิดเียวกัน จะได้ไม่เกิดปัญหาสั่งหนังสือเกินราคา ที่ได้รับการจัดสรรค
179บ้านนาโดม  นายสนทนา งานในเมือง 39 20,406.00 3541,40020,40612,2406,2558,25088,5518 เมษายน 2559
180บ้านอุดมชาติ  นายมนเทียน บัวใหญ่ 33 18,724.00 2630,80015,6999,1204,6906,14066,4495 พฤษภาคม 2559-
181บ้านโนนหุ่ง  นายนิวัตน์ สินธุจรัญ 55 40,000.00 4553,40029,19015,8408,20510,650117,2856 พฤษภาคม 2559งบประมาณความให้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะโรงเรียนต้องดึงเงินส่วนอื่นมาใช้ก่อน ทำให้งานอื่นติดขัด
182บ้านดงเมย  นายศรายุธ บุณฑริก 145 111,704.00 95137,05069,29937,44019,06530,000292,8549 พฤษภาคม 2559บุคลากรในโรงเรียนค่อยช่วยเหลือกันและกัน และให้ความร่วมมือทุกๆท่านเสมอ
183บ้านคอแลน  นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา 268 160,651.00 179256,050121,19769,12033,64555,960535,97230 มีนาคม 2559
184บ้านขอนแป้น  นายอาเมรุจน์ ชาญไชย 147 58,800.00 111102,65060,84438,28018,98525,940246,69916 พฤษภาคม 2559ยังขาดความร่วมมือในการตรวจเช็คหนังสือเก่าที่ใช้ได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
185บ้านหนองกบ  นายณรงค์ ทุมแถว 427 77,713.00 9689,40056,25233,48017,01022,590218,73225 มีนาคม 2559ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้รับการโอนเงินเร็วขึ้นทำให้การจัดซื้อหนังสือเรียนทันตามกำหนดเวลา
186บ้านป่าแขมหนองเรือ  นายสมชาย พันธ์โชติ 199 127,323.00 168222,900107,07163,27030,67549,770473,68615 พฤษภาคม 2559
187บ้านห้วยทราย  นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร์ 356 221,596.00 272337,600181,808104,88050,80085,080760,168
188บ้านแก้งยาง  นายวินิจ บุญลือ 70 37,417.00 4755,60027,19616,4408,40511,080118,72118 เมษายน 2559
189อนุบาลบุณฑริก  นายพงศ์วิทย์ ถูระวรรณ์ 327 202,405.00 236220,600143,62282,80042,60055,740545,3629 พฤษภาคม 2559 - ความไม่แน่นอนของกระทรวงฯ มีการเปลี่ยนแปลงจนทำให้เกิดความไม่แน่ใจของผู้ผลิตหนังสือ
190บ้านหัวแข้  นางพรรณี โจมศรี 140 54,517.00 9285,60054,51732,04016,23021,630210,01715 เมษายน 2559
191บ้านห้วยปอ  นายเวียงชัย นิลดวงดี 134 55,941.00 10193,35055,94134,80017,22523,590224,90612 เมษายน 2559ไม่มี
192บ้านป่าสน  นายศักดา นาจาน 106 43,312.00 7588,20043,31225,92012,91517,550187,8976 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนตามฐานข้อมูลที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมีความคลาดเคลื่อนกับจำนวนนักเรียนจริงในปีการศึกษาที่จัดซื้อทำให้การได้รับงบประมาณจริงในการจัดซื้อหนังสือบางทีก็ไม่เพียงพอเล็กน้อยแต่ทางโรงเรียนก็แก้ปัญหาโดยใช้งบประมาณจากหมวดอื่นมาจัดซื้อเพิ่มเติม
193บ้านแก้งสว่าง  นายสมชาย พันธ์โชติ 51 19,807.00 4249,60024,26714,6407,4309,880105,81726 เมษายน 2559
194บ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก)  นายณรงค์ ดวงคำ 313 258,332.00 208196,200135,16674,04039,23049,570494,20629 มีนาคม 2559ยอดจำนวนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพราะมีเด็กย้ายเข้าออกเยอะ
195บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว  นายวานิช บุปผาวัลย์ 341 163,186.60 226288,700156,82888,32042,85072,740649,43815 พฤษภาคม 2559ราคาหนังสือ
196บ้านโนนค้อ(บุณฑริก)  นายชาญชัย สีถากาล 255 155,390.00 186240,400121,69769,99034,56554,190520,84219 เมษายน 2559-
197บ้านโนนสว่าง(บุณฑริก)  นางสายสมร เคหารมย์ 253 108,727.00 148195,200108,72757,06029,49043,920434,39712 พฤษภาคม 2559ให้พิจารณางบประมาณ ให้เร็วขึ้นจะได้ดำเนินการให้ทันตามกำหนด
198บ้านโนนหมากเดือย  นายประสิทธิ์ บุปผาวัลย์ 109 50,823.00 8498,00044,41728,56013,72019,460204,15710 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนย้ายเข้า ย้ายออกบ่อย ไม่แน่นอน การจัดซื้อหนังสือบางครั้งก็ไม่พอสำหรับคนย้ายมาทีหลัง วิธีการแก้ปัญหา ก็จัดหาหนังสือเพิ่มเติมอีกภายหลัง
199บ้านหนองยู  นายวีระพงษ์ พลสอน 46 24,153.00 3643,20024,28512,9607,0208,64096,10513 พฤษภาคม 2559
200บ้านหนองม่วง  นายนพดล ใจบุญ 212 144,886.00 148176,30098,62654,69027,39540,820397,83125 เมษายน 2559
201บ้านสมพรรัตน์  นายสมาน สีหานารถ 146 96,665.00 103131,55068,89338,67019,16029,770288,0435 เมษายน 2559
202บ้านโนนจิก(บุณฑริก)  นายญาณภัทร นามแดง 78 51,513.00 6778,60036,05923,04011,35515,630164,68415 พฤษภาคม 2559เนื่องจากการสั่งซื้อหนังสือกลุ่มสาระภาษาไทยและคณิตศาสตร์ใช้ของกระทรวงศึกษาอาจส่งมาล่าช้าเพราะได้มาทีหลัง
203ชุมชนบ้านหนองสะโน  ส.ต.ต.ประภาส ลอดคูบอน 365 244,341.00 287329,050183,867107,13052,18082,980755,20729 เมษายน 2559
204บ้านโนนเขืองจงเจริญ  ว่าที่ ร.ต.สมควร กงเงิน 411 195,382.00 279325,250188,227105,36051,99582,010752,84229 เมษายน 2559ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ
205บ้านแมด  นายชัยยา แสนวงษ์ 129 74,462.00 9991,45055,15634,08016,83523,110220,63111 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุสรรค
206บ้านโนนสำราญ  นายบัญญัติ ประทุมวัน 241 128,003.00 202280,400128,00376,83036,84561,730583,80816 พฤษภาคม 2559
207บ้านหนองบัว(บุณฑริก)  นายเรืองชัย ปริบาล 77 35,091.00 5969,80035,09120,64010,55513,910149,99616 พฤษภาคม 2559
208บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา  นายชำนาญ วงษ์นาง 304 218,000.00 214304,700145,26382,68040,46066,710639,81313 พฤษภาคม 2559หนังสือที่โรงเรียนมีต้องการไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการ
209บ้านบก  นายสมาน นามปัญญา 179 146,761.00 116172,90083,47845,57022,40537,390361,74318 มีนาคม 2559
210บ้านโนนน้อย  นายบัญญัติ ประทุมวัน 93 54,880.00 7487,60044,00725,92013,29017,460188,27713 พฤษภาคม 2559หนังสือที่โรงเรียนมีความต้องการไม่สามารถผลิตได้เพียงพอกับความต้องการขาดตลาด
211บ้านโนนสูง  นายเจริญ ศาสตรวาหา 164 107,268.00 128167,70082,64448,21023,61537,620359,78910 มีนาคม 2559ไม่มี
212บ้านป่าเตี้ย  นายพัฐชยพล โชติเมธาสิทธิ์ 76 42,728.00 5261,40031,23918,1209,19012,230132,17915 พฤษภาคม 2559ไม่มี
213บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์  นายสุทัศน์ ไตรภักดิ์ 205 149,829.00 143230,450102,48657,18027,47548,720466,31131 มีนาคม 2559-
214บ้านเก่ากลาง  นางสาวโฉมวิไล ประถมชัย 84 32,869.00 5565,40033,62819,44010,15513,050141,67313 พฤษภาคม 2559-
215บ้านโคกชำแระ  นายไสว อินทร์สด 331 198,239.00 240222,000133,63282,80041,10056,100535,63213 พฤษภาคม 2559
216บ้านหนองสนมพะลาน  นายกิตติศักดิ์ ชุมทอก 98 83,911.00 5970,80040,84921,24011,50514,160158,55429 เมษายน 2559
217บ้านคำกลางวังม่วง  นายปิยะศักดิ์ เหมือนมาตย์ 68 31,598.00 5361,80027,53918,0008,62512,270128,23416 พฤษภาคม 2559
218บ้านนาห่อม  นายไพรี สายแวว 84 40,746.00 6172,20036,26021,36010,94514,390155,15529 มีนาคม 2559อยากให้มีการบังคับใช้หนังสือเรียนทุกกลุ่มสาระของกระทรวงเป็นตำราเรียนหลัก และใช้ของสำนักพิมพ์อื่นเป็นตัวเสริม เพื่อความเป็นแนวเดียวกันทั้งประเทศ
219บ้านโนนจานหนองสีขา  นายสนองชัย แสนสีดา 44 32,598.00 4350,80025,10215,0007,62510,120108,6474 เมษายน 2559กลัวได้หนังสือช้า
220บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า  นางสาวสิริกร ประสพสุข 0 0.00 5159,80027,27417,5208,61511,890125,099
221บ้านหนองบัวอารี  นายสุขฤทัย สุขใจ 78 41,388.00 5361,60027,52717,8808,43512,220127,66229 มีนาคม 2559อยากให้มีการบังคับใช้หนังสือเรียนทุกกลุ่มสาระของกระทรวงเป็นตำราเรียนหลัก และใช้ของสำนักพิมพ์อื่นเป็นตัวเสริม เพื่อความเป็นแนวเดียวกันทั้งประเทศ
222บ้านซำงู  นายอัครเดช สมชาติ 165 81,700.00 131171,25081,70049,02023,64538,390364,00530 เมษายน 2559หนังสือไม่ตรงตามใบสั่งชื้อ
223บ้านกุดเรือ  นายเอกชัย บุญเชิญ 211 85,835.00 129164,95083,83548,42023,95537,310358,47012 พฤษภาคม 2559ควรจัดสรรให้เร็ว เพื่อดำเนินการได้ทันตามกำหนด
224บ้านทุ่งช้าง  นายสมเดช สาวันดี 94 48,245.00 6173,20039,78221,96011,89514,640161,47729 เมษายน 2559
225นาเกษมเจริญวิทยา  นายอาทิตย์ มุธุสิทธิ์ 375 315,796.00 274310,900174,075102,09050,09578,410715,57031 มีนาคม 2559
226บ้านโนนใหญ่  นางเสริมสวย วงศ์ด้วง 72 33,295.00 5664,20023,68018,3608,07012,690127,00020 เมษายน 2559-
227บ้านหนองถาวร  นางสาวอัมพร สายสมบัติ 35 18,003.00 2529,40013,4848,6404,3055,85061,67919 เมษายน 2559
228บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว  นายอรุณ บุญวรรณ 89 35,366.00 5969,60034,44120,52010,36513,860148,78612 พฤษภาคม 2559การจัดสรรให้พิจารณางบประมาณให้ทันต่อการจัดซื้อ จะได้ดำเนินการทันตามกำหนด
229บ้านหนองอ้ม  นายสิทธิพล ยั่วจิตร 230 166,665.00 167248,350125,82466,33033,60053,880527,98425 มีนาคม 2559งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือไม่เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน
230บ้านทองสวัสดิ์  นายวสันต์ ธุรี 92 53,140.00 5868,80036,12020,40010,55013,720149,59025 มีนาคม 2559หนังสือไม่ตรงกับที่เรียนในโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมและเงินไม่พอสำหรับซื้อหนังสือ
231บ้านโนนรังหนองบัวดง  นายกฤตพงศ์ คชอาจ 42 30,000.00 2934,20017,62810,0805,0856,81073,8038 เมษายน 2559
232บ้านเบ็ญจ์โนนดู่  นายจารึก โสมรักษ์ 162 111,241.00 114149,90082,83543,92022,71033,760333,1256 พฤษภาคม 2559หนังสือบางวิชาได้ไม่ครบในงวดส่งเดียวกัน
233บ้านห่องปอ  นายวิสูตร ม่วงหวาน 47 26,897.00 3035,80018,67910,6805,6607,15077,96922 มีนาคม 2559
234บ้านหนองขี้เห็น  นายสังวาฬ เหล็กเพ็ชร 47 29,779.00 3440,80021,81512,2406,6308,16089,64525 มีนาคม 2559
235บ้านน้ำขุ่น  นายสัญญา อดกลั้น 296 152,341.00 196181,800112,58167,92034,04045,940442,2819 พฤษภาคม 2559-
236บ้านซำสะกวยน้อย  นายณรงค์ พรมโลกา 298 235.21 224263,400144,12684,48041,09066,410599,50617 มีนาคม 2559-
237บ้านตาเกาตาโกย  นายสุรศักดิ์ พันธโคตร์ 190 93,525.00 129119,95074,08444,88022,68530,310291,90913 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวงได้รับช้ากว่ากำหนด ควรพิจารณาให้จัดซื้อจากสำนักพิมพ์อื่นๆก็ได้
238บ้านตาโอง  นายสุจันทร์ นาวงษ์ศรี 211 146,059.00 142189,500102,43654,90028,32042,480417,6361 เมษายน 2559หนังสือขององค์การค้าคุรุสภาพิมพ์ไม่ทันทำให้ร้านหนังสือส่งหนังสือล่าช้า
239บ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น)  นายมานิตย์ พิทธไชย 71 34,405.00 5463,40030,33418,6009,20012,610134,14418 เมษายน 2559-
240ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)  นายกิตติภาส สิงห์เสน 278 178,829.00 201261,250127,24875,21036,44058,690558,8386 พฤษภาคม 2559-
241บ้านแสนถาวร  นางสาวกาญจนา โพธิบา 46 30,027.00 3945,80022,15313,4406,6559,11097,15829 เมษายน 2559-
242บ้านห้วยยาง  นายณัฐพล วงค์คำจันทร์ 49 25,700.00 4046,80021,11213,6806,6609,30097,5522 พฤษภาคม 2559-
243บ้านหนองดินดำ  นายธวัชชัย พันธ์ดี 213 108,528.00 165212,450103,17661,77030,19047,900455,48618 เมษายน 2559
244บ้านหมากแหน่ง  นายประศาสตร์ วิริยะพันธ์ 153 96,556.00 10498,80070,31737,44020,28024,960251,79713 พฤษภาคม 2559
245บ้านโนนยาง  นายณัฐพล วงศ์คำจันทร์ 324 207,751.00 225262,550145,22284,54041,06566,200599,57730 เมษายน 2559
246บ้านขี้เหล็ก  นายสุรทอน หมั่นนิยม 412 167,760.00 257305,550167,76097,38047,35577,030695,07530 มีนาคม 2559
247บ้านดอนโมกข์  นายคำดี รุ้งแก้ว 112 71,345.00 8882,00052,47230,72015,64020,720201,55216 พฤษภาคม 2559ไม่มี
248บ้านโนนสว่างวังเสือ  นายนฤทธิ์ ดุจดา 155 88,012.00 104145,60074,45940,68020,82032,160313,71920 พฤษภาคม 2559พิจารณาหนังสือโดยเร็ว สั่งหนัง
249บ้านไพบูลย์  นายธีระ เหล่าหมวด 36 30,847.00 2428,40014,6428,4004,3005,66061,40216 พฤษภาคม 2559-
250บ้านห้วยเสลา  นายสงกา ฟ้องเสียง 54 27,643.00 4149,20027,64314,7607,9959,840109,43813 พฤษภาคม 2559การจัดส่งหนังสือส่วนใหญ่จะส่งไม่ตรงตามวันที่กำหนดส่ง
251บ้านหนองดุม  นายสมพร สอดศรี 201 80,000.00 154186,70091,61756,22026,93042,810404,27729 เมษายน 2559-
252บ้านหนองโด  นายสิงห์ ศรีแก้ว 98 57,000.00 6173,20041,04621,96011,89514,640162,74122 เมษายน 2559
253บ้านหนองหัวลิงหนองขอน  นายอารีย์ สุดาชม 126 68,124.00 9688,40051,18632,88016,06022,340210,8661 เมษายน 2559
254บ้านอิสานเศรษฐกิจ  นายวงศ์ชัย บุญศรี 43 25,458.00 4047,00022,22013,8006,8509,35099,22010 เมษายน 2559
รวม 48,469 27,051,122 34,12139,429,00021,560,62212,497,6006,238,2959,234,80088,960,317
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน