สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1บ้านด่าน  นายปริวัตร บุญเก 0 0.00 330306,300188,957114,48057,51077,400744,647
2บ้านห้วยหมากใต้  นายพบตะวัน พานอ่อน 74 42,714.00 5059,00029,64117,4008,80011,750126,59113 พฤษภาคม 2559
3บ้านเวินบึก  นายภาวัช ทีปเดชทัพพ์ 71 40,635.00 5160,40030,95517,8809,18512,040130,46030 เมษายน 2559
4บ้านห้วยสะคาม  นาย สำพันธ์ แก้วโรจน์ 57 24,046.00 4653,80024,04615,7207,64010,690111,89616 พฤษภาคม 2559-
5ชุมชนห้วยไผ่  นายโชติอนันต์ สุธรรมวิจิตร 393 301,999.00 317349,550204,301117,03057,88088,180816,94119 เมษายน 3102
6เพียงหลวง 12  นายเสมอ หาริวร 0 0.00 3945,80021,21713,4406,6559,11096,222
7บ้านตามุย  นายเรืองฤทธิ์ อรรคชาติ 68 34,862.00 5261,00027,90217,8808,81012,130127,72212 พฤษภาคม 2559ติดต่อร้านค้าในตัวจังหวัด พบว่าแบบเรียนของกระทรวงศึกษาฯผลิตไม่ทันกับความต้องการของโรงเรียน
8บ้านกุ่ม  นางนิภาพรรณ โพธิ์อ่อน 239 147,461.00 162226,700106,00461,98029,99049,830474,50413 พฤษภาคม 2559
9ชุมชนบ้านวังสะแบง  นางบังอร ทีฆกุล 300 152,017.00 229293,750152,01789,16042,54574,010651,4825 เมษายน 2559ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
10บ้านตุงลุง  นายเรืองศักดิ์ กอมณี 153 94,706.00 120111,00065,78841,40020,55028,050266,7888 มีนาคม 2559การดำเนินการเรียบร้อยดีครับ
11บ้านหนองแสงใหญ่  นางอังคณา ผุยพรม 70 38,911.00 3440,80022,80112,2406,6308,16090,6317 มีนาคม 2559ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
12บ้านดงมะไฟ  นายเสถียร ภารการ รักษาราชการแทน 38 29,668.00 2833,60018,04010,0805,4606,72073,9004 เมษายน 2559
13บ้านหัวเห่ว  นายสลัก มหา 154 82,936.00 10394,85054,88835,28017,23523,970226,22310 พฤษภาคม 2559
14บ้านห้วยยาง  นายจงกร เลไธสง 468 276,818.00 325354,550198,242118,74057,71589,450818,6971 พฤษภาคม 2559
15บ้านดงดิบ  นายวิชิต สิทธิแต้สกุล 146 52,406.00 10293,50052,40634,68016,66023,630220,87615 พฤษภาคม 2559
16บ้านนาบัว  นายทนงศักดิ์ ถิ่นขาม 203 87,820.00 149180,35092,44054,84026,87541,460395,96515 พฤษภาคม 2559
17บ้านโพนแพง  นายธวัชชัย พรมเกษ 95 63,475.00 7689,80045,40626,52013,49017,890193,10610 พฤษภาคม 2559ร้านค้าจัดส่งหนังสือช่าไม่ทันตามกำหนดเวลา
18บ้านดงแถบ  นางสาวทัศนีย์ ทองเทพ 152 59,446.00 10698,30059,44636,72018,39024,840237,6966 พฤษภาคม 2559
19บ้านหนองแสง-วังอ่าง  นายวิชญ์ สุชิลา 244 156,804.00 167224,150105,43862,85030,13049,830472,3986 พฤษภาคม 2559
20บ้านกุดเรือคำ  นางสมคิด ชารีแก้ว 47 26,812.00 5362,40029,54218,3609,19512,420131,9171 พฤษภาคม 2559
21บ้านดงบาก  นางอรวรรณ ทองคำ 47 21,895.00 4148,00021,89514,0406,8559,540100,3301 เมษายน 2559
22บ้านนาโพธิ์กลาง  นายบุตร จารัตน์ 490 296,588.00 379464,650254,616145,77071,210117,1101,053,35612 พฤษภาคม 2559
23บ้านนาโพธิ์ใต้  นายณรงค์ บำรุงวงศ์ 149 97.59 100142,10068,28938,73019,10531,150299,37410 พฤษภาคม 2559
24บ้านทุ่งนาเมือง  ว่าที่พันตรีสมเกียรติ โสตศิริ 138 81,043.00 10598,35064,65836,96019,14524,850243,96315 เมษายน 2559ไม่มี
25บ้านหนองผือ  นายวิทยา ศรีชุม 238 111,305.00 152140,80084,17652,56026,22035,580339,33629 เมษายน 2559ไม่มี
26บ้านคันท่าเกวียน  นายบุญมี ทองล้ำ 47 19,359.00 3237,80018,06111,1605,6707,53080,22113 พฤษภาคม 2559
27บ้านซะซอม  นาง ฤทัยชนก จรูญศรี 56 32,107.00 3339,60022,58511,8806,4357,92088,4205 พฤษภาคม 2559ร.ร.มีการตรวจคัดเลือกหนังสือแบบเรียนโดยภาคี 4 ฝ่ายและดำเนินการจัดซื้อแบบเรียนตามห้วงเวลาเพื่อให้ทันต่อการใช้ในการเรียนการสอน
28บ้านบะไห  นายวิชิต สิทธิแต้สกุล 174 105,599.00 121111,55067,07041,52020,36528,190268,69513 พฤษภาคม 2559
29บ้านแก่งกบ  นายพรชัย จันทร์จิตร 81 44,697.00 5867,60030,63219,6809,41013,420140,74228 เมษายน 2559งบประมาณที่มีอย่างเพียงพอ
30บ้านดอนตะลี  นายรุ่งศักดิ์ มิ่งคำ 189 88,518.00 135124,65072,99946,44022,90531,500298,49425 มีนาคม 2559
31บ้านดอนพันชาด  นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ 69 37,378.00 5260,80027,73817,7608,62012,080126,99830 เมษายน 2559
32บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร)  นายภราดร คงดี 117 57,796.00 8397,20043,11428,44013,90519,320201,97921 เมษายน 2559
33บ้านนาห้วยแคน  นายไพทูรย์ มากดี 238 129,178.00 174160,30091,82559,64029,18040,510381,45522 เมษายน 2559
34บ้านม่วงโคน  นายอารักษ์ พิมพ์บุญมา 137 61,000.00 9083,10048,11930,96015,27021,000198,44929 เมษายน 2559-การจัดสรรเงิน การโอนเงินของโรงเรียน อยากให้เป็นไปอย่างรวเ้ร็ว
35บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)  นายวุฒินันท์ แสงทอง 210 142,447.00 170247,100113,72265,64031,51053,700511,67212 พฤษภาคม 2559หนังสือของกรมวิชาการจะมีน้อย ส่งช้ากว่าหนังสือของบริษัท
36บ้านนาทม  นายสุวรรณ ศรีลาเคน 93 50,983.00 5667,20038,06920,16010,92013,440149,7893 เมษายน 2559ไม่มี
37บ้านไฮหย่อง  นายประกาศิต ปอแก้ว 65 40,180.00 4351,60029,65015,4808,38510,320115,43515 มีนาคม 2559หนังสือบางรายวิชาของกระทรวงไม่มีทำให้ล่าช้า
38บ้านหนองกุง  นายพรภิรมย์ ประพรม 225 123,841.00 204257,900123,80075,33036,01558,360551,40528 เมษายน 2559
39บ้านหนองกุงน้อย  นายธีรวัฒน์ วงศ์เสรา 75 40,434.00 5968,80030,76120,0409,60513,660142,86611 พฤษภาคม 2559
40บ้านคำเตย  นายนคเรศ แสนทวีสุข 67 37,387.00 5665,80031,23619,3209,59013,090139,03615 มีนาคม 2559
41บ้านหนองโน  นายศิริศักดิ์ คำสา 28 19,093.00 2327,60015,5628,2804,4855,52061,44717 มีนาคม 2559
42บ้านสำโรง  นายบำเพ็ญ อินทร์โสม 485 304,156.00 374440,300233,319140,40067,260111,010992,28918 มีนาคม 2559
43บ้านจิกลุ่ม  นายธีระ ธนีวัน 199 66,000.00 151139,85086,16452,20026,02535,340339,57915 พฤษภาคม 2559-
44บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)  นายอาราธีก์ รักษาวงศ์ 69 39,064.00 5160,20029,48017,7608,99511,990128,42520 พฤษภาคม 3102-
45ชุมชนบ้านเชียงแก้ว  นายเกรียงศักดิ์ คุณมี 275 110,000.00 202186,300109,58769,36034,07047,080446,3979 พฤษภาคม 2559ไม่มี
46บ้านนาคาย  นายบุญยืน พันธ์คำ 176 102,637.00 142201,900102,63755,44027,90044,330432,20710 พฤษภาคม 2559คอยติดตามการจัดซื้อให้เรียบร้อยตามกำหนดการณ์เป็นระยะๆ
47บ้านห้วยดู่  นางขนิษฐา ปลื้มจิต 55 31,143.00 4047,00022,80913,8006,8509,35099,80922 เมษายน 3102-
48บ้านดอนขวาง  นายไพทูรย์ มากดี 59 32,463.00 4857,60032,46317,2809,36011,520128,2235 เมษายน 2559หนังสือของกระทรวงขาดตลาดมาช้า
49ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน  นายมณเทียร ทารพันธ์ 76 40,476.00 6374,40036,84821,96011,14514,820159,17328 เมษายน 3102-
50บ้านคำหนามแท่ง  นายสิทธิชัย สีดาพันธ์ 298 209,719.00 215286,650140,20281,30039,68563,950611,78711 พฤษภาคม 2559
51บ้านกุดชมภู  นายกิตติพัทธ์ แพทย์เพียร 159 86,560.00 115106,65064,30439,84019,95526,950257,69915 พฤษภาคม 2559การอนุมัติเงินค่าหนังสือล่าช้า/การจัดส่งหนังสือเรียนล่าช้าต้องรอ
52บ้านแก่งเจริญ  นายเวโรจน์ โมกข์ศาสตร์ 49 25,202.00 3338,60017,49011,2805,4857,67080,52530 เมษายน 2559
53บ้านคำเม็กห้วยไผ่  นายไพรัช สร้อยคำ 27 9,075.00 2023,60011,1336,9603,5204,70049,91320 เมษายน 2559
54บ้านโชคอำนวย  นายวิวัฒน์ สุตันตั้งใจ 122 62,515.00 10395,05056,34335,40017,42524,020228,23831 มีนาคม 2559ไม่มี
55บ้านโนนม่วง  นายระพิน เกษมพร 128 65,629.00 85100,20048,58629,52014,86519,950213,12131 มีนาคม 2559ไม่มี
56บ้านยอดดอนชี  นายวิทยา แสนทอง 116 60,919.00 7588,00040,17725,80012,72517,500184,2021 พฤษภาคม 2559-
57บ้านหินลาดแสนตอ  นายวีรพจน์ คำกุณา 257 166,232.00 175229,750114,71665,91032,23051,500494,10611 เมษายน 2559การอนุมัติเงินค่าหนังสือล่าช้า การจัดส่งหนังสือเรียนล่าช้าไม่ทันเปิดเทมอ หนังสือเรียนขององค์การค้าหรือกระทรวงขาดตลาดไม่เพียงพอล่าช้าต้องรอ
58ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)  นายสุข สร้อยคำ 361 241,500.00 256332,600175,645100,56048,43083,790741,02512 พฤษภาคม 2559-
59บ้านแก่งยาง  ว่าที่ร้อยโท ครรชิต เมืองซอง 75 42,922.00 5564,80030,89919,0809,58512,900137,26415 พฤษภาคม 2559ผู้ค้าส่งไม่ครบจำนวนบางรายวิชา
60บ้านไทรงาม  นางรัศมี สีหะนันท์ 78 33,180.00 5969,60033,18020,52010,36513,860147,5259 พฤษภาคม 2559
61บ้านนาดี  นางเครือจิตร สีหา 79 34,707.00 6171,80034,70721,12010,56514,290152,48225 เมษายน 2559
62บ้านม่วงฮี  นายบุญมี ทองล้ำ 67 82,990.00 3137,20021,14511,1606,0457,44082,99030 มีนาคม 2559ผู้เสนอราคามีน้อยราย ปีนี้ทางผู้ขายส่งหนังสือครบเร็วมากกว่าทุกปี เพราะส่งตามนัดหมายในสัญญา
63บ้านนาเจริญ  นายวันชัย สกุลพอง 437 217,695.00 335415,850217,695128,46061,195104,800928,00020 มีนาคม 2559
64บ้านบุ่งคำ  นายประเชิญ ชาตรี 106 43,415.00 8195,60047,17328,20014,27519,040204,28815 พฤษภาคม 2559-
65บ้านภูมะหรี่  นางศิรภัสสร สุธรรมวงศ์ 104 41,000.00 7992,40041,96927,00013,12518,360192,85430 เมษายน 2559ร้านค้าส่งไม่ตามจำนวน
66บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่  นายประเชิญ ชาตรี 55 31,940.00 3845,60025,59313,6807,4109,120101,40315 พฤษภาคม 2559-
67อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร  นายสถาพร พิมพกรรณ์ 1,644 766,799.00 1,3261,365,900854,031482,580247,710344,7903,295,01110 พฤษภาคม 2559
68บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)  นายสัมฤทธิ์ คำมี 111 58,094.00 7385,80041,08625,20012,52517,070181,6815 พฤษภาคม 2559
69บ้านวังแคน  นางสาวดวงสมพร สำราญเริญ 56 26,930.00 4855,80024,18316,2007,65011,070114,90313 พฤษภาคม 2559
70บ้านท่าช้าง  ว่าง 157 97,800.00 117174,15077,38445,42021,66537,580356,19910 พฤษภาคม 2559ไม่มี
71บ้านถิ่นสำราญ  นางสาวกฤษณา ทองเทพ 84 48,319.00 4756,40031,50316,9209,16511,280125,2685 พฤษภาคม 2559
72บ้านสร้างแก้ว  นายมณเฑียร พิบูลมัยกิจ 430 240,000.00 284313,800175,734104,46050,99079,160724,1448 เมษายน 2559ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเร็วและมีข้อกตลงกับทางร้านให้ส่งหนังสือให้ทันตามกำหนอจึงทำให้ได้รับหนังสือเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนทัน
73บ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)  นายประยูร บุญล้อม 97 54,030.00 6981,20039,01123,88011,93516,160172,18612 พฤษภาคม 2559
74บ้านเดื่อสะพานโดม  นายสุรศักดิ์ ทองปัน 85 28,486.00 7486,60039,45125,32012,34017,210180,92119 เมษายน 2559-
75บ้านโพธิ์ศรี  นายกรัยพจน์ สุปันนุช 368 200,145.00 291376,850200,145114,30055,27594,940841,51025 มีนาคม 2559
76บ้านนาหว้า  นายลือชัย จูมทอง 180 69,833.00 132122,00074,08645,48022,51030,830294,90612 พฤษภาคม 2559ไม่มี
77บ้านโนนข่าโนนยาง  จ.ส.ต.พยุงศักดิ์ พ้นภัย 151 66,924.00 120110,80066,92741,28020,36028,000267,3679 พฤษภาคม 2559-
78บ้านหนองโพธิ์  นายธงไชย ทรัพย์ศิริ 205 117,509.00 149138,95087,89352,08026,58535,110340,61815 เมษายน 2559ไม่มี
79บ้านสะพือท่าค้อ  นายฤทธา สืบภา 131 71,657.00 10193,15054,62934,68017,03523,540223,0346 พฤษภาคม 2559ประชุมชี้แจงร่วมกับภาคี 4 ฝ่าย เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนให้ทุกฝ่านมีความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อหนังสือเรียน
80บ้านสะพือใต้  นายประวีร์ บัวดก 68 34,977.00 6374,00035,26821,72010,76514,720156,4734 พฤษภาคม 2559-
81บ้านวังพอก  นางสาวอรวรรณ สำเภา 68 40,632.00 5767,40033,44819,92010,16513,430144,36315 มีนาคม 2559-
82บ้านหนองบัวฮี  นายวิจิตร ลวดทอง 140 65,487.00 9688,40051,10032,88016,06022,340210,78018 เมษายน 2559
83บ้านโนนยานาง  นายธงชัย สมาตย์ 246 111,077.00 172230,800112,86665,10031,69051,380491,83612 พฤษภาคม 2559การจัดส่งหนังสือจากกระทรวงล่าช้ากว่าหนังสือเอกชน
84บ้านดอนงัว  นายศิริเชษฐ์ เดือนแสงรัศมี 340 232,362.00 235253,250140,32185,44041,54563,900584,45631 มีนาคม 2559
85บ้านบัวทอง  นายสุจินต์ มั่นยืน 65 39,843.00 4149,20027,70214,7607,9959,840109,49711 มิถุนายน 2559ประชุมชี้แจงภาคี 4 ฝ่าย และคัดเลือกหนังสือเรียน
86บ้านหนองกอก  นายยุทธนา พรทิพย์ 99 55,966.00 6475,20036,43222,08010,96014,960159,63231 มีนาคม 2559จำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลไม่แน่นอนทำให้ดำเนินการสั่งชื้อหนังสือล่าช้า
87บ้านบัวแดง  นายจงเจิน บุญวัง 83 35,000.00 5868,40032,96220,16010,17013,620145,31211 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนไม่คงที่ปัญหานักเรียนย้ายเข้า ยากในการสั่งหนังสือเพิ่มและลดลง
88บ้านดูกอึ่ง  นายธงไชย ทรัพย์ศิริ 87 47,601.00 6475,20036,30922,08010,96014,960159,50928 เมษายน 2559
89บ้านเลิงบาก  นายธรนิศวร์ สารปัญญา 281 170,586.00 200258,300128,59575,03036,78558,200556,91011 พฤษภาคม 2559
90บ้านหนองสองห้อง  นายธีรวุฒิ วงศ์มณี 83 48.46 6071,00035,80921,00010,75014,150152,70925 มีนาคม 2559-
91บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)  นายพงษ์นาวิน แสงสาย 360 150,000.00 254291,900160,61294,89046,19573,610667,2073 พฤษภาคม 2559-
92บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข  นายศักดา ศักดิ์ศรี 131 71,720.00 9184,05050,11431,32015,46521,240202,1898 มีนาคม 2559ดำเนินการตามปฏิทินที่ สพฐ.กำหนด
93บ้านโนนจันทน์  นายสุนทร วงษาชัย 92 50,641.00 6680,60040,36524,15011,57518,440175,13010 เมษายน 2559ควรจัดหาเจ้าหน้าที่ทำงานด้านนี้ทุกโรงเรียน เพราะเบียดบังเวลาการจัดการเรียนการสอนของครู หนังสือที่ได้ล่าช้าส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือของ สส.วท. และของ สพฐ.
94บ้านโดมประดิษฐ์  นายสมปอง พวงพั่ว 157 66,513.00 109101,55062,61838,04019,35525,660247,22330 กรกฎาคม 2559
95บ้านห้วยแดง  นายปรมินทร์ แสนทอง 183 98,235.00 131120,65070,52244,88021,93530,490288,4771 พฤษภาคม 2559
96บ้านโนนสว่าง  นายศักดา ศักดิ์ศรี 137 87,055.00 104123,70064,55837,89018,31528,560273,02310 พฤษภาคม 2559-
97บ้านราษฎร์เจริญ  นายสมปอง พวงพั่ว 106 55,229.00 7587,20037,17525,32011,96517,300178,96010 พฤษภาคม 2559
98บ้านหนองคูณ  - 70 35,834.00 5159,60027,45817,4008,42511,840124,72313 พฤษภาคม 2559
99บ้านนาชุม  นายจงรัก วินิจ 236 141,998.00 158222,400107,62360,93029,95548,870469,77827 เมษายน 2559-
100บ้านโนนกาหลง  นายประภาส ลาสุดตา 277 120,000.00 201270,750131,32776,08036,92560,190575,2723 พฤษภาคม 2559
101บ้านแก่งดูกใส  นายวีระพันธ์ แสนทวีสุข 227 103,737.00 156212,300103,73759,43029,09547,090451,65229 มิถุนายน 2559-
102บ้านดอนโด่โคกเลียบ  นายวัฒนา ขันคำ 129 62,337.00 9789,55052,97633,36016,44522,630214,96131 พฤษภาคม 2559-
103บ้านโนนคูณ  นายจิระ คูณทอง 110 74,035.00 87136,45062,00634,62016,83529,080278,99116 พฤษภาคม 2559ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
104ชุมชนบ้านระเว  นายราวิทย์ ดวงไข 513 225,998.00 361408,750225,998133,95065,110103,090936,89816 พฤษภาคม 2559
105บ้านนาจาน  นายพิศิษฐ ขาวจันทร์ 410 280,296.00 295333,850184,584109,50053,31584,200765,4499 พฤษภาคม 2559การจัดส่งหนังสือเรียนทันตามกำหนดเวลา
106บ้านคำผ่าน  นายสุริยา ทองเหลือง 77 36,773.00 5766,40029,29619,3209,21513,180137,4114 เมษายน 2559-
107บ้านนาแก  นายนิคม ดวงไข 72 44,840.00 4149,20028,78614,7607,9959,840110,58124 เมษายน 2559
108บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)  นายทองสุข เจือจันทร์ 261 160,314.00 187248,350117,91870,41034,09055,430526,19810 เมษายน 2559-
109บ้านท่าเสียวคันลึม  นายถวิลศักดิ์ อมตะพงศ์พันธุ์ 264 142,338.00 232260,000142,33885,44041,14065,580594,4982 พฤษภาคม 2559
110บ้านชาด  นายเนรัญชา วงษ์เขียว 81 38,450.00 4755,00025,54816,0807,83510,930115,39318 เมษายน 2559
111บ้านไร่ใต้  นายพิชิต แฝงลาภ 293 146,257.00 209193,350115,21472,12035,81548,860465,3592 พฤษภาคม 2559-
112บ้านผักหย่า  นายรัตน์ พูลงาม 94 50,376.00 7984,55044,71527,93013,45020,210190,85529 เมษายน 2559-
113บ้านโนนค้อลุคุ  นายประเดิม บุญเกลี้ยง 152 73,467.00 10596,95056,94836,12017,81524,500232,3336 มีนาคม 2559-
114บ้านโนนสุข  นายธนภัทร นามวิชัย 146 86,339.00 104134,30063,84838,73018,62530,210285,71312 เมษายน 2559ดำเนินการตามปกติและโรงเรียนได้เร่งรัดให้ร้านคู่สัญญาส่งหนังสือให้ทันตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว
115บ้านแก่งกอก  นายสันติ นนท์ศิลา 52 22,176.00 3237,80018,58911,1605,6707,53080,74921 เมษายน 2559
116บ้านนาโพธิ์  นายธรนิศวร์ สารปัญญา 537 335,830.00 402458,300250,588149,22072,000115,5801,045,68825 กุมภาพันธ์ 2559
117บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)  นายศิริพงษ์ ศรีโรจน์ 298 137,952.00 211274,350137,95279,59039,37061,740593,00218 เมษายน 2559การจัดซื้อหนังสือของกระทรวงฯ จะได้รับหนังสือช้ากว่า บริษัทเอกชน
118บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)  นายเฉลิมพล เกตุมาตย์ 518 207,506.00 398364,900207,506135,36065,07092,220865,05610 พฤษภาคม 2559-
119บ้านแขมเหนือ  นางชิดชนก บุญรักษา 83 44,645.00 6475,00034,17821,96010,77014,910156,81810 กรกฎาคม 2559
120บ้านดอนก่อ  นายบุญสูง สายสมบัติ 200 87,925.00 139178,65087,92551,78025,01540,260383,63016 พฤษภาคม 2559ได้รับหนังสือแล้วประมาณ 80 เปอร์เซ็น
121บ้านอ่างหินน้อย  นายวิทยา ใจบุญ 51 30,224.00 3440,20020,58011,8806,0608,01086,7304 พฤศจิกายน 2559เพิ่มงบประมาณในการจัดซื้อแบบฝึกหัดให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเพิ่มงบประมาณในการจัดซื้อคู่มือครู
122บ้านแขมใต้  นายพงศ์เทพ ธานี 160 90,139.00 113104,35063,64838,88019,18526,370252,43322 เมษายน 2559-
123บ้านเม็ก  นายโทน มากดี 63 30,231.00 4249,00021,59014,2806,8609,730101,46030 กรกฎาคม 2559บางรายวิชามีปัญหาได้รับหนังสือล้าช้า
124บ้านนกเต็น  นายนโรดม ฟ้าสว่าง 381 164,776.00 272301,200164,77699,81048,25575,980690,02122 มิถุนายน 2559การดำเนินงานจัดซื้อหนังสือเรียนได้ทันตามกำหนดเวลา นักเรียนได้รีบหนังสือเรียนก่อนเปิดภาคเรียน
125อนุบาลศรีเมืองใหม่  นายเกรียงไกร โอษฐิเวช 381 153,019.00 272252,400153,01994,32047,34063,780610,85930 เมษายน 2559
126บ้านนาเอือด  นายสุบรรณ ลาสา 199 153,144.00 141131,35082,02649,20025,02533,190320,79116 พฤษภาคม 2559
127บ้านหนองห้าง  นายบุญหลง เจริญลอย 142 120,762.00 114105,10062,14339,12019,19026,560252,11331 มีนาคม 2559-
128บ้านโนนกุง  นายคมกริช เพิ่มศรี 73 15,508.00 5969,80034,24220,64010,55513,910149,14730 เมษายน 2559
129บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง  นายทองอินทร์ จาระงับ 191 99,938.00 141130,75081,04748,84024,45533,040318,13210 พฤษภาคม 2559
130บ้านฟ้าห่วน  ว่าที่ร้อยตรี สรวิชญ์ รางเงิน 405 244,664.00 300363,800202,664115,11056,62591,700829,8991 เมษายน 2559-
131บ้านคำเตย  นายชัยรัตน์ จิบทอง 70 18,266.00 5969,00031,46220,1609,79513,710144,12730 เมษายน 2559
132บ้านจันทัย  นายปิยะวัฒน์ กันหาสุข 177 70,449.00 122113,10070,44942,24021,13028,580275,49911 พฤษภาคม 2559ไม่มี
133บ้านโนนม่วงโนนจิก  นายพิพ้ฒน์ กาลพัฒน์ 218 149,310.00 165243,250106,73963,69030,17052,600496,44928 เมษายน 2559การจัดซื้อหนังสือจากกระทรวงมีปัญหาหนังสือไม่เพียงพอ
134บ้านหนองขุ่น  นางสังวาลย์ ประพรม 143 58,140.00 10293,50052,59234,68016,66023,630221,06225 เมษายน 2559
135บ้านดอนโพธิ์  นายปรเมนทร์ คืนดี 48 26,869.00 3642,60021,25312,6006,4508,49091,39329 เมษายน 2559
136ชุมชนบ้านดอนใหญ่บูรพา  นายสำราญ เมืองพิล 239 143,871.00 159147,65092,00855,20027,77537,310359,94312 พฤษภาคม 2559ส่งหนังสือช้าและไม่ครบ
137บ้านหนองหอย  นายไกร เฉลิมพงษ์ 44 25,118.00 3237,60018,50811,0405,4807,48080,10821 เมษายน 2559
138บ้านโนนหนองบัว  นายธงชัย กรินรักษ์ 145 74,279.00 10092,80057,48634,68017,41023,450225,82610 พฤษภาคม 2559-
139บ้านห้วยหมาก  นายศักดิ์ชัย สมวัลย์ 349 261,929.00 314378,900203,253119,67058,08595,510855,41813 พฤษภาคม 2559ไม่มี
140บ้านคำไหล  นายทศวรรษ สายแวว 107 54,435.00 8093,20040,49227,12012,94018,500192,25210 พฤษภาคม 2559ร้านค้าให้ความสำคัญกับสถานศึกษาขนาดใหญ่เป็นอันดับแรก ส่วนสถานศึกษาขนาดเล็กให้ความสำคัญรองลงมา
141บ้านจุการ  นางสาวอัมรินทร์ จาระงับ 47 21,857.00 3541,00019,19412,0005,8758,15086,21913 พฤษภาคม 2559
142บ้านขัวแคน  นางมัทนี พิบูลย์ 51 29,685.00 4249,60024,25914,6407,4309,880105,80920 เมษายน 2559
143บ้านหนองเชือก  นายอาลุน เนียมไทยสงค์ 347 220,150.00 223262,450143,88184,12040,89566,170597,51629 เมษายน 2559
144บ้านดอนน้ำคำ  นายมนตรี พันธ์จันทร์ 57 28,213.00 4957,20025,48016,6808,03511,360118,75510 พฤษภาคม 2559
145บ้านหนองสองห้องดอนตูม  นายสมัคร มูลราช 154 66,710.00 112102,20055,60937,80017,85025,830239,28930 มีนาคม 2559
146บ้านภูหล่น  นายจักรกริช พันธ์จันทร์ 184 105,250.00 126116,90072,64543,68021,91029,540284,67510 พฤษภาคม 2559
147บ้านหนองไผ่  นายพิชาติ พิลาวัลย์ 89 35,127.20 5363,60037,27119,08010,33512,720143,0066 พฤษภาคม 3102
148บ้านสระคำ  นางอรทัย จันทร์สอน 88 50,177.00 7588,00040,78925,80012,72517,500184,81415 พฤษภาคม 2559
149บ้านสงยาง  นายอาลุน เนียมไทยสงค์ 36 25,823.00 2631,20018,7099,3605,0706,24070,57913 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรคในการจัดซื้อ แต่ต้องรอสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพราะอยู่ในช่วงปรุบปรุงการใช้หนังสือบางชั้นเรียน
150บ้านโนน  นายสนั่น แก้วคำ 53 38,249.00 5362,80031,65518,6009,57512,520135,15029 เมษายน 2559
151บ้านคำบง  นายสวัสดิ์ เชื้อประทุม 22 13,699.00 1821,60011,2586,4803,5104,32047,16829 เมษายน 2559
152บ้านหินโงม  นายสันติสุข วิเวกวินย์ 197 113,233.00 139129,65081,57648,60024,82532,760317,4112 พฤษภาคม 2559ดำเนินการตามระเบียบทันตามเวลาที่กำหนด
153บ้านตุงลุงเหนือ  นายวิรุฬห์ สุภาการ 119 68,624.00 8195,80048,68028,32014,46519,090206,35519 พฤษภาคม 2559แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยและวิชาคริตศาสตร์ได้ล่าช้า และหนังสือเรียนบ้างวิชาได้มาเพิ่มทั้งๆที่ไม่ทำการสั่งรายการหนังสือไป เป็นต้น
154บ้านลาดควาย  นางประภาพร ชารีสมบัติ 94 35,978.00 7184,40043,33025,08013,08516,840182,73513 พฤษภาคม 2559
155บ้านป่ากุงน้อย  นายสุรชัย ศรไชย 213 155,507.00 163279,950121,88166,81032,29058,270559,20129 เมษายน 2559
156บ้านป่ากุงใหญ่  นายสุภรณ์ ตรงกรณ์ 127 66,275.00 7790,80046,06826,76013,49518,080195,20326 เมษายน 2559 ควรจัดสรรงบประมาณในการซื้อหนังสือให้ครบ 100%
157บ้านหนองผักแพว  นายสยาม สาธุพันธ์ 46 19,000.00 3237,80019,55811,1605,6707,53081,71830 เมษายน 2559
158บ้านสิม  นายประสิทธิ์ จันทร์เพ็ชร 30 9,500.00 2125,20015,1137,5604,0955,04057,00820 พฤษภาคม 2559
159บ้านนาเลิน  นายประภาส สีหา 220 160,897.00 158230,900107,27761,20029,49050,120478,98711 พฤษภาคม 2559ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนตามระเบียบที่กำหนด และดำเนินการตามปฏิทินการจัดซื้อหนังสือเรียนที่ทาง สพฐ. ได้กำหนด เพื่อให้ทันต่อการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559
160บ้านคำหมาไนร่องเข  นายศรีมูล ช่วยสุข 114 43,000.00 8296,40045,17128,32014,09019,180203,16130 เมษายน 2559ไม่มี
161บ้านสวาสดิ์  นายสถิตย์ วงค์วาน 140 80,675.00 9789,95055,24933,60016,82522,730218,35421 เมษายน 2559
162บ้านนาโป่งโพน  นายวินัย วงศาสุข 84 46,764.00 6575,60032,73521,96010,39515,000155,69030 เมษายน 2559
163บ้านเอือดใหญ่  นายประมง กัญญะลา 187 84,298.00 119110,65068,83541,40020,92527,960269,77030 เมษายน 2559
164บ้านกุดก่วยโนนเจริญ  นายอนันตศักดิ์ ประดับศรี 72 34,269.00 5665,80031,22119,3209,59013,090139,02116 พฤษภาคม 2559
165บ้านงิ้ว  นายทินกร แก้วกัญญา 59 26,030.00 4856,20026,03016,4408,03011,170117,8709 พฤษภาคม 2559ต้องจัดซื้อหนังสือให้ทันตามเวลาที่กำหนด
166บ้านแก้งกอก  นายอุทิศ สอแสง 193 109,964.00 140130,20080,50348,72024,64032,900316,9638 เมษายน 2559
167บ้านนาแค  ว่าที่ร้อยตรี อาทิตย์ ศรีแสงเมือง 78 41,690.00 4351,60028,68215,4808,38510,320114,46710 พฤษภาคม 2559ไม่มี
168บ้านสัน  นายอดิศร กัญญะลา 62 45,084.00 5767,00032,14619,6809,78513,330141,94130 มีนาคม 2559
169บ้านไร่  นายสงวน ละอองแก้ว 389 209,548.00 293397,150209,548117,48056,755100,020880,95330 เมษายน 2559
170บ้านหนามแท่ง  นายสำราญ สามทอง 262 145,765.00 197182,150108,65667,92033,66546,030438,42115 มีนาคม 2559
171บ้านชาด  นายประจักษ์ รุ่งแสง 221 122,407.00 155144,05087,41253,88027,18536,400348,92730 เมษายน 2559
172บ้านนาทอย  นายสุรชัย ละม้ายศรี 83 54,000.00 5666,00033,60719,4409,78013,140141,96731 มีนาคม 2559
173บ้านนาคอ  นายเด่นชัย สุขแสวง 108 56,925.00 9891,10056,92534,08017,21023,020222,33525 เมษายน 2559
174บ้านสร้างถ่อ  นายวิษณุ สูนานนท์ 51 29,029.00 4047,20023,06413,9207,0409,400100,62418 เมษายน 2559
175บ้านหุ่งหลวงพะเนียด  นายวินัย คำมูล 87 67,800.00 5767,80035,40820,16010,54513,530147,44312 พฤษภาคม 2559
176บ้านโหง่นขาม  นายรังสรรค์ เสนาพรหม 53 38,200.00 3238,20020,79511,4006,0507,63084,07530 เมษายน 2559
177บ้านดงนา  นายพยอม ขันธิวัตร 59 20,346.00 3642,60020,34612,6006,4508,49090,48625 เมษายน 2559
178บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)  นายประเสริฐ เชื้อโชติ 307 215,155.00 214324,200156,69885,41043,12569,960679,39329 เมษายน 2559ไม่มีปัญหา
179บ้านโคกเที่ยง  นายบัณฑิต อังคุระษี 189 82,604.00 129159,35082,60447,82023,51536,410349,69926 มีนาคม 2559มีความล่าช้าในบางวิชา
180บ้านดอนชี  ว่าที่ร้อยตรีธนสาร แกมไทย 82 43,324.00 6576,20033,85822,32010,96515,150158,49330 เมษายน 2559ไม่มีปัญหา
181บ้านปากบุ่ง  นายพิสรรค์ ธงชัย 70 47,865.00 5060,00034,17418,0009,75012,000133,9242 พฤษภาคม 2559ไม่มี
182บ้านห้วยน้ำใส  นายณรงค์ศักดิ์ แดงสุข 93 51,732.00 5969,20032,97120,2809,98513,760146,19629 เมษายน 2559โรงเรียนได้สอบรายการหนังสือ และ ราคาหนังสือ จากหลายร้านเพื่อให้ตรงกับการจัดการเรียนการสอนของครู และความเห็นคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย มากที่สุด
183บ้านคำเขื่อนแก้ว  นายขจรเดช พละพันธ์ 73 24,855.00 3744,40024,85513,3207,2158,88098,6709 พฤษภาคม 2559
184นิคมสร้างตนเอง 5  นายสมกาย แสนอ้วน 172 39,571.00 112103,60063,48638,64019,18026,180251,08631 พฤษภาคม 2559
185นิคมสร้างตนเอง 6  นางสาวนิอร พันธ์อ่อน 64 41,209.00 4755,80028,96216,5608,59511,130121,04712 พฤษภาคม 2559
186บ้านหนองชาด  นายอุทัย จันทะเวช 76 35,227.00 4856,40026,33616,5608,22011,220118,73610 พฤษภาคม 2559
187หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง)  นายสิริศักย์ คูณภาค 164 72,764.00 130120,50072,76445,00022,50030,450291,21418 เมษายน 2559
188บ้านห้วยไฮ  นายวิชิต มีมาก 69 27,433.00 5766,20027,43319,2009,02513,130134,9882 พฤษภาคม 2559งบประมาณควรโอนมาให้โรงเรียนเป็นปัจจุบัน 100 %
189บ้านทุ่งหนองบัว  นางจีรวัฒน์ บุตรโคตร 55 39,244.80 4655,20030,93716,5608,97011,040122,7078 เมษายน 2559
190บ้านบากชุม  นายยงยุทธ นิลชัย 125 615,881.00 8981,35045,40330,12014,31520,560191,74826 เมษายน 3102หนังสือบางสาระการเรียนรู้ไม่ครบทันตามกำหนด มีการจัดส่งล่าช้า มีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ
191บ้านหนองเม็ก  นายอดุลย์ เศษสุวรรณ 442 272,059.00 279342,250198,145108,15053,99086,260788,7958 เมษายน 2559
192บ้านหินสูง  นายสมัย ปัญกาที 133 83,202.00 8983,15053,78231,20016,02521,010205,1675 พฤษภาคม 2559จัดซื้อหนังสือให้เร็วกว่านี้
193บ้านเหล่าอินทร์แปลง  นางปุญญาภัส บัวใหญ่ 182 105,921.00 10296,90067,84936,72019,89024,480245,8398 เมษายน 2559
194องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17  นายสุวิทย์ อินทร์จันทร์ดา 177 102,284.00 127118,45074,81544,40022,67529,930290,27030 พฤษภาคม 2559การจัดส่งไม่ครบตามจำนวนในครั้งเดียว
195บ้านคันเปือย  นายสมกาย แสนอ้วน 107 65,132.00 6679,20044,14823,76012,87015,840175,8182 พฤษภาคม 2559งบประมาณควรโอนมาให้โรงเรียนเป็นปัจจุบัน 100 %
196นิคมสร้างตนเอง 2  สิบเอกวรจักร นนท์ศิริ 466 343,834.00 312374,600200,974118,29056,90594,430845,19926 มีนาคม 2559
197นิคมสร้างตนเอง 3  นายอภิสุริยะ อภิรัตนะสาร 66 29,948.00 4552,80024,66615,4807,63510,500111,08110 พฤษภาคม 2559
198บ้านลาดวารี  นางพัฒนา ทองการ 93 36,875.00 7082,20038,97424,12011,94016,350173,58413 พฤษภาคม 2559
199บ้านสุวรรณวารี  นายสมศรี พุ่มจันทร์ 198 120,000.00 152196,70092,30956,43026,86544,180416,48416 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย ส่วนใหญ่แล้ว จะได้รับล่าช้า
200บ้านโนนก่อ  ว่าที่ร้อยตรีจิรยุทธ์ บัวใหญ่ 318 205,356.00 234263,100144,41186,49041,92566,360602,28630 เมษายน 2559ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ
201บ้านป่าเลา  นายแสงทอง ฉันไชย 111 58,311.00 7587,80040,95325,68012,53517,450184,41829 เมษายน 2559
202บ้านพลาญชัย  นางเรืองรอง สังวิบุตร 235 153,880.00 147190,15093,06354,93026,62042,780407,54310 พฤษภาคม 2559มีหนังสือบางกลุ่มสาระที่ไม่ได้สั่ง เนื่องจากงบไม่เพียงพอ
203บ้านห้วยเดื่อ  นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว 118 59,953.00 9989,85045,45533,12015,31522,710206,45027 เมษายน 2559-
204บ้านเหล่าคำ  นายคงเดช กุลบุญญา 101 60,310.00 6375,60042,62422,68012,28515,120168,30910 พฤษภาคม 2559การดำเนินการสั่งหนังสือเร็วกว่าทุกปี การรับหนังสือน่าจะทันเปิดภาคเรียน
205บ้านแหลมทอง  นายวิทยา ศรีชุม 114 60,672.00 7386,40043,20025,56013,09517,220185,47510 พฤษภาคม 2559หนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดของกรมวิชาการในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอและไม่ทันกำหนดเปิดภาคเรียนในทุกปีที่ผ่านมา และอยากให้มีแบบฝึกหัดในกลุ่มสาระอื่นนอกจากสาระวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาาสตร์ด้วย
206บ้านคำก้อม  นายสุวรรณ คูณทอง 234 139,392.00 181236,350114,84767,92033,03553,040505,19215 พฤษภาคม 2559บางวิชาขาด บางสำนักพิมพ์
207ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1)  นายสุรพล ณ รุณ 629 355,166.00 485448,550266,644167,28082,985113,3501,078,80929 เมษายน 2559
208บ้านโนนจิก  นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร 82 48,722.00 6576,60038,31122,56011,34515,250164,0669 พฤษภาคม 2559
209บ้านฝางคำสามัคคี  นายทองคำ แสงสาย 82 43,050.00 5363,60035,20919,08010,33512,720140,94431 มีนาคม 2559ไม่มี
รวม 34,831 19,540,273 28,87834,801,75018,780,73210,789,1205,287,2758,238,95577,897,832
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน