สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 4  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1ชุมชนบ้านกุดเป่ง  นายชัยโย หน่อสุวรรณ 182 82,439.00 136127,00082,13947,64024,43032,090313,29913 พฤษภาคม 2559
2บ้านกุดปลาขาว  นายธีรวิทย์ บุญอินทร์ 33 22,182.00 2732,20017,6319,6005,0756,43070,93610 พฤษภาคม 2559-
3บ้านท่าบ้งมั่ง(ทหารอากาศอเมริกันสงเคราะห์)  นางไกรศร ส่งสุข 23 12,551.00 1720,40011,9476,1203,3154,08045,86216 พฤษภาคม 2559ไม่มี
4บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า  นายสุรินทร์ แก่นแก้ว 52 34,404.00 4249,60024,26314,6407,4309,880105,81331 มีนาคม 2559
5บ้านท่าข้องเหล็ก  นายชยพล ดวงดี 76 43,097.00 5463,80032,91718,8409,58012,710137,84713 พฤษภาคม 2559
6บ้านคำนางรวย  นายวีระชัย พลโสภา 59 44,993.00 3946,20023,78313,6807,0359,21099,90823 เมษายน 2559ไม่มี
7บ้านหาดสวนยา  นายศรศิลป์ ช่วงชิง 42 32,000.00 4047,40023,97014,0407,2309,450102,09026 พฤษภาคม 2559ไม่มี
8บ้านจั่น  นายเดชา พันธนู 135 74,185.00 9285,00051,19031,68015,66021,480205,01019 มีนาคม 3102
9บ้านธาตุ  นายวิเศษศักดิ์ จรรยาเพศ 70 49,972.00 5059,40030,12617,6409,18011,850128,19610 พฤษภาคม 2559-
10บ้านบัววัด  นางสาวณิชา เทียมสุวรรณ 55 22,655.00 3945,40019,40413,2006,2759,01093,28929 เมษายน 2559การปรับเปลี่ยนหนังสือไม่ตรงกับการจัดการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในชั้น ป.1และป.4
11บ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)  นายสุริยา พลหาญ 183 94,549.00 128175,10081,92248,51023,32538,720367,57729 เมษายน 2559ไม่มี
12บ้านหนองสองห้อง  นายบุญเริ่ม บุญวร 38 20,401.00 3743,40020,40112,7206,2658,63091,4163 พฤษภาคม 2559
13บ้านแฮหนามแท่ง  นางสุชาดา วรรณสาย 67 80,674.00 6172,60037,20421,60011,32514,490157,2199 พฤษภาคม 2559ไม่มี
14บ้านคำขวาง  นายวุฒิศักดิ์ วงศาสุข 277 122,179.00 201285,950129,44576,92036,72562,490591,53022 เมษายน 2559
15บ้านยางวังกางฮุง  นางกุหลาบ มานะดี 108 58,673.00 88103,20047,86830,24014,88020,520216,70813 พฤษภาคม 2559
16บ้านกุดระงุม  นายเพชร แก้วดวงดี 129 75,326.00 9286,00055,66932,28016,61021,730212,2891 พฤษภาคม 2559
17ชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)  นางสุดาวรรณ ไขแสง 80 49,134.00 5666,40034,76319,68010,16013,240144,24318 เมษายน 2559
18บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์)  นายปรีชา ทินโนรส 53 31,638.00 4249,60024,95814,6407,4309,880106,50813 พฤษภาคม 2559ในปีที่ผ่านมา หนังสือของ สกสค ได้รับล่าช้า อยากให้สกสคส่งหนังสือเร็วขึ้น
19วัดบ้านค้อหวาง  นายประกาศ ลุนาบุตร 121 66,187.00 8498,60047,22328,92014,29019,610208,6433 พฤษภาคม 2559อยากให้ระบบจัดซื้อหนังสือเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วให้ทันกำหนด
20บ้านโนนจิก  นายสุขุม รักษาคุณ 144 79,982.00 10395,05057,10035,40017,42524,020228,9956 พฤษภาคม 2559
21บ้านดอนผอุง  ส.ต.ท.กฤสพัฒฐ์ พิมพ์เพ็ง 39 20,177.00 2832,60014,7429,4804,5106,47067,80230 พฤษภาคม 2559มีหนังสือให้เลือกเยอะดี หลายบริษัทจนตัดสินใจยาก
22บ้านโพธิ์  นายนเรศ ธานี 234 178,870.00 173246,250115,83966,57032,24053,870514,76929 เมษายน 2559-
23บ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)  นายนรินทร์ มากดี 64 43,318.00 5362,00028,13118,1208,81512,320129,38629 มีนาคม 2559
24บ้านโนนแดง  นายณัฐวัฒน์ สมโภชน์พงศ์ 483 313,084.00 330381,500217,762124,11061,15596,200880,72729 เมษายน 2559โรงเรียนควรจัดซื้อกับบริษัทที่อำนวยความสะดวกแก่โรงเรียนให้มากกว่านี้ เช่นวันที่ส่งหนังสือมีพนักงานมาแค่ไม่กี่คน แล้วทำการเซ็คจำนวนหนังสือกว่าจะเสร็จทั้งโรงเรียนใช้เวลาเกือบทั้งวัน
25บ้านหนองฝาง(บัวค้ำวิทยา)  ว่าง 26 8,761.00 2934,20016,57210,0805,0856,81072,74714 เมษายน 2559-
26อนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร)  นายธำรง สุภาการ 121 45,137.00 87101,80045,13729,76014,49520,230211,42225 พฤษภาคม 2559
27บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)  นายโกวิท บุญเฉลียว 601 410,654.00 454621,100325,497182,55087,805156,4101,373,36221 เมษายน 2559มีนักเรียน ม.1 จำนวนไม่นิ่ง หลังจากปิดรับสมัครแล้ว ยังมีนักเรียนทะยอยมาขอเข้าเรียนเพิ่มเติม ทำให้งบประมาณไม่ตรงกับจำนวนนักเรียน
28บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)  นายธีรยุทธ อุทธา 188 124,701.00 140208,60093,50854,36025,92045,000427,38828 เมษายน 2559
29บ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)  นายวิเชียร จันทุมา 145 81,133.00 114104,90060,46239,00019,00026,510249,87220 เมษายน 2559-ไม่มี
30บ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)  นายกษิภณ สมคะเน 139 72,068.00 10294,10056,09835,04017,23023,780226,2487 เมษายน 2559การส่งมอบหนังสือควรทำก่อนเปิดภาคเรียน
31บ้านคอนสาย  นายอุดม พิณทอง 56 31,647.00 4654,20026,25615,9608,02010,790115,22614 พฤษภาคม 2559
32บ้านนาโหนนน้อย  นายหัน พันชัย 74 41,066.00 5159,80028,61217,5208,61511,890126,43716 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนของสำนักพิมพ์ สสวท. สวสท. ล่าช้า ขอให้มีการกระจายหนังเรียนให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ
33บ้านคำเจริญ  นางโกศล ยินดี 17 10,184.00 1922,20010,1846,4803,1354,41046,40922 เมษายน 2559ทางโรงเรียนสั่งซื้อกับทางร้านก่อน เมื่อได้งบจากรัฐบาลเร็วก็สามารถจัดทำสัญญาซื้อหนังสือได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
34ประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ๑๓)  ว่าที่ร้อยตรีศิริวัฒน์ คำศรีสุข 237 132,968.00 179165,25099,44561,56030,34541,760398,36030 เมษายน 2559อนุบาล 200 * 68 = 13600 ป1 561 * 18 = 10098 ป2 605 * 29 = 17545 ป3 622*34 = 21148 ป4 653*17 = 11101 ป5 785* 32 =25120 ป6 818* 42 = 34356 รวม = 132968
35บ้านโนนยาง  นายอุบลแดง สิทธิวรเดช 97 25,414.00 9285,00049,87331,68015,66021,480203,69320 พฤษภาคม 2559ไม่มี
36บ้านหนองบัวแดนเกษม  นายศิลปธาน ไกรยรัตน์ 42 19,939.00 3136,20016,59810,5605,0957,19075,64316 พฤษภาคม 2559ไม่มี
37บ้านบาก  นางสาวปริชาติ ชมชื่น 124 70,000.00 9385,95051,33632,04015,85521,720206,9013 พฤษภาคม 2559
38บ้านสระสมิง  นายอุภัย ภาระเวช 151 99,389.00 107145,15071,07040,47019,49032,180308,36031 มีนาคม 2559ไม่มี
39บ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)  นายสุบรรณ คับพวง 98 39,280.00 6880,40039,17523,76012,12016,020171,47515 เมษายน 2559ควรจัดงบประมาณมาให้โรงเรียนงวดเดียว 100 เปอร์เซ็นต์
40บ้านโนนชาดผดุงวิทย์  นายสมัย ไชยวิเศษ 101 57,747.00 6779,20040,52323,40011,92515,780170,82830 เมษายน 2559
41บ้านหนองตาปู่  นายวัชรินทร์ สาระ 17 9,000.00 1416,4007,5364,8002,3503,26034,3462 ธันวาคม 2559
42บ้านท่าลาด  นายวิรัช พาหาทรัพย์อนันต์ 250 105,746.00 166220,800105,74662,43030,09549,240468,31114 เมษายน 2559ไม่มี
43บ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)  นายไพฑูรย์ สุขสะเกษ 269 145,000.00 193178,950108,33066,84033,45545,220432,79525 มีนาคม 2559โรงเรียนต้องมีการสั่งซื้อก่อนปิดเทอมจึงจะได้รับหนังสือก่อนเปิดเทอมหน้าค่ะ
44บ้านน้ำเที่ยง  นายวันชัย คำสิงหา 88 52,371.00 6577,00038,57822,80011,72515,350165,45310 พฤษภาคม 2559
45บ้านโนนทรายน้อย  นายพีรพล ไชยะเดชะ 246 161,619.00 174245,700116,10566,72032,23053,860514,61531 มีนาคม 2559เร่งรัดผู้รับจ้าง
46บ้านถ่อน  นายไมตรี สอนอาจ 204 116,425.00 152139,80081,80151,96025,27035,330334,16112 พฤษภาคม 2559บางกลุ่มวิชาไม่ได้รับตามสัญญาจัดซื้อ เช่น วิชาคณิตศาสตร์
47บ้านบุ่งหวาย  นายยศพัทธ์ จันทมา 208 113,370.00 146134,90080,31350,28024,86034,090324,44313 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
48บ้านวังยาง  นายสมศักดิ์ แฝงพงศ์ 243 108,482.00 179195,250108,48264,38032,00546,510446,6271 เมษายน 2559ไม่มี
49บ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)  นายทองมี ดำริห์ 272 114,179.00 197232,650114,17971,31034,06053,780505,97910 พฤษภาคม 2559การสั่งซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์องค์การค้าคุรุสภา ค่อนข้างจะได้รับล่าช้ากว่าสำนักพิมพ์อื่น เนื่อจากร้านค้าให้เหตุผลว่าหนังสือขาดแคลน จะส่งมาไม่พร้อมกัน ทำให้ทางโรงเรียนได้รับล่าช้าด้วย
50บ้านท่างอย  นายสมัย ไชยวิเศษ 63 67,400.00 3844,60021,11613,0806,4608,87094,12631 มีนาคม 2559ไม่มี
51บ้านโนนเกษม  นายอิทธิศักดิ์ รัฐิรมย์ 73 41,285.00 4552,80026,21015,4807,63510,500112,6256 พฤษภาคม 2559เร่งรัดผู้รับจ้าง
52บ้านดอนชาด  นายแดนไทย สายโสภา 67 42,810.00 4956,40021,52216,2007,27511,160112,55731 มีนาคม 2559ไม่มี
53บ้านห่องชัน  นายสันติ ไกรษี 53 31,556.00 4553,00025,90815,6007,82510,550112,88313 พฤษภาคม 2559สำนักพิมพ์คุรุสภาผลิตหนังสือไม่พอเพียงกับความต้องการ
54บ้านปากกุดหวาย  นายปรีชา ทินโนรส 24 19,258.00 2023,80013,5057,0803,7104,75052,84514 พฤษภาคม 2559ไม่มี
55บ้านทางสาย  นายสุพิชญ์ ประจญยุทธ 63 29,721.00 4856,20025,19716,4408,03011,170117,03716 พฤษภาคม 2559
56บ้านขัวไม้แก่น  นายอภัย ลาวรรณ 223 180,637.00 144195,90094,34654,87026,88543,460415,46111 กุมภาพันธ์ 3059จำนวนเงินที่สั่งซื้อหนังสือมากกว่างบประมาณที่ได้รับโรงเรียนแก้ปัญหาโดยจ่ายจ่ายให้ร้านคู่สัญญาเป็นงวดตามงบประมาณที่โอนให้
57บ้านคูสว่าง  นางศิริวัฒนา มูลพกฤษ์ 17 5,092.00 1518,00010,5445,4002,9253,60040,46918 เมษายน 2559ไม่มี
58บ้านกุดชุม  นายปรีชา จันทวี 25 14,121.00 1821,40011,5066,3603,3204,27046,8565 พฤษภาคม 2559ไม่มี
59บ้านนาสะแบง  นายณรงค์ ตระกาลจันทร์ 23 11,251.00 2023,60011,2516,9603,5204,70050,0315 พฤษภาคม 2559ไม่มี
60บ้านหนองกินเพล  นายสำลี พรมสุ 201 100,244.00 129167,55085,06148,60023,98537,710362,90620 พฤษภาคม 2559-
61บ้านบุ่ง  นายประเสริฐ เลิศล้ำ 168 76,035.00 138127,70076,03547,64023,68032,270307,32511 เมษายน 2559
62บ้านห่องขอน  นางสาวอโณทัย วงษ์อนันต์ 62 14,255.00 4856,20024,68616,4408,03011,170116,52613 พฤษภาคม 2559-
63บ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)  นายพีรวัส. ตั้งเวโรจน์สกุล 98 60,343.00 7083,20044,70924,72012,89016,600182,11912 พฤษภาคม 2559
64บ้านโพนงาม  นายรังสรรค์ บุญราศรี 89 54,037.00 6677,80038,47322,92011,54015,490166,2238 เมษายน 2559
65บ้านหนองผือโปร่งคำ  นายประเสริฐ วิวาสุข 95 53,064.00 7790,00040,62726,28012,73517,880187,52213 พฤษภาคม 2559
66บ้านโพนเมือง  นายประจิตต์ บุญสุข 153 162,500.00 129192,85091,89250,67024,84041,660401,9129 กรกฎาคม 2559-
67บ้านเปือย  นางศรีอัมพร สืบจันทา 95 56,721.00 5969,60034,10720,52010,36513,860148,45213 พฤษภาคม 2559ข้อ16 ไม่จำเป็นต้องตอบ มิใช่หรือ ถ้าไม่มีปัญหา แสดงว่าระบบไม่ดี
68บ้านโคกก่อง  นายอวยโชค สื่อยรรยงศิริ 245 152,362.00 174229,700111,53465,40031,67051,360489,6644 พฤษภาคม 2559
69บ้านแกนาคำ  นายประดิษฐ์ วิลาวัลย์ 95 54,374.00 7587,80038,95625,68012,53517,450182,4214 เมษายน 2559โรงพิมพ์จัดส่งหนังสือให้ร้านค้าช้าหรือตัวแทนช้า
70บ้านโนนสมบูรณ์  นางจุไรรัตน์ กรงาม 31 18,297.00 2226,20013,9707,8004,1005,23057,3001 เมษายน 2559
71บ้านหนองจิกนาเรือง  นายประมวล โทพิลา 109 65,436.00 7791,00046,18226,88013,68518,130195,8772 พฤษภาคม 2559ไม่มี
72บ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)  นางแก้วศรี จันทุมา 149 81,472.00 10596,95057,23836,12017,81524,500232,62315 พฤษภาคม 2559-
73บ้านบอน  นายกำพล สายเวช 107 58,177.00 8498,60045,44928,92014,29019,610206,86910 พฤษภาคม 2559
74บ้านค้อบอน  นางไกรศร ส่งสุข 51 28,809.00 5059,20028,80917,5208,99011,800126,31918 มีนาคม 2559
75บ้านหว้านแกเจริญ  นายยงยศ วงค์แหล้ 182 95,129.00 132220,40095,12953,46025,71046,180440,87916 พฤษภาคม 2559ไม่มี
76บ้านหนองหัวงัว  นายสุรพล จิตจักร 89 59,128.00 6374,20035,63821,84010,95514,770157,40329 เมษายน 2559
77บ้านหนองเทา  นายทองสุข ศรีตะบุตร 146 103,905.00 106166,90073,55942,00020,12035,490338,06930 พฤษภาคม 2559ไม่มี
78บ้านห่องยูง  นางธนาสุนีย์ ธรรมสัตย์ 21 9,777.00 1416,8009,7775,0402,7303,36037,70713 พฤษภาคม 2559-
79บ้านผำ  นางศรีนวล ทองน้อย 23 15,919.00 2731,80015,2609,3604,6956,33067,44510 พฤษภาคม 2559
80บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)  นายธวัชชัย จันทาโทอ่อน 405 236,395.00 316454,800236,395130,08062,470114,490998,23510 พฤษภาคม 2559
81บ้านนางาม  นางแสงเดือน สายโสภา 41 17,792.00 3338,60017,79711,2805,4857,67080,83228 เมษายน 2559ควรจัดสรรงบประมาณให้ครบ 100%
82บ้านโนนแคน  นายพงศธร เทียวประสงค์ 55 21,198.00 4249,00021,19814,2806,8609,730101,0685 พฤษภาคม 2559ไม่มี
83บ้านหนองสองห้อง  นายอาจ ดวงแก้ว 73 30,000.00 5868,00031,05419,9209,79013,520142,2842 พฤษภาคม 2559ควรจัดสรรงบประมาณให้ครบ 100%
84บ้านขามป้อม  นายสมศักดิ์ สมมาคูณ 121 46,749.00 8195,40046,74928,08014,08518,990203,30416 มิถุนายน 2559การจัดการส่ล่าช้า
85บ้านผับแล้ง  นายสมจินต์ ทองไสล 71 41,758.00 4958,20030,44517,2808,98511,610126,52016 พฤษภาคม 2559ไม่มี
86บ้านน้ำเกลี้ยง  นายชำนาญ สมวงษ์ 74 41,830.00 6171,60033,37421,00010,37514,240150,58931 มีนาคม 2559
87บ้านโปร่ง  - 37 18,795.00 3034,60014,6119,9604,5206,85070,54119 พฤษภาคม 2559
88บ้านวังคกอูบมุง  นายเปรมจิตร จอกทอง 117 64.30 88103,40048,91530,36015,07020,570218,31531 มีนาคม 2559ไม่มี
89บ้านโคกสว่าง  นายวีระศักดิ์ คำล้าน 234 126.52 168154,40089,42457,36027,82039,020368,02431 มีนาคม 2559ไม่มี
90บ้านคุ้ม  นายสมพร ห่วงมังคลา 132 74,882.00 10092,20054,78834,32016,84023,300221,44820 มีนาคม 2559-
91บ้านกะแอก  นายวิศานต์ สิงห์คง 130 73,862.00 9184,45052,06031,56015,84521,340205,25510 พฤษภาคม 2559ครูผู้สอนแต่ละชั้นมีความต้องการหนังสือของสำนักพิมพ์แตกต่างกัน และการสั่งซื้อหนังสือของ สกสค. มักได้รับหนังสือล่าช้า
92บ้านคำสว่าง  นายธนิตชาติ ทองมงคล 76 44,366.00 5362,40030,76818,3609,19512,420133,14330 เมษายน 2559
93บ้านนาดี  นางอาภรณ์ ทวียุทธศักดิ์ 54 34,762.00 3339,00018,98311,5205,8657,77083,13810 พฤษภาคม 2559
94บ้านสระดอกเกษ  นายสง่า บุดดาลี 248 163,624.00 156210,800105,37159,22028,89046,840451,12110 พฤษภาคม 2559
95บ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)  นายประวิทย์ ปรัสพันธ์ 129 71,214.00 9083,50050,56231,20015,65021,100202,01213 พฤษภาคม 2559ไม่มี
96บ้านหนองหิน  นายอะริเดช ผินโพธิ์ 49 25,617.00 3844,20019,11412,8406,0808,77091,00416 พฤษภาคม 2559ไม่มี
97บ้านหนองมัง  นายฉายฌาญ ทองน้อย 66 39,796.00 5665,80031,98619,3209,59013,090139,78610 พฤษภาคม 2559ไม่มี
98บ้านหนองบัว  นายบุญธรรม สมานพงษ์ 117 61,465.00 8579,35050,78729,76015,24520,050195,1925 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรคการดำเนินงานลุล่วงด้วยดี
99บ้านนาแก  นายวัชรินทร์ โมราษฎร์ 74 32,082.00 4958,20030,08217,2808,98511,610126,15716 พฤษภาคม 2559ควรจัดสรรงบประมาณให้ครบ 100%
100บ้านนานวล  นายทองใบ แก้ววงษา 96 58,620.00 7082,60040,29024,36012,32016,450176,0205 เมษายน 2559-
101บ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)  นายอรรถสิทธิ์ เวชพูล 132 78,144.00 10697,90059,30436,48018,01024,740236,43420 พฤษภาคม 2559
102บ้านดอนม่วง  นายพิพิศ ปรัสพันธ์ 34 17,704.00 3136,00014,72910,4404,9057,14073,21416 พฤษภาคม 2559ไม่มี
103บ้านโนนสัง  นายอาคม ทานนท์ 47 29,022.00 3743,80022,03012,9606,6458,73094,16512 พฤษภาคม 2559ไม่มี
104บ้านสร้างโหง่น  นายรังสฤษดิ์ คำโสภา 140 79,225.00 120110,80065,83941,28020,36028,000266,2799 พฤษภาคม 2559บริษัทที่เสนอขายหนังสือ น้อยราย
105บ้านค้อน้อย  นายสมพงษ์ ศรไชยญาติ 245 122,402.00 165274,050122,40266,99032,59057,550553,5829 พฤษภาคม 2559ผู้บริหาร คณะครู ให้ความร่วมมือในการจัดซื้อหนังสือเป็นอย่างดีและตรงตามหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
106บ้านอาเลา  นางชลวรรณ แสงสิงห์ 41 17,060.80 3136,60018,14010,8005,4757,29078,30512 พฤษภาคม 2559
107บ้านทรายทอง  นายทองสุข ศรีตะบุตร 59 29,306.00 4755,60028,19416,4408,40511,080119,71911 กุมภาพันธ์ 2560
108บ้านหินแห่  นายวาสุเทพ ศุภโกศล 112 62,142.00 7689,40044,14426,28013,11017,790190,7245 พฤษภาคม 2559การรายงานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
109บ้านกะแอกน้อย  นางชุติมา พิมพ์สอน 54 22,771.00 4350,20022,77114,6407,0559,970104,63612 เมษายน 2559
110บ้านสำโรงน้อย  นายชานนท์ แสนยามาศ 58 37,742.00 4048,00026,81314,4007,8009,600106,61310 พฤษภาคม 2559-
111บ้านสร้างแก้ว  นายขวัญชัย สุพะนานัย 71 39,200.00 5463,00028,97518,3608,82012,510131,6655 พฤษภาคม 2559
112บ้านขี้เหล็ก  นายอุทิศ บุญวงศ์ 74 40,652.00 5665,60029,90519,2009,40013,040137,1451 พฤษภาคม 2559
113บ้านดอนยู  นายพินิจ บุดดาลี 120 39,047.00 9083,10048,31930,96015,27021,000198,6492 พฤษภาคม 2559
114บ้านนาดี  นายสุวัฒน์ ศิรินัย 211 146,344.00 174252,200115,76167,17032,30554,860522,2966 พฤษภาคม 2559ไม่มี
115บ้านนาดู่  นายเสถียร ศรีบุญ 344 149,153.00 232273,200149,15387,51042,50568,880621,24810 พฤษภาคม 2559
116บ้านหนองแปน  นางภัสนันท์ ดุจดา 109 51,008.00 9083,50051,00831,20015,65021,100202,45813 พฤษภาคม 2559-
117บ้านแก้งยาง  นายปริญญา ประเสริฐ 44 25,565.00 3339,20019,60211,6406,0557,82084,3175 เมษายน 2559ไม่มี
118บ้านนาจาน  นายปัญญา กาละปัตบ์ 570 350,208.00 394470,300251,692149,13071,925118,5601,061,60719 มีนาคม 3102ไม่มี
119บ้านนาประชุม  นายธนิตศักดิ์ ปัญญาคง 95 32,657.00 7284,40038,85124,72012,14016,780176,89119 เมษายน 2559ไม่มี
120ชุมชนบ้านนาเยีย  นายพิสิทธิ์ หอมสมบัติ 523 291,547.00 364341,800224,106128,64067,18086,360848,08627 เมษายน 2559ไม่มี
121บ้านนาเรือง  นายทวีศักดิ์ ลาภา 251 119,747.00 189234,850120,74170,17034,49053,560513,81123 มีนาคม 2559-
122บ้านโนนงาม  นายอุดม หงษ์อินทร์ 114 51,430.00 7891,40040,58926,76013,12018,170190,03911 เมษายน 2559ไม่มี
123บ้านหนองกระบือ  นายวีรวัฒน์ สุวรรณโท 41 26.13 3237,60018,18211,0405,4807,48079,78216 พฤษภาคม 2559-
124บ้านม่วงคำ  นายพูลศักดิ์ คละเครือ 34 29,093.00 2934,20016,98510,0805,0856,81073,16010 พฤษภาคม 2559-
125บ้านหินลาด  นายวิเศษ สารสัย 103 53,112.00 7688,40037,81225,68012,16017,540181,5928 เมษายน 2559ควรมีงบประมาณให้โรงเรียนจัดซื้อหนังสือเรียนได้ 100 เปอร์เซนต์
126บ้านคำโพธิ์โคกก่อง  นายณธวรรธน์ เสาหิน 215 124,741.00 150140,30090,49652,68027,16035,450346,08625 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
127บ้านโคกสมบูรณ์  นายสำราญ บัวหอม 89 47,645.00 7385,80040,08925,20012,52517,070180,68413 กรกฎาคม 2559-
128บ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)  นายธนกฤษ คงเหล็กดี 314 221,064.00 242314,700171,46395,49046,54579,280707,47816 พฤษภาคม 2559- หนังสือ สกสค. ส่งช้า ไม่ทันตามกำหนด - งบประมาณระดับมัธยม น้อย หนังสือแพง ต้องใช้งบส่วนอื่นมาซื้อ - เพิ่มงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเรียน
129บ้านบัวท่า  นางจุไรรัตน์ กรงาม 60 21,294.00 4451,80025,02215,2407,63010,310110,0026 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
130บ้านบัวเทิง  นายทรงศักดิ์ ฝักทอง 53 33,173.00 4856,60028,40516,6808,41011,270121,3659 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
131บ้านบุ่งมะแลง  นายสังวรณ์ ศิวะเทเวศร์ 249 187,638.00 209281,150134,87979,26038,70562,560596,55410 พฤษภาคม 2559ไม่มี
132บ้านป่าข่า  นายสำราญ ทองทวี 67 39,301.00 4553,60028,45315,9608,39510,700117,1086 พฤษภาคม 2559
133บ้านผึ้งโดม  นางอาภรณ์ ทวียุทธศักดิ์ 89 49,325.00 5262,40034,56818,72010,14012,480138,3086 พฤษภาคม 2559
134บ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)  นายเทพนิมิต พรรณาทรัพย์ 173 108,175.00 127118,65076,34744,52022,86529,980292,36211 พฤษภาคม 2559
135บ้านแก่งโดม  นายมงคล จำศรี 99 39,267.00 6879,80036,81323,40011,55015,870167,43320 เมษายน 2559หนังแบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของ สสวท. ขาดตลาด ทำให้การจัดส่งช้า
136บ้านคำข่า  นางอรอนงค์ ดุมนิล 62 28,499.00 4856,80028,49916,8008,60011,320122,01929 เมษายน 2559
137บ้านคำสมิง  นายธีระ ธุศรีวรรณ 58 20,000.00 4755,40026,48416,3208,21511,030117,44927 เมษายน 2559
138บ้านคำหมากอ่อน  นายวิทยา ดีปราสัย 82 44,016.00 5565,20033,43719,3209,96513,000140,92210 พฤษภาคม 2559
139อนุบาลสว่างวีระวงศ์  นายนุชิต เถาว์โท 144 23,707.00 112104,00063,62038,88019,56026,280252,34030 มิถุนายน 2559-
140บ้านทุ่งเพียง  นางกนกวัลย์ อุปลาบัติ 83 42,188.00 6273,20035,71021,60010,95014,580156,04020 กุมภาพันธ์ 2559
141บ้านแพง  146 83,148.00 9992,05058,66634,44017,40523,260225,82131 มีนาคม 2559
142บ้านสว่าง  นายวุฒิชัย จันทวัน 73 41,470.00 5261,00028,87517,8808,81012,130128,69510 พฤษภาคม 2559
143บ้านสะพานโดม  ดร.เพชร แก้วดวงดี 133 75,533.00 10597,35059,06836,36018,19524,600235,57329 เมษายน 2559เงินที่จัดสรรให้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซนต์ในคราวเดียวกันทำให้เกิดข้อจำกัดในการจัดซื้อหนังสือเรียน
144บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา  นายอัครพล ศรีพารา 161 85,674.40 113143,25071,70042,21020,76032,470310,39010 พฤษภาคม 2559หนังสือกระทรวงจะส่งล่าช้ามีจำนวนไม่เพียงพอโรงเรียนควรดำเนินการแต่เนิ่นๆเพื่อบริษัทห้างร้านจะจัดส่งให้ทันตามกำหนด
145บ้านสุขสมบูรณ์  นายครองศิลป์ แสนทวีสุข 133 73,136.00 9789,75053,85833,48016,63522,680216,4039 พฤษภาคม 2559ควรจัดซื้อตั้งแต่ต้นปีเพื่อบริษัทจะได้จัดหนังสือให้กับโรงเรียได้ทันกำหนดเปิดภาคเรียน
146บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร(สาขาบ้านหนองแวง)  นายอัครพล ศรีพารา 43 15,162.40 3237,60017,60311,0405,4807,48079,20310 พฤษภาคม 2559หนังสือกระทรวงจะล่าช้า มีจำนวนไม่เพียงพอ โรงเรียนควรดำเนินการแต่เนิ่น ๆ เพื่อทางบริษัท ห้าง ร้านจะจัดให้ทันเวลา
รวม 18,152 10,065,528 13,38815,684,5008,123,6854,837,9202,389,6403,539,22034,574,965
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน