สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายเธียนไท คำล้าน
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)  นายกฤติเดช สกุลว่องไว 328 185,292.00 242224,300136,11483,76041,87056,680542,72430 เมษายน 2559ไม่มี
2บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159)  นายแสงจันทร์ กอบเกื้อ 120 69,083.00 9588,25054,97833,00016,62522,300215,15329 เมษายน 2559ไม่มี
3บ้านโคกก่องวังนอง  นายสฤทธิ์ ผิวอ่อน 108 67,334.00 6578,00045,29123,40012,67515,600174,96624 เมษายน 2559
4บ้านตาดแต้  นางรัตธิยา ฉิมพลี 63 43,477.00 4756,40032,61416,9209,16511,280126,3798 เมษายน 2559
5บ้านโนนหอม  นางพชรพร ลีทัพไทย 46 24,523.00 3338,60017,40511,2805,4857,67080,44016 พฤษภาคม 2559
6บ้านน้ำเกลี้ยง  นายวีรพันธ์ ดาษดา 81 47,280.00 5464,80036,89819,44010,53012,960144,6286 พฤษภาคม 3102
7บ้านกาบิน  นายปัจจัย บ่งเทพ 152 98,019.00 110170,80084,30344,19022,21536,600358,10810 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหา
8บ้านตุ  นายพงศ์ศิลป์ โสภิตะชา 144 83,605.00 10193,75057,68035,04017,60523,690227,76524 มีนาคม 2559ไม่มี
9บ้านป่าข่า  นางทัศนีย์ มณีวรรณ 47 23,301.00 3844,80022,02613,2006,6508,92095,5962 พฤษภาคม 2559ไม่มี
10ชุมชนบ้านโนนสวาง  นายบุญส่ง เยาวบุตร 154 95,866.00 9287,40063,99533,12017,94022,080224,53513 เมษายน 2559
11บ้านหนองหว้า  นายชลวิทย์ การีวัฒน์ 40 23,501.00 3137,20020,22611,1606,0457,44082,07123 มีนาคม 2559ไม่มี
12บ้านดงบัง  นายบุญส่ง เยาวบุตร 76 32,058.00 5160,40032,05817,8809,18512,040131,5636 พฤษภาคม 2559ไม่มี
13บ้านคำแม่มุ่ย  นายชำนาญ วรรณวัตร 135 76,222.00 9991,85056,11134,32017,21523,210222,70629 มีนาคม 2559-
14บ้านกุดกลอย  นายรวี จันทะนาม 107 40,000.00 7284,40039,64624,72012,14016,780177,6865 พฤษภาคม 2559aa
15บ้านแก้งลิงโคกสว่าง  นายคำสี คำประวัติ 68 37,612.00 4048,00026,89114,4007,8009,600106,69115 พฤษภาคม 2559
16บ้านไชยชนะ  นายสมัย สุวรรณโค 26 15,947.00 2530,00015,9479,0004,8756,00065,82216 พฤษภาคม 2559
17บ้านแข็งขยัน  นายทรงพล วรรณวัตร 44 27,068.00 2934,60019,40310,3205,4656,91076,69813 พฤษภาคม 2559
18บ้านบกหนองทันน้ำ  นายพรหมลิขิต เวชกามา 421 338,861.00 279315,250180,824104,04051,43579,510731,05912 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนตามกำหนดเวลาและสำเร็จลุล่วงได้ดี
19บ้านโนนหินแร่  ว่าที่ร้อยตรีพงศ์ฤทธิ์ สุขเสริม 227 146,722.00 159203,650103,93959,82029,73546,060443,20429 เมษายน 2559ไม่มี
20บ้านแสนอุดม  นายคำพัน รุ่งเรือง 70 38,384.00 5362,20028,52418,2409,00512,370130,3396 พฤษภาคม 2559หนังสือบางรายการมีการพิมพ์จำนวนที่จำกัด การสั่งซื้อจึงต้องใช้เวลาพอสมควร
21บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง  นายสมศักดิ์ จำปาโท 105 57,965.00 7891,60042,82026,88013,31018,220192,83012 เมษายน 2559
22บ้านหนองลุมพุก  นายทองพูล สิงห์บุตร 36 12,464.00 2833,60019,40310,0805,4606,72075,2639 พฤษภาคม 2559การดำเนินการจัดซื้อไม่สะดวก
23บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน  นายสฤธิ์ ผิวอ่อน 84 53,044.00 5970,20036,44220,88010,93514,010152,46711 พฤษภาคม 2559ไม่มี
24บ้านแก่งเค็ง  นายสุรวิทย์ วงศ์จันทร์ 180 119,061.00 142170,20089,06952,29025,84539,280376,68413 พฤษภาคม 2559
25บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ  67 41,462.00 5464,00033,08518,9609,77012,760138,57518 มีนาคม 2559
26บ้านขุมคำ  นายสนอง ตระทอง 139 78,612.00 8095,40052,10628,44015,03019,050210,02611 พฤษภาคม 2559
27บ้านหนองบั่ว  นายพิสิฏฐ์พล รูปพรหม 96 61,605.00 7992,25050,49329,10014,66521,510208,0185 พฤษภาคม 2559 การจัดส่งหนังสือขององค์การค้าคุรุสภาโดยเฉพาะในสาระคณิตศาสตร์และภาษาไทย ควรดำเนินการจัดส่งให้เร็วกว่าปีที่ผ่านมา
28บ้านฟ้าห่วน  นายสาคร วงษ์ใหญ่ 86 51,164.00 6678,00038,74823,04011,73015,540167,05819 เมษายน 2559
29บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี  นายจรัญ วะริสา 40 18,000.00 2530,00016,7719,0004,8756,00066,64610 พฤษภาคม 2559
30เขมราฐ  นายสัมฤทธิ์ ทองทับ 341 192,243.00 246227,100135,94084,60041,70057,390546,73013 มีนาคม 2559ไม่มี
31อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ  นายประหยัด บุญพอ 956 359,375.00 663612,050359,375228,000112,375154,6701,466,47029 มีนาคม 2559
32บ้านไทรย้อย  นายจำลอง ชิณโคตร 95 57,576.00 6779,40040,81423,52012,11515,830171,67916 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหา
33บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง  นายสุทธิศักดิ์ จันทอก 186 83,933.00 130121,50078,13345,60023,45030,700299,38328 เมษายน 2559
34บ้านนาสนามนาหว้าเกษม  นายปัญญา กาฬหว้า 198 109,728.00 133122,75072,30545,72022,51531,020294,31012 พฤษภาคม 2559
35บ้านทรายพูล  นายประสิทธิ์ กุลศิโรรัตน์ 165 96,600.00 118109,30067,37040,80020,35027,620265,4404 พฤษภาคม 2559-
36บ้านหนองนกทา  นางลาภิศ โคตรวันทา 170 109,575.00 118157,70081,70345,00022,41035,220342,03318 เมษายน 2559ช่วงสั่งซื่อหนังสือเรียนจำนวนนักเรียนยังไม่นิ่ง
37ตชด.ทองพูนพิทยา  นายอำนวย อ่อนสุด 209 173,909.60 156217,300102,08259,67028,96547,840455,85730 เมษายน 2559บางวิชายังไม่ได้รับหนังสือส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือของกระทรวง
38บ้านหนองหลวง  นายวิชัย ชิณพันธ์ 24 13,898.00 1922,60012,1226,7203,5154,51049,46725 มีนาคม 2559ไม่มี
39บ้านป่าติ้ว  นายพยับ สละภัย 64 34,657.00 5665,20028,46818,9609,02012,940134,5888 เมษายน 2559- ผู้บริหารและคณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านป่าติ้วได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 อย่างพร้อมเพียงกัน
40บ้านนายูง  นายนราวุฒิ ศิริผลา 261 173,954.00 172227,100124,97466,33034,27551,080503,75910 พฤษภาคม 2559
41บ้านบุ่งซวยห้วยยาง  นายสมเกียรติ จันทร์ดอนแดง 172 133,203.00 126186,00093,32549,95025,33540,440395,05010 พฤษภาคม 2559จัดส่งหนังสือรายวิชาหน้าที่พลเมืองล่าช้า ควรจัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเรียนกลุ่มสาระอื่นๆ
42บ้านโนนสูง  นายประเสริฐ ปกติ 28 13,072.00 2428,20013,0728,2804,1105,61059,27231 มีนาคม 2559
43บ้านหนองผือ  นายประพันธ์ เสนาใหญ่ 532 410,000.00 391517,850265,551154,50073,775130,4401,142,11627 เมษายน 2559-
44บ้านนาหว้าเหนือ  นายสมชัย ศรีวงศ์ 389 247,370.00 262304,700172,31498,94048,97076,830701,75425 มีนาคม 2559-
45บ้านพนมดี  นายภิญโญ พูลเพิ่ม 30 19,783.00 2833,20016,3749,8405,0806,62071,1146 พฤษภาคม 2559
46บ้านป่าข่า  นายประเสริฐ พวงศรี 203 122,842.00 145134,35082,20650,16025,04533,950325,71129 เมษายน 2559
47ตชด.บ้านป่งคอม  นายเชิดศักดิ์ ขันตรี 99 53,781.00 7284,40038,97924,72012,14016,780177,01930 มีนาคม 2559ไม่มี
48บ้านแก้งหลักด่าน  นายประเสริฐ ปกติ 110 50,137.00 9183,45046,65230,96014,89521,090197,04722 เมษายน 2559หนังสือกระทรวงจะได้รับช้ากว่าหนังสือสำนักพิมพ์อื่น ๆ
49บ้านโคกสว่าง  นายสุเมธ เทียนอบ 28 11,581.00 2732,00016,0539,4804,8856,38068,7986 พฤษภาคม 2559
50บ้านบาก  นายสุทธิพงษ์ จุรุเทียบ 211 150,034.00 164218,700103,32961,59029,51548,710461,84420 เมษายน 2559ไม่มี
51บ้านบึงหอม  นายสมคิด มีธรรม 187 118,000.00 134163,90083,27749,50024,30037,560358,53724 กุมภาพันธ์ 2559ไม่มี
52ชุมชนบ้านเจียด  นายประยูร เครืองกัณฑ์ 356 231,758.00 256299,000162,23196,00046,31075,390678,93122 เมษายน 2559-
53บ้านนานวน  นายจำลอง สายใจ 93 47,852.00 5161,20035,17218,3609,94512,240136,91710 พฤษภาคม 2559-
54บ้านม่วงเฒ่า  นายทวีศักดิ์ แก้วอาษา 460 274,770.00 312357,400200,026116,55056,95590,130821,06113 พฤษภาคม 2559
55บ้านห้วยยาง  นายชัยรัก จันทนุช 397 270,000.00 264284,000162,17696,24047,26071,660661,33625 มีนาคม 3102ไม่มี
56บ้านอีเติ่ง  นายวิทยา สืบแล 312 235,790.00 237277,350151,27389,34043,65569,930631,54811 พฤษภาคม 2559
57บ้านนาชุมใต้  นายไพโรจน์ ศรีฐาน 209 130,000.00 144186,40093,38954,00026,40041,960402,14910 พฤษภาคม 2559ได้รับหนังสือไม่ตรงตามสั่ง
58ชุมชนบ้านขามป้อม  นายสุรสีห์ ผลจันทร์ 242 131,091.00 184255,900131,09171,43036,06556,560551,0466 พฤษภาคม 2559ไม่มี
59บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)  นายวันสุข ท่าหาญ 104 52,469.00 6880,60041,35923,88012,31016,070174,21912 พฤษภาคม 2559-
60บ้านนาตาลเหนือ  นายไพบูลย์ จันทรักษา 362 165,818.00 260306,600165,81898,16047,72077,300695,59821 เมษายน 2559
61บ้านนาขนัน  นายมงคล กุลเกลี้ยง 98 78,945.00 6576,60037,84322,56011,34515,250163,5985 เมษายน 2559ให้ห้างร้านส่งหนังสือให้โรงเรียนทันก่อนเปิดภาคเรียน
62บ้านแก้งเหนือ  นางเปรมวดี คำภาพันธ์ 134 90,662.00 128118,00070,08143,92021,54029,820283,36129 เมษายน 2559การเลือกหนังสือเรียน ครูผู้สอนมีความต้องการเปลี่ยนแปลงหนังสือเรียนบางวิชาเป็นของสำนักพิมพ์อื่นๆ ที่ไม่ตรงกับความต้องการของ สพฐ.
63บ้านนาแมด  นายเพียรเลิศ วิลามาศ 168 73,333.00 121112,55070,55942,12021,31528,440274,98427 เมษายน 2559
64บ้านคำหาด  นายบุญทัย สุระมุล 119 57,059.00 88103,20048,38430,24014,88020,520217,22429 เมษายน 2559ไม่มี
65บ้านนาแวง  นายจำรัส อัฒจักร 203 138,698.00 173265,050118,97368,19033,02056,820542,05330 เมษายน 2559
66บ้านบุ่งวิทยา  นายสมใจ วิชัย 170 112,360.00 10799,25061,42437,08018,58525,080241,4199 พฤษภาคม 2559หนังสือกระทรวงได้ล่าช้า
67บ้านโบกม่วง  นายสสิธร หนันดูน 85 48,689.00 7385,60040,71225,08012,33517,020180,74715 เมษายน 2559ไม่มี
68บ้านลาดหญ้าคา  นางนิภาพร สุธรรมวงศ์ 101 38,465.60 7690,00044,82026,64013,68017,940193,08011 พฤษภาคม 3102
69บ้านนาเมือง  นายถาวร โพไทร 197 114,338.00 142131,30078,33448,96024,27033,180316,04410 พฤษภาคม 2559
70บ้านกระเดียน  นายสำเร็จ ปัสสา 143 92,979.00 101134,25065,37937,95018,26029,940285,77920 พฤษภาคม 2559ไม่มี
71บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)  นายจีระศักดิ์ คำมูล 89 55,039.00 6274,40041,37522,32012,09014,880165,06517 กุมภาพันธ์ 2559-
72บ้านนาหว้า  นายณัฐวุฒิ ทีรวม 111 71,335.00 6578,00043,93223,40012,67515,600173,6075 พฤษภาคม 2559หนังสือของกรมวิชาการส่งมอบให้โรงเรียนล่าช้า
73บ้านเล้า  - 14 10,012.00 1315,6008,2714,6802,5353,12034,2065 พฤษภาคม 3102หนังสือของกรมวิชาการส่งมอบให้โรงเรียนล่าช้า
74บ้านทม  นายภิรวัฒน์ ดาษดา 68 32,550.00 4857,60032,87717,2809,36011,520128,63711 เมษายน 2559
75บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)  นายจักรกริช จิตตรีเที่ยง 77 43,197.00 4452,80030,21815,8408,58010,560117,99811 เมษายน 2559ไม่มี
76บ้านโนนสูงโนนสำราญ  นายสารทูล ศรีถม 48 31,214.00 3643,20023,75912,9607,0208,64095,57930 เมษายน 3102ไม่มี
77บ้านกุศกร  - 187 126,153.00 135221,75096,47454,33026,09046,650445,29416 พฤษภาคม 2559
78บ้านลาดสมดี  นายจรัส ถนอมสุข 69 43,434.00 4554,00030,38016,2008,77510,800120,15513 พฤษภาคม 2559
79บ้านศรีสุข  นายสายันต์ สิงห์สิทธิ์ 59 47,303.00 4149,20026,98714,7607,9959,840108,78213 พฤษภาคม 2559
80บ้านนาพิน  นายคารม ช่วยสุข 252 166,170.00 178224,400112,45466,21032,34550,920486,3294 มีนาคม 2559-
81บ้านโหมน  นายปรัชญา มั่นทน 39 19,664.00 3237,40016,94010,9205,2907,43077,98010 พฤษภาคม 2559ไม่มี
82บ้านโคกจาน  นายอุเทน เถาว์โถ 86 31,561.00 6273,20036,22721,60010,95014,580156,55713 พฤษภาคม 2559บางครั้งได้รับหนังสือไม่ตรงตามกำหนด
83บ้านโคกน้อย  นายปวรพัฒน์ ภูผานี 151 84,668.00 10093,00058,47934,80017,60023,500227,37915 พฤษภาคม 2559การจัดส่งหนังสือไม่ครบ การส่งหนังสือล่าช้า ได้หนังสือไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
84บ้านโคกใหญ่  นายเฉลียว ศุภษร 71 45,818.00 4452,80030,85115,8408,58010,560118,63110 พฤษภาคม 2559
85บ้านแอมเจริญ  นายเฉลียว โสมสุด 143 90,409.00 116107,00063,08239,84019,58027,040256,54211 พฤษภาคม 2559นักเรียนบางคนมีการย้ายเข้า-ย้ายออก ทำให้มีปัญหาการบริหารจัดการด้านงบประมาณในการจัดซื้อแบบเรียน
86บ้านเกษม  นายชัชวาล ใจเดี่ยว 113 66,415.00 9084,10052,80331,56016,22021,250205,93313 พฤษภาคม 2559
87บ้านคำสมิง  นายธนพูน นามบุตร 239 138,522.00 138127,70078,02847,64023,68032,270309,3189 พฤษภาคม 2559
88บ้านกุดยาลวน  นายบุญสอน สามัคคี 122 58,998.00 8195,20046,01427,96013,89518,940202,00917 มีนาคม 2559
89บ้านหนองเอาะหนองสิม  นายโกศล บัวศรี 45 27,156.00 3238,40022,18411,5206,2407,68086,02425 กรกฎาคม 2559
90บ้านคึม  นายเพยาว์ สายบุตร 48 20,676.00 2327,60015,9918,2804,4855,52061,8766 พฤษภาคม 2559
91เกษมบ้านนาคำ  นายสุภาพ ลุลอบ 75 37,727.00 5564,40029,64218,8409,20512,800134,88712 พฤษภาคม 2559-
92บ้านกึ่งพุทธกาล  นายมงกร องอาจ 21 14,257.00 1821,60011,9986,4803,5104,32047,9084 เมษายน 2559
93บ้านกาจับ  นายสังครีบ วัฒนราษฎร์ 54 16,498.00 3946,00022,75813,5606,8459,16098,32321 มีนาคม 2559
94บ้านฮี  นายชุมพล มุสุกะ 112 78,902.00 7385,60040,43625,08012,33517,020180,4714 เมษายน 2559-
95บ้านแพง  นายศราวุธ วงศ์ทอง 60 36,343.00 4350,80026,31815,0007,62510,120109,8634 เมษายน 2559
96บ้านดอนใหญ่  นายบรรพต แก่นลา 72 42,945.00 8093,60042,94527,36013,32018,600195,82510 พฤษภาคม 2559
97ตระการพืชผล  นายเสมอ สุวรรณโค 597 284,453.00 440414,200284,585156,12082,190104,6501,041,7458 เมษายน 2559
98บ้านดอนทับช้าง  นายวิจิตร มูลมี 89 42,004.00 7184,20042,00424,96012,89516,790180,84910 พฤษภาคม 2559
99บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)  นายธนพูน นามบุตร 47 22,068.00 3541,40022,06812,2406,2558,25090,2134 เมษายน 2559
100บ้านขามเปี้ย  นายบ่งการ สมสุวรรณ 250 170,000.00 198307,700149,83879,56039,99065,920643,00821 เมษายน 2559
101ขามเปี้ยบ้านศรีสุข  นายครองวิศุทธิ์ สาธุจัญ 20 14,236.00 1821,60012,3966,4803,5104,32048,3066 พฤษภาคม 2559ปัญหาที่พบประจำทุกปีคือหนังสือขององค์การค้าคุรุสภาจัดส่งได้ช้า
102บ้านดอนตะมุน  นายประจักษ์ ดาผา 45 26,529.00 3542,00022,96412,6006,8258,40092,7896 พฤษภาคม 2559หนังสือขององค์การค้าคุรุสภาจัดส่งได้ช้า
103บ้านนาตาหมุด  นายวรเวธน์ เขื่อนสีอ่อ 54 34,938.00 3643,20024,39812,9607,0208,64096,21822 เมษายน 2559
104บ้านบ่อหิน  นางวันดี ละศรีจันทร์ 244 155,880.00 163225,450108,76162,40030,53549,770476,9165 เมษายน 2559
105บ้านดอนหมูวิทยา  นายณรงค์ ทีอุทิศ 64 38,613.00 3946,80026,31214,0407,6059,360104,11716 พฤษภาคม 2559ไม่มี
106บ้านดงไม้งาม  นายไกยูล เกษสุพรรณ์ 25 14,028.00 2630,60014,0289,0004,5006,09064,21818 มีนาคม 2559-
107บ้านคอนสาย  นายจรัญ ชลกาญจน์ 163 104,743.00 131178,25078,99749,08022,97539,390368,69211 พฤษภาคม 2559ไม่มี
108บ้านสร้างโพน  นายเตรียมชัย ช้อยชด 57 38,834.00 4452,80029,44115,8408,58010,560117,22116 พฤษภาคม 2559ซื้อหนังสือครบทุกสาระ ทุกเล่ม ทุกคน เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่ซื้อจริง
109บ้านโป่งน้อย  นายธีรภัทร์ กิ่งก้าน 52 23,197.00 3440,80023,19712,2406,6308,16091,02710 พฤษภาคม 2559-
110บ้านห้วยที  นายทวี พิมสาร 100 71,774.00 6578,00044,39223,40012,67515,600174,0674 เมษายน 2559เพิ่มเงินรายหัวนักเรียนเพื่อจะได้ซื้อหนังสือเรียน และ หนังสืออ่านนอกเวลาเรียนได้มากขึ้น
111บ้านนาคำวิทยา  นายเฉลิมชัย แดนดี 112 52,902.60 8397,40045,26228,56014,09519,370204,68711 พฤษภาคม 2559
112บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)  นายประกอบกิจ จอมหงษ์ 43 24,056.00 3744,40024,05613,3207,2158,88097,87130 เมษายน 2559ไม่มี
113บ้านถ้ำแข้  นายพินิจ โคระรัตน์ 167 89,537.00 131195,45089,53751,12024,67542,190402,97216 เมษายน 2559หนังสือของกระทรวง ส่งช้า
114บ้านคำแคน  นายจอมเดช บุญพอ 61 24,001.00 4351,00025,61815,1207,81510,170109,7238 เมษายน 2559
115บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย)  นายพินิจ โคระรัตน์ 54 26,951.00 4048,00026,85114,4007,8009,600106,65116 เมษายน 2559
116ชุมชนบ้านเซเป็ด  นายสมชัย สุขศรี 59 35,328.00 3845,60025,47313,6807,4109,120101,28318 เมษายน 2559-
117บ้านเสาธงใหญ่  นางสาวภัญจน์ณัฏฐ์ ไชยโคตร 44 25,403.00 4249,00021,96314,2806,8609,730101,8335 พฤษภาคม 2559-
118บ้านนาเดื่อ  นายสมชาย จันทร์ถอด 60 15,844.00 4654,60028,03716,2008,40010,890118,12718 เมษายน 2559-
119บ้านคำข่า  นางอภิญญา อาจหาญ 59 36,160.00 4653,80025,09315,7207,64010,690112,94325 พฤษภาคม 2559
120ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง  นายอนันตชัย แสนทวีสุข 90 64,506.00 5161,20034,59818,3609,94512,240136,34326 มีนาคม 2559
121บ้านนาคิแลน  นายบุญเพลิน แสงงาม 40 23,337.00 3542,00023,33712,6006,8258,40093,16229 เมษายน 2559-
122บ้านดอนจิก  นายสมชาย จันถอด 29 17,556.00 2023,80013,2417,0803,7104,75052,58110 พฤษภาคม 2559
123บ้านตากแดด  นายสมหมาย ธิโกศรี 369 165,842.00 296342,200185,806110,40053,09086,290777,7867 เมษายน 2559
124บ้านดอน  นายอริยวุฒิ แก้วศรี 71 42,418.00 4350,60025,94014,8807,43510,070108,92525 เมษายน 2559
125บ้านดอนก่อ  นายคำมี คำวัน 78 48,016.00 4958,80033,60517,6409,55511,760131,36016 พฤษภาคม 2559
126บ้านนาจ่าย  นายกุศล ผาใหญ่ 84 45,825.00 5766,80031,54719,5609,59513,280140,78216 พฤษภาคม 2559
127บ้านห้วยฝ้าย  นางผ่องใส ศรไชย 146 84,748.00 117108,55066,88540,56020,34527,430263,77028 เมษายน 2559
128บ้านไผ่ล้อม  นายกมล แก้วญวน 26 10,554.00 2124,60010,5547,2003,5254,89050,76930 มีนาคม 2559
129บ้านนาดอกไม้  นายวิระชัย กาฬโอฆะ 92 45,063.00 6173,20041,09321,96011,89514,640162,78816 พฤษภาคม 2559
130บ้านนาส้มมอ  ว่าที่ร้อยตรีชิดชัย ทองโบราณ 60 33,537.00 5260,80026,99617,7608,62012,080126,2566 พฤษภาคม 2559โรงเรียนไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน การดำเนินงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จ โรงเรียนจะต้องรีบดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน
131บ้านไหล่ทุ่ง  นายสมบัติ เจือบุญ 113 55,026.00 7994,80052,40328,44015,40518,960210,0084 พฤษภาคม 2559บางรายการต้องรอแบบเรียนจาก รร ไกลกังวล เพราะเรียนทางไกล
132บ้านไหล่สูง  นายประสิทธิ์ ผึ่งผาย 103 63,763.00 7285,40044,93125,32013,09017,030185,7712 พฤษภาคม 2559
133บ้านดอนงัว  นายพินิจ แก้วตา 143 91,791.00 105154,25070,32640,83019,79033,450318,64620 เมษายน 2559-
134บ้านคำไหล  นายสมร หอมศรี 30 21,210.00 2125,20014,4757,5604,0955,04056,3703 พฤษภาคม 2559-
135บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145)  นายชัชวาล บำเพ็ญ 146 96,500.00 5058,60027,82917,1608,42011,650123,65929 เมษายน 2559
136บ้านหนองแดง  นายไกรสร มาสู่ 121 53,853.00 7994,80053,85328,44015,40518,960211,4586 พฤษภาคม 2559
137บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)  นายวรพันธ์ โอษฐิเวช 49 33,932.00 3946,80026,44614,0407,6059,360104,25130 เมษายน 2559
138บ้านโนนสำราญ  ว่าที่ร้อยตรีเสรี มุสิกสาร 39 24,606.00 3439,80018,64811,6405,6807,91083,67830 เมษายน 2559
139บ้านโนนกุง  นายเทพินทร์ ทองศรี 220 126,639.00 161148,75090,85455,44027,40537,590360,03911 พฤษภาคม 25591.การลงระบบอีจีพี 2.ให้ สพฐ.และสำนักงานเขต จัดซื้อหนังสือให้
140บ้านนาห้วยแดง  นายชาญณรงค์ ปวะบุตร 115 73,805.00 6881,60046,03024,48013,26016,320181,69026 เมษายน 2559ถ้าโรงเรียนได้รับโอนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเร็วโรงเรียนก็สามารถดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนได้เร็วขึ้น เหมือนเช่นปีนี้
141บ้านร่องข่า  นายสมศักดิ ศรีทะโน 153 92,852.00 10799,65063,44937,32018,96525,180244,56416 พฤษภาคม 2559
142บ้านท่าหลวง  นายอิทธิชัย รวยทรัพย์ 108 64,762.00 7084,00046,91725,20013,65016,800186,56716 พฤษภาคม 2559
143น้ำคำพิทยา  นายประกาศิต ปอแก้ว 35 20,156.00 3036,00020,15610,8005,8507,20080,0064 พฤษภาคม 2559โรงเรียนสามารถดำเนินงานสั่งหนังสือแบบเรียนได้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรและตามกำหนดระยะเวลาก่อนเปิดเรียน2559
144บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล)  นายบุญจันทร์ ไพอุปรี 65 38,377.00 5060,00032,07618,0009,75012,000131,8263 พฤษภาคม 2559ไม่มี
145บ้านแก้งอะฮวน  นายอดิเทพ หวลหอม 111 61,673.00 6476,80043,91423,04012,48015,360171,59429 เมษายน 2559
146ชุมชนบ้านสะพือ  นายสุริยันต์ จันจุติ 261 145,535.00 173160,55098,54960,00030,12540,570389,79411 พฤษภาคม 2559
147บ้านนางิ้ว  นายควรคิด ศุภกิจ 43 19,816.00 3036,00019,81610,8005,8507,20079,66619 มกราคม 2559โรงเรียนไม่มีปัญหาในการดำเนินการจัดซื้อหนังสือ
148บ้านสงยาง  นางงามพิศ พูลศรี 27 17,384.00 1922,80013,2556,8403,7054,56051,16031 มีนาคม 2559ไม่มี
149บ้านตระการ  นายอุทัย ทวีท้าว 134 78,432.00 9689,20055,82133,36016,82022,540217,7415 พฤษภาคม 2559ไม่มี
150บ้านโพนเมือง  นายฤทธิชัย สายโพธิ์ 239 184,017.00 170217,100113,92864,20032,29049,200476,71813 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดของกรมวิชาการ มีการจัดส่งค่อนข้างได้ช้ากว่าของสำนักพิมพ์เอกชน
151บ้านเอ็นอ้า  นางลำไพร บุญประสาน 30 20,142.00 2732,40017,3629,7205,2656,48071,22716 เมษายน 2559
152บ้านดอนหมู  นายบุญเดช โสมรักษ์ 45 27,937.00 3137,20020,69111,1606,0457,44082,53616 พฤษภาคม 2559
153บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง)  นายประจักษ์ บัวผัน 220 132,025.00 158226,500110,37161,32030,19049,520477,90111 พฤษภาคม 2559
154บ้านพอก  นายสุคันธชาติ ขันศรี 235 147,043.00 160218,900108,13261,17030,09548,500466,7974 พฤษภาคม 2559
155บ้านเขือง  นายปรัชญา มั่นทน 84 47,649.00 5463,80032,27418,8409,58012,710137,20430 เมษายน 2559
156บ้านหนองเต่า  นางทิพวรรณ กะมณี 193 128,795.00 151211,650100,49658,02028,35546,540445,0619 เมษายน 2559
157บ้านสมบูรณ์  นางวันดี ละศรีจันทร์ 51 33,507.00 4148,40024,44914,2807,2359,640104,0041 พฤษภาคม 2559-
158บ้านน้ำคำ  นายวิชัย บุตรโท 136 96,500.00 9992,05059,29234,44017,40523,260226,44728 มีนาคม 2559ไม่มี
159บ้านแหลไหล่  นายอุเทน ละศรีจันทร์ 58 22,437.00 5159,60026,65717,4008,42511,840123,92214 เมษายน 2559
160บ้านพะไล  นางสาวพูลทรัพย์ กัณหาชาติ 69 24,952.00 4755,00024,95216,0807,83510,930114,79721 เมษายน 2559มีการทำงานอย่างเป็นระบบโรงเรียนจึงดำเนินงานสำเร็จ
161บ้านเลาะ  นายคำไฝ ใจแน่น 40 22,993.00 4350,40022,99314,7607,24510,020105,41810 พฤษภาคม 2559-
162บ้านดอนเย็นใต้  นายเริงชัย ทองทัพ 271 160,000.00 219237,250122,13178,81036,92059,860534,97120 เมษายน 2559การให้ความร่วมมือในการคัดเลือกหนังสือของครูผู้สอนทำให้การดำเนินงานจัดซื้อหนังสือรวดเร็วยิ่งขึ้น
163บ้านพะลอง  นายวิทยา ปกครอง 70 65,988.00 5160,00030,81917,6408,80511,940129,20415 พฤษภาคม 2559หนังสือระดับปฐมวัยไม่หลากหลายและได้รับงบประมาณจำกัดดังนั้นหน่วยงานต้นสังกัดควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเด็ก
164บ้านคำกลาง  นายสมัย มาศขาว 360 231,971.00 266316,700163,89899,84047,11079,840707,38826 มีนาคม 2559ไม่มี
165บ้านสารภี  นายอาทิป สายใจ 237 182,434.00 2124,60011,6127,2003,5254,89051,82711 พฤษภาคม 2559ไม่มี
166เสาวนิต(บ้านวังแฮ)  นางกมลวรรณ ป้องวิเศษ 179 110,505.00 111102,65062,26138,28018,98525,940248,1164 เมษายน 2559
167บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น)  นายอาทิป สายใจ 42 16,146.00 2833,00016,1469,7204,8906,57070,32627 เมษายน 2559-
168บ้านม่วงใหญ่  นายสัจพัฒน์ ชารีชุม 73 49,071.00 7398,45049,07127,87013,82021,920211,13125 เมษายน 2559
169บ้านนานางวาน  นายถาวร โพไทร 107 42,008.00 7790,40042,00826,52013,11517,980190,02319 มีนาคม 2559
170บ้านโปร่งเจริญ  นายพิบูลย์ มาลาพันธ์ 30 15,736.00 1821,60012,5286,4803,5104,32048,4382 พฤษภาคม 2559ไม่มี
171บ้านดอนชาด  นายสิทธิพงษ์ อัครศรีวงษ์ 70 41,877.00 3946,80026,87214,0407,6059,360104,6776 พฤษภาคม 2559ไม่มี
172บ้านนาพะเนียงออ  นายวิเชียร พลดี 52 27,358.00 3945,60020,72313,3206,4659,06095,16811 พฤษภาคม 2559
173บ้านแก้งใต้  นายจตุพร เนื่องโนราช 108 44,888.00 7689,80044,88826,52013,49017,890192,58816 พฤษภาคม 2559ขาดแคลนครู เพราะในบางขั้นตอนไม่สามารถ ดำเนินการได้ทัน
174บ้านดอนกะทอด  นายประสิทธิ์ คำผุย 77 46,978.00 4250,40028,13815,1208,19010,080111,92813 มกราคม 2559การดำเนินการต่างๆ ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีขั้นตอน การดำเนินการ กรอบระยะเวลา และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนินการที่ชัดเจน เหมาะสม
175บ้านสำโรง  นายนิคม อุดนอก 24 14,008.00 2529,40013,8768,6404,3055,85062,07113 พฤษภาคม 2559-
176บ้านนาหว้าใต้  นางสุจินดา ศรีประไหม 154 94,828.00 10296,90067,67636,72019,89024,480245,6669 พฤษภาคม 2559
177บ้านนาขาม  นายบุญเลิศ กลีบรัง 258 137,555.00 196234,700116,07371,37034,27554,040510,45830 เมษายน 2559ควรดำเนินการจัดซื้อหนังสือแต่เนิ่นๆ จึงจะได้หนังสือตามกำหนด
178บ้านปากห้วยม่วง  นายบรรจบ ดับพิษ 102 39,238.00 6881,60046,38424,48013,26016,320182,0444 มีนาคม 3102ข้อ 17 ขอให้ สพฐ.โอนเงินงบประมาณให้ทันและให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน
179ผอบ ณ นคร 1  นายศิริ สุภาพ 274 172,874.00 204259,300129,17776,17037,34558,710560,70220 เมษายน 2559
180สมาคมจักรยานสมัครเล่น  นายกล พรมสำลี 46 20,031.00 2934,80020,11310,4405,6556,96077,9686 พฤษภาคม 2559
181บุญจิราธร  นายสัญญา โสภา 165 59,373.00 115106,45064,50739,72019,76526,900257,3428 เมษายน 3102
182บ้านโพธิ์ไทร  นายทินกร วงศ์บุดดี 594 365,879.00 368349,600248,770132,48071,76088,320890,93023 มีนาคม 2559เป็นโครงการที่ดีเห็นควรให้ดำเนินการต่อไป
183บ้านคำมณี  นายโชคชัย พิลากุล 159 86,528.00 10697,90059,84336,48018,01024,740236,9736 พฤษภาคม 2559งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนไม่เพียงพอในแต่ละปี
184บ้านกะลึง  นายชาญ มรรคพิมพ์ 62 37,585.00 4553,00026,31015,6007,82510,550113,28516 พฤษภาคม 2559
185บ้านโสกชัน  นางสาวสุนทรี สังข์ทอง 234 151,399.00 179257,350119,31969,21033,66056,160535,69916 พฤษภาคม 2559-
186บ้านไพรสวรรค์  นายดาว ไชยวงศ์ 74 37,490.00 3643,20024,23312,9607,0208,64096,05311 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนบางวิชาผลิตไม่ทัน
187บ้านหินห่อม  นายจรัส ถนอมสุข 20 11,784.00 1720,40011,5106,1203,3154,08045,42511 พฤษภาคม 2559ไม่มี
188บ้านสองคอน  นายสุบรรณ กาสา 186 118,323.00 143133,05082,26249,80025,22533,620323,9575 พฤษภาคม 2559 การจัดซื้อหนังสือกระทรวงได้รับช้ามาก
189บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง  นายสำราญ สังขวัน 180 118,093.00 124167,10084,90347,31023,43537,210359,9585 พฤษภาคม 2559-
190บ้านดงตาหวัง  นายนิมิตร พลหาร 241 174,141.00 203276,150130,15876,83036,98061,170581,2885 เมษายน 2559-
191บ้านหนองฟานยืน  นายชาญชัย สายทอง 106 45,879.00 7488,00045,87926,16013,67017,560191,2694 พฤษภาคม 2559
192บ้านโป่งเป้า  นายสนั่น แก้วคำ 59 33,488.00 2833,60019,75610,0805,4606,72075,61613 พฤษภาคม 2559-
193บ้านกะเตียด  นาบยประชา คำวรรณ 81 44,936.00 6070,60033,81120,76010,37014,050149,59129 เมษายน 2559-
194บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว  นางศรีอุบล อุสาหะวงค์ 93 57,909.00 6476,80042,91223,04012,48015,360170,59213 พฤษภาคม 2559-
195บ้านพะลาน  นางอิศราภรณ์ จิตร์กำแหง 38 94,828.00 3541,00019,14912,0005,8758,15086,1749 พฤษภาคม 2559
196บ้านบก  นายสันติ ป้องกัน 115 66,176.00 8094,60046,96827,96014,27018,850202,64811 พฤษภาคม 2559
197บ้านโพนแพง  นายสกุลจักร ภววิจารณ์ 206 143,946.00 163217,950103,93661,35029,51048,520461,26616 พฤษภาคม 2559
198บ้านนาหินโหง่นนาดง  นายทวีวัฒน์ คัทมาร 120 59,742.00 9082,30045,07030,48014,51020,800193,16011 พฤษภาคม 2559ในปีที่ผ่านมาห้างร้านส่งหนังสือไม่ทันตามกำหนด
199บ้านปากแซง  นางสาวกรรณิการ์ อินธิแสง 72 41,325.00 7487,60042,06625,92013,29017,460186,33627 เมษายน 2559งบประมาณในการบริหารจัดการในด้านหนังสือเรียนน้อยเกินไป
200บ้านค้อ  นายเกรียงศักดิ์ ชิณกะธรรม 176 112,290.00 136181,00085,48351,06024,49040,340382,37310 พฤษภาคม 2559
201บ้านนาชุม  นายวิทยา หอมหวล 151 96,056.00 122165,50076,18646,08022,11036,680346,5569 พฤษภาคม 2559
202บ้านนาทราย  นายเจริญ รอดภัย 86 32,858.00 5767,40032,85819,92010,16513,430143,77311 พฤษภาคม 3102
203บ้านไทรงาม  นายสมควร พูลทอง 136 63,779.00 98130,70064,24437,14018,23029,170279,48421 มีนาคม 2559
204บ้านพังเคน  นายวิชาญ ทาสะอาด 237 182,434.00 244225,200133,17683,88041,31056,910540,47611 พฤษภาคม 2559ไม่มี
205บ้านโนนตูม  นายละเอียด จันทร์พวง 117 860,221.00 8881,60049,97830,48015,26020,620197,9381 เมษายน 2559
206บ้านโนนขุมคำ  นายคำฟอง ดาวเรือง 131 73,171.00 9487,30054,05232,64016,43022,060212,48220 พฤษภาคม 2559-
207บ้านด่านหม่วน  นายนพมงคล พันธ์ทอง 199 114,876.00 134124,70079,60446,68023,66031,510306,15416 พฤษภาคม 2559-
208บ้านด่านฮัง  นายรวี ศรีคำ 72 39,229.00 5058,80028,27717,2808,61011,700124,66729 เมษายน 2559ไม่มี
209บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ  นายเลิง พสุนนท์ 111 62,992.00 9992,05057,38734,44017,40523,260224,5425 พฤษภาคม 2559
210บ้านกองโพน  นายนิยม สุภาษร 311 192,892.00 212253,100129,21877,67037,99558,430556,41321 เมษายน 2559
211บ้านนาตาลใต้  นายวิทยา เหล่าบุตรศรี 469 337,307.00 320371,200206,275120,03058,44593,600849,5502 พฤษภาคม 2559
212บ้านนากลาง  นายกิติพงษ์ คำพิลา 82 37,576.00 6374,60037,57622,08011,33514,870160,46110 พฤษภาคม 2559
213บ้านคันพะลาน  55 30,365.00 4665,20032,31917,7308,65514,290138,19429 เมษายน 2559
214บ้านลุมพุก  นายปฏิวัติ โกมลพันธ์ 122 75,488.00 9082,50046,51830,60014,70020,850195,1686 พฤษภาคม 2559
215บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ  นายไมตรี ผลจันทร์ 103 58,701.00 7891,80043,78127,00013,50018,270194,3512 พฤษภาคม 2559
216บ้านไหล่ธาตุ  นางไพจิตรา คำพิลา 79 41,207.00 5564,60030,20518,9609,39512,850136,0102 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
217บ้านนาม่วง  นายวิทยา เหล่าบุตรศรี 104 62,815.00 7184,60044,53825,20013,27516,890184,50313 พฤษภาคม 2559สำนักพิมพ์ ส.ก.ส.ค. ส่งหนังสือล่าช้ากว่าทุกสำนักพิมพ์
รวม 29,373 18,322,392 20,97824,201,50013,006,3447,593,4503,805,2055,499,32054,105,819
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน